Időállapot: közlönyállapot (2018.VII.30.)

2018. évi XLVII. törvény

a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény módosításáról * 

1. § (1) A Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény (a továbbiakban: Bgatv.) 1. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Bethlen Gábor Alap (a továbbiakban: Alap) elkülönített állami pénzalap. Az Alap célja

a) támogatások nyújtása

aa) a határon túli magyarságnak a szülőföldjén való - egyéni és közösségi - boldogulása, anyagi és szellemi gyarapodása, nyelvének és kultúrájának megőrzése és továbbfejlesztése, az anyaországgal való és egymás közötti sokoldalú kapcsolatának fenntartása és erősítése érdekében,

ab) Magyarország határain belül és kívül élő magyar közösségek kölcsönös megismerése, valamint a nemzeti teljesítmény legfontosabb példáinak bemutatása céljából, a magyarságismereti és nemzetpolitikai kutatások elősegítése érdekében létrehozott Magyarság Háza program működéséhez, valamint

b) a határon túli magyarságot érintő gazdaságfejlesztési és vállalkozásösztönzési programok lebonyolítása és a támogatásközvetítési feladatok ellátásának összehangolása.

(2) Az (1) bekezdés szerinti célok kedvezményezettje lehet:

a) a Magyarország területén lakóhellyel nem rendelkező, magát magyarnak valló természetes személy,

b) civil szervezet, nonprofit gazdasági társaság, állami fenntartású intézmény, települési, területi és nemzetiségi önkormányzat (a továbbiakban együtt: önkormányzat), és az általuk alapított, illetve fenntartott jogi személyiségű intézmény,

c) gazdasági tevékenységet üzletszerűen végző jogi személy (a továbbiakban: vállalkozás), ezen belül különösen mikro-, kis- és középvállalkozás, valamint

d) egyházi jogi személy, valamint a határon túli egyház és azok hitéleti, nevelési-oktatási, gyermekjóléti, kulturális vagy szociális tevékenységet ellátó intézménye.”

(2) A Bgatv. 1. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Bethlen Gábor Alap (a továbbiakban: Alap) elkülönített állami pénzalap. Az Alap célja]

„a) támogatások nyújtása

aa) a határon túli magyarságnak a szülőföldjén való - egyéni és közösségi - boldogulása, anyagi és szellemi gyarapodása, nyelvének és kultúrájának megőrzése és továbbfejlesztése, az anyaországgal való és egymás közötti sokoldalú kapcsolatának fenntartása és erősítése érdekében,

ab) Magyarország határain belül és kívül élő magyar közösségek kölcsönös megismerése, valamint a nemzeti teljesítmény legfontosabb példáinak bemutatása céljából, a magyarságismereti és nemzetpolitikai kutatások elősegítése érdekében létrehozott Magyarság Háza program működéséhez,

ac) a magyar-magyar kapcsolatok építését célzó Határtalanul! program lebonyolításával összefüggésben, valamint”

(3) A Bgatv. 1. § (2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2a) Az (1) bekezdésben meghatározott célok ellátásával, valamint az Alap kezelésével, működtetésével összefüggésben az Alapból nyújtott támogatás kedvezményezettje lehet az Alap kezelő szerve.”

2. § A Bgatv. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § Az Alapból a következő támogatási célokra igényelhető, illetve nyújtható támogatás:

a) nevelés, oktatás, képzés, továbbképzés (ideértve a Szátv. 14. §-ában foglalt támogatásokat is), továbbá tankönyv- és taneszköz-támogatás, ösztöndíj és közösségi sporttevékenység céljára;

b) a magyar kultúra és tudomány fejlesztésével, megőrzésével, gyarapításával és megismerhetővé tételével, a hagyományos magyar kultúrtáj védelmével kapcsolatos célokra;

c) gazdasági típusú, ezen belül kiemelten turisztikai, idegenforgalmi, vendéglátóipari, környezetvédelmi, energiahatékonysági célokra;

d) az európai uniós tagsággal és az Európai Unió által biztosított támogatások felhasználásával kapcsolatos továbbképzési tevékenység ellátására;

e) tömegtájékoztatási (nyomtatott és elektronikus sajtó) célokra;

f) önkormányzat, önkormányzatok társulása, önkormányzati szövetség, mint kedvezményezett részére

fa) az Európai Unió által is támogatott határmenti program céljára;

fb) magyarországi településsel közös infrastruktúra kialakítása, így különösen utak, hidak építése, kommunális és kommunikációs célú támogatások, természetes adottságok fokozott kihasználása, testvértelepülési kapcsolatok - ezen belül különösen a kulturális és sportkapcsolatok - kialakítása és erősítése, közös környezetvédelmi programok létrehozása, az Európai Unió külső határszakaszán a kishatárforgalom feltételeinek megteremtése céljára.”

3. § (1) A Bgatv. 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Alappal - az e törvényben foglaltak figyelembevételével - négytagú bizottság (a továbbiakban: Bizottság) rendelkezik. A Bizottság tagja a nemzetpolitikáért felelős miniszter, a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter által kijelölt személy, az államháztartásért felelős miniszter által kijelölt személy, valamint a nemzetpolitikáért felelős államtitkár.

(2) Az Alap bevételei:

a) belföldi vagy külföldi természetes személyek és jogi személyek által teljesített önkéntes befizetések, adományok,

b) központi költségvetési támogatások,

c) az Alap tárgyévet megelőző évi, visszahagyott költségvetési maradványa,

d) egyéb bevételek.”

(2) A Bgatv. 4. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Központi költségvetési támogatásként

a) a (2) bekezdés a) pontja szerinti befizetések, adományok előző naptári évi összegével azonos rendszeres, központi költségvetésből származó támogatás, amely nem lehet kevesebb, mint amennyi az Alap bevételeinek 1 milliárd forint összegre való kiegészítéséhez szükséges,

b) a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott, az a) pont alá nem tartozó támogatás,

c) eseti támogatás

illeti meg az Alapot.

(6) Az Alap kezelése során felmerülő - így különösen a támogatási programok, pályázatok előkészítésével, elbírálásával, a támogatások lebonyolításával, valamint azok nyilvántartásával és ellenőrzésével kapcsolatos személyi és tárgyi feltételek biztosításához szükséges - alapkezelői működési kiadásokat az Alap finanszírozza.”

4. § (1) A Bgatv. a 9. §-t megelőzően a következő alcím címmel egészül ki:

„4/A. Az Alap kezelő szerve”

(2) A Bgatv. 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Alapból megítélt támogatások folyósításával, felhasználásának ellenőrzésével és nyilvántartásával összefüggő, illetve az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerinti feladatokat az Alap kezelő szerveként az állam 100%-os tulajdonában álló Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt. (a továbbiakban: Alapkezelő) látja el.”

(3) A Bgatv. 9. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az Alapkezelő felett a tulajdonosi jogokat a nemzetpolitikáért felelős miniszter gyakorolja. Az Alapkezelő ügyvezetői feladatait a vezérigazgató látja el. A vezérigazgatót a Bizottság javaslatára a nemzetpolitikáért felelős miniszter nevezi ki és menti fel. Az Alapkezelő egyéb foglalkoztatottjai felett a munkáltatói jogokat a vezérigazgató gyakorolja.

(3) Az Alapkezelő - feladatainak hatékony ellátása céljából - az alapkezelői feladatok vagy azok egy részének ellátása érdekében más jogi személyt létrehozhat, abban alapítói jogokat, részesedést szerezhet, vagy közreműködő szervezetet megbízhat.”

5. § (1) A Bgatv. 9/A. § nyitó szövegrésze helyébe a következő rendelkezés lép:

„9/A. § Az Alapkezelő vezérigazgatója, illetve az Alapkezelővel munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személy nem lehet”

(2) A Bgatv. 9/A. § f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„f) az Alapkezelőt, valamint a 9. § (3) bekezdése szerinti jogi személyt, szervezetet ide nem értve, az Alapból támogatásban részesülő szervezet képviselője vagy annak közeli hozzátartozója.”

6. § A Bgatv. 4. alcíme a következő 9/C. §-sal és 9/D. §-sal egészül ki:

„9/C. § Az Alapkezelő ellátja a jogszabályban meghatározott elkülönített állami pénzalap és a jogszabályban meghatározott fejezeti kezelésű előirányzat, központi kezelésű előirányzat kezelésével és az azokból nyújtott támogatások lebonyolításával kapcsolatos egyes feladatokat.

9/D. § Az Alapkezelő a Kormány rendeletében vagy nyilvános határozatában meghatározott nemzetpolitikai céllal összefüggésben jogosult ingatlan tulajdonjogát megszerezni, azt fenntartani, üzemeltetni, valamint az állam tulajdonában álló ingatlan tekintetében vagyonkezelői vagy használati jogot gyakorolni.”

7. § A Bgatv. 10. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az Alap 1. § (1) bekezdésében meghatározott céljainak elérése, továbbá a támogatási rendszer egészének koordinálása és szabályszerű működése érdekében az Alapkezelő az Alapból támogatásban részesülő kedvezményezettekről, a támogatás iránt benyújtott pályázatokról és egyedi kérelmekről, a bevételekről és kiadásokról, valamint a Bizottság Alappal kapcsolatos döntéseiről nyilvántartást vezet, és azt a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok és európai uniós jogi aktusok szerint kezeli.”

8. § A Bgatv. 11. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az Alap működésének nyilvánosságát az Alap - Alapkezelő által működtetett - internetes honlapja (a továbbiakban: honlap) is biztosítja. A honlapon közzé kell tenni

a) a Bizottság Alappal kapcsolatos döntéseit, azok meghozatalától számított 15 napon belül,

b) az Alap működésére vonatkozó valamennyi jogszabályt, belső szabályozó eszközt és egyéb rendelkezést,

c) a Bizottság és a Kollégium tagjainak nevét.”

9. § A Bgatv. 11/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Bizottság - különös méltánylást érdemlő esetben - eltekinthet az ügyleti, illetve késedelmi kamat felszámításától, illetve dönthet a már megállapított kamat részben vagy egészben történő elengedéséről, kivéve, ha a támogatást gazdaságfejlesztési célra kapták vagy használták fel.”

10. § A Bgatv. a következő 22-27. §-sal egészül ki:

„22. § (1) Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: EMET) által 2018. augusztus 31-én az egyházakkal való kapcsolattartás koordinációjáért és - a Kormány rendeletében meghatározott kivétellel - a nemzetiségpolitikáért felelős miniszter feladat- és hatáskörével összefüggésben végzett feladatokat 2018. szeptember 1-jétől az Alapkezelő látja el.

(2) A feladatok átadás-átvétele az EMET-tel szemben fennálló követeléseket nem teszi lejárttá, és arra való hivatkozással az Alapkezelővel szemben szerződésszegésre alapított igényt vagy biztosíték nyújtására vonatkozó igényt nem lehet érvényesíteni.

(3) Az Alapkezelő az (1) bekezdés szerinti feladatokkal összefüggő jogviszonyok vonatkozásában jogosult

a) eljárni a jogtalanul igénybe vett vagy visszafizetésre meghatározott összegek beszedése érdekében,

b) belépni a folyamatban lévő peres és nemperes eljárásokba.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott feladatokhoz kapcsolódó támogatási jogviszonyokban, valamint az ahhoz kapcsolódó biztosítéki szerződésekben, részletfizetési megállapodásokban 2018. szeptember 1-jétől az Alapkezelő az EMET jogutódja.

23. § Az átadás-átvétel kiterjed különösen

a) a feladatok ellátásához használt ingó eszközállományra, az azokkal kapcsolatos jogokra és kötelezettségekre, valamint egyéb vagyoni jogokra és kötelezettségekre,

b) a feladatokat ellátó kormánytisztviselők, kormányzati ügykezelők, illetve munkavállalók feletti munkáltatói jogok gyakorlására és kötelezettségek teljesítésére, valamint kormányzati szolgálati jogviszonyukra, munkaviszonyukra,

c) a feladatok ellátását biztosító működési jellegű előirányzatok átcsoportosításának rendjére.

24. § (1) Az átadás-átvétellel érintett feladatokat és az azokhoz kapcsolódó egyes segítő, támogató feladatokat ellátó foglalkoztatottak tekintetében a munkáltató 2018. szeptember 1-jétől az Alapkezelő, a munkáltatói jogok gyakorlója és a kötelezettségek teljesítője az Alapkezelő vezérigazgatója.

