Időállapot: közlönyállapot (2018.XII.18.)

2018. évi CV. törvény

a koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény módosításáról * 

1. § (1) A koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Ha a honvédelmi vagy nemzetbiztonsági érdek a pályázat zárkörű kiírását teszi szükségessé, a zártkörű pályázat kiírását szükségessé tevő honvédelmi, illetve nemzetbiztonsági érdekekről az illetékes miniszter az Országgyűlés illetékes bizottságai véleményének meghallgatása után dönt.”

(2) A Ktv. 4. §-a a következő a (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Ha a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 18. § (5) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő szerződés alapján a tulajdonszerzésre még nem került sor, az önkormányzat a törzsvagyon részét képező tereken, parkokon és egyéb közterületeken létesített építmény tekintetében köteles zártkörű pályázatot kiírni. Zártkörű pályázat esetén érdekeltnek kell tekinteni a hatályos építésügyi hatósági engedély engedélyesét.”

2. § A Ktv. a következő 11/A. §-sal egészül ki:

„11/A. § Ha e törvény 4. § (3) bekezdése alapján lefolytatott pályázat eredményes, a koncessziós szerződés megkötésével egyidejűleg a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 18. § (5) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő szerződés megszűnik.”

3. § A Ktv. a következő 31. §-sal egészül ki:

„31. § E törvény 11/A. §-a az Alaptörvény 38. cikk (1) és (2) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.”

4. § A Ktv. 4. § (1) bekezdésében a „honvédelmi vagy nemzetbiztonsági érdek” szövegrész helyébe az „a (2) vagy a (3) bekezdésben meghatározott feltétel” szöveg lép.

5. § Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

6. § E törvény 2. §-a az Alaptörvény 38. cikk (1) és (2) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.


  Vissza az oldal tetejére