Időállapot: közlönyállapot (2019.VII.18.)

2019. évi LXX. törvény

a közneveléssel összefüggő egyes törvények módosításáról és a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény hatályon kívül helyezéséről * 

1. A Bérgarancia Alapról szóló 1994. évi LXVI. törvény módosítása

1. § A Bérgarancia Alapról szóló 1994. évi LXVI. törvény 2. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) Az (1) bekezdésben rögzített, a felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezetnél foglalkoztatott, szokásos magyarországi munkavégzési hellyel rendelkező munkavállalók körébe tartoznak a megszűnt magán nevelési-oktatási intézmény munkavállalói is, a nevelési-oktatási intézmény fenntartójára törvény rendelkezése alapján átszállt, a munkavállalók elmaradt munkabérét érintő kötelezettségekkel összefüggésben.”

2. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása

2. § A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. számú melléklet 8. pont 8.6. pont a) alpontjában az „a köznevelésről szóló törvény, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény vagy a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló törvény vagy az annak felhatalmazása alapján kiadott rendelet” szövegrész helyébe az „a köznevelésről szóló törvény vagy annak felhatalmazása alapján kiadott rendelet, vagy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény” szöveg lép.

3. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosítása

3. § A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény

a) 44/B. § (1) bekezdés d) pontjában az „a magántanuló” szövegrész helyébe az „az egyéni munkarenddel rendelkező tanuló”,

b) 44/C. § (3) bekezdés b) pontjában a „magántanulóként” szövegrész helyébe az „egyéni munkarenddel rendelkező tanulóként”,

c) 87. § (1) bekezdés c) pontjában a „beíratása, tanulói jogviszonyának, magántanulói jogállásának létesítése, megszüntetése ügyében” szövegrész helyébe a „beíratásával, tanulói jogviszonyának létesítésével, megszüntetésével, valamint egyéni munkarendjének engedélyezésével kapcsolatos ügyekben”

szöveg lép.

4. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosítása

4. § A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 55. § (3) bekezdés a) pontjában a „magántanulóként” szövegrész helyébe az „egyéni munkarenddel rendelkező tanulóként” szöveg lép.

5. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosítása

5. § A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 3. §-a a következő (9a) bekezdéssel egészül ki:

„(9a) Ha – az óvoda kivételével – állami szerv vagy felsőoktatási intézmény által fenntartott nevelési-oktatási intézményben olyan nevelési-oktatási vagy tájékoztató tevékenység folytatására kerül sor, amely a köznevelési jogszabályok súlyos megsértése révén a gyermek, tanuló Alaptörvényben foglalt jogainak megsértését eredményezheti, amennyiben e törvény szerinti más jogi eszköz

a) nem vezetett eredményre vagy

b) nem áll rendelkezésre,

az oktatásért felelős miniszter, az intézményvezető megbízását vagy ahhoz adott egyetértését mérlegelési jogkörében a tevékenységről való tudomásszerzést követő egy éven belül visszavonhatja.”

6. § (1) Az Nkt. 4. §-a a következő 6a. ponttal egészül ki:

(E törvény alkalmazásában)

„6a. fejlesztő pedagógiai ellátás: a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló tantárgyi felzárkóztatására és készségfejlesztésére irányuló kötelező foglalkozás,”

(2) Az Nkt. 4. §-a a következő 42–49. ponttal egészül ki:

(E törvény alkalmazásában)

„42. használt tankönyv: az iskolai tankönyvellátás keretében az adott iskolával tanulói jogviszonyban álló tanuló részére az iskola által térítésmentesen vagy térítés ellenében átadott, legalább három hónapon át használt, majd a tanulótól visszavett, vagy a tanuló által az iskola részére felajánlott tankönyv,

43. közismereti tankönyv: a Nemzeti alaptanterv (a továbbiakban: Nat) bármely tantárgyához alkalmazható tankönyv,

44. munkafüzet: az a tankönyv, amely alkalmas arra, hogy egy vagy több meghatározott tankönyv tananyagának gyakorlását, elsajátítását, alkalmazását elősegítse,

45. szakképzési tankönyv: a szakképzési kerettanterv alapján az iskolai rendszerű szakképzésben alkalmazható tankönyv,

46. munkatankönyv: az a tankönyv, amelynek alkalmazása során a tanulónak a tankönyvben elhelyezett feladatlapon kell az előírt feladatot megoldania,

47. tankönyv: az a könyv – beleértve a szótárt, a szöveggyűjteményt, az atlaszt, a kislexikont, a munkatankönyvet, a munkafüzetet, a feladatgyűjteményt – vagy a digitális tananyag vagy a nevelési-oktatási program részét alkotó információhordozó, feladathordozó, amelyet az e törvényben és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben meghatározott eljárásban tankönyvvé nyilvánítottak,

48. tankönyvellátás: az iskolában alkalmazott tankönyvek fejlesztése, kiadása, előállítása, valamint az iskolai tankönyvrendelés lebonyolítása,

49. tartós tankönyv: az a tankönyv, könyvhöz kapcsolódó kiadvány, amely nem tartalmaz a tankönyvbe történő bejegyzést igénylő feladatokat, és alkalmas arra, hogy a tanulók legalább négy tanéven keresztül használják.”

7. § (1) Az Nkt. 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A jegyző – az egyházi és magán fenntartású intézmények esetében a fenntartó – a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.”

(2) Az Nkt. 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a § a következő (2a)–(2e) bekezdéssel egészül ki:

„(2) A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A szülő – tárgyév május 25. napjáig benyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a Kormány rendeletében kijelölt szerv (a továbbiakban: felmentést engedélyező szerv) felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, csak az óvodavezető vagy a védőnő rendelhető ki, és a függő hatályú döntésben nem kell rendelkezni a kérelmezett jog gyakorlásáról.

(2a) A (2) bekezdésben foglalt döntés ellen közigazgatási pert a döntés közlésétől számított tizenöt napon belül lehet megindítani. A felmentést engedélyező szerv döntését a bíróság nem változtathatja meg.

(2b) A bíróság legkésőbb a keresetlevélnek a bírósághoz való érkezését követő nyolc napon belül intézkedik a tárgyalási határnapnak a keresetlevél bírósághoz való érkezésétől számított harminc napon belüli időpontra történő kitűzéséről, kivéve, ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek.

(2c) A (2a) bekezdés szerint indult perben egyesbíró jár el első fokon. Ha az ügy különös bonyolultsága indokolja, az egyesbíró a perben a tárgyalás megkezdése előtt elrendelheti, hogy az ügyben három hivatásos bíróból álló tanács járjon el. A tanács elé utalt ügyben utóbb egyesbíró nem járhat el.

(2d) A bíróság a keresetlevelet, a keresetlevél bírósághoz történő érkezésétől számított negyvenöt napon belül bírálja el, a határozatát ugyanezen határidőn belül írásba foglalja és a felek részére kézbesíti.

(2e) A perben nem lehet alkalmazni a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 148. §-a szerinti ítélkezési szünetre vonatkozó rendelkezéseket.”

8. § Az Nkt. 9. §-a a következő (9a) bekezdéssel egészül ki:

„(9a) A (9) bekezdés alkalmazása során az alternatív kerettanterv csak akkor hagyható jóvá, ha megfelel a következő szempontoknak:

a) a Nat-ban meghatározott tananyag tartalmakat tanévenként két félévre bontva kell megjeleníteni a kerettantervekben, összhangban a tanulók félévenkénti értékelésével,

b) a Nat-ban foglalt műveltségi területek adaptálása során az iskolák közötti átjárhatóság és a továbbtanulás biztosítása érdekében az alternatív kerettanterv tantárgyi struktúrája legfeljebb harminc százalékban térhet el az oktatásért felelős miniszter által kiadott kerettantervben foglalt tantárgyi struktúrától.”

9. § (1) Az Nkt. 21. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A nyilvántartásba vétellel összefüggő költségeket a kérelem benyújtója viseli. A bejegyzett adatokban bekövetkezett változások nyilvántartásba vételét – a (2) bekezdésben meghatározottak szerint – a változást követő nyolc napon belül kell kérelmezni. A nyilvántartás fennálló és törölt adatai, továbbá az alapító okirat, szakmai alapdokumentum nyilvánosak.”

(2) Az Nkt. 21. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(9) Ha a köznevelési intézményt a (8) bekezdés g) pontja alapján törli a nyilvántartásból a köznevelési feladatokat ellátó hatóság, akkor a nyilvántartásból való törlésről hozott határozatában kijelöli azt a nevelési-oktatási intézményt, amely a törölt intézménnyel jogviszonyban álló gyermekek, tanköteles tanulók felvételét nem tagadhatja meg. Nem tanköteles tanuló esetében csak az érintett kérelmére kell kötelező felvételt biztosító intézményt kijelölni. Az intézményt úgy kell kijelölni, hogy a gyermek, a tanuló számára a kijelölt intézményben a nevelés, a nevelés-oktatás igénybevétele ne jelentsen aránytalan terhet. A köznevelési intézmény nyilvántartásból való törléséről szóló végleges határozatot a köznevelési feladatokat ellátó hatóság megküldi a területileg illetékes tankerületi központnak, szakképző iskola esetében az állami szakképzési és felnőttképzési szervnek, települési önkormányzatnak, a törvényben meghatározott feladataik ellátása érdekében. A jogutóddal megszűnő intézmény iratállományát a jogutód intézménynek kell átadni. A jogutód nélkül megszűnő intézmény esetén a fenntartó, a fenntartó jogutód nélküli megszűnése esetén az intézmény székhelye szerint illetékes köznevelési feladatokat ellátó hatóság számára kell átadni az iratállományt.”

