Időállapot: közlönyállapot (2018.XII.3.)

2018. évi LXXXIX. törvény

az oktatási nyilvántartásról * 

Az Országgyűlés a nemzeti köznevelésről és a nemzeti felsőoktatásról szóló törvényben meghatározott személyes adatot tartalmazó ágazati nyilvántartások működési hatékonyságának, ezen keresztül a művelődéshez való alapjog elősegítése céljából a következő törvényt alkotja:

1. Az oktatási nyilvántartás

1. § (1) A közneveléssel, felsőoktatással, nyelvvizsgáztatással kapcsolatos állami hatáskörök gyakorlásához, a nemzetgazdasági szintű tervezéshez, a köznevelésben, felsőoktatásban, nyelvvizsgáztatásban részt vevők jogainak gyakorlásához és kötelezettségeinek teljesítéséhez, az adatbiztonság biztosításához szükséges adatokat központi nyilvántartásban (a továbbiakban: oktatási nyilvántartás) kell kezelni.

(2) Az oktatási nyilvántartás elektronikus formában létrehozott közhiteles nyilvántartás, amelynek célja

a) a természetes személy oktatási nyilvántartásban kezelt 2. § szerinti személyes adatainak azonosítás, ellenőrzés, az adat pontosítása, időszerűségének biztosítása céljából való megfeleltetése az adatokat nyilvántartó szerv adataival;

b) a szakrendszeri nyilvántartások ágazati működtetése, ennek keretében a szakrendszeri nyilvántartásokban kezelt - törvény eltérő rendelkezése hiányában - az oktatási azonosító szám útján megszemélyesített

ba) adatok elektronikus ügyintézés szerinti egységes adatszolgáltatásának, információátadásának megteremtése,

bb) adatoknak - személyes azonosításra alkalmatlan módon - megvalósuló összekötése, rendszerezése;

bc) adatok statisztikai célú, tudományos kutatás céljára történő felhasználása.

2. § Az oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv az oktatási nyilvántartásban az 1. § (1) bekezdése szerinti célból a természetes személy alábbi adatait kezeli:

a) viselt név,

b) születési név,

c) anyja születési neve,

d) születési hely,

e) születési idő,

f) állampolgárság(ok),

g) nem,

h) lakcímadatok,

i) külföldi állampolgár esetén a szálláshely adatai,

j) külföldi állampolgár esetén a Magyarország területén való tartózkodás jogcíme,

k) a személyiadat- és lakcímnyilvántartásból kikerülés időpontja és oka,

l) oktatási azonosító szám,

m) az azonosításhoz szükséges kapcsolati kódok,

n) a szakrendszerek 1-6. mellékletben meghatározott adatai.

3. § (1) Az oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv az oktatási nyilvántartásban az 1. § (2) bekezdés a) pontja szerinti azonosítás céljából a természetes személy alábbi adatait kezeli:

a) adóazonosító jel vagy

b) társadalombiztosítási azonosító jel vagy

c) személyazonosító okmány száma.

(2) Az (1) bekezdés szerinti adatok a sikeres azonosításig kezelhetők.

(3) Az oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv a nyilvántartott személyek 2. § a)-h) és l) pontja szerinti adatairól - azonosítás, ellenőrzés és pontosítás céljából - térítésmentesen, elektronikus úton adatot igényel a személyiadat- és lakcímnyilvántartást kezelő szervtől.

(4) Az oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv a 2. § a)-e) pontjában meghatározott adatokról adategyeztetés céljából az összerendelési nyilvántartáson keresztül adatot igényel a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény 10/A. § (2) bekezdése szerinti azonosítók képzésére jogosult adatkezelőktől.

4. § (1) Az oktatási nyilvántartás szakrendszeri nyilvántartásai:

a) a köznevelés információs rendszere,

b) a pedagógiai szakszolgálatok által alkalmazott integrált nyomon követő rendszer,

c) a felsőoktatási információs rendszer,

d) az oktatási igazolványok intézményi adminisztrációs rendszere,

e) a magyar állami ösztöndíj feltételei teljesítésének nyilvántartása,

f) a nyelvvizsgák nyelvvizsga-anyakönyveinek nyilvántartása.

(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti szakrendszer személyes adatokat tartalmazó alrendszerei:

a) gyermek-, illetve tanulói nyilvántartás (a továbbiakban együtt: tanulói nyilvántartás);

b) pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak, nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak, pedagógiai előadó vagy pedagógiai szakértő munkakörben foglalkoztatottak és óraadóként foglalkoztatottak nyilvántartása (a továbbiakban együtt: alkalmazotti nyilvántartás);

c) a középfokú felvételi eljárás megszervezéséhez szükséges adatok nyilvántartása;

d) a kétszintű érettségi vizsga adminisztrációs rendszere;

e) az érettségi bizonyítványokról, tanúsítványokról és törzslapkivonatokról vezetett központi érettségi nyilvántartás;

f) a tanulói teljesítménymérések megszervezéséhez szükséges adatok, valamint az országos mérési eredmények nyilvántartása;

g) az országos köznevelési szakértői névjegyzék;

h) az országos érettségi vizsgaelnöki névjegyzék;

i) a köznevelési szaktanácsadói névjegyzék;

j) a pedagógus-továbbképzési nyilvántartás;

k) az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzési nyilvántartás;

l) a pedagógusminősítési nyilvántartás;

m) az oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv feladatkörébe tartozó tanulmányi és művészeti versenyek nyilvántartása.

(3) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti szakrendszer személyes adatokat tartalmazó alrendszerei:

a) a felsőoktatási intézménytörzs;

b) a felsőoktatási alkalmazotti személyi törzs;

c) a felsőoktatási felvételi alrendszer;

d) a hallgatói személyi törzs.

(4) Az (1) bekezdés szerinti szakrendszerek további, jogszabályban meghatározott, személyes adatokat nem tartalmazó alrendszereket, alkalmazásokat tartalmazhatnak.

(5) Az oktatási nyilvántartás egyes szakrendszere, alrendszere személyes adatai célhoz kötötten egymás között átadhatók.

(6) A köznevelés információs rendszere személyes adatokat kezelő alrendszerei az 1. melléklet szerinti személyes adatokat tartalmazzák.

(7) A pedagógiai szakszolgálatok által alkalmazott integrált nyomon követő rendszer a 2. melléklet szerinti személyes adatokat tartalmazza.

(8) A felsőoktatási információs rendszer a 3. melléklet szerinti személyes adatokat tartalmazza.

(9) Az oktatási igazolványok intézményi adminisztrációs rendszere a 4. melléklet szerinti személyes adatokat tartalmazza.

(10) A magyar állami ösztöndíj feltételei teljesítésének nyilvántartása az 5. melléklet szerinti személyes adatokat tartalmazza.

(11) A nyelvvizsgák nyelvvizsga-anyakönyveinek nyilvántartása a 6. melléklet szerinti személyes adatokat tartalmazza.

5. § (1) A természetes személynek egy oktatási azonosító száma lehet.

(2) Az oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv oktatási azonosító számot ad annak az oktatási azonosító számmal még nem rendelkező természetes személynek,

1. aki óvodai jogviszonyban áll,

2. aki tanulói jogviszonyban áll,

3. aki pedagógiai szakszolgálati ellátásban részesül,

4. aki részt vesz a középfokú felvételi eljárásban,

5. aki részt vesz a kétszintű érettségi eljárásban,

6. akit nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben alkalmaznak,

7. aki pedagógus-munkakörben foglalkoztatott,

8. akit pedagógiai előadó vagy pedagógiai szakértő munkakörben alkalmaznak,

9. akit köznevelési intézmény óraadóként foglalkoztat,

10. aki szerepel az Országos érettségi vizsgaelnöki névjegyzéken, az Országos szakértői névjegyzéken, illetve az Országos szaktanácsadói névjegyzéken,

11. aki a központi felsőoktatási felvételi eljárásban felsőoktatási intézménybe jelentkezik,

12. aki hallgatói, doktorjelölti jogviszonyban áll,

13. aki felsőoktatási intézményben oktató, kutató, tanári munkakörben foglalkoztatott,

14. akit felsőoktatási intézmény oktatási tevékenység ellátására megbízási jogviszonyban foglalkoztat,

15. aki részére oktatási igazolvány kerül kibocsátásra,

16. aki szerepel a nyelvvizsgák nyelvvizsga-anyakönyveinek nyilvántartásában.

6. § (1) A köznevelési és felsőoktatási feladatokat ellátó intézmény, a jegyző, a közneveléssel és felsőoktatással összefüggő igazgatási, ellenőrzési tevékenységet végző közigazgatási szerv és az e törvényben meghatározott feladatok végrehajtásában közreműködő intézményfenntartók, intézmények adatokat szolgáltatnak az oktatási nyilvántartásba.

(2) A 4. § (2) bekezdés j) pontja szerinti pedagógus-továbbképzési nyilvántartás alrendszer részére továbbá

a) a pedagógus-továbbképzés szervezője szolgáltatja az 1. melléklet X. alcím 2. pont b), d), valamint f)-h) alpontjában felsorolt adatokat, amely adatokat az adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítése érdekében nyilvántartja;

b) a köznevelési intézmény vezetője szolgáltatja az 1. melléklet X. alcím 2. pont e) és l) alpontja szerinti adatokat.

(3) A felvételi kérelmek elbírálásához a 4. § (3) bekezdés c) pontja szerinti felsőoktatási felvételi alrendszer részére

a) az egységes szociális nyilvántartással kapcsolatos adatfeldolgozási feladatokat ellátó szerv szolgáltatja a gyermekgondozást segítő ellátás igénybevételére vonatkozó adatokat;

b) az egészségbiztosítási szerv szolgáltatja a gyermekgondozási díj igénybevételére vonatkozó adatokat;

c) az idegenrendészeti hatóság szolgáltatja a 3. melléklet III. alcím 3. pontja szerinti adatot.

(4) A 4. § (3) bekezdés d) pontja szerinti hallgatói személyi törzs alrendszer részére továbbá

a) a Diákhitel Központ szolgáltatja a 3. melléklet IV. alcím 23. pontja szerinti adatot,

b) a Tempus Közalapítvány szolgáltatja az általa kezelt, a 3. melléklet IV. alcím 8. és 21. pontja szerinti adatot,

c) a Klebelsberg Központ szolgáltatja az általa kezelt, a 3. melléklet IV. alcím 21. pontja szerinti adatot.

(5) Az oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv a 4. § (1) bekezdés e) pontja szerinti, a magyar állami ösztöndíj feltételei teljesítésének nyilvántartása szakrendszer 5. melléklet szerinti adataiban történő változások követése, ellenőrzése céljából történő adatigényléshez az állami foglalkoztatási szervnek, a kincstárnak, a gyermekgondozást segítő ellátás, a csecsemőgondozási díj és a gyermekgondozási díj nyilvántartásáért felelős szervnek, az anyakönyvi nyilvántartás központi nyilvántartó szervének, a családtámogatási ügyben eljáró hatóságnak, a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárások lefolytatásért felelős rehabilitációs hatóságnak és az adóhatóságnak megküldheti a nyilvántartott személyek adatait, ez alapján

a) az állami foglalkoztatási szerv a (volt) magyar állami ösztöndíjas hallgatónak a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvényben meghatározott álláskeresőként történő nyilvántartásba vételére, valamint az álláskeresőként eltöltött időtartamra,

b) a kincstár a gyermekgondozást segítő ellátásnak, a csecsemőgondozási díjnak és a gyermekgondozási díjnak a (volt) magyar állami ösztöndíjas hallgató részére történő folyósítás időtartamára,

c) az adóhatóság a (volt) magyar állami ösztöndíjas hallgatónak hazai munkaviszony(ok) létesítésére és időtartamára,

d) az anyakönyvi nyilvántartás központi nyilvántartó szervétől a (volt) magyar állami ösztöndíjas hallgató gyermekének születési anyakönyvi kivonatára,

e) a családtámogatási ügyben eljáró hatóság a tartós betegség megállapításához szükséges, a fővárosi és megyei kormányhivatalnak vagy jogelődjének a tartós betegségre tekintettel megállapított magasabb összegű családi pótlék megállapításáról szóló határozatára, vagy ennek folyósításáról kiadott igazolására, vagy a tartós betegséget megállapító, a magasabb összegű családi pótlék igénybevételéhez szükséges érvényes és hatályos szakvéleményére, szakhatósági állásfoglalására; a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 4. § f) pont fb) alpontja szerinti állapotra, illetve a magasabb összegű családi pótlékra jogosultság tartós betegségére tekintettel való igazolására,

f) a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárások lefolytatásért felelős rehabilitációs hatóság az egészségi állapot minősítésének eredményéről érvényes és hatályos szakhatósági állásfoglalásra, szakvéleményre, bizottsági állásfoglalásra, határozatra vagy hatósági bizonyítványra; a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti állapot igazolására

vonatkozóan kért nyilvántartott adatokat átadja a magyar állami ösztöndíj feltételei teljesítésének nyilvántartásáért felelős szervnek.

7. § (1) A tanulói nyilvántartásból személyes adat - az érintetten kívül -

a) a tanulói jogviszonyhoz kapcsolódó juttatás jogszerű igénybevételének megállapítása céljából továbbítható a szolgáltatást nyújtó vagy az igénybevétel jogosságának ellenőrzésére hivatott részére;

b) a tanuló nevelési-oktatási intézményének megállapítása, a tanítási napon a tanítási órától vagy az iskola által szervezett kötelező foglalkozástól való távolmaradás jogszerűségének ellenőrzése, valamint a nevelési-oktatási intézménnyel és a tanuló szülőjével, törvényes képviselőjével való kapcsolatfelvétel céljából a 2. § a)-g) pontjában foglalt adatok, valamint az 1. melléklet I. alcím c)-f) és h) pontjában foglalt adatok a rendőrség részére továbbíthatók.

(2) Az oktatási nyilvántartás 2. § a)-f), h)-j) pontjában foglalt adatok továbbíthatók

a) az óvodai nevelésben részvételre kötelezett gyermek esetében a jegyző részére, abból a célból, hogy gondoskodjon az óvodai nevelésben részvételre kötelezettek nyilvántartásáról, továbbá

b) a tanköteles gyermek, tanuló esetében a köznevelési feladatot ellátó hatóság részére, abból a célból, hogy gondoskodjon a tankötelesek nyilvántartásáról.

(3) A tanulói nyilvántartás adataihoz az oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv a köznevelési feladatokat ellátó hatóság részére a feladatellátásához szükséges adatok tekintetében közvetlen hozzáférést biztosít.

(4) A tanulói nyilvántartásban nyilvántartott adatok továbbíthatók adategyeztetés céljából annak a köznevelési intézménynek, amellyel a gyermek, tanuló jogviszonyban áll, és amely az oktatásért felelős miniszter által jóváhagyott iskolaadminisztrációs rendszert használ.

(5) A társadalombiztosítási azonosító jel hitelességét az országos egészségbiztosítási szerv nyilvántartásával elektronikus úton kell megfeleltetni.

(6) Az alkalmazotti nyilvántartásból személyes adat - az érintetten kívül - az egyes, a foglalkoztatáshoz kapcsolódó juttatások jogszerű igénybevételének megállapítása céljából, a szolgáltatást nyújtó vagy az igénybevétel jogosságának ellenőrzésére hivatott részére továbbítható.

(7) Az alkalmazotti nyilvántartás adataihoz az oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv a köznevelési feladatokat ellátó hatóság részére a feladatellátásához szükséges adatok tekintetében közvetlen hozzáférést biztosít.

(8) Az alkalmazotti nyilvántartásban nyilvántartott adatok továbbíthatók adategyeztetés céljából annak a köznevelési intézménynek, amellyel az alkalmazott, óraadó jogviszonyban áll, és amely az oktatásért felelős miniszter által jóváhagyott iskolaadminisztrációs rendszert használ.

(9) Az oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv a középfokú felvételi eljárás megszervezéséhez szükséges adatok nyilvántartásából a középfokú felvételi eljárásban részt vevő középfokú iskoláknak, a központi írásbeli felvételi vizsgákat szervező középiskoláknak továbbítja az érintett tanulók nyilvántartott adatait.

(10) A személyazonosításra alkalmas adatokat az oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv a középfokú felvételi eljárás lezárását követően legkésőbb az adott év szeptember 15-éig törli a középfokú felvételi eljárás megszervezéséhez szükséges adatok nyilvántartásából.

(11) Az oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv A kétszintű érettségi vizsga adminisztrációs rendszerében kezelt adatokat a vizsgaidőszakot követő tanév végéig kezeli.

(12) A Pedagógus-továbbképzési nyilvántartásból - az érintetten kívül - személyes adat a pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó részére továbbítható.

(13) Az Országos pedagógiai-szakmai ellenőrzési nyilvántartásból személyes adat - az érintetten kívül - az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzések lefolytatása céljából, az alkalmazott intézményvezetőjének, munkáltatójának, az érintettet foglalkoztató köznevelési intézmény fenntartójának, valamint az ellenőrzést végző szakértők számára továbbítható.

(14) A Pedagógusminősítési nyilvántartásból személyes adat - a minősítő vizsgán, a minősítési eljárásban érintett pedagóguson kívül - a minősítő vizsga, minősítési eljárás lefolytatása céljából, az alkalmazott intézményvezetőjének, munkáltatójának, az érintettet foglalkoztató köznevelési intézmény fenntartójának, valamint az ellenőrzést végző szakértők számára továbbítható.

(15) A személyes adatokat A pedagógiai szakszolgálatok által alkalmazott integrált nyomon követő rendszerből (a továbbiakban: INYR) az adatkezelő a pedagógiai szakszolgálati intézmény ellátásának utolsó igénybevételétől számított húsz év elteltével törli a nyilvántartásból.

(16) A Felsőoktatási alkalmazotti személyi törzsből továbbítható - az érintetten kívül - a fenntartónak a fenntartói jogok gyakorlásához szükséges valamennyi adat; a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottságnak a szakértői tevékenyég ellátásához szükséges valamennyi adat; a felsőoktatási intézménynek az alkalmazottjával kapcsolatos adatok.

(17) A Felsőoktatási felvételi alrendszerből a felsőoktatási intézménynek a hozzá jelentkező, illetve felvett személyre vonatkozó, az adott felsőoktatási intézmény képzésével kapcsolatos valamennyi adat továbbítható.

(18) A Felsőoktatási felvételi alrendszer a személyes adatot - ha az eljárás eredményeként hallgatói jogviszony létesítésére nem kerül sor - az adott felsőoktatási felvételi eljárás jelentkezési határidejétől számított két évig kezeli.

(19) A Hallgatói személyi törzsből továbbítható - az érintetten kívül - a felsőoktatási intézménynek a vele hallgatói jogviszonyban álló személyre vonatkozó, a nála fennálló jogviszonyára vonatkozó valamennyi adat.

(20) A Hallgatói személyi törzsből továbbíthatók továbbá a Diákhitel Központnak a hallgatói hitelt igényelt személyekhez kapcsolódóan

a) a hallgatói hitelre való jogosultság vizsgálata, adatellenőrzés és a törlesztési kötelezettség fennállásának, illetve szünetelésének megállapítása céljából a 3. melléklet IV. alcím 1. pontja szerinti adatokból az oktatási azonosító száma és adóazonosító jele, a 3. melléklet IV. alcím 3., 5., 6. és 8. pontja szerinti adat minden folyamatban lévő képzésére vonatkozóan, valamint a 2. § a)-j) pontja szerinti adatok,

b) a hitelszerződésből eredő jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése során az ügyfelekkel való kapcsolattartás céljából a 3. melléklet IV. alcím 2. pontja szerinti adatok,

c) a hallgatói hiteltartozások várható visszafizetésével kapcsolatos kockázatelemzés és a kockázati mérték szerinti ügyfélkezelés céljából a 3. melléklet IV. alcím 12. pontja szerinti adatok közül az abszolutóriumra vonatkozó adat, a 3. melléklet IV. alcím 15. pontja, a 18. pont 18.1. és 18.2. alpontja szerinti adat, a 3. melléklet IV. alcím 19. pontja szerinti adatokból a hallgató által önköltség címén az intézmény felé ténylegesen fizetendő összeg, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 82. § (1) bekezdés a) pontja alapján fizetendő térítési díj összege.

(21) A Hallgatói személyi törzsből továbbíthatók továbbá a Tempus Közalapítványnak a külföldi tanulmányokat segítő ösztöndíjra való jogosultság vizsgálata, a jogosultak és az államközi ösztöndíjak útján érkező külföldiek ösztöndíjszerződéséből eredő jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése, az ilyen ösztöndíjasok nyomon követése céljából az ösztöndíjra pályázó vagy ösztöndíjas személyhez kapcsolódóan

a) a 2. § a)-j) pontja szerinti adatok,

b) a 3. melléklet IV. alcím 1., 2., 5., 6., 9., 14., 15., 16., 19., 21., 22. pontja, valamint 18. pont 18.1., 18.2. és 18.7. alpontja szerinti adatok,

c) a 3. melléklet IV. alcím 12. pontja szerinti adatok közül az abszolutóriumra, záróvizsgára, komplex vizsgára és doktori védésre vonatkozó adatok.

(22) A Klebelsberg Központnak a Klebelsberg Képzési Ösztöndíjjal kapcsolatos feladatai ellátásához kapcsolódóan továbbíthatók

a) a 2. § a)-f), h), i) és l) pontja szerinti adatok,

b) a Felsőoktatási felvételi alrendszerből a 3. melléklet III. alcím 7. pontja szerinti adatok közül a Klebelsberg Képzési Ösztöndíjjal érintett szakon elért felvételi pontszám,

c) a Hallgatói személyi törzsből a 3. melléklet IV. alcím 5. pontja, - a képzés költségviselési formája és munkarendje adatának kivételével - 6. pontja szerinti adatok, 18. pont 18.1. és 18.2. alpontja szerinti adatok.

(23) A Hallgatói személyi törzsből továbbíthatók továbbá az oktatásért felelős miniszter részére az ágazati irányítással összefüggő feladatok ellátása, a miniszteri hatósági jogkör gyakorlása céljából egyedileg vagy informatikai rendszer útján továbbított, illetve a közvetlenül hozzáférhetővé tett adatok. Ezen adatokat az oktatásért felelős miniszter az adattovábbítástól számított öt évig kezeli.

(24) A Hallgatói személyi törzsből továbbítható továbbá az idegenrendészeti hatóság részére a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvényben, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvényben meghatározott eljárása során az ügyfél által előadottak, illetve a jogszabályban foglalt feltételek fennállásának ellenőrzése céljából a 3. melléklet IV. alcím 5., 6., 15. pontja szerinti adat, valamint a 19. pontja szerinti adatok közül az önköltségre vonatkozó adat, azzal, hogy az idegenrendészeti hatóságnak a megkeresésben minden esetben pontosan meg kell határozni azt az adatkört amire a megkeresés vonatkozik.

(25) Az oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv a 4. § (1) bekezdés e) pontja szerinti, a magyar állami ösztöndíj feltételei teljesítésének nyilvántartása szakrendszerben nyilvántartott személyek adatai időszerűségének biztosítása, ellenőrzése céljából térítésmentesen, elektronikus úton az 5. melléklet szerinti, az adott szerv által nyilvántartott adatot igényelheti az állami foglalkoztatási szervtől, a kincstártól, a gyermekgondozást segítő ellátás, a csecsemőgondozási díj és a gyermekgondozási díj nyilvántartásáért felelős szervtől, az anyakönyvi nyilvántartás központi nyilvántartó szervétől, a családtámogatási ügyben eljáró hatóságtól, a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárások lefolytatásért felelős rehabilitációs hatóságtól és az adóhatóságtól.

2. Záró rendelkezések

8. § Felhatalmazást kap a Kormány, hogy az oktatási nyilvántartás működéséért felelős szervet rendeletben kijelölje.

9. § (1) Ez a törvény - a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel - 2019. január 1-jén lép hatályba.

(2) A 6. § (4) bekezdés a) pontja, a 7. § (20) bekezdése, a 16. § f) pontja és a 3. melléklet IV. alcím 23. pontja 2019. augusztus 1-jén lép hatályba.

(3) A 3. § (2) bekezdése 2021. január 1-jén lép hatályba.

10. § Ez a törvény a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

11. § A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 21. §-a a következő zs) ponttal egészül ki:

[E törvény felhatalmazása alapján a 17. § (2) bekezdésének b) pontja szerinti adatokat jogosultak igényelni:]

zs) a családi állapot, a házasságkötés vagy bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének helye, az értesítésicím-adat és a nyilvántartásból kikerülés helye adatok kivételével az oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv az oktatási nyilvántartásban szereplő polgárok azonosítása és ellenőrzése céljából.”

12. § (1) A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény (a továbbiakban: Szaztv.) 24. § n) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A TAJ szám továbbítására jogosultak:)

n) az oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv a tanulói, illetve a hallgatói jogviszonyhoz kapcsolódó juttatás jogszerű igénybevételének megállapítása céljából a szolgáltatást nyújtó vagy az igénybevétel jogosságának ellenőrzésére hivatott szerv vagy személy részére.”

(2) A Szaztv. 37. § (1) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki:

(A személyiadat- és lakcímnyilvántartás szerve - kapcsolati kód alkalmazásával - köteles rendszeres adatszolgáltatást teljesíteni:)

j) az oktatási nyilvántartás működéséért felelős szervnek az oktatási nyilvántartásban szereplő polgár családi és utónevének, születési nevének, anyja születési nevének, születési helyének és időpontjának, nemének, állampolgárságának, lakcímének változásáról, továbbá az érintettnek a személyiadat- és lakcímnyilvántartásból való kikerülése okáról és időpontjáról.”

(3) A Szaztv. 37. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az adatszolgáltatást az (1), (1a) és (2) bekezdés alapján igénybe vevő szervek - az (1) bekezdés a) pontja szerinti állami adóhatóság és az (1) bekezdés g) pontja szerinti központi ügyfél-regisztrációs szerv, valamint az (1) bekezdés j) pontja szerinti oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv kivételével - az adatátadást kizárólag akkor kezdeményezhetik, ha jogszabályban előírt feladataik ellátása érdekében az általuk kezelt adatok időszerűségét biztosítani kell, és csak azokra az érintettekre vonatkozóan, akiknek az adataira nézve az időszerűséget biztosítani kell.”

13. § (1) A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 41. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:

„(10) A köznevelési intézmény a nyilvántartott gyermek és tanulói adatokat a jogviszony megszűnésétől számított tíz évig, az alkalmazottak, óraadók adatait a jogviszony megszűnésétől számított öt évig kezeli.”

(2) Az Nkt. 61. § (4b) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4b) A köznevelési szaktanácsadói névjegyzékben nyilvántartott szaktanácsadó alábbi adatai nyilvánosak:

a) családi és utóneve,

b) elektronikus levelezési címe,

c) a szakterületének jogszabályban meghatározott megnevezése,

d) nyilvántartásba-vételi száma.”

(3) Az Nkt. 73. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:

„(5a) Az e törvény alapján létrehozott intézményi tanácsról a 73. § (5) bekezdés a) pontja alapján vezetett nyilvántartás közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül. Az intézményi tanácsról vezetett nyilvántartás az alábbi adatokat tartalmazza:

a) az intézményi tanács neve,

b) az intézményi tanács székhelye,

c) az érintett iskola neve, OM azonosítója,

d) az elnök neve,

e) az elnök elérhetősége (telefonszám, telefax, elektronikus levelezési cím),

f) nyilvántartásba-vételi száma.”

(4) Az Nkt. 82. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A hivatal az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti szakértőkről országos köznevelési szakértői névjegyzéket vezet. Az országos köznevelési szakértői névjegyzékben nyilvántartott szakértők alábbi adatai nyilvánosak:

a) családi és utóneve,

b) elektronikus levelezési címe,

c) jogszabályban meghatározott szakterülete, szakiránya,

d) nyilvántartásba-vételi száma,

e) szakértői igazolásának száma.”

(5) Az Nkt. 82. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A hivatal vezeti az országos érettségi vizsgaelnöki névjegyzéket. Az országos érettségi vizsgaelnöki névjegyzékben nyilvántartott érettségi vizsgaelnök alábbi adatai nyilvánosak:

a) családi és utóneve,

b) jogszabályban meghatározott vizsgaterülete,

c) nyilvántartásba-vételi száma,

d) vizsgaelnöki igazolásának száma és hatálya.”

(6) Az Nkt.

a) 61. § (4d) bekezdésében és 94. § (4) bekezdés u) pontjában a „szaktanácsadói névjegyzékbe” szövegrész helyébe a „köznevelési szaktanácsadói névjegyzékbe”,

b) 63/L. § (2) bekezdésében az „Országos szakértői és vizsgaelnöki névjegyzék” szövegrész helyébe az „országos köznevelési szakértői és vizsgaelnöki névjegyzék”, a „szaktanácsadói névjegyzék” szövegrész helyébe a „köznevelési szaktanácsadói névjegyzék”,

c) 47. alcíme címében az „Országos szakértői és érettségi vizsgaelnöki névjegyzék” szövegrész helyébe az „országos köznevelési szakértői és vizsgaelnöki névjegyzék”,

d) 82. § (6b) bekezdésében az „Országos érettségi” szövegrész helyébe az „országos érettségi”,

e) 82. § (9) bekezdésében az „Országos szakértői névjegyzékből” szövegrész helyébe az „országos köznevelési szakértői névjegyzékből”, az „Országos érettségi” szövegrész helyébe az „országos érettségi”,

f) 94. § (1) bekezdés l) pontjában az „Országos szakértői névjegyzékbe” szövegrész helyébe az „országos köznevelési szakértői névjegyzékbe”, az „Országos szakértői névjegyzék” szövegrész helyébe az „országos köznevelési szakértői névjegyzék”,

g) 94. § (1) bekezdés l) pontjában az „Országos érettségi” szövegrészek helyébe az „országos érettségi”,

h) 94. § (4) bekezdés s) pontjában az „Országos szakértői névjegyzékbe” szövegrész helyébe az „országos köznevelési szakértői névjegyzékbe”, az „Országos érettségi” szövegrész helyébe az „országos érettségi”

szöveg lép.

14. § (1) Az Nftv. 19. § (2)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) A felsőoktatási információs rendszer működéséért felelős szerv a hallgatónak kérelemre diákigazolványt ad ki. A diákigazolványok kiadásának rendjét a Kormány rendeletben szabályozza.

(3) A diákigazolvány az egységes elektronikuskártya-kibocsátási keretrendszerről szóló 2014. évi LXXXIII. törvény szerinti kártya, amely közokirat.

(4) A diákigazolvány elkészítésére irányuló eljárásban - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - a felsőoktatási információs rendszer működéséért felelős szerv elektronikus úton tart kapcsolatot.”

(2) Az Nftv. 67. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az oktatási hivatal)

d) vezeti a nyelvvizsgák nyelvvizsga-anyakönyveinek nyilvántartását.”

(3) Az Nftv. 3. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.

(4) Az Nftv.

a) 48/H. §-ában az „az 5. mellékletben” szövegrész helyébe az „az oktatási nyilvántartásról szóló törvényben”,

b) 67. § (1) bekezdés a) pontjában az „a 3. melléklet II/A. részében megjelölt közérdekből nyilvános” szövegrész helyébe az „az oktatási nyilvántartásról szóló törvényben meghatározott”

szöveg lép.

15. § Hatályát veszti az Nkt.

a) 44. §-a,

b) 44/A. § (3)-(6) bekezdése,

c) 44/B. és 44/C. §-a,

d) 46. § (20) bekezdésében a „A KIR adatkezelője, valamint a diákigazolvány elkészítésében közreműködők a diákigazolvány elkészítése körében tudomásukra jutott személyes adatot a diákigazolvány érvényességének megszűnését követő öt évig kezelhetik.” szövegrész,

e) 61. § (4c) bekezdése,

f) 63. § (4) bekezdésében a „A KIR adatkezelője és a pedagógusigazolvány elkészítésében közreműködők a pedagógusigazolvány elkészítése körében tudomásukra jutott személyes adatot a pedagógusigazolvány érvényességének megszűnését követő öt évig kezelhetik.” szövegrész,

g) 82. § (4a) és (6a) bekezdése,

h) 97. § (25) bekezdése.

16. § Hatályát veszti az Nftv.

a) 19. § (5)-(7) bekezdése,

b) 39. § (3) bekezdésében az „A magyar állami ösztöndíj feltételei teljesítésének nyilvántartásáért felelős szerv által nyilvántartott személyes adatokat, az adatkezelés célját, időtartamát, továbbításának feltételeit az 5. melléklet tartalmazza.” szövegrész,

c) 67/A. §-a,

d) 73. § (3) bekezdés i) pontjában az „a 3. mellékletben foglaltak szerint” szövegrész,

e) 110. § (1) bekezdés 6. pontjában az „, az oktatói azonosító számmal és a hallgatói azonosító számmal” szövegrész,

f) 3. melléklet I. fejezet I/B. alcím 4. pont e) alpontja,

g) 3. melléklet II. fejezete, III. fejezet 1-4. pontja, 6. pont 6.3. és 6.4. alpontja, 7-9. pontja és V. fejezete,

h) 5. melléklete,

i) 7. melléklete.

1. melléklet a 2018. évi LXXXIX. törvényhez

A köznevelés információs rendszere személyes adatokat kezelő alrendszerei

1. Az I. és II. alcímben felsorolt adatok statisztikai célra felhasználhatók és azokat statisztikai felhasználás céljára a hivatalos statisztikai szolgálat - a Központi Statisztikai Hivatal - számára a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Stt.) 28. §-ával összhangban a statisztikai cél előzetes igazolása alapján, az ahhoz szükséges mértékben - az I. alcím b) és j) pontjában felsorolt adatok kivételével - egyedi azonosításra alkalmas módon, térítésmentesen át kell adni.

2. A Központi Statisztikai Hivatal részére történő adatátadás esetén az átvett adatok körét és az adatátvétel részletszabályait az Stt. 28. §-ában meghatározott együttműködési megállapodásban kell rögzíteni.

I. Tanulói nyilvántartás

A tanulói nyilvántartás a gyermek, tanuló alábbi személyes adatait tartalmazza:

a) oktatási azonosító számát, adóazonosító jelét, társadalombiztosítási azonosító jelét,

b) sajátos nevelési igénye, beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézsége tényét, hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetének tényét és hatályát,

c) jogviszonyával kapcsolatban azt, hogy magántanuló-e, tanköteles-e, jogviszonya szünetelésének kezdetét és befejezésének idejét,

d) jogviszonya keletkezésének, megszűnésének jogcímét és idejét, valamint megszűnés esetén annak tényét, hogy az érintett az adott köznevelési intézményben szerzett-e iskolai végzettséget, szakképesítést,

e) nevelési-oktatási intézményének nevét, címét, OM azonosítóját,

f) jogviszonyát megalapozó köznevelési alapfeladatot,

g) nevelésének, nevelés-oktatásának helyét,

h) felnőttoktatás esetében az oktatás munkarendjével kapcsolatos adatokat,

i) évfolyamát,

j) melyik évfolyamon, mely országban vett részt az Nkt.-ban szabályozott határon túli kiránduláson.

II. Alkalmazotti nyilvántartás

Az alkalmazotti nyilvántartás az alkalmazott alábbi személyes adatait tartalmazza:

a) oktatási azonosító számát,

b) végzettségére és szakképzettségére vonatkozó adatokat: felsőoktatási intézmény nevét, az oklevél számát, a végzettséget, szakképzettséget, a végzettség, szakképzettség, a pedagógus-szakvizsga, tudományos fokozat megszerzésének idejét,

c) munkaköre megnevezését,

d) munkáltatója nevét, címét, valamint OM azonosítóját,

e) munkavégzésének helyét,

f) jogviszonya kezdetének idejét, megszűnésének jogcímét és idejét,

g) vezetői beosztását,

h) besorolását,

i) jogviszonya, munkaviszonya időtartamát,

j) munkaidejének mértékét,

k) tartós távollétének időtartamát,

l) elektronikus levelezési címét,

m) előmenetelével, pedagógiai-szakmai ellenőrzésével, pedagógus-továbbképzési kötelezettségének teljesítésével kapcsolatos adatok közül

ma) a szakmai gyakorlat idejét,

mb) akadémiai tagságát,

mc) munkaidő-kedvezményének tényét,

md) minősítő vizsgájának kinevezési okmányban, munkaszerződésben rögzített határidejét,

me) minősítő vizsgájának, minősítő eljárásra történő jelentkezésének időpontját, a minősítő vizsga és a minősítési eljárás időpontját és eredményét,

mf) az alkalmazottat érintő pedagógiai-szakmai ellenőrzés időpontját, megállapításait.

III. A középfokú felvételi eljárás megszervezéséhez szükséges adatok nyilvántartása

1. Az oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv a középfokú felvételi eljárás megszervezése céljából működteti a középfokú felvételi eljárást meghirdető középfokú iskolák, a középfokú felvételi eljárásban érintett tanulók és általános iskolák, a központi írásbeli felvételi vizsgákat szervező középiskolák számára a középfokú intézmények felvételi informatikai rendszerét.

2. A középfokú felvételi eljárás megszervezéséhez szükséges adatok nyilvántartása az alábbi személyes adatokat tartalmazza:

a) a tanuló általános iskolájának OM azonosítója, neve, székhelyének címe;

b) a központi írásbeli vizsgát szervező intézmény (feladatellátási hely) neve, címe;

c) a tanuló oktatási azonosító száma;

d) a tanuló, törvényes képviselő telefonszáma;

e) az értesítési címzett neve, értesítési címe, értesítési e-mail-címe, értesítési telefonszáma,

f) a tanuló sajátos nevelési igényére, beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézségére vonatkozó adat;

g) a tanuló évfolyama;

h) a tanuló jelentkezései,

i) a tanuló tanulmányi eredményei a jelentkezés típusától függően (1-8. évfolyam);

j) a központi írásbeli vizsga típusa, tárgya, eredménye;

k) a központi írásbeli vizsgával kapcsolatban fellebbezést benyújtó neve;

l) a középfokú felvételi eljárásban részt vevő nevelési-oktatási intézményének neve, székhelyének és feladatellátási helyének címe, OM azonosítója, képviselőjének (vezetőjének) neve, e-mail-címe, faxszáma és az intézmény e-mail címe, ügyintézőjének neve, elérhetősége.

IV. A kétszintű érettségi vizsga adminisztrációs rendszere

1. Az oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv működteti a kétszintű érettségi vizsga megszervezése céljából a kétszintű érettségi vizsga adminisztrációs rendszerét.

2. A kétszintű érettségi vizsga adminisztrációs rendszere az alábbi személyes adatokat tartalmazza:

2.1. a vizsgázóra vonatkozóan:

a) oktatási azonosító száma;

b) értesítési adata;

c) sajátos nevelési igényére, beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézségére vonatkozó adat;

d) nevelési-oktatási intézmények neve, címe, OM azonosítója;

e) nevelés-oktatásának helye;

f) nevelés-oktatásának képzési típusa;

g) nevelés-oktatásának egyéb speciális jellemzői;

h) nevelés-oktatásának munkarendje;

i) évfolyama, osztálya;

j) érettségi bizonyítványának sorszáma;

k) az érettségi bizonyítványt kiállító intézmény OM azonosítója;

l) a középiskolai tanulmányok befejezésének helye, ideje, az intézmény OM azonosítója;

m) a jelentkezés adatai: a vizsgatárgy neve, a vizsga szintje, a vizsga fajtája, a vizsgához kapcsolódó mentesség, a vizsgatárgyhoz kapcsolódóan a vizsgadíjfizetési kötelezettség ténye;

n) a vizsgadíjköteles vizsgák esetén a vizsgadíj befizetésére vonatkozóan a befizetés összege, a befizetés dátuma, a befizetést igazoló készpénzátutalási megbízás sorszáma;

2.2. a korábbi érettségi vizsgaidőszakokban megszerzett vizsgaeredményekre vonatkozóan:

a) a vizsgatárgy;

b) a vizsga szintje;

c) a vizsga fajtája,

d) a vizsgához kapcsolódó mentességek;

e) a vizsga nyelve;

f) a vizsga érdemjegye;

g) a vizsgán elért százalékos eredmény;

h) az érettségi dokumentum típusa;

i) az érettségi dokumentumot kiállító intézmény OM azonosítója;

j) az érettségi dokumentum kiállításának vizsgaidőszaka;

k) vizsgabeosztásának adatai;

l) az érettségi vizsga helye, időpontja;

m) a vizsgán elért részletes vizsgapontszámok és a vizsgakörülmények;

n) a szóbeli vizsga tekintetében a kihúzott tétel és póttétel sorszáma;

o) záradékok;

p) vizsgadokumentum adatai;

q) a vizsgadokumentum típusa;

r) a vizsgadokumentum száma;

2.3. a vizsgáztatóra, vizsgaelnökre vonatkozóan:

a) a vizsgáztató oktatási azonosítója;

b) a vizsgáztató értesítési adata;

c) a vizsgáztató munkahelye;

d) az érettségi vizsgaelnöki igazolás száma, érvényességi ideje;

e) a vizsgáztató, vizsgaelnök nemzetiségi oktatásban szerzett gyakorlatára vonatkozó információ;

f) a vizsgaelnöki feladatok ellátására vonatkozóan az általa megadott adat (hány vizsgabizottságban vállal adott vizsgaidőszakban vizsgabizottsági elnöki feladatot);

g) részt vett-e felügyelő tanári továbbképzésen;

h) a vizsgáztató adott vizsgaidőszakban vállalt vizsgáztatási időpontjai;

i) a vizsgáztató vizsgatárgyai;

j) az emelt szintű vizsgáztatásra való továbbképzésben szerzett tanúsítvány száma;

k) a vizsgáztató mely idegen nyelveken vállal vizsgáztatást;

l) a vizsgáztató hol látott el elnöki feladatot a korábbi vizsgaidőszakokban;

m) az összeférhetetlenségre vonatkozó adatok;

n) a vizsgáztató mely megyében vállal vizsgáztatói feladatot;

o) a vizsgáztató által az adott vizsgaidőszakban ellátott vizsgáztatói feladatok részletes adatai: vizsgahelyszín, vizsga időpontja, ellátott vizsgáztatói feladat típusa;

p) a megbízásához egyéb jogszabály szerint szükséges adatok;

2.4. A vizsgaszervező intézményre vonatkozóan:

a) a vizsgaszervező intézmény neve;

b) a vizsgaszervezéssel kapcsolatos feladatvégzés helye;

c) a vizsgaszervező személyek értesítési adata.

V. Érettségi bizonyítványokról, tanúsítványokról és törzslapkivonatokról vezetett központi érettségi nyilvántartás

Az érettségi bizonyítványokról, tanúsítványokról és törzslapkivonatokról vezetett központi érettségi nyilvántartás az alábbi személyes adatokat tartalmazza:

a) a vizsgázó oktatási azonosító száma;

b) a vizsgabizottságot működtető intézmény neve, címe, OM azonosítója, járása;

c) a vizsgázó vizsgadokumentumon szereplő családi és utóneve;

d) a vizsgázó vizsgadokumentumon szereplő születési helye és ideje;

e) a vizsgázó vizsgadokumentumon szereplő anyja neve;

f) vizsgatárgyanként a vizsga szintje, a vizsga fajtája, a vizsga nyelve, az elért százalékos eredmény és osztályzat, záradékok, a vizsgamentességek;

g) a törzslap száma;

h) a kiállított érettségi dokumentum típusa és száma, a kiállítás helye és dátuma;

i) a vizsgaeredmények kihirdetésének dátuma;

j) a vizsga vizsgaidőszaka;

k) a vizsgabizottság elnökének családi és utóneve és vizsgaelnöki igazolásának száma.

VI. A tanulói teljesítménymérések megszervezéséhez szükséges adatok, valamint az országos mérési eredmények nyilvántartása

Az oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv az országos pedagógiai mérések sikeres lebonyolítása céljából működteti az országos mérések adatbegyűjtő és -kezelő informatikai rendszerét. A tanulói teljesítménymérések megszervezéséhez szükséges adatok, valamint az országos mérési eredmények nyilvántartása - személyazonosításra alkalmatlan módon - az alábbi személyes adatokat tartalmazza:

a) mérési azonosító;

b) születési év és hónap;

c) sajátos nevelési igényre, beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézségre vonatkozó adat;

d) halmozottan hátrányos helyzet;

e) előző tanévi matematika osztályzat;

f) évfolyam, osztály;

g) magántanulói státusz;

h) jogviszonnyal kapcsolatos adatok;

i) az országos mérés típusa és eredménye.

VII. Országos köznevelési szakértői névjegyzék

Az országos köznevelési szakértői névjegyzék a szakértő alábbi személyes adatait tartalmazza:

a) oktatási azonosító száma;

b) értesítési címe és elektronikus levelezési címe;

c) munkahelyének neve, címe, OM azonosítója;

d) végzettsége és szakképzettsége;

e) jogszabályban meghatározott szakterület, szakirány;

f) nyilvántartásba-vételi száma;

g) szakértői igazolásának száma.

VIII. Országos érettségi vizsgaelnöki névjegyzék

Az országos érettségi vizsgaelnöki névjegyzék az érettségi vizsgaelnök alábbi személyes adatait tartalmazza:

a) oktatási azonosító száma;

b) elérhetősége;

c) munkahelyének neve, címe, OM azonosítója;

d) végzettsége és szakképzettsége;

e) jogszabályban meghatározott vizsgaterülete;

f) nyilvántartásba-vételi száma;

g) vizsgaelnöki igazolásának száma és hatálya.

IX. Köznevelési szaktanácsadói névjegyzék

A köznevelési szaktanácsadói névjegyzék a szaktanácsadó alábbi személyes adatait tartalmazza:

a) oktatási azonosító száma;

b) értesítési címe és elektronikus levelezési címe;

c) munkahelyének neve, címe, OM azonosítója;

d) végzettsége és szakképzettsége;

e) a szakterületének jogszabályban meghatározott megnevezése;

f) nyilvántartásba-vételi száma.

X. Pedagógus-továbbképzési nyilvántartás

1. Az Nkt. 62. § (2) bekezdésében foglalt pedagógus-továbbképzési kötelezettség teljesítésének nyomon követése céljából az oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv nyilvántartást vezet.

2. A pedagógus-továbbképzési nyilvántartás a pedagógus-továbbképzési programban részt vevő pedagógus alábbi személyes adatait tartalmazza:

a) oktatási azonosító száma,

b) pedagógus-továbbképzési programjának megnevezése, kezdő időpontja, óraszáma;

c) korábbi tanulmányai alapján beszámított pedagógus-továbbképzés óraszáma;

d) kiadott tanúsítványának sorszáma és kelte;

e) a továbbképzés teljesítésébe beszámítás alapja és mértéke;

f) a továbbképzés megnevezése;

g) a teljesítés formája;

h) a teljesítési helyszíne és időpontja;

i) a szaktanácsadói, szakértői megállapítás adata;

j) a továbbképzések hasznosulásával kapcsolatos információ;

k) a pedagógus-továbbképzési kötelezettségbe beszámító további szakképzettség megszerzéséről kiállított oklevél száma, kelte;

l) a pedagógus-továbbképzési kötelezettségének - a munkaköre tekintetében releváns - nem akkreditált program általi teljesítése.

XI. Országos pedagógiai-szakmai ellenőrzési nyilvántartás

1. Az Nkt. 87. §-a szerinti országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés megszervezése és végrehajtása érdekében az oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv országos pedagógiai-szakmai ellenőrzési nyilvántartást vezet.

2. Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzési nyilvántartás az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, valamint ellenőrzésben érintett pedagógus vagy intézményvezető, a köznevelési intézmény és annak tagintézménye vezetője, valamint a többcélú intézmény szervezeti és szakmai tekintetben önálló, köznevelési intézmény feladatát ellátó intézményegységének vezetője alábbi személyes adatait tartalmazza:

2.1. oktatási azonosító száma;

2.2. a II. alcímben meghatározott adatok;

2.3. az ellenőrzésének időpontja, értékelése, adatai;

2.4. az ellenőrzés keretében lefolytatott látogatás jegyzőkönyve adatai;

2.5. önértékelésének adatai:

2.5.1. időpontja, értékelése,

2.5.2. az adatgyűjtés jegyzőkönyve,

2.5.3. önfejlesztési terve,

2.5.4. a kérdőívezés adatai;

2.6. fejlesztési terve;

2.7. ellenőrzésével kapcsolatban beadott kérelem adatai;

2.8. az általa ellátott nemzetiségi feladat adatai;

2.9. jogszabályban előírt vezetői pályázata, annak hiányában vezetési programja, továbbá a továbbképzési program és beiskolázási terv;

2.10. a köznevelési intézmény hivatalos neve, székhelye és a köznevelési feladatot ellátó telephelye, a tagintézménye hivatalos neve, a köznevelési intézmény székhelyén az intézményvezető, telephelyen működő tagintézmény esetén a tagintézmény vezetőjének neve, elérhetőségei;

2.11. feladatellátási helyenként - az oktatás munkarendje szerinti bontásban - a köznevelési és egyéb alapfeladatok;

2.12. az alapfokú művészetoktatás esetén a művészeti ág, a tanszak neve,

2.13. szakképzési feladatok esetén az OKJ azonosító és a szakképesítés megnevezése;

2.14. egyházi fenntartású köznevelési intézmény esetén a fenntartó felekezet;

2.15. alternatív tanterv szerint működő köznevelési intézmény esetén az alternatív tanterv megnevezése;

2.16. gyakorló köznevelési intézmény esetén annak ténye.

3. Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzési nyilvántartás az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésben közreműködő köznevelési szakértő alábbi személyes adatait tartalmazza:

a) szakértői igazolványának száma,

b) elérhetőségi adata,

c) a megbízásához egyéb jogszabály szerint szükséges adatok,

d) kiindulási települése,

e) szakértői feladatvégzésének napja,

f) pedagógusként szerzett szakmai és vezetői tapasztalatához kapcsolódó adata,

g) összeférhetetlenségére vonatkozó adata,

h) az oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv által szervezett felkészítésen történt részvétel ténye,

i) annak ténye, hogy a szakértő az egyház által fenntartott köznevelési intézményben is végezheti tevékenységét,

j) auditori megbízásra vonatkozó adata,

k) minőségbiztosítás keretében a szakértői tevékenységére vonatkozó értékelés, és a szükséges intézkedések,

l) szakértői státusza,

m) az adott évben ellátott szakértői tevékenység időtartama,

o) országos pedagógiai-szakmai ellenőrzési továbbképzésen képzőként való alkalmazhatósága.

XII. Pedagógusminősítési nyilvántartás

1. Az Nkt. 64. § (6) bekezdése alapján a pedagógusminősítő vizsgák és pedagógusminősítési eljárások megszervezése és végrehajtása érdekében az oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv országos pedagógusminősítési nyilvántartást vezet.

2. A pedagógusminősítési nyilvántartás az alkalmazott alábbi személyes adatait tartalmazza:

a) oktatási azonosító száma;

b) a II. alcímben meghatározott adatok;

c) jelentkezésére vonatkozó adatok:

ca) a jelentkezés informatikai rendszerben történő rögzítésének időpontja,

cb) a jelentkezést rögzítő intézmény adatai,

cc) a minősítő vizsga, minősítési eljárás megnevezése,

cd) az elérni kívánt fokozat,

ce) a munkakör, amelyben az alkalmazott minősítésére sor kerül,

cf) a tantárgy, amelyben az alkalmazott minősítésére sor kerül,

cg) az intézménytípus,

ch) a minősítés nyelve,

ci) Mesterpedagógus fokozatra történő jelentkezés esetén a tevékenység típusa,

cj) a minősítési tervbe történő felvétel adatai;

d) minősítő vizsga, minősítési eljárás adatai:

da) az elektronikus portfólió vagy pályázat jogszabályban meghatározott adatai és dokumentumai,

db) megismételt minősítő vizsgájának vagy minősítési eljárásnak a ténye,

dc) díjköteles minősítő vizsgájának, minősítési eljárásának díjfizetéssel kapcsolatos adatai,

dd) minősítő vizsga, minősítési eljárás látogatásának helye, időpontja,

de) minősítési bizottság tagjainak neve, elérhetősége,

e) a minősítő vizsga, minősítési eljárás eredményének adatai, pedagóguskompetenciák alapján történő értékelése;

f) a kiállított tanúsítvány adatai;

g) minősítésével kapcsolatban beadott kérelmek adatai.

3. A pedagógusminősítési nyilvántartás a minősítő vizsga, minősítési eljárásban közreműködő köznevelési szakértő alábbi személyes adatait tartalmazza:

3.1. szakértői igazolványának száma,

3.2. elérhetőségi adatai,

3.3. a megbízásához egyéb jogszabály szerint szükséges adatok,

3.4. kiindulási települése,

3.5. szakértői feladatvégzésének napja,

3.6. pedagógusként szerzett szakmai és vezetői tapasztalatához kapcsolódó adata,

3.7. összeférhetetlenségére vonatkozó adata,

3.8. az oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv által szervezett felkészítésen történt részvétel ténye,

3.9. annak ténye, hogy a szakértő az egyház által fenntartott köznevelési intézményben is végezheti tevékenységét,

3.10. auditori megbízásra vonatkozó adata,

3.11. minőségbiztosítás keretében a szakértői tevékenységére vonatkozó értékelés, és a szükséges intézkedések,

3.12. szakértői státusza,

3.13. az adott évben ellátott szakértői tevékenység időtartama,

3.14. Mesterpedagógus, Kutatótanár minősítésekben szakértői tevékenység folytatására való jogosultság ténye,

3.15. pedagógusminősítési továbbképzésen képzőként való alkalmazhatósága.

XIII. Az oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv feladatkörébe tartozó tanulmányi és művészeti versenyek nyilvántartása

1. Az oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv feladatkörébe tartozó tanulmányi és művészeti versenyek nyilvántartása az alábbi személyes adatokat tartalmazza:

a) a versenyző oktatási azonosító száma;

b) a versenyző évfolyama és osztálya;

c) a versenyző értesítési adatai;

d) a versenyző versenyen elért eredménye;

e) a versenyzőt nevező iskola neve, OM azonosítója, feladatellátási hely sorszáma;

f) a közreműködők értesítési adatai;

g) a felkészítő tanárok, kísérő tanárok

ga) oktatási azonosító száma,

gb) elérhetősége (telefonszám, e-mail-cím).

2. melléklet a 2018. évi LXXXIX. törvényhez

A pedagógiai szakszolgálatok által alkalmazott integrált nyomon követő rendszer

1. Az INYR az alábbi személyes adatokat tartalmazza:

1.1. a pedagógiai szakszolgálati ellátásban részesülő személy személyes adatai:

a) oktatási azonosító száma;

  Vissza az oldal tetejére