Időállapot: közlönyállapot (2018.XI.22.)

2018. évi LXXI. törvény

az 1976. szeptember 20-i 76/787/ESZAK, EGK, Euratom tanácsi határozathoz csatolt, az Európai Parlament tagjainak közvetlen és általános választójog alapján történő választásáról szóló okmány módosításáról szóló, 2018. július 13-i (EU, Euratom) 2018/994 tanácsi határozat kihirdetéséről * 

1. § Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad az 1976. szeptember 20-i 76/787/ESZAK, EGK, Euratom tanácsi határozathoz csatolt, az Európai Parlament tagjainak közvetlen és általános választójog alapján történő választásáról szóló okmány módosításáról szóló 2018. július 13-i (EU, Euratom) 2018/994 tanácsi határozat (a továbbiakban: Határozat) kötelező hatályának elismerésére.

2. § Az Országgyűlés a Határozatot e törvénnyel kihirdeti.

3. § A Határozat hiteles magyar nyelvű szövege a következő:

A TANÁCS (EU, Euratom) 2018/994 HATÁROZATA (2018. július 13.) az 1976. szeptember 20-i 76/787/ESZAK, EGK, Euratom tanácsi határozathoz csatolt, az Európai Parlament tagjainak közvetlen és általános választójog alapján történő választásáról szóló okmány módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 223. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 106a. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel az Európai Parlament javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

tekintettel az Európai Parlament egyetértésére,

különleges jogalkotási eljárás keretében,

mivel:

(1) A 76/787/ESZAK, EGK, Euratom tanácsi határozathoz csatolt, az Európai Parlament tagjainak közvetlen és általános választójog alapján történő választásáról szóló okmány (a továbbiakban: a választási okmány) 1978. július 1-jén lépett hatályba, és a későbbiekben a 2002/772/EK, Euratom határozattal módosították.

(2) A választási okmány számos tekintetben módosításra szorul.

(3) A Lisszaboni Szerződés 2009. december 1-jei hatálybalépésének következményeként a Tanácsnak különleges jogalkotási eljárás keretében meg kell állapítania az Európai Parlament tagjainak közvetlen és általános választójog alapján történő megválasztásához szükséges rendelkezéseket.

(4) A választási folyamat átláthatósága és a megbízható információkhoz való hozzáférés fontosak az európai politikai tudatosság növelése és a nagyarányú választási részvétel biztosítása szempontjából, továbbá kívánatos, hogy az uniós polgárok az európai parlamenti választások előtt kellő időben értesüljenek az említett választásokon induló jelöltek személyéről és arról, hogy a nemzeti politikai pártok melyik európai politikai párthoz kötődnek.

(5) Az európai parlamenti választásokon szavazóként való részvételre való ösztönzés és a technológiai fejlődés nyújtotta lehetőségek maradéktalan kihasználása érdekében a tagállamok rendelkezhetnek többek között az előzetes szavazás, a levélben szavazás, az elektronikus szavazás és az internetes szavazás lehetőségéről, az alkalmazandó uniós joggal összhangban biztosítva különösen az eredmény megbízhatóságát, a szavazás titkosságát és a személyes adatok védelmét.

(6) Az uniós polgároknak joguk van ahhoz, hogy részt vegyenek az Unió demokratikus életében különösen úgy, hogy szavaznak, illetve jelöltként indulnak az európai parlamenti választásokon.

(7) A tagállamoknak javasolt meghozniuk az ahhoz szükséges intézkedéseket, hogy a harmadik országban lakóhellyel rendelkező állampolgáraik is szavazhassanak az európai parlamenti választásokon,

(8) A választási okmányt ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A választási okmány a következőképpen módosul:

1. Az 1. cikk helyébe a következő szöveg lép:

1. cikk

(1) Az Európai Parlament tagjait valamennyi tagállamban az Unió polgárainak képviselőiként az arányos képviselet elve alapján, listás vagy egyéni átvihető szavazatos rendszer szerint választják.

(2) A tagállamok az általuk elfogadott eljárás szerinti preferenciális listás szavazást is lehetővé tehetik.

(3) A választásnak általánosnak, közvetlennek, szabadnak és titkosnak kell lennie.”

2. A 3. cikk helyébe a következő szöveg lép:

3. cikk

(1) A tagállamok a helyek megszerzését minimális szavazatküszöbhöz köthetik. Nemzeti szinten ez a küszöb nem lehet magasabb, mint az érvényesen leadott szavazatok 5 százaléka.

(2) Azok a tagállamok, amelyek a listás rendszert alkalmazzák, a helyek megszerzését minimális szavazatküszöbhöz kötik azoknak a választókerületeknek az esetében, amelyekben a megszerezhető helyek száma több mint 35. Ez a küszöb az érintett választókerületben - köztük az egyetlen választókerületből álló tagállamokban - érvényesen leadott szavazatok 2 százalékánál nem lehet alacsonyabb, 5 százalékánál pedig nem lehet magasabb.

(3) A tagállamok meghozzák az ahhoz szükséges intézkedéseket, hogy a (2) bekezdésben foglalt kötelezettségnek legkésőbb azon európai parlamenti választások időpontjára megfeleljenek, amelyek az (EU, Euratom) 2018/994 tanácsi határozat hatálybalépését követően tartott első európai parlamenti választások után következnek.”

3. A választási okmány a következő cikkekkel egészül ki:

3a. cikk

Ha a nemzeti rendelkezések határidőt állapítanak meg az európai parlamenti választási jelölések benyújtására, ezt a határidőt az európai parlamenti választásoknak az adott tagállam által a 10. cikk (1) bekezdésével összhangban kitűzött időpontjánál legalább három héttel korábbi időpontként kell megállapítani.

3b. cikk

A tagállamok megengedhetik, hogy a szavazólapokon feltüntessék annak az európai politikai pártnak a nevét, illetve a logóját, amelyhez a nemzeti politikai párt vagy az egyéni jelölt kötődik.”

4. A választási okmány a következő cikkel egészül ki:

„4a. cikk

A tagállamok az európai parlamenti választások céljára rendelkezhetnek az előzetes szavazás, a levélben szavazás, az elektronikus szavazás és az internetes szavazás lehetőségéről. Amennyiben így rendelkeznek megfelelő intézkedéseket fogadnak el különösen az eredmény megbízhatóságának, a szavazás titkosságának és a személyes adatok védelmének az alkalmazandó uniós joggal összhangban való biztosítása érdekében.”

5. A 9. cikk helyébe a következő szöveg lép:

9. cikk

(1) Az Európai Parlament tagjainak választásakor minden választópolgár csak egyszer szavazhat.

(2) A tagállamok meghozzák az annak biztosításához szükséges intézkedéseket, hogy az európai parlamenti választásokon történő kettős szavazásra hatékony, arányos és visszatartó erejű szankciók vonatkozzanak.”

6. A választási okmány a következő cikkekkel egészül ki:

9a. cikk

A tagállamok a nemzeti választási eljárásaikkal összhangban meghozhatják az ahhoz szükséges intézkedéseket, hogy a harmadik országban lakóhellyel rendelkező állampolgáraik is szavazhassanak az európai parlamenti választásokon.

9b. cikk

(1) Minden tagállam kijelöl egy kapcsolattartó hatóságot, amely a választókra és a jelöltekre vonatkozó adatoknak a többi tagállam ilyen hatóságaival való cseréjéért felelős.

(2) A választóknak a választói névjegyzékbe való felvételére és a jelölések benyújtására vonatkozó nemzeti rendelkezések sérelme nélkül, az (1) bekezdésben említett hatóság - a személyes adatok védelmére vonatkozó alkalmazandó uniós joggal összhangban - a 10. cikk (1) bekezdésében említett választási időszak első napja előtt legkésőbb hat héttel megkezdi a többi tagállam ilyen hatóságai részére az azon uniós polgárokra vonatkozó, a 93/109/EK tanácsi irányelvben megjelölt adatok továbbítását, akiket az állampolgárságuktól eltérő tagállamban vettek fel a választói névjegyzékbe, illetve az állampolgárságuktól eltérő tagállamban indulnak jelöltként.”

2. cikk

(1) Ezt a határozatot a tagállamok alkotmányos követelményeiknek megfelelően hagyják jóvá. A tagállamok az ehhez szükséges eljárások befejezéséről értesítik a Tanács Főtitkárságát.

(2) Ez a határozat az (1) bekezdésben említett utolsó értesítés kézhezvételét követő első napon lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2018. július 13-án.”

4. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. § és a 3. § a Határozat 2. cikk (2) bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba.

(3) A Határozat hatálybalépésének naptári napját, valamint a 2. § és a 3. § hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter azok ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg.

(4) A törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a választójogi és népszavazási szabályozásért felelős miniszter gondoskodik.

5. § Ez a törvény az 1976. szeptember 20-i 76/787/ESZAK, EGK, Euratom tanácsi határozathoz csatolt, az Európai Parlament tagjainak közvetlen és általános választójog alapján történő választásáról szóló okmány módosításáról szóló, 2018. július 13-i (EU, Euratom) 2018/994 tanácsi határozat végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.


  Vissza az oldal tetejére