(2) Az (1) bekezdés szerinti munkáltató személyében bekövetkező változás alapján a 2018. augusztus 31. napján

a) az EMET-nél fennálló, jogutódlással érintett kormányzati szolgálati jogviszony az Alapkezelővel fennálló munkaviszonnyá alakul át 2018. szeptember 1. napjával,

b) az EMET-nél fennálló, jogutódlással érintett munkaviszony az Alapkezelővel fennálló munkaviszonyként folytatódik 2018. szeptember 1. napjától.

(3) A munkáltató személyében bekövetkező változás a foglalkoztatásra irányuló jogviszony időtartamának határozatlan vagy határozott idős, valamint a munkaidő teljes vagy részmunkaidős jellegén nem változtat.

(4) Ha a munkáltató személyében bekövetkező változással érintett foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésekor kikötött próbaidő időtartama 2018. augusztus 31. napjáig nem telik le, a próbaidő a jogviszony létesítésekor kikötött időtartamig áll fenn.

(5) A munkáltató személyében bekövetkező változással érintett, az Alapkezelőnél továbbfoglalkoztatott személyek munkáltatói kölcsönei vonatkozásában az Alapkezelő az EMET jogutódja.

(6) Az (1) bekezdésben meghatározott személyek tekintetében az Alapkezelő az állami adó- és vámhatóság felé fennálló, a munkáltató vagy kifizető által foglalkoztatott biztosítottak adataira vonatkozó jelentéstételi és változásbejelentési kötelezettségének 2018. szeptember 15-éig tehet eleget.

(7) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 72. § (3) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni, ha az (1) bekezdés szerinti foglalkoztatott tekintetében a 9/A. § szerinti összeférhetetlenségi ok áll fenn.

(8) Az (1)-(7) bekezdésben külön nem szabályozott kérdésekben a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 72. §-ában foglaltakat kell alkalmazni.

25. § (1) A 2018. augusztus 31-én folyamatban lévő, az átadás-átvétellel érintett feladatok ellátása érdekében indított közbeszerzési eljárásokban az EMET - mint ajánlatkérő - helyébe 2018. szeptember 1-jétől az Alapkezelő lép.

(2) Az átadás-átvétellel érintett feladatok ellátásával összefüggő, az EMET javára kiadott, hatályban lévő hatósági engedélyek jogosultjának 2018. szeptember 1-jétől az Alapkezelő minősül. A hatósági engedélyek ennek megfelelő módosítását az Alapkezelő kezdeményezi.

26. § (1) Az átadás-átvétellel érintett feladatokhoz használt tárgyi eszközökkel - ideértve az informatikai- telekommunikációs eszközöket is - kapcsolatos vagyonkezelői jogok és kötelezettségek jogosultja és kötelezettje 2018. szeptember 1-jétől az Alapkezelő.

(2) A feladatok ellátásához szükséges vagyonelemeket az EMET az Alapkezelő részére köteles 2018. szeptember 1-jével átadni azzal, hogy az átadott vagyonelemek átadás napja szerinti állapotáról az EMET és az Alapkezelő mennyiségi és értékbeni leltárt vesz fel, és az Alapkezelő azt 2018. szeptember 30-éig a tulajdonosi joggyakorló részére megküldi. A leltár megküldését követően az Alapkezelő és a tulajdonosi joggyakorló az átvett vagyonra vonatkozó vagyonkezelési szerződést módosítja. Az EMET a könyvviteli, nyilvántartási számlái és részletező nyilvántartásai lezárása nélkül, a folyamatos könyvelés keretében a könyveiből 2018. augusztus 31. napjával kivezeti az átadott vagyonelemeket, és azokat a tulajdonosi joggyakorló ugyanezen napi állapotnak megfelelő értéken könyveiben nyilvántartásba veszi.

27. § (1) Az EMET és az Alapkezelő átadás-átvételi eljárást folytat le. Az átadás-átvételi eljárás levezetője az Alapkezelő. Az átadás-átvételről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyben

a) tételesen meg kell határozni az átadás-átvétellel érintett feladatokat, feladatcsoportokat,

b) rendelkezni kell az átadás-átvétellel érintett feladatokhoz, feladatcsoportokhoz kapcsolódó szerződések, okiratok, szabályzatok és más dokumentumok eredeti és hiteles másolati példányainak átadásáról,

c) meg kell határozni a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 3. § (3) bekezdése és 72. § (1) és (10) bekezdése alapján az Alapkezelőhöz kerülő szakmai és az ahhoz kapcsolódó létszámarányos funkcionális létszámkeretet, a munkáltató személyében bekövetkező változással érintett személyek körét és személyi anyaguk átadás-átvételének módját és időpontját,

d) meg kell határozni az EMET elemi költségvetése módosított előirányzatainak az átadás-átvétellel érintett időarányos részét,

e) meg kell határozni az átadás-átvétellel érintett feladatok, feladatcsoportok végrehajtásához használt, leltári számon vagy más egyedi azonosító számon nyilvántartott ingó vagyon (így különösen informatikai, multifunkcionális tárgyi eszköz, gépjármű) és vagyoni értékű jog körét és átadásának napját.

(2) Az (1) bekezdés szerinti átadás-átvételt, illetve a jegyzőkönyv elkészítését legkésőbb 2018. szeptember 15-éig végre kell hajtani. A jegyzőkönyv aláírására az érintett szervezetek vezetői jogosultak.

(3) Az (1) bekezdés szerinti jegyzőkönyv felvétele mellett az EMET vezetője vagy általa meghatalmazott személy adja át az átadás-átvétellel érintett feladathoz kapcsolódóan az EMET, illetve általa ellátott és 2018. augusztus 31-én folyamatban lévő ügyeket az Alapkezelő vezérigazgatójának vagy az általa meghatalmazott személynek.

(4) Az (1)-(3) bekezdésben meghatározott átadás-átvétel keretében az EMET tájékoztatást nyújt mindazon tényekről, átadja mindazon okiratokat az Alapkezelőnek, amelyek 2018. szeptember 1-jétől az Alapkezelőt megillető jogok és az Alapkezelőt terhelő kötelezettségek gyakorlásához, illetve érvényesítéséhez szükségesek.

(5) Az (1)-(3) bekezdésben meghatározott átadás-átvétel keretében az EMET átadja az őrzésében lévő, a 24. § szerinti, 2018. augusztus 31-én az EMET által foglalkoztatott személyekre vonatkozó személyi anyagokat, vagyonnyilatkozatokat és a törvényben meghatározott nemzetbiztonsági ellenőrzés alapján készített szakvéleményeket.”

11. § A Bgatv.

a) 9. § (1a) és (4) bekezdésében, valamint 9/B. § (1) bekezdésében az „Alap kezelő szerve” szövegrész helyébe az „Alapkezelő” szöveg,

b) 10. § (1) bekezdésében a „benyújtása keretében” szövegrész helyébe az „alapján” szöveg,

c) 11/A. § (2) bekezdésében a „kamat felszámításának” szövegrész helyébe a „kamat (1) bekezdés szerinti felszámításának” szöveg,

d) 18. § (1) bekezdésében a „Kormány arra, hogy” szövegrész helyébe a „Kormány, hogy rendeletben határozza meg” szöveg,

e) 18. § (1) bekezdés b) pontjában a „vállalkozások fejlesztési és más támogatásának” szövegrész helyébe a „vállalkozásfejlesztési és más támogatások részletes” szöveg,

f) 18. § (1) bekezdés d) pontjában az „Alap kezelő szervének működésére és felügyeletére” szövegrész helyébe az „Alapkezelő feladataira, működésére és szakmai felügyeletére” szöveg

lép.

12. § (1) Hatályát veszti a Bgatv.

a) 1. § (1a) és (1b) bekezdése,

b) 9/B. § (2) bekezdése.

(2) Hatályát veszti a Bgatv. 10. § (2) bekezdésében az „és egy országos napilapban” szövegrész.

13. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő ötödik napon lép hatályba.

(2) Az 1. § (2) bekezdése 2018. november 1-jén lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére