Időállapot: közlönyállapot (2018.XII.21.)

2018. évi CXXXV. törvény

a sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról * 

1. § A sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) 1. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Regisztrált szabadidő-sportoló az a sportoló, aki a nemzeti sportinformációs rendszerben mint szabadidő-sportoló - azaz nem versenyzőként sporttevékenységet végző személy - önkéntesen regisztrál. A regisztrált szabadidő-sportoló sporttevékenységével összefüggésben, jogszabályban meghatározott közvetett és közvetlen állami sport célú és egyéb támogatásban, kedvezményben részesíthető.”

2. § (1) Az Stv. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A versenyzőnek - a versenyrendszerben, bajnokságban való részvétel feltételeként - a sportszövetség által a nemzeti sportinformációs rendszerben nyilvántartott, e törvényben meghatározott feltételeknek megfelelő, a versenyrendszerben vagy versenyeken való részvételre jogosító sportolói igazolvánnyal (a továbbiakban: versenyengedély) kell rendelkeznie. Ha a sportszövetség szabályzata másként nem rendelkezik, egy sportágban egy versenyzőnek csak egy versenyengedélye lehet. Ha a versenyengedély kiadásának nincsenek meg a jogszabályi, valamint a sportszövetség szabályzatában foglalt feltételei, továbbá ha a versenyző valótlan adat igazolását kéri, a versenyengedély kiadását a sportszövetség megtagadja vagy a versenyengedélyt visszavonja.”

(2) Az Stv. 3. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) A sportszövetség a versenyengedélyeket amatőr, hivatásos és vegyes versenyrendszerenként, bajnoki osztályonként és nemenként, korcsoportonként, valamint - amennyiben az értelmezhető - szakáganként elkülönítve, a kiadástól számított négy évig tartja nyilván. A sportszövetség köteles gondoskodni arról, hogy a versenyengedély nyilvántartási száma egyértelmű és egységes jelölésű legyen. A versenyengedély kiállítása érdekében kezelt adatok statisztikai célra felhasználhatók, és statisztikai célú felhasználásra - személyazonosításra alkalmatlan módon - az azt igénylő harmadik személynek átadhatók. A sportszövetség jogosult történeti, tudományos célból a sportoló nevét, születési idejét, képmását, állampolgárságát, sportszervezeteit és sporttevékenységével összefüggő statisztikai adatait, valamint a sportág népszerűsítése céljából a sportoló nevét és képmását nyilvánosságra hozni.”

3. § (1) Az Stv. 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A versenyző köteles alávetni magát a doppingtilalom betartásának ellenőrzésére irányuló vizsgálatnak (a továbbiakban: doppingvizsgálat). A doppingvizsgálat eredményeként megállapított pozitív vizsgálati eredményt vagy a doppingvétséget megalapozó egyéb magatartás tanúsítását, valamint a doppingeljárás eredményeként meghozott jogerős doppingbüntetést az eljárás alá vont versenyző vagy sportszakember nevének és sportágának, továbbá a doppingellenes tevékenység szabályairól szóló kormányrendelet szerinti tiltólistában szereplő tiltott szer vagy módszer megjelölésével a doppingeljárás befejezésétől számított 3 munkanapon belül a jogerős döntést meghozó doppingbizottság nyilvánosságra hozza.”

(2) Az Stv. 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A nemzeti doppingellenes szervezet feladatait ellátó szervezet a doppingellenes tevékenység szabályairól szóló kormányrendelet szerinti doppingellenes tevékenysége során jogosult Magyarország címerének és zászlajának használatára.”

4. § Az Stv. „Általános szabályok” alcíme a következő 4/A. §-sal egészül ki:

„4/A. § (1) Sporttevékenységgel összefüggésben személyes adatok - különös tekintettel az egészségügyi, genetikai és biometrikus adatokra - kezelésére a sportoló egészségének és a sport tisztaságának védelme, a tiltott teljesítményfokozás visszaszorítása, a sportrendezvények biztonsága, a látvány-csapatsport támogatása és az állami sportcélú támogatások nyújtása mint kiemelten fontos közérdekek alapján kerülhet sor. Genetikai adatként a sportolótól származó vizelet-, vér-, haj- vagy nyálminta, vagy a sportoló egyéni genetikai profilját adó más biológiai anyag, valamint azok analízisének eredményét vagy eredményeit magában foglaló adatok kezelése történik.

(2) A doppingtilalom betartásának ellenőrzése, doppingvizsgálat lefolytatása érdekében a nemzeti doppingellenes szervezet az adatok versenyző általi közlésétől számított 18 hónapig kezeli a doppingellenes tevékenység szabályairól szóló kormányrendelet szerinti nyilvántartott vizsgálati csoportba tartozó versenyző

a) családi és utónevét,

b) születési helyét és idejét,

c) lakóhelyét, tartózkodási helyét, telefonszámát és elektronikus levelezési címét,

d) kiskorúsága vagy cselekvőképességének korlátozott volta esetén a törvényes képviseletére jogosult személy a)-c) pont szerinti adatait,

e) sportszervezetének, sportágának, illetve szakágának megjelölését,

f) fogyatékosságának megjelölését, amennyiben az befolyásolja a mintavétel lefolytatását,

g) képmását,

h) doppingellenes tevékenység szabályairól szóló kormányrendelet szerinti vizsgálat lefolytatása érdekében rendelkezésreállási helyére vonatkozóan, a nemzetközi követelményeknek megfelelően szolgáltatott adatait, valamint

i) nemzeti válogatott kerettagságára vonatkozó adatot.

(3) A doppingtilalom betartásának ellenőrzése, a doppingellenes tevékenység szabályairól szóló kormányrendelet szerinti vizsgálat lefolytatása és a tiltólistában szereplő tiltott szer vagy módszer kimutatása, a doppingellenőrzés részét képező eljárások lefolytatása, a doppingeljárásban kiszabott büntetések nyilvántartása érdekében a nemzeti doppingellenes szervezet kezeli a doppingellenőrzéssel érintett sportoló vagy sportszakember következő adatait:

1. családi és utónév,

2. születési hely és idő,

3. nem,

4. lakóhely, tartózkodási hely, telefonszám, elektronikus levelezési cím,

5. állampolgárság,

6. képmás,

7. kiskorúság vagy cselekvőképesség korlátozott volta esetén a törvényes képviseletre jogosult személy 1., 2. és 4. pont szerinti adatai,

8. sportszervezet, sportág, illetve szakág megjelölése,

9. a doppingellenőrzést megelőző 10 napon belül a sportoló által szedett olyan szerek (így különösen gyógyszerek, táplálékkiegészítők, alkohol) megjelölése és mennyisége, amely a doppingvizsgálat eredményét befolyásolhatja,

10. versenyengedély, rajtengedély száma, a sportolói jogállás megjelölése,

11. fogyatékos sportoló esetén a fogyatékosság megjelölése,

12. a versenyző által, vizsgálat lefolytatása érdekében rendelkezésre állási helyére vonatkozó, nemzetközi követelményeknek megfelelően szolgáltatott adatai,

13. sportorvosi engedély érvényességi ideje,

14. sportolótól származó biológiai anyag (vizelet-, vér-, haj-, nyálminta vagy a sportoló egyéni genetikai profilját adó más biológiai anyag),

15. a minta analízisének eredménye,

16. a doppingvizsgálat eredményeként kimutatott, a doppingellenes tevékenység szabályairól szóló kormányrendelet szerinti tiltólistában szereplő tiltott szer, módszer,

17. a doppingvétséget megalapozó egyéb magatartás leírása,

18. a doppingvétség megjelölése és a kiszabott doppingbüntetés.

(4) A doppingtilalom betartásának ellenőrzése, a doppingellenes tevékenység szabályairól szóló kormányrendelet szerinti vizsgálat lefolytatása és a tiltólistában szereplő tiltott szer vagy módszer kimutatása, a doppingellenőrzés részét képező eljárások lefolytatása, a doppingeljárásban kiszabott büntetések nyilvántartása érdekében a nemzeti doppingellenes szervezet kezeli

a) a doppingellenőrzéssel érintett sportoló edzőjének és sportorvosának, keretorvosának családi és utónevét,

b) a sportoló mintavétel során eljáró hivatalos kísérőjének családi és utónevét, születési helyét és idejét,

c) a vizsgálat során eljáró doppingellenőr családi és utónevét, lakóhelyét, tartózkodási helyét, telefonszámát, elektronikus levelezési címét, valamint

d) a doppingeljárásban részt vevő személy családi és utónevét, lakóhelyét, tartózkodási helyét, telefonszámát, elektronikus levelezési címét.

(5) A nemzeti doppingellenes szervezet a (3) bekezdés 1-17. pontja szerinti, továbbá a (4) bekezdés a)-c) pontja szerinti adatokat a vizsgálat, illetve az előzetes felülvizsgálati eljárás kezdetétől számított tíz évig kezeli, amennyiben doppingvétség elkövetése nem kerül megállapításra.

(6) Doppingvétség megállapítása esetén a nemzeti doppingellenes szervezet a (3) és (4) bekezdés szerinti adatokat a vizsgálat, illetve az előzetes felülvizsgálati eljárás kezdetétől kezeli, amelynek szükségességét négyévente felülvizsgálja.

(7) A doppingtilalom betartásának ellenőrzése, a doppingellenes tevékenység szabályairól szóló kormányrendelet szerinti vizsgálat lefolytatása és a tiltólistában szereplő tiltott szer vagy módszer kimutatása, a doppingellenőrzés részét képező eljárások lefolytatása, a doppingeljárásban kiszabott büntetések nyilvántartása érdekében a nemzeti doppingellenes szervezet a (2) bekezdés szerinti adatok mellett kezeli a versenyző azon egészségügyi adatait is, amelyek alapján dönt a doppingellenes tevékenység szabályairól szóló kormányrendelet szerinti tiltólistán szereplő tiltott szer vagy módszer versenyző által történő, gyógyászati célú alkalmazásának engedélyezéséről.

(8) A nemzeti doppingellenes szervezet a (7) bekezdés szerinti adatokat az engedélyezésről való döntés időtartama alatt, engedélyezés esetén az engedély kiadásától számított tíz évig kezeli.

(9) A sportszövetség, a sportköztestület és a sportpolitikáért felelős miniszter az e törvényben és a doppingellenes tevékenység szabályairól szóló kormányrendeletben foglalt doppingellenes feladatai ellátása érdekében, az ahhoz szükséges mértékben a (2) bekezdés szerinti adatokat, előzetes felülvizsgálati eljárásban, illetve doppingeljárásban való részvétele során a (3) és (4) bekezdés szerinti adatokat megismerheti. A sportszövetség, a sportköztestület és a sportpolitikáért felelős miniszter doppingeljárásban való részvétele során megismerheti a versenyző számára kiadott, (7) bekezdés szerinti engedély tartalmát, ha az a doppingeljárás során értékelésre kerül.

(10) Doppingvétség megállapítása esetén a sportszövetség, a sportköztestület és a sportpolitikáért felelős miniszter állami sportcélú támogatás nyújtása és folyósítása, valamint a doppingvétség megállapításához fűződő egyéb jogkövetkezmények alkalmazása során kezeli a (3) bekezdés 1., 2., 4., 8. és 18. pontja, valamint a (4) bekezdés a) pontja szerinti adatokat a doppingbüntetés lejártáig vagy - ha az későbbi - az állami sportcélú támogatás folyósításának megszűnését követő tíz évig.

(11) A doppingtilalom betartásának ellenőrzése, a doppingellenőrzés részét képező eljárások lefolytatása, a doppingeljárásban kiszabott büntetések nyilvántartása érdekében a nemzeti doppingellenes szervezet a (3), (4) és a (7) bekezdés szerinti adatokat harmadik országba továbbíthatja a doppingellenes tevékenység szabályairól szóló kormányrendelet szerinti nemzetközi doppingellenes szervezet részére, ha az adattovábbítás a személyes adatok harmadik országba való továbbítására vonatkozó előírásoknak megfelel.”

5. § Az Stv. 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A sportszerződést írásba kell foglalni. A sportszerződés csak határozott időre, kiskorú amatőr sportoló esetén legfeljebb 1 évre, nagykorú amatőr sportoló esetén legfeljebb 3 évre köthető. A sportszerződés - a sportszövetség vonatkozó szabályzatában meghatározottak szerint - egy versenyrendszer (bajnokság) időtartamára is köthető. A sportszerződés időtartama alatt annak lejártát követő időtartamra sportszerződés érvényesen nem köthető.”

6. § (1) Az Stv. 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A hivatásos sportoló a sportszervezettel kötött munkaszerződés vagy megbízási szerződés alapján fejti ki sporttevékenységét, feltéve, hogy a megbízási díj a számvitelről szóló törvény alapján bérköltségként kerül kifizetésre.”

(2) Az Stv. 8. § (2) bekezdés e) és f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[A hivatásos sportoló sporttevékenységgel összefüggő munkaviszonyára a Munka Törvénykönyvéről szóló törvényt (a továbbiakban: Mt.) az alábbi eltérésekkel kell alkalmazni:]

e) a hivatásos sportoló csak a munkáltató előzetes írásbeli hozzájárulásával létesíthet sporttevékenységgel össze nem függő további munkavégzésre irányuló jogviszonyt. Sporttevékenység folytatására sportágában - ide nem értve a nemzeti válogatott keretben megbízási szerződéssel történő szereplést - további munkavégzésre irányuló jogviszonyt nem létesíthet, más sportágban való sporttevékenységre vonatkozó további munkavégzésre irányuló jogviszony létesítéséhez a munkáltató előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges,

f) a hivatásos sportolónak a nemzeti válogatott keretben történő szereplésére - ha az nem megbízási szerződés alapján történik - az Mt. munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatásra vonatkozó szabályait kell alkalmazni azzal, hogy a munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatáshoz a hivatásos sportoló előzetes hozzájárulása szükséges. A munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás összes időtartama egy naptári éven belül 44 munkanapnál vagy háromszázötvenkét óránál hosszabb is lehet,”

7. § (1) Az Stv. 13. § (3) bekezdése a következő p) ponttal egészül ki:

(Sportszervezetre sportfegyelmi büntetésként:)

p) névre szóló jegyértékesítés alkalmazására kötelezés”

(szabható ki.)

(2) Az Stv. 13. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A pénzbüntetés a (3) bekezdés b)-m) és p) pontjában meghatározott fegyelmi büntetésekkel együtt is alkalmazható. A c), d), m) és p) pontban meghatározott büntetések egymással és bármely más büntetéssel együtt is alkalmazhatók. A g) és h) pontban megállapított büntetések egymással és az i), illetve j) pontban meghatározott büntetésekkel együtt is alkalmazhatók.”

8. § Az Stv. „A sportszervezetek típusai” alcíme a következő 15/A. §-sal egészül ki:

„15/A. § (1) A sportakadémia olimpiai sportágban működő olyan sportszervezet, amely a sportakadémiai minősítés megszerzéséről és a sportakadémia működéséről szóló kormányrendeletben meghatározott feltételeknek megfelel és az erre vonatkozó igazolással rendelkezik.

(2) A sportakadémia sportágspecifikus, kiemelkedően magas színvonalú utánpótlás-nevelési, képzési, sporttudományos, sportegészségügyi, infrastrukturális és sportmenedzsment feltételeket és szolgáltatásokat biztosít, gondoskodik a tehetségkiválasztásról, -gondozásról és -fejlesztésről. A sportakadémia megteremti a versenyzők magas szintű sportszakmai felkészítésének, versenyeztetésének feltételeit, továbbá szervezi a sportolók sporttevékenységgel összefüggő és tanulmányi kötelezettségeinek teljesítését segítő körülmények rendelkezésre állását.

(3) A sportakadémia állami sportcélú támogatásban részesíthető.”

9. § Az Stv. 19. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) Az országos sportági szakszövetségeket megillető, valamint terhelő jogokra és kötelezettségekre vonatkozó szabályokat megfelelően alkalmazni kell az olimpiai események vonatkozásában az olimpiai nemzeti válogatott keretek (a továbbiakban: olimpiai csapat) működése kapcsán a Magyar Olimpiai Bizottságra (a továbbiakban: MOB), a paralimpiai játékok vonatkozásában a paralimpiai nemzeti válogatott keretek (a továbbiakban: paralimpiai csapat) működése kapcsán a Magyar Paralimpiai Bizottságra (a továbbiakban: MPB), valamint a Világjátékok Nemzetközi Szövetsége Világjátékai és a Nemzetközi Sportszövetségek Szövetségének Világjátékai vonatkozásában a nemzeti válogatott keretek működése kapcsán a Nemzeti Versenysport Szövetségre (a továbbiakban: NVESZ).”

10. § Az Stv. „A sportszövetségek típusai” alcíme a következő 19/A. §-sal egészül ki:

„19/A. § (1) Az országos sportági szakszövetség a sportoló sporttevékenysége feltételeinek és a sportág rendeltetésszerű működésének biztosítása, a sportág versenyrendszerének és versenyeinek szervezése, a nemzeti válogatott keretek működtetése és a sportolók nemzetközi sporteseményeken való részvétele érdekében, valamint a 19. § (8) bekezdés szerinti esetben a MOB, az MPB, valamint az NVESZ a nemzeti válogatott keretek működtetése és a sportolók nemzetközi sporteseményeken való részvétele érdekében az e törvényben és a végrehajtására kiadott, valamint az államháztartás működésére vonatkozó jogszabályokban meghatározott feladatai végrehajtásához kezeli a sportoló 3. § (3) bekezdés a)-f) pontja szerinti adatait.

(2) Az országos sportági szakszövetség és az (1) bekezdés szerinti sportköztestület a sportoló egészségének védelme érdekében, a 3. § (4) bekezdése végrehajtásához kezeli a sportoló sportegészségügyi ellenőrzésének adatait tartalmazó sportorvosi engedély vagy a 3. § (4) bekezdés szerinti háziorvosi igazolás tartalmát.

(3) Az országos sportági szakszövetség az (1) és (2) bekezdés szerinti adatokat a versenyengedély nyilvántartásának időtartama alatt, valamint a rajtengedély kiadásától számított négy évig kezeli.

(4) Az (1) bekezdés szerinti sportköztestület az (1) és (2) bekezdés szerinti adatokat azok megismerésétől számított 5 évig kezeli.”

11. § (1) Az Stv. 20. § (4) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Szakszövetség csak olyan sportágban hozható létre:)

b) amelyben a sportág nemzetközi szövetségét felvették a Nemzetközi Sportszövetségek Szövetségébe (Global Association of International Sports Federations, a továbbiakban: GAISF).”

(2) Az Stv. 20. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Szakszövetségnek a (4) bekezdésben foglaltakon túlmenően csak olyan sportszövetség minősülhet,

a) amelynek legalább tíz, az adott sportágban tevékenykedő sportszervezet a tagja,

b) amely legalább három éve folyamatosan országos versenyrendszert (bajnokságot) működtet,

c) amelynek versenyrendszerében rendszeresen legalább száz fő, sportági versenyengedéllyel rendelkező sportoló vesz részt, és

d) amely - ha nem a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban működik - a (4) bekezdés b) pontja szerinti sportági nemzetközi szövetség tagja.”

12. § (1) Az Stv. 22. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A szakszövetség alapvető feladata:)

a) szabályzatok kiadásával biztosítani a sportág rendeltetésszerű és a nemzetközi sportszövetsége szabályzatainak megfelelő működését,”

(2) Az Stv. 22. § (2) bekezdés f) pont fc) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A szakszövetség ellátja az alapszabályában, a sportága nemzetközi szövetségének szabályzataiban, illetve a jogszabályokban meghatározott feladatokat. Ennek keretében különösen:

a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao.) 4. § 41. pontja szerinti látvány-csapatsportban működő szakszövetség az a)-e) pontban meghatározott feladatok mellett]

fc) a Tao. 22/C. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott támogatás igénybevételére jogosult szervezet vonatkozásában - kivéve a Tao. 22/C. (9a) bekezdés szerinti esetet - kezdeményezi a sportpolitikáért felelős miniszternél a Tao. 22/C. § (6) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott jelzálogjognak az állam javára történő bejegyeztetését az ingatlan-nyilvántartásba,”

(3) Az Stv. 22. § (2) bekezdés f) pont ff) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A szakszövetség ellátja az alapszabályában, a sportága nemzetközi szövetségének szabályzataiban, illetve a jogszabályokban meghatározott feladatokat. Ennek keretében különösen:

a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao.) 4. § 41. pontja szerinti látvány-csapatsportban működő szakszövetség az a)-e) pontban meghatározott feladatok mellett]

ff) az fe) alpontban meghatározott feladata ellátása során a Tao. 22/C. § (1) bekezdés b) és d) pontjában meghatározott támogatás igénybevételére jogosult szervezet vonatkozásában - kivéve a Tao. 22/C. § (9a) bekezdés szerinti esetet - dönt az elszámolás elfogadásáról, részbeni elfogadásáról vagy elutasításáról, a Tao. 22/C. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott támogatás igénybevételére jogosult szervezet vonatkozásában - kivéve a Tao. 22/C. § (9a) bekezdés szerinti esetet - összesítő elszámolást készít az ellenőrzés eredményéről az ellenőrzést követő 8 napon belül a sportpolitikáért felelős miniszter részére,”

(4) Az Stv. 22. § (2) bekezdés f) pontja a következő fi)-fm) alponttal egészül ki:

[A szakszövetség ellátja az alapszabályában, a sportága nemzetközi szövetségének szabályzataiban, illetve a jogszabályokban meghatározott feladatokat. Ennek keretében különösen:

a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao.) 4. § 41. pontja szerinti látvány-csapatsportban működő szakszövetség az a)-e) pontban meghatározott feladatok mellett]

fi) a Tao. 22/C. § (1) bekezdés b) és d) pontjában meghatározott támogatás igénybevételére jogosult szervezet vonatkozásában - kivéve a Tao. 22/C. § (9a) bekezdés szerinti esetet - kötelezi a támogatott szervezetet a Tao. 4. § 44. pontja, a 22/C. §-a és 24/A. §-a szerinti támogatás, valamint annak a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározottak szerinti kamata állam részére történő befizetésére, ha a támogatás felhasználásának ellenőrzése során ennek szükségességét megállapítja,

fj) kezdeményezi az adók módjára behajtandó köztartozásnak minősülő, szabálytalanul igénybe vett és be nem fizetett támogatás, valamint annak a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározottak szerint megnövelt összege és kamata behajtását, ha az fi) alpont szerinti kötelezés ellenére a támogatott szervezet a támogatást és annak kamatát nem fizeti be az állam részére,

fk) a Tao. 22/C. § (1) bekezdés b) és d) pontjában meghatározott támogatás igénybevételére jogosult szervezet vonatkozásában - kivéve a Tao. 22/C. § (9a) bekezdés szerinti esetet - intézkedik a Tao. 22/C. § (6) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott jelzálogjognak az állam javára az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyeztetésére vonatkozó kérelem benyújtásáról,

fl) 8 napon belül tájékoztatja a sportpolitikáért felelős minisztert az általa lezárt elszámolásokról,

fm) kapcsolatot tart az állami adóhatósággal, a Tao. szerint nyújtott támogatás ellenőrzésére jogosult más szervekkel, valamint az 51. § (2) bekezdés g) pontjában meghatározott jogkörében eljáró sportpolitikáért felelős miniszterrel,”

(5) Az Stv. 22. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a § a következő (8)-(11) bekezdéssel egészül ki:

„(7) A látvány-csapatsportban működő szakszövetség a (2) bekezdés f) pont fa) alpontjában meghatározott feladat ellátása során a kérelem beérkezésétől számított 150 napon belül, ha a kérelem ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházásra, felújításra irányul, 180 napon belül hoz döntést. A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló kormányrendelet) meghatározott sportfejlesztési program módosítására, illetve meghosszabbítására irányuló kérelem elbírálására nyitva álló ügyintézési határidő 90 nap.

(8) A látvány-csapatsportban működő szakszövetség a (2) bekezdés f) pont fa) alpontjában meghatározott eljárását felfüggesztheti.

(9) A látvány-csapatsportban működő szakszövetség a (2) bekezdés f) pontjában meghatározott jogkörében eljárva javaslatot tesz a sportpolitikáért felelős miniszternek a látvány-csapatsport támogatási rendszerek minőségbiztosítási rendszerének (benchmark-rendszer) követelményeire.

(10) A látvány-csapatsport támogatásának felhasználása, valamint a felhasználás ellenőrzése érdekében a látvány-csapatsportban működő szakszövetség a (2) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatai ellátása során kezeli a látvány-csapatsport támogatási rendszerben résztvevő vagy a látvány-csapatsport támogatással érintett természetes személy következő adatait:

1. családi és utónév,

2. születési hely és idő,

3. nem,

4. állampolgárság,

5. lakóhely, tartózkodási hely, elektronikus levelezési cím, telefonszám,

6. sportszervezet, sportág, illetve szakág megjelölése,

7. versenyengedély száma,

8. a sportszakember munkaviszonyára vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyára vonatkozó adatok,

9. a sportszakember végzettségével, képesítésével kapcsolatos adatok,

10. a támogatás szabályszerű felhasználásának alátámasztása érdekében szükséges egyéb adatok.

(11) A látvány-csapatsportban működő szakszövetség a (10) bekezdés szerinti adatokat a Tao. szerinti igazolás vagy támogatási igazolás kiállításától számított 10 évig kezeli.”

13. § (1) Az Stv. 33. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A versenyrendszerben (bajnokságban) való indulás (nevezés) joga nem ruházható át, az erre irányuló szerződés semmis.

E rendelkezés alól kivételt képez, ha:]

a) a sportegyesület vagy az utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítvány versenyrendszerben (bajnokságban) való részvétel céljából gazdasági társaságot alapít (abban tagként részt vesz), és az indulási (nevezési) jogot erre a társaságra ruházza át,”

(2) Az Stv. 33. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A versenyrendszerben (bajnokságban) való indulás (nevezés) joga nem ruházható át, az erre irányuló szerződés semmis.

E rendelkezés alól kivételt képez, ha:]

d) az indulási (nevezési) joggal rendelkező sportvállalkozásnak olyan sportegyesület vagy utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítvány is tagja, amely a sportvállalkozásba tagként belépése és az indulás (nevezés) jogának sportvállalkozásra történő átruházása előtt maga rendelkezett az azonos versenyrendszer (bajnokság) azonos bajnoki osztályában az indulási (nevezési) joggal, a sportvállalkozásnak lejárt köztartozása nincs, és a sportvállalkozás legfőbb szerve határozatával az indulási (nevezési) jogot az indulás (nevezés) jogával korábban rendelkező sportegyesület vagy utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítvány tagra a sportszövetség elnöksége előzetes jóváhagyásával átruházza.”

14. § (1) Az Stv. 36. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A válogatott keretek mérkőzéseivel (versenyeivel), valamint a versenyrendszer (bajnokság) kiírásával, szervezésével, lebonyolításával - ideértve a válogatott keretek mérkőzéseivel (versenyeivel), valamint a versenyrendszerben (bajnokságban) szervezett versenyekkel, mérkőzésekkel kapcsolatos online fogadások engedélyezésével - kapcsolatos vagyoni értékű jogok - a (6) és (7) bekezdésben foglalt kivétellel - a sportszövetséget illetik meg.”

(2) Az Stv. 36. §-a a következő (6) és (7) bekezdéssel egészül ki:

„(6) Az olimpiai csapattal és az olimpiai eseményekkel összefüggő, a 38. § (3) bekezdés f) pontjában meghatározott vagyoni értékű jogok Magyarország területén történő hasznosítása a MOB-ot illeti meg.

(7) A paralimpiai csapattal összefüggő, a 46/A. § (3) bekezdés f) pont fb) alpontjában meghatározott vagyoni értékű jogok Magyarország területén történő hasznosítása az MPB-t illeti meg.”

15. § (1) Az Stv. 38. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A MOB feladatai az olimpiai mozgalom területén elsősorban:)

b) a szakszövetségekkel együttműködve elősegíti a versenyzők olimpiai eseményekre való felkészülését, részvételét,”

(2) Az Stv. 38. § (3) bekezdés f) pont fa) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A MOB feladatai az olimpiai mozgalom területén elsősorban:

kizárólagos jogokat gyakorol - a NOB előírásaival összhangban - az alábbi területeken:)

fa) a sportágak és a sportolók nevezése és sportszakemberek akkreditálása az olimpiai eseményekre,”

(3) Az Stv. 38. § (3) bekezdés f) pontja a következő fc) és fd) alponttal egészül ki:

(A MOB feladatai az olimpiai mozgalom területén elsősorban:

kizárólagos jogokat gyakorol - a NOB előírásaival összhangban - az alábbi területeken:)

fc) az olimpiai csapattagság feltételeinek, a csapattagok jogainak és kötelezettségeinek meghatározása, valamint az olimpiai csapattal összefüggő vagyoni értékű jogok hasznosítása,

fd) az olimpiai csapat olimpiai eseményeken való részvételének előkészítésével, szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos vagyoni értékű jogok hasznosítása,”

16. § (1) Az Stv. 46/A. § (3) bekezdés f) pont fb) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az MPB feladatai a paralimpiai mozgalom területén elsősorban:

a Nemzetközi Paralimpiai Bizottság magyarországi tagszervezeteként - a Nemzetközi Paralimpiai Bizottság előírásaival összhangban -:)

fb) engedélyezi a paralimpiai jelkép, zászló, jelvény, jelmondat, himnusz kereskedelmi vagy egyéb célú használatát, hasznosítását, valamint gyakorolja az ezzel kapcsolatos vagyoni jogokat, és rendelkezik ezekkel.”

(2) Az Stv. 46/A. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) A paralimpiai csapattal összefüggő, a (3) bekezdés f) pont fb) alpontjában meghatározott vagyoni értékű jogok az MPB-t illetik meg.”

17. § Az Stv. 49. §-a a következő r) ponttal egészül ki:

(A sport társadalmilag hasznos céljainak megvalósítása érdekében az állam:)

r) ösztönzi és támogatja a sportakadémiák létrejöttét és működését.”

18. § Az Stv. 50. § (3) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Kormány:)

d) a megrendezésre való pályázást, jelentkezést vagy azzal azonos egyéb kötelezettségvállalást megelőzően, pénzügyi és a nemzetközi sportszervezetek (jogtulajdonosok) által megkívánt más garanciát vállal a kiemelt nemzetközi sportrendezvények (különösen olimpia, paralimpia, siketlimpia és speciális világjátékok, világbajnokság, Európa-bajnokság, világkupa, olimpiai vagy paralimpiai kvalifikációs verseny) és sportdiplomáciai események magyarországi megrendezéséhez,”

19. § (1) Az Stv. 51. § (2) bekezdés g) pont ge) és gf) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[A sportpolitikáért felelős miniszter:

a látvány-csapatsportok támogatásával összefüggésben - a ga) és gb) alpontban meghatározott feladatok esetén közigazgatási hatósági hatáskörben - ellátja a sportfejlesztési programok jóváhagyásával és a támogatási igazolásokkal kapcsolatban a hatáskörébe utalt feladatokat, valamint a látvány-csapatsport támogatás felhasználásának ellenőrzésével kapcsolatos elszámolással, részelszámolással összefüggő feladatokat:]

ge) a Tao. 22/C. § (1) bekezdés a), c) és e) pontjában, valamint a Tao. 22/C. § (9a) bekezdése szerinti esetben a Tao. 22/C. § (1) bekezdés b) és d) pontjában meghatározott támogatott szervezetek jóváhagyott sportfejlesztési programjai vonatkozásában intézkedik a Tao. 22/C. § (6) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott jelzálogjognak az állam javára az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyeztetésére vonatkozó kérelem benyújtásáról;

gf) a Tao. 22/C. § (1) bekezdés a), c) és e) pontjában, valamint a Tao. 22/C. § (9a) bekezdése szerinti esetben a Tao. 22/C. § (1) bekezdés b) és d) pontjában meghatározott támogatott szervezetek jóváhagyott sportfejlesztési programjai vonatkozásában kötelezi a támogatott szervezetet a Tao. 4. § 44. pontja, a 22/C. §-a és 24/A. §-a szerinti támogatás, valamint annak a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározottak szerinti kamata állam részére történő befizetésére, ha a támogatás felhasználásának ellenőrzése során ennek szükségességét megállapítja;”

(2) Az Stv. 51. § (2) bekezdés l) és m) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A sportpolitikáért felelős miniszter:)

l) az országos sportági szakszövetségi és az országos sportági szövetségi jogállás bírósági bejegyzését - ideértve az alapszabály olyan módosítását, amely a szakszövetség működésével érintett sportágak körének meghatározására kiterjed - megelőzően igazolja a 20. § (4) és (5) bekezdésében, valamint a 28. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott feltételek fennállását,

m) meghatározza a támogatási rendszerek minőségbiztosítási rendszerét (benchmark-rendszer) és követelményeit, valamint egyedi, különös méltánylást érdemlő esetben engedélyezheti az attól való eltérést,”

(3) Az Stv. 51. § (2) bekezdése a következő n)-p) ponttal egészül ki:

(A sportpolitikáért felelős miniszter:)

n) ellátja az Európa Tanács sportversenyek tiltott befolyásolásáról szóló Egyezménye szerinti nemzeti és nemzetközi kapcsolattartással összefüggő feladatokat, valamint irányítja az Egyezmény szerinti nemzeti platform működését,

o) javaslatot tesz a Kormány részére a sportakadémiai minősítés megszerzése és a sportakadémiai működés feltételeinek megállapítására,

p) az államháztartásért felelős miniszter véleményének kikérésével javaslatot tesz a Kormány részére a látvány-csapatsportok támogatására nyújtható támogatási keretösszegnek a látvány-csapatsportágak közötti felosztása arányának megállapítására.”

(4) Az Stv. 51. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) A sportversenyek tiltott befolyásolása elleni nemzeti platform összetételét és működésének rendjét a Kormány állapítja meg.”

(5) Az Stv. 51. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a § a következő (6)-(8) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A sportpolitikáért felelős miniszter a (2) bekezdés g) pont ga) alpontjában meghatározott feladat ellátása során, a kérelem beérkezésétől számított 150 napon belül, ha a kérelem ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházásra, felújításra irányul, 180 napon belül hoz döntést. A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározott sportfejlesztési program módosítására, illetve meghosszabbítására irányuló kérelem elbírálására nyitva álló ügyintézési határidő 90 nap.

(6) A sportpolitikáért felelős miniszter a (2) bekezdés g) pont ga) alpontjában meghatározott eljárását felfüggesztheti.

(7) A látvány-csapatsport támogatásának felhasználása, valamint a felhasználás ellenőrzése érdekében a sportpolitikáért felelős miniszter a (2) bekezdés g) pontjában meghatározott feladatai ellátása során kezeli a látvány-csapatsport támogatási rendszerben résztvevő vagy a látvány-csapatsport támogatással érintett természetes személy következő adatait:

1. családi és utónév,

2. születési hely és idő,

3. nem,

4. állampolgárság,

5. lakóhely, tartózkodási hely, elektronikus levelezési cím, telefonszám,

6. sportszervezet, sportág, illetve szakág megjelölése,

7. versenyengedély száma,

8. a sportszakember munkaviszonyára vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyára vonatkozó adatok,

9. a sportszakember végzettségével, képesítésével kapcsolatos adatok,

10. a támogatás szabályszerű felhasználásának alátámasztása érdekében szükséges egyéb adatok.

(8) A sportpolitikáért felelős miniszter a (7) bekezdés szerinti adatokat a Tao. szerinti igazolás vagy támogatási igazolás kiállításától számított 10 évig kezeli.”

20. § (1) Az Stv. 55. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A települési önkormányzat - figyelemmel a sport hosszú távú fejlesztési koncepciójára -:)

d) támogatja az iskolai testnevelés és sporttevékenység gyakorlása feltételeinek megteremtését.”

(2) Az Stv. 55. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A települési önkormányzat az (1) bekezdésben foglaltakon kívül támogatja az iskolai sportkörök működéséhez, vagy az ezek feladatait ellátó diáksport-egyesületek feladatainak zavartalan ellátásához szükséges feltételek megteremtését.”

21. § Az Stv. 56. §-a a következő (3)-(6) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Az állami sportcélú támogatás nyújtása, a támogatás feltételeinek ellenőrzése, a támogatás megállapítása, folyósítása és a támogatással való elszámolás ellenőrzése érdekében a sportpolitikáért felelős miniszter kezeli a támogatást igénylő, illetve támogatott természetes személy, továbbá a támogatást igénylő, illetve támogatott szervezet képviseletében eljáró természetes személy vagy kapcsolattartó természetes személy

a) természetes személyazonosító adatait,

b) lakóhelyének, tartózkodási helyének, telefonszámának és elektronikus levelezési címének adatát,

c) egyéb, az e törvényben és a végrehajtására kiadott, továbbá az államháztartás működésére vonatkozó jogszabályokban meghatározott feltételeknek való megfelelést igazoló személyes adatait.

(4) A (3) bekezdés szerinti esetben a sportpolitikáért felelős miniszter a támogatást igénylő, illetve támogatott természetes személy adóazonosító jelét és társadalombiztosítási azonosító jelét is kezeli.

(5) A sportpolitikáért felelős miniszter a (3) és (4) bekezdés szerinti személyes adatokat támogatás nyújtása esetén a támogatás utolsó részletének folyósítását követő tíz évig, vagy - ha az későbbi - a pénzbeli juttatásra vonatkozóan benyújtott keresetet elbíráló peres eljárásban hozott határozat jogerőre emelkedésének napjáig kezelheti.

(6) A sportpolitikáért felelős miniszter a (3) és (4) bekezdés szerinti személyes adatokat a támogatási kérelem beérkezését követő év december 31. napjáig kezeli, ha a támogatási kérelem alapján nem kerül sor támogatás nyújtására.”

22. § (1) Az Stv. 57. § (2) bekezdés k) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Nem kaphat állami sportcélú támogatást:)

k) az a szakszövetség, valamint országos sportági szövetség, amelyik nem igazolja, hogy rendelkezik a 23. § (1) bekezdésében meghatározott, e törvény, valamint a felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok rendelkezéseivel összhangban álló szabályzatokkal.”

(2) Az Stv. 57. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) A sportpolitikáért felelős miniszter felhívására a sportszövetség megküldi a sportpolitikáért felelős miniszter részére a 23. § (1) bekezdésében meghatározott szabályzatait. A sportpolitikáért felelős miniszter a szabályzatok megléte, továbbá az e törvény, valamint a végrehajtására kiadott jogszabályok rendelkezéseivel való összhangja vizsgálatának eredményére figyelemmel dönthet a (2) bekezdésben foglaltak alkalmazásáról.”

23. § Az Stv. „A támogatás forrásai és igénybevételének feltételei” alcíme a következő 57/B. és 57/C. §-sal egészül ki:

„57/B. § (1) A VIII. Fejezetben szabályozott, illetve a központi költségvetésből a sportpolitikáért felelős miniszter által természetes személy részére sporteredményére, sporttevékenységére vagy sportszakmai tevékenységére figyelemmel nyújtott pénzbeli juttatás jogszabályban megállapított feltételeinek ellenőrzése, a pénzbeli juttatás megállapítása és folyósítása érdekében a sportpolitikáért felelős miniszter a természetes személy következő adatait kezeli:

a) természetes személyazonosító adatok,

b) állampolgárság,

c) lakóhely, tartózkodási hely, telefonszám és elektronikus levelezési cím,

d) adóazonosító jel,

e) társadalombiztosítási azonosító jel,

f) fizetési számlaszám,

g) pénzbeli juttatásának jogcím, valamint

h) egyéb, az e törvényben és a végrehajtására kiadott, továbbá az államháztartás működésére vonatkozó jogszabályokban meghatározott feltételeknek való megfelelést igazoló személyes adatok.

(2) A sportpolitikáért felelős miniszter az (1) bekezdés szerinti személyes adatokat a pénzbeli juttatás folyósítását követő tíz évig, vagy - ha az későbbi - a pénzbeli juttatásra vonatkozóan benyújtott keresetet elbíráló peres eljárásban hozott határozat jogerőre emelkedésének napjáig kezelheti.

(3) A pénzbeli juttatás megállapítása és folyósítása iránti eljárásban, illetve annak kezdeményezése során a sportszervezet, a sportszövetség és a sportköztestület az (1) bekezdés szerinti személyes adatokat kezeli.

57/C. § Az állami támogatással való elszámolás ellenőrzése során a sportpolitikáért felelős miniszter megismerheti az állami támogatásból közvetetten részesülő természetes személynek az állami támogatás felhasználásával összefüggő személyes adatait.”

24. § Az Stv. 59. § (5) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Edzői járadékra az a személy jogosult, aki:)

e) az érmes által, a járadékra jogosító eredmény elérését megalapozó, az (1) bekezdés a)-b) pontjában meghatározott sportesemények hivatalos időszakát legalább harminc nappal megelőzően a szövetség, valamint a sportolót a sporteseményre nevező sportszövetség vagy sportköztestület, és a sportpolitikáért felelős miniszter részére írásban eljuttatott javaslatban szerepel.”

25. § Az Stv. 61. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Az esedékessé vált és a járadékra jogosult önhibájából nem folyósított járadék folyósítását az esedékességtől számított egyéves jogvesztő határidőn belül a folyósításhoz szükséges, az olimpiai járadékról szóló kormányrendeletben meghatározott adatok közlésével kérelmezheti a járadékra jogosult.”

26. § (1) Az Stv. 63. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A sportrendezvények biztonságáról szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó, versenyrendszerben szervezett versenyek lebonyolítására alkalmas sportlétesítményeket biztonságtechnikai szempontból az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv (a továbbiakban: rendőrség), a katasztrófavédelem, az Országos Mentőszolgálat, az egészségügyi államigazgatási szerv, a sportszövetség, a létesítményt használó sportszervezet, a tulajdonos, az üzemeltető, a sportrendezvényt szervező és az azzal szerződéses viszonyban álló egészségügyi szolgáltató, a rendező szerv és a Sportrendezvényeket Biztonsági Szempontból Minősítő Bizottság (a továbbiakban: Minősítő Bizottság) képviselője a versenyrendszerben szervezett első verseny előtt legalább 30 nappal, évente legalább egy alkalommal közösen ellenőrzi. Az ellenőrzés időpontjáról - azt legalább 15 nappal megelőzően - a sportlétesítményt használó sportszervezet, több ilyen sportszervezet esetén a sportlétesítmény tulajdonosa vagy üzemeltetője minden érintett szervezetet értesíteni köteles. A (4) bekezdésben meghatározott engedély a rendőrség, a katasztrófavédelem és az egészségügyi államigazgatási szerv hozzájárulása nélkül nem adható meg. A rendőrség, a katasztrófavédelem és az egészségügyi államigazgatási szerv a hozzájárulás megadását az ellenőrzés során tapasztalt hiányosságok pótlásától, rendellenességek megszüntetésétől teheti függővé. Az ellenőrzésről a Minősítő Bizottság képviselője jegyzőkönyvet vesz fel, amit 8 napon belül megküld az ellenőrzést végző szervezeteknek.”

(2) Az Stv. 63. §-a a következő (3b) bekezdéssel egészül ki:

„(3b) A sportrendezvények biztonságáról szóló kormányrendelet hatálya alá nem tartozó, versenyrendszerben szervezett versenyek lebonyolítására alkalmas sportlétesítményeket biztonságtechnikai szempontból a rendőrség, a katasztrófavédelem, az Országos Mentőszolgálat, az egészségügyi államigazgatási szerv, a létesítményt használó sportszervezet, a tulajdonos, az üzemeltető, a sportrendezvényt szervező és az azzal szerződéses viszonyban álló egészségügyi szolgáltató és a rendező szerv legalább kétévente egy alkalommal, közösen ellenőrzi. Az ellenőrzés időpontjáról - azt legalább 15 nappal megelőzően - a sportlétesítményt használó sportszervezet, több ilyen sportszervezet esetén a sportlétesítmény tulajdonosa vagy üzemeltetője minden érintett szervezetet és a sportszövetséget értesíteni köteles. Az ellenőrzés szempontjait a sportszövetség állapítja meg. A (4) bekezdésben meghatározott engedély a rendőrség, a katasztrófavédelem és az egészségügyi államigazgatási szerv hozzájárulása nélkül nem adható meg. A rendőrség, a katasztrófavédelem és az egészségügyi államigazgatási szerv a hozzájárulás megadását az ellenőrzés során tapasztalt hiányosságok pótlásától, rendellenességek megszüntetésétől teheti függővé. Az ellenőrzésről a sportlétesítmény üzemeltetője jegyzőkönyvet készít, amit 8 napon belül megküld a sportszövetségnek.”

27. § Az Stv. 64. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az olimpiai központok szakmai felügyeletét a MOB és az MPB közreműködésével a sportpolitikáért felelős miniszter látja el.”

28. § Az Stv. 65. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A sportrendezvények biztonságáról szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó versenyrendszer működtetése esetén a labdarúgás sportág tekintetében a szakszövetség, a sportági szövetség, valamint a versenyrendszerben részt vevő sportszervezet szakirányú képesítéssel rendelkező biztonsági felelőst köteles alkalmazni. A sportszövetség a sportrendezvény biztonságos lebonyolításával kapcsolatos előírásokat tartalmazó szabályzatában határozza meg azokat a szakirányú képesítéseket, amellyel a biztonsági felelősnek rendelkeznie kell, és azokat a követelményeket, amelyeket teljesítenie kell.”

29. § (1) Az Stv. 68. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A szervező köteles a jogszabályban meghatározott sportrendezvény esetében a belépőjegy-eladást, a sportrendezvény helyszínére történő beléptetést, a szurkolótáborok elhelyezését és folyamatos figyelemmel kísérését, valamint a sportrendezvény helyszínének elhagyását - a rendőrség által meghatározottak szerint - a szükséges műszaki és biztonsági intézkedéseket megtéve úgy megszervezni, hogy a szurkolótáborok elkülönítése vagy felügyelete biztosított legyen. A nemzetközi sportszövetség által vagy közreműködésével szervezett sportrendezvények tekintetében a szurkolótáborok elkülönítésével kapcsolatban a nemzetközi sportszövetség rendelkezését kell figyelembe venni, kivéve, ha a sportrendezvény helye szerint illetékes rendőrkapitányság (Budapesten a Budapesti Rendőr-főkapitányság) a jegyértékesítés megkezdését megelőzően másként határoz.”

(2) Az Stv. 68. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(9) A nézők biztonságos távozása érdekében a rendőrség a nézőket az ellenérdekű szurkolói csoportok sportlétesítményből, a rendőri biztosítás működési körzetéből, illetve a szurkolók kísérési útvonalából történő eltávozásáig a sportlétesítményben visszatarthatja. Ha a sportrendezvényen a rendőrség nincs jelen, a szervező a visszatartásról önállóan is dönthet.”

30. § (1) Az Stv. 68/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározott sportrendezvények biztonsági kockázat szerinti minősítését, valamint fokozott biztonsági kockázatú sportrendezvény esetén beléptető rendszer alkalmazásának kötelezettségét - a sportrendezvény szervezőjével folytatott előzetes egyeztetést követően - az Országos Rendőr-főkapitányság (a továbbiakban: ORFK) az általa működtetett Minősítő Bizottság javaslata alapján határozza meg. A Minősítő Bizottság az ORFK, a katasztrófavédelem, az Országos Mentőszolgálat, az Országos Bírósági Hivatal elnöke, a Legfőbb Ügyészség, a sportpolitikáért felelős miniszter, valamint a sportágak országos sportági szakszövetségei által delegált szakértőkből áll. A Minősítő Bizottság működésére vonatkozó részletes szabályokat a Kormány rendeletben állapítja meg.”

(2) Az Stv. 68/A. § (3a) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Fokozott biztonsági kockázatú sportrendezvény esetében a szervező a biztonságos lebonyolítás érdekében köteles)

e) a rendezői és közreműködői listát előzetesen a rendőrség részére átadni.”

31. § Az Stv. a 69/A. §-t követően a következő alcímmel és 69/B. §-sal egészül ki:

A közreműködő

69/B. § (1) A szervező a sportrendezvény szervezésével összefüggő feladatok ellátása érdekében önkéntes jogviszonyban, munkaviszonyban vagy munkavégzésére irányuló egyéb jogviszonyban közreműködőt bízhat meg. A közreműködő feladata - a szervező képviselőjeként - különösen a sportrendezvény helyszínén a nézőkkel és a sportrendezvény egyéb résztvevőivel való kapcsolattartásban, tájékoztatásban, a sportrendezvény helyszínére való bejutásban és azon belüli tájékozódásban, a sportrendezvény biztonságos lebonyolításának támogatásában, valamint a sportrendezvény helyszínén biztosított szolgáltatások igénybevételében való segítségnyújtás.

(2) Közreműködőként 18. életévét betöltött, büntetlen előéletű személy alkalmazható.

(3) A szövetség a sportrendezvény biztonságos lebonyolításával kapcsolatos előírásokat tartalmazó szabályzatában határozza meg a közreműködő alkalmazásával, feladataival, képzésével, a rendezőétől eltérő, megkülönböztető ruhájával, valamint azonosíthatóságával kapcsolatos részletes rendelkezéseket.”

32. § (1) Az Stv. 70. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A sportrendezvényen részt vevő rendező szerv alkalmazottjának vagy a rendezőnek e minőségében és személyében külső megjelenése alapján azonosíthatónak kell lennie. Ebből a célból a rendező - a sportszövetségnek a sportrendezvény biztonságos lebonyolításával kapcsolatos előírásokat tartalmazó szabályzatában meghatározott - megkülönböztető ruhát, valamint rendezői minőségét, nevét vagy azonosító számát jól látható módon tartalmazó kitűzőt visel.”

(2) Az Stv. 70. § (5) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Kormány rendeletben határozza meg azokat a sportrendezvényeket,)

a) amelyeken a rendezésre és a szurkolók utazásának biztosítására a sportszövetség által akkreditált rendező szervet, valamint a sportszövetségnek a sportrendezvény biztonságos lebonyolításával kapcsolatos előírásokat tartalmazó szabályzatában meghatározott gyakorisággal, de legalább ötévente egy alkalommal a sportrendezvények biztosítására szakirányú továbbképzés keretében felkészített rendezőt kell megbízni,”

33. § (1) Az Stv. 71. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A néző a sportrendezvény helyszínére akkor léptethető be, ha:)

e) nem áll a 73. § (1) bekezdése szerinti kizárás, a sportrendezvények látogatásától eltiltás büntetés, a szabálysértési kitiltás, vagy a 76/A. § (1) bekezdése szerinti, külföldi sportszervezet, hatóság, bíróság hasonló tartalmú döntésének hatálya alatt,”

(2) Az Stv. 71. § (1) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:

(A néző a sportrendezvény helyszínére akkor léptethető be, ha:)

h) nem tanúsít a (2) bekezdés szerinti magatartást.”

(3) Az Stv. 71. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Ha a sportrendezvényre belépésre jelentkező vagy a résztvevő a sportrendezvény időtartama alatt az (1) bekezdésben foglalt feltételeknek nem felel meg, vagy a (2) bekezdés szerinti magatartást a rendező figyelmeztetésére nem hagyja abba, a beléptetését meg kell tagadni vagy a sportrendezvényről el kell távolítani. A rendező a személyt felszólítja személyazonossága igazolására. Amennyiben a személy a felszólításnak nem tesz eleget, a rendező - jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában - a rendőrséget haladéktalanul értesíti az igazoltatás érdekében. A rendőrség kiérkezéséig, de legfeljebb az értesítéstől számított harmadik óra végéig a rendező a személyt visszatarthatja, feltéve, hogy a visszatartásra a helyszínen működő képfelvevő eszköz látóterében kerül sor. A képfelvevő eszköz által rögzített felvételek kezelésére a 74. § (4) és (5) bekezdésében foglalt rendelkezések megfelelően irányadók. A visszatartott személy rendőrség által történő igazoltatása esetén a 65. § (2) bekezdésében meghatározott szervezőt kell a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 24. § (4) bekezdése szerinti igazoltatást kérőnek tekinteni.”

34. § (1) Az Stv. 72. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A szervező a sportrendezvények biztonságáról szóló kormányrendelet hatálya alá nem tartozó versenyrendszerben szervezett, vagy normál biztonsági kockázatú sportrendezvény esetén a résztvevők egyedi azonosítására alkalmas biztonsági beléptetési és ellenőrző rendszer (a továbbiakban: beléptető rendszer) alkalmazásáról dönthet. Labdarúgás sportágban kiemelt biztonsági kockázatú sportrendezvény esetén, valamint a Minősítő Bizottság javaslata alapján az ORFK egyedi döntése szerint a fokozott biztonsági kockázatú sportrendezvény esetében beléptető rendszert kell alkalmazni. A rendező a beléptetés során jogosult a résztvevők személyazonosságát ellenőrizni.”

(2) Az Stv. 72. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) A (2) bekezdés a) pontjától eltérően, ha a sportrendezvény biztonsági kockázatának változása miatt beléptető rendszert kell alkalmazni, de a jegyértékesítés a biztonsági kockázat változása előtt megkezdődött és az nem névre szóló jegyértékesítésként történt, ugyanezen a módon a jegyértékesítés a biztonsági kockázat változását követően folytatható.”

35. § (1) Az Stv. 72/A. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A beléptetést követően, valamint a beléptetés megtagadása esetén a beléptetés során rögzített személyes adatokat haladéktalanul törölni kell. Ha a beléptetés megtagadására a 71. § (1) bekezdés e) pontjában foglaltak miatt kerül sor, a beléptetés során rögzített személyes adatokat a szervező legfeljebb 30 napig kezelheti.”

(2) Az Stv. 72/A. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) A szervező vagy a jegyértékesítést a szervező megbízásából végző személy a klubkártya értékesítésekor a néző személyazonosságát egybevetheti a sportrendészeti nyilvántartás adataival. A sportrendészeti nyilvántartásban szereplő személynek klubkártya nem értékesíthető az eltiltó, a kitiltó vagy a kizáró határozat szerinti sportrendezvény helyszínére, illetve sportlétesítménybe, az utazó sportszervezetként a sportrendezvény helye szerinti hazai vagy külföldi sportlétesítménybe, valamint a 76/A. § (1) bekezdése szerinti, külföldi sportszervezet, hatóság, bíróság hasonló tartalmú döntésének hatálya alatt álló személynek.”

36. § Az Stv. 72/B. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A belépőjegy, bérlet, valamint klubkártya értékesítésekor a sportrendezvényre ezekkel belépésre jogosult személy

a) nevét,

b) anyja nevét,

c) születési helyét és idejét,

d) lakcímét, és

e) - a 72/A. § (2) bekezdésében meghatározott esetben - biometrikus sablonját

a szervező, valamint az a)-d) pontban meghatározott adatokat a szervező által megbízott, sportesemény-szervező tevékenységet folytató szervezet a belépőjegy, a bérlet, illetve a klubkártya érvényességének lejáratát követő 3 munkanapig nyilvántartja, ezt követően törli. Az a)-c) pontban meghatározott adatokat a szervező, valamint a szervező által megbízott, sportesemény-szervező tevékenységet folytató szervezet a belépőjegyen, a bérleten, illetve a klubkártyán feltüntetheti. A klubkártyán a képmás is szerepelhet.”

37. § (1) Az Stv. 73. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A szervező az általa, valamint az utazó sportszervezet a részvételével szervezett sportrendezvény esetén és beléptető rendszer alkalmazásakor köteles a sportrendezvényről eltávolított személy részére a belépőjegy-eladást megtagadni, valamint megakadályozni, hogy a sportrendezvényen részt vehessen (a továbbiakban együtt: sportrendezvényen történő részvételből való kizárás). A sportrendezvényen történő részvételből való kizárás lehetőségéről a szervező a sportlétesítményen kívül és annak területén jól látható hirdetményben köteles tájékoztatást adni, amit - általános szerződési feltételként - magyar és angol nyelven is fel kell tüntetni.”

(2) Az Stv. 73. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Az utazó sportszervezet az általa szervezett sportrendezvényen történő részvételből való kizárást alkalmazhat azon személlyel szemben, akit a sportrendezvényről eltávolítottak, vagy a (4) bekezdés szerinti esetben.”

(3) Az Stv. 73. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(5) A szervező és az utazó sportszervezet az általa kizárt személy nevét, születési helyét és idejét, képmását, a kizárás időtartamát, a sportlétesítmény megnevezését, valamint azon sportrendezvények körét, amelyre kizárás hatálya kiterjed, 3 napon belül továbbítja a sportrendészeti nyilvántartásba, valamint a szervező az utazó sportszervezet részére. Ha az utazó sportszervezet a továbbított adatok alapján nem dönt sportrendezvényen történő részvételből való kizárásról, a továbbított adatokat azok kézhezvételét követő 8 napon belül törli. A szervező a kizárási határozatokat és az abban szereplő személyes adatokat a kizárás időtartama alatt adatvédelmi szabályainak megfelelően kezeli.

(6) A sportrendészeti nyilvántartásból - a jegyértékesítés és a sportrendezvényre történő beléptetés céljából -

a) a sportrendezvény szervezője,

b) a jegyértékesítést a szervező megbízásából végző személy, valamint

c) a szervező által alkalmazott rendező,

d) az utazó sportszervezet

igényelhet adatot, amelyet a rendelkezésére bocsátástól számított 120 óra elteltével töröl.”

38. § (1) Az Stv. 74. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A szervező - rendező alkalmazása esetén a rendező - és az utazó sportszervezet képviselője a sportrendezvények biztonságáról szóló kormányrendelet hatálya alá nem tartozó versenyrendszerben szervezett, valamint a normál és fokozott biztonsági kockázatú sportrendezvény ideje alatt - annak helyszínén, a beléptetésre váró szurkolók által elfoglalt közterületen és a nézők részére kijelölt parkolókban - a résztvevők személyi és vagyonbiztonsága érdekében jogosult, a labdarúgás sportág tekintetében a fokozott, valamint valamennyi kiemelt biztonsági kockázatú sportrendezvény ideje alatt köteles a résztvevőket a rendőrség által meghatározott helyszínekre, a rendőrség által meghatározott számban elhelyezett, valamint a szervező vagy - rendező alkalmazása esetén - a rendező testére rögzített, a résztvevők egyedi azonosítását lehetővé tevő minőségű felvételt biztosító kamerával megfigyelni és a felvételt rögzíteni.”

(2) Az Stv. 74. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A szabálysértési eljárás, valamint a büntetőeljárás megindításához és lefolytatásához szükséges adatok és információk biztosítása céljából a sportrendezvény befejezését követően a szervező, utazó sportszervezet köteles a rendőrség által a sportrendezvény befejezését követő 120 órán belül megtehető felszólításban megjelölt ideig megőrizni a sportesemény biztosítása során rögzített felvételeket. A rendőrség a szervezőt, a rendezőt, az utazó sportszervezetet a felvételeknek a felszólítást követő legfeljebb 60 napig történő tárolására szólíthatja fel. Amennyiben a felszólításra vagy az (5) bekezdés szerinti adatigénylésre nem kerül sor, a szervező, a rendező, az utazó sportszervezet a rögzített adatokat a rögzítést követő 120 óra elteltével megsemmisíti.”

(3) Az Stv. 74. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Az (1) bekezdés szerint rögzített felvételekből a jogszabályban meghatározott nemzetbiztonsági, bűnüldözési, szabálysértési, illetve igazságszolgáltatási feladatai ellátása céljából a nemzetbiztonsági szolgálat, a rendőrség, a bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság, az előkészítő eljárást folytató szerv, a szabálysértési hatóság, valamint az érintett személy igényelhet adatot. Az (1) bekezdés szerint rögzített felvétel a szervező, valamint az utazó sportszervezet által, a sportrendezvényen történő részvételből való kizárás, közigazgatási hatósági eljárás megindítása, valamint polgári jogi igény érvényesítése érdekében felhasználható az eljárás jogerős befejezéséről szóló értesítés kézhezvételét, vagy a kizárás hatályának leteltét követő harmadik munkanapig.”

39. § (1) Az Stv. 76/A. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A rendőrség a sportrendezvényen történő részvételből a szervező által kizárt, a szabálysértési hatóság vagy a bíróság által a sportrendezvényről, illetve a sportlétesítményből kitiltott vagy a sportrendezvények látogatásától eltiltott személyek, továbbá külföldi sportszervezet, hatóság, bíróság hasonló tartalmú döntésének hatálya alatt álló személyek (a továbbiakban: külföldön távoltartással érintett) e törvény alapján nyilvántartott személyes adatait a sportrendezvények biztonságának védelme, az erőszak és a rendzavarás megelőzése, a nemzetközi rendőrségi együttműködési kötelezettségek teljesítése, mások jogainak védelme, a jegyértékesítés, valamint a sportrendezvényre történő belépés megtagadásának megállapítása céljából kezeli.

(2) A sportrendészeti nyilvántartás a sportrendezvényen történő részvételből a szervező, utazó sportszervezet által kizárt, a szabálysértési hatóság vagy a bíróság által a sportrendezvényről, illetve a sportlétesítményből kitiltott vagy a sportrendezvények látogatásától eltiltott személyek, valamint a külföldön távoltartással érintett személyek következő adatait tartalmazza:

a) a családi és utónév,

b) a születési hely és idő,

c) az anyja születési családi és utóneve,

d) képmás.”

(2) Az Stv. 76/A. § (2a) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

(A sportrendezvények látogatástól eltiltás hatálya alatt állók tekintetében a sportrendészeti nyilvántartás tartalmazza)

e) a külföldi bíróság hasonló tartalmú döntésének adatait.”

(3) Az Stv. 76/A. § (3) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

(A kitiltás hatálya alatt állók tekintetében a sportrendészeti nyilvántartás tartalmazza)

e) a külföldi hatóság hasonló tartalmú döntésének adatait.”

(4) Az Stv. 76/A. § (4) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

(A sportrendezvényen történő részvételből való kizárás hatálya alatt állók tekintetében a sportrendészeti nyilvántartás tartalmazza)

e) a külföldi sportszervezet hasonló tartalmú döntésének adatait.”

(5) Az Stv. 76/A. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A rendőrség a sportrendészeti nyilvántartás adatait az eltiltás, a kitiltás, a kizárás, valamint a külföldi sportszervezet, hatóság, bíróság hasonló tartalmú döntésének időtartamáig kezeli. Törölni kell a nyilvántartásból annak a személynek az adatait, akire vonatkozóan a nyilvántartási idő eltelt.”

(6) Az Stv. 76/A. § (6) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A sportrendészeti nyilvántartásból a rendőrség)

b) a rendezvények biztonságának védelme, valamint a sportrendezvény látogatásának, továbbá a jegyértékesítés megtagadásának céljából a sportrendezvény szervezőjének, rendező alkalmazása esetén a rendezőnek, az utazó sportszervezetnek, valamint a jegyértékesítést a szervező megbízásából végző személynek a (2a) bekezdés a), d) és e) pontjában, a (3) bekezdés a), d) és e) pontjában, valamint a (4) bekezdés a), d) és e) pontjában meghatározott”

(adatokat továbbítja.)

40. § Az Stv. 76/D. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A nemzeti sportinformációs rendszer a sportolókra, a sportszakemberekre, a sportszervezetekre, a sportszövetségekre, a sportköztestületekre, ezek tevékenységére, e szervezetek nevében a nemzeti sportinformációs rendszerbe történő adatszolgáltatási kötelezettséget teljesítő személyre, a sportlétesítményekre, sporteseményekre, sporteredményekre vonatkozó adatoknak a nyilvántartását szolgáló, továbbá az állami sportcélú támogatások elosztását és felhasználását támogató elektronikus nyilvántartási és folyamatkezelő rendszer.”

41. § Az Stv. 76/E. §-a és 76/F. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„76/E. § (1) A sportszervezet adatot szolgáltat a nemzeti sportinformációs rendszerbe a sportszervezettel tagsági, szerződéses vagy tanulói jogviszonyban álló sportolókról. Az adatszolgáltatás a személyek nevére, születésének helyére, idejére, képmására, társadalombiztosítási azonosító jelére, anyja nevére, valamint elektronikus levelezési címére terjed ki.

(2) A sportszövetség a versenyengedélyeket a nemzeti sportinformációs rendszerben tartja nyilván. A sportszövetség ennek keretében adatot szolgáltat a nemzeti sportinformációs rendszer részére az általa kiadott versenyengedélyekről, a versenyengedéllyel rendelkezők versenyeken vagy versenyrendszerben való tényleges részvételéről.

(3) A sportszervezet a nemzeti sportinformációs rendszerben szereplő, (1) bekezdés szerinti adatokat a versenyengedély igénylése és az abban foglaltak fennállása, a versenyrendszerben való szereplés, a versenyeredmények nyilvántartása, az egyes sportcélú állami támogatások igénybevétele és ezekkel kapcsolatos adatközlés, valamint fennálló tagsági jogviszony igazolás céljából, a sportoló tagsági, szerződéses vagy tanulói jogviszonyának ideje alatt kezelheti.

(4) A sportszövetség a nemzeti sportinformációs rendszerben szereplő, (1) bekezdés szerinti adatokat a sportoló versenyengedélyének kiállítása, az abban meghatározott jogosultságok és a sportoló sportorvosi engedélyének ellenőrzése, a szövetség által felügyelt versenyrendszerben való szereplés, az egyes sportcélú állami támogatások igénybevétele és ezekkel kapcsolatos adatközlés, valamint fennálló tagsági jogviszony ellenőrzése céljából a 3. § (8) bekezdése szerinti időtartam alatt kezelheti.

(5) A sportpolitikáért felelős miniszter a nemzeti sportinformációs rendszerben szereplő, (1) bekezdés szerinti adatokat a sportolónak a nemzeti sportinformációs rendszerben történő azonosítása, belépésének biztosítása, a sportszervezetek és sportszövetségek által közölt adatok validitásának ellenőrzése, a versenyeredmények nyilvántartása, az állami sportcélú támogatások biztosítása és felhasználásának ellenőrzése céljából kezelheti. A sportpolitikáért felelős miniszter az adatkezelés szükségességét négyévente felülvizsgálja. A sportpolitikáért felelős miniszter az általa vezetett minisztérium, a sportszervezetek és szövetségek nevében a nemzeti sportinformációs rendszerbe adatszolgáltatást teljesítő vagy az üzemeltetésben részt vevő személyek (1) bekezdés szerinti személyes adatait a rendszer használatához szükséges feladatok ellátása érdekében az alkalmazási jogviszony fennállásának ideje alatt kezelheti.

(6) A regisztrált szabadidő-sportoló a nemzeti sportinformációs rendszerbe való önkéntes regisztrációja a következő adatainak megadásával történik:

a) családi és utóneve, születési családi és utóneve,

b) születési helye,

c) születési ideje,

d) anyja születési családi és utóneve,

e) társadalombiztosítási azonosító jele,

f) adóazonosító jele,

g) lakóhelye, tartózkodási helye vagy elektronikus levelezési címe,

h) képmása.

(7) A regisztrált szabadidő-sportoló a nemzeti sportinformációs rendszerbe való regisztrációját bármikor megszüntetheti, de regisztrációjának személyazonosításra nem alkalmas adatát a sportpolitikáért felelős miniszter statisztikai célra felhasználhatja.

(8) A regisztrált szabadidő-sportoló (6) bekezdés szerinti adatait a regisztrált szabadidő-sportoló sporttevékenységével összefüggésben, jogszabályban meghatározott közvetett és közvetlen állami sport célú és egyéb támogatásban, kedvezményben való részesítése érdekében a sportesemény szervezője, valamint a sportlétesítmény üzemeltetője kezeli.

76/F. § (1) A sportszövetség és a sportszervezet adatot szolgáltat a nemzeti sportinformációs rendszerbe az általa foglalkoztatott sportszakemberekről és adatszolgáltatásban közreműködő, valamint az állami sportcélú támogatások tekintetében érintett, a sportszervezettel vagy sportszövetséggel jogviszonyban álló személyekről. Az adatszolgáltatás az érintett személy nevét, születési helyét és idejét, képmását, társadalombiztosítási azonosító jelét, anyja nevét, elektronikus levelezési címét, valamint a sport területén képesítéshez kötött tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítések jegyzékéről rendelkező kormányrendeletben meghatározott képesítések, szakképzettség megnevezését tartalmazza.

(2) A nemzeti sportinformációs rendszerben szereplő, (1) bekezdés szerinti személyes adatokat

a) a sportszövetség és a sportszervezet a sportszakember és az adatszolgáltatással érintett személy jogviszonyának fennállása alatt,

b) a sportpolitikáért felelős miniszter az adatszolgáltatás validitásának ellenőrzése és a nemzeti sportinformációs rendszerben történő azonosítása és beléptetése céljából a sportszakember jogviszonyának fennállása alatt

kezelheti.”

42. § (1) Az Stv. 77. §-a a következő a) ponttal egészül ki:

(E törvény alkalmazásában:)

a) olimpiai esemény: a NOB, az Európai Olimpiai Bizottságok, valamint a Nemzeti Olimpiai Bizottságok Szövetsége hatáskörébe tartozó nemzetközi sportesemény, így különösen a nyári és téli olimpiai játékok, a nyári és téli ifjúsági olimpiai játékok, a nyári és téli európai ifjúsági olimpiai fesztiválok, az Európa Játékok, valamint a Strand Világjátékok,”

(2) Az Stv. 77. §-a a következő l) ponttal egészül ki:

(E törvény alkalmazásában:)

l) sportakadémia: a sportakadémiai minősítés megszerzéséről és a sportakadémia működéséről szóló kormányrendeletben meghatározott feltételeknek megfelelő és az erre vonatkozó igazolással rendelkező, olimpiai sportágban működő olyan sportszervezet, amely sportág-specifikus, kiemelkedően magas színvonalú utánpótlás-nevelési, képzési, sporttudományos, sportegészségügyi, infrastrukturális és sportmenedzsment feltételek és szolgáltatások biztosításával gondoskodik a tehetség-kiválasztásról, -gondozásról és -fejlesztésről, a versenyzők magas szintű sportszakmai felkészítéséről, versenyeztetéséről, továbbá szervezi a sportolók sporttevékenységgel összefüggő és tanulmányi kötelezettségeinek teljesítését segítő körülmények megteremtését. A sportakadémia állami sportcélú támogatásban részesíthető;”

43. § Az Stv. „Hatályba léptető és átmeneti rendelkezések” alcíme a következő 78/J-78/L. §-sal egészül ki:

„78/J. § (1) E törvénynek a sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról szóló 2018. évi CXXXV. törvénnyel (a továbbiakban: Módtv5.) megállapított 22. § (2) bekezdés f) pont fc), ff) és fi)-fm) alpontját, valamint 51. § (2) bekezdés g) pont ge) és gf) alpontját a Módtv5. hatálybalépésekor folyamatban lévő sportfejlesztési programok és elszámolások ellenőrzése, és eljárások vonatkozásában is alkalmazni kell.

(2) E törvénynek a Módtv5.-tel megállapított 22. § (7) és (8) bekezdését, valamint 51. § (5) és (6) bekezdését a 2018-2019-es támogatási időszakra benyújtott sportfejlesztési programok és folyamatban lévő eljárások vonatkozásában is alkalmazni kell.

78/K. § E törvénynek a Módtv5.-tel megállapított 1. mellékletében foglalt táblázat 12a. sorában szereplő tulajdoni hányad vonatkozásában a vagyonkezelő kijelölésére tekintettel az ingatlan-nyilvántartásba bejezett vagyonkezelő vagyonkezelői joga a törvény erejénél fogva megszűnik.

78/L. § A 4. § (3) bekezdése az Alaptörvény I) cikk (4) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.”

44. § (1) Az Stv. 79. § (1) bekezdés b) pontja a következő bo) alponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg)

bo) a regisztrált szabadidő-sportoló részére nyújtható támogatások és kedvezmények formáját, mértékét, igénybevételének feltételeit és módját,”

(2) Az Stv. 79. § (1) bekezdés b) pontja a következő bp) alponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg)

bp) a sportakadémiai minősítés megszerzésének feltételeit és eljárásrendjét, a sportakadémia működésére, valamint az általa biztosítandó feltételekre és szolgáltatásokra vonatkozó szempontrendszert, alapvető követelményeket és az azoknak való megfelelés ellenőrzésének rendjét.”

45. § Az Stv. a következő 82. §-sal egészül ki:

„82. § A 4. § (2) bekezdése, a 4/A. §, a 19/A. §, a 22. § (10) és (11) bekezdése, az 51. § (7) és (8) bekezdése, az 56. § (3)-(6) bekezdése, az 57/B. §, az 57/C. §, a 61. § (6) bekezdése, a 62. § (7) bekezdése, a 72/A. §, a 72/B. §, a 73. § (5) és (6) bekezdése, a 74. § (3)-(6) bekezdése, a 76/A. §, a 76/E. §, a 76/F. § a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános adatvédelmi rendelet) végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”

46. § Az Stv. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

47. § Az Stv.

a) 13. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében a „Sportszervezetre sportfegyelmi” szövegrész helyébe a „Sportszervezetre - a sportág jellegére figyelemmel - sportfegyelmi” szöveg,

b) 31. § (2) bekezdésében a „sportvállalkozás” szövegrész helyébe a „sportszervezet” szöveg,

c) 46/A. § (1) bekezdésében az „A Magyar Paralimpiai Bizottság (a továbbiakban: MPB)” szövegrész helyébe az „Az MPB” szöveg,

d) 46/G. § (1) bekezdésében az „A Nemzeti Versenysport Szövetség (a továbbiakban: NVESZ)” szövegrész helyébe az „Az NVESZ” szöveg,

e) 46/G. § (3) bekezdés a) pontjában és 46/H. § (1) bekezdés a) pontjában a „(Sportaccord)” szövegrész helyébe a „(GAISF)” szöveg,

f) 61. § (12) bekezdés b) pontjában a „Nemzetközi Siket Sakkszövetség (ICSC)” szövegrész helyébe a „Siketek Nemzetközi Sakk Bizottsága (ICCD)” szöveg,

g) 69/A. § (6) bekezdésében az „eltiltásokkal és” szövegrész helyébe az „eltiltásokkal, kitiltásokkal és” szöveg,

h) 73. § (2) bekezdésében a „szervező által” szövegrész helyébe a „szervező által vagy az utazó sportszervezet részvételével” szöveg,

i) 73. § (3) bekezdésében a „szervezőnek” szövegrész helyébe a „szervezőnek vagy az utazó sportszervezetnek” szöveg,

j) 76/A. § (2a) bekezdés a) pontjában, (3) bekezdés a) pontjában, (4) bekezdés a) pontjában az „a)-c) pontjában” szövegrész helyébe az „a)-d) pontjában” szöveg,

k) 77. § u) pontjában a „résztvevők jelenlétében megtartott” szövegrész helyébe „sporttevékenység végzése céljából tartott” szöveg

lép.

48. § (1) Hatályát veszti az Stv.

a) 31. § (2) bekezdésében az „illetve” szövegrész,

b) 74. § (2) bekezdésében a „, német és a külföldi vendég sportszervezet országa szerinti” szövegrész.

(2) Hatályát veszti az Stv.

a) 3. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében az „- az amatőr és a hivatásos sportolói versenyengedély kiadásának feltételeiről szóló miniszteri rendeletben foglaltakra figyelemmel -” szövegrész,

b) 79. § (2) bekezdés c) pontja.

49. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - 2019. január 1-jén lép hatályba.

(2) Az 1. §, a 2. § (1) bekezdése, a 40. §, a 41. §, a 44. § (1) bekezdése, a 48. § (2) bekezdése 2019. július 1-jén lép hatályba.

50. § E törvény 3. § (2) bekezdése az Alaptörvény I) cikk (4) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

1. melléklet a 2018. évi CXXXV. törvényhez

Az Stv. 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 12a. sorral egészül ki:

(A B
Az ingatlan helyrajzi száma A kijelölt vagyonkezelő)
„12a. Budapest, 4465
(14000/68063 tulajdoni hányad arányában)
Magyar Testgyakorlók Köre
(székhely: Budapest 1073, Erzsébet krt. 24. I. emelet)”

  Vissza az oldal tetejére