Időállapot: közlönyállapot (2023.XII.22.)

2023. évi CVIII. törvény

a fenntartható finanszírozás és az egységes vállalati felelősségvállalás ösztönzését szolgáló környezettudatos, társadalmi és szociális szempontokat is figyelembe vevő, vállalati társadalmi felelősségvállalás szabályairól és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról * 

Az Országgyűlés annak érdekében, hogy

az egyes gazdálkodó szervezetek tevékenysége, vagy azoknak egy bizonyos szegmense fenntarthatósági szempontok alapján is objektíven vizsgálható legyen, így a velük üzleti kapcsolatba kerülő, jellemzően pénz- és tőkepiaci szereplők teljesebb képpel rendelkezzenek a szervezetről, vagy annak tevékenységéről;

támogassa az európai zöld megállapodás megvalósítását, valamint biztosítsa azt, hogy a jogi szabályozás összhangban legyen az Európai Unióban hatályban lévő fenntarthatósági keretrendszerekkel, szabványokkal és szabályozásokkal, figyelemmel a nemzetközi számviteli elvekre is;

a vállalatok megfelelő információkat hozzanak nyilvánosságra a náluk felmerülő fenntarthatósági kockázatokról és lehetőségekről, továbbá az emberekre és a környezetre gyakorolt hatásukról, és átfogó információkkal rendelkezhessenek a gazdasági szereplők a fenntarthatóság és az egységes vállalati felelősségvállalás helyzetéről és jövőbeli irányairól;

a fenntartható finanszírozás és az egységes vállalati felelősségvállalás ösztönzését szolgáló környezettudatos, társadalmi és szociális szempontokat is figyelembe vevő, tudatos vállalatirányítás szabályairól a következő törvényt alkotja:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A törvény hatálya

1. § (1) E törvény hatálya kiterjed arra a Magyarország területén székhellyel rendelkező

a) közérdeklődésre számot tartó gazdálkodónak minősülő nagyvállalkozásra, amelynél az üzleti évet megelőző üzleti évben a mérleg fordulónapján a következő három mutatóérték közül bármelyik kettő meghaladta a következő határértéket:

aa) a mérlegfőösszeg a 10 000 millió forintot,

ab) az éves nettó árbevétel a 20 000 millió forintot,

ac) az átlagosan foglalkoztatottak száma az 500 főt;

b) nagyvállalkozásra, amelynél az üzleti évet megelőző üzleti évben a mérleg fordulónapján a következő három mutatóérték közül bármelyik kettő meghaladta a következő határértéket:

ba) a mérlegfőösszeg a 10 000 millió forintot,

bb) az éves nettó árbevétel a 20 000 millió forintot,

bc) az átlagosan foglalkoztatottak száma a 250 főt; és

c) közérdeklődésre számot tartó gazdálkodónak minősülő kis- és középvállalkozásra. (a továbbiakban együtt: vállalkozás).

(2) E törvény hatálya kiterjed a vállalkozás befektetésére, kitettségére, ha annak nagyságrendje, célja vagy aránya okán a vállalkozás stratégiája, politikája vagy szabályzatai alapján a fenntarthatóság szerepe vagy megközelítése meghatározó.

(3) E törvény rendelkezéseit köteles betartani az (1) és (2) bekezdés hatálya alá nem tartozó szervezet, amely az e törvény szerinti ESG adatszolgáltatást önként vagy szerződésben vállalja, vagy számára jogszabály az ESG adatszolgáltatást kötelezővé teszi.

(4) E törvény hatálya kiterjed a Magyarország területén

a) ESG beszámoló vizsgálatát végző ESG tanúsítókra;

b) fenntarthatósági tanácsadási szolgáltatást nyújtó természetes és jogi személyekre (a továbbiakban: ESG tanácsadó);

c) ESG szoftvereket forgalmazó és gyártó vállalatokra;

d) ESG tanácsadókat oktató intézményekre;

e) vállalkozások minősítését végző ESG minősítőkre.

(5) E törvény hatálya nem terjed ki

a) a Magyarország területén székhellyel rendelkező, közérdeklődésre számot tartó gazdálkodónak minősülő mikrovállalkozásra,

b) a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: MNB tv.) 39. § (1)–(3) bekezdésében meghatározott törvények hatálya alá tartozó személyekre, szervezetekre és tevékenységekre, illetve

c) a Magyar Nemzeti Bankra, valamint a Magyar Nemzeti Banknak a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. §-a szerinti többségi befolyása alatt álló gazdasági társaságra.

2. Alapelvek

2. § (1) A nyilvánosság és átláthatóság elvének megfelelően a vállalkozás által közzétett ESG beszámoló és a vállalkozásokról vezetett 38. § (1) bekezdése szerinti nyilvántartás nyilvános, tartalmuk korlátozás nélkül megismerhető és bárki által megtekinthető.

(2) A (1) bekezdés szerinti nyilvántartás vezetésének célja az ellenőrzés lehetőségének a megteremtése, illetve az időszerű tájékoztatás.

(3) A vállalkozás a fenntarthatósági célú átvilágítási kötelezettségek teljesítése során érvényesíti az információk átláthatóságának követelményét.

3. § (1) A kettős lényegesség elve azt biztosítja, hogy a vállalkozások megfelelő információkat hozzanak nyilvánosságra a náluk felmerülő fenntarthatósági kockázatokról és lehetőségekről, továbbá az emberekre és a környezetre gyakorolt hatásukról.

(2) A vállalkozásnak a kettős lényegesség elvének megfelelően a fenntarthatósági célú átvilágítási kötelezettségei keretében – az üzleti titok sérelme nélkül – bárki számára megismerhetővé kell tennie

a) azt, hogy a fenntarthatósági kérdések hogyan befolyásolják a vállalkozás teljesítményét, helyzetét és fejlődését,

b) a vállalkozásnál felmerülő fenntarthatósági kockázatokat és lehetőségeket, valamint

c) az a) és b) pontban felsoroltak emberekre és környezetre gyakorolt hatásait.

4. § A vállalkozás a fenntarthatósági célú átvilágítási kötelezettségeinek teljesítése és jogainak gyakorlása során a jóhiszeműség és tisztesség követelményének megfelelően jár el.

5. § A vállalkozás üzleti tevékenysége során a környezeti fenntarthatóság elvének érvényesülése érdekében figyelembe veszi a hosszú távú fenntarthatósági lehetőségeket, és gondoskodik azok implementálásáról az üzleti stratégiájába.

6. § (1) A vállalkozás – a társadalmi felelősségvállalás elvének megfelelően – üzleti tevékenysége során vizsgálja és kezeli működésének társadalmi és környezeti hatásait, valamint szerepet vállal az Alaptörvényben lefektetett értékek, kiemelten a családbarát működés megvalósításának előmozdításában.

(2) A vállalkozás a vállalati társadalmi felelősségvállalása keretében kiemelt figyelmet fordít a családok, a nemzet és a kultúra támogatására.

(3) A vállalkozás a társadalmi felelősségvállalási és környezetvédelmi átvilágítási követelményekkel összhangban kellő gondossággal jár el az ellátási láncai tekintetében azzal a céllal, hogy megelőzze vagy minimálisra csökkentse a társadalmi felelősségvállalási vagy környezeti kockázatokat, illetve megszüntesse a társadalmi felelősségvállalási vagy környezetvédelmi kötelezettségek megsértését.

3. Értelmező rendelkezések

7. § E törvény alkalmazásában

1. anyavállalat: a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) 3. § (2) bekezdés 1. pontja szerinti fogalom;

2. csoport: egy anyavállalat és annak konszolidálásba bevont leányvállalata;

3. ellátási lánc: a vállalkozás valamennyi termékére és szolgáltatására vonatkozóan minden olyan tevékenység Magyarország területén és külföldön, amely a termékek előállításához és a szolgáltatások nyújtásához szükséges a nyersanyagok kitermelésétől a végfelhasználóhoz történő szállításig, ideértve a vállalkozás tevékenységeit a saját üzleti hatáskörében, a közvetlen szállítók tevékenységeit és a közvetett szállítók tevékenységeit;

4. ESG: olyan fenntarthatósági kérdésekre vonatkozó szempontrendszer, amely egy adott vállalkozásnál a környezetre, a társadalomra és az irányításra vonatkozó hatásokat és faktorokat értékeli fenntarthatósági szempontból;

5. ESG adatszolgáltatás: minden, fenntarthatósági kérdésekben közzétett információ, ideértve az ESG beszámolót is;

6. ESG beszámoló minimumkövetelményei: azon információk, amelyeket a vállalkozás akkor közöl, amikor politikáiról, intézkedéseiről, mérőszámairól vagy céljairól számol be;

7. ESG minősítő: a Ptk. szerinti gazdálkodó szervezet, a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe és az a személy, amely Magyarország területén egy vállalkozás ESG jellemzőire, illetve a fenntarthatósági kérdések körében felmerülő kockázataira vonatkozó véleményt, pontszámot vagy ezek kombinációját készít, illetve szolgáltatás keretében harmadik felek számára biztosít;

8. ESG szoftver: olyan IKT-termék, -folyamat, vagy -szolgáltatás, amely támogatja a vállalatot vagy az általa megbízott jogi vagy természetes személyt az ESG adatszolgáltatási kötelezettségnek való megfelelésben, az adatgyűjtésben és adatkezelésben, a teljesítményértékelés elvégzésében;

9. ESG tanácsadó: a Ptk. szerinti gazdálkodó szervezet, a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe és az a személy, amely Magyarország területén ESG célú vállalatirányítási szakértői és ESG adatszolgáltatáshoz kapcsolódó tájékoztató és tanácsadói szolgáltató tevékenységet folytat, közreműködik a vállalkozás fenntarthatósági célú átvilágítási kötelezettségeinek sikeres és megfelelő időben történő teljesítésében, részt vesz a fenntarthatósági kérdésekkel kapcsolatos adatok összegyűjtésében és elemzésében, a társadalmi felelősségvállalási stratégia elkészítésében, valamint a kockázatkezelésre, a kockázatelemzésre és a megelőző intézkedésekre vonatkozó szabályok végrehajtásában;

10. ESG tanúsító: az ESG beszámolót tanúsító, akkreditált megfelelőségértékelő szervezet;

11. fenntarthatósági kérdések: az Szt. 95/D. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti forgalom;

12. fióktelep: a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 7. § (2) bekezdése szerinti fióktelep;

13. IKT-folyamat: az (EU) 2019/881 európai parlamenti és tanácsi rendeletben ekként meghatározott fogalom;

14. IKT-szolgáltatás: az (EU) 2019/881 európai parlamenti és tanácsi rendeletben ekként meghatározott fogalom;

15. IKT-termék: az (EU) 2019/881 európai parlamenti és tanácsi rendeletben ekként meghatározott fogalom;

16. káros hatás: a tevékenység, vagy mulasztás környezetre vagy az emberi jogokra gyakorolt olyan közvetlenül vagy közvetve bekövetkező befolyása, amely jellegénél fogva különösen fontos, jelentős számú személyt, illetve jelentős területet érint, visszafordíthatatlan, vagy a hatás jelentkezése előtt fennálló helyzet helyreállításához szükséges intézkedésekre tekintettel különösen nehezen orvosolható;

17. kisvállalkozás: olyan gazdasági társaság, amely esetében az ESG adatszolgáltatási kötelezettség időpontját magában foglaló üzleti évet megelőző üzleti évben a mérlegforduló napján a következő három mutatóérték közül legalább kettő nem haladta meg a következő határértéket:

a) a mérlegfőösszeg a 4 millió eurót;

b) az éves nettó árbevétel a 8 millió eurót,

c) az üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma az 50 főt;

18. környezeti kockázat: az az állapot, amelyben a ténybeli körülmények alapján kellő valószínűséggel fennáll a higanyról szóló Minamata Egyezményben, a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló, Stockholmban, 2001. május 24-én elfogadott Egyezményben, vagy a veszélyes hulladékok országhatárokat átlépő szállításának ellenőrzéséről és ártalmatlanításáról szóló, Bázelben, 1989. március 22. napján aláírt Egyezményben foglalt tilalmak valamelyikének megsértése, és amely lényeges negatív, káros hatást gyakorol a tilalmak által védett értékekre;

19. középvállalkozás: olyan gazdasági társaság, amely nem minősül mikrovállalkozásnak kisvállalkozásnak vagy nagyvállalkozásnak;

20. közérdeklődésre számot tartó gazdálkodó: a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény 2. § 19. pontja szerinti fogalom;

21. közvetett szállító: minden olyan vállalkozás, amely nem közvetlen szállító, és az általa nyújtott termék vagy a tőle származó beszerzés, illetve az általa végzett tevékenység tartós üzleti kapcsolat keretében a vállalkozás termékének előállításához vagy az adott szolgáltatás nyújtásához és igénybevételéhez szükséges;

22. közvetlen szállító: az árubeszerzésre vagy szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződésben olyan szerződő fél, amelynek a szállítása vagy szolgáltatásnyújtása tartós üzleti kapcsolat keretében a vállalkozás termékének előállításához vagy az érintett szolgáltatás nyújtásához és igénybevételéhez közvetlenül szükséges;

23. leányvállalat: az Szt. 3. § (2) bekezdés 2. pontja szerinti fogalom;

24. lényeges információ: olyan információ – a kettős lényegesség elvét figyelembe véve –, amely esetében észszerűen feltételezhető, hogy annak kihagyása vagy hibás közlése befolyásolja azokat a döntéseket, amelyeket az információt felhasználók a vállalkozás pénzügyi kimutatásai alapján hoznak, azzal, hogy egy-egy információ lényeges voltának megállapítása más hasonló tételekkel összefüggésben ítélhető meg;

25. mikrovállalkozás: olyan gazdasági társaság, amely esetében az üzleti évben a mérlegforduló napján a következő három mutatóérték közül legalább kettő nem haladta meg a következő határértéket:

a) a mérlegfőösszeg a 350 ezer eurót,

b) az éves nettó árbevétel a 700 ezer eurót,

c) az üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma a 10 főt;

26. nagyvállalkozás: olyan gazdasági társaság, amely esetében az ESG adatszolgáltatási kötelezettség időpontját magában foglaló üzleti évet megelőző üzleti évben a mérlegforduló napján a következő három mutatóérték közül bármelyik kettő meghaladta a következő határértéket:

a) a mérlegfőösszeg a 25 millió eurót,

b) az éves nettó árbevétel a 50 millió eurót,

c) az üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma a 250 főt;

27. nettó árbevétel: a termékek értékesítéséből és szolgáltatások nyújtásából származó összeg, az árengedmények, a hozzáadottérték-adó és az árbevételhez közvetlenül kapcsolódó egyéb adók levonása után;

28. saját üzleti hatáskör: a vállalkozásnak az üzleti célja elérése érdekében végzett minden olyan tevékenysége, amely magában foglal a termékek és szolgáltatások létrehozásával és hasznosításával kapcsolatos minden tevékenységet, függetlenül attól, hogy azt Magyarország területén vagy külföldön végzik;

29. társadalmi felelősségvállalás körében felmerülő kockázat: olyan társadalmi vagy irányítási jellegű esemény vagy helyzet, amely bekövetkezése esetén lényeges negatív, káros hatást gyakorolhat az Alaptörvény SZABADSÁG ÉS FELELŐSSÉG részében foglalt felelősségek teljesítésére;

30. vállalati társadalmi felelősségvállalás: a vállalkozásoknak a társadalomra, a kultúrára és a jövő nemzedékeinek életfeltételeire gyakorolt hatásuk iránti felelőssége;

31. védett jogi helyzetben lévő személy: az Emberi Jogok Európai Egyezményében foglalt emberi jogok és alapvető szabadságok sérelmét elszenvedő alany.

II. FEJEZET

A FENNTARTHATÓSÁGI CÉLÚ ÁTVILÁGÍTÁSI KÖTELEZETTSÉGEKKEL KAPCSOLATOS FELADATOK IRÁNYÍTÁSA

4. A gazdaságfejlesztésért felelős miniszter feladatai

8. § (1) A Kormány az e törvény szerinti fenntarthatósági célú átvilágítási kötelezettségekkel kapcsolatos feladatait a gazdaságfejlesztésért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) útján látja el.

(2) A miniszter

a) ellátja az európai uniós rendelkezésekből adódó kormányzati feladatokat;

b) ellátja az ESG fenntarthatósági célú átvilágítási kötelezettségek tekintetében a kormányzati szakmai irányítási, összehangolási és koordinációs feladatokat;

c) felügyeli a vállalkozások szemléletformálását, felkészítését, fejlesztését célzó támogatási programokat.

9. § A miniszter az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, mint vállalkozásfejlesztési ügynökség (a továbbiakban: vállalkozásfejlesztési ügynökség) útján látja el az alábbi feladatokat:

a) kis- és középvállalkozások ESG fenntarthatósági célú átvilágítási kötelezettségek teljesítésére vonatkozó felkészítését, fejlesztését célzó támogatási programokat indít a külön támogatási programban meghatározott feltételekkel;

b) ESG tanácsadói képzést szervez;

c) képzi az ESG tanácsadókat és az ESG tanácsadókat oktató intézményeket;

d) nyilvántartást vezet az ESG tanácsadókat oktató intézményekről;

e) akkreditálja a Magyarország területén ESG tanácsadókat oktató intézményeket;

f) ellátja a miniszter rendeletében meghatározott ESG-vel kapcsolatos feladatokat.

10. § (1) A miniszter Nemzeti ESG Tanácsot (a továbbiakban: Tanács) hoz létre és működtet.

(2) A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságának (a továbbiakban: Hatóság) elnöke kikéri a Tanács állásfoglalását az ESG beszámoló minimumkövetelményeinek meghatározása során.

(3) A Tanács szakmai tanácsadó testületként

a) a körforgásos gazdasághoz és a hulladékgazdálkodáshoz kapcsolódóan a fenntartható fejlődési feladatok összehangolásáért felelős miniszter,

b) a miniszter,

c) az informatikáért felelős miniszter,

d) a családpolitikáért felelős miniszter,

e) a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke,

f) a Hatóság elnöke,

g) a társadalompolitika összehangolásáért felelős miniszter és

h) a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének elnök

által kijelölt személy részvételével működik.

(4) A Tanács elnöke a miniszter.

(5) A Tanács működésének részletes szabályait az általa elfogadott ügyrend tartalmazza.

5. A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságának feladatai

11. § (1) A Hatóság a fenntarthatósági kérdések tekintetében felügyeli a vállalkozások fenntarthatósági célú átvilágítási kötelezettségei teljesítésének megfelelőségét, az ESG adatszolgáltatási folyamatok átláthatóságát.

(2) A Hatóság az (1) bekezdés szerinti feladat- és hatáskör keretében

a) nyilvántartást vezet

aa) az ESG adatszolgáltatási kötelezettséggel érintett vállalkozásokról, amely adatokhoz folyamatos hozzáférést biztosít a miniszter és a vállalkozásfejlesztési ügynökség részére, amelyek az adatkezelésre is jogosultak;

ab) az ESG tanúsítókról;

ac) az ESG tanácsadókról, amely adatokhoz folyamatos hozzáférést biztosít a miniszter és a vállalkozásfejlesztési ügynökség részére, amelyek az adatkezelésre is jogosultak;

ad) a Magyarország területén ESG szoftvereket forgalmazó és gyártó vállalatokról;

ae) az ESG minősítőkről;

af) azokról az ESG adatszolgáltatási kötelezettséggel érintett vállalkozásokról, amelyek üzleti partnerei között vagy ellátási láncában állami szervek vagy állami vállalatok vannak jelen;

b) akkreditálja

ba) a Magyarország területén bejegyzett ESG tanácsadókat;

bb) az ESG tanúsítóknak az ESG beszámolóra vonatkozó magyar nyelvű bizonyossági vélemény (a továbbiakban: ESG tanúsítvány) adási tevékenységét;

bc) a Magyarország területén ESG szoftvereket forgalmazó és gyártó vállalatokat az ESG menedzsmentplatformmal történő interoperabilitás megteremtése érdekében;

c) hatósági ellenőrzés keretében ellenőrzi a fenntarthatósági célú átvilágítási kötelezettségek betartását; kidolgozza és működteti a kötelezettségek megsértéséhez kapcsolódó szankciós rendszert;

d) felügyeli a vállalkozások panaszkezelési rendszerének működését;

e) működteti a magyar online ESG menedzsmentplatformot az ESG adatszolgáltatási kötelezettség könnyítése, illetve teljesítése érdekében;

f) hitelesített támogatásmenedzsment központot működtet;

g) az ESG beszámolók benyújtásától számított 90 napon belül közzéteszi a törvény hatálya alá tartozó vállalkozások ESG adatszolgáltatása alapján készült éves beszámolót;

h) kidolgozza és működteti az ESG tanácsadók oktatását végző természetes és jogi személyek e tevékenységi körhöz kapcsolódó akkreditációjának rendszerét.

12. § (1) A Hatóság elnöke ESG Akkreditációs Bizottságot (a továbbiakban: Bizottság) hoz létre és működtet.

(2) A miniszter kikéri a Bizottság szakmai véleményét az ESG tanácsadók akkreditációs követelményrendszerének meghatározása során.

(3) A Bizottság szakmai tanácsadó testületként

a) a miniszter,

b) a körforgásos gazdasághoz és a hulladékgazdálkodáshoz kapcsolódóan a fenntartható fejlődési feladatok összehangolásáért felelős miniszter,

c) az informatikáért felelős miniszter,

d) a családpolitikáért felelős miniszter és

e) a Hatóság elnöke

által kijelölt személy részvételével működik.

(4) A Bizottság elnöke a Hatóság elnöke.

(5) A Bizottság működésének részletes szabályait az általa elfogadott ügyrend tartalmazza.

III. FEJEZET

A VÁLLALKOZÁS KÖTELEZETTSÉGEI

6. A fenntarthatósági célú átvilágítási kötelezettségek közös szabályai

13. § A vállalkozás fenntarthatósági célú átvilágítási kötelezettsége

a) a kockázatkezelési rendszer létrehozása,

b) a belső felelősségvállalási stratégia és rendszer kialakítása,

c) a rendszeres kockázatelemzések elvégzése,

d) a megelőzési és korrekciós intézkedések megállapítása a vállalkozás saját üzleti hatáskörében és a közvetlen szállítóival szemben,

e) az ESG adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése, és

f) a közvetlen szállítók nyilatkoztatása a felmerülő kockázatok tekintetében.

14. § A vállalkozás fenntarthatósági célú átvilágítási kötelezettségeinek való megfelelés értékelése során figyelembe veszi

a) a vállalkozás üzleti tevékenységének típusát és a vállalkozás méretét,

b) a vállalkozás azon képességét, hogy befolyásolni tudja a társadalmi felelősségvállalás körében felmerülő kockázat vagy környezeti kockázat okozóját vagy a társadalmi felelősségvállalási vagy környezetvédelmi kötelezettség megsértését,

c) a jogsértés jellemzően várható súlyosságát, a jogsértés visszafordíthatóságát és a társadalmi felelősségvállalási vagy környezetvédelmi kötelezettség megsértésének valószínűségét, és

d) a vállalkozásnak a társadalmi felelősségvállalási vagy környezeti kockázat, vagy kötelezettség megsértéséhez való okozati hozzájárulásának jellegét.

15. § A fenntarthatósági célú átvilágítási kötelezettségeket a vállalkozás a Hatóság elnökének rendeletében foglalt részletszabályok szerint teljesíti, a kötelezettségek teljesítését a miniszter rendeletében meghatározott módon és rendszerességgel dokumentálja, és a dokumentációt a keletkezésétől számított hét évig megőrzi.

7. Kockázatkezelés

16. § (1) A vállalkozás megfelelő és hatékony kockázatkezelési rendszert hoz létre a fenntarthatósági célú átvilágítási kötelezettségeknek való megfelelés biztosítása érdekében. Hatékonynak tekinthetőek azok az intézkedések, amelyek lehetővé teszik a lényeges, káros hatással járó társadalmi felelősségvállalási és környezeti kockázatok azonosítását és kezelését, valamint a társadalmi felelősségvállalással vagy környezetvédelemmel kapcsolatos kötelezettségszegések megelőzését, megszüntetését vagy mértékének minimalizálását, ha a vállalkozás ezeket maga okozta, vagy hozzájárult azokhoz az ellátási láncon belül. Az ellátási lánc átvilágítására és kockázataik elemzésére és minősítésére kizárólag az e törvényben meghatározott, akkreditált, Magyarország területén ESG szoftvereket forgalmazó és gyártó vállalat IKT rendszere vehető igénybe.

(2) A vállalkozás a kockázatkezelési feladatokat valamennyi releváns üzleti folyamatába beépíti.

(3) A vállalkozás a munkavállalói közül kijelöl legalább egy személyt, aki felel a kockázatkezelési folyamat működtetéséért. A kockázatkezelésért felelős személy rendszeresen, legalább évente egyszer tájékoztatja a vállalkozás ügyvezetését a kockázatkezelés során elvégzett feladatairól.

(4) A kockázatkezelésért felelős személy a (3) bekezdés szerinti kockázatkezelési tevékenysége ellátása során nem utasítható és feladatai ellátásáért csak az ügyvezetésnek felel.

(5) A kockázatkezelési rendszert a vállalkozás úgy alakítja ki, hogy az alkalmas legyen a munkavállalói, az ellátási láncain belüli munkavállalók, valamint azon, egyébként védett jogi helyzetben lévő személyek érdekeinek figyelembevételére, akiket a vállalkozás gazdasági tevékenysége vagy az ellátási láncaiban lévő valamely vállalkozás gazdasági tevékenysége közvetlenül érinthet.

8. Kockázatelemzés

17. § (1) A kockázatkezelés részeként a vállalkozás rendszeres teljes körű kockázatelemzést végez annak érdekében, hogy azonosítsa a lényeges társadalmi felelősségvállalási és környezeti kockázatokat saját üzleti hatáskörében és közvetlen szállítói tevékenységében.

(2) A vállalkozásnak a kockázatelemzést minden év június 30-ig, valamint eseti jelleggel akkor kell elvégezni, ha a vállalkozásnak az ellátási láncban jelentősen megváltozott vagy jelentősen bővülő kockázati helyzettel kell számolnia, ideértve különösen új termékek, projektek bevezetését, valamint új üzleti ágban való részvételt. Az eseti jellegű kockázatelemzés célzottan vonatkozhat kifejezetten a megváltozott vagy jelentősen bővülő kockázati helyzetre. A kockázatelemzés eredményeit a Hatóság elnökének rendeletében foglaltak szerint a vállalkozás ügyvezetésével ismertetni kell.

(3) A kockázatelemzés rendszerét a vállalkozás a Hatóság elnökének rendeletében foglaltak szerint alakítja ki.

9. Megelőzési intézkedések

18. § (1) Az 1. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti vállalkozás társadalmi felelősségvállalási stratégiát készít. A társadalmi felelősségvállalási stratégiát a vállalkozás a honlapján nyilvánosan hozzáférhető módon közzéteszi.

(2) Ha a vállalkozás a kockázatelemzés során lényeges és érdemi bekövetkezési valószínűséggel bíró társadalmi felelősségvállalási vagy környezeti kockázatot azonosít, indokolatlan késedelem nélkül megfelelő megelőzési intézkedéseket tesz. Megfelelő az intézkedés, ha az arányos a káros hatás súlyosságával és valószínűségével, és az annak megtételéhez a szükséges eszközök – az észszerűség keretein belül – a vállalkozás rendelkezésére állnak, figyelembe véve az adott eset körülményeit – ideértve a gazdasági ágazat és az adott üzleti kapcsolat jellemzőit, a vállalkozás azokra gyakorolt befolyását –, továbbá az intézkedéseknek a káros hatás szerinti rangsorolását.

(3) A megelőzési intézkedések eredményességét a vállalkozás

a) legalább évente egyszer és

b) ha a vállalkozásnak saját üzletágában vagy közvetlen szállítójánál jelentősen megváltozott vagy jelentősen bővülő kockázati helyzettel kell számolnia – ideértve különösen új termékek, projektek bevezetését, valamint új üzleti ágban való részvételt –, eseti jelleggel

felülvizsgálja.

(4) Az eseti jellegű felülvizsgálat célzottan vonatkozhat kifejezetten a megváltozott vagy jelentősen bővülő kockázati helyzetre.

19. § (1) Megelőzési intézkedésként a vállalkozás a közvetlen szállítói és leányvállalatai tekintetében gondoskodik arról, hogy

a) közvetlen szállítói kiválasztásakor a társadalmi felelősségvállalási és környezetvédelmi elvárások is érvényesüljenek,

b) a közvetlen szállítója nyilatkozzon arról, hogy megfelel a vállalkozás vezetése által megkövetelt emberi jogi és környezetvédelmi elvárásoknak, és azokat megfelelően kezeli az ellátási lánc mentén.

(2) A Hatóság hivatalból, illetve panasz vagy közérdekű bejelentés alapján felhívhatja a vállalkozást a leányvállalatokkal és a közvetlen szállítókkal kapcsolatos kötelezettségeket érintő, az (1) bekezdés b) pontja szerinti nyilatkozatok benyújtására.

10. Korrekciós intézkedések

20. § Ha a vállalkozás észleli, hogy saját üzleti hatáskörében, a leányvállalatainál, vagy közvetlen szállítójánál már bekövetkezett vagy várható valamilyen társadalmi felelősségvállalással kapcsolatos vagy környezetvédelmi kötelezettség megsértése, haladéktalanul megteszi azokat a korrekciós intézkedéseket, amelyek a jogsértés megelőzése vagy megszüntetése, illetve a jogsértés mértékének minimalizálása érdekében szükségesek.

21. § (1) Ha a vállalkozás közvetlen szállítójánál a vállalati felelősségvállalással kapcsolatos vagy környezetvédelmi kötelezettség megsértését a közvetlen szállító arról a vállalkozás általi tudomásszerzéstől számított 90 napon belül nem szünteti meg, akkor a vállalkozás haladéktalanul koncepciót dolgoz ki és hajt végre a jogsértés megszüntetésére vagy minimalizálására (a továbbiakban: koncepció). A koncepciónak részletes ütemtervet kell tartalmaznia.

(2) A koncepció kidolgozása és megvalósítása során a vállalkozás figyelemmel van különösen arra, hogy:

a) a koncepció a jogsértést okozó közvetlen szállítóval közösen kerüljön kidolgozásra és végrehajtásra,

b) együttműködést tanúsítson más vállalkozásokkal az ágazati kezdeményezésekben és az ágazati szabványokban annak érdekében, hogy növeljék a kárt okozó vagy okozni képes közvetlen szállítókra gyakorolható befolyásolási képességet.

(3) A vállalkozás a kockázat minimalizálása érdekében a közvetlen szállítójával köteles három hónapig szüneteltetni az üzleti kapcsolatot, ha

a) a védett jogi helyzet vagy környezetvédelmi kötelezettség megsértése a korrekciós intézkedések megtételét követően sem szűnik meg,

b) a koncepcióban kidolgozott intézkedések végrehajtása a koncepcióban meghatározott, ütemterv szerinti határidő letelte után nem orvosolja a helyzetet és

c) a vállalkozásnak nincs más, kevésbé szigorú eszköze, és a befolyási képesség növelésének várhatóan nincs kihatása a sikerre.

(4) A vállalkozás köteles megszüntetni a közvetlen szállítójával az üzleti kapcsolatot azon tevékenységek tekintetében, amelyek a káros hatások fokozott kockázatával járnak.

(5) Mentesül a vállalkozás a (3) és (4) bekezdés szerinti kötelezettsége alól, amennyiben a kötelezettség végrehajtása

a) az energia-ellátásbiztonságot veszélyezteti, beleértve az üzemanyagellátást is, vagy

b) erőfölényes helyzetben lévő, nem pótolható közvetlen szállító esetén nagyobb környezeti veszélyeztetéssel vagy kárral járna, mint az üzleti kapcsolat fenntartása az érintett közvetlen szállítóval.

22. § A korrekciós intézkedések hatékonyságát legalább évente egyszer az ESG beszámoló leadását megelőzően, illetve eseti jelleggel felül kell vizsgálni, ha a vállalkozásnak számolnia kell azzal, hogy saját üzleti hatáskörében vagy a közvetlen beszállítónál jelentősen megváltozott vagy jelentősen kibővült kockázati helyzet alakul ki, ideértve különösen új termékek, projektek bevezetését, valamint új üzleti ágban való részvételt. Az eseti jellegű felülvizsgálat célzottan vonatkozhat kifejezetten a megváltozott vagy jelentősen bővülő kockázati helyzetre.

11. ESG beszámolóra vonatkozó rendelkezések

23. § (1) A vállalkozás évente ESG beszámolót készít az előző üzleti év fenntarthatósági célú átvilágítási kötelezettségeinek teljesítéséről, amelyet köteles ESG tanúsítóval auditáltatni. Az ESG beszámolót a vállalkozás ügyvezető szerve hagyja jóvá.

(2) Az ESG beszámolót a vállalkozás az üzleti év végét követő hat hónapon belül ingyenesen és nyilvánosan hozzáférhetővé teszi a honlapján.

(3) A vállalkozás az ESG beszámolójában feltünteti tevékenységének a fenntarthatósági kérdésekre gyakorolt hatásainak megértéséhez szükséges információkat, valamint az annak megértéséhez szükséges információkat, hogy a fenntarthatósági és társadalmi kérdések hogyan befolyásolják a vállalkozás fejlődését, teljesítményét és helyzetét, valamint a társadalommal való viszonyát.

(4) Az ESG beszámoló tartalmazza

a) a fenntarthatósági kérdések tekintetében végrehajtott, fenntarthatósági célú átvilágítási folyamat leírását;

b) a vállalkozás azon megállapításait, hogy azonosított-e társadalmi felelősségvállalási és környezeti kockázatokat, illetve emberi jogokkal vagy környezettel kapcsolatos kötelezettségek megsértését, és ha igen, melyeket;

c) a vállalkozás által a tényleges vagy lehetséges hátrányos fenntarthatósági hatások megelőzése, mérséklése vagy helyreállítása érdekében hozott intézkedéseket és azok eredményeit;

d) annak bemutatását, hogy a vállalkozás hogyan értékeli a c) pont szerinti intézkedések hatását és eredményességét;

e) annak bemutatását, hogy a vállalkozás milyen következtetéseket von le a jövőbeli intézkedésekre nézve és

f) a vállalati társadalmi felelősségvállalás tekintetében azonosított érintettek körét, a kitűzött céljait, a végrehajtott fenntarthatósági célú átvilágítási folyamat leírását és eredményeit, valamint a lehetséges káros hatások megelőzése, mérséklése vagy helyreállítása érdekében hozott intézkedéseket és azok eredményeit.

(5) Az ESG beszámoló elkészítésébe a vállalkozás a Hatóság által nyilvántartásba vett ESG tanácsadót is bevonhat.

24. § (1) Az ESG beszámolót magyar nyelven, elektronikus formában – a Hatóság elnökének rendeletében meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően – kell elkészíteni, amelyet jogszabályban meghatározott módon a vállalkozás vagy az anyavállalat képviseletére jogosult személy köteles hitelesíteni. Az ESG beszámoló akkor hiteles, ha azt a vállalkozás képviseletére jogosult személy legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírásával vagy bélyegzőjével és időbélyegzővel látta el.

(2) Az ESG beszámoló részletes tartalmi követelményeit a Hatóság elnöke a Tanács véleményének kikérésével rendeletben állapítja meg.

25. § Az ESG beszámolóból kihagyhatók azon aktuális fejleményekre vagy tárgyalás alatt álló kérdésekre vonatkozó információk, amelyek közzététele a vállalkozás ügyvezető szerve megfelelő indokolást tartalmazó véleménye szerint súlyosan sértené a vállalkozás üzleti érdekét, feltéve, hogy e kihagyás nem befolyásolja a vállalkozás fejlődésének, teljesítményének, helyzetének és tevékenységei hatásának helyes és elfogulatlan megértését.

26. § (1) A vállalkozás ügyvezető szerve felel az ESG beszámoló e törvényben és az európai uniós jogi aktusokban előírt fenntarthatósági követelményeknek megfelelő elkészítéséért és közzétételéért.

(2) Az ESG adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása esetén a Hatóság pénzbírságot szab ki a mulasztó vállalkozásra. A bírság mértékére, a bírságolási eljárásra vonatkozó szabályokat a Kormány rendeletben állapítja meg.

27. § (1) Az 1. § (3) bekezdése szerinti szervezet az ESG adatszolgáltatási kötelezettségének ESG beszámoló készítése útján is eleget tehet. Ebben az esetben az 1. § (3) bekezdése szerinti szervezetre e törvény vállalkozásokra vonatkozó szabályait kell alkalmazni.

(2) Amennyiben az 1. § (3) bekezdése szerinti szervezet nem ESG beszámoló készítésével tesz eleget az ESG adatszolgáltatási kötelezettségének, a 13–26. § és a 28–34. § nem alkalmazandó.

12. Panaszkezelés

28. § (1) A vállalkozás gondoskodik belső vagy külső panaszkezelési rendszer kialakításáról, amely alkalmas arra, hogy bárki bejelentést tegyen azon társadalmi felelősségvállalási és környezeti kockázatokra, valamint azon társadalmi felelősségvállalással vagy környezetvédelemmel kapcsolatos kötelezettségek megsértésére vonatkozóan, amelyek a vállalkozás saját vagy leányvállalata, illetve közvetlen szállítója gazdasági tevékenysége következtében keletkeztek.

(2) A vállalkozás a panaszkezelési rendszer kialakítására vonatkozó kötelezettségét a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény alapján létrehozott belső visszaélés-bejelentési rendszer útján is teljesítheti.

(3) A vállalkozás a belső vagy külső panaszkezelési rendszer keretében beérkezett bejelentések panaszkezelési eljárásának lezárultát követő 15 napon belül értesíti a Hatóságot a panaszkezelés eredményéről.

29. § (1) A belső panaszkezelési rendszert a vállalkozás által foglalkoztatott, erre a feladatra kijelölt, ezen feladatkörében nem utasítható személy vagy a vállalkozás ezen feladatkörében nem utasítható szervezeti egysége működteti. A belső panaszkezelési rendszer működtetője a feladatkörébe tartozó ügyeket más szervezeti egységektől elkülönülten látja el.

(2) A vállalkozás a belső panaszkezelési rendszerébe érkezett bejelentés kezelésébe – döntése szerint – független, külső szervezetet is bevonhat.

30. § A vállalkozás külső panaszkezelési rendszerben akkor vehet részt, ha a rendszer megfelel a következő feltételeknek:

a) a vállalkozás az eljárásra írásos formában alakít ki ügyrendet, amely nyilvánosan bárki számára hozzáférhető;

b) az eljárás lefolytatásával a vállalkozás által megbízott személyek garanciát vállalnak a pártatlanságra; függetlenek és feladatuk ellátásában nem utasíthatóak;

c) a vállalkozás világos és közérthető tájékoztatást ad a külső panaszkezelési rendszer elérhetőségeiről és lebonyolításáról, amely bárki számára nyilvánosan hozzáférhető a vállalkozás általi közzétételt követően.

31. § (1) A vállalkozás a belső vagy külső panaszkezelési rendszert úgy alakítja ki, hogy az lehetővé tegye a társadalmi felelősségvállalási vagy környezeti kockázatok, valamint a társadalmi felelősségvállalási vagy környezeti kötelezettségek megsértésének bejelentését akkor is, ha azok a vállalkozás valamely közvetett szállítója gazdasági tevékenysége miatt keletkeztek.

(2) Ha a vállalkozás tudomására jut, hogy közvetett szállítójánál társadalmi felelősségvállalási vagy környezetvédelmi kötelezettség megsértése merült fel, haladéktalanul

a) kockázatelemzést végez, és

b) megfelelő megelőzési intézkedést tesz.

IV. FEJEZET

TANÚSÍTÁS

13. ESG tanúsító

32. § (1) Az ESG beszámoló vizsgálatát olyan ESG tanúsító végzi, amely a Hatóság akkreditált ESG tanúsítókról vezetett névjegyzékében (a továbbiakban: a Tanúsítók Névjegyzéke) szerepel.

(2) Az ESG tanúsítók 33. és 34. § szerinti tevékenységének szakmai minőségbiztosítására, bizonyosságot nyújtó szolgáltatás-nyújtására, szakmai tevékenységének etikai szabályaira és szakmai titoktartására, munkaszervezésére a Kormány rendeletében foglalt részletszabályok alkalmazandóak.

(3) Az ESG tanúsító szakmai tudását kötelező képzés és továbbképzés útján fejleszti. A képzés és továbbképzés teljesítésének részletszabályait a Kormány rendelete tartalmazza.

