Időállapot: közlönyállapot (2023.V.11.)

2023. évi XIX. törvény

egyes egészségügyi, egészségbiztosítási és gyógyszerészeti tárgyú törvények módosításáról * 

1. Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény módosítása

1. § Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény (a továbbiakban: Ehi.) 4. § (5) bekezdés b) pontja a következő be) alponttal egészül ki:

(Az élelmezés- és táplálkozásegészségügy keretében az egészségügyi államigazgatási szerv táplálkozás-egészségügy szakterületen)

be) a bb) alpont szerinti területeken táplálkozás-egészségügyi minősítést végez.”

2. § (1) Az Ehi. 6. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az egészségügyi államigazgatási szerv egészségügyi igazgatási és koordinációs feladatai körében)

e) működteti a hatósági eljárások során az elektronikus ügyintézést biztosító és támogató rendszert, névjegyzéket vezet az országos és területi szakfelügyelőkről, nyilvántartja az általuk végzett tevékenységet, ellenőrzi az egészségügyi szolgáltatók tevékenységét és eljár az engedély nélküli tevékenység végzése esetén, a hatósági eljárásokban elektronikus kapcsolattartás útján – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – engedélyezi az egészségügyi szolgáltató tevékenységének végzését, döntést hoz az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló törvényben meghatározott szakellátási kapacitásokkal és ellátási területekkel kapcsolatos eljárásokban, engedélyezi az emberen végzett beavatkozással járó orvostudományi kutatásokat, valamint nyilvántartja

ea) az egészségügyi szolgáltatók és az általuk nyújtott egészségügyi szolgáltatások működési engedélyeit,

eb) az egészségügyi szolgáltatók nevében és felelősségére egészségügyi tevékenységet végző egészségügyi dolgozóknak és egyes egészségügyben dolgozóknak az egészségügyi tevékenység végzésével összefüggő adatait,

ec) az egészségügyi szolgáltatók részére meghatározott egészségügyi szakellátási kapacitásokat,

ed) az egészségügyi szolgáltatók szakellátási kapacitásaihoz rendelt ellátási területeket,

ee) az engedélyezett beavatkozással járó (orvostudományi) kutatásokat,

ef) a beavatkozással nem járó, embriókkal, ivarsejtekkel, őssejtekkel végezhető vizsgálatokat;”

(2) Az Ehi. 6. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) A közfinanszírozott alapellátást végző egészségügyi szolgáltatók által ellátott alapellátási körzetek adatait tartalmazó nyilvántartás egészségügyi alapellátásról szóló törvény szerinti, praxiskezelő általi vezetéséhez szükséges adatbázist az országos tisztifőorvos működteti. A nyilvántartásban rögzített adatok hitelességéért a körzetet kialakító szerv felelős. A nyilvántartás az egészségügyi alapellátásról szóló törvényben meghatározott, az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló nyilvántartás szerinti adatokat tartalmazza.”

(3) Az Ehi. 6. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(3) Az (1) bekezdés e) pontja szerinti nyilvántartás a (4) bekezdés a) pont aa) és af) alpontja, b) és e) pontja, a 6/A. § (2) bekezdés a) pontja szerinti, a nyilvántartó rendszer által az egészségügyi szolgáltató részére meghatározott egyedi azonosító száma, a 6/A. § (2) bekezdés b), d) és e) pontja, valamint a 6/B. § (1) bekezdés 12–14. pontja szerinti adatok tekintetében minősül közhiteles hatósági nyilvántartásnak.

(4) Az (1) bekezdés e) pont ea) és eb) alpontja szerinti nyilvántartás az egészségügyi szolgáltató tekintetében tartalmazza:

a) az egészségügyi szolgáltató

aa) megnevezését,

ab) cégjegyzékszámát vagy bírósági nyilvántartásba vétele számát, egyéni vállalkozó esetén nyilvántartásba vétele számát,

ac) költségvetési szerv fenntartójának megnevezését,

ad) képviselője nevét,

ae) adószámát,

af) nyilvántartó rendszer által meghatározott egyedi azonosító számát,

ag) által kötött egészségügyi felelősségbiztosítási kötvény számát és a biztosító megnevezését,

ah) finanszírozási szerződésének egészségbiztosítási szerv által adott kódját, ha az egészségbiztosítási szervvel szerződést kötött,

ai) internetes honlapja címét, ha ilyennel rendelkezik;

b) az a) pont szerinti egészségügyi szolgáltató székhelyére és az egészségügyi szolgáltatás telephelyére vonatkozó címadatokat;

c) az a) pont szerinti egészségügyi szolgáltató elérhetőségére vonatkozó adatokat telefonszám és elektronikus levelezési cím megjelölésével;

d) az egészségügyi szolgáltató tevékenysége végzésének helyszínéül szolgáló ingatlan használatának jogcímére vonatkozó adatokat;

e) az egészségügyi szolgáltató valamennyi szervezeti egységére vonatkozóan külön-külön:

ea) az egészségügyi szolgáltató által végezhető egészségügyi szakmákat a hozzájuk tartozó egészségügyi szakmakóddal, az egészségügyi szolgáltatás ellátási formájának megnevezését a hozzá tartozó kóddal, a szervezeti egység típusát, megnevezését és a nyilvántartó rendszer által képzett azonosító kódját,

eb) a közszolgáltatásban való részvételének tényét, az egészségbiztosítási szerv által meghatározott azonosító kódot,

ec) szakellátás esetén az egészségügyi szolgáltató által végezhető egészségügyi szakma miniszteri rendeletben megállapított progresszivitási szintjét,

ed) a szakmához tartozó szolgáltatási típus megnevezését,

ee) az egészségügyi szolgáltató által végezhető tevékenységek körét, amennyiben a működési engedély a szakmán belül csak egyes tevékenységek nyújtására került kiadásra, a működési engedély számát, kiállításának időpontját, státuszát, a működés megkezdésének időpontját, az engedélyezett szakmák szünetelését, a szünetelés kezdő és befejező időpontja szerint,

ef) az engedélyező hatóság megnevezését,

eg) a járóbeteg-szakellátásban és az alapellátásban a heti rendelési időt szervezeti egységenként szakmánkénti bontásban,

eh) az alapellátásban a tanácsadási időt, rendelkezésre állási időt napi bontásban,

ei) egészségbiztosítási szervvel szerződést kötött alapellátás esetén a helyettesítésre vonatkozó adatokat, ezen belül a helyettesítő nevét, helyettesítés kezdetét, helyettesítés helyét, egészségbiztosítási szervvel szerződést kötött alapellátás esetén az ügyeletben való részvételre vonatkozó adatokat,

ej) alapellátás esetén a praxiskezelő által kijelölt alapellátási körzetre, valamint a praxisengedélyre vonatkozó adatokat,

ek) járóbeteg-szakellátásban a heti szakorvosi és nem szakorvosi óraszámot szakmánkénti bontásban, járóbeteg-szakellátáson belül a diagnosztika ellátási forma esetén a folyamatos ellátásban részvétel tényét és formáját,

el) fekvőbeteg-ellátásban az osztály típusát, ágyszámát, az osztályon belül engedélyezett szakmánkénti bontásban,

em) fekvőbeteg-szakellátásban a folyamatos ellátás formáját,

en) a mentési tevékenységet, valamint a betegszállítást végző egészségügyi szolgáltató e feladatának ellátását biztosító mentőjárműveinek, betegszállító járműveinek azonosítására szolgáló érvényes rendszámra, forgalmi engedély számára, a gépjármű gyártmányára és típusára, a gépjármű gyártásának időpontjára, betegszállító jármű esetén az egyszerre szállítható beteg személyek számára és a rögzített ülések számára vonatkozó adatokat, valamint annak megjelölését, hogy a jármű aktív vagy tartalékállományban szerepel, a mentési tevékenységet végző egészségügyi szolgáltató vonatkozásában annak megjelölését, hogy a mentés a sürgősség igénye, az alkalmazott mentőegység típusa, valamint a végzett tevékenység típusa szerint milyen jellegű,

eo) a betegszállítást végző egészségügyi szolgáltató vonatkozásában annak megjelölését, hogy az a sürgősség igénye, a kíséret igénye, az alkalmazott betegszállító gépjármű típusa, valamint a végrehajtás módja szerint milyen jellegű; dialízis esetén a kezelőhelyek számát, a kezelések számát; nappali kórház esetén a beteglétszámot, nappali ellátás esetén heti óraszámot;

f) a gyógyászati segédeszközök forgalmazásával, javításával, illetve kölcsönzésével foglalkozó szolgáltatók vonatkozásában a szolgáltató heti nyitvatartási rendjét, valamint annak megjelölését, hogy a szolgáltató – jogszabályban meghatározottak szerint – sorozatgyártású, egyedi méretvétel alapján készült, vagy méretre igazított gyógyászati segédeszközt forgalmaz, javít, illetve kölcsönöz;

g) az egészségügyi szolgáltatás végzéséhez biztosított gépműszereket típus, gyártmány, gyártási év és gyártási szám szerint és

h) a közreműködés, személyes közreműködés igénybevételére vonatkozóan ennek tényét, tartalmát szakmánként.”

(4) Az Ehi. 6. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

„(4a) Az (1) bekezdés e) pont ea) és eb) alpontja szerinti nyilvántartás a közreműködő egészségügyi szolgáltató tekintetében a következő adatokat tartalmazza:

a) a közreműködő szolgáltató (4) bekezdés a) pont aa)–ag) alpontja szerinti adatokat,

b) a közreműködő szolgáltató székhelyére vonatkozó címadatokat,

c) közreműködő szolgáltató elérhetőségére vonatkozó adatokat (telefonszám, elektronikus levelezési cím) és

d) a közreműködőt igénybe vevő egészségügyi szolgáltatóval kötött közreműködői szerződésben a közreműködés helyére meghatározott szervezeti egységéhez kapcsolódóan:

da) a szakmához tartozó szolgáltatási típus megnevezését,

db) az egészségügyi szolgáltató által végezhető tevékenységek körét, amennyiben a működési engedély a szakmán belül csak egyes tevékenységek nyújtására került kiadásra,

dc) az engedélyező hatóság megnevezését,

dd) a közreműködői működési engedély számát, kiállításának időpontját, státuszát, a működés megkezdésének időpontját,

de) az engedélyezett tevékenységek szünetelését, a szünetelés kezdő és befejező időpontja szerint,

df) a járóbeteg-szakellátásban és – az alapellátásban végezhető közreműködés esetén – az alapellátásban a közreműködő által ellátott heti rendelési időt szervezeti egységenként szakmánkénti bontásban,

dg) járóbeteg-szakellátásban a heti szakorvosi és nem szakorvosi óraszámot szakmánkénti bontásban,

dh) járóbeteg-szakellátáson belül a diagnosztika ellátási forma esetén a folyamatos ellátásban részvétel tényét és formáját,

di) fekvőbeteg-ellátásban a folyamatos ellátás formáját,

dj) a mentési tevékenységet, valamint a betegszállítást végző egészségügyi szolgáltató e feladatának ellátását biztosító mentőjárműveinek, illetve betegszállító járműveinek azonosítására szolgáló érvényes rendszámra, forgalmi engedély számára, a gépjármű típusára, a gépjármű gyártásának évére, betegszállító jármű esetén az egyszerre szállítható beteg személyek számára és a rögzített ülések számára vonatkozó adatokat, valamint annak megjelölését, hogy a jármű aktív vagy tartalékállományban van,

dk) a mentési tevékenységet végző egészségügyi szolgáltató vonatkozásában annak megjelölését, hogy a mentés a sürgősség igénye, az alkalmazott mentőegység típusa, valamint a végzett tevékenység típusa szerint milyen jellegű,

dl) a betegszállítást végző egészségügyi szolgáltató vonatkozásában annak megjelölését, hogy az a sürgősség igénye, a kíséret igénye, az alkalmazott betegszállító gépjármű típusa, valamint a végrehajtás módja szerint milyen jellegű.”

(5) Az Ehi. 6. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) Az egészségügyi államigazgatási szervnek az egészségügyi szolgáltatók tevékenységének engedélyezése és az emberen végzett beavatkozással járó orvostudományi kutatások engedélyezése tárgyában kérelemre lefolytatott eljárásáért vagy igazgatási szolgáltatásáért – az egészségügyért felelős miniszternek az adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben kiadott rendeletében meghatározott – igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni, amely átutalással vagy elektronikus díjfizetéssel (EFER) teljesíthető.”

3. § Az Ehi. 6/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6/A. § (1) Az egészségügyi államigazgatási szerv az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 108/A. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő személyt vagy szervezetet – annak bejelentése alapján – hatósági nyilvántartásba veszi. A nyilvántartásba vételt az egészségügyi államigazgatási szerv közli a bejelentő személlyel vagy szervezettel.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hatósági nyilvántartás tartalmazza:

a) a nyilvántartásba vétel alapján működő egészségügyi szolgáltató 6. § (4) bekezdés a) pont aa)–ag) alpontjában és c) pontjában meghatározott adatait,

b) a nyilvántartásba vétel alapján működő egészségügyi szolgáltató székhelyére vonatkozó címadatokat,

c) a nyilvántartásba vétel alapján működő egészségügyi szolgáltatóra vonatkozóan a 6. § (4) bekezdés e) pont ea), ed), eh) és el) alpontjában meghatározott adatokat,

d) a nyilvántartásba vétel alapján működő egészségügyi szolgáltatót foglalkoztató, illetve igénybe vevő egészségügyi szolgáltatóra vonatkozóan azon szervezeti egység engedélyező hatóság által kiadott egyedi azonosítóját, valamint megnevezését, amelynek működtetésében a nyilvántartásba vétel alapján működő egészségügyi szolgáltató részt vesz,

e) a nyilvántartásba vétel alapján működő egészségügyi szolgáltató nevében személyesen szolgáltatást nyújtó, az egészségügyi szolgáltatásban részt vevő egészségügyi és nem egészségügyi dolgozók 6/B. §-ban meghatározott adatait szervezeti egységenként és azon belül szakmánként.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott adatok a szolgáltató azonosítójához rendelten szerepelnek a nyilvántartásban.

(4) A nyilvántartásba vétel alapján működő egészségügyi szolgáltató a (2) bekezdésben foglaltak változását haladéktalanul, de legkésőbb nyolc munkanapon belül bejelenti az egészségügyi államigazgatási szervnek. Az egészségügyi államigazgatási szerv a változást a nyilvántartásba bejegyzi, és ennek tényét közli a bejelentő személlyel vagy szervezettel.

(5) A (4) bekezdés szerinti bejelentés azon adatok tekintetében, amelyeket más nyilvántartás közhitelesen tartalmaz, úgy is teljesíthető, hogy az adatváltozásról a közhiteles nyilvántartást vezető szerv értesíti az egészségügyi államigazgatási szervet.

(6) Az (1) és (4) bekezdés szerinti bejelentés a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 57. § (2) bekezdés a)–d) pontja szerinti bentlakásos intézmények (a továbbiakban: bentlakásos intézmény) által nyújtott, jogszabályban meghatározott kötelező szolgáltatásai körébe tartozó egészségügyi tevékenység vonatkozásában a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásába (a továbbiakban együtt: szolgáltatói nyilvántartás) történő bejegyzésre vagy adatmódosításra irányuló eljárás keretében is előterjeszthető.

(7) Az egészségügyi államigazgatási szervnek a bejelentés alapján egészségügyi szolgáltatóként közhiteles nyilvántartásba vételre irányuló, kérelemre lefolytatott eljárásáért vagy igazgatási szolgáltatásáért – az egészségügyért felelős miniszternek az adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben kiadott rendeletében meghatározott – igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni, amely átutalással vagy elektronikus díjfizetéssel (EFER) teljesíthető.”

4. § Az Ehi. a következő 6/B. §-sal egészül ki:

„6/B. § (1) A 6. § (1) bekezdés e) pont eb) alpontja szerinti nyilvántartás tartalmazza az egészségügyi szolgáltatásban részt vevő, az Eütv. szerinti alap- és működési nyilvántartásban szereplő egészségügyi dolgozók alábbi adatait szervezeti egységenként és azon belül szakmánként:

1. az alapnyilvántartási számot,

2. a foglalkoztatott nevét,

3. a nyilvántartás típusát,

4. nyilvántartási periódus kezdetét és végét,

5. nyilvántartásból történő törlés tényét,

6. az egészségügyi szolgáltató foglalkoztatottját érintő korlátozás, valamint eltiltás tényét,

7. felügyeletre vonatkozó adatot,

8. működési nyilvántartás státuszát,

9. a FEOR-számot,

10. a foglalkoztatási jogviszony típusát,

11. a foglalkoztatási jogviszony kezdetének és a végének időpontját,

12. a foglalkoztatás jellegét (alkalmazottnál),

13. a heti óraszámot (összesen),

14. a szervezeti egységben végzett heti óraszámot,

15. az önként vállalt többletmunka tényét (alkalmazottnál),

16. az önként vállalt többletmunka havi óraszámát,

17. a tartós távollét tényét és

18. a tartós távollét indokát.

(2) A 6. § (1) bekezdés e) pont eb) alpontja szerinti nyilvántartás tartalmazza az egészségügyi szolgáltatásban közvetlenül részt vevő, a szakmai minimumfeltételekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott szakmákban feltételként előírt, az Eütv. szerinti alap- és működési nyilvántartásban nem szereplő egészségügyi dolgozók (1) bekezdés szerinti adatait, valamint az alábbi adatokat szervezeti egységenként és azon belül szakmánként:

a) a foglalkoztatott nevét,

b) a foglalkoztatott születési helyét és idejét és

c) a munkakör betöltéséhez használt szak- vagy alapképesítés(ek) megnevezését, végzettséget igazoló okirat számát.

(3) Az egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személyek alapnyilvántartásának és az egészségügyi dolgozók működési nyilvántartásának vezetője informatikai rendszerek közötti elektronikus adatátadás útján átadja az egészségügyi államigazgatási szerv részére az (1) bekezdés 1–9. pontja szerinti adatokat.

(4) Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló törvényben meghatározott szabadfoglalkozású jogviszonyban megbízási szerződéssel foglalkoztatott egészségügyi dolgozót a foglalkoztató egészségügyi szolgáltató jelenti be a 6. § (1) bekezdés e) pont eb) alpontja szerinti nyilvántartásba.

(5) Az egészségügyi államigazgatási szerv az egészségügyi dolgozók alapnyilvántartási száma alapján elektronikus úton adategyeztetést folytathat az egészségbiztosítási szervvel az egészségügyi szolgáltató nevében és felelősségére egészségügyi tevékenységet végző egészségügyi dolgozók (1) bekezdés szerinti adatairól.”

5. § Az Ehi. 11. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az egészségügyi államigazgatási szerv figyelmeztetés szankció alkalmazása keretében vagy egészségügyi bírság kiszabásával egyidejűleg elrendeli)

c) a jogszabályokban, valamint az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusában foglaltak megsértése, vagy súlyos vagy tömeges egészségkárosodás megelőzése érdekében az egészségre ártalmas, 13/A. § (1) bekezdése szerinti élelmiszerek, termékek, tárgyak, vagy anyagok használatának és forgalmazásának megszüntetését, szükség esetén megsemmisítését;”

6. § Az Ehi. 13. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Az egészségügyi államigazgatási szerv az állami adó- és vámhatóság által az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 131. § (29) bekezdése szerint közölt adatokat – az érintett egészségügyi szolgáltató egészségügyi tevékenységére vonatkozó jogszabályi követelmények betartásának ellenőrzése, az egészségügyi szolgáltatás nyújtása tekintetében hatáskörébe tartozó közigazgatási hatósági eljárás lefolytatása céljából – a közléstől számított egy évig kezeli.”

7. § Az Ehi. 14/B. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:

„(9) Az ivóvíz-, fürdővíz- és használati melegvíz-ellátásban a vízzel közvetlenül érintkező anyagok, termékek bejelentésével és a technológiák, termékek vízbiztonsági engedélyezésével kapcsolatos hatósági ügyekben nincs helye sommás eljárásnak.”

8. § Az Ehi. a következő 15/F. §-sal egészül ki:

„15/F. § A 2023. június 1-jén a szolgáltatói nyilvántartásban szereplő bentlakásos intézmények által nyújtott, jogszabályban meghatározott kötelező szolgáltatásai körébe tartozó egészségügyi tevékenységnek a 6/A. § (1) bekezdése szerinti hatósági nyilvántartásba vételére a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti működést engedélyező szerv (a továbbiakban: működést engedélyező szerv) adatszolgáltatása alapján, hivatalból kerül sor. A működést engedélyező szerv a bejelentéshez szükséges adatokat 2023. július 1. napjáig bocsátja az egészségügyi államigazgatási szerv rendelkezésére. A nyilvántartásba vétel tényét az egészségügyi államigazgatási szerv közli az érintett bentlakásos intézménnyel.”

9. § Az Ehi.

a) 4. § (5) bekezdés b) pont bb) alpontjában a „táplálkozás-egészségügyi vizsgálatokat” szövegrész helyébe a „táplálkozás-egészségügyi ellenőrzést, vizsgálatokat” szöveg,

b) 4. § (5) bekezdés b) pont bd) alpontjában a „ba)–bc) alpont” szövegrész helyébe a „ba)–bc), be) alpont” szöveg,

c) 7. § (2) bekezdés b) pontjában az „, illetve” szövegrész helyébe az „és” szöveg,

d) 7. § (3) bekezdés b) pontjában az „az engedélyes” szövegrész helyébe az „az engedélyes és a forgalmazó” szöveg,

e) 11. § (2) bekezdés a) pontjában az „intézkedések végrehajtását;” szövegrész helyébe az „intézkedések végrehajtását, engedélyek visszavonását, bejelentések nyilvántartásból törlését;” szöveg,

f) 13/A. § (3) bekezdésében a „szabálysértési vagy közigazgatási – kivéve eljárási – bírságot” szövegrész helyébe a „szabálysértési bírságot” szöveg,

g) 15. § (10) bekezdésében az „a 14. § szerinti” szövegrész helyébe az „a 6. § (7) bekezdése, a 6/A. § (7) bekezdése és a 14. § szerinti” szöveg

lép.

10. § Hatályát veszti az Ehi.

a) 6. § (8) bekezdése,

b) 15. § (11) bekezdés c) pontjában az „az élelmiszerekben lévő transz-zsírsavak megengedhető legnagyobb mennyiségét,” szövegrész.

2. Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény módosítása

11. § Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Eüak.) I. Fejezete a következő 3/C. §-sal egészül ki:

„3/C. § E törvény alkalmazásában a kezelést végző orvossal egy tekintet alá esik a jogszabályban meghatározott halottvizsgálatra jogosult és azt végző, valamint a mentési feladatokat ellátó mentőtiszt, továbbá igazságügyi szakértői tevékenysége körében jogszabályban meghatározott halottvizsgálatot, halottakkal kapcsolatos orvosi eljárást végző orvos.”

12. § Az Eüak. 22. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) Az egészségbiztosítási szerv a 4. § (2) bekezdés g) pontja szerinti célból, törvényben meghatározott feladata ellátása során, az ehhez szükséges mértékű egészségügyi adathoz az EESZT útján is hozzáférhet.”

13. § Az Eüak. a következő 24/B. §-sal egészül ki:

„24/B. § (1) Ha jogszabály

a) a lőfegyverekről és lőszerekről szóló törvény alapján engedélyköteles eszköz megszerzését, illetve tartását az egészségi alkalmasság igazolásához köti, vagy

b) a szolgálati lőfegyver viselésére feljogosító jogviszony létesítéséhez, illetve munkakör ellátásához vagy szolgálati beosztás betöltéséhez orvosi, egészségi vagy egyéb egészségügyi alkalmassági vizsgálatot ír elő,

az egészségi alkalmassági vizsgálatot végző orvos jogosult az érintett személynek az EESZT-ben tárolt, az a), illetve a b) pont szerinti alkalmasság megállapításához vagy kizárásához szükséges adatainak a kezelésére.

(2) Ha az érintett a 13. § b) pontja szerinti okból az alkalmasság tekintetében releváns vonatkozó egészségügyi adatot nem vagy a vizsgálathoz nem teljeskörűen adott át vagy az adatok tekintetében ellenőrzés szükséges, az (1) bekezdés a), illetve b) pontja szerinti alkalmasság megállapítására vagy kizárására irányuló vizsgálat eredményes lefolytatása érdekében az egészségi alkalmassági vizsgálatot elvégző orvos számára az EESZT működtetője a 35/C. § (1) bekezdése szerinti korlátozás alá, valamint az érintett önrendelkezésében foglalt korlátozás alá eső adatokat is hozzáférhetővé teszi.

(3) Az (1) bekezdés szerinti, egészségi alkalmassági vizsgálatot végző orvos a (2) bekezdésben meghatározott adatokat a bűncselekmények megelőzése, az élet és a testi épség védelme céljából az (1) bekezdés a), illetve b) pontja szerinti alkalmasság kérdésében adandó véleményének a közléséig kezeli.”

14. § (1) Az Eüak. 35/B. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) Az EESZT működtetője ellenőrzi az (1) bekezdés szerinti kötelezettség teljesítését, valamint azt, hogy az EESZT-hez csatlakozásra kötelezett egészségügyi szolgáltató az EESZT útján való adatszolgáltatási kötelezettségének eleget tesz-e. Ha jogszabály az EESZT működtetőjének erről szóló tájékoztatási kötelezettségét előírja, az ellenőrzésének eredményét a hatósági ellenőrzést végző államigazgatási szerv számára automatizált lekérdező felület útján is – a személyes adatok törvényben meghatározott kezelésének szabályai betartása mellett – biztosíthatja.”

(2) Az Eüak. 35/B. §-a a következő (11)–(15) bekezdéssel egészül ki:

„(11) Az EESZT működtetője az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény (a továbbiakban: Eszjtv.) 4. § (5) bekezdése szerinti összeférhetetlenség ellenőrzése és vizsgálata érdekében az Eszjtv. hatálya alá tartozó egészségügyi szolgáltató (a továbbiakban: megkereső munkáltató) megkeresésére adatot szolgáltat arról, hogy az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló foglalkoztatottja a megkeresésben foglalt legfeljebb egyéves időtartamban, az egészségügyi szolgáltató által megjelölt beteget a megkeresésben megjelölt betegségkódok miatt más egészségügyi szolgáltatónál kezelte-e. Az EESZT működtetője a megkeresés adatait legfeljebb az adatszolgáltatás idejéig kezeli.

(12) A megkereső munkáltató a (11) bekezdés szerinti betegségkódokat az általa kezelt betegség, betegségcsoport, valamint az érintett betegség jellegzetes tüneteihez kapcsolódó más betegség, betegségcsoport szerint határozza meg.

(13) Ha a (11) bekezdés szerinti megkeresés alapján az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személy más egészségügyi szolgáltatónál a megkeresés szerinti betegségkódok valamelyikével kezelte a megkeresés szerinti beteget, a megkereső munkáltató az összeférhetetlenség vizsgálatának eredményes lefolytatása, a betegek biztonságos ellátása és az egészségügyi ellátás iránti közbizalom fenntartása érdekében az EESZT működtetőjétől az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személy tekintetében a (11) bekezdésben foglalt megkeresésében szereplő adatok következő részletezését kérheti:

a) az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személy mely egészségügyi szolgáltató keretében nyújtotta a (11) bekezdés szerinti egészségügyi szolgáltatást,

b) az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személy mikor nyújtotta a (11) bekezdés szerinti egészségügyi szolgáltatást.

(14) Az EESZT működtetője a megkeresés adatait legfeljebb az adatszolgáltatás idejéig kezeli.

(15) A megkereső munkáltató köteles biztosítani, hogy az ellátási összeférhetetlenségi eljárás során beszerzett vagy vizsgált, a beteg azonosítását lehetővé tevő egészségügyi adatot – ha jogszabály vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusa másként nem rendelkezik – a munkáltató által foglalkoztatott és az ellátási összeférhetetlenségi eljárásban közvetlenül részt vevő, e tekintetben külön titoktartási kötelezettséget vállaló orvos ismerheti meg.”

15. § Az Eüak.

a) 35/E. § (1) bekezdésében a „39. cikkében, továbbá a (2) és (3) bekezdésben foglalt feladatokat” szövegrész helyébe a „39. cikkében foglalt feladatokat” szöveg,

b) 35/E. § (2) bekezdésében az „adatvédelmi tisztviselő” szövegrészek helyébe az „EESZT működtetője” szöveg,

c) 35/E. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében és (4) bekezdésében az „adatvédelmi tisztviselő” szövegrész helyébe az „EESZT működtetője” szöveg

lép.

3. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény módosítása

16. § A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Ebtv.) 19. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az egészségügyi ellátás keretében a biztosított a finanszírozott egészségügyi szolgáltatások igénybevételére a kezelőorvos által gyógyító céllal rendelt, az egészségbiztosításért felelős miniszter által jóváhagyott, az egészségbiztosítási szerv által a honlapján az alkalmazást megelőzően 30 nappal közleményben közzétett, az adott ellátásra meghatározott finanszírozási eljárásrend, az egészségbiztosításért felelős miniszter által meghatározott vizsgálati és terápiás eljárási rend, valamint rehabilitációs ellátási program szerint a finanszírozási jogszabályokban meghatározott egyéb igénybevételi feltételek figyelembevételével jogosult. Ha a biztosított állapota és a gyógyítás szempontjai azt szükségessé teszik, a kezelőorvos a finanszírozási eljárásrendben, a vizsgálati és terápiás eljárási rendben, valamint a rehabilitációs ellátási programban foglaltaktól eltérhet.

(2) Ha az adott ellátás tekintetében nem került meghatározásra az (1) bekezdés szerinti finanszírozási eljárásrend, vizsgálati és terápiás eljárási rend vagy rehabilitációs ellátási program, a biztosított a kezelőorvos által gyógyító céllal rendelt, a szolgáltatónál rendelkezésre álló mindazon finanszírozott vizsgálati és terápiás ellátásra jogosult, amely egészségi állapotának lehetséges mértékű helyreállításához szükséges.”

17. § Az Ebtv. 26. § (4) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

[Nem nyújtható az (1) bekezdés c) pontja szerinti támogatás]

d) a vény nélkül kiadható, nem támogatott gyógyszerekre.”

18. § (1) Az Ebtv. 27. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(10) Ha a biztosított valamely EGT-tagállam területén ellátást vesz igénybe, az egészségbiztosító engedélyezheti a magyarországi egészségügyi szolgáltatóhoz történő szállítás megtérítését. Az egészségbiztosító az engedélyezési eljárás során figyelembe veszi, hogy

a) a beteg ellátása az adott EGT-tagállamban megfelelő színvonalú-e,

b) a szállítás okozhat-e állapotromlást,

c) igényel-e a beteg ellátása Magyarországon további fekvőbeteg-ellátást,

d) az E. Alap vonatkozásában költséghatékonyabb-e a hazaszállítás és a beteg hazai további ellátása, mint az adott EGT-tagállamban történő ellátás költségeinek átvállalása.”

(2) Az Ebtv. 27. §-a a következő (10a) bekezdéssel egészül ki:

„(10a) A (10) bekezdés szerinti engedély tárgyában hozott döntés ellen fellebbezésnek van helye.”

19. § Az Ebtv. 36. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

„(4a) A bértámogatások igénylésének és felhasználásának nyomon követése és jogszerűségének ellenőrzése érdekében az egészségbiztosító jogosult megismerni a jogosult nevét, születési idejét, adóazonosító jelét, TAJ-számát, valamint a foglalkoztatása teljesítésére vonatkozó adatokat.”

20. § Az Ebtv. 38/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„38/A. § Ha az egészségbiztosító az ellenőrzés során megállapítja, hogy az egészségügyi szolgáltató

a) a finanszírozási szerződés vagy ártámogatás nyújtására kötött szerződés szerinti,

b) más forrásból megtérülő vagy

c) el nem végzett

ellátásért, ki nem szolgált termékért a biztosítottal a jogszabály szerinti térítési díjat meghaladóan térítési díjat fizettetett, kötelezi az egészségügyi szolgáltatót a térítési díjnak a biztosított részére történő visszafizetésére.”

21. § Az Ebtv. 45. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) A (3a) és a (4) bekezdés szerint kiadott orvosszakértői vélemény alapján a háziorvos igazolja a keresőképtelenséget.”

22. § Az Ebtv. 46. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Ha a biztosított a táppénzre való jogosultság első napját közvetlenül megelőző egy éven belül már táppénzben vagy a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény 33. § (2) bekezdése szerinti díjazásban részesült, ennek időtartamát az újabb táppénz folyósításának időtartamába be kell számítani, kivéve, ha a biztosított a 44. § g) pontja alapján minősül keresőképtelennek.”

23. § Az Ebtv. 80. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:

„(5a) Ha a TAJ-számmal rendelkező személy nem teljesíti az (5) bekezdés szerinti bejelentési kötelezettségét, azonban a külföldi biztosító részéről jogosultságigazolás kerül kiadásra, akkor a jogosultságigazolást a külföldi biztosítás létrejöttére vonatkozó bejelentésnek kell tekinteni.”

24. § (1) Az Ebtv. 83. § (4) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Felhatalmazást kap az egészségbiztosításért felelős miniszter, hogy rendeletben határozza meg)

c) az egyes főbb betegségcsoportok finanszírozási eljárásrendje szerkesztésének, a szakmai ellenőrzés alapját képező szempontoknak, valamint az egyes főbb betegségcsoportok vizsgálati és terápiás eljárási rendje és a gyógyszerterápiás ajánlások kidolgozásának, szerkesztésének, valamint az ezeket érintő szakmai egyeztetések lefolytatásának egységes szabályait,”

(2) Az Ebtv. 83. § (6) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Felhatalmazást kap az egészségbiztosításért felelős miniszter, hogy rendeletben határozza meg)

e) a háziorvosi és fogorvosi indikátorrendszerre vonatkozó részletes szabályokat, az egyes indikátorok meghatározását, és a háziorvosok és fogorvosok gyógyító-megelőző tevékenységének értékelési módszerét, és ennek alapjául szolgáló célértéket,”

25. § Az Ebtv.

a) 22. § (6) bekezdés a) és b) pontjában a „16” szövegrész helyébe a „18” szöveg,

b) 27. § (5) bekezdésében az „élettársa által indokoltan igénybe vett” szövegrész helyébe az „élettársa által a (2) bekezdésben meghatározott, indokoltan igénybe vett” szöveg, az „egészségbiztosító megtéríti” szövegrész helyébe az „egészségbiztosító az ellátás igénybevételekor hatályos jogszabályok alapján megtéríti” szöveg,

c) 29. § (9) bekezdésében az „Az egészségügyi szolgáltatás igénybevételére való jogosultság” szövegrész helyébe az „A magyar közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatónál az egészségügyi szolgáltatás igénybevételére való jogosultság” szöveg,

d) 30. § (1) bekezdésében az „(a továbbiakban: köztartozás),” szövegrész helyébe az „(a továbbiakban: köztartozás) vagy az Egészségbiztosítási Alap felé fennálló tartozással,” szöveg,

e) 30. § (2) bekezdés c) pontjában a „köztartozással,” szövegrész helyébe a „köztartozással vagy az E. Alap felé fennálló tartozással,” szöveg,

f) 36. § (5) bekezdésében az „(1)–(4)” szövegrész helyébe az „(1)–(4a)” szöveg,

g) 37. § (2) bekezdés b) pontjában az „a miniszteri rendeletben kihirdetett finanszírozási” szövegrész helyébe az „a finanszírozási” szöveg,

h) 44. § g) pontjában az „akit közegészségügyi okból foglalkozásától eltiltják” szövegrész helyébe az „aki nem beteg, ugyanakkor közegészségügyi okból foglalkozásától eltiltanak” szöveg,

i) 45. § (3a) bekezdésében az „igazolhatja” szövegrész helyébe a „bírálhatja el” szöveg,

j) 45. § (4) bekezdésében az „igazolhatja” szövegrész helyébe az „elbírálhatja” szöveg

lép.

26. § Hatályát veszti az Ebtv.

a) 20. § (1) bekezdés a) pontjában a „– ha a biztosított egészségi állapota nem indokolja az azonnali ellátását, figyelemmel a (3) bekezdésben foglaltakra is –” szövegrész,

b) 20. § (9) bekezdése,

c) 20. § (10) bekezdésében az „és (9)” szövegrész,

d) 44. § b) pontjában az „, és csecsemőgondozási díjra nem jogosult” szövegrész,

e) 83. § (6) bekezdés a) pontja.

4. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény módosítása

27. § Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 108. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) A működési engedélyezésre irányuló eljárás elektronikus azonosítási szolgáltatás igénybevételét követően elektronikus űrlapon benyújtott kérelem útján kezdeményezhető.”

28. § (1) Az Eütv. 108/A. § (2) bekezdése a következő e) és f) ponttal egészül ki:

[Az (1) bekezdés alapján egészségügyi szolgáltatóként az a személy vagy szervezet működhet, aki vagy amely]

e) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 57. § (2) bekezdés a)–d) pontja szerinti bentlakásos intézményeknek a jogszabályban meghatározott kötelező szolgáltatásai körébe tartozó egészségügyi szolgáltatást nyújt,

f) igazságügyi szakértői tevékenysége körében, igazságügyi szakértői intézményként jogszabályban meghatározott halottvizsgálatot, halottakkal kapcsolatos orvosi eljárást végez.”

(2) Az Eütv. 108/A. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) Az egészségügyi államigazgatási szerv felé e törvény alapján megtett bejelentés alapján, hatósági nyilvántartásba vételre irányuló eljárásért vagy igazgatási szolgáltatásért – az egészségügyért felelős miniszternek az adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben kiadott rendeletében meghatározott – igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.”

29. § Az Eütv. 110. §-a a következő (9a) bekezdéssel egészül ki:

„(9a) Az Eütev. 4. § a) pont ab) alpontja szerinti egészségügyi dolgozó tevékenysége feletti felügyelet a tevékenység végzésének helye szerinti egészségügyi szolgáltatónál tevékenységet végző egészségügyi dolgozó által biztosítandó, foglalkoztatási jogviszonyára tekintet nélkül.”

30. § Az Eütv. 111. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Az alapnyilvántartást vezető szerv az egészségügyi dolgozók alapnyilvántartásából a (3) bekezdés szerinti adatokat – kivéve a (3) bekezdés a) pontjából a szakképesítést szerzett személy neme, állampolgársága, lakóhelye és tartózkodási helye, valamint a (3) bekezdés b) pontjából a képzés nyelve – a nyilvántartásba történő felvételt követően, továbbá az ezen adatokban bekövetkezett változásokat napi rendszerességgel – jogszabályban előírt feladatai ellátása érdekében – elektronikus úton, informatikai rendszerkapcsolat útján megküldi az országos tisztifőorvosi feladatokat ellátó szerv részére.”

31. § (1) Az Eütv. 112. § (4) bekezdése a következő o) ponttal egészül ki:

(A működési nyilvántartás az alábbi adatokat tartalmazza:)

o) jogszabályban meghatározott halottvizsgálatra jogosult mentőtiszt esetén a halottvizsgálati képzésről szóló igazolást.”

(2) Az Eütv. 112. § (7a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7a) A működési nyilvántartást vezető szerv az egészségügyi dolgozók működési nyilvántartásából a (4) bekezdés b)–c), e), k) és m) pontja, továbbá a (4) bekezdés a) pontjából az egészségügyi dolgozó neve, illetve az egészségügyi tevékenység gyakorlása során használt neve, valamint a (4) bekezdés g) pontjából az egészségügyi tevékenység szüneteltetésének ténye szerinti adatokat a nyilvántartásba történő felvételt követően, továbbá az ezen adatokban bekövetkezett változásokat napi rendszerességgel – a jogszabályban előírt feladatai ellátása érdekében – elektronikus úton, informatikai rendszerkapcsolat útján megküldi az országos tisztifőorvosi feladatokat ellátó szerv részére.”

32. § (1) Az Eütv. 114. § (2) bekezdés m) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az egységes egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoringrendszert működtető egészségügyi államigazgatási szerv]

m) az Ehi. 6. § (4) és (4a) bekezdése, 6/A. § (2) bekezdése, valamint 6/B. § (1) és (2) bekezdése szerinti nyilvántartás adatait,”

[a (3) bekezdésben meghatározott módon kezeli, feldolgozza és azok alapján elemzi, értékeli az egészségügyi ágazatban dolgozók munkaerő-piaci, foglalkoztatási helyzetét, részt vesz – különös figyelemmel az ellátási szükségletekhez igazodó humánerőforrási feltételek megteremtésének követelményére – a képzési, mobilitási programok irányának meghatározásában, valamint az egységes egészségügyi ágazati humánerőforrás stratégiai javaslat kidolgozásában, beleértve az életpályamodell és a kapcsolódó szolgáltatási koncepció kidolgozását is.]

(2) Az Eütv. 116/D. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az egészségügyi szakirányú szakmai továbbképzésre az vehető fel, aki

a) az Szkt. alapján egészségügyi szakmával, illetve szakképesítéssel, vagy egészségügyi főiskolai végzettséggel vagy felsőoktatási intézményben orvos- és egészségtudományi képzési terület ciklusokra bontott képzés alap- vagy mesterképzési szakán szerzett szakképzettséggel rendelkezik,

b) orvos- és egészségtudományi képzési terület egységes osztatlan mesterképzési szakán szerzett szakképzettséggel és egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítéssel rendelkezik, továbbá megfelel az egészségügyi szakirányú szakmai továbbképzésről szóló jogszabályokban meghatározott részvételi követelményeknek, vagy

c) az a) és b) pont alá nem tartozó, felsőoktatási ciklusokra bontott képzés alap- vagy mesterképzési szakon, vagy felsőoktatási egységes osztatlan mesterképzési szakon szerzett szakképzettséggel rendelkezik, és megfelel az egészségügyi szakirányú szakmai továbbképzésről szóló jogszabályokban meghatározott részvételi követelményeknek.”

33. § Az Eütv. 140/B. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:

„(6a) Az ETT etikai eljárásban hozott döntését a bíróság nem változtathatja meg.”

34. § (1) Az Eütv. 155. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(10) Az állami fenntartású, vármegyei intézménynek nem minősülő és a (15), (17) és (18) bekezdés, valamint a 151/B. § (2) bekezdése hatálya alá nem tartozó egészségügyi intézmény (a továbbiakban: városi intézmény) irányítási szempontból

a) egészségügyi felsőoktatási intézmény klinikai központja esetében törvény vagy

b) az a) pont hatálya alá nem tartozó esetben a Kormány rendelete

által kijelölt, a városi intézménnyel azonos vármegyében működő irányító vármegyei intézményhez (a továbbiakban: irányító vármegyei intézmény) tartozik.”

(2) Az Eütv. 155. § (21) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(21) Az önkormányzati fenntartású, járóbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi intézmény tekintetében az (1a) bekezdés a)–d) és f)–h) pontja szerinti szakmai fenntartói jogköröket az érintett vármegyében működő irányító vármegyei intézmény gyakorolja.”

35. § Az Eütv. 174. §-a a következő (6)–(13) bekezdéssel egészül ki:

„(6) A (2) bekezdéstől eltérően sejtbanki tevékenységen belül ivarsejtbanki tevékenység végzésére, illetve reprodukciós eljárás végzésére jogosító működési engedéllyel rendelkező egészségügyi szolgáltató ivarsejtet – szakorvosi javaslat alapján – átvehet a (7) bekezdés szerinti letevőtől, annak kérelmére a 166. § (1) bekezdésében meghatározott reprodukciós eljárások jövőbeni, saját célból történő elvégzésének céljából (a továbbiakban: fertilitásprezerváció).

(7) A (6) bekezdés szerinti esetben a letevő kizárólag olyan cselekvőképes személy, vagy életkora miatt korlátozottan cselekvőképes kiskorú lehet, aki orvosi indikációval alátámasztottan, jogszabályban meghatározott betegségének, állapotának, vagy kezelésének következtében a jövőben vélelmezhetően meddővé válik.

(8) A (7) bekezdés szerint letevőt a fertilitásprezerváció feltételeiről előzetesen szóban és írásban egyaránt tájékoztatni kell, a tájékoztatásnak ki kell terjednie különösen az eljárás szükségességének indokaira, céljára, az eljárás alkalmazásától várható eredményre, az eljárás igénybevételének várható költségeire, és az eljárás alkalmazására vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre.

(9) Az ivarsejtbanki tevékenységet végző egészségügyi szolgáltató a fertilitásprezerváció céljából letett ivarsejtet a letevő írásbeli rendelkezése alapján csak további sejtbanki tevékenység, vagy reprodukciós eljárás érdekében szolgáltathatja ki a más ivarsejtbanki tevékenység végzésére, vagy reprodukciós eljárás végzésére jogosult egészségügyi szolgáltatónak. Az egészségügyi szolgáltató a letett ivarsejteket a felhasználásig, vagy a (10) bekezdés szerinti megsemmisítésig fagyasztva tárolja.

(10) A (7) bekezdés szerinti letevő írásbeli kérelmére az ivarsejteket a tárolási idő lejárta előtt meg kell semmisíteni. A kérelmet közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.

(11) Korlátozottan cselekvőképes kiskorú esetében a (6) bekezdés szerinti szakorvosi javaslat kezdeményezéséhez, és a kérelemhez – beleértve a (10) bekezdés szerinti kérelmet is – a törvényes képviselő hozzájárulása szükséges.

(12) Ha a (11) bekezdés szerinti hozzájárulást a törvényes képviselő nem adja meg, a gyámhatóság a beavatkozás elvégzéséhez a Fővárosi Törvényszéknél kérelmet terjeszthet elő a jognyilatkozat vagy a jognyilatkozatok pótlása iránt. A bírósági eljárásra a 187/A. § (4) és (5) bekezdésében foglaltak alkalmazandók, azzal, hogy a bíróság a jognyilatkozatot abban az esetben pótolja, ha a fertilitásprezerváció elvégzése – figyelembe véve a kérelmező egészségügyi és személyi körülményeit – a kérelmező érdekében áll.

(13) A fertilitásprezerváció keretében letétbe helyezett ivarsejtek esetében a (4) és (5) bekezdésben foglaltakat alkalmazni kell.”

36. § Az Eütv. 217. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) Az (1) bekezdés b) pontjában foglaltak valószínűsítésére mentőtiszt is jogosult.”

37. § Az Eütv. 244/I. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Az (1) bekezdés szerinti ügyekben – a 140/B. § (2) bekezdés b) pontjától eltérően –

a) az ETT-nek a Kormány rendeletében meghatározott első fokon eljáró testülete az elsőfokú döntést,

b) az ETT-nek a Kormány rendeletében meghatározott másodfokon eljáró testülete azon ügyekben, amelyekben az elsőfokú döntést a Magyar Orvosi Kamara hozta meg, a másodfokú döntést

2023. december 31-ig hozza meg.”

38. § (1) Az Eütv. 247. §-a a következő (1d) bekezdéssel egészül ki:

„(1d) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a 155. § (10) bekezdés b) pontja szerinti irányító vármegyei intézményeket rendeletben jelölje ki.”

(2) Az Eütv. 247. § (2) bekezdés k) pontja a következő kh) alponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy

az orvostechnikai eszközökkel és az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökkel összefüggésben)

kh) a megfelelőségértékelési eljárásoktól való eltérésre vonatkozó szabályokat,”

(rendeletben állapítsa meg.)

(3) Az Eütv. 247. § (3) bekezdése a következő l) ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy)

l) az orvosi esztétikai tevékenységeket, az egyes tevékenységek végzésére jogosult személyek körét, valamint e tevékenységek végzésével, a képesítés megszerzésével összefüggő szakmai szabályokat”

(rendeletben állapítsa meg.)

39. § Az Eütv.

a) 3. § e) pontjában az „ideértve a gyógyszerekkel,” szövegrész helyébe az „ideértve a plasztikai helyreállító és az esztétikai plasztikai invazív és minimál invazív beavatkozásokat, a gyógyszerekkel,” szöveg,

b) 29. § (1) bekezdésében a „panaszt tenni” szövegrész helyébe a „szóban, írásban panaszt tenni” szöveg,

c) 108/A. § (1) bekezdésében a „megtett bejelentés” szövegrész helyébe az „elektronikus űrlapon megtett bejelentés” szöveg,

d) 140/B. § (2) bekezdésében az „az ETT-nek a Kormány rendeletében meghatározott testülete” szövegrész helyébe az „az ETT-nek a Kormány rendeletében meghatározott első fokon eljáró testülete”, az „az ETT elnöksége” szövegrész helyébe az „az ETT-nek a Kormány rendeletében meghatározott másodfokon eljáró testülete” szöveg,

e) 140/B. § (3) bekezdésében az „az ETT-nek a Kormány rendeletében meghatározott testületét” szövegrész helyébe az „az ETT-nek a Kormány rendeletében meghatározott első fokon eljáró testületét”, az „az ETT-t” szövegrész helyébe az „az ETT-nek a Kormány rendeletében meghatározott másodfokon eljáró testületét” szöveg,

f) 140/B. § (6) bekezdésében a „bírósági jogorvoslatnak” szövegrész helyébe a „közigazgatási pernek” szöveg,

g) 158. § (3) bekezdésében az „ötvenöt” szövegrész helyébe a „kilencven” szöveg,

h) 217. § (4) bekezdésében az „orvosi halottvizsgálat” szövegrész helyébe az „orvosi vagy jogszabályban meghatározott esetekben mentőtiszt által végzett halottvizsgálat” szöveg,

i) 247. § (1a) bekezdés m) pontjában az „első fokon eljáró testületét” szövegrész helyébe az „első és másodfokon eljáró testületét” szöveg

lép.

5. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény módosítása

40. § A fogyasztóvédelemről szóló 1997. CLV. törvény 16/A. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Tilos tizennyolcadik életévét be nem töltött személy részére dohányterméket, valamint vízipipát értékesíteni, illetve kiszolgálni.”

6. A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény módosítása

41. § A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Nvt.) 1. § d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E törvény alkalmazásában)

d) rendezvény: békés összejövetelek, felvonulások és tüntetések, gyűlések, valamint gazdasági, kulturális, – nem szabadidős jellegű – sport, vallási, érdekvédelmi céllal, legalább két személy egyidejű jelenlétével létrejött szervezett összejövetel, illetve esemény;”

42. § Az Nvt.

a) 2. § (1) bekezdésében a „vagy dohányzást imitáló elektronikus eszközt” szövegrész helyébe a „, dohányzást imitáló elektronikus eszközt vagy vízipipát” szöveg,

b) 3. § (1) bekezdésében és 7. § (1) bekezdésében az „eszköz használatára” szövegrész helyébe az „eszköz, vagy vízipipa használatára” szöveg,

c) 5. § (1)–(3) bekezdésében a „b)–h)” szövegrész helyébe a „b)–i)” szöveg

lép.

7. Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény módosítása

43. § Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény (a továbbiakban: Öotv.) 2/B. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:

„(9) Ha a feladatellátási szerződés az (1) bekezdés szerinti tartalmi elemeket nem vagy nem a jogszabályban előírtak szerint tartalmazza, a praxiskezelő annak érvénytelensége megállapítása céljából a bíróság előtt megtámadhatja.”

44. § Az Öotv.

a) 1. § (2) bekezdés c) pontjában az „az egészségügyi államigazgatási szerv” szövegrész helyébe az „a praxiskezelő” szöveg,

b) 2. § (5) bekezdésében az „az egészségügyi államigazgatási szervhez” szövegrész helyébe az „a praxiskezelőhöz” szöveg,

c) 2/A. § (2) bekezdésében és 2/B. § (8) bekezdésében a „praxisjog engedélyezésére jogosult egészségügyi államigazgatási szerv” szövegrész helyébe a „praxiskezelő” szöveg,

d) 3. § (5a) bekezdésében az „az egészségügyi államigazgatási szerv” szövegrész helyébe az „a praxiskezelő” szöveg

lép.

8. A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény módosítása

45. § A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Kbtv.) 29. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) A lakossági felhasználásra forgalomba hozott veszélyes anyagokkal és veszélyes keverékekkel végzett tevékenységet nem kell bejelenteni, amennyiben az ezekkel végzett tevékenységet nem a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere, illetve az önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke alapján megadott főtevékenység és további tevékenység keretén belül végzik.”

46. § A Kbtv.

a) 2. § (3) bekezdésében az „a 23. § (6)” szövegrész helyébe az „a 23. § (5)” szöveg,

b) 29. § (1) bekezdésében az „a telephely, illetve ennek hiánya esetén a székhely szerint illetékes” szövegrész helyébe az „az” szöveg

lép.

47. § Hatályát veszti a Kbtv.

a) III. Fejezet címében az „ANYAGOK ÉS” szövegrész,

b) „Veszélyes anyag bejelentése” alcím címe,

c) 20. § (1) bekezdésében az „A kiválasztás indokolására a tevékenységet végző elvégzi a szükséges kockázatbecslést, valamint költség-haszon elemzést és azt az ellenőrzést végző hatóságnak – kérésére – bemutatja.” szövegrész.

9. Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény módosítása

48. § Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Eütev.) 8. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A szabadfoglalkozású egészségügyi tevékenység egyéni vállalkozóként nem folytatható.”

49. § Az Eütev. 17. § (6) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkéntes segítő egészségügyi dolgozó által – kizárólag az egészségügyi tevékenysége végzésével a betegnek – okozott kár esetén a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló törvény alapján a foglalkoztató által követelhető kártérítés mértéke gondatlan károkozás esetén nem haladhatja meg)

a) az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti, egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személy esetében az egészségügyi szolgáltatónál azonos munkakörben, azonos gyakorlati idővel foglalkoztatott egészségügyi dolgozó munkabére, illetménye, ilyen egészségügyi dolgozó hiányában az adott szakképesítéssel rendelkező egészségügyi dolgozók – Eszjtv. szabályainak alapulvételével meghatározott, az Eszjtv. 8. § (3) bekezdése szerinti személyi kör esetén a fizetési fokozathoz, az egészségügyi szakdolgozók esetén a fizetési osztályhoz és fizetési fokozathoz tartozó – illetménye alapján számított távolléti díjának a,”

(négy havi összegét. Szándékos károkozás esetén a teljes kárt kell megtéríteni.)

50. § Hatályát veszti az Eütev.

a) 8. § (5) bekezdése,

b) 9. § (1) bekezdés d) pontjában az „illetve a szabadfoglalkozású egészségügyi dolgozó nyilatkozatát az önkéntesen vállalt többletmunka tervezett mértékéről,” szövegrész.

10. Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény módosítása

51. § Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény (a továbbiakban: Gytv.) „A törvény hatálya” alcímet megelőzően a következő 1/B. §-sal egészül ki:

„1/B. § E törvény alkalmazásában a különös méltánylást érdemlő betegellátási érdeket az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény szerinti egészségügyi válsághelyzet kihirdetését megalapozó vagy azzal közvetlenül összefüggő megbetegedésekkel kapcsolatban lefolytatandó, az egészségügyi válsághelyzet kezelésével összefüggő hatósági eljárások során – az egészségügyi válsághelyzet ideje alatt – fennállónak kell tekinteni.”

52. § A Gytv. 5. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) Az (1)–(6) bekezdés szerint kiadott forgalombahozatali engedély öt évig hatályos. Az engedély – a hatályosság lejártát megelőzően legalább kilenc hónappal benyújtott kérelemre, az előny/kockázat arány újraértékelése alapján – megújítható. Ha a gyógyszer tekintetében az Európai Gazdasági Térség területén lefolytatott, az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről szóló, 2001. november 6-i 2001/83/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv III. cím 4. fejezetében szabályozott első eljárásban előírt megújítás dátuma az (1)–(6) bekezdés szerint kiadott forgalombahozatali engedély ötéves hatályosságának lejártát megelőzi, a megújítás iránti kérelem benyújtására ezen időpontot megelőzően legalább kilenc hónappal van lehetőség. A gyógyszerészeti államigazgatási szerv a megújítási kérelmet 90 nap alatt bírálja el. A megújítást követően a gyógyszer forgalombahozatali engedélye korlátlan ideig hatályos, kivéve, ha a gyógyszerészeti államigazgatási szerv úgy dönt, hogy azt öt évre újítja meg, ha azt

a) az e bekezdés alapján benyújtott farmakovigilanciával kapcsolatos adatok vagy

b) az adott gyógyszerrel történő betegexpozíció elégtelensége

szempontjai alátámasztják.”

53. § A Gytv. 5. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

„(8) A (7) bekezdés szerinti megújításnak minősül, ha a gyógyszer forgalombahozatali engedélyét az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről szóló, 2001. november 6-i 2001/83/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv III. cím 4. fejezete szerinti eljárás referencia tagállamában már határozatlan időre megújították.”

54. § A Gytv. 15. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(11) A tisztítatlan ipari mákszalma-maradványokkal szennyezett mákmagot, ipari mák kifejtetlen tokját felvásárló, illetve annak szétválasztását és tisztítását végző, valamint tisztítás utáni ipari mákvetőmag fémzárolását, ipari mákszalma pelletálását, továbbá ipari mákszalmát, kifejtetlen máktokot, alacsony THC-tartalmú kender virágzatát begyűjtő, cséplését végző, tároló, felvásárló, exportáló, reklamáció esetén importáló, valamint annak megsemmisítését végző gazdálkodó szervezetekről az egészségügyi államigazgatási szerv nyilvántartást vezet.”

55. § A Gytv. 15. §-a a következő (12a) bekezdéssel egészül ki:

„(12a) A (12) bekezdés j) pontja értelmében alvállalkozónak minősül az a természetes személy, aki a nyilvántartásba vett gazdálkodó szervezet részére alacsony THC-tartalmú kendert termeszt.”

56. § A Gytv. 25. § (2a) és (2b) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2a) A (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően, az állami egészségügyi tartalék kezeléséért felelős szerv kérelmére kiemelt közegészségügyi vagy járványügyi érdekkel összefüggő különös méltánylás érdemlő betegellátási érdekből a gyógyszerészeti államigazgatási szerv a (2b)–(2h) bekezdés szerint határozott időtartamra engedélyezheti EGT-megállapodásban részes államban nem, de más országban forgalombahozatali vagy alkalmazási engedéllyel rendelkező gyógyszer ideiglenes hozzáférhetővé tételét, alkalmazását vagy adományozását.

(2b) A (2a) bekezdés szerinti feltételek fennállása esetén a gyógyszerészeti államigazgatási szerv az engedélyt abban az esetben adhatja ki, ha a készítmény minőségileg megfelelő, és az elvégzett vizsgálatok alapján előnyös terápiás előny/kockázat aránnyal rendelkezik. Az engedély legfeljebb egy évre adható ki, ami különösen indokolt esetben kérelmenként legfeljebb további egy évvel meghosszabbítható.”

57. § A Gytv. 25/C. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:

„(5a) Az engedélyezés előtti gyógyszeralkalmazásra irányuló kérelem benyújtásának időpontjában fennálló, az engedélyezés alapjául szolgáló körülmények változása esetén az engedély módosítását kell kérelmezni.”

58. § A Gytv. a következő 32/D. §-sal egészül ki:

„32/D. § A 7. § (4) bekezdésétől eltérően a 7. § (1)–(3) bekezdése alapján kiadott engedély érvényességi idejét a gyógyszerészeti államigazgatási szerv a gyártó kérelmére a 7. § (1)–(3) bekezdésében fennálló feltételek fennállása alatt, különös méltánylást érdemlő betegellátási érdekből, kérelmenként legfeljebb 2023. december 31-éig meghosszabbíthatja. A 7. § (1)–(3) bekezdésében foglalt feltételek fennállásának értékelése során a gyógyszerészeti államigazgatási szerv azt is vizsgálja, hogy a vizsgálati gyógyszer vagy gyógyszer hozzáférhetővé tétele és alkalmazása e törvény szerinti más jogalapon biztosítható-e. Ha a vizsgálati gyógyszer vagy gyógyszer hozzáférhetővé tétele e törvény szerinti más jogalapon is biztosítható, a gyógyszerészeti államigazgatási szerv a 7. § (1)–(3) bekezdése alapján kiadott engedélyt hivatalból visszavonja.”

59. § A Gytv.

a) 25. § (2h) bekezdésében a „legfeljebb további egy évvel” szövegrész helyébe a „kérelmenként legfeljebb további egy évvel” szöveg,

b) 25/C. § (1) bekezdés d) pontjában a „kezelés teljes időtartama alatt” szövegrész helyébe a „kezelés teljes időtartama alatt – ideértve a kérelemben meghatározott várható kezelési időtartamot meghaladó, a beteg kezeléshez szükséges további időtartamot –” szöveg,

c) 25/C. § (7) bekezdésében az „az emberi, illetve állatgyógyászati felhasználásra szánt gyógyszerek engedélyezésére és felügyeletére vonatkozó közösségi eljárások meghatározásáról és az Európai Gyógyszerügynökség létrehozásáról szóló 726/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet” szövegrész helyébe az „a 726/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet” szöveg,

d) 25/C. § (8) bekezdésében a „– kiemelt járványügyi érdekből vagy egyéb, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény szerinti egészségügyi válsághelyzettel közvetlenül összefüggő – kiemelten” szövegrész helyébe a „kiemelt közegészségügyi vagy járványügyi érdekkel összefüggő” szöveg,

e) 25/C. § (8) bekezdés b) pontjában a „szponzor” szövegrész helyébe a „klinikai vizsgálat megbízója vagy az állami egészségügyi tartalék kezelője” szöveg,

f) 25/C. § (8) bekezdés d) pontjában a „klinikai vizsgálat megbízója” szövegrész helyébe a „klinikai vizsgálat megbízója vagy – ha a kérelmet az állami egészségügyi tartalék kezelője nyújtotta be – az állami egészségügyi tartalék kezelője” szöveg,

g) 1. számú mellékletében foglalt táblázat III.G.4. és III.G.6. sorában a „szerinti engedélyezési eljárás, ha a kérelmező csak az értékelő jelentés I. részére nézve kér értékelést” szövegrész helyébe a „szerinti, az 536/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 11. cikke szerint zajló engedélyezési eljárás az értékelő jelentés I. részére vonatkozó szakasza” szöveg,

h) 1. számú mellékletében foglalt táblázat III.G.5. és III.G.7. sorában a „szerinti engedélyezési eljárás, ha a kérelmező csak az értékelő jelentés II. részére nézve kér értékelést” szövegrész helyébe a „szerinti, az 536/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 11. cikke szerint zajló engedélyezési eljárás az értékelő jelentés II. részére vonatkozó szakasza” szöveg

lép.

60. § Hatályát veszti a Gytv.

a) 25. § (2e) bekezdésében az „a megbetegedés feltételezett vagy igazolt terjedésének megakadályozása érdekében” szövegrész,

b) 32/D. §-a.

11. A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény módosítása

61. § A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény (a továbbiakban: Gyftv.) 3. §-a a következő 47. ponttal egészül ki:

(E törvény alkalmazásában)

„47. intézeti és a közvetlen lakossági gyógyszerellátási feladatok elkülönített nyilvántartása: átlátható és technikailag zárt, kizárólag hatósági ellenőrzési tevékenység részére hozzáférhető elektronikus szakmai nyilvántartási rendszer.”

62. § A Gyftv. 20. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(11) Az e fejezetben és az emberi felhasználásra kerülő gyógyszer, illetve gyógyászati segédeszköz ismertetésére, az ismertetői tevékenységet végző személyek nyilvántartására, és a gyógyszerrel, gyógyászati segédeszközzel kapcsolatos, fogyasztókkal szembeni kereskedelmi gyakorlatra vonatkozó részletes szabályokról szóló miniszteri rendeletben foglaltak megsértése tárgyában hivatalból indult hatósági eljárás ügyintézési határideje 110 nap.”

63. § A Gyftv. 30. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a Gyftv. 30. §-a a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:

„(1) A 29. § (3) bekezdés a)–f) és i) pontja szerint benyújtott kérelmek alapján készítmény társadalombiztosítási támogatásban csak akkor részesülhet, ha a kérelemben a gyógyszer forgalombahozatali engedélyének jogosultja által megjelölt termelői ára nem magasabb a jogszabályban megjelölt, az Európai Unió tagállamaiban és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban ténylegesen forgalomban lévő és társadalombiztosítási támogatásban részesülő három legalacsonyabb termelői árú ugyanazon vagy azonos hatóanyagú gyógyszer árának számtani átlagánál.

(1a) Az (1) bekezdés szerinti kérelemben foglalt készítmény társadalombiztosítási támogatásban akkor is részesülhet, ha az (1) bekezdés szerinti számtani átlag megállapításához nem áll rendelkezésre az (1) bekezdés szerinti három legalacsonyabb termelői ár. Ebben az esetben a számtani átlagot a rendelkezésre álló, (1) bekezdés szerinti államokban meglévő legalacsonyabb termelői ár alapján kell megállapítani.

(1b) Nem kell alkalmazni az (1) bekezdést, ha nincs az (1) bekezdés szerinti államokban ténylegesen forgalomban lévő ugyanazon vagy azonos hatóanyagú gyógyszer.”

64. § A Gyftv. 41. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) Az (1) bekezdés szerinti működési célú támogatás igényléséhez az egészségügyi államigazgatási szerv állítja ki a közforgalmú gyógyszertárat működtető vállalkozás részére a jogosultsági feltételeket igazoló hatósági bizonyítványt.

(3) Az egészségügyi államigazgatási szerv a (2) bekezdés szerinti hatósági bizonyítványt a tárgynegyedévet követő harmadik hónap 21. napjától a tárgynegyedévet követő harmadik hónap 30. napjáig állítja ki hivatalbóli eljárás keretében.”

65. § A Gyftv. 48. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Új gyógyszertár – az ideiglenesen telepített fiókgyógyszertár kivételével – csak az egészségügyi államigazgatási szerv által kiadott létesítési engedély és működési engedély alapján működtethető. Az új gyógyszertár létesítéséről szóló végleges határozatot a létesítés helye szerint illetékes települési önkormányzattal, a gyógyszertárak létesítésére és működtetésére vonatkozó határozatokat a Magyar Gyógyszerészi Kamarával is közli a hatóság.”

66. § A Gyftv. „Intézeti gyógyszertár” alcíme a következő 51/A. §-sal egészül ki:

„51/A. § Az intézeti és a közvetlen lakossági gyógyszerellátási feladatok elkülönített nyilvántartásának hatékony ellenőrzéséhez szükséges hozzáférést a működtető az átláthatóság és a nyomonkövethetőség elvének megfelelően, jogszabályban meghatározottak szerint biztosítja az egészségügyi államigazgatási szerv részére.”

67. § A Gyftv. 53/B. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az (1) bekezdés szerinti áthelyezésre kizárólag az adott településen, településrészen, illetve kerületen belül kerülhet sor akkor, ha a meglévő közforgalmú gyógyszertárak betegforgalmi bejárata és az áthelyezendő közforgalmú gyógyszertár betegforgalmi bejárata között 50 000 lélekszámot meghaladó településen vagy fővárosi kerületben legalább 250 méter, egyéb településeken és fővárosi kerületekben legalább 300 méter távolság van. A meglévő és az áthelyezendő közforgalmú gyógyszertárak közötti legkisebb távolságon, a közúton vagy közterületen történő megközelítéshez szükséges legrövidebb utat kell érteni.”

68. § A Gyftv. 60. §-a a következő f) ponttal egészül ki:

[Az egészségügyi államigazgatási szerv – az a) pont aa) alpontja, a c) pont ca) alpontja és az e) pont szerinti adatok tekintetében közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősülő – nyilvántartást vezet]

f) a gyógyszertárat működtetők nevében és felelősségére egészségügyi tevékenységet végző egészségügyi dolgozóknak az egészségügyi tevékenység végzésével összefüggő adatairól.”

69. § A Gyftv. 77. § (1) bekezdése a következő m) ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy)

m) az intézeti és a közvetlen lakossági gyógyszerellátási feladatok elkülönített nyilvántartásának hatékony ellenőrzéséhez szükséges hatósági hozzáférés részletes szabályait”

(rendeletben állapítsa meg.)

70. § A Gyftv. a következő 86/A. és 86/B. §-sal egészül ki:

„86/A. § E törvénynek az egyes egészségügyi, egészségbiztosítási és gyógyszerészeti tárgyú törvények módosításáról szóló 2023. évi XIX. törvénnyel (a továbbiakban: Módtv.) megállapított 48. § (1) bekezdését, 50. § (2) bekezdését, 50/B. § (2) bekezdését, 53/B. § (2) bekezdését és 74. § (3) bekezdését a 2023. június 1-jén folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

86/B. § A 11. §-tól eltérően az önellenőrzési célt szolgáló SARS-CoV-2-fertőzés kimutatására szánt antigén gyorsteszt in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszköz forgalmazását 2023. december 31-ig a 67. § (1) bekezdése szerinti vállalkozás is végezheti a gyártó által rendelkezésre bocsátott tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően, összhangban a SARS-CoV-2-fertőzés diagnosztizálására szolgáló antigén gyorstesztek európai uniós alkalmazási követelményeivel.”

71. § A Gyftv.

a) 17. § (10) bekezdésében a „nyomdi” szövegrész helyébe a „nyomdai” szöveg,

b) 50. § (2) bekezdésében az „a legközelebb eső közforgalmú gyógyszertárat” szövegrész helyébe az „az eljárást kezdeményező kérelmező által megjelölt létesítési címen lévő ingatlan bejáratához vagy a létesítendő ingatlan műszaki tervdokumentációban megjelölt bejáratához legközelebb eső közforgalmú gyógyszertárat” szöveg,

c) 50/B. § (2) bekezdésében az „a három legközelebb eső közforgalmú gyógyszertárat” szövegrész helyébe az „a rendezvény főbejáratához viszonyítva a három legközelebb eső közforgalmú gyógyszertárat” szöveg,

d) 74. § (3) bekezdésében a „vállalkozás vagy vállalkozáscsoport” szövegrész helyébe a „természetes személy, vállalkozás vagy vállalkozáscsoport” szöveg

lép.

72. § Hatályát veszti a Gyftv. 86/B. §-a.

12. Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény módosítása

73. § Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény (a továbbiakban: Eftv.) 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A megállapodás vagy az egészségügyi ellátási szerződés megkötése az egészségügyi közszolgáltatásért felelős szerv 1/A. § (1) bekezdése szerinti ellátási kötelezettségét és felelősségét – a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel – nem érinti. A megállapodás, illetve az egészségügyi ellátási szerződés megszűnése esetén az egészségügyi közszolgáltatásért felelős szerv a szerződés tárgyát képező feladat – saját fenntartásában lévő szolgáltatójával vagy az (1) bekezdésben meghatározott módon történő – ellátásáról haladéktalanul köteles gondoskodni. Amennyiben az egészségügyi közszolgáltatásért felelős szerv a szerződés tárgyát képező feladat – saját fenntartásában lévő szolgáltatójával vagy az (1) bekezdésben meghatározott módon történő – ellátásáról a megállapodás, illetve az egészségügyi ellátási szerződés megszűnését követő 30 napon belül nem gondoskodik, az egészségügyi államigazgatási szerv a 2. alcím szerinti, a kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazandó szabályok alkalmazásával jár el.”

74. § Az Eftv. 5/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az ellátási területet településenként kell meghatározni. Ha az ellátási terület valamely településnek csak egy részére terjed ki, akkor az ellátási területet a háziorvosi körzethez igazodva, vagy a település érintett része közterületek általi lehatárolásának pontos meghatározásával, vagy az adott település irányítószámának megadásával kell kijelölni.”

75. § (1) Az Eftv. 5/B. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) Ha a fenntartók a (2) bekezdés a) pontja szerint az ellátási terület módosítása ügyében közös kérelmet nyújtanak be az egészségügyi államigazgatási szerv felé, az elektronikus űrlapon történő kérelem benyújtására e fenntartók bármelyike jogosult.”

(2) Az Eftv. 5/B. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az egészségügyi államigazgatási szerv hivatalból állapítja meg, illetve módosítja az ellátási területet, ha az jogszabályváltozás miatt, vagy ellátási érdekből szükséges.”

76. § Az Eftv. 7. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) A (2) és (4) bekezdés szerinti eljárás keretében az 5/B. §-ban foglaltakat kell alkalmazni.”

77. § Az Eftv.

a) 5/A. § (8b) bekezdés f) pontjában a „módosításának” szövegrész helyébe a „módosításának, illetve változásának” szöveg

b) 5/B. § (1) bekezdés a) pontjában a „kérelemre” szövegrész helyébe az „elektronikus űrlapon benyújtott kérelemre” szöveg

lép.

78. § Hatályát veszti az Eftv.

a) 5/A. § (8) bekezdés b) pontja,

b) 5/A. § (8b) bekezdés g) pontja,

c) 5/A. § (8c) bekezdés c) pontja,

d) 5/A. § (11a) bekezdés b) pontjában a „vagy” szövegrész,

e) 5/A. § (11a) bekezdés c) pontja,

f) 14. § (5) bekezdése.

13. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosítása

79. § A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 97. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A klinikai központ

a) a 99. § (1a) bekezdése szerinti esetben irányítói vármegyei intézményi feladatokat ellátó és

b) az a) pont szerinti kijelölés hiányában irányítói vármegyei intézményi feladatokat el nem látó

klinikai központ lehet, amelyre ezen alcím rendelkezései szerinti eltérő szabályok az irányadók.”

80. § Az Nftv. 99. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) A Baranya, Csongrád-Csanád, valamint Hajdú-Bihar vármegyében működő klinikai központ az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) szerinti irányító vármegyei intézményi feladatokat ellátó klinikai központnak minősül. Ha törvény eltérően nem rendelkezik, úgy ezen klinikai központokat irányító vármegyei intézménynek kell tekinteni.”

81. § Az Nftv. 99/A. § (1) bekezdésében az „az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.)” szövegrész helyébe az „az Eütv.” szöveg lép.

14. Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény módosítása

82. § Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény (a továbbiakban: Eatv.) 6. §-a a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A praxiskezelőnek a körzetek kialakításánál a körzetek határát közterületek és házszámok, házszámok hiányában helyrajzi számok által határoltan kell meghatározni, kivéve, ha a település teljes területe az adott szakmában egy alapellátási körzethez tartozik.

(4) Nem kell alkalmazni a települési önkormányzatnak a körzethatárok megállapításáról szóló rendeletét, ha a praxiskezelő az egészségügyi alapellátási körzetet az (1) bekezdés szerint kialakította.”

83. § Az Eatv. 3/A. alcíme a következő 6/C. §-sal egészül ki:

„6/C. § Az egészségbiztosítási szerv a közfinanszírozott egészségügyi alapellátási szolgálat finanszírozási szerződésének egyedi adatait, továbbá a szolgálat díjazását meghatározó adatait havonta megküldi a praxiskezelő részére.”

84. § Az Eatv. 4. alcíme helyébe a következő alcím lép:

4. Nyilvántartás vezetése az egészségügyi alapellátásról

7. § (1) A praxiskezelő nyilvántartást vezet:

a) az egészségügyi alapellátási körzetekről,

b) a feladat-ellátási szerződésekről, és

c) az egészségügyi alapellátási szolgáltatókról és szolgáltatásokról.

(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti nyilvántartás tartalmazza:

a) az érintett szakma megnevezését, szakmakódját,

b) a körzet székhelyét,

c) a körzetet a település érintett részének közterületek általi közterület-megnevezés és házszámok, ezek hiányában helyrajzi szám szerint,

d) a körzet határát kijelölő döntés számát, és

e) a körzet azonosítóját.

(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti nyilvántartás a feladat-ellátási szerződésnek az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/B. § (1) bekezdésében foglalt adatait, ennek hiányában a feladat ellátása érdekében kötött egyéb szerződés megfelelő adatait tartalmazza.

(4) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti nyilvántartás az alapellátás területén nyújtott egészségügyi szolgáltatásra kiadott működési engedély adatait tartalmazza.”

85. § Az Eatv. 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„14. § (1) Az egészségügyi államigazgatási szerv jogszabályban foglaltak szerint járási, vármegyei, valamint országos hatáskörrel védőnői hatósági felügyeleti tevékenységet lát el.

(2) Az egészségügyi szolgáltatás irányításáért felelős szerv, az országos szakmai vezető védőnő irányításával a védőnői szolgáltatás szakmai irányítását, felügyeletét és megfelelőségének ellenőrzését végzi a kollegiális védőnői mentorrendszeren keresztül a védőnői ellátás egységes színvonalú biztosítása érdekében.”

86. § Az Eatv. a következő 24. §-sal egészül ki:

„24. § A praxiskezelő által vezetett, az egyes egészségügyi, egészségbiztosítási és gyógyszerészeti tárgyú törvények módosításáról szóló 2023. évi XIX. törvénnyel (a továbbiakban: Módtv1.) megállapított 7. § szerinti nyilvántartásba

a) a 2022. december 31-i állapot szerinti alapellátási körzetekről nyilvántartott adatokat az egészségügyi államigazgatási szerv 2023. július 31-ig,

b) a Módtv1.-gyel megállapított 7. § (3) bekezdésében szereplő adatokat az 5. § (1) bekezdése szerinti esetben a települési önkormányzat, a 6/A. § szerinti esetben az állami mentőszolgálat a szerződés keltét követő 15 napon belül,

c) a Módtv1.-gyel megállapított 7. § (4) bekezdésében szereplő adatokat az egészségügyi államigazgatási szerv a működési engedélyről szóló határozat keltét követő 15 napon belül

a praxiskezelő által biztosított elektronikus felületen bejelenti.”

87. § Az Eatv.

a) 2. § (1) bekezdésében a „fogorvosi, védőnői” szövegrész helyébe a „fogorvosi” szöveg,

b) 6. § (1) bekezdésében az „A praxiskezelő” szövegrész helyébe az „Az önálló orvosi tevékenységről szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben meghatározott praxiskezelő (a továbbiakban: praxiskezelő)” szöveg,

c) 12. § (1) bekezdésében a „járásokhoz igazítottan, vármegyénként” szövegrész helyébe az „a miniszter rendelete szerint meghatározott területi illetékességgel” szöveg,

d) 12. § (4) bekezdésében a „fogorvos választására” szövegrész helyébe „a fogorvos kiválasztására” szöveg,

e) 18. § (2) bekezdés g) pontjában a „szakmai vezető védőnők választására, jogállására, feladataira, juttatásaira” szövegrész helyébe a „hatósági felügyeleti tevékenységet ellátó védőnők kiválasztására, jogállására, feladataira, juttatásaira és területi illetékességük meghatározására” szöveg,

f) 18. § (2) bekezdés j) pontjában a „szempontjait” szövegrész helyébe a „szempontjait, eljárási szabályait” szöveg

lép.

15. Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény módosítása

88. § Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) X. Fejezete a következő 112/B. §-sal egészül ki:

„112/B. § [Adatszolgáltatás egészségügyi szolgáltatókról]

Az egészségügyi igazgatási és koordinációs feladatokért felelős egészségügyi államigazgatási szerv a tárgynegyedévet követő hó utolsó napjáig elektronikus úton adatot szolgáltat az állami adó- és vámhatóság részére a hatósági nyilvántartásában szereplő, az egészségügyről szóló törvény szerinti egészségügyi szolgáltatók azonosító adatairól és azok adószámáról. Az állami adó- és vámhatóság az adatszolgáltatás adatait az e törvényben meghatározott adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítése érdekében használja fel.”

89. § Az Art. 131. §-a a következő (29) bekezdéssel egészül ki:

„(29) Ha az állami adó- és vámhatóság az egészségügyről szóló törvény szerinti egészségügyi szolgáltató tekintetében számla- vagy nyugtakibocsátási kötelezettség megszegését állapítja meg, akkor a kötelezettség megszegéséről szóló tényt és az egészségügyi szolgáltató azonosító adatait a 112/B. § szerinti adatszolgáltatást követő 15 napon belül elektronikus úton megküldi az egészségügyi igazgatási és koordinációs feladatokért felelős egészségügyi államigazgatási szerv részére az érintett egészségügyi szolgáltató egészségügyi tevékenységére vonatkozó jogszabályi előírások betartásának ellenőrzése, valamint hatáskörébe tartozó közigazgatási hatósági eljárás lefolytatása céljából.”

16. A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény módosítása

90. § A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Kit.) 145. § (3) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki:

(Az elismerésre jogosító idő megállapításánál)

j) az egészségügyi szolgálati jogviszonyban töltött időt”

(kell figyelembe venni.)

91. § A Kit. a következő 294/A. §-sal egészül ki:

294/A. § [Szolgálati elismerésre való jogosultság]

(1) A kormánytisztviselő szolgálati elismerésre való jogosultságának megállapítása során az egyes egészségügyi, egészségbiztosítási és gyógyszerészeti tárgyú törvények módosításáról szóló 2023. évi XIX. törvény (a továbbiakban: Módtv5.) hatálybalépése előtt egészségügyi szolgálati jogviszonyban töltött időt is figyelembe kell venni.

(2) Ha a 145. § (3) és (4) bekezdése alapján számított szolgálati idő elérte vagy meghaladta a szolgálati elismerésre jogosító – a 145. § (1) bekezdésében meghatározott – időt, a kormánytisztviselő jogosult a szolgálati elismerésnek az így megállapított szolgálati idő szerinti fokozatára.

(3) A (2) bekezdés nem alkalmazható arra a kormánytisztviselőre, aki már megkapta a szolgálati elismerésnek a 145. § (3) és (4) bekezdése alapján számított fokozat szerinti összegét.

(4) A (2) bekezdés szerinti szolgálati elismerés összegét a Módtv5. hatálybalépését követő 60 napon belül ki kell fizetni a kormánytisztviselő részére.”

92. § A Kit. 112. § (6) bekezdés b) pontjában a „közalkalmazotti jogviszonyban” szövegrész helyébe a „közalkalmazotti, egészségügyi szolgálati jogviszonyban” szöveg lép.

17. Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény módosítása

93. § Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény (a továbbiakban: Eszjtv.) 1. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatható – a jogszabályban meghatározott esetekben – az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Eütev.)

a) 4. § a) és c) pontja szerinti egészségügyi dolgozó,

b) 4. § b) pontja szerinti egészségügyben dolgozó.”

94. § Az Eszjtv. 8. §-a a következő (10a) bekezdéssel egészül ki:

„(10a) A fizetési fokozatok közötti várakozási időbe nem számítható be a fizetés nélküli szabadság időtartama, kivéve a hozzátartozó, valamint a tizennégy éven aluli gyermek gondozása, ápolása céljából, továbbá a tizenkét éven aluli gyermek betegsége esetén az otthoni ápolás érdekében igénybe vett fizetés nélküli szabadság időtartamát.”

95. § Az Eszjtv. 13. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Nem jogosult végkielégítésre az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személy, ha egészségügyi szolgálati jogviszonyának megszüntetésére a 12. § (6) bekezdése alapján kerül sor.”

96. § Az Eszjtv. a következő 15/A. §-sal egészül ki:

„15/A. § [A gyógyszerészek és a szakgyógyszerészek egészségügyi szolgálati jogviszonyára vonatkozó eltérő rendelkezések] Az intézeti és közvetlen lakossági gyógyszerellátási feladatok elkülönített nyilvántartása tartalmazza a feladatok ellátásában közreműködő gyógyszerészek és a szakgyógyszerészek azonosításához szükséges – 14. § szerinti nyilvántartás szerinti – adatokat.”

97. § Az Eszjtv. 16. §-a a következő d) ponttal egészül ki:

(E törvény alkalmazásában)

d) intézeti és a közvetlen lakossági gyógyszerellátási feladatok elkülönített nyilvántartása: a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 3. § 47. pontja szerinti nyilvántartás.”

98. § Az Eszjtv. 20/A. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki: