Időállapot: közlönyállapot (2003.XI.14.)

2003. évi LXXXVII. törvény

a fogyasztói árkiegészítésről * 

Az Országgyűlés a személyszállításban az állam által nyújtott utazási kedvezmények miatti bevételkiesés ellentételezése céljából a fogyasztói árkiegészítésről a következő törvényt alkotja:

1. Fejezet

Általános rendelkezések

1. § Fogyasztói árkiegészítés (a továbbiakban: árkiegészítés) vehető igénybe - az e törvény II. fejezetében meghatározott feltételek szerint - a mellékletben megnevezett szolgáltatásoknak az árkiegészítés alanya (3. §) által belföldön történő nyújtása esetén.

2. § E törvény alkalmazásában belföldön történő szolgáltatásnyújtás a személyszállítás útvonalának a Magyar Köztársaság területére eső része.

Az árkiegészítés alanya

3. § Az árkiegészítés alanya

a) az a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, illetve

b) az, a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott egyéni vállalkozó, amelyet (akit) a - saját nevében és felelősségére bevétel elérése érdekében - belföldön végzett szolgáltatásnyújtása után a 4. § (1) bekezdése árkiegészítés igénylésre jogosít.

II. Fejezet

Fogyasztói árkiegészítés igénylése

4. § (1) Árkiegészítést igényelhet - a (2)-(3) bekezdésben foglalt kivétellel - az, aki hatósági áras különjárati autóbusz-szolgáltatást végez, továbbá az, aki olyan

a) a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. és a vasútról szóló 1993. évi XCV. törvény alapján végzett koncesszióköteles, menetrend szerinti vasúti vagy közúti személyszállítási szolgáltatást,

b) komp- és révközlekedést

nyújt, amelyhez jogszabály utazási kedvezményt állapít meg.

(2) Nem vehető igénybe árkiegészítés azon utazási kedvezmény után,

a) amelynek pénzügyi fedezetére jogszabály más forrást határoz meg;

b) amelyet az árkiegészítés alanya üzletpolitikai céllal nyújt.

(3) Nem vehető igénybe árkiegészítés a jogi személyek és a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek által vásárolt jegyek, bérletek és a hatósági áras különjárati autóbusz forgalom után, kivéve a nevelési-oktatási intézmények saját tanulóik, illetve a felsőoktatási intézmények saját hallgatóik részére eszközölt jegy- és bérletvásárlásait és a különjárati autóbusz-forgalom igénybevételét.

(4) Az árkiegészítés alanya a (2)-(3) bekezdésekben meghatározott, árkiegészítés igénybevételére nem jogosító bérleteladásokat darabszám és érték szerint köteles az árkiegészítésre jogosító bérleteladásoktól elkülönítve nyilvántartani.

5. § Az árkiegészítés alanya az árkiegészítést

a) a szolgáltatásnyújtásról kiállított számlán a teljesítés időpontjaként feltüntetett naptól,

b) készpénzfizetés esetén, illetve ha az árkiegészítés alanya a számvitelről szóló törvény alapján könyvvezetési kötelezettségének a pénzforgalmi könyvvitel szerint tesz eleget, vagy csak a bevételeiről köteles nyilvántartást vezetni, akkor az ellenérték kiegyenlítésének napjától igényelheti.

6. § Az árkiegészítés alapja

a) a kedvezményes személyszállítási szolgáltatás általános forgalmi adóval növelt díjbevétele - ide nem értve a 4. § (2)-(3) bekezdése szerint árkiegészítés igénybevételére nem jogosító díjbevételt -,

b) az életkoruk alapján ingyenes utazásra jogosult magyar állampolgárok és az Európai Unió más tagállamának állampolgárai, valamint a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó személyek; a fegyveres erők hadköteles tagjai és a polgári szolgálatot teljesítők, valamint az országgyűlési képviselők ingyenes utazásához kapcsolódva a belföldi vasúti, a távolsági menetrend szerinti autóbusz-közlekedés általános forgalmi adót is tartalmazó díjbevétele, valamint

c) a melléklet 12-14. pontja szerint kedvezményezett, helyi tömegközlekedésben használt bérletek, illetve a komp- és révközlekedésben használt jegyek, bérletek esetén a tárgyhónapban értékesített bérletek (komp- és révközlekedés esetén az értékesített jegyek és bérletek) darabszáma.

7. § (1) Az árkiegészítés mértéke

a) a személyszállítási szolgáltatás árkiegészítés alapjának meghatározott százaléka (árkiegészítési kulcs),

b) a helyi tömegközlekedésben használt kedvezményes bérletek, illetve komp- és révközlekedésben a kedvezményes jegyek és bérletek esetén a kedvezményezett csoportok egy-egy bérlet (illetve jegy) vásárlására megadott, a mellékletben szereplő pénzben kifejezett összeg.

(2) A helyi tömegközlekedésben alkalmazott kedvezményes negyedéves, féléves, éves bérletek esetén az árkiegészítés mértékét az alábbi számítási módszerrel kell meghatározni:

a = b x c/d

ahol:

- negyedéves bérleteknél c/d 3
- féléves bérleteknél c/d 6
- éves bérleteknél c/d 12
a = adott időszakra vonatkozó bérletszelvény támogatása az adott támogatási csoportban,
b = havi bérletszelvény árkiegészítése az adott támogatási csoportban,
c = adott időszakra vonatkozó bérletszelvény teljes ára,
d = a havi bérletszelvény teljes ára.

(3) A gazdasági és közlekedési miniszter - az árkiegészítésre jogosult szolgáltatóktól kapott, a tárgyévet megelőző évre vonatkozó, törtév esetén éves szintre átszámított adatai alapján - havonta rendelkezik a helyi közlekedésben ingyenesen igénybe vett szolgáltatások után az árkiegészítésre jogosult szolgáltatónak járó, a tárgyévet megelőző évben kapott árkiegészítés mértékének 1/12-ed részéhez igazodó árkiegészítés mértékéről, illetve annak kiutalásáról.

(4) Ha az árkiegészítésre jogosult szolgáltatónak a (3) bekezdés szerinti árkiegészítés megállapításához nincs a tárgyévet megelőző évre vonatkozó adata, a gazdasági és közlekedési miniszter az árkiegészítésre jogosult szolgáltatóhoz leginkább hasonló adottságú árkiegészítésre jogosult szolgáltató adatait alapul véve rendelkezik a fogyasztói árkiegészítés mértékéről.

(5) A települési önkormányzatok - a fővárosban a Fővárosi Önkormányzat - képviselő-testülete által az e törvény szerinti támogatások figyelembevételével megállapított helyi tömegközlekedési díjszabásokról szóló rendeletek kiadásánál az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 7. § (2) bekezdésében foglaltakat nem kell alkalmazni.

III. Fejezet

Egyes eljárási szabályok

8. § Az e törvényben nem szabályozott eljárási kérdésekben az adózás rendjéről szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

9. § (1) Az árkiegészítés alanya a belföldön nyújtott személyszállítási szolgáltatás tekintetében az árkiegészítést maga köteles megállapítani, bevallani és igényelni vagy visszafizetni (önadózás).

(2) Az árkiegészítés alanya köteles az árkiegészítés megállapítására, bevallására és elszámolására alkalmas nyilvántartást vezetni. A nyilvántartás alapján az igénylendő árkiegészítést havonta meg kell állapítani.

IV. Fejezet

Záró és átmeneti rendelkezések

10. § (1) E törvény 2004. január 1. napján lép hatályba. Rendelkezéseit azokra a belföldön nyújtott személyszállítási szolgáltatásokra kell alkalmazni, amelyeknél az árkiegészítés-igénybevételi lehetőség 2003. december 31. napját követően keletkezik.

(2) E törvény hatálybalépését megelőzően értékesített, de e törvény hatálybalépését követő időszak tekintetében utazásra jogosító bérletek esetén az árkiegészítést az árkiegészítés alanya e törvény rendelkezései szerint igényelheti.

11. § E törvény hatálybalépésével egyidejűleg a fogyasztási adóról és a fogyasztói árkiegészítésről szóló 1991. évi LXXVIII. törvény címében az „és a fogyasztói árkiegészítésről”, preambulumában a „, valamint a személyszállításban az állam által nyújtott utazási kedvezmények miatti bevételkiesés ellentételezése”, valamint az „és a fogyasztói árkiegészítésről” szövegrész, 1. §-ának (6) bekezdése, a 3. § előtti címben az „és az árkiegészítés”, a 3. § (1) bekezdésének felvezető szövegében a „vagy az árkiegészítés”, (1) bekezdésében a „, vagy a 12. § (1) bekezdése árkiegészítés igénylésére jogosít” szövegrész, a 12-15. §-ai, a 17. §-ának (1) bekezdéséből az „és árkiegészítés” szövegrész, az „és a belföldön nyújtott személyszállítási szolgáltatás” szövegrész, az „, illetve az árkiegészítést” szövegrész, valamint a „vagy igényelni” szövegrész, a 17. § (3) bekezdésének első mondatában az „és az árkiegészítés”, valamint az „és árkiegészítés” szövegrész, a 17. § (3) bekezdésének második mondatában az „illetve az igénylendő árkiegészítést” szövegrész, valamint 2. számú melléklete hatályát veszti, azzal, hogy ezen rendelkezések alapján 2004. január 1. napja előtt keletkező árkiegészítés - e törvény a 10. §-ának (2) bekezdésének figyelembevételével - az adózás rendjéről szóló törvény előírásai szerint igényelhető.

Melléklet a 2003. évi LXXXVII. törvényhez

Azon szolgáltatások köre, amelyek után fogyasztói árkiegészítés vehető igénybe

Sor-
szám
A szolgáltatás megnevezése és SZJ száma Fogyasztói
árkiegészítés
mértéke
1. 50%-os vasúti kedvezmény, ideértve a budapesti agglomerációban a HÉV-vonalakon érvényes 50%-os kedvezményt is (SZJ 60.21.10.9 és 60.10.1, kivéve járműszállítás a 60.10.12.0-ból) 100%
2. 67,5%-os vasúti kedvezmény (SZJ 60.10.1, kivéve járműszállítás a 60.10.12.0-ból) 208%
3. 90%-os vasúti kedvezmény, ideértve a budapesti agglomerációban a HÉV-re váltott tanuló- és nyugdíjas bérletjegy, illetve a hadköteles katonák HÉV-re váltott menetjegye kedvezményét is (SZJ 60.21.10.9 és 60.10.1, kivéve járműszállítás a 60.10.12.0-ból) 900%
4. Tanulók vasúti bérletjegye (SZJ 60.10.1, kivéve járműszállítás a 60.10.12.0-ból) 900%
5. A 65. életévüket betöltött 12,0%
- magyar állampolgárok,
- az Európai Unió más tagállamának állampolgárai és „Magyarigazolvánnyal”, illetve „Magyar hozzátartozói igazolvánnyal” rendelkező személyek
az országgyűlési képviselők korlátlan, valamint a fegyveres erők hadköteles tagjainak és a polgári szolgálatot teljesítők jogszabályban meghatározott számú ingyenes vasúti utazása (SZJ 60.21.10.9 és 60.10.1, kivéve járműszállítás a 60.10.12.0-ból)
6. 50%-os távolsági autóbusz-kedvezmény (SZJ 60.21.31.0-ból) 100%
7. 67,5%-os távolsági autóbusz-kedvezmény (SZJ 60.21.41.0-ból) 208%
8. 90%-os távolsági autóbusz-kedvezmény, ideértve a budapesti és miskolci agglomerációban váltott tanuló- és nyugdíjas bérletjegy kedvezményét is (SZJ 60.21.41.0-ból és 60.21.31.3-ból) 900%
9. Tanulók távolsági autóbusz-kedvezménye (SZJ 60.21.41.0-ból) 614%
10. Hatósági áras különjárati autóbusz-forgalom (SZJ 60.23.11.0-ból és 60.23.14.0-ból) 20%
11. A 65. életévüket betöltött 8%
- magyar állampolgárok,
- az Európai Unió más tagállamának állampolgárai és „Magyarigazolvánnyal”, illetve „Magyar hozzátartozói igazolvánnyal” rendelkező személyek
és az országgyűlési képviselők ingyenes utazása a menetrend szerinti távolsági autóbusz-közlekedésben (SZJ 60.21.41-ből)
12. Helyi tanuló- és nyugdíjas bérletjegy (SZJ 60.21.31-ből és 60.21.10.1-ből) Budapest (a Helyiérdekű Vasúttal együtt a közigazgatási határon belül) 3350 Ft/hó/db
Megyei jogú városok, ezen belül:
kizárólag autóbuszra 1900 Ft/hó/db
kizárólag villamosra 1250 Ft/hó/db
kizárólag trolibuszra 1250 Ft/hó/db
villamosra és trolibuszra 1290 Ft/hó/db
autóbuszra, villamosra, trolibuszra (kombinált) 2370 Ft/hó/db
Egyéb települések (autóbuszra) 1600 Ft/hó/db
13. Komp- (SZJ 61.20.11-ből) és révközlekedési (SZJ 61.20.12-ből) menetjegy kedvezmény 55 Ft/db
14. Komp- (SZJ 61.20.11-ből) és révközlekedési (SZJ 61.20.12-ből) bérlet kedvezmény 220 Ft/hó/db

  Vissza az oldal tetejére