Időállapot: közlönyállapot (2020.VI.9.)

2020. évi L. törvény

egyes törvényeknek a felnőttképzési tevékenység ösztönzésével összefüggő módosításáról * 

1. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosítása

1. § A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 3. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény módosítása

2. § (1) A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Fktv.) 2. §-a a következő 6a. ponttal egészül ki:

(E törvény alkalmazásában:)

„6a. képzés befejezésének időpontja: a képzési programban meghatározottak szerint a képzés utolsó kontaktórájának időpontja, távoktatás és zárt rendszerű elektronikus távoktatás esetén a tananyag vagy résztananyag elsajátítására megállapított utolsó időpont vagy ha a képzési program a képzés elvégzését meghatározott követelményhez köti, annak teljesítésének napja,”

(2) Az Fktv. 2. §-a a következő 7a. ponttal egészül ki:

(E törvény alkalmazásában:)

„7a. komplex felzárkózási képzés: a személyek társadalmi és gazdasági felzárkózásának részeként a kompetenciafejlesztés, illetve a humán szolgáltatásokhoz való hozzáférésének javítása érdekében szervezett képzés, a közfoglalkoztatáshoz és a szociális szövetkezetben történő foglalkoztatáshoz kapcsolódóan szervezett képzés, a szakképzettséggel nem rendelkezők a társadalmi felzárkózását szolgáló és kompetenciáját fejlesztő képzés, valamint az esélyegyenlőségi mentorok és a helyi esélyegyenlőségi programok készítésében résztvevők képzése,”

(3) Az Fktv. 2. §-a a következő 9a. ponttal egészül ki:

(E törvény alkalmazásában:)

„9a. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű képzés: országos vagy helyi kiterjedésű, kiemelt jelentőségű munkaerő-piaci cél megvalósítása érdekében szervezett és a Kormány rendeletében meghatározott feltételek alapján a Kormány adott ágazatért felelős tagja véleményének kikérésével az iparügyekért felelős miniszter által ilyennek minősített képzés,”

3. § Az Fktv. 2/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2/A. § (1) Felnőttképzési tevékenység a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerint bejelentés alapján végezhető.

(2) Ha a felnőttképző

a) a szakképzésről szóló törvény szerinti szakmai képzést vagy - nem szakképző intézményként - részszakmára felkészítő szakmai oktatást vagy

b) - a belső képzés és jogszabály alapján szervezett oktatás és képzés kivételével - részben vagy egészben az államháztartás terhére nyújtott költségvetési támogatásból vagy európai uniós forrásból megvalósuló oktatást vagy képzést

szervez, e felnőttképzési tevékenységét a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti engedély alapján végezheti.

(3) A felnőttképzési államigazgatási szerv felnőttképzési tevékenységet bejelentés és engedély nélkül, a szakképző intézmény a (2) bekezdés a) pontja szerinti felnőttképzési tevékenységet engedély nélkül is végezhet.”

4. § Az Fktv. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A felnőttképzési államigazgatási szerv elektronikus nyilvántartást vezet a felnőttképzőkről. A felnőttképzők nyilvántartása

a) a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvényben a felnőttképzőre vonatkozóan meghatározott adatokat,

b) a felnőttképző törvényes képviseletére jogosult természetes személy természetes személyazonosító adatát, tisztségének megjelölését és megbízatása lejártának időpontját, valamint

c) a Kormány rendeletében meghatározott további, személyes adatnak nem minősülő adatokat

tartalmazza.”

5. § Az Fktv. 7. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A felnőttképzési államigazgatási szerv az adatokat - a felnőttképzési szakértőnek a képzési program előzetes minősítésével kapcsolatos tevékenységének ellenőrzése érdekében - a felnőttképzési szakértőnek a felnőttképzési szakértők nyilvántartásából való törlése időpontjától számított harmadik év utolsó napjáig kezeli.”

6. § (1) Az Fktv. 8. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A felnőttképzési államigazgatási szerv hatósági ellenőrzés keretében ellenőrzi a felnőttképzési szakértőre és az általa végzett tevékenységre vonatkozóan jogszabályban meghatározott rendelkezések betartását, valamint a felnőttképzési államigazgatási szerv végrehajtható döntésében foglaltak teljesítését.

(2) A felnőttképzési szakértői tevékenység folytatásától el kell tiltani és törölni kell a felnőttképzési szakértők nyilvántartásból a felnőttképzési szakértőt, ha

a) a felnőttképzési szakértői tevékenység folytatásával összefüggő, jogszabályban meghatározott kötelezettségét a felnőttképzési államigazgatási szerv felhívására az abban meghatározott határidőn belül sem teljesíti, vagy

b) a felnőttképzési szakértői tevékenység folytatásának feltételei a felnőttképzési szakértő felnőttképzési szakértők nyilvántartásába vételekor nem álltak fenn vagy utóbb megszűntek.”

(2) Az Fktv. 8. §-a a következő (3) és (3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A felnőttképzési államigazgatási szerv a (2) bekezdés szerinti jogkövetkezmények alkalmazását megelőzően a felnőttképzési szakértőt figyelmeztetheti, aminek keretében a jogszerű állapot helyreállítására hívja fel.

(3a) Ha a felnőttképzési államigazgatási szerv a szakértői tevékenység folytatását megtiltja és a felnőttképzési szakértőt ezzel egyidejűleg törli a felnőttképzési szakértők nyilvántartásából, a felnőttképzési szakértő a felnőttképzési szakértői tevékenység megtiltásáról rendelkező határozat véglegessé válásától számított három évig felnőttképzési szakértői tevékenység folytatására irányuló bejelentés alapján nem vehető nyilvántartásba.”

7. § Az Fktv. 13. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A felnőttképzési szerződést az engedélyhez kötött felnőttképzési tevékenység esetén írásban kell megkötni. A zárt rendszerű elektronikus távoktatás esetén - ha a felnőttképzési szerződést írásban kell megkötni - a felnőttképzési szerződés megköthető a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénynek (a továbbiakban: Ptk.) az elektronikus úton történő szerződéskötésre vonatkozó különös szabályai szerint is, ha a felnőttképző az ehhez szükséges elektronikus utat biztosítja. Az írásban megkötött felnőttképzési szerződésben fel kell tüntetni, hogy a felnőttképzési szerződés az e törvény alapján megkötött felnőttképzési szerződés.”

8. § Az Fktv. 13/B. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A bejelentéshez kötött felnőttképzési tevékenység, a belső képzés és - ha jogszabály a képzés elvégzése igazolásának más módját határozza meg - a jogszabály alapján szervezett oktatás és képzés kivételével, a felnőttképző a képzés elvégzésének igazolására a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerében tanúsítványt állít ki és azt a képzésben részt vevő személy választása szerint elektronikus úton vagy papíralapon a képzésben részt vevő személy rendelkezésére bocsátja. A bejelentéshez kötött felnőttképzési tevékenység esetén a tanúsítványt a képzésben részt vevő személy kérésére kell kiállítani.”

9. § Az Fktv. 15. § (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A felnőttképző

a) a bejelentéshez kötött felnőttképzési tevékenység esetén

aa) a képzés megnevezésére, jellegére, helyére, óraszámára, első képzési napjára és - a zárt rendszerű elektronikus távoktatás keretében megvalósuló képzés kivételével - befejezésének tervezett időpontjára,

ab) - ha a képzésben részt vevő személy előzetesen írásban vagy a Ptk. 6:7. § (3) bekezdése szerinti módon megtett jognyilatkozatában annak továbbítását nem tiltotta meg - a képzésben részt vevő személyek természetes személyazonosító adataira, elektronikus levelezési címére, adóazonosító jelére,

b) az engedélyhez kötött felnőttképzési tevékenység esetén

ba) a képzés megnevezésére, jellegére, helyére, óraszámára, első képzési napjára és - a zárt rendszerű elektronikus távoktatás keretében megvalósuló képzés kivételével - befejezésének tervezett időpontjára,

bb) a képzési díjra és annak költségviselőjére és

bc) a képzésben részt vevő személyek iskolai és nemek szerinti megoszlására, természetes személyazonosító adataira, elektronikus levelezési címére, adóazonosító jelére és - ha a képzés államilag elismert szakképzettségre, illetve szakképesítésre készít fel - lakcímére

vonatkozó adatot szolgáltat a felnőttképzési államigazgatási szerv részére a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerében. Az adatszolgáltatási kötelezettségnek legkésőbb a képzés megkezdését, az adatokban bekövetkezett változás esetén legkésőbb az adatváltozás keletkezését követő harmadik munkanapig kell eleget tenni.

(2) A felnőttképzési államigazgatási szerv az (1) bekezdés szerinti adatokról és a felnőttképző által kiállított tanúsítványról - a 20. § (1) bekezdése szerinti ellenőrzés és a pályakövetési rendszer működtetése céljából - elektronikus nyilvántartást vezet, és a nyilvántartás adatait - az e bekezdésben meghatározott kivétellel - azok keletkezésétől számított ötödik év utolsó napjáig kezeli. A felnőttképzési államigazgatási szerv a tanúsítványokat tartalmazó központi nyilvántartás adatait azok keletkezésétől számított ötvenedik év utolsó napjáig kezeli, azt követően pedig azokat átadja az illetékes levéltárnak, és az átadott vizsgatörzslapok nyilvántartási adatait törli.

(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti adatok statisztikai célra felhasználhatók és statisztikai célú felhasználásra - személyazonosításra alkalmatlan módon - átadhatók, továbbá a Központi Statisztikai Hivatal részére statisztikai célra egyedi azonosításra alkalmas módon térítésmentesen átadhatók és felhasználhatók.”

10. § Az Fktv. 17. §-a a következő c) ponttal egészül ki:

(A felnőttképző köteles)

c) a bejelentéshez kötött felnőttképzési tevékenység esetén a képzésben részt vevő személyt kifejezetten tájékoztatni a 15. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontja szerinti adatai továbbításának megtiltására vonatkozó lehetőségről.”

11. § Az Fktv. VI. Fejezete a következő 10/A. alcímmel egészül ki:

10/A. A felnőttképzés adatszolgáltatási rendszere

20/A. § (1) A felnőttképzés adatszolgáltatási rendszere az oktatási nyilvántartás szakrendszereként működik, amelyet

a) a felnőttképzési államigazgatási szerv e törvény szerinti nyilvántartások vezetésére, valamint a felnőttképzési államigazgatási szerv hatáskörébe tartozó feladatok ellátására,

b) a munkaerő-piaci előrejelző rendszer működéséért felelős szerv a munkaerő-piaci előrejelző rendszereként,

c) a felnőttképző a felnőttképzési tevékenységével összefüggésben jogszabályban meghatározott adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítésére

használ.

(2) A felnőttképzés adatszolgáltatási rendszereként a Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszer szakképzési és felnőttképzési modulját kell használni.”

12. § Az Fktv. 11. alcíme a következő 21/A. §-sal egészül ki:

„21/A. § A képzési hitelt nyújtó szervezet - a Kormány rendeletében meghatározottak szerint - a képzési hitelt felvevő személy természetes személyazonosító adatairól, adóazonosító jeléről, a képzési hitel igénybevételéről, az igényelt hitelösszegről a képzési hitel folyósításának felfüggesztéséről folyamatosan adatot szolgáltat a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerébe. A képzési hitelt nyújtó szervezet a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerében szereplő adatok közül a képzésben részt vevő személy természetes személyazonosító adatait, adóazonosító jelét, valamint a képzés megnevezésére, a képzés megkezdésének időpontjára és a képzés befejezésének időpontjára, a felnőttképzési jogviszony megszűnésének dátumára, a vizsga időpontjára vonatkozó adatot közvetlen hozzáféréssel veszi át.”

13. § Az Fktv. VI. Fejezete a következő 11/A. alcímmel egészül ki:

11/A. Munkaerő-piaci előrejelző rendszer

21/B. § (1) A munkaerő-piaci előrejelző rendszer működéséért felelős szerv a munkaerő-piaci igények előrejelzése céljából munkaerő-piaci előrejelző rendszert működtet.

(2) A munkaerő-piaci előrejelző rendszer működtetése céljából a Kormány rendeletében meghatározott adatokat, annak adatkezelője személyazonosításra alkalmatlan módon térítésmentesen a munkaerő-piaci előrejelző rendszer működéséért felelős szerv rendelkezésére bocsátja.

(3) A munkaerő-piaci előrejelző rendszer működéséért felelős szerv a honlapján rendszeresen közzéteszi a munkaerő-piaci előrejelző rendszerben általa feldolgozott és a munkaerő-piaci helyzettel kapcsolatos adatokat, információkat.”

14. § Az Fktv. 24. § (1) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

(Az állam támogatást nyújthat)

d) a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű képzés megszervezésére.”

15. § Az Fktv. 13. alcíme a következő 25. §-sal egészül ki:

„25. § A képzésben részt vevő személy az általa megkötött felnőttképzési szerződéshez kapcsolódóan a Kormány rendeletében meghatározottak szerint

a) képzési hitelt, illetve

b) ösztöndíjat

vehet igénybe.”

16. § (1) Az Fktv. 28. § (1) bekezdése a következő c) és d) ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy)

c) a képzési hitelt nyújtó szervet és

d) a munkaerő-piaci előrejelző rendszer működéséért felelős szervet”

(rendeletben jelölje ki.)

(2) Az Fktv. 28. § (2) bekezdése a következő f) és g) ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben határozza meg)

f) a képzés nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé minősítésének feltételeit, eljárását és módját,

g) a munkaerő-piaci előrejelző rendszer működésére, az adatszolgáltatás rendjére, továbbá a munkaerő-piaci előrejelző rendszer működéséért felelős szervnek a munkaerő-piaci előrejelző rendszer működtetésével kapcsolatos feladataira vonatkozó részletes szabályokat,”

(3) Az Fktv. 28. § (2) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben határozza meg)

h) a komplex felzárkózási képzések részletes szabályait, valamint, hogy ezen képzések szervezéséért és a képzések engedélyezéséért, ellenőrzéséért felelős szervet rendeletben jelölje ki.”

17. § Az Fktv. a következő 30/A. §-sal egészül ki:

„30/A. § (1) A 30. § (2) és (3) bekezdése szerinti felnőttképzési tevékenységhez kapcsolódóan a felnőttképzést folytató intézmény - a Módtv1. hatálybalépését megelőző napon hatályos felnőttképzési adatszolgáltatási kötelezettsége részeként meghatározott adatok mellett - a 15. § (1) bekezdése szerint

a) a képzési engedéllyel rendelkező képző intézmények nyilvántartásában szereplő nyilvántartási számára,

b) a képzés jellegére,

c) a képzési díjra és annak költségviselőjére és

d) a képzésben részt vevő személyek iskolai végzettség és nemek szerinti megoszlására, természetes személyazonosító adataira, adóazonosító jelére, valamint elektronikus levelezési címére

vonatkozó adatot a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerében szolgáltat a felnőttképzési államigazgatási szerv részére.

(2) A 20/A. § (2) bekezdésétől eltérően a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszereként

a) a komplex szakmai vizsgával, valamint

b) a felnőttképzési szakértő és a felnőttképzési programszakértő a 30. § (4) bekezdés alapján folytatott ilyen tevékenységével

összefüggésben e törvénynek a Módtv1. hatálybalépését megelőző napon hatályos rendelkezései szerinti adatszolgáltatási, nyilvántartás-vezetési, valamint a felnőttképzéssel összefüggő más feladatok ellátására az e törvénynek a Módtv1. hatálybalépését megelőző napon hatályos rendelkezései szerinti felnőttképzési információs rendszert kell használni.

(3) A 30. § (2) és (3) bekezdése szerinti felnőttképzési tevékenységgel összefüggésben az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program szerint statisztikai célú adatszolgáltatási kötelezettséget a felnőttképzési adatszolgáltatási rendszer útján kell teljesíteni. Az adatszolgáltatásra a 21. § (4) bekezdését kell alkalmazni.”

18. § Az Fktv.

1. 1. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontjában az „az aa) alpontba” szövegrész helyébe az „a köznevelési intézmény, a szakképző intézmény és a felsőoktatási intézmény alapfeladatába és az aa) alpontba” szöveg,

2. 1. § (2) bekezdésében az „alkalmazni.” szövegrész helyébe az „alkalmazni. Jogszabály a 2/A. § (1) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettséget nem zárhatja ki és a 15. § (1) bekezdésében meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség tartalmát nem szűkítheti.” szöveg,

3. 5. § (5) bekezdésében az „(1) és (2) bekezdés szerinti nyilvántartásokban” szövegrész helyébe az „(1) bekezdés szerinti nyilvántartásban” szöveg, az „öt évig” szövegrészek helyébe az „ötödik év utolsó napjáig” szöveg,

4. 11. § (1) bekezdés b) pontjában a „kötelezettségnek” szövegrész helyébe a „kötelezettségnek, a 17. § a) és c) pontjában meghatározott tájékoztatási kötelezettségének” szöveg,

5. 12/A. §-ában a „felnőttképzéshez” szövegrész helyébe a „felnőttképzési tevékenységhez” szöveg,

6. 9. alcímének címében a „felnőttképzés adatszolgáltatási rendszere,” szövegrész helyébe a „felnőttképző adatszolgáltatási kötelezettsége és” szöveg,

7. 16. § nyitó szövegrészében a „nyolc évig” szövegrész helyébe az „annak keletkezésétől számított nyolcadik év utolsó napjáig” szöveg,

8. VI. Fejezetének címében a „Statisztikai célú adatnyilvántartás és adatszolgáltatás” szövegrész helyébe az „A felnőttképzési tevékenységgel összefüggő adatkezelés” szöveg,

9. 24. § (1) bekezdés b) pontjában a „képzésre és” szövegrész helyébe a „képzésre,” szöveg,

10. 24. § (1) bekezdés c) pontjában a „fejlesztésére.” szövegrész helyébe a „fejlesztésére és” szöveg,

11. 27/B. §-ában a „8 évig” szövegrész helyébe a „nyolcadik év utolsó napjáig” szöveg,

12. 27/C. § (2) bekezdésében az „5” szövegrész helyébe az „öt” szöveg,

13. 28. § (1) bekezdés a) pontjában a „szervet és” szövegrész helyébe a „szervet,” szöveg,

14. 28. § (1) bekezdés b) pontjában a „szervet” szövegrész helyébe a „szervet,” szöveg,

15. 28. § (2) bekezdés a) pontjában a „nyilvántartásának” szövegrész helyébe a „nyilvántartásának - személyes adatnak nem minősülő - adattartalmát, és a felnőttképzők nyilvántartásának” szöveg, a „személyi és tárgyi” szövegrész helyébe a „folytatásának” szöveg,

16. 28. § (2) bekezdés e) pontjában az „igénybevételének feltételeit.” szövegrész helyébe az „és az ösztöndíj igénybevételének feltételeit,” szöveg,

17. 30. § (2) bekezdésében a „(2)” szövegrész helyébe a „(3)” szöveg,

18. 30. § (4) bekezdésében a „lehetőség.” szövegrész helyébe a „lehetőség. A felnőttképzési szakértő és a felnőttképzés programszakértő továbbképzési kötelezettségének teljesítésére, a továbbképzés és az ahhoz kapcsolódó vizsga megszervezésére és lebonyolítására e törvénynek és a végrehajtására kiadott rendeletnek a Módtv1. hatálybalépését megelőző napon hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.” szöveg

lép.

19. § Hatályát veszti az Fktv.

a) 3. § (1) és (2) bekezdésében az „és módosítására” szövegrész,

b) 3. § (3) bekezdése,

c) 5. § (2) és (3) bekezdése,

d) 11. § (2) bekezdés a) pont ab) alpontjában a „személyi és tárgyi” szövegrész,

e) 11. § (2) bekezdés d) pontjában a „valamint a képzésben részt vevő személyek elégedettségmérésről,” szövegrész,

f) 15. § (4) bekezdése,

g) 24. § (1) bekezdés b) pontjában az „oktatásra,” szövegrész,

h) 24. § (2) bekezdése,

i) 28. § (2) bekezdés b) pontjában az „, a felnőttképzési szakértői tevékenységre jogszabályban vagy hatósági határozatban előírt kötelezettségek be nem tartása esetén alkalmazandó jogkövetkezményeket” szövegrész,

j) 31. §-a.

3. Az oktatási nyilvántartásról szóló 2018. évi LXXXIX. törvény módosítása

20. § Az oktatási nyilvántartásról szóló 2018. évi LXXXIX. törvény (a továbbiakban: Onytv.) 3/A. § (2) bekezdése a következő 3a. ponttal egészül ki:

(Az oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv oktatási azonosító számot ad annak az oktatási azonosító számmal még nem rendelkező természetes személynek, aki)

„3a. felnőttképzési jogviszonyban áll,”

21. § Az Onytv. 7. § (15a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(15a) A képzési hitelhez kapcsolódóan

a) tanulók és a képzésben részt vevő személyek nyilvántartásából

aa) a (20) bekezdés a) pontja szerinti célból az igénylőre vonatkozóan az 1/A. melléklet II. rész 1. pont a) alpontjában meghatározott adatokból az oktatási azonosító száma és adóazonosító jele, az 1/A. melléklet II. rész 1. pont d)-g) és i) alpontjában meghatározott adata és a 2. § a)-j) pontja szerinti adata,

ab) a (20) bekezdés b) pontja szerinti célból az igénylőre vonatkozóan az 1/A. melléklet II. rész 1. pont b) alpontjában meghatározott adatok,

ac) a (20) bekezdés c) pontja szerinti célból az igénylőre vonatkozóan az 1/A. melléklet II. rész 1. pont l), o) és t) alpontjában meghatározott adatok,

b) a képzési és személyi törzsből

ba) a (20) bekezdés a) pontja szerinti célból az igénylőre vonatkozóan a 3/A. melléklet II. rész 2. pont a), c) és f) alpontjában és 3. pont a), c), d) és e) alpontjában meghatározott adata és a 2. § a)-j) pontja szerinti adata,

bb) a (20) bekezdés b) pontja szerinti célból az igénylőre vonatkozóan a 3/A. melléklet II. rész 2. pont d) alpontjában meghatározott adatok,

bc) a (20) bekezdés c) pontja szerinti célból az igénylőre vonatkozóan a 3/A. melléklet II. rész 3. pont a) és d) alpontjában meghatározott adatok

továbbíthatóak a Diákhitel Központnak.”

22. § Az Onytv. 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg

1. az oktatási azonosító szám igénylésének, kiadásának, felhasználásának és változás-bejelentésének szabályait,

2. a pályakövetési rendszer működésére, az adatszolgáltatás rendjére, továbbá az oktatási nyilvántartás működéséért felelős szervnek a pályakövetési rendszer működtetésével kapcsolatos feladataira vonatkozó részletes szabályokat.”

23. § Hatályát veszti az Onytv. 3/A. § (2) bekezdés 2. pont b) alpontja.

4. Záró rendelkezések

24. § (1) Ez a törvény - a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel - 2020. július 1-jén lép hatályba.

(2) A 17. § 2021. január 1-jén lép hatályba.

(3) A 2. § (2) bekezdése és a 16. § (3) bekezdése 2021. július 1-jén lép hatályba.

25. § E törvény a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 9-11. cikkének való megfelelést szolgálja.

1. melléklet a 2020. évi L. törvényhez

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 3. számú melléklet B) rész 14. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A 8. § (1) bekezdés d) pontjának alkalmazásában a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült költségnek, ráfordításnak minősül különösen:]

„14. a kifizető által viselt olyan oktatás és képzés költsége (ideértve az azzal összefüggő, törvényen alapuló, az államháztartás valamely alrendszere számára történő kötelező befizetést is), amelyet az annak szervezője jogszabályban meghatározott alapfeladata vagy felnőttképzési tevékenysége keretében szervez és az ahhoz kapcsolódóan a képzés szervezője által kiállított és a kifizető rendelkezésére bocsátott nyilatkozat tanúsítja, hogy a jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettségét teljesítette;”


  Vissza az oldal tetejére