Időállapot: közlönyállapot (2020.VII.14.)

2020. évi LXXXIII. törvény

az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény és az uniós vámjog végrehajtásáról szóló 2017. évi CLII. törvény módosításáról * 

1. Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény módosítása

1. § Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény (a továbbiakban: Atv.) 16. §-a a következő (7a) bekezdéssel egészül ki:

„(7a) Az atomenergia-felügyeleti szerv megkeresésére a Nemzeti Adó- és Vámhivatal megküldi a vámtitkot, ha az atomenergia-felügyeleti szerv engedélyezési, ellenőrzési, felügyeleti, nyilvántartási feladatának ellátásához szükséges.”

2. § Az Atv. 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. § Az Atv. 2. § 40. pontjában a „céljából” szövegrész helyébe a „céljából, a végleges elhelyezést szolgáló létesítményben” szöveg lép.

2. Az uniós vámjog végrehajtásáról szóló 2017. évi CLII. törvény módosítása

4. § Az uniós vámjog végrehajtásáról szóló 2017. évi CLII. törvény 29. § (1) bekezdés e) pontja a következő eo) alponttal egészül ki:

(E § alkalmazásában a vámhatóság megkeresés, illetve adatkérés esetén annak beérkezésétől számított 30 napon belül, illetve hivatalból tájékoztatja a vámtitokról)

eo) az atomenergia-felügyeleti szervet,”

3. Záró rendelkezések

5. § Ez a törvény a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

6. § E törvény a kiégett fűtőelemek és a radioaktív hulladékok felelősségteljes és biztonságos kezelését szolgáló közösségi keret létrehozásáról szóló, 2011. július 19-i 2011/70/Euratom tanácsi irányelv 3. cikk 14. pontjának való megfelelést szolgálja.

7. § E törvény tervezetének az Európai Atomenergia-közösség létrehozásáról szóló szerződés 33. cikke szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

1. melléklet a 2020. évi LXXXIII. törvényhez

Az Atv. 2. melléklet 8. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

A B C D E
1 Bevonás és közreműködés feltétele Szakkérdés Eljárás Eljáró hatóság
8 2.7. Nukleáris létesítmény építése (bontása) és használatbavétele esetén, ha annak tűzvédelmi vagy katasztrófavédelmi vonzata van. A nukleáris létesítményre, a nukleáris létesítmény rendszereire, rendszerelemeire vonatkozó tűz- és katasztrófavédelmi követelményeknek való megfelelés vizsgálata. a) építési (bontási) engedély,
b) használatba- vételi engedély
BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

  Vissza az oldal tetejére