Időállapot: közlönyállapot (2020.V.28.)

2020. évi XXVII. törvény

az országgyűlési képviselőcsoport által nyújtható támogatásról * 

1. A pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXIII. törvény módosítása

1. § A pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Párttv.) 4. § (1) bekezdésében a „támogatásból” szövegrész helyébe a „támogatásból, a párt országgyűlési képviselőcsoportja által az országgyűlési képviselőcsoport működési feltételeit biztosító költségvetési kiadási előirányzat terhére nyújtott támogatásból” szöveg lép.

2. § Hatályát veszti a Párttv. 4. § (1) bekezdésében az „a párt országgyűlési képviselőcsoportja által az országgyűlési képviselőcsoport működési feltételeit biztosító költségvetési kiadási előirányzat terhére nyújtott támogatásból,” szövegrész.

2. Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény módosítása

3. § Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ogytv.) 38. alcíme a következő 118/A. §-sal egészül ki:

„118/A. § (1) A képviselőcsoport az országos listán mandátumot szerzett pártja részére a 118. § (5a) bekezdése szerinti keretmaradvány terhére támogatást nyújthat.

(2) A támogatás támogatási igény nélkül, egyedi döntés alapján, támogatói okirattal nyújtható. A támogatásról az országgyűlési képviselőcsoport vezetője dönt. A támogatás rendelkezésre bocsátása a keretek közötti szükséges átcsoportosításokat követően a képviselőcsoport előirányzat-felhasználási keretszámlájáról történhet. A támogatást a kedvezményezett hitelintézetnél vezetett fizetési számlájára történő átutalással kell teljesíteni.”

4. § Hatályát veszti az Ogytv. 118/A. §-a.

3. Záró rendelkezések

5. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel − a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. § és a 4. § 2021. január 1-jén lép hatályba.

6. § Az 1. alcím az Alaptörvény VIII. cikk (4) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.


  Vissza az oldal tetejére