Időállapot: közlönyállapot (2020.VII.15.)

2020. évi XCIV. törvény

a sportról szóló 2004. évi I. törvény olimpiai járadékkal összefüggő módosításáról * 

1. § A sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Sporttv.) 59. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Élete végéig járadékra jogosult az érmes halálának időpontját követő hónaptól kezdődően annak özvegye, ha magyar állampolgár és az érmessel annak házastársaként a halála időpontjában és legalább az azt megelőző öt évben megszakítás nélkül közös háztartásban élt.”

2. § A Sporttv. 60. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az érmes özvegye az érmes járadéka fele részének megfelelő özvegyi járadékra jogosult. Az érmes özvegye az érmes járadékának teljes összegére jogosult közös kiskorú gyermekük nagykorúvá válásáig.”

3. § A Sporttv. „Hatályba léptető és átmeneti rendelkezések” alcíme a következő 78/N. §-sal egészül ki:

„78/N. § (1) Amennyiben a sportról szóló 2004. évi I. törvény olimpiai járadékkal összefüggő módosításáról szóló 2020. évi XCIV. törvény (a továbbiakban: Módtv7.) hatálybalépésekor az özvegyi járadékra jogosult a Módtv7. hatálybalépését követően a Módtv7.-tel megállapított 60. § (3) bekezdése alapján teljes összegű járadékra jogosult, a járadék e bekezdés szerinti megállapítására irányuló közigazgatási hatósági eljárás megindítására a jogosult kérelme alapján kerül sor. A Módtv7. hatálybalépésétől az e bekezdés alapján megváltozott összegű járadék folyósításáig terjedő átmeneti időszakra eső esetleges különbözet − jegybanki alapkamattal növelt értékben − a megváltozott összegű járadékkal együtt kerül folyósításra.

(2) Amennyiben az érmes özvegye a Módtv7. hatálybalépésekor a Módtv7.-tel megállapított 59. § (3) bekezdése alapján özvegyi járadékra válik jogosulttá, az özvegyi járadék a Módtv7. hatálybalépését követően jár azzal, hogy a járadék e bekezdés szerinti megállapítására a jogosult kérelme alapján kerül sor.”

4. § Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére