Időállapot: közlönyállapot (2020.V.28.)

2020. évi XXXIX. törvény

az Universitas Miskolcinensis Alapítványról, az Universitas Miskolcinensis Alapítvány és a Miskolci Egyetem részére történő vagyonjuttatásról * 

A Miskolci Egyetem képzési területeinek, ezen keresztül az innovációt támogatni kész magyar felsőoktatási intézményrendszer és környezetének megerősítése, a képzést folytató oktatók, kutatók, tanárok, a képzésben részt vevők támogatása érdekében az Országgyűlés a következő törvényt alkotja:

1. Az Universitas Miskolcinensis Alapítvány

1. § (1) Az Országgyűlés felhívja a Kormányt, hogy az állam nevében tegye meg a szükséges intézkedéseket az Universitas Miskolcinensis Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) közérdekű vagyonkezelő alapítvány formájában történő létrehozására.

(2) Az Alapítvány alapítása során az állam képviseletében az innovációért és technológiáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) jár el.

(3) Az Alapítvány alapító okiratában gondoskodni kell arról, hogy az alapítói jogok teljes körének gyakorlására a miniszter kerüljön kijelölésre.

(4) Az Alapítvány kuratóriuma elnökét és tagjait a miniszter jelöli ki.

2. § (1) Az Alapítvány feladata oktatási intézmény, kiemelten a Miskolci Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) alapítói, fenntartói jogainak gyakorlása, működési feltételei, intézményfejlesztési céljai megvalósításának biztosítása, amelynek érdekében gazdasági tevékenysége keretében az alapító által rendelt, valamint az Alapítványhoz csatlakozók által nyújtott vagyont kezeli.

(2) Az Alapítvány a magyar felsőoktatás gazdasági, társadalmi és nemzetközi kapcsolatainak fejlesztése, érdekében

a) oktatási, tudományos kutatási, hallgatói, tanulói, oktatói, kutatói, tanári támogatási programot működtet,

b) rászorultsági alapú támogatást biztosít,

c) tehetséggondozó programok működését támogatja.

2. Az Alapítvány részére történő vagyonjuttatás

3. § (1) A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 13. § (3) bekezdésében és az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 36. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, a preambulumban meghatározott célok megvalósítása érdekében, az alapító okirat szerint az Egyetem - nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 4. § (2) bekezdésében meghatározott - fenntartói jogát - a Vtv. 36. § (2) bekezdése szerinti rendelkezéstől eltérve - alapítói vagyoni juttatásként az Alapítvány tulajdonába kell adni.

(2) Az (1) bekezdés alapján ingyenesen juttatott vagyonelem tekintetében nem kell alkalmazni az Nvtv. 13. § (4) bekezdés b) pontjában, valamint (7) és (8) bekezdésében foglaltakat.

(3) Az Alapítvány további vagyonának biztosításáról a Kormány gondoskodik.

3. Az Egyetem részére történő vagyonjuttatás

4. § (1) Az Nvtv. 13. § (3) bekezdésében és a Vtv. 36. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az Nftv.-ben meghatározott oktatási, tudományos kutatási feladatok ellátását szolgáló, az 1. mellékletben felsorolt egyes állami tulajdonban lévő ingatlanok ingyenesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel az Egyetem tulajdonába kerülnek.

(2) Az e törvény szerinti vagyonjuttatás során az 1. mellékletben szereplő Natura 2000 területként nyilvántartott ingatlan esetében nem kell alkalmazni az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 25. § (5) bekezdését.

(3) Az 1. mellékletben foglalt táblázat 23. sorában meghatározott ingatlan ingyenes átruházása tekintetében az Nvtv. 6. § (1) bekezdését nem kell alkalmazni.

(4) Az 1. melléklet szerinti ingatlanok tekintetében a tulajdonváltozás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződést a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság köti meg az Egyetemmel.

(5) Az (1) bekezdés szerinti ingatlanjuttatással egyidejűleg az (1) bekezdésben meghatározott közfeladatok ellátására rendelkezésre álló, a jogelőd központi költségvetési szerv vagyonkezelésében lévő, állami tulajdonú ingó vagyontárgyak e törvény erejénél fogva az Egyetem tulajdonába kerülnek.

(6) Az (5) bekezdés szerint átszálló ingóságokról jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet az átadó és az átvevő képviseletére jogosult személy ír alá. Az átszálló ingó vagyonelemek bekerülési értéke megegyezik az adott vagyonelemre vonatkozó, átadó szervezet könyveiben szereplő nyilvántartási értékkel.

(7) Az 1. mellékletben meghatározott ingatlanok tulajdonjogát az Egyetem a terhekkel együtt szerzi meg.

5. § (1) A 4. § alapján ingyenesen tulajdonba adott ingatlanok tekintetében nem kell alkalmazni az Nvtv. 13. § (4) és (5), valamint (7) és (8) bekezdésében foglaltakat.

(2) Az Egyetem a tulajdonába adott ingatlanokat - a 4. §-ban foglaltak alapján - a tulajdonátruházási szerződésben meghatározott célokra használhatja fel. Ha az Egyetem a tulajdonába adott ingatlanokat értékesíti, akkor az ingatlan átruházásából származó bevételnek az átruházás költségeinek kiegyenlítését követően fennmaradó részét az alaptevékenységét szolgáló infrastruktúra-fejlesztési célok megvalósítására köteles fordítani. Az Egyetem az ingatlanértékesítésből származó bevételt működési költségek finanszírozására nem használhatja fel.

(3) A 4. § alapján történő vagyonjuttatást úgy kell tekinteni, hogy az az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 17. § (1) bekezdésében és 18. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek szerinti juttatással esik egy tekintet alá.

4. Záró rendelkezések

6. § (1) Ez a törvény - a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivételekkel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 3-5. § és az 1. melléklet 2020. augusztus 1-jén lép hatályba.

(3) A 8. § és a 9. § 2022. január 1-jén lép hatályba.

7. § A 3. § (1) és (2) bekezdése, a 4. § (3) bekezdése, valamint az 5. § (1) bekezdése az Alaptörvény 38. cikk (1) és (2) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

8. § Az 1. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A miniszter döntése alapján az Alapítvány alapító okiratában az alapítói jogok teljes körének gyakorlására az Alapítvány kuratóriuma kerülhet kijelölésre.”

9. § Hatályát veszti az 1. § (4) bekezdése.

1. melléklet a 2020. évi XXXIX. törvényhez

Az Egyetem részére átadásra kerülő állami tulajdonú ingatlanok

A B C
1. TELEPÜLÉS HELYRAJZI SZÁM MEGNEVEZÉS
2. Bükkszentkereszt 073 kivett oktatási központ
3. Mályi 727 kivett beépítetlen terület
4. Mályi 728 kivett üdülőépület, udvar
5. Miskolc 1802 kivett udvar és középiskola
6. Miskolc 40591/1 kivett út
7. Miskolc 40591/3 kivett út
8. Miskolc 40591/4 kivett egyetem
9. Miskolc 40592/3 kivett egyetem
10. Miskolc 40592/4 kivett egyetem
11. Miskolc 40592/6 kivett sporttelep
12. Miskolc 40592/7 kivett udvar, egyéb épület és út
13. Miskolc 40592/8 kivett beépítetlen terület
14. Miskolc 40592/10 kivett egyetem
15. Miskolc 40592/11 kivett egyetem
16. Miskolc 40593/2 kivett saját használatú út
17. Miskolc 40593/4 kivett árok
18. Miskolc 40593/6 kivett saját használatú út
19. Miskolc 40593/7 kivett irodaház, udvar
20. Miskolc 40593/9 kivett saját használatú út
21. Miskolc 40593/10 kivett árok
22. Miskolc 40593/16 kivett irodaház, udvar
23. Miskolc 40593/17 kivett közpark
24. Miskolc 40593/19 kivett üzem
25. Miskolc 40597/3 kivett beépítetlen terület
26. Miskolc 40597/7 kivett árok
27. Miskolc 40597/12 kivett beépítetlen terület
28. Miskolc 40597/13 kivett sporttelep
29. Miskolc 40597/14 kivett sporttelep
30. Miskolc 40597/15 kivett sporttelep
31. Miskolc 40597/16 kivett saját használatú út
32. Miskolc 40597/19 kivett sporttelep
33. Siófok 7017 kivett üdülőépület, egyéb épület, udvar

  Vissza az oldal tetejére