Időállapot: közlönyállapot (2020.VII.14.)

2020. évi LXXVII. törvény

a rozsdaövezeti akcióterületek létrehozásához szükséges intézkedésekről * 

1. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosítása

1. § Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 2. §-a a következő 45-47. ponttal egészül ki:

(E törvény alkalmazásában:)

„45. Rozsdaövezeti akcióterület: az e törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben kijelölt, közlekedési, közmű- és intézményi infrastruktúrával ellátott vagy fenntartható módon ellátható, lakó- és más rendeltetés kialakítására alkalmas, jellemzően barnamezős területeket is magában foglaló terület, függetlenül attól, hogy a barnamezős területek 8. § (7) bekezdése szerinti lehatárolása megtörtént-e.

46. Azonnali rozsdaövezeti akcióterület: olyan rozsdaövezeti akcióterület, amelyen a megvalósítani kívánt építési beruházások megindításához szükséges előkészítő munkák elvégzése nem szükséges, illetve azok folyamatban vannak vagy rövid időn belül elvégezhetőek, és amely tekintetében engedélyezett vagy előkészítés alatt álló építési beruházás megvalósítását tervezik a tulajdonosok, építtetők, és a kapcsolódó kedvezmények bevezetése gyors építkezéskezdést eredményezhet.

47. Közép- és hosszú távú rozsdaövezeti akcióterület: olyan rozsdaövezeti akcióterület, amely tekintetében összetett előkészítő munkák, adott esetben környezeti kármentesítés, bontás, közműrendezés és infrastruktúra-fejlesztés, tulajdonrendezés, telekalakítás és településrendezési feladatok elvégzése szükséges, és amely fejlesztési célú területként való rendelkezésre állása kormányzati koordinációt, jelentős anyagi ráfordítást és többéves előkészítő időszakot igényel.”

2. § Az Étv. 4. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A rozsdaövezeti akcióterület, az azonnali rozsdaövezeti akcióterület, valamint a közép- és hosszú távú rozsdaövezeti akcióterület lehatárolását a Kormány - a települési önkormányzat, a fővárosban az illetékes kerületi önkormányzat véleményének kikérésével - rendeletben állapítja meg.”

3. § Az Étv. a következő 4/A. §-sal egészül ki:

„4/A. § (1) Kiemelten fontos közérdekű cél az egészséges lakó- és munkakörülmények javítása, a környezet- és a természetvédelem szempontjainak figyelembevétele, az infrastrukturális erőforrások optimális kihasználása, a rozsdaövezeti akcióterületek alkalmassá tétele a lakhatási feltételek biztosítására és városszövetbe integrálása, a munkahelyek megőrzése és új munkahelyek teremtése érdekében.

(2) Az (1) bekezdésben rögzített célok megvalósítása érdekében a rozsdaövezeti akcióterületen megvalósítani kívánt beruházások megvalósítására a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 11/B-11/G. §-ában foglalt, a kiemelten közérdekű beruházások megvalósítására vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.”

4. § Az Étv. 62. §-a a következő (1g) bekezdéssel egészül ki:

„(1g) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a rozsdaövezeti akcióterület és azon belül az azonnali rozsdaövezeti akcióterület, illetve a közép- és hosszú távú rozsdaövezeti akcióterület lehatárolását rendeletben állapítsa meg.”

2. A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény módosítása

5. § A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Ngtv.) 1. § (1) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:

(A törvény hatálya az egyes,)

i) az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti rozsdaövezeti akcióterületen megvalósítandó, valamint a rozsdaövezeti akcióterület fejlesztésének előkészítését szolgáló vagy azt elősegítő,”

[nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósítására, valamint az azokkal összefüggő, a Kormány által rendeletben meghatározott közigazgatási hatósági ügyekben (a továbbiakban: kiemelt jelentőségű ügy) indult eljárásokra és e törvény szerinti egyéb eljárásokra terjed ki.]

6. § (1) Az Ngtv. 11/B. § (1) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki:

(Kiemelten közérdekű beruházás esetében a Kormány rendeletben állapíthatja meg a kiemelten közérdekű beruházás helyszínére és közvetlen környezetére vonatkozóan)

f) a felszín alatti vizek és a földtani közeg kármentesítésével összefüggő hatósági eljárások ágazati jogszabályban foglaltaktól eltérő különös eljárási szabályait, a kármentesítés során a tényfeltárás, a beavatkozás és a kármentesítési monitoring egyedi szabályait.”

(2) Az Ngtv. 11/B. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti településrendezési és beépítési szabály, valamint egyedi építési követelmény az Étv. 13. § (1) bekezdésével összefüggő követelményekre, valamint az országos településrendezési és építési követelményektől, az országos tűzvédelmi szabályoktól, továbbá a változtatási és építési tilalmat elrendelő szabályoktól, valamint a településrendezési eszközökben foglaltaktól való eltérő rendelkezésekre vonatkozhat.”

(3) Az Ngtv. 11/B. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) Az (1) bekezdés f) pontja szerinti kármentesítési eljárásban az ügyintézési határidő negyvenkét nap.”

7. § Az Ngtv. 12. § (4) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg)

b) a kiemelten közérdekű beruházás megvalósításával összefüggő sajátos településrendezési és beépítési szabályokat, egyedi építési követelményeket, sajátos telekalakítási követelményeket, egyedi településképi követelményeket, egyedi örökségvédelmi szabályokat, a fás szárú növények védelmére vonatkozó szabályokat, valamint a felszín alatti vizek és a földtani közeg kármentesítésével összefüggő hatósági eljárások különös eljárási szabályait, a kármentesítés során a tényfeltárás, a beavatkozás és a kármentesítési monitoring egyedi szabályait,”

3. Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosítása

8. § Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) a következő 340. §-sal egészül ki:

„340. § A 3. számú melléklet I. részében foglalt táblázatnak a rozsdaövezeti akcióterületek létrehozásához szükséges intézkedésekről szóló 2020. évi LXXVII. törvénnyel megállapított 59. sorát azokban az esetekben kell alkalmazni először, amelyekben a 84. § szerint megállapított időpont a rozsdaövezeti akcióterületek létrehozásához szükséges intézkedésekről szóló 2020. évi LXXVII. törvény hatálybalépésének napjára vagy azt követő időpontra esik.”

9. § Az Áfa tv. 3. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

4. Záró rendelkezések

10. § Ez a törvény a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

1. melléklet a 2020. évi LXXVII. törvényhez

Az Áfa tv. 3. számú melléklet I. részében foglalt táblázat a következő 59. sorral egészül ki:

(Sor-
szám
Megnevezés vtsz.)
„59. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvényben meghatározott rozsdaövezeti akcióterületen található földrészleten létesített többlakásos lakóingatlanban kialakítandó vagy kialakított, 150 négyzetmétert meg nem haladó összes hasznos alapterülettel rendelkező, a 86. § (1) bekezdés j) pont ja) vagy jb) alpontja alá tartozó lakás értékesítése

  Vissza az oldal tetejére