Időállapot: közlönyállapot (2020.VII.15.)

2020. évi XCIII. törvény

a Közép-európai Épített Örökség Megőrző Alapítványról és a Közép-európai Épített Örökség Megőrző Alapítvány részére történő vagyonjuttatásról * 

A közép-európai régió egyes műemléki vagy műemléki védelemben nem részesülő, de kulturális, történelmi, művészeti, építészeti értékkel rendelkező és magyar vonatkozású történelmi, kulturális öröksége, művészeti gyökere, múltja, hagyománya szempontjából jelentőséggel bíró épületek, építmények fennmaradásának, megőrzésének, fenntartásának megvalósítására irányuló tevékenység előmozdítása érdekében az Országgyűlés a következő törvényt alkotja:

1. A Közép-európai Épített Örökség Megőrző Alapítvány

1. § (1) Az Országgyűlés felhívja a Kormányt, hogy az állam nevében tegye meg a szükséges intézkedéseket a Közép-európai Épített Örökség Megőrző Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) közérdekű vagyonkezelő alapítvány formájában történő létrehozására.

(2) Az Alapítvány alapítása során az állam képviseletében a külgazdasági ügyekért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) jár el.

(3) Az Alapítvány feladata

a) a közép-európai régió egyes műemléki vagy műemléki védelemben nem részesülő, de kulturális, történelmi, művészeti, építészeti értékkel rendelkező és magyar vonatkozású történelmi, kulturális öröksége, művészeti gyökere, múltja, hagyománya szempontjából jelentőséggel bíró épületek, építmények - tulajdonjogának Alapítvány általi közvetlen vagy közvetett módon való megszerzése útján történő - állagmegóvásával, felújításával, fenntartásával, illetve megvalósításával azok fennmaradásának, megőrzésének, megtekinthetőségének valamint oktatási, tudományos kutatási célú, építészeti szempontú tanulmányozásához, vizsgálatához szükséges feltételek biztosítása;

b) az a) pont szerinti épületekre, építményekre is kiterjedő, az épített örökség megőrzéséhez, megóvásához, illetve védelméhez kapcsolódó oktatási, tudományos tevékenységet végző szervezetek, intézmények hallgatói, tanulói, mindezekkel foglalkoztatási jogviszonyban állók külföldi kutatásaihoz, szakmai gyakorlatához szükséges feltételek természetben vagy pénzbeli juttatás formájában történő támogatása.

(4) Az Alapítvány (3) bekezdés szerinti tevékenysége, valamint az Alapítvány ezen céljainak a megvalósítása közérdekű célnak minősül. Az Alapítvány e céljainak megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenységet végez, amely keretében az alapító által rendelt, valamint az Alapítványhoz csatlakozók és adományozók által juttatott vagyont kezeli.

(5) Az Alapítvány alapító okiratában gondoskodni kell arról, hogy az alapítói jogok teljes körének gyakorlására az Alapítvány kuratóriuma kerüljön kijelölésre.

2. Az Alapítvány részére történő vagyonjuttatás

2. § (1) A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 13. § (3) bekezdése és az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 36. § (1) bekezdése alapján - a preambulumban és az 1. § (3) bekezdésében meghatározott célok megvalósítása érdekében - az 1. melléklet szerinti állami vagyonelemeket ingyenesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel - a Vtv. 36. § (2) bekezdésétől eltérően - az indulótőke növelése érdekében alapítói vagyoni juttatásként az Alapítvány tulajdonába kell adni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti alapítói vagyoni juttatásként az Alapítvány tulajdonába adott vagyon tekintetében nem kell alkalmazni az Nvtv. 13. § (4) bekezdés b) pontját, valamint az Nvtv. 13. § (7) és (8) bekezdésében foglaltakat.

(3) Az 1. melléklet szerinti vagyonelemek tekintetében az Alapítvány nyilvántartásba vételének hatályával a miniszter gyakorolja az államot megillető tulajdonosi jogokat és teljesíti a kötelezettségeket. A miniszter az 1. mellékletben meghatározott vagyonelemek (1) bekezdés szerinti tulajdonba adásáról az Alapítvány alapító okiratában rendelkezik. Az 1. melléklet szerinti vagyonelemekhez kapcsolódó, 2019. év után járó osztalékra vagy annak megfelelő összegre az Alapítvány jogosult.

(4) Ha az Alapítvány a tulajdonába adott 1. melléklet szerinti vagyonelemet el kívánja idegeníteni, akkor az alapító okiratban előírt módon meghatározott piaci áron köteles annak megvásárlására az államnak - a miniszterhez eljuttatott nyilatkozattal - ajánlatot tenni, amelyre tekintettel az államot vételi jog illeti meg. A vételi jog biztosítására az államot elidegenítési és terhelési tilalom illeti meg.

(5) Ha a miniszter a (4) bekezdés szerinti nyilatkozat közlésétől számított 90 napon belül úgy nyilatkozik, hogy a vagyonelem tekintetében az állam a vételi jogával nem kíván élni, vagy ha a nyilatkozat közlésétől számított 90 napon belül nem tesz nyilatkozatot, úgy az állam vételi joga megszűnik.

(6) A (4) bekezdés szerinti elidegenítésből származó bevételnek az elidegenítés költségeinek kiegyenlítést követően fennmaradó részét az Alapítvány az 1. § (3) bekezdésében meghatározott célok és feladatok megvalósítására köteles fordítani.

(7) Az Alapítvány jogutód nélküli megszűnése vagy megszüntetése esetén az 1. melléklet szerinti vagyonelem tulajdonjoga az államra száll vissza.

(8) Az Alapítvány további vagyonának és költségvetési támogatásának biztosításáról a Kormány gondoskodik.

(9) Az (1) bekezdés szerinti vagyonjuttatást úgy kell tekinteni, hogy az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 17. § (1) bekezdésben és 18. § (1) bekezdésben meghatározott feltételek szerinti juttatással esik egy tekintet alá.

3. Záró rendelkezések

3. § Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

4. § A 2. § (1)-(7) bekezdése az Alaptörvény 38. cikk (1) és (2) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

1. melléklet a 2020. évi XCIII. törvényhez

Az Alapítvány részére történő vagyonjuttatás

A B
1. Gazdasági társaság megnevezése Átadandó állami tulajdonban álló részesedés megjelölése
2. MANEVI Zártkörű Részvénytársaság 100 db törzsrészvény
3. Comitatus-Energia Beruházási Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 8700 db törzsrészvény

  Vissza az oldal tetejére