Időállapot: közlönyállapot (2019.III.26.)

2019. évi XIX. törvény

a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosításáról * 

1. § A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 37. § (1) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki:

(A felsőoktatási intézményekben - a szervezeti és működési szabályzatban meghatározottak alapján - a következő magasabb vezetői megbízások adhatók)

„f) nem állami felsőoktatási intézmény esetében az elnök.”

2. § Az Nftv. 73. § (3) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A fenntartó)

„f) nem állami felsőoktatási intézményben megbízza az elnököt és a kancellárt - utóbbi hiányában a magasabb vezetőként (vezető állású munkavállalóként) foglalkoztatott gazdasági vezetőt -, illetve visszavonja a megbízásukat;”

3. § Az Nftv. 84. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) A (2) és (4) bekezdésben meghatározott hozzájárulások, támogatások fedezetét - a (4) bekezdés e) pontjában meghatározott hozzájárulás, támogatás, illetve a 117/C. § (3) bekezdése szerinti felsőoktatási intézmény részére biztosított a (2) és (4) bekezdésben meghatározott hozzájárulás, támogatás fedezetét ide nem értve - a miniszter által vezetett minisztérium fejezetében kell megtervezni, elszámolni.”

4. § (1) Az Nftv. 94. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (2a) és (2b) bekezdéssel egészül ki:

„(2) A magán felsőoktatási intézmények a 12. § (7) és (8) bekezdésében, 13. § (7) bekezdés e) pontjában, a 29. § (1) bekezdésében, a 37. § (1) bekezdés e) pontjában és (3)-(6) bekezdésében, a 83. § (1) és (5) bekezdésében foglalt rendelkezésektől, továbbá a 13. § (5) bekezdésében előírt nyelvi követelmény nyelvvizsga-bizonyítvánnyal vagy azzal egyenértékű okirattal való igazolási kötelezettségétől a szervezeti és működési szabályzatukban eltérhetnek azzal, hogy a 37. § (1) bekezdésében meghatározottak mellett magasabb vezetőként (vezető állású munkavállalóként) gazdasági vezetőt foglalkoztatnak. Magán felsőoktatási intézményekben a 13/B-13/D. § nem alkalmazható.

(2a) A magán felsőoktatási intézményben megbízott kancellár foglalkoztatására magasabb vezetőként (vezető állású munkavállalóként) kerülhet sor. A magán felsőoktatási intézményben foglalkoztatott kancellárra - az alapító okirat eltérő rendelkezése hiányában - a 13/A. §-ban foglaltakat kell megfelelően alkalmazni, azzal, hogy a 37. § (4a) bekezdése nem alkalmazható. Ha a magán felsőoktatási intézményben kancellár foglalkoztatására kerül sor, a felsőoktatási intézmény a (2) bekezdés szerinti magasabb vezetőként (vezető állású munkavállalóként) foglalkoztatott gazdasági vezetőre vonatkozó rendelkezéstől eltérhet.

(2b) A magán felsőoktatási intézmény alapító okirata úgy is rendelkezhet, hogy - a felsőoktatási intézménynek a kutatás és a tanítás tartalmával és módszereivel kapcsolatban az Alaptörvényben biztosított önállóságát nem sértve - az intézményi munkaszervezet vezetésére, valamint a fenntartó által meghatározott feladatok ellátására elnöki tisztség hozható létre. Az elnök a feladatai teljesítéséhez szükséges mértékben egyetértési jogot gyakorol a rektori hatáskörök tekintetében, és részt vesz az intézmény képviseletében. Egyebekben feladatai teljesítése körében a rektorral és a kancellárral - illetve ahol kancellár nem került megbízásra, a gazdasági vezetővel - együttműködik. Az elnök véleményezi a rektorjelöltre vonatkozó személyi javaslatot és ellátja az e törvényben, az alapító okiratban, valamint a szervezeti és működési szabályzatban foglalt feladatokat, azzal, hogy feladatköre az oktatási-kutatási tevékenység vezetéséhez - különösen a 12. § (1) bekezdésében, a 13. § (7) bekezdés a) pont ab)-ac) alpontban, és b)-c) pontban, a 16. § (4) bekezdésében, a 29. § (2) és (3) bekezdésében, a 31. § (6)-(7) bekezdésben, az 52. § (8) bekezdésében, az 59. § (1) bekezdés f) pontjában, a 69. § (1) és (2) bekezdésében, a 72. § (2) bekezdésében, a 75. § (1) bekezdésében - a rektor számára biztosított hatáskörök gyakorlására nem terjedhet ki. Ha a magán felsőoktatási intézményben elnöki tisztség kerül létrehozásra, azt a rektor is betöltheti. Ugyanazon személy egyidejűleg elnöki és kancellári - ennek hiányában gazdasági vezetői - megbízást nem láthat el.”

(2) Az Nftv. 94. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:

„(6) A magán felsőoktatási intézmény alapító okirata a 12. § (3) bekezdésében és a 73. § (3) bekezdésében foglaltaktól eltérően úgy is rendelkezhet, hogy a fenntartó hagyja jóvá a felsőoktatási intézmény költségvetését, a számviteli rendelkezések alapján elkészített éves beszámolóját, szervezeti és működési szabályzatát, intézményfejlesztési, vagyongazdálkodási tervét, gazdálkodó szervezet alapítását, gazdálkodó szervezetben történő részesedés szerzését, valamint a fenntartó írja ki a rektori pályázatot.

(6a) A magán felsőoktatási intézmény alapító okirata a 12. § (3) bekezdés d) pontjában foglaltaktól eltérően úgy is rendelkezhet, hogy a szenátus javaslatot tesz a rektori pályázati felhívás tartalmára és véleményezi a rektori pályázatokat, továbbá értékeli a rektor vezetői tevékenységét.”

5. § Az Nftv. 69. alcíme a következő 114/L. §-sal egészül ki:

„114/L. § A Budapesti Corvinus Egyetem a 2019/2020. tanév őszi félévében jogosult a 46. § (1) bekezdés a) pontja szerinti képzés meghirdetésére, a 2019/2020. tanév tavaszi félévében első évfolyamon kezdődő és azt követően meghirdetett képzéseit - a 117/C. § (11) bekezdés szerinti megállapodás hiányában - önköltséges képzésként folytatja.”

6. § Az Nftv. 70. alcíme a következő 117/C. §-sal egészül ki:

„117/C. § (1) A 4. § (1) bekezdés a) pontja szerinti fenntartó által működtetett felsőoktatási intézmény fenntartói joga mint vagyoni értékű jog - a Kormány külön engedélyével - a Kormány által létrehozott alapítványra átruházható. A fenntartóváltás az 1. mellékletnek a felsőoktatási intézmény tekintetében történt módosításáról szóló törvény hatálybalépésének napján hatályosul.

(2) Az (1) bekezdés szerinti fenntartóváltás a felsőoktatási intézmény

a) költségvetési szervi jogállását megszünteti,

b) 5. § (1) bekezdésében meghatározott jogalanyiságát nem érinti.

(3) A fenntartóváltást követően a felsőoktatási intézmény - a kizárólag a költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmény által gyakorolható jogosultságok és kötelezettségek kivételével - általános és kizárólagos jogutódja az (1) bekezdés szerinti fenntartóváltással érintett, a Kormány külön döntésében megjelölt, felsőoktatási intézménynek.

(4) A jogutódlás a felsőoktatási intézménnyel szemben fennálló követeléseket nem teszi lejárttá, és arra való hivatkozással szerződésszegési igényt vagy biztosíték nyújtására vonatkozó igényt nem lehet érvényesíteni.

(5) A fenntartóváltás következtében a felsőoktatási intézmény mint munkáltató által foglalkoztatott közalkalmazottak közalkalmazotti jogviszonya a fenntartói jog átszállásának időpontjában megszűnik és - a (7) és (8) bekezdésben meghatározottak szerint - a megszűnését követő nappal munkaviszonnyá alakul. A munkáltató és foglalkoztatott közötti jogállásváltozásra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 25/A. § (7) bekezdésében foglaltakat, valamint a 37. § (2) bekezdés c) pont rendelkezéseit kell alkalmazni.

(6) Az (5) bekezdés szerinti jogállásváltozás folytán létesített munkaviszony első

a) évében a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvénynek a munkáltatói felmentésre,

b) öt évében a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvénynek a jubileumi jutalomra

vonatkozó szabályait még alkalmazni kell. Az a) és b) pontban megjelölt időszak elteltét követően a munka törvénykönyve vonatkozó rendelkezései alkalmazandóak.

