Időállapot: közlönyállapot (2023.VII.13.)

2023. évi LV. törvény - Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről 9/9. oldal

– speciális gyermekotthoni, lakásotthoni ellátás: 1,42

– utógondozó otthon: 0,68

3.4. A gyermekvédelmi szakellátási intézményekben pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak átlagbére kiegészítő támogatásának (T) számítása

T = Gypl * Gyszp

ahol

Gyszp = 1.2. Gyermekvédelmi szakellátási intézményekben pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak kiegészítő támogatása jogcím szerinti fajlagos összeg

4. 1.3. Gyermekvédelmi szakellátási intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak minősítésével összefüggő kiegészítő támogatás jogcím

4.1. A központi költségvetés a minősítő vizsga és a minősítési eljárás keretében elnyert minősítés alapján 2024. január 1-jén pedagógus-munkakörben foglalkoztatott munkatársaknak az elnyert minősítéssel járó bérnövekményéhez és az ahhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adójához támogatást nyújt.

4.2. A teljes összeg illeti meg a fenntartót azon pedagógusok után, akik a minősítést 2022. december 31-éig szerezték meg.

4.3. Az összeg 11 havi időarányos része illeti meg 2024. február hónaptól a fenntartót azon pedagógusok után, akik a minősítést 2023. évben szerezték meg.

4.4. A pedagógus-munkakörűek nyilvántartott létszáma alatt a gyermekvédelmi szakellátási intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak személyes adatait tartalmazó köznevelés információs rendszere (KIR) személyi nyilvántartása alapján számított éves átlaglétszámot kell érteni. A támogatással kapcsolatos igénylésre, pótigénylésre, lemondásra, folyósításra, elszámolásra, ellenőrzésre és visszafizetésre az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet 1–26. §-át kell alkalmazni.

4.5. A támogatást a 3. pont szerinti támogatásra is jogosult fenntartó veheti igénybe.

5. 2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék jogcím

5.1. A központi költségvetés támogatást biztosít a Kjtvhr. szerinti, 2024. január-december havi foglalkoztatásra tekintettel kifizetendő szociális ágazati összevont pótlékhoz, az egészségügyi kiegészítő pótlékhoz és azok közterheihez, ha a fenntartó

5.1.1. a 44. § (1) bekezdés a)–c) pontja és a 44. § (6) bekezdése szerint támogatásban részesül, vagy

5.1.2. a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló kormányrendelet alapján támogatásban részesül és érvényes támogatási szerződéssel rendelkezik arra az időszakra, amelyre támogatást igényel, vagy

5.1.3. család- és gyermekjóléti szolgáltatás ellátására valamely települési önkormányzattal 2024. évre érvényes – a Szoctv. 120–122. §-a, illetve a Gyvt. 97. §-a szerinti – ellátási szerződéssel rendelkezik, az érvényességének időtartama alatt.

5.2. A támogatás éves összegének meghatározása

T = Plsz*Kjtvhr. szerinti pótlék összege*12*(1+ a szociális hozzájárulási adó mértéke), de legfeljebb a kifizetett szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék, valamint azok szociális hozzájárulási adója,

ahol

Plsz = a szociális ágazati összevont pótlékra, egészségügyi kiegészítő pótlékra jogosult foglalkoztatottak száma, amely a támogatás igénylésekor a szociális ágazati összevont pótlékra, egészségügyi kiegészítő pótlékra jogosult foglalkoztatottak éves becsült átlaglétszáma közalkalmazotti jogviszonyban, illetve azzal egy tekintet alá eső – a Szoctv. 94/L. §-ában és a Gyvt. 145. §-ában szabályozott – jogviszonyban töltött idő és fizetési osztály figyelembevételével; a támogatás elszámolásakor a foglalkoztatottak éves tényleges átlaglétszáma közalkalmazotti jogviszonyban, illetve azzal egy tekintet alá eső – a Szoctv. 94/L. §-ában és a Gyvt. 145. §-ában szabályozott – jogviszonyban töltött idő és fizetési osztály figyelembevételével,

Kjtvhr. szerinti pótlék összege = a Kjtvhr. szerinti összeg, azzal, hogy év közbeni változása esetén az új összeget annak hatálybalépése szerint az új összeggel kell korrigálni

5.3. A szociális ágazati összevont pótlék, egészségügyi kiegészítő pótlék igénylésére, pótigénylésére, lemondására, folyósítására, elszámolására, ellenőrzésére és visszafizetésére az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet 1–26. §-át kell alkalmazni.

5.4. A nem állami szociális fenntartó a támogatásra akkor jogosult, ha a Kjtvhr. szerinti szociális ágazati összevont pótlék, egészségügyi kiegészítő pótlék teljes összege tényleges bérnövekedésként jelenik meg a foglalkoztatott számára.

5.5. Nem nyújtható támogatás a szociális ágazati összevont pótléknak, egészségügyi kiegészítő pótléknak a Kjtvhr.-ben meghatározott összegén felül nyújtott összege és azok közterhei kifizetéséhez.

5.6. A támogatás kizárólag a 2024. évvel összefüggésben felmerült, a szociális ágazati összevont pótlékra, egészségügyi kiegészítő pótlékra kifizetett, továbbá azoknak ténylegesen megfizetett közterheire használható fel. A támogatás terhére más jogcímen kifizetés nem teljesíthető.

5.7. A támogatásra a fenntartó a szociális ágazatot irányító miniszter által kijelölt diszpécserszolgálatban foglalkoztatottak után is jogosult, amennyiben az 5.1.1. pont vagy 5.1.2. pont valamelyike alapján támogatást vesz igénybe. Az igényléshez mellékelni szükséges a szociális ágazatot irányító miniszter kijelölő nyilatkozatát.

6. 3. A bölcsődei ellátásban részesülő gyermekek ingyenes étkeztetése jogcím

6.1. A 44. § (1) bekezdésében meghatározott fenntartót kiegészítő támogatás illeti meg az általa étkeztetett, bölcsődei ellátásban részesülő, a Gyvt. 21/B. § (1) bekezdés a) pontja szerint a gyermekétkeztetést ingyenesen igénybe vevő gyermekek után.

6.2. A kiegészítő támogatás igénylésekor és elszámolásakor a 2. melléklet II. rész 48.3. pontjában foglaltakat kell alkalmazni azzal, hogy a bölcsődében, mini bölcsődében 2024. január 1-je és december 31-e között a naponta ténylegesen ellátásban részesülő gyermekek száma alapján összesített gondozási napok számát el kell osztani 231-gyel.

7. 4. A szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás, az utcai szociális munka, a krízisközpont, a félutas ház és a titkos menedékház fenntartóját megillető költségvetési támogatás jogcím

A támogatásra a szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás, az utcai szociális munka, a krízisközpont és a félutas ház finanszírozási szerződéssel, illetve a titkos menedékház támogatási szerződéssel rendelkező fenntartója jogosult.

8. 5.1. Biztos Kezdet Gyerekház fenntartóját megillető költségvetési támogatás jogcím

A támogatásra a Biztos Kezdet Gyerekház fenntartására vonatkozó támogatási szerződéssel rendelkező fenntartója jogosult.

9. melléklet a 2023. évi LV. törvényhez

A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok és az országos nemzetiségi önkormányzatok támogatásai

I. Előirányzatok és támogatások

Jog-
cím-
szám
Támogatási jogcím Előirányzat (millió forintban) Fajlagos összeg
1 1. A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok (együtt: helyi nemzetiségi önkormányzatok) és az országos nemzetiségi önkormányzatok támogatásai
2 1.1. A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatásai
3 1.1.1. A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok működésének támogatása 2 155,9 520 000 forint/év
4 1.1.1.1. A települési nemzetiségi önkormányzatok működésének támogatása, ha a településen a legutóbbi népszámlálásnak az adott nemzetiséghez tartozásra vonatkozó kérdéseire adott válaszok alapján az adott nemzetiséghez tartozók száma meghaladja az 50 főt 1 040 000 forint/év
5 1.1.1.2. A területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása, ha a vármegyében (fővárosban) az adott nemzetiséghez tartozó, törzskönyvi nyilvántartásba bejegyzett települési (fővárosi kerületi) nemzetiségi önkormányzatok és átalakult nemzetiségi önkormányzatok száma legalább 10, de legfeljebb 20 1 040 000 forint/év
6 1.1.1.3. A területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása, ha a vármegyében (fővárosban) az adott nemzetiséghez tartozó, törzskönyvi nyilvántartásba bejegyzett települési (fővárosi kerületi) nemzetiségi önkormányzatok és átalakult nemzetiségi önkormányzatok száma meghaladja a 20-at 2 080 000 forint/év
7 1.1.2. A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok feladatalapú támogatása 1 747,1
8 1.2. Országos nemzetiségi önkormányzatok támogatása
9 1.2.1. Országos nemzetiségi önkormányzatok és média támogatása 2 527,6 3.2. pontban meghatározott összeg
10 1.2.2. Országos nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott intézmények támogatása 1 923,7 4.2. pontban meghatározott összeg

II. Támogatások megállapításának, felhasználásának és elszámolásának szabályai

1. 1.1.1. A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok működésének támogatása jogcímre vonatkozó szabályok

1.1. Az előirányzat összegének megbontása:

1.1.1. A XI. Miniszterelnökség fejezetben rendelkezésre álló előirányzat összege – a roma helyi nemzetiségi önkormányzatok kivételével – a helyi nemzetiségi önkormányzat vonatkozásában 982,3 millió forint.

1.1.2. A XIV. Belügyminisztérium fejezetben rendelkezésre álló előirányzat összege a roma helyi nemzetiségi önkormányzatok vonatkozásában 1 173,6 millió forint.

1.2. A működési támogatás megállapításának és folyósításának szabályai

1.2.1. A működési támogatásra való jogosultság szempontjából települési nemzetiségi önkormányzatnak kell tekinteni az átalakult nemzetiségi önkormányzatot is.

1.2.2. Az 1.1.1. A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok működésének támogatása jogcím egész éves fajlagos összegére a 2024. január 1-jén a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: kincstár) által vezetett törzskönyvi nyilvántartásba bejegyzett helyi nemzetiségi önkormányzat jogosult. Amennyiben a helyi nemzetiségi önkormányzat év közben alakul, akkor a helyi nemzetiségi önkormányzat a törzskönyvi bejegyzést követő hónap első napjától jogosult az időarányos működési támogatásra.

1.2.3. Amennyiben a helyi nemzetiségi önkormányzat év közben megszűnik, akkor a megszűnés hónapjának utolsó napjáig a működési támogatás időarányos része illeti meg.

1.2.4. A kincstár a nemzetiségpolitikáért megosztott hatáskörben felelős minisztereket (a továbbiakban: miniszter) 2024. január 10-éig tájékoztatja a törzskönyvi nyilvántartásba bejegyzett helyi nemzetiségi önkormányzatokról. Ha a helyi nemzetiségi önkormányzat év közben alakul, akkor a kincstár a helyi nemzetiségi önkormányzat törzskönyvi bejegyzését követően haladéktalanul tájékoztatja ennek tényéről a minisztert.

1.2.5. A miniszter a helyi nemzetiségi önkormányzatokat megillető működési támogatás összegének honlapján való közzétételéről 2024. január 20-áig intézkedik. Ha a helyi nemzetiségi önkormányzat év közben alakul, akkor a miniszter a kincstár 1.2.4. pont szerinti tájékoztatását követő 8 napon belül teszi közzé az érintett helyi nemzetiségi önkormányzatot megillető működési támogatás összegét.

1.2.6. A működési támogatásról a miniszter támogatói okiratot ad ki. A támogatói okirat közlése a miniszter honlapján történő közzététellel valósul meg.

1.2.7. A miniszter a működési támogatást az éves támogatásra jogosult helyi nemzetiségi önkormányzat részére két egyenlő részletben, 2024. január 31-éig és 2024. június 30-áig folyósítja a kincstár útján. Ha a helyi nemzetiségi önkormányzat év közben alakul, akkor a működési támogatást a miniszter a kincstár útján az 1.2.5. pont szerinti közzétételt követő hónap utolsó napjáig folyósítja.

1.3. A működési támogatás felhasználásának és elszámolásának szabályai

1.3.1. A működési támogatást a helyi nemzetiségi önkormányzat 2024. december 31-éig használhatja fel.

1.3.2. A működési támogatás kizárólag a helyi nemzetiségi önkormányzatok tevékenységével közvetlenül összefüggő – a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Njtv.) 80. §-a és 159. § (3) bekezdése szerint a helyi önkormányzat által biztosított feltételeket meghaladó további – működési és a 2.4.2. pont szerinti nemzetiségi feladatok ellátását biztosító működési és felhalmozási jellegű kiadásokra fordítható. A támogatás szempontjából kizárólag a 011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége, a 084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása, a 083080 Nemzetiségi médiatartalom-szolgáltatás és támogatása, a 082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése, a 082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása és az oktatással összefüggő kormányzati funkciókon elszámolt kiadások vehetők figyelembe.

1.3.3. A helyi nemzetiségi önkormányzat a működési támogatásról legkésőbb 2025. március 15-éig szakmai és pénzügyi beszámolót nyújt be a miniszter számára, amelynek elfogadásáról a miniszter a honlapján történő közzététellel értesíti a helyi nemzetiségi önkormányzatot.

1.3.4. A működési támogatás felhasználásáról a kedvezményezett az Ávr. 93. §-a szerint számol el a miniszter felé.

2. 1.1.2. A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok feladatalapú támogatása jogcímre vonatkozó szabályok

2.1. Az előirányzat összegének megbontása:

2.1.1. A XI. Miniszterelnökség fejezetben rendelkezésre álló előirányzat összege – a roma helyi nemzetiségi önkormányzatok kivételével – a helyi nemzetiségi önkormányzatok vonatkozásában 1187,1 millió forint.

2.1.2. A XIV. Belügyminisztérium fejezetben rendelkezésre álló előirányzat összege a roma helyi nemzetiségi önkormányzatok vonatkozásában 560,0 millió forint.

2.2. A feladatalapú támogatás fajlagos összegének meghatározása

A helyi nemzetiségi önkormányzatok 2024. évi feladatalapú támogatásának fajlagos összegét az 1.1.2. A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok feladatalapú támogatása jogcím előirányzat összege és a 2.3. pont szerint a támogatásra való jogosultsági szabályoknak megfelelő helyi nemzetiségi önkormányzatok részére meghatározott összes pontszám hányadosaként kell meghatározni. A fajlagos összeg meghatározása fejezetenként, illetve a települési nemzetiségi önkormányzatok és a területi nemzetiségi önkormányzatok esetében külön-külön történik.

2.3. A feladatalapú támogatás megállapításának és folyósításának szabályai

2.3.1. A feladatalapú támogatásra az a helyi nemzetiségi önkormányzat jogosult, amely együttesen teljesíti a 2.3.1.1. és a 2.3.1.2. pont szerinti feltételeket.

2.3.1.1. A helyi nemzetiségi önkormányzat a költségvetési évet megelőző évben megtartott legalább négy képviselő-testületi ülésre vonatkozó jegyzőkönyvét a fővárosi és vármegyei kormányhivatal részére 2024. január 15-éig benyújtja. A határidő elmulasztása jogvesztő.

2.3.1.2. Ha az Njtv. 97. §-a szerinti közmeghallgatás megtartására nem a 2.3.1.1. pont szerint igazolt képviselő-testületi ülés egyikén került sor, akkor a helyi nemzetiségi önkormányzat a közmeghallgatásról készült jegyzőkönyvet a fővárosi és vármegyei kormányhivatal részére 2024. január 15-éig benyújtja. Az önállóan megtartott közmeghallgatásról készített jegyzőkönyv a 2.3.1.1. pontban előírt legalább négy képviselő-testületi ülésre vonatkozó jegyzőkönyvek körébe tartozik. A határidő elmulasztása jogvesztő.

2.3.2. A fővárosi és vármegyei kormányhivatal a 2.3.1.1. és a 2.3.1.2. pont szerinti dokumentumokat 2024. január 20-áig elektronikus úton küldi meg a miniszter részére.

2.3.3. A 2.3.1.1. és a 2.3.1.2. pont szerinti jegyzőkönyvek alapján a miniszter a helyi nemzetiségi önkormányzatok nemzetiségi feladatokkal kapcsolatos döntéseit – a 2.3.4. pont szerinti táblázat feltételeit figyelembe véve – értékeli, és megállapítja a helyi nemzetiségi önkormányzatok feladatalapú támogatását megalapozó feladatmutató pontszámot.

2.3.4. A feladatalapú támogatás meghatározása során a nemzetiségi feladatonként adható lehetséges pontértékeket az alábbi táblázat tartalmazza:

A B C
Nemzetiségi feladat megnevezése Lehetséges pontérték (döntésenként) A feladatra megállapítható maximális pontszám
1 1. A nemzetiségi érdekképviselettel összefüggő feladatok:
2 1.1 A nemzetiségi önkormányzat működési területén a nemzetiségi közösséget megillető jogosultságok érvényesítése. 0–5 30
3 1.2 A társadalmi különbségek felszámolása, a társadalmi felzárkózás érdekében folytatott tevékenység.
4 1.3 Az anyanyelv használatával kapcsolatos feladatok
5 1.4 A nemzetiségi önkormányzat működési területén ellátási kötelezettséggel rendelkező intézmények tevékenységével kapcsolatos feladatok
6 1.5 A nemzetiségi közösség sajátos kulturális önazonosságának megerősítése
7 1.6 A nemzetiségi közösség neveléshez, oktatáshoz, médiaszolgáltatáshoz fűződő jogainak érvényesítése
8 2. A nemzetiségek kulturális autonómiájával összefüggő feladatok:
9 2.1 Kulturális, közművelődési, nevelési, oktatási feladatok 0–5 50
10 2.2 Hagyományápolással, közgyűjteményekkel, médiaügyekkel összefüggő intézményalapítói, intézményfenntartói, szervezési feladatok
11 2.3 A nemzetiségi önkormányzat működési területén a nemzetiségi közösség nevelésének, oktatási feltételeinek bővítését, anyanyelvének fejlesztését szolgáló tevékenység
12 2.4 A nemzetiségi közösségnek az adott településhez kötődő történelmi múltjával, kulturális örökségének ápolásával kapcsolatos feladatok
13 2.5 Saját alapítású vagy fenntartású (esetleg társfenntartásban működő) közművelődési intézménnyel, közgyűjteménnyel, médiával kapcsolatos feladatok
14 2.6 Más fenntartó által működtetett nemzetiségi közművelődési intézménnyel, közgyűjteménnyel, médiával való együttműködés
15 2.7 Anyaországi, testvértelepülési, nyelvközösségi vagy nemzetközi kapcsolattartás
16 2.8 A nemzetiség által használt nyelven a helyi nemzetiségi önkormányzat működési területén megvalósuló kulturális jellegű programok szervezése
17 2.9 Nemzetiségi nyelvű kiadványok összeállítása, megjelentetése
18 2.10 Nemzetiségi nyelv oktatása felnőtteknek, felnőttoktatási tevékenység anyanyelven
19 3. A nemzetiségi léttel összefüggő egyéb feladatok:
20 3.1 Nemzetiségi civil szervezetekkel való együttműködés 0–5 20
21 3.2 Helyi anyanyelvű hitéleti tevékenység támogatása
22 3.3 Társadalmi felzárkózással, közfoglalkoztatással kapcsolatosan más szervekkel való együttműködés
23 3.4 Szociális területen, idősgondozás területén történő feladatellátás
24 4. Az elérhető pontszám összesen: 100

2.3.5. Az 1.1.2. A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok feladatalapú támogatása jogcímhez kapcsolódóan az egyes fejezeteknél rendelkezésre álló előirányzatot a települési nemzetiségi és területi nemzetiségi önkormányzatok között – az önkormányzatok száma alapján – oly módon kell megosztani, hogy a területi nemzetiségi önkormányzatok számát kétszeresen kell figyelembe venni. A feladatalapú támogatás összege a 2.3.3. pont alapján megállapított feladatmutató pontszám és a 2.2. pont szerint meghatározott fajlagos támogatási összeg szorzata.

2.3.6. A miniszter a feladatalapú támogatást megalapozó pontszámokat és a támogatás összegét 2024. április 15-éig a honlapján közzéteszi.

2.3.7. A feladatalapú támogatásról a miniszter támogatói okiratot ad ki. A támogatói okirat közlése a miniszter honlapján történő közzététellel valósul meg.

2.3.8. A miniszter a feladatalapú támogatást a jogosult helyi nemzetiségi önkormányzat részére két egyenlő részletben, 2024. április 30-áig és 2024. augusztus 15-éig folyósítja a kincstár útján.

2.3.9. Amennyiben a helyi nemzetiségi önkormányzat év közben megszűnik, akkor a feladatalapú támogatásnak a megszűnés időpontját megelőzően kötelezettségvállalással terhelt része illeti meg. A megszűnés időpontjában a feladatalapú támogatásnak a kötelezettségvállalással nem terhelt részét a helyi nemzetiségi önkormányzatnak vissza kell fizetnie.

2.4. A feladatalapú támogatás felhasználásának és elszámolásának szabályai

2.4.1. A feladatalapú támogatást a helyi nemzetiségi önkormányzat 2025. december 31-éig használhatja fel.

2.4.2. A feladatalapú támogatás szempontjából kizárólag a 084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása, a 083080 Nemzetiségi médiatartalom-szolgáltatás és támogatása, a 082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése, a 082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása és az oktatással összefüggő kormányzati funkciókon elszámolt kiadások vehetők figyelembe.

2.4.3. A helyi nemzetiségi önkormányzat a feladatalapú támogatásról legkésőbb 2026. március 15-éig szakmai és pénzügyi beszámolót nyújt be a miniszter számára, amelynek elfogadásáról a miniszter a honlapján történő közzététellel értesíti a helyi nemzetiségi önkormányzatot.

2.4.4. A feladatalapú támogatás felhasználásáról a kedvezményezett az Ávr. 93. §-a szerint számol el a miniszter felé.

3. 1.2.1. Országos nemzetiségi önkormányzatok és média támogatása jogcímre vonatkozó szabályok

3.1. Az előirányzat összegének megbontása:

3.1.1. A XI. Miniszterelnökség fejezetben rendelkezésre álló előirányzat összege az Országos Roma Önkormányzat kivételével 2 044,4 millió forint.

3.1.2. A XIV. Belügyminisztérium fejezetben rendelkezésre álló előirányzat összege az Országos Roma Önkormányzat vonatkozásában 483,2 millió forint.

3.2. Az Országos nemzetiségi önkormányzatok és média támogatása

A B
Megnevezés Éves előirányzat (millió forintban)
1 Bolgár Országos Önkormányzat és Média 106,2
2 Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata és Média 94,9
3 Magyarországi Németek Országos Önkormányzata és Média 457,4
4 Magyarországi Románok Országos Önkormányzata és Média 192,6
5 Országos Horvát Önkormányzat és Média 263,6
6 Országos Lengyel Önkormányzat és Média 121,3
7 Országos Örmény Önkormányzat és Média 79,6
8 Országos Ruszin Önkormányzat és Média 91,3
9 Országos Szlovák Önkormányzat és Média 236,6
10 Országos Szlovén Önkormányzat és Média 131,1
11 Szerb Országos Önkormányzat és Média 162,4
12 Ukrán Országos Önkormányzat és Média 107,4
13 Országos Roma Önkormányzat és Média 483,2

3.3. Az Országos nemzetiségi önkormányzatok és média támogatása megállapításának és folyósításának szabályai

3.3.1. A támogatás – az Njtv. alapján létrehozott – az országos nemzetiségi önkormányzatot a működésével összefüggő kiadásokhoz és a nemzetiségi média feladatainak ellátásához kapcsolódóan illeti meg.

3.3.2. A miniszter a 3.2. pont szerinti támogatást negyedévenként egyenlő részletekben, a költségvetési év első negyedéve tekintetében legkésőbb 2024. február 15-éig, ezt követően minden negyedév első hónapjának 15. napjáig folyósítja a kincstár útján.

3.4. Az Országos nemzetiségi önkormányzatok és média támogatása felhasználásának és elszámolásának szabályai

3.4.1. A támogatást az országos nemzetiségi önkormányzat 2024. december 31-éig használhatja fel. A támogatás felhasználható a 2023. december havi személyi juttatások, az azokhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, továbbá a 2023. december hónapot érintő közüzemi díjak 2024. január 31-ig történő kifizetésére is.

3.4.2. Az országos nemzetiségi önkormányzat, valamint a nemzetiségi média a 3.2. pont szerinti támogatások terhére a miniszter által támogatói okiratban meghatározottak szerint a működéséhez és az Njtv. 117–119. §-ában és 121–122. §-ában foglalt közfeladatai ellátásához, továbbá a közfeladat-ellátás fejlesztéséhez kapcsolódó működési és felhalmozási jellegű költségeket számolhatja el.

3.4.3. A támogatás felhasználásáról az országos nemzetiségi önkormányzat az Ávr. 93. §-a szerint számol el a miniszter felé. Az országos nemzetiségi önkormányzat a zárszámadásról szóló közgyűlési előterjesztést és határozatot tartalmazó részletes szakmai és pénzügyi beszámolóját a zárszámadása elfogadását követő 15 napon belül nyújtja be a miniszter számára.

3.4.4. A miniszter az Áht. 54. §-a szerint vizsgálja a támogatás jogszerű elszámolását és felhasználását.

3.4.5. Az országos nemzetiségi önkormányzat, az általa fenntartott vagy közvetlenül támogatott nemzetiségi önkormányzati intézmény, a rendszeres vagy az időszaki lap kiadója és az elektronikus médium működtetője a támogatás felhasználásáról elkülönített számviteli nyilvántartást vezet az elfogadott éves intézményi költségvetésnek megfelelően.

4. 1.2.2. Országos nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott intézmények támogatása jogcímre vonatkozó szabályok

4.1. Az előirányzat összegének megbontása:

4.1.1. A XI. Miniszterelnökség fejezetben rendelkezésre álló előirányzat összege az Országos Roma Önkormányzat kivételével 1 727,5 millió forint.

4.1.2. A XIV. Belügyminisztérium fejezetben rendelkezésre álló előirányzat összege az Országos Roma Önkormányzat vonatkozásában 196,2 millió forint.

4.2. Az Országos nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott intézmények támogatása

A B
Megnevezés Éves előirányzat (millió forintban)
1 Bolgár Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények 134,7
2 Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények 43,2
3 Magyarországi Németek Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények 401,0
4 Magyarországi Románok Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények 92,1
5 Országos Horvát Önkormányzat által fenntartott intézmények 325,1
6 Országos Lengyel Önkormányzat által fenntartott intézmények 62,7
7 Országos Örmény Önkormányzat által fenntartott intézmények 39,5
8 Országos Ruszin Önkormányzat által fenntartott intézmények 54,9
9 Országos Szlovák Önkormányzat által fenntartott intézmények 279,3
10 Országos Szlovén Önkormányzat által fenntartott intézmények 89,7
11 Szerb Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények 180,0
12 Ukrán Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények 25,3
13 Országos Roma Önkormányzat által fenntartott intézmények 196,2

4.3. Az Országos nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott intézmények támogatása megállapításának és folyósításának szabályai

4.3.1. A támogatás az országos nemzetiségi önkormányzatot az Njtv. 117–119. §-ában és 121–122. §-ában meghatározott közfeladatai ellátása érdekében létrehozott nemzetiségi önkormányzati intézmények fenntartásához kapcsolódóan illeti meg.

4.3.2. A miniszter a 4.2. pont szerinti támogatást negyedévenként egyenlő részletekben, a költségvetési év első negyedéve tekintetében legkésőbb 2024. február 15-éig, ezt követően minden negyedév első hónapjának 15. napjáig folyósítja a kincstár útján.

4.4. Az Országos nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott intézmények támogatása felhasználásának és elszámolásának szabályai

4.4.1. A támogatást az országos nemzetiségi önkormányzat 2024. december 31-éig használhatja fel. A támogatás felhasználható a 2023. december havi személyi juttatások, az azokhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, továbbá a 2023. december hónapot érintő közüzemi díjak 2024. január 31-ig történő kifizetésére.

4.4.2. Az országos nemzetiségi önkormányzat intézményei a 4.2. pont szerinti támogatások terhére a miniszter által támogatói okiratban meghatározottak szerint a működéséhez és az Njtv. 117–119. §-ában és 121–122. §-ában foglalt közfeladatai ellátásához, valamint a közfeladat-ellátás fejlesztéséhez kapcsolódó működési és felhalmozási jellegű költségeket számolhatja el.

4.4.3. A támogatás felhasználásáról az országos nemzetiségi önkormányzat az Ávr. 93. §-a szerint számol el a miniszter felé. Az országos nemzetiségi önkormányzat a zárszámadásról szóló közgyűlési előterjesztést és határozatot tartalmazó részletes szakmai és pénzügyi beszámolóját a zárszámadása elfogadását követő 15 napon belül nyújtja be a miniszter számára.

4.4.4. A miniszter az Áht. 54. §-a szerint vizsgálja a támogatás jogszerű elszámolását és felhasználását.

4.4.5. Az országos nemzetiségi önkormányzat, az általa fenntartott vagy közvetlenül támogatott nemzetiségi önkormányzati intézmény a támogatás felhasználásáról elkülönített számviteli nyilvántartást vezet az elfogadott éves intézményi költségvetésnek megfelelően.

10. melléklet a 2023. évi LV. törvényhez

Egyházi közfeladatellátáshoz kapcsolódó céltámogatások és karitatív feladatok támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alá besorolt támogatások megosztása

I. Egyházi közfeladatellátáshoz kapcsolódó céltámogatások és karitatív feladatok támogatása

A B
Céltámogatás megnevezése Támogatás
(millió forintban)
1 Egyházi közgyűjtemények és közművelődési intézmények támogatása 4 102,9
2 Fakultatív hittanoktatás támogatása 5 711,2
3 Magyarországi egyházi személyek jövedelempótléka és zsidó örökség ápolása céltámogatás 14 964,3
4 Külhonban szolgálatot teljesítő egyházi személyek támogatása 840,0
5 Kórházlelkészi szolgálat támogatása 800,0
6 A külhoni és diaszpórában élő magyarság hitéleti tevékenységének támogatása 500,0
7 Karitatív Tanács tagjai által koordinált feladatok támogatása 1 218,0

II. Támogatások megállapításának, felhasználásának és elszámolásának szabályai

1. A támogatások megállapításának, felhasználásának részletes szabályait a Kormány rendeletben állapítja meg.