Időállapot: közlönyállapot (2020.V.13.)

2020. évi XXV. törvény

az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény módosításáról * 

1. § Az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény (a továbbiakban: Ügkr. tv.) 1. § (1) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:

(E törvény hatálya kiterjed:)

„c) az (EU) 2019/1603 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 2. cikkében meghatározott repülésekre és az azokból származó üvegházhatású gázok kibocsátására.”

2. § Az Ügkr. tv. 10. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) A légi jármű üzembentartó az (EU) 2019/1603 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 2. cikke szerinti repülésekből származó - az (1) bekezdésben meghatározott jelentéstől független - hitelesített kibocsátási jelentést készít a 601/2012/EU bizottsági rendelet, e törvény és a végrehajtására kiadott jogszabályok, a hatóság által jóváhagyott nyomonkövetési terv, valamint a légi jármű üzembentartó belső eljárásrendje szerint, és azt a hatóság részére a tárgyévet követő év április 30. napjáig benyújtja.”

3. § Az Ügkr. tv. 39. § (1) bekezdése a következő x) ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy)

„x) az (EU) 2019/1603 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet szerinti repülések üvegházhatású gázkibocsátásának nyomon követésére és jelentésére vonatkozó részletes szabályokat”

(rendeletben állapítsa meg.)

4. § Az Ügkr. tv. 41/A. §-a a következő (7) és (8) bekezdéssel egészül ki:

„(7) A légi jármű üzembentartó az (EU) 2019/1603 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 2. cikke szerinti repülésekről készített nyomonkövetési tervet - a hatóság felhívására - jóváhagyás céljából a hatóság részére megküldi.

(8) A légi jármű üzembentartó a 2019. évi kibocsátására vonatkozóan a 10. § (1a) bekezdése szerinti jelentését - első alkalommal - 2020. május 31-ig a hatóság részére megküldi.”

5. § Az Ügkr. tv. 42. § (2) bekezdése a következő o) ponttal egészül ki:

(E törvény - a végrehajtására a 39. §-ban foglalt felhatalmazások alapján kiadott jogszabályokkal együtt -)

„o) a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet által a légi közlekedésből származó kibocsátásoknak a piaci alapú globális intézkedés végrehajtása céljából való nyomon követése, jelentése és hitelesítése érdekében elfogadott intézkedések tekintetében történő kiegészítéséről szóló 2019. július 18-i, (EU) 2019/1603 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet”

(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)

6. § Az Ügkr. tv.

a) 1. § (1) bekezdés a) pontjában a „kereskedelmére, és” szövegrész helyébe a „kereskedelmére” szöveg,

b) 1. § (1) bekezdés b) pontjában a „kibocsátására.” szövegrész helyébe a „kibocsátására, és” szöveg,

c) 2. § 1. pont b) alpontjában a „legnagyobb” szövegrész helyébe a „legnagyobb, vagy - az (EU) 2019/1603 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletben meghatározott kötelezettségek teljesítése tekintetében - az (EU) 2019/1603 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 5. cikkében meghatározott tagállam” szöveg,

d) 2. § 20. pontjában a „pontjában” szövegrész helyébe a „pontjában és - az (EU) 2019/1603 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletben meghatározott kötelezettségek teljesítése tekintetében - az (EU) 2019/1603 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletben” szöveg,

e) 2. § 23. pontjában az „érkezik” szövegrész helyébe az „érkezik, továbbá - az (EU) 2019/1603 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletben meghatározott kötelezettségek teljesítése tekintetében - az (EU) 2019/1603 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 2. cikkében meghatározott repülésből származó kibocsátás” szöveg,

f) 6. § (1) bekezdés a) pontjában a „tevékenysége során” szövegrész helyébe a „tevékenysége, valamint az (EU) 2019/1603 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 2. cikke szerinti repülések során” szöveg,

g) 1. mellékletében foglalt táblázat B:3 mezőjében a „meghaladó bemenő” szövegrész helyébe a „meghaladó teljes névleges bemenő” szöveg

lép.

7. § Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

8. § Ez a törvény a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet által a légi közlekedésből származó kibocsátásoknak a piaci alapú globális intézkedés végrehajtása céljából való nyomon követése, jelentése és hitelesítése érdekében elfogadott intézkedések tekintetében történő kiegészítéséről szóló 2019. július 18-i, (EU) 2019/1603 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.


  Vissza az oldal tetejére