(7) A 37. § szerinti magasabb vezetők és vezetők vezetői megbízása esetén a közalkalmazotti jogviszony a kinevezés szerint alakul át munkaviszonnyá, ezzel egyidejűleg a létrejött munkaszerződés a vezetői megbízás határozott idejére és annak tartalma szerint - a (8) bekezdésben meghatározott eltéréssel - módosul. A vezetői megbízás lejáratát követően a munkaviszony a felek eltérő megállapodása hiányában a korábbi munkaszerződésre módosul vissza azzal, hogy a munka törvénykönyve munkaszerződés módosítására vonatkozó rendelkezéseit alkalmazni kell.

(8) Amennyiben a felsőoktatási intézmény 37. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott, valamint a 94. § (2a) bekezdés alkalmazása esetén a 37. § (1) bekezdés e) pontja szerinti magasabb vezetője vezetői megbízása az (1) bekezdés szerinti fenntartóváltás időpontját megelőző, illetve követő három hónapos időszakon belül járna le és az arra jogosult a magasabb vezetői feladatra újabb személyt nem bízott meg, a 37. § (1) bekezdés a) és e) pontja szerinti magasabb vezető vezetői megbízása az adott magasabb vezetői feladat ellátására kiírt vezetői pályázat eredményes lebonyolításáig, ennek hiányában a vezetői feladat ellátására való megbízásig, de legfeljebb a fenntartóváltás időpontjától számított egyéves időtartamra meghosszabbodik, azzal, hogy ebben az esetben a 37. § (3) és (6) bekezdésében előírt korlátozások nem alkalmazhatók.

(9) Az (1) bekezdés szerinti fenntartóváltás során az Nkt. 84. § (3) bekezdése szerinti tilalmat, az Nkt. 83. § (4)-(6) bekezdésében és 84. § (7) bekezdésében meghatározott eljárási szabályokat nem kell alkalmazni.

(10) A magán felsőoktatási intézmény által meghirdetett azon ösztöndíj esetében, amely a képzés felsőoktatási intézmény által meghatározott költségét fedezi, a (3) bekezdés szerinti magán felsőoktatási intézmény a felsőoktatási felvételi eljárásban a magán felsőoktatási intézmény által finanszírozott ösztöndíjas képzés meghirdetését is kezdeményezheti. A felsőoktatási információs rendszer működtetéséért felelős szerv a felvételi eljárás során az ösztöndíjas képzést és az arra történő jelentkezést a 46. § (1) bekezdés a) pontja szerinti képzésként hirdeti meg, azzal, hogy a képzést támogató szervezetre külön tájékoztatást tesz közzé. A magán felsőoktatási intézmény által meghirdetett ösztöndíjas képzésre történő felvételi jelentkezés során a felsőoktatási információs rendszer működtetéséért felelős szerv a felsőoktatási intézménnyel kötött együttműködési megállapodásban meghatározott feltételekkel hoz az ösztöndíjas képzésre vonatkozó besorolási döntést. Az ilyen képzésben részt vevő hallgató a képzés finanszírozása szempontjából önköltséges hallgatónak minősül. E képzésre a 46. § (4) bekezdésében, 47-48. §-ban, 48/A-48/S. §-ában foglaltak nem alkalmazhatók.

(11) A (3) bekezdés szerinti magán felsőoktatási intézmény - feltéve, hogy a Kormány a támogatásra megállapodásban vállalt kötelezettséget - a megállapodásban foglalt feltételek mellett lehet jogosult a 84. § (2) és (4) bekezdésben meghatározott támogatásokra. E támogatások fedezetét a tudománypolitika koordinációjáért felelős miniszter által vezetett minisztérium költségvetési fejezetében kell megtervezni, elszámolni.”

7. § Az Nftv. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

8. § Az Nftv.

a) 13. § (1) bekezdésében a „jogszabály, a szervezeti és működési szabályzat” szövegrész helyébe a „jogszabály, az alapító okirat, a szervezeti és működési szabályzat”,

b) 88. § (2) bekezdésében az „osztalék terhére” szövegrész helyébe az „osztalék, továbbá a Kormány által társasági üzletrész vásárlása céljára biztosított támogatás terhére”

szöveg lép.

9. § Hatályát veszti az Nftv.

a) 12. § (3) bekezdés

aa) e) pont ec) alpontja,

ab) g) pont ga) alpontja,

b) 96. § (6) bekezdés b) pontja.

10. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

(2) A 7. § és az 1. melléklet 2019. július 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 2019. évi XIX. törvényhez

„1. melléklet a 2011. évi CCIV. törvényhez

Magyarország államilag elismert felsőoktatási intézményei

A B C
1. I. EGYETEMEK
2. I/A. Állami egyetemek
3. Állatorvostudományi Egyetem, Budapest
4. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Budapest
5. Debreceni Egyetem, Debrecen
6. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest
7. Kaposvári Egyetem, Kaposvár
8. Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, Budapest
9. Magyar Képzőművészeti Egyetem, Budapest
10. Magyar Táncművészeti Egyetem, Budapest
11. Miskolci Egyetem, Miskolc
12. Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, Budapest
13. Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest
14. Óbudai Egyetem, Budapest
15. Pannon Egyetem, Veszprém
16. Pécsi Tudományegyetem, Pécs
17. Semmelweis Egyetem, Budapest
18. Soproni Egyetem, Sopron
19. Szegedi Tudományegyetem, Szeged
20. Szent István Egyetem, Gödöllő
21. Széchenyi István Egyetem, Győr
22. Színház- és Filmművészeti Egyetem, Budapest
23. Testnevelési Egyetem, Budapest
24. I/B. Nem állami egyetemek
25. Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem, Budapest
26. Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest
27. Debreceni Református Hittudományi Egyetem, Debrecen
28. Evangélikus Hittudományi Egyetem, Budapest
29. Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest
30. Közép-európai Egyetem, Budapest
31. Országos Rabbiképző - Zsidó Egyetem, Budapest
32. Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Budapest
33. II. ALKALMAZOTT TUDOMÁNYOK EGYETEMEI
34. II/A. Állami alkalmazott tudományok egyetemei
35. Budapesti Gazdasági Egyetem, Budapest
36. Dunaújvárosi Egyetem, Dunaújváros
37. Eszterházy Károly Egyetem, Eger
38. Nyíregyházi Egyetem, Nyíregyháza
39. Neumann János Egyetem, Kecskemét
40. II/B. Nem állami alkalmazott tudományok egyetemei
41. Budapesti Metropolitan Egyetem, Budapest
42. Edutus Egyetem, Tatabánya
43. Kodolányi János Egyetem, Orosháza
44. Milton Friedman Egyetem, Budapest
45. III. FŐISKOLÁK
46. III/A. Állami főiskolák
47. Eötvös József Főiskola, Baja
48. III/B. Nem állami főiskolák
49. A Tan Kapuja Buddhista Főiskola, Budapest
50. Adventista Teológiai Főiskola, Pécel
51. Apor Vilmos Katolikus Főiskola, Vác
52. Baptista Teológiai Akadémia, Budapest
53. Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola, Budapest
54. Brenner János Hittudományi Főiskola, Győr
55. Budapest Kortárstánc Főiskola, Budapest
56. Egri Hittudományi Főiskola, Eger
57. Esztergomi Hittudományi Főiskola, Esztergom
58. Gábor Dénes Főiskola, Budapest
59. Gál Ferenc Főiskola, Szeged
60. Golgota Teológiai Főiskola, Vajta
61. IBS Nemzetközi Üzleti Főiskola, Budapest
62. Pápai Református Teológiai Akadémia, Pápa
63. Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola, Pécs
64. Pünkösdi Teológiai Főiskola, Budapest
65. Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, Budapest
66. Sárospataki Református Teológiai Akadémia, Sárospatak
67. Sola Scriptura Teológiai Főiskola, Biatorbágy
68. Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola, Nyíregyháza
69. Szent Bernát Hittudományi Főiskola, Zirc
70. Szent Pál Akadémia, Budapest
71. Tomori Pál Főiskola, Budapest
72. Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola, Veszprém
73. Wekerle Sándor Üzleti Főiskola, Budapest
74. Wesley János Lelkészképző Főiskola, Budapest