10. § Az Nkt. 23. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(9) A nevelési-oktatási intézmény működéséhez szükséges engedély akkor adható ki, ha a nevelési-oktatási intézmény állandó saját székhellyel rendelkezik, továbbá legalább egy, a maximális létszám befogadására alkalmas óvodai csoport, kollégiumi csoport, továbbá az adott iskolatípusnak megfelelően valamennyi évfolyamra egy-egy iskolai osztály működtetésére alapították, és az ehhez szükséges – jogszabályban meghatározott – személyi és tárgyi feltételek rendelkezésre állnak, vagy újonnan induló nevelési-oktatási forma esetében felmenő rendszerben, fokozatosan megteremti. Ha nemzetiségi nevelés-oktatás esetén, valamint az ötezer főt meg nem haladó lakosságszámú településen, a nevelést-oktatást igénybevevő gyermekek, tanulók előre tervezhető létszáma nem éri el az átlag osztály- vagy csoportlétszámot, akkor a maximális létszám befogadására alkalmas osztályteremre, csoportszobára vonatkozó feltétel helyett elegendő, ha az intézmény az átlaglétszám befogadására alkalmas helyiséggel rendelkezik.”

11. § (1) Az Nkt. 25. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) A nevelési-oktatási intézményben nyújtott szociális szolgáltatás során eljáró óvodai és iskolai szociális segítő a gyermekkel, tanulóval közvetlenül foglalkozik, az egyéni szociális szolgáltatások megvalósításának ideje alatt a gyermek, tanuló felügyeletéről maga gondoskodik.”

(2) Az Nkt. 25. § (7) bekezdése a következő mondattal egészül ki:

„Az Arany János Tehetséggondozó Programban és az Arany János Kollégiumi Programban a minimális osztály-, illetve kollégiumi csoportlétszámtól legfeljebb húsz százalékkal el lehet térni.”

12. § Az Nkt. 27. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Az általános iskola és a középfokú iskola köteles megszervezni a tanuló heti kötelező óraszáma és az osztályok engedélyezett heti időkeret-különbözete terhére a tehetség kibontakoztatására, a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatására, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók számára, továbbá az első– negyedik évfolyamra járó tanulók eredményes felkészítésére szolgáló, differenciált fejlesztést biztosító egy-három fős foglalkozásokat. A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók számára szervezett fejlesztő pedagógiai ellátás keretében a tanuló tantárgyi felzárkóztatását a nevelő-oktató munka szakaszának, illetve a tantárgynak megfelelő szakképzettségű pedagógus, készségfejlesztését pedig fejlesztő pedagógus végzi. Tehetséggondozásra és felzárkóztatásra osztályonként legalább további heti egy-egy óra biztosított az osztályok 6. mellékletben meghatározott időkerete felett.”

13. § Az Nkt. 35/B. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az egyházi jogi személy által foglalkoztatott, fakultatív hitoktatásban, illetve a bevett egyház és azok belső egyházi jogi személyei által foglalkoztatott, hit- és erkölcstanoktatásban közreműködő személynek a 32. § (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feltételeknek kell megfelelnie. A bevett egyház és azok belső egyházi jogi személyei által polgári jogi jogviszony keretében foglalkoztatott hit- és erkölcstanoktatónak meg kell felelnie a 66. § (1) bekezdés b) pontjában előírt feltételeknek, amely tényt a polgári jogi jogviszony létesítésekor az érintett személy hatósági bizonyítvánnyal igazolja.”

14. § Az Nkt. 38. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A fenntartó a 37. § (3) bekezdésében meghatározott eljárásban

a) a kérelmet elutasíthatja,

b) a döntést megváltoztathatja, vagy

c) a döntést megsemmisítheti, és a nevelési-oktatási intézményt új döntés meghozatalára utasíthatja.”

15. § Az Nkt. 41. § (4) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:

(A köznevelési intézmény a gyermek, tanuló alábbi adatait tartja nyilván:)

h) azt, hogy a tanuló hányadik évfolyamon, mely országban vett részt külföldi tanulmányúton.”

16. § Az Nkt. a 44/A. §-t követően a következő 26/A. alcímmel egészül ki:

26/A. A tanulói edzettség mérésével és a külföldi tanulmányúttal kapcsolatosan kezelt adatok

44/B. § (1) A tanulók fizikai állapotának és edzettségének mérési adatait tartalmazó informatikai alapú diagnosztikus értékelő rendszert, a Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Tesztet (a továbbiakban: NETFIT) a tanulók egészségi állapotának nyomon követése céljából a Magyar Diáksport Szövetség működteti.

(2) A NETFIT – mérési azonosító alkalmazásával – a tanuló következő személyes adatait tartalmazza:

a) mérési azonosító,

b) születési év és hónap,

c) nem,

d) decimális életkor,

e) sajátos nevelési igényre vonatkozó adat,

f) évfolyam,

g) az iskola feladatellátási helye,

h) a fizikai fittségi mérés eredményei.

(3) A nyilvántartás adatai az első adatfelvételtől számított tíz évig kezelhetők.

(4) A fizikai fittségi mérés eredményeit a mérést végző pedagógus – mérésben érintett tanulónként, mérési azonosító alkalmazásával – rögzíti és feltölti a NETFIT-be. A fizikai fittségi mérés tanulót érintő eredményeit a tanuló és a szülő a tanuló mérési azonosítójának felhasználásával megismerheti.

44/C. § (1) A központi költségvetésből vagy európai uniós forrásból megszervezett külföldi tanulmányút finanszírozásának biztosítása és a felhasználás ellenőrzése céljából a Tempus Közalapítvány informatikai alapú nyilvántartást vezet (a továbbiakban: tanulmányutak nyilvántartása).

(2) A tanulmányutak nyilvántartása az alábbi adatokat tartalmazza:

a) a tanuló nevét,

b) a tanuló oktatási azonosító számát,

c) a tanuló nevelési-oktatási intézményének nevét, OM azonosítóját,

d) azt, hogy a tanuló hányadik évfolyamon, mely országban vett részt külföldi tanulmányúton,

e) kiskorú tanuló esetén a külföldi tanulmányúthoz történő szülői hozzájárulási nyilatkozatot,

f) a tanuló nyelvi szintjét igazoló iskolai ajánlást,

g) a választott külföldi fogadó intézmény, gazdálkodó szervezet nevét,

h) az utasbiztosítás szerződésszámát,

i) a támogatói szerződés számát,

j) egyéni pályázat esetén a tanuló bankszámlaszámát.

(3) A (2) bekezdés a)–d) pontjában meghatározott adatokat a központi költségvetésből vagy európai uniós forrásból megszervezett külföldi tanulmányút finanszírozásának biztosítása és a felhasználás ellenőrzése céljából a Tempus Közalapítvány a KIR részére továbbítja.

(4) A külföldi tanulmányútra irányuló egyéni pályázat esetén a (2) bekezdés a)–j) pontjában szereplő adatokat a tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő, csoportos pályázat esetén a (2) bekezdés a)–i) pontjában szereplő adatokat a nevelési-oktatási intézmény szolgáltatja a Tempus Közalapítvány számára.”

17. § (1) Az Nkt. 45. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, tankötelessé válik. A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik. A szülő kérelmére a felmentést engedélyező szerv döntése alapján a gyermek további egy nevelési évig óvodai nevelésben vehet részt. A szülő kérelmét az iskolakezdés évében január 15-éig nyújthatja be a felmentést engedélyező szervhez. Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, akkor csak szakértői bizottság rendelhető ki, és a függő hatályú döntésben nem kell rendelkezni a kérelmezett jog gyakorlásáról. Ha a szakértői bizottság a szülői kérelem benyújtására nyitva álló határidő előtt a gyermek további egy nevelési évig óvodai nevelésben történő részvételét javasolja, a szülői kérelem benyújtására nincs szükség. Ha a gyermek az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget korábban eléri, a felmentést engedélyező szerv a szülő kérelmére engedélyezheti, hogy a gyermek hatéves kora előtt megkezdje tankötelezettségének teljesítését. A bíróság eljárására alkalmazni kell a (6b)–(6f) bekezdésében foglaltakat.”

(2) Az Nkt. 45. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A tankötelezettség iskolába járással teljesíthető. Ha a tanuló egyéni adottsága, sajátos helyzete indokolja, és a tanuló fejlődése, tanulmányainak eredményes folytatása és befejezése szempontjából előnyös, a tankötelezettség teljesítése céljából határozott időre egyéni munkarend kérelmezhető. A szülő, nagykorú tanuló esetén a tanuló a kérelmet a tanévet megelőző június 15-éig nyújthatja be a felmentést engedélyező szervhez. Ezen időpontot követően csak abban az esetben nyújtható be kérelem, ha a tankötelezettség iskolába járással történő teljesítését megakadályozó körülmény merül fel. Jogszabályban meghatározott esetben az egyéni munkarendet biztosítani kell.”

(3) Az Nkt. 45. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A felmentést engedélyező szerv dönt arról, hogy a tanuló a tankötelezettségének egyéni munkarend keretében tehet eleget. Az eljárás során a felmentést engedélyező szerv megkeresheti a gyámhatóságot, a gyermekjóléti szolgálatot, az iskolaigazgatót, gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő tanuló esetén a gyermekvédelmi gyámot. Az eljárásban a függő hatályú döntésben nem kell rendelkezni a kérelmezett jog gyakorlásáról.”

(4) Az Nkt. 45. §-a a következő (6a)–(6f) bekezdéssel egészül ki:

„(6a) Ha az egyéni munkarendben tanuló neki felróható okból két alkalommal nem jelenik meg az osztályozó vizsgán, vagy két alkalommal nem teljesíti a tanulmányi követelményeket, az iskola igazgatója értesíti a felmentést engedélyező szervet, és a tanuló a következő félévtől csak iskolába járással teljesítheti a tankötelezettségét.

(6b) A (2) és (6) bekezdésben foglalt döntés ellen közigazgatási pert a döntés közlésétől számított tizenöt napon belül lehet megindítani. A felmentést engedélyező szerv döntését a bíróság nem változtathatja meg.

(6c) A bíróság legkésőbb a keresetlevélnek a bírósághoz való érkezését követő nyolc napon belül intézkedik a tárgyalási határnapnak a keresetlevél bírósághoz való érkezésétől számított harminc napon belüli időpontra történő kitűzéséről, kivéve, ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek.

(6d) A perben egyesbíró jár el első fokon. Ha az ügy különös bonyolultsága indokolja, az egyesbíró a perben a tárgyalás megkezdése előtt elrendelheti, hogy az ügyben három hivatásos bíróból álló tanács járjon el. A tanács elé utalt ügyben utóbb egyesbíró nem járhat el.

(6e) A bíróság a keresetlevelet, a keresetlevél bírósághoz történő érkezésétől számított negyvenöt napon belül bírálja el, a határozatát ugyanezen határidőn belül írásba foglalja és a felek részére kézbesíti.

(6f) A perben nem lehet alkalmazni a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 148. §-a szerinti ítélkezési szünetre vonatkozó rendelkezéseket.”

(5) Az Nkt. 45. § (8) és (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(8) A hivatal gondoskodik az óvodai nevelésben részvételre kötelezettek és a tankötelesek nyilvántartásáról, a nyilvántartásból adatot közöl a területileg illetékes kötelező felvételt biztosító óvodák, iskolák fenntartói számára. A felmentést engedélyező szerv hivatalból, valamint a hivatal jelzése alapján elrendeli és felügyeli az óvodába járási kötelezettség és a tankötelezettség teljesítését, a szakértői vizsgálatokon való megjelenést.

(9) A gyermek, tanuló lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes köznevelési feladatot ellátó hatóság ellátja az óvodaköteles gyermek és a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása esetén törvény vagy kormányrendelet által feladat- és hatáskörébe utalt feladatokat.”

18. § Az Nkt. 46. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A köznevelés nappali rendszerű iskolai oktatásában az állam biztosítja, hogy a tanuló számára a tankönyvek térítésmentesen álljanak rendelkezésre.”

19. § Az Nkt. 54. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A pedagógus – a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – a tanuló teljesítményét, előmenetelét tanítási év közben rendszeresen érdemjeggyel értékeli, félévkor és a tanítási év végén osztályzattal minősíti. A külföldi tartózkodás miatt egyéni munkarenddel rendelkező tanuló esetében a félévi minősítés az igazgató döntése alapján mellőzhető, ez esetben a tanuló csak az év végén ad számot tudásáról. A tanuló magatartásának és szorgalmának értékelését és minősítését az osztályfőnök – az osztályban tanító pedagógusok véleményének kikérésével – végzi. Az érdemjegyekről a tanulót és a kiskorú tanuló szülőjét rendszeresen értesíteni kell. A félévi és az év végi osztályzatot az érdemjegyek alapján kell meghatározni. Az évközi érdemjegyeket és az év végi osztályzatokat szóbeli vagy írásbeli szöveges értékelés kíséri. Az iskola az osztályzatról a tanulót és a kiskorú tanuló szülőjét félévkor értesítő, év végén bizonyítvány útján értesíti. Értesítő gyakrabban is készülhet az intézmény pedagógiai programja szerint. Az érdemjegy és az osztályzat megállapítása a tanuló teljesítményének, szorgalmának értékelésekor, minősítésekor nem lehet fegyelmezési eszköz.”

20. § (1) Az Nkt. 61. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Nevelő-oktató munka – óvodai nevelés, iskolai nevelés és oktatás, kollégiumi nevelés-oktatás, pedagógiai szakszolgálat keretében gyermekekkel, tanulókkal való pedagógiai célú közvetlen foglalkozás – pedagógus-munkakörben, az óraadó és az egyházi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott kivételével, közalkalmazotti jogviszonyban vagy munkaviszonyban látható el. Pedagógus-munkakör ellátására – az óraadó kivételével – polgári jogi jogviszony nem létesíthető. A tankerületi központ által fenntartott köznevelési intézményben köznevelési alapfeladat-ellátásra létesített munkakörben foglalkoztatottak a tankerületi központtal közalkalmazotti jogviszonyban állnak. Ettől eltérően, idegen nyelven folytatott nevelési, oktatási tevékenység ellátása érdekében anyanyelvi tanárként történő foglalkoztatásra sor kerülhet a nemzetközi szerződés vagy tárcaközi megállapodás alapján, Magyarországon tevékenykedő szervezettel létesített munkaviszonyban történő kirendeléssel is.”

(2) Az Nkt. 61. § (7) és (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(7) A köznevelési intézményben történő foglalkoztatás esetén nem összeférhetetlen,

a) ha a magasabb vezető, vezető, továbbá a pénzügyi kötelezettségvállalásra jogosult a Polgári Törvénykönyv szerinti hozzátartozójával irányítási, felügyeleti, ellenőrzési vagy elszámolási kapcsolatba kerülne, valamint

b) a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben foglaltaktól eltérően, ha a tankerületi központ által fenntartott köznevelési intézményben közalkalmazotti jogviszonyban álló személy polgári jogi jogviszony alapján lát el a tankerületi központ által fenntartott más köznevelési intézményben egyébként a munkakörébe tartozó feladatokat.

(8) Ahol a Munka Törvénykönyve vagy a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény munkáltatóról rendelkezik, azon a tankerületi központot, továbbá – az intézményvezető számára e törvény által biztosított munkáltatói jogok tekintetében – a tankerületi központ által fenntartott köznevelési intézményt kell érteni.”

21. § (1) Az Nkt. 65. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A Kormány rendeletben állapítja meg a 8. melléklet szerinti, az ágazati, szakmai sajátosságokra tekintettel meghatározott illetménypótlék megállapításának elveit, továbbá a munkavégzés sajátos körülményeire tekintettel az e törvényben meghatározott felső határnál magasabb mértékű pótlékot határozhat meg.”

(2) Az Nkt. 65. §-a a következő (5a) és (5b) bekezdéssel egészül ki:

„(5a) A Kormány rendeletben az intézmény vezetői részére

a) az intézmény méretétől függően további bérpótlékot és

b) a nyújtott munkateljesítménytől függően ösztönzési keresetkiegészítést

állapíthat meg.

(5b) A munkáltató – ide nem értve a helyettesítést – a munkakörbe tartozó feladatokon kívüli, célhoz köthető feladatot állapíthat meg a pedagógus részére, amelynek teljesítése a munkakör ellátásából adódó általános munkaterhet jelentősen meghaladja (a továbbiakban: célfeladat). A célfeladat eredményes végrehajtásáért – a pedagógus illetményén felül, írásban, a célfeladat teljesítésének igazolásakor – céljuttatás jár.”

22. § Az Nkt. 67. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Nevelési-oktatási intézményben intézményvezetői megbízás felsőfokú végzettséggel, pedagógus szakképzettséggel rendelkező és a Kormány rendeletében meghatározott egyéb feltételnek megfelelő személynek adható.”

23. § Az Nkt. 80. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az országos méréshez, értékeléshez központilag elkészített, mérési azonosítóval ellátott dokumentum alkalmazható, amelyen nem szerepelhet olyan adat, amelyből a kitöltő tanuló azonosítható. A tanulói teljesítmény mérése, értékelése céljából az országos mérés, értékelés során keletkezett, a tanulók teljesítményének értékelésével kapcsolatos adatok feldolgozhatók, és e célból a mérési azonosítóval ellátott dokumentumok átadhatók a hivatal részére. A hivatal az átadott adatokat az Onytv. szerint, az annak 1. melléklet VI. alcímében meghatározott informatikai rendszerben kezeli.”

24. § Az Nkt. 83. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

„(4a) A települési nemzetiségi önkormányzat, ennek hiányában az érintett országos nemzetiségi önkormányzat a nemzetiségi nevelés-oktatásban részt vevő intézmény vezetőjének megbízásával és megbízása visszavonásával kapcsolatos véleményezési jogának kikérésére a (4) bekezdés alkalmazandó.”

25. § Az Nkt. 84. §-a a következő (9b) bekezdéssel egészül ki:

„(9b) A magán köznevelési intézmény munkaviszonyból eredő olyan kötelezettségeiért, amelyek teljesítéséhez vagyona nem elégséges, a fenntartó kezesként felel. Ha a magán köznevelési intézmény jogutód nélkül szűnik meg, a munkaviszonyból származó, a munkavállalók elmaradt munkabérét és egyéb, munkáltatóval szemben fennálló követeléseit érintő jogok és kötelezettségek a megszűnés időpontjában a fenntartóra átszállnak.”

26. § Az Nkt. 90. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Magyarország területén külföldi nevelési-oktatási intézmény akkor működhet, akkor adhat ki külföldi bizonyítványt, ha abban az államban, ahonnan származik, az intézményt nevelési-oktatási intézménynek, az általa kiadott bizonyítványt pedig az ilyen nevelési-oktatási intézménynek megfelelő bizonyítványnak jogszerűen elismerik, és az elismerést hitelt érdemlően bizonyították, feltéve, hogy az intézmény működése nem ellentétes az Alaptörvényben foglaltakkal. E rendelkezéseket a nemzetközi iskolák tekintetében is alkalmazni kell azzal az eltéréssel, hogy az elismerést az intézményt akkreditáló nemzetközi szervezetnek kell kiadnia. A külföldi nevelési-oktatási intézményt az oktatásért felelős miniszter – az intézmény fenntartójának kérelme alapján – nyilvántartásba veszi és engedélyezi a működését. Ha az intézményt akkreditáló nemzetközi szervezet csak már működő intézmény számára ad ki elismerést, a nemzetközi óvoda, iskola számára ideiglenes működési engedély adható, amelynek feltétele az intézményt akkreditáló nemzetközi szervezet által az akkreditációs eljárás megindításáról szóló igazolás kiállítása.”

27. § Az Nkt. a 93. §-t követően a következő 51/A. alcímmel egészül ki:

51/A. A tankönyvellátás

93/A. § (1) Ezen alcím rendelkezéseit kell alkalmazni

a) a Magyarország területén működő iskolákban, ide nem értve az oktatásért felelős miniszter engedélye alapján a külföldi állam vagy nemzetközi szervezet oktatási programja alapján folyó oktatást megvalósító iskolákban,

b) a (2) és (3) bekezdésben meghatározott feladatok végrehajtásában közreműködőkre, természetes és jogi személyekre.

(2) A tankönyvellátás állami feladat. A tankönyvellátás rendszerének működtetéséért az oktatásért felelős miniszter felelős.

(3) Az oktatásért felelős miniszter az iskolában alkalmazott tankönyvek

a) tankönyvvé nyilvánításával és a tankönyvjegyzékre történő felvételével kapcsolatos feladatait a hivatal által,

b) fejlesztésével és kiadásával kapcsolatos feladatokat az állami tankönyvfejlesztésért és -kiadásért felelős szerv működtetésével,

c) előállításával, valamint az iskolai tankönyvrendelés lebonyolításával kapcsolatos feladatokat a Kormány rendeletében kijelölt, az állam százszázalékos tulajdonában álló, nonprofit gazdasági társaság (a továbbiakban: könyvtárellátó) közreműködésével

látja el.

93/B. § (1) A könyv, a szótár, a szöveggyűjtemény, az atlasz, a kislexikon, a munkatankönyv, a munkafüzet, a feladatgyűjtemény, a digitális tananyag és a nevelési-oktatási program részét alkotó információhordozó, feladathordozó – az e törvényben és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben meghatározott eljárásban – tankönyvvé nyilvánítható.

(2) A tankönyvvé nyilvánításról és a tankönyvvé nyilvánítás megszüntetéséről a hivatal, a szakképzési tankönyvek tekintetében a szakképesítésért felelős miniszter dönt. A szakképesítésért felelős miniszter ezt a jogát az irányítása alatt álló államigazgatási szervre vagy a miniszterrel kötött megállapodás alapján a hivatalra átruházhatja.

(3) Tankönyvvé nyilvánítási kérelmet

a) közismereti tankönyv vonatkozásában

aa) az állami tankönyvfejlesztésért és -kiadásért felelős szerv,

ab) a 93/D. § (2) bekezdése szerinti nyilvános felhívás alapján az oktatásért felelős miniszter által kiválasztott könyv esetén a könyvkiadást folytató jogi személy,

ac) bevett egyház, vagy annak belső egyházi jogi személye,

b) szakképzési tankönyv vonatkozásában

ba) könyvkiadást folytató jogi személy,

bb) bevett egyház, vagy annak belső egyházi jogi személye

nyújthat be.

(4) A tankönyvvé nyilvánítási eljárásban az ügyintézési határidő három hónap.

(5) A tankönyvvé nyilvánítási eljárásban az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény szerinti függő hatályú döntésben nem kell rendelkezni a kérelmezett jog gyakorlásáról.

93/C. § (1) A tankönyvjegyzéket a hivatal vezeti. A hivatal

a) a 93/B. § (3) bekezdésben meghatározottak kérelme, vagy

b) a szakképesítésért felelős miniszter döntése

alapján veszi fel a tankönyvet a tankönyvjegyzékre. Ha az eljárásban szakértői vélemény beszerzése szükséges, akkor az a Kormány rendeletében kijelölt testülettől kérhető.

(2) A digitális tananyag a tankönyvjegyzékre tartós tankönyvként nem vehető fel.

(3) A tankönyvjegyzék

a) bármely évfolyam bármely tantárgya vonatkozásában a Nat szerint jóváhagyott kerettantervi tantárgyanként,

b) szakképzési tankönyv esetén szakképzési kerettantervi tantárgyanként, modulonként, témakörönként

legfeljebb kettő tankönyvet tartalmazhat.

(4) A (3) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni a szótár, a szöveggyűjtemény, a feladatgyűjtemény, az atlasz, a kislexikon, a munkafüzet, a digitális tananyag és a nevelési-oktatási program részét alkotó információhordozó, feladathordozó és az idegen nyelvi tankönyvek tekintetében, továbbá akkor, ha bevett egyház, vagy annak belső egyházi jogi személye az oktatásért felelős miniszter által közzétett nyilvános felhívására készít tankönyvet.

93/D. § (1) Az oktatásért felelős miniszter által, a közismereti tankönyvekre és az oktatásért felelős miniszter mint szakképesítésért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szakképzésekre vonatkozó szakképzési tankönyvekre kiterjedően elkészített tankönyvfejlesztési terv végrehajtásában az állami tankönyvfejlesztésért és -kiadásért felelős szerv közreműködik, ennek keretében

a) elkészíti az új fejlesztésű tankönyvek engedélyezett szerkesztett elektronikus kiadványát, és

b) kiadói feladatokat lát el.

(2) Nyilvános felhívást tehet közzé

a) az oktatásért felelős miniszter a Kormány által rendeletben kijelölt testület véleményének kikérésével közismereti tankönyv fejlesztésére, nemzetiségi nevelést-oktatást érintő közismereti tankönyv esetén az Országos Nemzetiségi Tanács egyetértésével,

b) a szakképesítésért felelős miniszter szakképzési tankönyv fejlesztésére.

(3) Az oktatásért felelős miniszter által közzétett nyilvános felhívás eredményeképpen elkészített, és a Kormány által kijelölt testület véleményének kikérését követően kiválasztott könyvekre vonatkozóan – kérelemre, az e törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben meghatározott, a tankönyvvé nyilvánítási eljárásra vonatkozó tartalmi és formai követelmények teljesülése esetén – a hivatal lefolytatja a tankönyvvé nyilvánítási eljárást.

93/E. § (1) Az iskola az iskolai tankönyvrendelés keretében a Nat szerinti kerettantervi tantárgyhoz, a szakképzési kerettantervi tantárgyhoz, a tanított modulhoz, témakörhöz kizárólag a tankönyvjegyzéken szereplő tankönyvek közül választhat.

(2) A tankönyvek országos megrendelését, beszerzését és az iskolák számára történő eljuttatásának megszervezését, a tankönyvek vételárának beszedését az állam a könyvtárellátó útján látja el. A könyvtárellátó végzi el az állami tankönyvfejlesztésért és -kiadásért felelős szerv által kiadott tankönyvek engedélyezett sokszorosítását, valamint e tankönyvekkel kapcsolatos készletraktározási és kereskedelmi feladatokat.

(3) A könyvtárellátó

a) a tankönyvellátás során úgy köteles eljárni, hogy azzal országos szinten a tankönyvellátás leggazdaságosabb megvalósítását biztosítsa,

b) biztosítja, hogy a tanuló legfeljebb a tankönyvjegyzékben feltüntetett legmagasabb fogyasztói áron (a továbbiakban: iskolai terjesztési ár) jusson hozzá a tankönyvhöz azzal, hogy az iskolai terjesztési ár tartalmazza az általános forgalmi adó összegét is,

c) gondoskodik arról, hogy az iskolában alkalmazott tankönyvek az iskola tanulói részére az egész tanév során megvásárolhatók legyenek.

(4) A könyvtárellátónak nem lehet vezető tisztségviselője, felügyelőbizottsági tagja, könyvvizsgálója az a személy, aki

a) más tankönyvkiadással, -terjesztéssel foglalkozó természetes személy, vagy jogi személy vezetője, munkavállalója, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény szerinti hozzátartozója,

b) az a) pontban meghatározott szervezetben tagsági jogokat megtestesítő vagyoni joggal rendelkezik, vagy részt vesz az ügyvezetésében, felügyelő bizottságában.

(5) Az iskola a tankönyveket – jogszabályban meghatározottak szerint, elektronikus formában – a könyvtárellátó felületén keresztül rendeli meg. A könyvtárellátó számára az iskola a tankönyvrendeléssel kapcsolatos, alábbi személyes adatokat adja át:

a) a tanuló neve,

b) a tanuló oktatási azonosító száma,

c) a tanuló törvényes képviselőjének neve,

d) a törvényes képviselő vagy a nagykorú tanuló lakcíme,

e) a tanuló iskolájának neve, OM azonosítója,

f) a tanuló évfolyamának, osztályának megjelölése,

g) a tanuló részére az iskolai tankönyvellátás keretében megrendelt, megvásárolt tankönyvek címe,

h) a tanuló nemzetiségének megjelölése, amennyiben a nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a nemzetiség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló jogszabályban meghatározott nyilatkozattal vesz részt a nemzetiségi nevelés-oktatásban.

(6) Az iskola átadja a könyvtárellátónak a tankönyvek tanulóra, évfolyamra, tantárgyra lebontott címlistáját.

(7) Az (5) és (6) bekezdés alapján átadott személyes adatokat a könyvtárellátó kizárólag a tankönyvjegyzékben meghatározott áron történő tankönyvvásárláshoz való jogosultság megállapítása céljából kezeli.

93/F. § (1) A központi költségvetésről szóló törvényben kell meghatározni

a) a térítésmentes tankönyvek, valamint

b) a (4) bekezdésben meghatározott tankönyvek

iskolai beszerzéséhez (a továbbiakban: ingyenes iskolai tankönyvellátás) biztosított állami támogatás (a továbbiakban: tankönyvtámogatás) fedezetét.

(2) A tankönyvtámogatás felhasználható

a) a tanulói tankönyvvásárlás költségeinek átvállalására és csökkentésére, továbbá az iskolai tankönyvrendelés teljesítésére, valamint

b) ha az iskolában a nevelő és oktató munkához részben vagy egészben nem alkalmaznak tankönyvet, készségfejlesztő iskolai nevelés-oktatáshoz és a fejlesztő nevelés-oktatáshoz a pedagógiai programban foglaltak megvalósítását szolgáló, a tankönyvjegyzéken nem szereplő könyvek, munkafüzetek, feladatlapok, digitális ismerethordozók beszerzésére, a szakmai munkaközösség és az iskolai szülői szervezet egyetértésével.

(3) A tankönyvtámogatás összegét – a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározottak szerint – az iskola fenntartója útján kell eljuttatni az iskolához.

(4) Az ingyenes iskolai tankönyvellátással nem érintett iskolai évfolyamokon, továbbá az (1) bekezdés b) pontja tekintetében az iskolai tankönyvrendelésnek biztosítania kell, hogy – az iskolától történő tankönyvkölcsönzés, napköziben, tanulószobában elhelyezett tankönyvek igénybevétele, használt tankönyvek biztosítása, illetve tankönyvek megvásárlásához nyújtott pénzbeli támogatás útján – a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő minden olyan tanuló részére, aki

a) tartósan beteg,

b) a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrumzavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd,

c) három vagy több kiskorú, illetve eltartott gyermeket nevelő családban él,

d) nagykorú, és saját jogán iskoláztatási támogatásra jogosult,

e) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy

f) a gyermekvédelmi gondoskodás keretében nevelésbe vett vagy utógondozói ellátásban részesül

a tankönyvek ingyenesen álljanak rendelkezésre (a továbbiakban: normatív kedvezmény). A nevelőszülőnél, gyermekotthonban vagy más bentlakásos intézményben ideiglenes hatállyal elhelyezett tanuló után nem vehető igénybe a normatív kedvezmény.

(5) A normatív kedvezményre való jogosultság szempontjából az érintett személyt a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény II. Fejezete alapján kell tartósan beteg, súlyosan fogyatékos, három- vagy többgyermekes családban élő, nagykorú és saját jogán iskoláztatási támogatásra jogosultnak – kivéve, ha az iskoláztatási támogatásra való jogosultság a legmagasabb életkor elérése miatt szűnt meg – minősíteni.”

28. § (1) Az Nkt. 94. § (1) bekezdés u) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Felhatalmazást kap az oktatásért felelős miniszter, hogy)

u) a tankönyvvé nyilvánítási eljárás igazgatási szolgáltatási díját”

(rendeletben állapítsa meg.)

(2) Az Nkt. 94. §-a a következő (2a) és (2b) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) Felhatalmazást kap az oktatásért felelős miniszter, hogy – az államháztartásért felelős miniszterrel és a szakképzési tankönyvek vonatkozásában a szakképesítésért felelős miniszterrel egyetértésben – a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjét, ennek keretében különösen az iskolai tanulói tankönyvtámogatás elveinek, felhasználási szabályainak megállapítását, az országos és az iskolai tankönyvellátás és tankönyvrendelés szabályait rendeletben határozza meg.

(2b) Felhatalmazást kap az oktatásért felelős miniszter, hogy a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszterrel egyetértésben, rendeletben határozza meg a szakképzés tankönyv és taneszköz-ellátásával kapcsolatos szakértő és véleményező tevékenységet ellátó testület összetételét, működési rendjét.”

(3) Az Nkt. 94. § (4) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy)

g) az intézményvezetői megbízás iskolai végzettséggel, szakképzettséggel kapcsolatos és egyéb részletes feltételeit, a pedagógusok előmeneteli rendszerét, az egyes fokozatokba történő besoroláshoz szükséges követelményeket, a minősítő vizsgát és a minősítési eljárást lefolytató bizottság működését, a szakmai kritériumokra vonatkozó részletes rendelkezéseket, a minősítő vizsga és a minősítési eljárások során adható minősítések feltételeit, a minősítésekhez kapcsolódó fokozatokhoz és ezen belül az egyes fizetési kategóriákhoz tartozó illetményt, az illetményeltérítés alapjául szolgáló kompetencia- és teljesítményalapú értékelési rendszert, valamint az ágazati, szakmai sajátosságokra tekintettel a 8. mellékletben meghatározott keretek között az illetménypótlék, az intézmény vezetői részére járó további pótlék, a munkavégzés sajátos körülményeire tekintettel az e törvényben meghatározottaknál magasabb mértékű pótlék, keresetkiegészítés és a jutalom megállapításának részletes szabályait, a megismételt minősítő vizsga és minősítési eljárások költségét, valamint a minősítési-, megújítási díj mértékét, befizetésének szabályait, a neveléssel-oktatással lekötött munkaidő számítása szempontjából egyes intézménytípusokban alapul veendő egy tanóra, foglalkozás időtartamát, a kollégiumi nevelőtanár által a neveléssel-oktatással lekötött munkaidejében ellátható, az iskolai vagy kollégiumi foglalkozáson részt nem vevő tanulók folyamatos pedagógiai felügyeletébe tartozó egyes feladatokat, a nevelési-oktatási intézményekben elrendelhető rendkívüli munkavégzés, ügyelet és készenlét elrendelésének feltételeit, az ügyelet és az ügyelet alatt elrendelt munkavégzés díjazását is magában foglaló átalánydíjazás megállapításának szabályait és mértékét, a nevelés-oktatást előkészítő, nevelés-oktatással összefüggő egyéb feladatok körét, az eseti helyettesítésnek minősülő helyettesítést, az alkotói szabadság igénybevételének részletes szabályait, a pedagógusok munkaideje beosztásának szabályait, a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottak, valamint a gazdasági, ügyviteli, műszaki, kisegítő és más, nem pedagógus-munkakörben alkalmazottak besorolásához szükséges követelményeket, a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók szülei iskolai végzettséggel összefüggő önkéntes nyilatkozatának kérdéseit, valamint az igazgatótanács munkáltatói jogosítványait,”

(rendeletben állapítsa meg.)

(4) Az Nkt. 94. §-a a következő (4e) és (4f) bekezdéssel egészül ki:

„(4e) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy

a) a tankönyvellátási szerződés tartalmi elemeit,

b) a könyvtárellátó és a tankönyvforgalmazó között megköthető szerződés esetköreit és tartalmi elemeit,

c) az oktatásért felelős miniszter és a szakképesítésért felelős miniszter tankönyvvé nyilvánítással összefüggő feladatait,

d) a tankönyvvé nyilvánítási eljárás rendjét,

e) a tankönyvjegyzék elkészítését és kiadását, a tankönyvjegyzékre való felvétel eljárását, az eljárásban szakértőként eljáró szervet, az iskolai terjesztési árat, a tankönyvjegyzékből való törlés rendjét és eljárását,

f) a 93/A. § (3) bekezdése alapján kijelölt szervezetek tankönyvellátással összefüggő feladatait, továbbá

g) a tankönyvvé nyilvánítási eljárással összefüggésben a felügyeleti szervként eljáró hatóságot rendeletben határozza meg.

(4f) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy az állami tankönyvfejlesztésért és -kiadásért felelős szerv feladatait ellátó szervet, a könyvtárellátó feladatait ellátó szervet, vagy jogi személyt rendeletben jelölje ki.”

(5) Az Nkt. 94. §-a a következő (4g) bekezdéssel egészül ki:

„(4g) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy

a) az óvodai foglalkozáson való részvétellel, valamint b) a tankötelezettség teljesítésének megkezdésével

kapcsolatosan eljáró, felmentést engedélyező szervet rendeletben jelölje ki.”

(6) Az Nkt. 94. §-a a következő (4h) bekezdéssel egészül ki:

„(4h) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy az egyéni munkarenddel kapcsolatosan eljáró, felmentést engedélyező szervet rendeletben jelölje ki.”

29. § Az Nkt. 99. § (14) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(14) Ha a pedagógus-munkakör megfelelő végzettséggel és szakképzettséggel rendelkezővel nem tölthető be, akkor legfeljebb egy alkalommal a gyakornoki idő lejártáig gyakornokként alkalmazható az is, aki a nyelvvizsga letétele kivételével a pedagógus-munkakör betöltéséhez előírt végzettséget és szakképzettséget igazoló oklevél kiadásának feltételeit teljesítette. Ebben az esetben a minősítő vizsga letételének feltétele az előírt nyelvvizsga-bizonyítvány megszerzése. Amennyiben a gyakornok az előírt határidőig a nyelvvizsga-bizonyítványt nem szerzi meg, közalkalmazotti jogviszonya, munkaviszonya e törvény erejénél fogva megszűnik. Az e bekezdés alapján foglalkoztatott személyt az általa betöltött pedagógus-munkakörhöz előírt, megszerzendő végzettsége és szakképzettsége alapján kell besorolni.”

30. § (1) Az Nkt. 54. alcíme a következő 99/J. §-sal egészül ki:

„99/J. § E törvénynek a közneveléssel összefüggő egyes törvények módosításáról és a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény hatályon kívül helyezéséről szóló 2019. évi LXX. törvénnyel megállapított

a) 45. § (5) bekezdésének hatálybalépését megelőző napon magántanulói jogviszonyban álló tanuló magántanulói jogviszonyának egyéni munkarendre történő módosítását a Kormány által kijelölt hatóság a hatálybalépéstől számított egy éven belül felülvizsgálja,

b) 62. § (4) bekezdését a hatálybalépését követően benyújtott kérelmekre kell alkalmazni.”

(2) Az Nkt. 54. alcíme a következő 99/K. §-sal egészül ki:

„99/K. § (1) A közneveléssel összefüggő egyes törvények módosításáról és a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény hatályon kívül helyezéséről szóló 2019. évi LXX. törvény hatálybalépését követő 1 éven belül a 9. § (10) bekezdése szerinti hálózat, szervezet, illetve fenntartó köteles felülvizsgálni a kerettantervet annak érdekében, hogy az megfeleljen a közneveléssel összefüggő egyes törvények módosításáról és a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény hatályon kívül helyezéséről szóló 2019. évi LXX. törvénnyel módosított 9. § (9a) bekezdésében foglaltaknak, és a kerettanterv módosításának jóváhagyását kérelmezni. Ennek elmulasztása esetén a működési engedélyt vissza kell vonni.

(2) A közneveléssel összefüggő egyes törvények módosításáról és a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény hatályon kívül helyezéséről szóló 2019. évi LXX. törvénnyel módosított 9. § (9a) bekezdésében foglaltakat a közneveléssel összefüggő egyes törvények módosításáról és a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény hatályon kívül helyezéséről szóló 2019. évi LXX. törvény hatálybalépésekor folyamatban lévő működési engedélyezési eljárásokban is alkalmazni kell. Ha az e bekezdésben foglaltak alapján a kerettanterv vagy a működési engedély iránti kérelem módosítása szükséges, akkor az ügy ügyintézési határideje 45 nappal meghosszabbodik.”

31. § (1) Az Nkt. 3. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az Nkt. 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

32. § (1) Az Nkt.

1. 4. § 21. pontjában a „tíz óra” szövegrész helyébe a „tizennégy óra” szöveg,

2. 5. § (4) bekezdésében a „Nemzeti alaptanterv (a továbbiakban: Nat)” szövegrész helyébe a „Nat”,

3. 8. §

a) (1) bekezdésében a „tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény” szövegrész helyébe a „tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény, amely a gyermeket fokozatosan, de különösen az utolsó évében az iskolai nevelés-oktatásra készíti fel”

b) (3) bekezdésében a „gyermekek fejlesztő, valamint” szövegrész helyébe a „gyermekek fejlesztő pedagógiai ellátását, valamint”,

4. 20. § (9) bekezdésében az „az országos és megyei szakértői bizottsági feladatok kivételével” szövegrész helyébe az „a szakértői bizottsági feladatok kivételével”,

5. 21. §

a) (2) bekezdésében az „alapítását” szövegrész helyébe a „nyilvántartásba vételét”, a „nyilvántartásba vétel céljából be kell jelenteni” szövegrész helyébe a „kell kérelmezni”, a „bejelentést” szövegrész helyébe a „kérelmet”,

b) (3) bekezdés e) pontjában az „alapfeladatának” szövegrész helyébe a „feladatellátási helyenként az alapfeladatának”,

c) (3) bekezdés f) pontjában a „gyermek, tanulólétszámot” szövegrész helyébe a „gyermek-, vagy tanulólétszámot alapfeladatonkénti és munkarendenkénti bontásban”,

d) (4a) bekezdésében a „bejelentés” szövegrész helyébe a „kérelem”,

6. 27. § (13) bekezdésében az „– az iskolával kötött megállapodás alapján – az iskolában működő diáksport egyesület” szövegrész helyébe az „– az iskolával az iskolai sportköri tevékenység ellátására, sporttevékenység szervezésére kötött megállapodás alapján – a sportról szóló törvény szerinti sportszervezet”, valamint a „hetente legalább kétszer negyvenöt perc biztosítható” szövegrész helyébe a „hetente legalább kétszer negyvenöt percet kell biztosítani”,

7. 29. § (1) bekezdésében az „alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágában egy-három fős foglalkozás tartható – az előképző kivételével – a tanórai foglalkozások megszervezésére rendelkezésre álló órakeret terhére heti három órában, ha a tanuló részére a tanítási év átlagában – jogszabályban meghatározott időtartamban – legalább heti négy foglalkozás biztosított, ha ennél kevesebb foglalkozás biztosított, heti másfél órában” szövegrész helyébe az „alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágában a tehetséggondozás érdekében egy-három fős foglalkozás tartható”,

8. 41. §

a) (7) bekezdés d) pontjában a „születési helye és ideje” szövegrész helyébe a „születési helye és ideje, társadalombiztosítási azonosító jele”, valamint a „veszélyeztetettségének feltárása” szövegrész helyébe a „veszélyeztetettségének megelőzése, feltárása”,

b) (8) bekezdés a) pontjában az „egymás között,” szövegrész helyébe az „egymás között, továbbá gyermekpszichiátriai diagnózisának adatai a pedagógiai szakszolgálat és az egészségügyi szakellátó között,”,

9. 47. § (8) bekezdésében a „fejlesztő foglalkoztatásra” szövegrész helyébe a „fejlesztő pedagógiai ellátásra”, a „fejlesztő foglalkoztatás” szövegrész helyébe a „fejlesztő pedagógiai ellátás”,

10. 55. § (1) bekezdésében a „továbbá sajátos helyzete ezt indokolttá teszi.” szövegrész helyébe a „továbbá sajátos helyzete ezt indokolttá teszi. Ha a kérelem az összes tanórai foglalkozás alóli felmentésre irányul, akkor a 45. § (6) bekezdése szerinti eljárást kell lefolytatni.”,

11. 56/A. §-ában a „fejlesztő foglalkoztatásban” szövegrész helyébe a „fejlesztő pedagógiai ellátásban”,

12. 57. § (7) bekezdésében az „érettségi bizonyítványokról és” szövegrész helyébe az „érettségi bizonyítványokról az oktatási nyilvántartásról szóló 2018. évi LXXXIX. törvény (a továbbiakban: Onytv.) 1. melléklet V. alcímében meghatározottak szerint, valamint”,

13. 61. § (4d) bekezdésében az „az 82. § (9)–(12) bekezdését kell alkalmazni” szövegrész helyébe az „a 82. § (9) bekezdését kell alkalmazni”,

14. 62. §

a) (2) bekezdésében az „az első minősítés előtt kötelező” szövegrész helyébe az „a Pedagógus II. fokozat megszerzésére irányuló első minősítés előtt kötelező”,

b) (3) bekezdésében a „Pedagógus IV. (a továbbiakban: Kutatótanár)” szövegrész helyébe a „Kutatótanár”,

c) (6) bekezdésében a „legfeljebb heti két-két óra” szövegrész helyébe a „heti két-két óra”, valamint a „legfeljebb heti egy óra” szövegrész helyébe a „heti egy óra”,

15. 63. §

a) (3) bekezdésében a „szabadidő-szervező munkakörökben” szövegrész helyébe a „szabadidő-szervező és pedagógiai asszisztens munkakörökben”,

b) (3a) bekezdés e) pontjában az „az igazolvány kézbesítéséhez szükséges, a” szövegrész helyébe az „a (3b) bekezdés szerinti közreműködő intézmény”, továbbá a „lakcímtípust vagy a kézbesítési címet” szövegrész helyébe a „címét”,

c) (3b) bekezdésében a „jogosult részére” szövegrész helyébe a „jogosult részére a közreműködő intézménybe”,

16. 64. § (2) bekezdésében a „jubileumi jutalomra” szövegrész helyébe a „jubileumi jutalomra, valamint a célfeladatra, céljuttatásra”,

17. 65. §

a) (9) bekezdés b) pontjában a „pedagógus szakképzettséggel, szakképesítéssel” szövegrész helyébe a „pedagógus szakképzettséggel, óvónői szakképesítéssel”,

b) (10) bekezdésében a „gyermek- és ifjúságvédelmi felügyelő” szövegrész helyébe a „gyermek- és ifjúságvédelmi felügyelő, pedagógiai felügyelő”,

18. 70. § (4) bekezdésében a „4. § 18. pontjában” szövegrész helyébe a „4. § 20. pontjában”,

19. 74. § (4) bekezdésében

a) a „köznevelési intézmény és a szakképzési centrum” szövegrész helyébe a „köznevelési intézmény, a szakképzési centrum és a szakképzési centrumtól átvett köznevelési intézményt fenntartó állami felsőoktatási intézmény”,

b) a „tankerületi központot és a szakképzési centrumot” szövegrész helyébe a „tankerületi központot, a szakképzési centrumot és a szakképzési centrumtól átvett köznevelési intézményt fenntartó állami felsőoktatási intézményt”,

c) a „tankerületi központ vagy a szakképzési centrum” szövegrész helyébe a „tankerületi központ, a szakképzési centrum vagy a szakképzési centrumtól átvett köznevelési intézményt fenntartó állami felsőoktatási intézmény”,

d) a „tankerületi központ, valamint a szakképzési centrum” szövegrész helyébe a „tankerületi központ, a szakképzési centrum és a szakképzési centrumtól átvett köznevelési intézményt fenntartó állami felsőoktatási intézmény”,

20. 76. §-ában a „valamint a szakképzési centrum fenntartója” szövegrész helyébe az „a szakképzési centrum fenntartója és a köznevelési intézményt fenntartó állami felsőoktatási intézmény”,

21. 78. § (8) bekezdésében a „háromévenként” szövegrész helyébe a „kétévenként”,

22. 87. § (3) bekezdésében az „intézményre” szövegrész helyébe az „intézményre, kivéve a rendészeti és katonai szakképző intézményeket”,

23. 89. § (3) bekezdésében az „a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló törvényben” szövegrészek helyébe az „az 51/A. alcímben”,

24. 90. § (9) bekezdésében a „menedékesek, valamint az államhatárról szóló 2007. évi LXXXIX. törvény 5. §-ában és 15/A. §-ában meghatározott tranzitzónában tartózkodó gyermekek részére gyermekei részére” szövegrész helyébe a „menedékesek gyermekei, valamint az államhatárról szóló 2007. évi LXXXIX. törvény 5. §-ában és 15/A. §-ában meghatározott tranzitzónában tartózkodó gyermekek részére”,

25. 94. § (2) bekezdés b) pontjában a „j) és l)” szövegrész helyébe a „j), l) és u)”,

26. 96. § (3e) bekezdésében a „kormányrendeletben” szövegrész helyébe az „a kormányzati igazgatásról szóló törvényben”,

27. 98. § (16) bekezdésében a „2019/2020. tanév” szövegrész helyébe a „2024/2025. tanév”,

28. 6. melléklet címében az „időkerete” szövegrész helyébe az „időkeretének felső határa”

szöveg lép.

(2) Az Nkt.

a) 20. § (8) bekezdésében a „67. § (6)–(7) bekezdésében” szövegrész helyébe a „67. § (7) bekezdésében”,

b) 27. § (7) bekezdésében a „magántanulóként” szövegrészek helyébe az „egyéni munkarend keretében”,

c) 41. §

ca) (4) bekezdés e) pont ea) alpontjában az „a magántanulói jogállással” szövegrész helyébe az „az egyéni munkarenddel”,

cb) (7) bekezdés a) pontjában a „magántanulói jogállása” szövegrész helyébe az „egyéni munkarendje”,

d) 50. § (1) bekezdésében az „a magántanulót” szövegrész helyébe az „az egyéni munkarenddel rendelkezőt”,

e) 55. § (2) bekezdésében az „A magántanulót” szövegrész helyébe az „Az egyéni munkarenddel rendelkezőt”, az „a magántanulókra” szövegrész helyébe az „az egyéni munkarenddel rendelkezőkre”,

f) 62. § (4) bekezdésében az „az oktatásért felelős miniszter” szövegrész helyébe az „a hivatal”,

g) 91. §

ga) (1) bekezdésében a „magántanulóként” szövegrész helyébe az „egyéni munkarend alapján”,

gb) (3) bekezdésében a „magántanulóként” szövegrész helyébe az „egyéni munkarenddel rendelkezőként”,

h) 94. § (4) bekezdés m) pontjában a „pedagógus-ösztöndíj alapítását” szövegrész helyébe a „pedagógus-ösztöndíj igénybevételének feltételeit”,

i) 8. mellékletében az „osztályfőnöki/kollégiumban csoportvezetői” szövegrész helyébe az „osztályfőnöki, kollégiumban csoportvezetői, alapfokú művészeti iskolában tanszakvezetői”

szöveg lép.

(3) Az Nkt. 96. § (6) bekezdésében a „készségfejlesztő speciális szakiskolai nevelés-oktatáshoz és a fejlesztő iskolai oktatáshoz” szövegrész helyébe a „sajátos nevelési igényű tanulók neveléséhez-oktatásához”, valamint a „digitális ismerethordozók” szövegrész helyébe az „eszközök és digitális ismerethordozók” szöveg lép.

(4) Az Nkt. 80. § (1) bekezdésében a „szövegértési és a matematikai eszköztudás” szövegrész helyébe a „szövegértési, a matematikai és a természettudományos eszköztudás” szöveg lép.

33. § (1) Hatályát veszti az Nkt.

a) 38. § (7) bekezdésében a „, valamint a 39. § (4) bekezdését” szövegrész,

b) 57. § (7) bekezdésében az „– a vizsgaszabályzatban meghatározottak szerint –” szövegrész,

c) 60. § (9) bekezdés d) pontja és (10) bekezdése,

d) 67. § (8) bekezdésében az „, a vezetési programmal kapcsolatosan – e törvény alapján véleményezésre jogosultak által – kialakított vélemény és a vélemény kialakításával kapcsolatos szavazás eredménye” szövegrész,

e) 68. § (1) bekezdésében az „– az e törvényben foglalt szervezetek, közösségek, személyek és a fenntartó véleményének kikérésével –” szövegrész,

f) 70. § (2) bekezdés j) pontja,

g) 83. § (3) bekezdés e) pontja,

h) 90. § (9) bekezdésében az „– az idegenrendészetért és menekültügyért felelős miniszter egyetértésével –” szövegrész,

i) 90. § (11) bekezdés a) pont ac) alpontja,

j) 94. § (1) bekezdés h) pontjában az „a köznevelési feladatokat ellátó hatóságnak a nem a tankerületi központ által fenntartott intézmények működési engedélyezési eljárásával összefüggő, valamint a törvényességi ellenőrzésükkel kapcsolatos szakmai szabályokat,” szövegrész,

k) 94. § (1) bekezdés l) pontjában az „, illetve a 82. § (1) bekezdés b) pontja szerinti engedély kiadásának, valamint az országos szakértői névjegyzékbe, az országos érettségi vizsgaelnöki névjegyzékbe történő felvétel részletes eljárási” szövegrész.

(2) Hatályát veszti az Nkt.

a) 31. § (2) bekezdés d) pontjában az „és a 83. § (3) bekezdés e) pontjában” szövegrész,

b) 36. § (4) bekezdés e) pontjában az „és a 83. § (3) bekezdés e) pontjában” szövegrész,

c) 67. §

ca) (1a) bekezdése,

cb) (4)–(6) bekezdése,

d) 98. § (18) bekezdése.

(3) Hatályát veszti az Nkt. 45. § (4) és (10) bekezdése.

(4) Hatályát veszti az Nkt. 93/F. § (1) bekezdés b) pontja, (3)–(5) bekezdése.

6. A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény módosítása

34. § A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény (a továbbiakban: Bvtv.) 200. §-ában a „magántanulói jogviszony keretében” szövegrész helyébe az „egyéni munkarend alapján” szöveg lép.

35. § Hatályát veszti a Bvtv. 198. § (1) bekezdésében a „vagy magántanulói” szövegrész.

7. A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény módosítása

36. § A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 111. § a) pontjában a „nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló törvényben” szövegrész helyébe a „nemzeti köznevelésről szóló törvényben” szöveg lép.

8. Az oktatási nyilvántartásról szóló 2018. évi LXXXIX. törvény módosítása

37. § (1) Az oktatási nyilvántartásról szóló 2018. évi LXXXIX. törvény (a továbbiakban: Onytv.) 3. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) A személyiadat- és lakcímnyilvántartást kezelő szerv minden év január 15-éig adatot szolgáltat az oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv számára az adott évben a harmadik életévüket betöltő gyermekek, továbbá folyamatosan a Magyarország területére érkező óvodába járni köteles vagy tanköteles gyermekek 2. § a)–h) pontja szerinti adatai vonatkozásában.”

(2) Az Onytv. 4. § (2) bekezdése a következő n)–o) ponttal egészül ki:

[Az (1) bekezdés a) pontja szerinti szakrendszer személyes adatokat tartalmazó alrendszerei:]

n) az óvodai nevelésben részvételre kötelezett gyermekek nyilvántartása;

o) a tanköteles gyermekek nyilvántartása.”

(3) Az Onytv. 5. § (2) bekezdés 1. és 2. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv oktatási azonosító számot ad annak az oktatási azonosító számmal még nem rendelkező természetes személynek,)

„1. aki a tárgyévben betölti a harmadik életévét, továbbá aki óvodai jogviszonyban áll, valamint annak a nem magyar állampolgárnak, aki Magyarország területén tartózkodik és óvodai nevelésben részvételre kötelezett,

2. aki tanulói jogviszonyban áll, továbbá annak a nem magyar állampolgárnak, aki Magyarország területén tartózkodik és tanköteles,”

(4) Az Onytv. 7. §-a a következő (26) bekezdéssel egészül ki:

„(26) Az óvodai nevelésben részvételre kötelezett gyermekek nyilvántartásából adat továbbítható a kötelező felvételt biztosító óvoda fenntartója és a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyző részére az óvodai felvétel biztosítása céljából, a felmentést engedélyező szerv részére a hatósági eljárás lefolytatása céljából, valamint a szabálysértési hatóság részére a szabálysértési eljárás lefolytatása céljából.”

(5) Az Onytv. 7. §-a a következő (27) bekezdéssel egészül ki:

„(27) A tanköteles gyermekek nyilvántartásából adat továbbítható a kötelező felvételt biztosító általános iskola fenntartója részére az iskolai felvétel biztosítása céljából, a felmentést engedélyező szerv részére a hatósági eljárás lefolytatása céljából, valamint a szabálysértési hatóság részére a szabálysértési eljárás lefolytatása céljából.”

38. § Az Onytv. 2. alcíme a következő 9/A. §-sal egészül ki:

„9/A. § A személyiadat- és lakcímnyilvántartást kezelő szerv és az oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv 2020. január 15-éig egyezteti az óvodai nevelésben részvételre kötelezett gyermekek nyilvántartásába és a tanköteles gyermekek nyilvántartásába feltöltendő adatokat. Az oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv oktatási azonosító számot ad annak az oktatási azonosító számmal még nem rendelkező természetes személynek, akit a közneveléssel összefüggő egyes törvények módosításáról és a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény hatályon kívül helyezéséről szóló 2019. évi LXX. törvénnyel megállapított, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 45. § (8) bekezdését módosító rendelkezéseinek hatálybalépését követően kell felvenni az óvodai nevelésben részvételre kötelezett gyermekek nyilvántartásába, vagy aki a tanköteles gyermekek nyilvántartásába feltöltésre kerül.”

39. § Az Onytv. 1. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

40. § Az Onytv. 1. melléklet I. alcím c) pontjában a „magántanuló-e” szövegrész helyébe az „egyéni munkarenddel rendelkezik-e” szöveg lép.

41. § Hatályát veszti az Onytv. 7. § (2) bekezdése.

9. A nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény hatályon kívül helyezése

42. § Hatályát veszti a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény.

10. Záró rendelkezések

43. § (1) Ez a törvény – a (2)–(6) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) A 3. §, a 4. §, a 17. § (2)–(4) bekezdése, a 21. §, a 22. §, a 28. § (6) bekezdése, a 30. § (1) bekezdés, a 32. § (2) bekezdése, a 33. § (2) bekezdése, a 34. §, a 35. §, a 40. § és a 3. melléklet 2. pontja 2019. szeptember 1-jén lép hatályba.

(3) A 7. § (2) bekezdése, a 17. § (1) és (5) bekezdése, a 28. § (5) bekezdése, a 33. § (3) bekezdése és a 37. § 2020. január 1-jén lép hatályba.

(4) A 32. § (3) bekezdése 2020. április 1-jén lép hatályba.

(5) A 18. § és a 33. § (4) bekezdése 2020. szeptember 1-jén lép hatályba.

(6) A 32. § (4) bekezdése 2021. szeptember 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 2019. évi LXX. törvényhez

1. Az Nkt. 3. mellékletében foglalt táblázat 9. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(A B C

1
A nevelő-oktató munka
pedagógiai szakaszai/
Nevelési-oktatási intézmények

Pedagógus-munkakör

Az alkalmazáshoz szükséges szakképzettség)
„9 Az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakasza szakmai tanár, szakoktató, gyakorlati oktató a szakképzés szakirányának megfelelő szakos tanár,
a szakképzés szakirányának megfelelő szakoktató,
a szakképzés szakirányának megfelelő felsőfokú végzettség,
érettségi végzettség és a szakiránynak megfelelő államilag elismert legalább középszintű szakképesítés, továbbá legalább
öt év, az adott szakiránynak megfelelő szakmai gyakorlat”

2. Az Nkt. 3. mellékletében foglalt táblázat 11. és 12. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(A B C

1
A nevelő-oktató munka
pedagógiai szakaszai/
Nevelési-oktatási intézmények

Pedagógus-munkakör

Az alkalmazáshoz szükséges szakképzettség)
„11 Művészeti szakgimnázium művészeti szakmai tantárgyat tanító tanár a művészeti tárgynak megfelelő szakirányú egyetemi szintű vagy – a tanárképzés rendszeréről, a szakosodás rendjéről és a tanárszakok jegyzékéről szóló kormányrendeletben meghatározott művészeti tárgyaknak megfelelő szakirányú zenetanár kivételével – mesterfokozatú tanár,
művészeti tárgynak megfelelő művész
12 Kollégium kollégiumi nevelőtanár kollégiumi nevelőtanár,
gyógypedagógus,
konduktor,
szociálpedagógus,
játék- és szabadidő-szervező tanár,
tanulási és pályatanácsadó tanár, tehetségfejlesztő tanár,
hittanár-nevelő tanár,
pedagógia szakos tanár és pedagógia szakos nevelő,
a nevelő-oktató munka pedagógiai szakaszának megfelelően tanító, tanár”

3. Az Nkt. 3. mellékletében foglalt táblázat 16. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(A B C

1
A nevelő-oktató munka
pedagógiai szakaszai/
Nevelési-oktatási intézmények

Pedagógus-munkakör

Az alkalmazáshoz szükséges szakképzettség)
„16 fejlesztő pedagógus óvodapedagógus, tanító, tanár, szociálpedagógus, konduktor, a továbbiakban meg nem nevezett gyógypedagógus,
pedagógia szakos előadó, pedagógia szakos nevelőtanár
és a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek, tanulók szűrésére, csoportos és egyéni foglalkoztatására jogosító szakirányú továbbképzésben szerzett szakképzettség,
oligofrénpedagógia szakos gyógypedagógiai tanár,
gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája vagy logopédia vagy pszichopedagógia szakos gyógypedagógiai tanár vagy terapeuta,
gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája vagy logopédia vagy pszichopedagógia szakirányon”

4. Az Nkt. 3. mellékletében foglalt táblázat 18. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(A B C

1
A nevelő-oktató munka
pedagógiai szakaszai/
Nevelési-oktatási intézmények

Pedagógus-munkakör

Az alkalmazáshoz szükséges szakképzettség)
„18 konduktor konduktor,
konduktor-tanító,
konduktor-óvodapedagógus,
konduktor(tanító), konduktor(óvodapedagógus),
speciális pedagógia szakos tanár és szakpedagógus vagy
konduktortanár és konduktor vagy
konduktor-tanító vagy konduktor-óvodapedagógus vagy
konduktor(tanító), vagy
konduktor(óvodapedagógus)”

5. Az Nkt. 3. mellékletében foglalt táblázat 28. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(A B C

1
A nevelő-oktató munka
pedagógiai szakaszai/
Nevelési-oktatási intézmények

Pedagógus-munkakör

Az alkalmazáshoz szükséges szakképzettség)
„28 Két tanítási nyelvű iskolai nevelés-oktatás tanító, tanár az adott évfolyamon az adott tantárgy tanításához előírt szakképzettség (tanító, tanár) és az iskolai nevelés-oktatás nyelvének tanítására jogosító tanító, tanár,
nyelvtanár-szakképzettség vagy az adott tantárgy nem magyar nyelven történő oktatásához szükséges nyelvi ismeretek alapképzésben, mesterképzésben, szakirányú továbbképzésben történő elsajátításának igazolása, vagy a Közös Európai Referenciakeret szerinti legalább C1 szintű (felsőfokú) nyelvtudás igazolása az adott idegen nyelvből,
Magyarországon honosított oklevél alapján az adott évfolyamon az adott tantárgy tanításához előírt, a tanítás nyelvének megfelelő pedagógus végzettség és szakképzettség”

6. Az Nkt. 3. mellékletében foglalt táblázat 31. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(A B C

1
A nevelő-oktató munka
pedagógiai szakaszai/
Nevelési-oktatási intézmények

Pedagógus-munkakör

Az alkalmazáshoz szükséges szakképzettség)
„31 Készségfejlesztő iskolai nevelés-oktatás gyakorlati évfolyamon szakmai tanár, szakoktató, gyakorlati oktató gyógypedagógus, vagy
a szakképzés szakirányának megfelelő szakos tanár,
a szakképzés szakirányának megfelelő szakoktató,
a szakképzés szakirányának megfelelő felsőfokú végzettség,
érettségi végzettség és a szakiránynak megfelelő államilag elismert legalább középszintű szakképesítés, továbbá legalább öt év, az adott szakiránynak megfelelő szakmai gyakorlat”

2. melléklet a 2019. évi LXX. törvényhez

4. melléklet a 2011. évi CXC. törvényhez

Osztály- és csoportlétszámok

A B C D
1. Intézménytípus/Oktatási forma Osztály- és csoportlétszámok
2. minimum maximum átlag
3. Óvoda 13 25 20
4. Gyógypedagógiai óvodai csoport, iskolai osztály, kollégiumi csoport 5 13 9
5. Általános iskola 1–4. évfolyama 14 27 23
6. Általános iskola 5–8. évfolyama 14 27 23
7. Gimnázium és szakgimnázium 26 34 28
8. Hat és nyolc évfolyamos gimnázium 26 34 28
9. Szakközépiskola elméleti képzés 16 28 24
10. Szakgimnázium, szakközépiskola gyakorlati képzés 6 12 10
11. Alapfokú művészeti iskola, zeneművészeti ág 6 15 8
12. Alapfokú művészeti iskola, táncművészeti ág, néptánc műfaj 10 24 18
13. Alapfokú művészeti iskola, táncművészeti ág, kortárs, modern, társastánc műfaj 8 20 10
14. Alapfokú művészeti iskola, táncművészeti ág, balett műfaj 6 14 10
15. Alapfokú művészeti iskola, képző- és iparművészet, báb- és színművészeti ág 8 20 10
16. Művészeti szakgimnázium közismereti 14 29 23
17. Művészeti szakgimnázium szakmai elmélet 6 29 10
18. Kollégiumi nappali foglalkozás 18 26 25
19. Kollégiumi éjszakai felügyelet épületenként és nemenként 120
20. Hídprogram keretében szervezett osztály 8 10 9

3. melléklet a 2019. évi LXX. törvényhez

1. Az Onytv. 1. melléklet I. alcíme a következő k)–m) ponttal egészül ki:

(A tanulói nyilvántartás a gyermek, tanuló alábbi személyes adatait tartalmazza:)

k) a Lázár Ervin Program megvalósulásának ellenőrzése érdekében azon programmal kapcsolatosan, amelyen a tanuló részt vett, az előadó-művészeti szervezet nevét és fenntartóját, a program művészeti besorolását, a program helyszínét, a kiegészítő program típusát,

l) melyik évfolyamon, mely országban vett részt külföldi tanulmányúton,

m) annak tényét és idejét, hogy az egyéni munkarendben tanuló neki felróható okból két alkalommal nem jelent meg az osztályozó vizsgán, vagy két alkalommal nem teljesítette a tanulmányi követelményeket.”

2. Az Onytv. 1. melléklet VI. alcím g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv az országos pedagógiai mérések sikeres lebonyolítása céljából működteti az országos mérések adatbegyűjtő és -kezelő informatikai rendszerét. A tanulói teljesítménymérések megszervezéséhez szükséges adatok, valamint az országos mérési eredmények nyilvántartása – személyazonosításra alkalmatlan módon – az alábbi személyes adatokat tartalmazza:)

g) egyéni munkarend szerinti nevelés-oktatásban való részvétel,”

3. Az Onytv. 1. melléklete a következő XIV. és XV. alcímmel egészül ki:

XIV. Óvodai nevelésben részvételre kötelezett gyermekek nyilvántartása

Az óvodába járni köteles gyermekek nyilvántartása a gyermek alábbi személyes adatait tartalmazza:

a) oktatási azonosító számát,

b) az óvodás korúvá váló gyermek kötelező felvételt biztosító óvodájának,

ba) OM azonosító számát,

bb) nevét,

bc) címét,

bd) fenntartóját,

c) a gyermek óvodás korúvá válásának időpontját,

d) a felmentést engedélyező szerv döntése alapján a felmentés tényét és hatályát.

XV. Tanköteles gyermekek nyilvántartása

A tanköteles gyermekek nyilvántartása a gyermek alábbi személyes adatait tartalmazza:

a) oktatási azonosító számát,

b) tanköteles korúvá váló tanuló kötelező felvételt biztosító iskolájának

ba) OM azonosító számát,

bb) nevét,

bc) címét,

bd) fenntartóját,

c) a tankötelessé válásának időpontját,

d) a felmentést engedélyező szerv döntése alapján a felmentés tényét és hatályát.”