Időállapot: közlönyállapot (2018.XII.21.)

2018. évi CXXIX. törvény

a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény módosításáról * 

1. § A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 49/C. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv az átmeneti bányászjáradék folyósításának a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 83/B. §-a alapján történő szüneteltetése alól kérelemre, méltányosságból mentesítést adhat.”

2. § A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés 22. pontjában a „szüneteltetésének” szövegrész helyébe a „szüneteltetésének, szüneteltetés alóli mentesítésének” szöveg lép.

3. § Ez a törvény 2019. január 1-jén lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére