Időállapot: közlönyállapot (2020.VII.15.)

2020. évi XCI. törvény

egyes egyszer használatos műanyagok forgalomba hozatalának betiltásáról * 

1. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény módosítása

1. § A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) „Hulladékok” alcíme a következő 30/A. §-sal egészül ki:

„30/A. § A környezetterhelés megelőzése vagy csökkentése érdekében - figyelemmel a 6. § (1) bekezdése szerinti követelményekre - a Kormány e törvény végrehajtására kiadott rendeletben korlátozhatja vagy megtilthatja azon termék gyártását, forgalomba hozatalát, felhasználását és kereskedelmét, amely jellemzően egyszeri használat után hulladékká válik, vagy ha e termék a környezetet kevésbé terhelő termékkel helyettesíthető.”

2. § A Kvt. 110. § (7) bekezdése a következő 42. ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg)

„42. a 30/A. § alapján korlátozás és tilalom alá sorolható termékek körét, valamint e termékek gyártását, forgalomba hozatalát, felhasználását és kereskedelmét korlátozó vagy tiltó részletes szabályokat.”

3. § A Kvt. a következő 112/A. §-sal egészül ki:

„112/A. § A 30/A. §

a) a 94/62/EK irányelvnek a könnyű műanyag hordtasakok felhasználásának csökkentése tekintetében történő módosításáról szóló, 2015. április 29-i (EU) 2015/720 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek és

b) az egyes műanyagtermékek környezetre gyakorolt hatásának csökkentéséről szóló, 2019. június 5-i (EU) 2019/904 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek

való megfelelést szolgálja.”

2. A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény módosítása

4. § (1) A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény (a továbbiakban: Ktdt.) 2. §-a a következő 5a. ponttal egészül ki:

(E törvény alkalmazásában:)

„5a. biológiailag lebomló műanyag: olyan műanyag, amely fizikai és biológiai bomlásra képes úgy, hogy végül szén-dioxiddá (CO2), biomasszává és vízzé bomoljon le, és amely a csomagolásra vonatkozó európai szabványokkal összhangban komposztálás és anaerob lebontás útján hasznosítható;”

(2) A Ktdt. 2. § 6. pont b) pont bb) és bc) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(E törvény alkalmazásában:

csekély mennyiségű kibocsátó: a tárgyévben

csomagolószer termékkör esetén)

bb) 300 kg - műanyag hordtasak nélkül számított - műanyagot,

bc) 75 kg műanyag hordtasakot,”

[azonban a bb)-bg) alpontok esetén mindösszesen legfeljebb 1000 kg csomagolószert,

meg nem haladó tömegű termékdíjköteles terméket - kizárólag végfelhasználó vevő részére - belföldi forgalomba hozó, saját célra felhasználó, vagy készletre vevő kötelezett;]

(3) A Ktdt. 2. §-a a következő 22. ponttal egészül ki:

(E törvény alkalmazásában:)

„22. könnyű műanyag hordtasak: olyan műanyag hordtasak, amelynek falvastagsága 50 mikronnál kevesebb;”

(4) A Ktdt. 2. §-a a következő 24a. ponttal egészül ki:

(E törvény alkalmazásában:)

„24a. műanyag: a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. december 18-i 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikk 5. pontja értelmében vett polimer, amelyhez esetleg adalékanyagokat vagy egyéb anyagokat is adtak és amely alkalmas a műanyag hordtasakok fő szerkezeti alkotóelemeként való felhasználásra, beleértve a biológiailag lebomló műanyagokat is;”

(5) A Ktdt. 2. § 25. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E törvény alkalmazásában:)

„25. műanyag hordtasak: olyan, műanyagból készült, fogófüllel ellátott vagy fogófül nélküli hordtasak, amelyet az áruk vagy termékek értékesítési pontján biztosítanak a fogyasztók részére, a hajlékonyfalú műanyag hűtőtasak vagy hűtőtáska kivételével;”

(6) A Ktdt. 2. §-a a következő 25b. ponttal egészül ki:

(E törvény alkalmazásában:)

„25b. nagyon könnyű műanyag hordtasak: olyan műanyag hordtasak, amelynek falvastagsága 15 mikronnál kevesebb, és amelynek felhasználása higiéniai célokat szolgál, vagy amelyet ömlesztett élelmiszerek elsődleges csomagolására használnak azokban az esetekben, amikor az segít megelőzni az élelmiszer-pazarlást;”

5. § A Ktdt. a következő 30/A. alcímmel egészül ki:

30/A. Európai Unió jogának való megfelelés

40/H. § Ez a törvény a 94/62/EK irányelvnek a könnyű műanyag hordtasakok felhasználásának csökkentése tekintetében történő módosításáról szóló, 2015. április 29-i 2015/720 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.”

6. § (1) A Ktdt. 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) A Ktdt. 3. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

7. § Hatályát veszti a Ktdt. 3. § (9) bekezdés e) pontja.

3. Záró rendelkezések

8. § Ez a törvény 2021. július 1-jén lép hatályba.

9. § Ez a törvény a 94/62/EK irányelvnek a könnyű műanyag hordtasakok felhasználásának csökkentése tekintetében történő módosításáról szóló, 2015. április 29-i 2015/720 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

10. § Az e törvény tervezetének a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló, 1994. december 20-i 94/62/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 16. cikk (1) bekezdése szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

1. melléklet a 2020. évi XCI. törvényhez

1. A Ktdt. 2. melléklet b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az egyes termékdíjköteles termékek termékdíjtételei)

b) Csomagolószer

A B
1. Anyagáram Termékdíjtétel
(Ft/kg)
2. Műanyag (a műanyag hordtasak kivételével) 57
3. Műanyag hordtasak a biológiailag lebomló műanyagból készült műanyag hordtasak kivételével 1900
4. Biológiailag lebomló műanyagból készült műanyag hordtasak 500
5. Társított (kivéve társított rétegzett italkarton) 57
6. Társított rétegzett italkarton 19
7. Fém (a fém ital-csomagolószer kivételével) 19
8. Fém ital-csomagolószer 57
9. Papír 19
10. Fa, természetes alapú anyag 19
11. Üveg 19
12. Egyéb 57

2. melléklet a 2020. évi XCI. törvényhez

1. A Ktdt. 3. melléklet 1. pont b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A qf és qáhksz értékeket az alábbi táblázat tartalmazza:)

b) Csomagolószer

A B C
1. Anyagáram qf felső hasznosítási arány qáhksz állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet országos átlagos teljesítési hányad
2. Műanyag (a műanyag hordtasak kivételével) 0,65 0,25
3. Műanyag hordtasak a biológiailag lebomló műanyagból készült műanyag hordtasak kivételével 0,65 0,15
4. Biológiailag lebomló műanyagból készült műanyag hordtasak 0,65 0,15
5. Társított (kivéve társított rétegzett italkarton) 0,65 0,40
6. Társított rétegzett italkarton 0,65 0,20
7. Fém (a fém ital-csomagolószer kivételével) 0,65 0,60
8. Papír 0,65 0,65
9. Fa, természetes alapú anyag 0,65 0,15
10. Üveg 0,65 0,60
11. Egyéb 0,65 0,25
12. Fém ital-csomagolószer 0,17 0,17

2. A Ktdt. 3. melléklet 3. pont b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Fajlagos rendszerirányítási alapköltség)

b) Csomagolószer

A B
1. Anyagáram Fajlagos rendszerirányítási alapköltség
(Ft/kg)
2. Műanyag (a műanyag hordtasak kivételével) 34
3. Műanyag hordtasak a biológiailag lebomló műanyagból készült műanyag hordtasak kivételével 1300
4. Biológiailag lebomló műanyagból készült műanyag hordtasak 342
5. Társított (kivéve társított rétegzett italkarton) 34
6. Társított rétegzett italkarton 12
7. Fém (a fém ital-csomagolószer kivételével) 12
8. Fém ital-csomagolószer 34
9. Papír 11,5
10. Fa, természetes alapú anyag 14
11. Üveg 12
12. Egyéb 34

3. A Ktdt. 3. melléklet 4. pont b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Externális költség)

b) Csomagolószer

A B
1. Anyagáram Fajlagos externális alapköltség
(Ft/kg)
2. Műanyag (a műanyag hordtasak kivételével) 24
3. Műanyag hordtasak a biológiailag lebomló műanyagból készült műanyag hordtasak kivételével 774
4. Biológiailag lebomló műanyagból készült műanyag hordtasak 204
5. Társított (kivéve társított rétegzett italkarton) 24
6. Társított rétegzett italkarton 7
7. Fém (a fém ital-csomagolószer kivételével) 8
8. Fém ital-csomagolószer 24
9. Papír 4
10. Fa, természetes alapú anyag 4
11. Üveg 6
12. Egyéb 24

4. A Ktdt. 3. melléklet 5. pont b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Kezelési költség)

b) Csomagolószer

A B
1. Anyagáram Fajlagos kezelési alapköltség
(Ft/kg)
2. Műanyag (a műanyag hordtasak kivételével) 30
3. Műanyag hordtasak a biológiailag lebomló műanyagból készült műanyag hordtasak kivételével 30
4. Biológiailag lebomló műanyagból készült műanyag hordtasak 8
5. Társított (kivéve társított rétegzett italkarton) 30
6. Társított rétegzett italkarton 10
7. Fém (a fém ital-csomagolószer kivételével) 10
8. Fém ital-csomagolószer 30
9. Papír 5
10. Fa, természetes alapú anyag 10
11. Üveg 10
12. Egyéb 30

  Vissza az oldal tetejére