Időállapot: közlönyállapot (2018.X.11.)

2018. évi LIX. törvény

az Európai Táj Egyezményt módosító Jegyzőkönyv kihirdetéséről és a Firenzében, 2000. október 20-án kelt, az Európai Táj Egyezmény kihirdetéséről szóló 2007. évi CXI. törvény módosításáról * 

1. § Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad az Európai Táj Egyezményt módosító Jegyzőkönyv (a továbbiakban: Jegyzőkönyv) kötelező hatályának elismerésére.

2. § Az Országgyűlés a Jegyzőkönyvet e törvénnyel kihirdeti.

3. § A Jegyzőkönyv hiteles angol nyelvű szövege és hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:

„PROTOCOL AMENDING THE EUROPEAN LANDSCAPE CONVENTION

The member States of the Council of Europe and the other Parties to the European Landscape Convention opened for signature in Florence on 20 October 2000 (hereinafter referred to as „the Convention”),

Wishing to promote European co-operation with non-European States who wish to implement the provisions of the Convention,

Have agreed as follows:

Article 1

The title of the Convention shall be changed to the following: „Council of Europe Landscape Convention”.

Article 2

1. In the Preamble, a new paragraph is added after paragraph 5:

„Aware, in general, of the importance of the landscape at global level as an essential component of human being’s surroundings;”

2. In the Preamble, a new paragraph is added after the original paragraph 12 (new paragraph 13):

„Wishing to enable the application of the values and principles formulated in the Convention to non-European States who so desire;”

Article 3

The text of Article 3 of the Convention shall be replaced by the following:

„The aims of this Convention are to promote landscape protection, management and planning, and to organise co-operation between the Parties.”

Article 4

Paragraph C.2 of Article 6 of the Convention shall be replaced by the following:

„These identification and assessment procedures shall be guided by the exchanges of experience and methodology, organised between the Parties at international level pursuant to Article 8.”

Article 5

The title of Chapter III of the Convention shall be changed to the following:

„Chapter III - Co-operation between the Parties”

Article 6

Paragraph 1 of Article 11 of the Convention shall be replaced by the following:

„The Landscape award of the Council of Europe is a distinction which may be conferred on local and regional authorities and their groupings that have instituted, as part of the landscape policy of a Party to this Convention, a policy or measures to protect, manage and/or plan their landscape, which have proved lastingly effective and can thus serve as an example to other territorial authorities of the Parties. The distinction may be also conferred on nongovernmental organisations having made particularly remarkable contributions to landscape protection, management or planning.”

Article 7

Paragraph 1 of Article 14 of the Convention shall be replaced by the following:

„After the entry into force of this Convention, the Committee of Ministers of the Council of Europe may invite the European Union and any State which is not a member of the Council of Europe, to accede to the Convention by a majority decision as provided in Article 20.d of the Statute of the Council of Europe, and by the unanimous vote of the States Parties entitled to sit on the Committee of Ministers.”

Article 8 - Ratification, acceptance or approval, entry into force

1. This Protocol shall be open for ratification, acceptance or approval by the Parties to the Convention.

2. Instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Secretary General of the Council of Europe.

3. This Protocol shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date on which all Parties to the Convention have expressed their consent to be bound by the Protocol, in accordance with the provisions of this article.

4. However, this Protocol shall enter into force following the expiry of a period of two years after the date on which it has been opened to ratification, acceptance or approval, unless a Party to the Convention has notified the Secretary General of the Council of Europe of an objection to its entry into force. The right to make an objection shall be reserved to those States or the European Union which were Parties to the Convention at the date of opening for ratification, acceptance or approval of this Protocol.

5. Should such an objection be notified, the Protocol shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date on which the Party to the Convention which has notified the objection has deposited its instrument of ratification, acceptance or approval with the Secretary General of the Council of Europe.

Article 9 - Notifications

The Secretary General of the Council of Europe shall notify the member States of the Council of Europe, any State or the European Union having acceded to the Convention of:

a) the deposit of any instrument of ratification, acceptance or approval;

b) the date of entry into force of this Protocol, in accordance with Article 8;

c) any other act, notification or communication relating to this Protocol.

Done at Strasbourg, the 15th day of June 2016, in English and French, and opened for ratification, acceptance or approval the 1st day of August 2016. Both texts are equally authentic and shall be deposited in a single copy in the archives of the Council of Europe. The Secretary General of the Council of Europe shall transmit certified copies to each member State of the Council of Europe and to any State or to the European Union having acceded to the Convention.”

„AZ EURÓPAI TÁJ EGYEZMÉNYT MÓDOSÍTÓ JEGYZŐKÖNYV

Az Európa Tanács tagállamai és a Firenzében 2000. október 20-án aláírásra megnyitott Európai Táj Egyezményben (a továbbiakban: az „Egyezmény”) részes egyéb államok,

azzal a céllal, hogy erősítsék az Egyezmény rendelkezéseit végrehajtani szándékozó nem európai államokkal történő európai együttműködést,

az alábbiakban állapodtak meg:

1. cikk

Az Egyezmény címe a következők szerint változik:

„Az Európa Tanács Táj Egyezménye”

2. cikk

1. A Preambulum kiegészül egy új bekezdéssel az 5. bekezdést követően:

„annak tudatában, hogy a táj általában globális szinten jelentőséggel bír, mint az ember környezetének elengedhetetlen összetevője;”

2. A Preambulum kiegészül egy új bekezdéssel az eredeti 12. bekezdést követően (az új 13. bekezdés):

„azzal a szándékkal, hogy az Egyezmény által meghatározott értékek és elvek alkalmazása az erre szándékot mutató nem európai államokban is lehetővé váljon;”

3. cikk

Az Egyezmény 3. cikkének szövege helyébe a következő rendelkezés lép:

„A jelen Egyezmény célja, hogy elősegítse a táj védelmét, kezelését és tervezését, valamint hozzájáruljon a Felek közötti együttműködéshez.”

4. cikk

A 6. cikk C.2. bekezdésének szövege helyébe a következő rendelkezés lép:

„E számbavétel és értékelés folyamatai a tapasztalatok és a módszerek cseréjén alapulnak, melyre a Felek között nemzetközi szinten a 8. cikk alapján kerül sor.”

5. cikk

Az Egyezmény III. fejezetének címe a következőre változik:

„III. FEJEZET - A FELEK KÖZÖT TI EGYÜT TMŰKÖDÉS”

6. cikk

A 11. cikk 1. bekezdésének szövege helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az Európa Tanács Táj Díja helyi vagy regionális önkormányzatoknak és azok társulásainak adományozható, amelyek a jelen Egyezmény valamelyik aláírója tájpolitikája részeként olyan politikát vagy intézkedéseket valósított meg az adott táj védelmére, kezelésére és/vagy tervezésére, amely tartósan hatékonynak bizonyult és így példaként szolgálhat a Felek más területi önkormányzatai számára. A kitüntetés olyan nem kormányzati szerv számára is adományozható, amely különösen sokat tett egy adott táj védelméért, kezeléséért vagy tervezéséért.”

7. cikk

A 14. cikk 1. bekezdésének szövege helyébe a következő rendelkezés lép:

„A jelen Egyezmény hatálybalépése után az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága az Európa Tanács Alapszabályának 20. d) cikke szerint hozott többségi határozattal és a Miniszteri Bizottságban tanácskozási joggal rendelkező részes államok képviselőinek egyhangú határozatával felkérheti az Európai Uniót és bármely más államot, amely nem tagja az Európa Tanácsnak, hogy csatlakozzon az Egyezményhez.”

8. cikk - Megerősítés, elfogadás vagy jóváhagyás, hatálybalépés

1. A jelen Jegyzőkönyv megerősítésre, elfogadásra vagy jóváhagyásra nyitva áll az Egyezményben részes államok számára.

2. A megerősítésről, elfogadásról vagy jóváhagyásról szóló okiratokat letétbe kell helyezni az Európa Tanács főtitkáránál.

3. A jelen Jegyzőkönyv attól a naptól számított három hónapos időszak lejártát követő hónap első napján lép hatályba, amikor az Egyezményben részes összes állam a jelen cikk rendelkezéseivel összhangban a Jegyzőkönyvet magára nézve kötelezőnek ismerte el.

4. Mindazonáltal a jelen Jegyzőkönyv a megerősítésre, elfogadásra és jóváhagyásra történő megnyitásának dátumát követő két éves időszak után hatályba lép, kivéve, ha az Egyezményben részes valamely állam a Jegyzőkönyv hatálybalépése elleni kifogásáról értesíti az Európa Tanács főtitkárát. A kifogás megtételének joga azon államokat vagy az Európai Uniót illeti meg, amelyek részesei voltak az Egyezménynek a jelen Jegyzőkönyv megerősítésre, elfogadásra vagy jóváhagyásra történő megnyitásának napján.

5. esítésre sor kerülne, a Jegyzőkönyv attól a naptól számított három hónapos időszak lejártát követő hónap első napján lép hatályba, amikor a kifogást benyújtó, Egyezményben részes állam letétbe helyezte a megerősítési, elfogadási vagy jóváhagyási okiratát az Európa Tanács főtitkáránál.

9. cikk - Értesítések

Az Európa Tanács főtitkára értesíti az Európa Tanács tagállamait, az Egyezményhez csatlakozott bármely államot, illetve az Európai Uniót a következőkről:

a) bármely megerősítési, elfogadási vagy jóváhagyási okiratnak a letétbe helyezéséről;

b) a jelen Jegyzőkönyv 8. cikk szerinti hatálybalépésének időpontjáról;

c) a jelen Jegyzőkönyvre vonatkozó minden egyéb intézkedésről, értesítésről vagy közlésről.

Kelt Strasbourgban 2016. június 15. napján angol és francia nyelven, megerősítésre, elfogadásra vagy jóváhagyásra megnyitva 2016. augusztus 1. napján. Mindkét nyelvű szöveg egyaránt hiteles, amelyeket egy-egy példányban letétbe helyeznek az Európa Tanács Levéltárában. Az Európa Tanács főtitkára hiteles másolatokat küld az Európa Tanács minden tagállamának, és az egyezményhez csatlakozott bármely más államnak, illetve az Európai Uniónak.”

4. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. § és a 3. § a Jegyzőkönyv 8. Cikkében meghatározott időpontban lép hatályba.

(3) A Jegyzőkönyv, illetve a 2. § és a 3. § hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg.

5. § (1) Az e törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a természetvédelemért felelős miniszter gondoskodik a kulturális örökség védelméért felelős miniszterrel egyetértésben, a területfejlesztésért felelős miniszterrel, a területrendezésért felelős miniszterrel és az oktatásért felelős miniszterrel együttműködve.

(2) A 2007. évi CXI. törvénnyel kihirdetett, a Firenzében, 2000. október 20-án kelt, az Európai Táj Egyezménynek a Jegyzőkönyvben foglalt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt hiteles szövegének és annak hivatalos magyar nyelvű fordításának a hatálybalépését követően történő haladéktalan közzétételéről - a külpolitikárt felelős miniszter és az igazságügyért felelős miniszter egyetértésével - a természetvédelemért felelős miniszter gondoskodik.

6. § A Firenzében, 2000. október 20-án kelt, az Európai Táj Egyezmény kihirdetéséről szóló 2007. évi CXI. törvény 4. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az e törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a természetvédelemért felelős miniszter gondoskodik a kulturális örökség védelméért felelős miniszterrel egyetértésben, a területfejlesztésért felelős miniszterrel, a területrendezésért felelős miniszterrel és az oktatásért felelős miniszterrel együttműködve.”


  Vissza az oldal tetejére