Időállapot: közlönyállapot (2018.XII.6.)

2018. évi XCV. törvény

a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvénynek és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvénynek a túlszolgálattal összefüggő módosításáról * 

1. § A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) 247/H. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Módtv.-vel megállapított 104. § helyett a 2022. december 31-ig elrendelt és teljesített túlszolgálatokra a (2)-(8) bekezdést kell alkalmazni.”

2. § A Hjt. 247/H. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(9) A 2023. január 1-jét megelőző időpontban kezdődött és 2023. január 1-jén még folyamatban lévő szolgálatteljesítési időkeret elszámolására az elszámoláskor hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni.”

3. § A Hjt. 247/I. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A Módtv.-vel megállapított 107. § (1) bekezdése helyett a 2022. december 31-ig elrendelt és teljesített katasztrófavédelmi feladatok végrehajtásával összefüggésben elrendelt készenléti szolgálatokra a miniszter rendeletben határozhatja meg azokat az eseteket és körülményeket, amelyek bekövetkezése esetén - a feladatvégzés idejére - a 128. § (3) bekezdése szerinti pótlék helyett a 247/H. § túlszolgálat díjazására vonatkozó szabályait kell alkalmazni.

(4) Az egyes honvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló 2016. évi XXXVIII. törvénnyel (a továbbiakban: Módtv2.) megállapított 98. § (3) bekezdése helyett a 2022. december 31-ig elrendelt és teljesített, az éves kiképzési tervben meghatározott gyakorlat esetén, ha a gyakorlat egyik napja vagy napjai pihenő- vagy munkaszüneti napra esnek, azokat azonos számú szabadnappal kell ellentételezni. A szabadnapot a gyakorlat befejeződését követő legkésőbb 90 napon belül kell kiadni. Ha a szolgálati elfoglaltság miatt a szabadnapot 90 napon belül igazoltan nem lehet kiadni, azt legkésőbb a tárgyhónapot követő negyedik havi illetménnyel együtt meg kell váltani.”

4. § A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (a továbbiakban Hszt.) 343. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A 369. § 2023. január 1-jén lép hatályba.”

5. § A Hszt. 350. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A 140. § (2) és (3) bekezdésétől eltérően 2022. december 31-ig a túlszolgálat ellentételezéseként a hivatásos állomány tagját - az állományilletékes és annál magasabb parancsnok kivételével - választása alapján szabadidő vagy díjazás illeti meg. A túlszolgálatért annak időtartamával megegyező, ha pedig a túlszolgálatot a heti pihenőnapon vagy munkaszüneti napon teljesítették, a túlszolgálat kétszeresének megfelelő szabadidő vagy díjazás jár. A túlszolgálatért díjazásként annak idejére távolléti díj jár, amelyet legkésőbb a tárgyhónapot követő második hónapban kell kifizetni.”

6. § Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére