Időállapot: közlönyállapot (2019.XII.18.)

2019. évi CXVI. törvény - egyes eljárások egyszerűsítése és elektronizálása érdekében szükséges törvénymódosításokról 2/2. oldal

(2) Az elektronikus ügyintézést biztosító szerv az ügyfél természetes személyazonosító adatai közlésével a személyiadat- és lakcímnyilvántartást vezető szervtől kérheti, hogy az általa vezetett nyilvántartásból a személyazonosság ellenőrzésével érintett személy utolsó alkalommal nyilvántartásba vett arcképmásához tartozó technikai kapcsoló számot részére továbbítsa.

(3) A központi szerv az elektronikus ügyintézést biztosító szerv által a 3. § (3) bekezdés r) pontjában meghatározott célból a részére automatizált eljárásban, rendszer-rendszer kapcsolat útján továbbított arcképmásból arckép profilt képez. Ha az átadott arcképmásból arckép profil nem képezhető, a központi szerv ennek tényéről az elektronikus ügyintézést biztosító szervet haladéktalanul tájékoztatja.

(4) A központi szerv az általa képzett arckép profilt az arcképelemző rendszer igénybevételével összehasonlítja a részére az elektronikus ügyintézést biztosító szerv által továbbított technikai kapcsoló számhoz tartozó arckép profillal.

(5) A (4) bekezdés szerinti összehasonlító tevékenység eredményessége esetén a központi szerv az elektronikus ügyintézést biztosító szerv részére haladéktalanul továbbítja az összehasonlító tevékenység eredményét.

(6) Az (5) bekezdésben meghatározott továbbítást, valamint a (3) bekezdésben meghatározott tájékoztatást követően a központi szerv a (3) bekezdésben megjelölt, részére átadott adatokat, valamint az általa képzett arckép profilt haladéktalanul törli.

(7) Az elektronikus ügyintézést biztosító szerv által a (2) bekezdés alapján átvett technikai kapcsoló szám kizárólag az elektronikus ügyintézés során az arcképelemző rendszer általi automatizált összehasonlítást megalapozó ügyben használható fel. A (2) bekezdés alapján átvett technikai kapcsoló számot az elektronikus ügyintézést biztosító szerv annak központi szerv részére történő továbbítását követően haladéktalanul köteles törölni.

9/D. A személyazonosság ellenőrzésének támogatása a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványok kiadására irányuló eljárásokban automatizált összehasonlítás igénybevételével

12/D. § (1) A személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványok kiadására irányuló eljárásokban az eljáró szerv az ügyfél természetes személyazonosító adatai közlésével a személyiadat- és lakcímnyilvántartást vezető szervtől kérheti, hogy az általa vezetett nyilvántartásból a személyazonosság ellenőrzésével érintett személy nyilvántartásba vett arcképmásaihoz tartozó technikai kapcsoló számot részére továbbítsa.

(2) A központi szerv az eljáró szerv által a 3. § (3) bekezdés d) pontjában meghatározott célból a részére automatizált eljárásban, rendszer-rendszer kapcsolat útján továbbított arcképmásból arckép profilt képez. Ha az átadott arcképmásból arckép profil nem képezhető, a központi szerv ennek tényéről az eljáró szervet haladéktalanul tájékoztatja.

(3) A központi szerv az általa képzett arckép profilt az arcképelemző rendszer igénybevételével összehasonlítja a részére az eljáró szerv által továbbított technikai kapcsoló számhoz tartozó arckép profillal.

(4) A (3) bekezdés szerinti összehasonlító tevékenység eredményessége esetén a központi szerv az eljáró szerv részére haladéktalanul továbbítja az összehasonlító tevékenység eredményét.

(5) A (4) bekezdésben meghatározott továbbítást, valamint a (2) bekezdésben meghatározott tájékoztatást követően a központi szerv a (2) bekezdésben megjelölt, részére átadott adatokat, valamint az általa képzett arckép profilt haladéktalanul törli.

(6) Az eljáró szerv által az (1) bekezdés alapján átvett technikai kapcsoló szám kizárólag az arcképelemző rendszer általi automatizált összehasonlítást megalapozó ügyben használható fel. Az (1) bekezdés alapján átvett technikai kapcsoló számot az eljáró szerv annak központi szerv részére történő továbbítását követően haladéktalanul köteles törölni.”

24. Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény módosítása

39. § (1) Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési tv.) 6. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Az elektronikus ügyintézést biztosító szerv köteles az e-ügyintézési szolgáltatásainak működtetéséhez és az ügyintézésbe bevont társszervekkel való kapcsolattartáshoz szükséges belső működését, folyamatait teljeskörűen elektronizálni, ehhez az elektronikus információs rendszereket biztosítani.”

(2) Az E-ügyintézési tv. 35. § (1) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

(Az ügyfél a következő, a Kormány által kötelezően biztosított elektronikus azonosítási szolgáltatásokat veheti igénybe:)

„d) videotechnológiával történő azonosítás.”

(3) Az E-ügyintézési tv. 35. §-a a következő (4a) és (4b) bekezdéssel egészül ki:

„(4a) Az (1) bekezdés d) pontjában megjelölt elektronikus azonosítási szolgáltatást kizárólag az veheti igénybe, aki a 31. § (2) bekezdés a) pontjában megjelölt nyilvántartásban szerepel.

(4b) Az (1) bekezdés d) pontjában megjelölt elektronikus azonosítási szolgáltatás regisztrációja és a 31. § (7) bekezdése szerinti eljárás a 35/A. §-ban meghatározott módon történik a szolgáltatás első használatakor.”

(4) Az E-ügyintézési tv. 35. § (10) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

[A Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartás a 32. § (2) bekezdésében foglaltakon és a kapcsolati kódon túl az érintett következő adatait tartalmazza:]

„d) videotechnológiával történő azonosítás esetén az okmányszám, az okmány típusa, az okmány érvényességére vonatkozó adatok és - ha az érintett azt megadta - az érintett elektronikus levelezési címe.”

(5) Az E-ügyintézési tv. 21. alcíme a következő 35/A. §-sal egészül ki:

„35/A. § (1) Az ügyfél a 35. § (1) bekezdés d) pontjában megjelölt elektronikus azonosítási szolgáltatás igénybevételéhez szükséges regisztrációt elektronikus úton teheti meg a szolgáltatás első használatakor. A regisztrációhoz az ügyfélnek be kell mutatnia a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványát.

(2) Az (1) bekezdés szerinti regisztráció során az elektronikus azonosítási szolgáltató a videojel segítségével az okmányból kiolvasott természetes személyazonosító adatokat, az állampolgárságot és az okmányszámot összeveti az okmányt nyilvántartó központi nyilvántartásban szereplő természetes személyazonosító adatokkal, ellenőrzi a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány érvényességét, valamint az arcképelemzési nyilvántartásról és az arcképelemző rendszerről szóló 2015. évi CLXXXVIII. törvény 9/B. alcíme szerinti automatizált összehasonlítás igénybevételével az ügyfélről videojel útján készült arckép és a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban szereplő, a személyazonosság ellenőrzésével érintett személy utolsó alkalommal nyilvántartásba vett arcképmásának az egymással történő megfeleltethetőségét. A nyilvántartásban szereplő adatok egyezősége, a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány érvényessége, valamint az egyezőség feltételeként meghatározott értékszám elérése esetén az azonosítás sikeresen megtörténik.

(3) Az elektronikus azonosítási szolgáltató a közölt okmányazonosító adat alapján az okmányt nyilvántartó központi nyilvántartásból átveheti az érintett családi és utónevét, születési családi és utónevét, születési helyét és idejét, anyja születési családi és utónevét az ügyfél személyazonosságának ellenőrzése céljából.

(4) A (2) bekezdés szerinti azonosítás sikerességét az elektronikus azonosítási szolgáltató jelzi a személyiadat- és lakcímnyilvántartást kezelő szerv és a Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartást vezető szerv felé a 35. § (5) bekezdése szerinti eljárás lefolytatása céljából.

(5) A 35. § (1) bekezdés d) pontjában megjelölt elektronikus azonosítási szolgáltatással regisztrált ügyfél esetén a Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartást vezető szervet értesíti

a) a személyiadat- és lakcímnyilvántartást kezelő szerv a személyazonosító igazolvány okmányszámáról, a személyazonosító igazolvány érvénytelenné válása tényéről és időpontjáról,

b) az útiokmány-nyilvántartás adatkezelő szerve az útiokmány okmányszámáról, az útiokmány érvénytelenné válása tényéről és időpontjáról,

c) a közúti közlekedési nyilvántartást kezelő szerv a vezetői engedély okmányszámáról, a vezetői engedély érvénytelenné válása tényéről és időpontjáról.”

(6) Az E-ügyintézési tv. 51. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Az információkhoz, eljárásokhoz, valamint segítségnyújtó és problémamegoldó szolgáltatásokhoz hozzáférést biztosító egységes digitális kapu létrehozásáról, továbbá az 1024/2012/EU rendelet módosításáról szóló, 2018. október 2-i (EU) 2018/1724 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges, az Egységes Digitális Kapuhoz való csatlakozással és annak működtetésével kapcsolatos szabályokat kormányrendelet határozza meg.”

(7) Az E-ügyintézési tv. 105. §-a a következő s) ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg)

„s) az Egységes Digitális Kapuhoz való csatlakozással és annak működtetésével kapcsolatos részletszabályokat.”

(8) Az E-ügyintézési tv. a következő 111/B. §-sal egészül ki:

„111/B. § E törvény az információkhoz, eljárásokhoz, valamint segítségnyújtó és problémamegoldó szolgáltatásokhoz hozzáférést biztosító egységes digitális kapu létrehozásáról, továbbá az 1024/2012/EU rendelet módosításáról szóló, 2018. október 2-i (EU) 2018/1724 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”

40. § Az E-ügyintézési tv.

a) 35. § (1) bekezdés c) pontjában az „azonosítás” szövegrész helyébe az „azonosítás, valamint” szöveg,

b) 35. § (3) bekezdésében az „(1) bekezdés a) és b) pontjában” szövegrész helyébe az „(1) bekezdésben” szöveg,

c) 35. § (4) bekezdésében az „az (5)-(18) bekezdésben” szövegrész helyébe az „a (4a)-(18) bekezdésben és a 35/A. §-ban” szöveg,

d) 35. § (13) bekezdésében az „(1) bekezdés b) és c) pontja” szövegrész helyébe az „(1) bekezdés b)-d) pontja” szöveg,

e) 35. § (18) bekezdésében a „Nyilvántartást kezelő szervet” szövegrész helyébe a „Nyilvántartást vezető szervet” szöveg,

f) 51. § (1) bekezdésében a „szabályokat” szövegrész helyébe a „szabályokat - az (1a) bekezdésben foglaltak kivételével -” szöveg

lép.

41. § Hatályát veszti az E-ügyintézési tv. 35. § (1) bekezdés b) pontjában a „valamint” szövegrész.

25. Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény módosítása

42. § (1) Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) 33. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„33. § [Adóazonosító jel megállapítása hivatalból]

Az állami adó- és vámhatóság hivatalból állapítja meg az adóazonosító jelét annak a természetes személynek,

a) akire vonatkozóan a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő szerv a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló törvény alapján adatot szolgáltatott,

b) aki bejelentési kötelezettségét elmulasztotta, vagy

c) akinek az adóhatóság jogszabályban meghatározott feladatainak végrehajtásához adóhatósági nyilvántartása szükséges.”

(2) Az Art. a következő 33/A. §-sal egészül ki:

„33/A. § [Adóigazolvány kiállítása hivatalból]

Az állami adó- és vámhatóság hivatalból gondoskodik az adóigazolvány kiállításáról azon természetes személy adózó esetében, akire vonatkozóan - házasságkötésére tekintettel - a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő szerv a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló törvény alapján adatot szolgáltatott.”

26. Záró rendelkezések

43. § (1) Ez a törvény - a (2)-(5) bekezdésben meghatározott kivétellel - 2020. február 1-jén lép hatályba.

(2) A 36. § 2020. április 1-jén lép hatályba.

(3) A 3. § (23), (24), (34) és (35) bekezdése, a 6. §, a 7. § d) pontja, a 22. § (5) és (6) bekezdése, a 37. §, valamint a 38. § 2020. május 1-jén lép hatályba.

(4) A 3. § (6), (9), (10), (18), (29), (31) és (32) bekezdése 2020. július 1-jén lép hatályba.

(5) A 3. § (1)-(5), (8), (11)-(17), (19)-(22), (25)-(28), (30) és (36) bekezdése, a 4. § c) pontja, az 5. §, a 14-17. §, a 18. § (1) és (4) bekezdése, a 19. §, a 20. §, a 22. § (1)-(4) és (7)-(11) bekezdése, a 27. §, a 28. §, a 31. §, a 32. §, a 33. § b)-d) pontja, a 39. § (2)-(5) bekezdése, a 40. § a)-d) pontja, valamint a 41. §, a 42. § és az 1. melléklet 2021. február 1-jén lép hatályba.

44. § A 6. §, a 7. § b)-e) pontja, a 8. §, a 12. § és a 13. § az Alaptörvény 46. cikk (6) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

45. § E törvény

a) a 91/477/EGK tanácsi irányelv értelmében a tűzfegyverek Unión belüli transzferére vonatkozó információk elektronikus eszközökkel történő szisztematikus cseréjére vonatkozó részletes szabályok meghatározásáról szóló, 2019. január 16-i (EU) 2019/686 bizottsági rendelet,

b) az információkhoz, eljárásokhoz, valamint segítségnyújtó és problémamegoldó szolgáltatásokhoz hozzáférést biztosító egységes digitális kapu létrehozásáról, továbbá az 1024/2012/EU rendelet módosításáról szóló, 2018. október 2-i (EU) 2018/1724 európai parlamenti és tanácsi rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

1. melléklet a 2019. évi CXVI. törvényhez

1. Az At. 1. melléklet a) Jegyzőkönyv a születés bejelentéséről cím 4. pont 4.6. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az apa és az anya)

„4.6. magyar állampolgársága vagy a 69/B. § (1) bekezdés b) pont bh) alpontja szerinti adata, az azt igazoló okmányának típusa, okmányazonosítója, érvényességi ideje, kiállító hatósága.”

2. Az At. 1. melléklet a) Jegyzőkönyv a születés bejelentéséről cím 6-13. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„6. Az anya 5. pont szerinti adatának igazolása

6.1. A szülők 69/D. § (1) bekezdés a) pontja szerinti adata,

6.2. Ha az anya özvegy, a volt férj

6.2.1. 69/F. § (1) bekezdés a) pontja és

6.2.2. 69/B. § (1) bekezdés a) pontja

szerinti adata.

6.3. Ha az anya elvált, a jogerős határozat 69/H. § szerinti adatai.

7. Születéssel kapcsolatos egyéb adatok

7.1. Az anya nyilatkozata arról, hogy

7.1.1. a gyermekre tettek-e apai elismerő nyilatkozatot, ha igen, a nyilatkozatot felvevő anyakönyvvezető, gyámhatóság, hivatásos konzuli tisztviselő, közjegyző vagy bíróság megnevezése a település megjelölésével,

7.1.2. a gyermek emberi reprodukcióra irányuló különleges eljárásból származik-e,

7.1.3. a hivatalból kiállításra kerülő születési anyakönyvi kivonatot, állandó személyazonosító igazolványt, személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, TAJ számról szóló hatósági igazolványt és adóigazolványt hova kéri kézbesíteni,

7.1.4. az anyasági támogatás és a családi pótlék megállapítására irányuló eljárás hivatalbóli megindítását visszautasítja-e (igen/nem).

7.2. Az egyes vagy ikerszülés ténye, ha ikerszülés, a gyermek hányadikként született.

7.3 Megjegyzés a titkolt terhesség tényéről.

7.4. Megjegyzés az örökbefogadáshoz adott hozzájárulásról.

7.5. A kiállított anyakönyvi kivonathoz többnyelvű formanyomtatványt kér-e, ha igen hány példányban, milyen nyelven (angol, bolgár, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, horvát, ír, lengyel, lett, litván, máltai, német, olasz, portugál, román, spanyol, svéd, szlovák, szlovén).

8. Az anya aláírása.

9. Az anya elérhetősége (telefonszám, e-mail cím).

10. A bejelentés időpontja.

11. Az egészségügyi szolgáltató neve és címe, az egészségügyi szolgáltató vezetője által kijelölt személy neve, elektronikus aláírása, elektronikus bélyegzője.

12. Magánszemély bejelentő neve, aláírása, lakcíme, személyazonosító okmányának típusa, okmányazonosítója, érvényességi ideje, kiállító hatósága.

13. Az anyakönyvvezető aláírása.”

3. Az At. 1. melléklet b) Jegyzőkönyv a házasságkötési szándék bejelentéséről cím 6. pontja a következő 6.3. és 6.4. alponttal egészül ki:

(Megjegyzés)

„6.3. a nemzetiségi nyelven történő házasságkötésről,

6.4. a hivatalból kiállítandó személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány kiállításához szükséges adatok felvételezésének tényéről.”

4. Az At. 1. melléklet b) Jegyzőkönyv a házasságkötési szándék bejelentéséről cím 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. Nyilatkozatok

8.1. A menyasszony és a vőlegény nyilatkozata a házasságkötést követően viselni kívánt nevéről,

8.2. A menyasszony és a vőlegény nyilatkozata a születendő közös gyermek családi nevéről.”

5. Az At. 1. melléklet b) Jegyzőkönyv a házasságkötési szándék bejelentéséről cím 18. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„18. A kiállított anyakönyvi kivonathoz többnyelvű formanyomtatványt kér-e, ha igen hány példányban, milyen nyelven (angol, bolgár, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, horvát, ír, lengyel, lett, litván, máltai, német, olasz, portugál, román, spanyol, svéd, szlovák, szlovén).”

6. Az At. 1. melléklet c) Jegyzőkönyv bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére irányuló szándék bejelentéséről cím 6. pontja a következő 6.3. alponttal egészül ki:

(Megjegyzés)

„6.3. a nemzetiségi nyelven történő bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről.”

7. Az At. 1. melléklet c) Jegyzőkönyv bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére irányuló szándék bejelentéséről cím 15. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„15. A kiállított anyakönyvi kivonathoz többnyelvű formanyomtatványt kér-e, ha igen hány példányban, milyen nyelven (angol, bolgár, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, horvát, ír, lengyel, lett, litván, máltai, német, olasz, portugál, román, spanyol, svéd, szlovák, szlovén).”

8. Az At. 1. melléklet d) Jegyzőkönyv a haláleset bejelentéséről cím 1. és 2. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„1. A szervet megjelölő azonosító, a haláleset eseményazonosítója.

2. A halottvizsgálati bizonyítvány azonosítója.”

9. Az At. 1. melléklet d) Jegyzőkönyv a haláleset bejelentéséről cím 13. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„13. A kiállított anyakönyvi kivonathoz többnyelvű formanyomtatványt kér-e, ha igen hány példányban, milyen nyelven (angol, bolgár, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, horvát, ír, lengyel, lett, litván, máltai, német, olasz, portugál, román, spanyol, svéd, szlovák, szlovén).”