14. ESG beszámoló tanúsítása

33. § (1) A nyilvántartásba vett ESG tanúsító a tanúsítási audit során a Hatóság elnökének rendeletében meghatározott fenntarthatósági szakmai szempontoknak való megfelelőséget vizsgálja a Kormány rendeletében foglaltak szerint eljárva.

(2) Kizárólag nyilvántartásba vett ESG tanúsító jogosult a 19. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott beszállítói nyilatkozatok és átvilágításuk eredményének tanúsítására.

(3) Az ESG tanúsító a tanúsítási audit során eljárásáért és vizsgálati megállapításaiért a polgári jogi felelősség szabályai szerint felel.

(4) A tanúsítás a tanúsítási audit eredményeit dokumentáló jelentéssel zárul. Ha a jelentés megállapítja az ESG beszámoló megfelelőségét, az ESG tanúsító ESG tanúsítványt ad ki. Az ESG tanúsítvány tartalmazza az ESG tanúsítvány keltét és a tanúsítás érvényességi idejét is.

(5) Az ESG tanúsító az ESG beszámoló kézhezvételét követő 45 napon belül folytatja le a tanúsítási auditot.

34. § (1) A vállalkozás kérheti előaudit lefolytatását nyilvántartásba vett ESG tanúsítótól a tárgyévi ESG beszámolótervezetre vonatkozóan annak ESG menedzsmentplatformra történő feltöltését megelőzően.

(2) Ha az ESG tanúsító a tárgyévi ESG beszámolótervezetben foglaltak, valamint az előző évi ESG beszámolóban szereplő célok, vállalások között jelentős eltérést vagy ellentmondást azonosít, a vállalkozás 30 napon belül korrekciós intézkedéseket irányoz elő és hajt végre, továbbá a tárgyévi ESG beszámolótervezetet az előaudit eredményének megfelelően átdolgozza. Ha az előaudit alapján az ESG beszámolótervezet megfelel az előző évi ESG beszámoló tartalmának, a vállalkozás feltölti az ESG menedzsmentplatformra a tárgyévi ESG beszámolót a 33. § szerinti tanúsítási audit elvégzése érdekében.

V. FEJEZET

ESG MINŐSÍTŐ

35. § (1) A vállalkozás az ESG megfelelőség és előrehaladás szempontjából történő minősítésére e törvény szerinti kötelezettségein túlmutatóan, saját üzleti döntése alapján ESG minősítőt is megbízhat. Az ESG minősítő az ESG menedzsmentplatformon keresztül benyújtott ESG beszámoló alapján, kiegészítve további, közhiteles adatbázisokból és nyilvános forrásokból hozzáférhető vállalati adatokkal minősítheti az e törvény hatálya alá tartozó vállalkozásokat ESG megfelelőség és előrehaladás szempontjából.

(2) A minősítés módszertanát az ESG minősítő közzéteszi, illetve rendszeres időközönként felülvizsgálja, összhangban a nemzetközi sztenderdekkel és a vonatkozó jogszabályokkal.

(3) ESG minősítőként a Kormány által rendeletben kijelölt, kizárólagos állami tulajdonban álló gazdasági társaság is eljárhat.

(4) Magyarország területén nem járhat el ESG minősítőként az a gazdasági társaság, amely egy vállalkozás vagy annak leányvállalatai esetén, adott jelentés és két egymást követő üzleti év vonatkozásában ESG tanúsítóként vagy ESG tanácsadóként eljár.

(5) Az ESG minősítő eljárása és működése során a Kormány rendeletében foglaltak szerint jár el.

VI. FEJEZET

ESG TANÁCSADÓ ÉS ESG TANÁCSADÓKAT OKTATÓ INTÉZMÉNY

36. § (1) Magyarország területén nem végezhet ESG adatszolgáltatást támogató tanácsadást egy vállalkozás vagy annak leányvállalatai esetén, adott jelentés és két egymást követő üzleti év vonatkozásában az a jogi vagy természetes személy, aki ESG tanúsítóként független, bizonyosságot nyújtó szolgáltatást is végez.

(2) A jogi vagy természetes személy ESG tanácsadókat a Hatóság – a miniszter rendelete alapján – akkreditálja és tartja nyilván.

(3) Az ESG tanácsadókat oktató intézményeket a vállalkozásfejlesztési ügynökség akkreditálja és tartja nyilván a miniszter rendeletében foglaltak szerint.

VII. FEJEZET

ESG SZOFTVEREKET FORGALMAZÓ ÉS GYÁRTÓ VÁLLALATOK

37. § Az ESG adatszolgáltatás folyamatát támogató IKT-terméknek, IKT-szolgáltatásnak, vagy IKT-folyamatnak rendelkeznie kell a kiberbiztonsági tanúsításról és a kiberbiztonsági felügyeletről szóló 2023. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Kibertantv.) alapján kiállított nemzeti kiberbiztonsági tanúsítvánnyal vagy megfelelőségi nyilatkozattal.

VIII. FEJEZET

NYILVÁNTARTÁSOK

15. Vállalkozás nyilvántartása

38. § (1) A Hatóság az ESG adatszolgáltatási kötelezettség alá eső vállalkozásokról nyilvántartást vezet, amely a következőket tartalmazza:

1. vállalkozás neve, székhelye;

2. vállalkozás adószáma;

3. cégjegyzésre jogosult természetes személy neve, anyja születési neve, születési ideje, lakcíme, adóazonosító jele;

4. nyilvántartó;

5. könyvvizsgáló vezetékneve és keresztneve, könyvvizsgáló címe;

6. vállalkozás elérhetősége;

7. tagi tulajdoni hányad, befolyás mértéke;

8. végső tulajdonosi információ;

9. mérlegfőösszege;

10. éves nettó árbevétele;

11. az üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma;

12. a vállalkozás ESG adatszolgáltatási kötelezettség hatálya alá is esik-e.

(2) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás – azon adat kivételével, amelyet jogszabály más nyilvántartás részeként közhitelesnek minősít – közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.

16. ESG beszámoló nyilvántartása

39. § A Hatóság a vállalkozások által készített ESG beszámolókról nyilvántartást vezet, amely a következőket tartalmazza:

a) a vállalkozás neve, székhelye;

b) a vállalkozás által készített ESG beszámoló;

c) az ESG beszámoló ESG tanúsítványának kelte, érvényességi ideje;

d) az ESG tanúsítványt kiállító ESG tanúsító neve, elérhetősége.

17. ESG tanúsítók nyilvántartása

40. § (1) A Hatóság vezeti az akkreditált ESG tanúsítókról a Tanúsítók Névjegyzékét. A Tanúsítók Névjegyzéke tartalmazza:

a) az ESG tanúsító azonosításához szükséges adatokat,

b) ha az ESG tanúsító nem az Európai Unióban letelepedett szervezet, de Magyarország területén belül kínál szolgáltatásokat és magyarországi letelepedett képviselőt jelöl ki, a képviselő nevét vagy cégnevét, levelezési címét, telefonszámát és elektronikus levelezési címét,

c) a Hatóság elnökének rendeletében előírt további, személyes adatnak nem minősülő adatokat.

(2) A Tanúsítók Névjegyzékébe történő nyilvántartásba vétel feltétele

a) az, hogy az ESG tanúsító által használt információs és kommunikációs technológia megfeleljen a technológiára vonatkozóan kiadott nemzeti kiberbiztonsági tanúsítási rendszer biztonsági követelményeinek,

b) annak igazolása, hogy az ESG tanúsítónak nincs köztartozása;

c) az, hogy az ESG tanúsító nem áll csődeljárás, végelszámolás, kényszertörlési, illetve felszámolási eljárás hatálya alatt, valamint

d) annak igazolása, hogy az ESG tanúsító Magyarország területén bejegyzett vállalkozások esetén magyar nyelven végez tanúsítást.

(3) Az ESG tanúsító a működése megkezdését követő 30 napon belül az (1) bekezdés szerinti adatokat bejelenti a Hatóság részére a nyilvántartásba vétel érdekében.

(4) Az ESG tanúsító az (1) bekezdés szerinti adatainak bejelentésekor teljes bizonyító erejű magánokiratban nyilatkozik arról, hogy

a) nem áll csődeljárás, végelszámolás, kényszertörlési, illetve felszámolási eljárás hatálya alatt, és

b) magyar nyelven végez tanúsítást.

(5) A Tanúsítók Névjegyzékébe való nyilvántartásba vételhez az ESG tanúsítónak

a) a (2) bekezdés a) pontja szerinti megfelelőséget az IKT-termékek, az IKT-szolgáltatások vagy az IKT-folyamatok gyártója által rendelkezésre bocsátott, Kibertantv. szerinti megfelelőségi nyilatkozattal,

b) a köztartozásmentességet – ha az ESG tanúsító nem szerepel az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisban – nemleges vagy az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a) pontja szerinti összeget meg nem haladó adótartozásról szóló adóigazolással

kell igazolnia.

(6) Az ESG tanúsító az (1) bekezdés szerinti adatokban bekövetkező változást annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül bejelenti a Hatóság részére.

(7) Ha az ESG tanúsító e törvény hatálya alá tartozó tevékenységet már nem végez, akkor az (1) bekezdés szerinti adatokat a Hatóság a tevékenység befejezésének bejelentését követő öt év elteltével köteles a nyilvántartásból törölni.

(8) Ha az (1) bekezdés szerinti adatok változását az ESG tanúsító bejelenti, a megváltozott adatokat a Hatóság az adat változása bejelentését követő öt év elteltével a nyilvántartásból törli.

18. ESG tanácsadók nyilvántartása

41. § (1) A Hatóság az ESG adatszolgáltatásban nyújtott tanácsadási szolgáltatásokat végző természetes és jogi személyekről elektronikus névjegyzéket vezet.

(2) A névjegyzék természetes személy tanácsadó esetén tartalmazza

1. a tanácsadó családi és utónevét, születési családi és utónevét, születési helyét, születési idejét, állampolgárságát, elérhetőségét, szakképesítését,

2. külföldi természetes személy esetén a tanácsadó szálláshelye adatait, Magyarország területén való tartózkodása jogcímét,

3. a tanácsadó tanácsadói jogviszonya kezdetét,

4. azon jogi személyek nevét és adószámát, amelyekkel a tanácsadó ESG adatszolgáltatásban nyújtott tanácsadási szolgáltatásra irányuló szerződéses jogviszonyban áll,

5. az összeférhetetlenségi nyilatkozatot.

(3) A névjegyzék jogi személy tanácsadó esetén tartalmazza

1. a tanácsadó székhelyét;

2. a tanácsadó elérhetőségét;

3. a tanácsadó foglalkoztatotti létszámát szakképesítés szerinti összetételben;

4. a tanácsadó képviseletét ellátó személy nevét;

5. azon jogi személyek nevét és adószámát, amelyekkel a tanácsadó ESG adatszolgáltatásban nyújtott tanácsadási szolgáltatásra irányuló szerződéses jogviszonyban áll;

6. az összeférhetetlenségi nyilatkozatot.

(4) Az ESG tanácsadó a (2) vagy (3) bekezdés szerinti adatokban bekövetkező változást annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül bejelenti a Hatóság részére.

(5) Ha az ESG tanácsadó e törvény hatálya alá tartozó tevékenységet már nem végez, akkor a (2), illetve (3) bekezdés szerinti adatokat a Hatóság a tevékenység befejezésének bejelentését követő öt év elteltével köteles a nyilvántartásból törölni.

(6) Ha a (2), illetve (3) bekezdés szerinti adatok változását az ESG tanácsadó bejelenti, a megváltozott adatokat a Hatóság az adat változása bejelentését követő öt év elteltével a nyilvántartásból törli.

19. ESG szoftvereket forgalmazó és gyártó vállalatok nyilvántartása

42. § A Hatóság nyilvántartást vezet az ESG szoftvereket forgalmazó és gyártó vállalatokról, amely tartalmazza

a) a gyártó megnevezését,

b) a gyártó adószámát, cégjegyzékszámát,

c) a gyártó székhelyének címét,

d) a Hatósággal történő kapcsolattartásra megjelölt elektronikus levelezési címét, telefonszámát;

e) a Kibertantv. alapján kiállított nemzeti kiberbiztonsági tanúsítvány vagy megfelelőségi nyilatkozat meglétét igazoló dokumentumot.

20. ESG minősítők nyilvántartása

43. § (1) A Hatóság az ESG minősítőkről elektronikus névjegyzéket vezet.

(2) A névjegyzék tartalmazza az ESG minősítő

1. székhelyét;

2. elérhetőségét;

3. foglalkoztatotti létszámát szakképesítés szerinti összetételben;

4. az ESG minősítő képviseletét ellátó személy nevét;

5. azon jogi személyek nevét és adószámát, amelyekkel az ESG minősítő e törvény szerinti tevékenységének végzésére irányuló szerződéses jogviszonyban áll;

6. az összeférhetetlenségi nyilatkozatot.

IX. FEJEZET

HATÓSÁGI ELLENŐRZÉS

44. § (1) A Hatóság hatósági ellenőrzés keretében ellenőrzi a fenntarthatósági célú átvilágítási kötelezettségek betartását.

(2) A Hatóság megteszi a szükséges intézkedéseket az ESG adatszolgáltatási kötelezettségek megsértésének felderítése, megszüntetése és megelőzése érdekében, amelynek keretében hatósági ellenőrzése során jogosult

a) ellenőrizni az ESG beszámoló benyújtását,

b) a vállalkozás helyiségébe, építményébe és egyéb létesítményébe belépni,

c) bármely, az üggyel kapcsolatos iratba, ideértve az üzleti titkot tartalmazó iratokat is, betekinteni, az iratról másolatot, kivonatot készíteni, és

d) bármely, az ügyhöz kapcsolódó tárgyat vagy munkafolyamatot megvizsgálni.

45. § Ha a Hatóság az ellenőrzése során

a) jogsértést tapasztal, figyelmeztetést vagy közigazgatási bírság szankciót alkalmaz, és döntésében – 15 napos határidő biztosításával – kötelezi a vállalkozást a jogsértés megszüntetésére és a szükséges megelőző, illetve korrekciós intézkedések megtételére,

b) jogsértést nem tapasztal, ennek tényéről hatósági bizonyítványt állít ki.

46. § (1) Az ellenőrzés akadályozása esetén a Hatóság eljárási bírsággal sújthatja azt, aki a kötelezettségét önhibájából megszegi.

(2) Az eljárási bírság legkisebb összege ötszázezer forint, legmagasabb összege egymillió forint.

47. § A Hatóság a honlapján minden év június 30-ig közzéteszi az előző naptári évben végzett ellenőrzési tevékenységéről készített jelentést, amely tartalmazza a Hatóság által feltárt jogsértéseket és az elrendelt intézkedéseket.

X. FEJEZET

AZ ESG TANÚSÍTVÁNY ALKALMAZÁSA A KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYOK KERETÉBEN

48. § Az ESG tanúsítvány figyelembe vehető a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 132. § (1) bekezdése szerinti szerződéses feltételek meghatározása során.

XI. FEJEZET

ESG MENEDZSMENTPLATFORM

49. § (1) Az ESG menedzsmentplatform olyan elektronikus felület, amelynek keretében a vállalkozás digitális formanyomtatványon, díjmentesen készíti el, illetve küldi be közzétételre az ESG beszámolóját a Hatósághoz, továbbá teszi közzé az ESG beszámolóhoz tartozó ESG tanúsítványt. Az ESG menedzsmentplatform – a Hatóság elnökének rendeletében meghatározott szabályok szerint – egyablakos ügyintézési pontként működik az ESG beszámoló beadására, valamint a hatósági ellenőrzés során a releváns dokumentumok beküldésére.

(2) A vállalkozás a központi azonosítási ügynök szolgáltatás igénybevételével fér hozzá az ESG menedzsmentplatformhoz.

(3) Az ESG menedzsmentplatform adatbázisa közhiteles.

XII. FEJEZET

HITELESÍTETT TÁMOGATÁSMENEDZSMENT KÖZPONT

50. § (1) A Hatóság

a) a költségvetési szervek,

b) a helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok,

c) a bevett egyházak, valamint

d) az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezései alapján Magyarország területén nyilvántartásba vett közhasznú tevékenységet végző szervezetek

által meghirdetett fenntarthatósági kérdésekre hatást gyakorló támogatási programok átláthatósága és ellenőrizhetősége érdekében hitelesített támogatásmenedzsment központot működtet.

(2) A hitelesített támogatásmenedzsment központ az (1) bekezdés szerinti feladatkörében

a) díjmentes és elektronikus felületén biztosítja az (1) bekezdés szerinti szervezetek fenntarthatósági kérdésekre hatást gyakorló társadalmi felelősségvállalási támogatási programelemeinek meghirdetését;

b) ellenőrzi a meghirdetett programelemek formai és – az elérni kívánt hatásra figyelemmel – tartalmi megfelelőségét;

c) díjmentes elektronikus hozzáférést biztosít a vállalkozások, az ESG tanúsítók, az ESG minősítők és az ESG tanácsadók számára a közzétett programelemek dokumentumaihoz, teljesítési dokumentációjához, műszaki leírásaihoz, egyéb mellékleteihez;

d) ellenőrzi az (1) bekezdés szerinti szervezetek fenntarthatósági kérdésekre hatást gyakorló társadalmi felelősségvállalási támogatási programelemeit bemutató éves jelentésének közzétételét.

(3) A hitelesített támogatásmenedzsment központon keresztül meghirdetett támogatási programok kötelezően beszámítanak az ESG tanúsítványba.

XIII. FEJEZET

AZ EURÓPAI ÉRTÉKPAPÍR–PIACI HATÓSÁGGAL VALÓ KAPCSOLATTARTÁS

51. § A Hatóság e törvény szerinti feladatkörében, egyedüli hazai szereplőként kapcsolatot tart az Európai Értékpapír-piaci Hatósággal.

XIV. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

21. Felhatalmazó rendelkezések

52. § (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben

a) szabályozza az 1. § (2) bekezdése szerinti vállalkozás befektetése és kitettsége minősítésének szempontrendszerét;

b) szabályozza az ESG tanúsítók szakmai minőségbiztosítására, bizonyosságot nyújtó szolgáltatásnyújtására; képzésére, továbbképzésére, vizsgáztatására; szakmai etikai szabályaira és szakmai titoktartására; munkaszervezésére, továbbá az ESG tanúsítók által végzett tanúsítási audit lefolytatására vonatkozó részletes követelményeket;

c) jelölje ki az ESG minősítőt;

d) határozza meg az ESG minősítő eljárásával és működésével kapcsolatos szabályokat;

e) határozza meg a 26. § (2) bekezdése szerinti bírság mértékét, megállapításának szempontrendszerét, valamint a bírság megfizetése módjának részletes eljárási szabályait.

(2) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben szabályozza

a) a vállalkozás fenntarthatósági célú átvilágítási kötelezettségei teljesítése dokumentálásának módját és rendszerességét;

b) a vállalkozásfejlesztési ügynökség ESG-vel kapcsolatos feladatait;

c) az ESG tanácsadókat oktató intézményként történő akkreditálás eljárási szabályait;

d) az ESG tanácsadókat oktató intézmények nyilvántartása vezetésére vonatkozó részletes eljárási szabályokat.

(3) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy az ESG tanácsadóként történő akkreditálás követelményrendszerét rendeletben szabályozza.

(4) A miniszter a (3) bekezdés szerinti rendeletet a Bizottság véleményének kikérését követően adja ki.

(5) Felhatalmazást kap a Hatóság elnöke, hogy rendeletben szabályozza

a) a vállalkozás fenntarthatósági célú átvilágítási kötelezettségei teljesítésének részletszabályait;

b) a kockázatelemzés rendszere kialakításának szabályait;

c) az ESG tanúsítóként és az ESG tanácsadóként történő akkreditálás eljárási szabályait;

d) az ESG szoftvereket forgalmazó és gyártó vállalatok akkreditálásának feltételeit és eljárási szabályait;

e) a Tanúsítók Névjegyzékében nyilvántartandó, a 40. § (1) bekezdés c) pontja szerinti adatokat;

f) a Tanúsítók Névjegyzéke, a vállalkozások, az ESG beszámolók, az ESG tanácsadók, az ESG minősítők, valamint az ESG szoftvereket forgalmazó és gyártó vállalatok nyilvántartása vezetésére vonatkozó részletes eljárási szabályokat;

g) az ESG menedzsmentplatform működési szabályait;

h) a hitelesített támogatásmenedzsment központ működésének részletes szabályait.

(6) Felhatalmazást kap a Hatóság elnöke, hogy az ESG beszámoló minimumkövetelményeit, tartalmát, formai követelményeit, valamint közzétételének szabályait rendeletben szabályozza.

(7) A Hatóság elnöke a (6) bekezdés szerinti rendeletet a Tanács véleményének kikérését követően adja ki.

22. Hatályba léptető rendelkezések

53. § (1) Ez a törvény – a (2)–(5) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2024. január 1-jén lép hatályba.

(2) A 45. § és a 46. § az e törvény kihirdetését követő 16. napon lép hatályba.

(3) A 102. § 2024. július 1-jén lép hatályba.

(4) A 72. § és a 76. § (1) bekezdése 2025. január 1-jén lép hatályba.

(5) A 26. § (2) bekezdése 2026. január 1-jén lép hatályba.

23. Átmeneti rendelkezések

54. § (1) A fenntarthatósági célú átvilágítási kötelezettségekre vonatkozó rendelkezéseket első alkalommal

a) az 1. § (1) bekezdés a) pontja szerinti vállalkozás a 2024. üzleti évi tevékenysége tekintetében alkalmazza, és első ESG beszámolóját a 2025. évben;

b) az 1. § (1) bekezdés b) pontja szerinti vállalkozás a 2025. üzleti évi tevékenysége tekintetében alkalmazza, és első ESG beszámolóját a 2026. évben;

c) az 1. § (1) bekezdés c) pontja szerinti vállalkozás a 2026. üzleti évi tevékenysége tekintetében alkalmazza, és első ESG beszámolóját a 2027. évben

készíti el és teszi közzé.

(2) Az 1. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti vállalkozás a fenntarthatósági célú átvilágítási kötelezettségekre vonatkozó rendelkezéseket első alkalommal oly módon teljesíti, hogy az ESG platformra ESG beszámolót tölt fel, amelyet követően a 33–34. §-ban foglaltaktól eltérően nem tanúsítás, hanem egy előaudit történik és sem az ESG beszámoló, sem az előaudit eredménye nem nyilvános és nem kerül közzétételre.

24. Az Alaptörvény sarkalatosságra vonatkozó követelményének való megfelelés

55. § A 99–102. § és a 103. § a)–b) pontja az Alaptörvény 23. cikke alapján sarkalatosnak minősül.

25. Az Európai Unió jogának való megfelelés

56. § (1) Ez a törvény a fenntartható befektetések előmozdítását célzó keret létrehozásáról, valamint az (EU) 2019/2088 rendelet módosításáról szóló, 2020. június 18-i (EU) 2020/852 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

(2) E törvény az 537/2014/EU rendeletnek, a 2004/109/EK irányelvnek, a 2006/43/EK irányelvnek és 2013/34/EU irányelvnek a fenntarthatósággal kapcsolatos vállalati beszámolás tekintetében történő módosításáról szóló, 2022. december 14-i (EU) 2022/2464 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

26. Módosító rendelkezések

57. § Az Szt. 3. §-a a következő (17) bekezdéssel egészül ki:

„(17) E törvény alkalmazásában kulcsfontosságú immateriális erőforrások: olyan fizikai formát nem öltő erőforrások, amelyektől a vállalkozó üzleti modellje alapvető módon függ, és amelyek a vállalkozó számára az értékteremtés forrásai, függetlenül attól, hogy a mérlegben szerepelnek-e vagy sem.”

58. § Az Szt. Kiegészítő melléklet alcíme a következő 94/B. §-sal egészül ki:

„94/B. § A vállalkozó a kiegészítő mellékletében bemutatja a környezetvédelemi, sport, egészségügyi, szociális, kulturális és oktatási területen közérdekű célból, közhasznú tevékenységet végző civil szervezetnek ellentételezés nélkül az üzleti évben nyújtott pénzbeli és természetbeni juttatásokat.”

59. § (1) Az Szt. 95/B. § (2) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A vállalatirányítási nyilatkozatnak legalább az alábbiakat kell tartalmaznia:)

„h) a vállalkozó ügyviteli, ügyvezető és felügyelő testületei esetében alkalmazott, sokszínűséggel kapcsolatos politika leírása a nemre és egyéb szempontokra, így különösen az életkorra, a fogyatékosságra vagy a tanulmányi és a szakmai háttérre tekintettel, e sokszínűséggel kapcsolatos politika céljainak, megvalósítási módjának és a beszámolási időszakban elért eredményeknek a leírása; ha nem alkalmaznak ilyen politikát, a nyilatkozatnak tartalmaznia kell ennek magyarázatát.”

(2) Az Szt. 95/B. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) A 95/E. § (1) bekezdésének hatálya alá tartozó vállalkozó a (2) bekezdés h) pontja szerinti kötelezettségének úgy is eleget tehet, ha fenntarthatósági jelentése részeként közli az említett pontban előírt információkat, vállalatirányítási nyilatkozatába pedig erre vonatkozó hivatkozást illeszt be.”

60. § Az Szt. 95/C. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„95/C. § A 95/E. § (1) bekezdésének hatálya alá tartozó vállalkozó üzleti jelentésében beszámol a kulcsfontosságú immateriális erőforrásokra vonatkozó információkról, valamint bemutatja, hogy üzleti modellje hogyan függ alapvető módon ezektől az erőforrásoktól, és hogy ezek az erőforrások hogyan jelentik számára az értékteremtés forrásait.”

61. § Az Szt. a következő III/A. Fejezettel egészül ki:

„III/A. FEJEZET

FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS

A fenntarthatósági jelentéssel kapcsolatos fogalommeghatározások

95/D. § (1) E fejezet alkalmazásában:

1. fenntarthatósági jelentés: a fenntarthatósági kérdésekre vonatkozó információkról szóló jelentés e fejezet, valamint a VI/C. Fejezet előírásaival összhangban;

2. fenntarthatósági kérdések: a környezeti és a társadalmi kérdések, az emberi jogok, valamint az irányítási kérdések, ideértve az (EU) 2019/2088 rendelet 2. cikk 24. pontjában meghatározott fenntarthatósági kérdéseket is;

3. fenntarthatósági beszámolási standardok [European Sustainability Reporting Standards (ESRS-ek)]: a 2013/34/EU irányelv alapján elfogadott, az Európai Unió Hivatalos Lapjában felhatalmazáson alapuló rendeleti formában kihirdetett fenntarthatósági beszámolási standardok;

4. kis- és középvállalkozásokra vonatkozó fenntarthatósági beszámolási standardok: a 2013/34/EU irányelv alapján elfogadott, az Európai Unió Hivatalos Lapjában felhatalmazáson alapuló rendeleti formában kihirdetett, kis- és középvállalkozásokra vonatkozó fenntarthatósági beszámolási standardok;

5. harmadik országbeli vállalkozásokra vonatkozó fenntarthatósági beszámolási standardok: a 2013/34/EU irányelv alapján elfogadott, az Európai Unió Hivatalos Lapjában felhatalmazáson alapuló rendeleti formában kihirdetett, harmadik országbeli vállalkozások számára előírt fenntarthatósági beszámolási standardok;

6. bizonyossági vélemény: fenntarthatósági minősítéssel rendelkező kamarai tag könyvvizsgáló, könyvvizsgáló cég által a fenntarthatósági jelentésről vagy az összevont (konszolidált) fenntarthatósági jelentésről, korlátozott bizonyosságot nyújtó megbízás alapján adott vélemény.

(2) E fejezet alkalmazásában az értékesítés nettó árbevételének tekintendő

a) a b) és c) pontba tartozó vállalkozók kivételével az e törvény hatálya alá tartozó olyan vállalkozók esetében, amelyek nem alkalmazzák az IFRS-eket, a 72–73. § szerinti értékesítés nettó árbevétele;

b) a biztosító esetében a 91/674/EGK tanácsi irányelv 35. cikke és 66. cikk 2. pontja szerinti bevétel;

c) a hitelintézet esetében a 86/635/EGK tanácsi irányelv 43. cikk (2) bekezdés c) pontja szerinti bevétel;

d) az a)–c) ponton kívüli egyéb vállalkozások esetében (ideértve az IFRS-eket alkalmazókat is), valamint az európai uniós tagállam jogának hatálya alá nem tartozó legfelső szintű anyavállalattal rendelkező leányvállalat vagy fióktelep esetében a pénzügyi kimutatások készítésének alapját képező pénzügyi beszámolási keret által meghatározott vagy annak értelmében vett, szokásos tevékenység árbevétele, vagy az ennek megfelelő bevétel.

A fenntarthatósági jelentéstételre kötelezett vállalkozók és a fenntarthatósági jelentés tartalma

95/E. § (1) Az a vállalkozó,

a) amelynél az üzleti évet megelőző két – egymást követő – üzleti évben a mérleg fordulónapján a következő három mutatóérték közül bármelyik kettő meghaladta az alábbi határértéket:

aa) a mérlegfőösszeg a 10 000 millió forintot,

ab) az éves nettó árbevétel a 20 000 millió forintot,

ac) az üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma a 250 főt, vagy

b) amely olyan, mikrogazdálkodónak nem minősülő vállalkozó, amelynek átruházható értékpapírjait az Európai Gazdasági Térség valamely államának szabályozott piacán kereskedésre befogadták,

üzleti jelentésének részeként, a fenntarthatósági jelentésében feltünteti a működése fenntarthatósági kérdésekre gyakorolt hatásainak megértéséhez szükséges információkat, valamint az annak megértéséhez szükséges információkat, hogy a fenntarthatósági kérdések hogyan befolyásolják a vállalkozó fejlődését, teljesítményét és helyzetét.

(2) Jogelőd nélkül alapított vállalkozónál az (1) bekezdésben foglaltak alkalmazásakor, ha az üzleti évet megelőző két üzleti év egyikének vagy mindkettőnek az adatai hiányoznak vagy csak részben állnak rendelkezésre, akkor a tárgyévi várható adatokat és – ha van – a megelőző (első) üzleti évi (éves szintre átszámított) adatait kell figyelembe venni.

(3) A fenntarthatósági jelentést az üzleti jelentésben egyértelműen azonosítható módon, az üzleti jelentés egy külön szakaszában kell szerepeltetni.

(4) A fenntarthatósági jelentésnek az alábbiakat kell tartalmaznia:

a) a vállalkozó üzleti modelljének és stratégiájának rövid leírása, ideértve különösen:

aa) a vállalkozó üzleti modelljének és stratégiájának a fenntarthatósági kérdésekkel kapcsolatos kockázatok tekintetében fennálló rezilienciáját;

ab) a vállalkozó fenntarthatósági kérdésekhez kapcsolódó lehetőségeit;

ac) a vállalkozó annak biztosítására irányuló terveit, beleértve a végrehajtási intézkedéseket és a kapcsolódó pénzügyi és beruházási terveket, hogy üzleti modellje és stratégiája összeegyeztethető legyen a fenntartható gazdaságra való átállással és a globális felmelegedés 1,5 °C-ra való korlátozásával, összhangban az Egyesült Nemzetek Éghajlat-változási Keretegyezménye keretében 2015. december 12-én elfogadott Párizsi Megállapodással és az (EU) 2021/1119 európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott, a klímasemlegesség 2050-ig történő elérésére irányuló célkitűzéssel, valamint adott esetben a vállalkozó szénnel, olajjal és gázzal kapcsolatos tevékenységeknek való kitettségét;

ad) azt, hogy a vállalkozó üzleti modellje és stratégiája hogyan veszi figyelembe a vállalkozó érdekelt feleinek érdekeit és a vállalkozó működésének fenntarthatósági kérdésekre gyakorolt hatásait;

ae) azt, hogy hogyan hajtották végre a vállalkozó stratégiáját a fenntarthatósági kérdések tekintetében;

b) a vállalkozó által meghatározott fenntarthatósági kérdésekkel kapcsolatos, határidőhöz kötött célok ismertetése, beleértve adott esetben a legalább 2030-ra és 2050-re vonatkozó abszolút üvegházhatású gázkibocsátás-csökkentési célértékeket, a vállalkozó által e célok elérése felé tett előrehaladás ismertetése, valamint egy nyilatkozatot arról, hogy a vállalkozó környezetvédelmi tényezőkkel kapcsolatos céljai meggyőző tudományos bizonyítékokon alapulnak-e;

c) az ügyviteli, ügyvezető szervek és felügyelő testületek fenntarthatósági kérdésekkel kapcsolatos szerepének ismertetése, valamint az említett szerep betöltéséhez szükséges szakértelmük és készségeik vagy az ilyen szakértelemhez és készségekhez való hozzáférésük;

d) a vállalkozó fenntarthatósági kérdésekkel kapcsolatos politikáinak ismertetése;

e) a fenntarthatósági kérdésekhez kapcsolódó, az ügyviteli, ügyvezető szervek és felügyelő testületek tagjainak kínált ösztönző rendszerek meglétére vonatkozó információk;

f) a vállalkozó által a fenntarthatósági kérdések tekintetében és adott esetben az egyéb, vállalkozásokra vonatkozó, az átvilágítási eljárás lefolytatásával kapcsolatos uniós követelményekkel összhangban végrehajtott átvilágítási eljárás;

g) a vállalkozó saját műveleteivel és értékláncával – beleértve termékeit és szolgáltatásait, üzleti kapcsolatait és ellátási láncát – összefüggő főbb tényleges vagy lehetséges káros hatások, az ezen hatások azonosítását és nyomon követését célzó intézkedések, valamint más olyan káros hatások, amelyeket a vállalkozó az egyéb, vállalkozásokra vonatkozó, az átvilágítási eljárás lefolytatásával kapcsolatos uniós követelmények alapján köteles azonosítani;

h) a tényleges vagy lehetséges káros hatások megelőzése, mérséklése, orvoslása vagy megszüntetése érdekében a vállalkozó által hozott intézkedések és azok eredményei;

i) a vállalkozót a fenntarthatósági kérdésekkel kapcsolatban érintő főbb kockázatok leírása, beleértve a vállalkozó említett kérdésektől való főbb függéseinek leírását, és ezen kockázatok vállalkozó általi kezelésének módját; valamint

j) az a)–i) pontban említett közzétételek szempontjából lényeges mutatók.

(5) A fenntarthatósági jelentésnek adott esetben tartalmaznia kell a rövid, közép- és hosszú távú időhorizontokra vonatkozó információkat.

(6) A vállalkozónak be kell számolnia a (4) bekezdéssel összhangban az üzleti jelentésben szereplő információk azonosítása érdekében végzett tevékenységéről.

(7) A fenntarthatósági jelentésnek tartalmaznia kell a vállalkozó saját műveleteire és értékláncára vonatkozó információkat, beleértve termékeit és szolgáltatásait, üzleti kapcsolatait és ellátási láncát.

(8) A fenntarthatósági jelentési kötelezettség első három évében, és abban az esetben, ha az értékláncára vonatkozóan nem áll rendelkezésre minden szükséges információ, a vállalkozónak ismertetnie kell az értékláncára vonatkozó szükséges információk megszerzése érdekében tett erőfeszítéseket, annak okait, hogy miért nem lehetett minden szükséges információt beszerezni, valamint az összes szükséges információ jövőbeli beszerzésére vonatkozó terveit.

(9) A fenntarthatósági jelentésben szereplő információknak adott esetben hivatkozásokat kell tartalmazniuk az üzleti jelentésben a 95. §-sal összhangban szereplő egyéb információkra és az éves beszámolóban közölt összegekre, és további magyarázatokkal kell szolgálniuk azokkal kapcsolatban.

(10) A fenntarthatósági jelentésből kihagyhatók azon aktuális fejleményekre vagy tárgyalás alatt álló kérdésekre vonatkozó információk, amelyek közzététele a vállalkozó ügyviteli, ügyvezető szerveinek és felügyelő testületeinek megfelelő indokolást tartalmazó véleménye szerint súlyosan sértené a vállalkozó üzleti érdekét, feltéve, hogy e kihagyás nem befolyásolja a vállalkozó fejlődésének, teljesítményének és helyzetének, valamint tevékenységei hatásának helyes és elfogulatlan megértését.

(11) A vállalkozónak a fenntarthatósági jelentést a fenntarthatósági beszámolási standardoknak megfelelően kell elkészítenie.

(12) A vállalkozó vezetése tájékoztatja a munkavállalók képviselőit, és megvitatja velük a munkavállalókat érintő fenntarthatósági információkat, valamint ezen információk megszerzésének és ellenőrzésének módját. A munkavállalók képviselőinek véleményét közölni kell az érintett ügyviteli, ügyvezető szervvel vagy felügyelő testülettel.

(13) Az (1) bekezdés a) pontjának hatálya alá nem tartozó azon vállalkozó, amelynek átruházható értékpapírjait az Európai Gazdasági Térség valamely államának szabályozott piacán kereskedésre befogadták, valamint az 575/2013/EU rendelet 4. cikke (1) bekezdésének 145. pontjában meghatározott kis méretű és nem összetett intézmények, a 2009/138/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 13. cikk 2. pontjában meghatározott zárt biztosítók és az irányelv 13. cikk 5. pontjában meghatározott zárt viszontbiztosítók a (4)–(11) bekezdés előírásaitól eltérően fenntarthatósági jelentésüket a következő információkra korlátozhatják:

a) a vállalkozó üzleti modelljének és stratégiájának rövid leírása;

b) a vállalkozó fenntarthatósági kérdésekkel kapcsolatos politikáinak ismertetése;

c) a vállalkozó működésének főbb tényleges vagy lehetséges káros hatásai a fenntarthatósági kérdések tekintetében, valamint az ezek azonosítása, nyomon követése, megelőzése, mérséklése vagy orvosolása érdekében hozott intézkedések;

d) a vállalkozót a fenntarthatósági kérdésekkel kapcsolatban érintő főbb kockázatok, valamint az, hogy a vállalkozó hogyan kezeli ezeket a kockázatokat; valamint

e) az a)–d) pontban említett információk közzététele szempontjából szükséges kulcsfontosságú mutatók.

(14) A (13) bekezdésben említett információkról a kis- és középvállalkozásokra vonatkozó fenntarthatósági beszámolási standardoknak megfelelően kell beszámolni.

(15) Az (1)–(11) és a (13) bekezdésben meghatározott követelményeket teljesítő vállalkozót úgy kell tekinteni, hogy teljesítette a 95. § (3) bekezdésében foglalt követelményt.

95/F. § (1) Mentesül a 95/E. § (1)–(11) bekezdése szerinti kötelezettség alól a leányvállalat, ha az anyavállalat a VI/C. Fejezet szerint elkészített összevont (konszolidált) fenntarthatósági jelentésében a leányvállalat és annak leányvállalatai is szerepelnek.

(2) Mentesül a 95/E. § (1)–(11) bekezdése szerinti kötelezettség alól az uniós tagállam jogának hatálya alá tartozó anyavállalat leányvállalata, ha az anyavállalat fenntarthatósági beszámolási standardokkal összhangban elkészített összevont (konszolidált) fenntarthatósági jelentésében a leányvállalat és annak leányvállalatai is szerepelnek.

(3) Mentesül a 95/E. § (1)–(11) bekezdése szerinti kötelezettség alól az uniós tagállam jogának hatálya alá nem tartozó anyavállalat leányvállalata, ha az anyavállalat a fenntarthatósági beszámolási standardokkal összhangban, vagy azokkal egyenértékű – a 2004/109/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 23. cikk (4) bekezdés harmadik albekezdése értelmében elfogadott, a fenntarthatósági beszámolási standardok egyenértékűségéről szóló végrehajtási jogi aktussal összhangban meghatározott – módon elkészített összevont (konszolidált) fenntarthatósági jelentésében a leányvállalat és annak leányvállalatai is szerepelnek.

(4) Az (1)–(3) bekezdés szerinti mentesség akkor alkalmazható, ha a mentesülő leányvállalat üzleti jelentése tartalmazza:

a) annak az anyavállalatnak a nevét és székhelyét, amely csoportszinten készít fenntarthatósági jelentést a 95/E. §-sal összhangban, vagy a fenntarthatósági beszámolási standardok rendelkezéseivel egyenértékű – a 2004/109/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 23. cikk (4) bekezdés harmadik albekezdése értelmében elfogadott, a fenntarthatósági beszámolási standardok egyenértékűségéről szóló végrehajtási jogi aktussal összhangban meghatározott – módon, és