Időállapot: közlönyállapot (2005.V.13.)

2005. évi XXX. törvény - az egyes nemzetközi szerződések kihirdetéséről rendelkező jogszabályok, valamint a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról 2/4. oldal

i) a „termesztés” az ópiummák, a kokacserje vagy a kannabisz növény termesztését jelenti;

j) a „kábítószer” jelentése az I. és II. Jegyzéken szereplő valamennyi anyagot magába foglalja, tekintet nélkül arra, hogy az természetes eredetű, vagy szintetikus úton állították elő;

k) a „Közgyűlés” az Egyesült Nemzetek Közgyűlését jelenti;

l) a „jogellenes kereskedelem” a kábítószereknek a jelen Egyezmény rendelkezéseivel ellentétben álló termesztését vagy kereskedelmét jelenti;

m) a „behozatal” és „kivitel” értelemszerűen a kábítószereknek egyik államból a másikba, vagy ugyanazon állam egyik területéről a másikra történő fizikai elszállítását jelenti;

n) a „gyártás” fogalma az előállításon kívül minden olyan eljárást magába foglal, amellyel kábítószer nyerhető, továbbá magában foglalja azok tisztítását, valamint kábítószereknek más kábítószerekké való átalakítását is;

o) az „ópium medicinall” a gyógyászati felhasználásra alkalmassá tett ópiumot jelenti;

p) az „ópium” az ópiummák besűrűsödött tejnedvét jelenti;

q) az „ópiummák” a Papaver somniferum L. fajtához tartozó növényt jelenti;

r) a „mákszalma” a magok kivételével értelmileg az ópiummák minden részét magában foglalja a vágást követően;

s) a „készítmény” kábítószert tartalmazó szilárd vagy folyékony keveréket jelent;

t) az „előállítás” az ópium, a kokalevél, a kannabisz és a kannabisz-gyanta elválasztását jelenti az azokat szolgáltató növényektől;

u) az „I. Jegyzék”, a „II. Jegyzék”, a „III. Jegyzék” és a „IV. Jegyzék” az ezen Egyezményhez mellékletként a kábítószerek vagy készítmények ilyen számon csatolt és a 3. cikkel összhangban időről időre módosított jegyzékeit jelenti;

v) a „Főtitkár” az Egyesült Nemzetek Szervezetének főtitkárát jelenti;

w) a „különleges készletek” kifejezés egy ország vagy terület kormánya által az irányítása alá tartozó országban vagy területen tartalékolt azon kábítószer-mennyiséget jelenti, amely a különleges kormányzati szükségletek kielégítésére és rendkívüli körülmények között történő felhasználás céljára szolgál; a „különleges szükségletek” kifejezés ennek megfelelően értelmezendő;

x) a „készletek” kifejezés azokat a kábítószer-mennyiségeket jelenti, amelyeket valamely országban vagy területen a következő célból tartanak:

(i) az adott országban vagy területen történő gyógyászati és tudományos célú felhasználásra,

(ii) az adott országban vagy területen kábítószerek és egyéb anyagok előállításában történő felhasználásra, vagy

(iii) kivitelre,

ugyanakkor nem foglalja magában a kábítószerek azon mennyiségeit, amelyeket ebben az országban, illetve ezen a területen:

(iv) a gyógyszerészek vagy megfelelő jogosítvány birtokában kiskereskedelmi forgalmazást végző más személyek, valamint olyan intézmények vagy személyek tartanak a birtokukban, amelyek/akik gyógyászati vagy tudományos tevékenység gyakorlására kellő felhatalmazással rendelkeznek, vagy amelyeket

(v) „különleges készletként” tárolnak;

y) a „terület” kifejezés valamely államnak azt a részét jelenti, amelyik a 31. cikkben meghatározott behozatali és kiviteli engedélyek rendszerének alkalmazása szempontjából különálló egységnek tekintendő. Ez a meghatározás nem alkalmazandó a „területnek” a 42. és 46. cikkben használt fogalmára.

(2) A jelen Egyezmény alkalmazásában egy kábítószer akkor tekintendő „elfogyasztottnak”, ha azt valamely személynek vagy vállalkozásnak kiskereskedelmi forgalmazásra, gyógyászati alkalmazásra vagy tudományos kutatásra kiszolgáltatták; a „fogyasztás” kifejezés ennek megfelelően értelmezendő.

2. cikk

Ellenőrzés alá vont anyagok

(1) A külön megjelölt kábítószerekre korlátozódó ellenőrzési rendszabályok kivételével az I. Jegyzékben felsorolt kábítószerekre minden olyan ellenőrzési rendszabály vonatkozik, amelyik a jelen Egyezmény alapján kábítószerek esetében alkalmazandó, és különösen vonatkoznak rájuk a 4. cikk c) pontjában, valamint a 19., 20., 21., 29., 30., 31., 32., 34. és 37. cikkekben előírt rendszabályok.

(2) A II. Jegyzékben felsorolt kábítószerek a 30. cikk (2) és (5) bekezdésében a kiskereskedelem tekintetében előírt rendszabályok kivételével ugyanolyan ellenőrzési rendszabályok alá esnek, mint az I. Jegyzékben felsoroltak.

(3) A III. Jegyzékben fel nem sorolt készítmények ugyanolyan ellenőrzési rendszabályok alá esnek, mint az előállításukhoz felhasznált kábítószerek; ugyanakkor az ilyen készítmények esetében sem becslésen alapuló előrejelzésekre (19. cikk), sem statisztikai kimutatásokra (20. cikk) nincs szükség - a kifejezetten ezekkel a kábítószerekkel foglalkozó kimutatások kivételével - és a 29. cikk (2) bekezdésének c) pontjában, valamint a 30. cikk (1) bekezdése b) pontjának (ii) alpontjában foglalt rendelkezéseket nem kell alkalmazni.

(4) A III. Jegyzékben felsorolt készítmények ugyanolyan ellenőrzési rendszabályok alá esnek, mint a II. Jegyzékben felsorolt kábítószereket tartalmazó készítmények, attól eltekintve, hogy a 31. cikk (1) bekezdésének b) pontjában és a (3)-(15) bekezdésekben foglaltakat, továbbá - azok beszerzése és kiskereskedelmi forgalmazása tekintetében - a 34. cikk b) pontjában foglaltakat nem kell alkalmazni, továbbá, hogy a becslésen alapuló előrejelzések (19. cikk) és a statisztikai kimutatások (20. cikk) céljából kért tájékoztatás a nevezett készítmények gyártásához felhasznált kábítószer mennyiségére korlátozódik.

(5) A IV. Jegyzékben felsorolt kábítószereket az I. Jegyzékbe is fel kell venni, és az I. Jegyzékben felsorolt kábítószerekre vonatkozó valamennyi ilyen rendszabály a IV. Jegyzéken szereplő kábítószerekre ugyancsak érvényes. Mindezek mellett:

a) a Felek olyan különleges ellenőrzési rendszabályokat foganatosítanak, amelyeket a jelzett kábítószerek különösen veszélyes tulajdonságaira tekintettel szükségesnek látnak; és

b) amennyiben megítélésük szerint az országukban uralkodó körülmények között a közegészség és a közjólét megóvása céljából ez a legalkalmasabb eszköz, úgy a Felek megtiltják az ilyen kábítószerek előállítását, gyártását, kivitelét és behozatalát, kereskedelmét, birtoklását vagy felhasználását azoknak a mennyiségeknek a kivételével, amelyek a közvetlen felügyeletük és ellenőrzésük mellett vagy annak alárendelve végzett kizárólag orvosi kísérletekhez és tudományos kutatásokhoz szükségesek lehetnek, a velük folytatott klinikai vizsgálatokat is beleértve.

(6) Az I. Jegyzékben felsorolt összes kábítószerre vonatkozó ellenőrzési rendszabályok mellett az ópium esetében a 19. cikk (1) bekezdésének f) pontjában, valamint a 21/a., 23. és 24. cikkben, a kokalevél esetében a 26. és 27. cikkben, a kannabisz esetében pedig a 28. cikkben foglalt rendelkezések is alkalmazandók.

(7) Az ópiummák, a kokacserje, a kannabisz növény, a mákszalma és a kannabisz-levél esetében rendre a 19. cikk (1) bekezdésének e) pontjában, a 20. cikk (1) bekezdésének g) pontjában, a 21/a. cikkben, a 22-24. cikkben, a 22., 26. és 27. cikkben, valamint a 22. és 28. cikkben, továbbá a 25. és 28. cikkben előírt megfelelő ellenőrzési rendszabályokat kell alkalmazni.

(8) A Felek mindent elkövetnek azért, hogy megfelelő felügyeleti rendszabályokat alkalmaznak azokra az anyagokra is, amelyekre a jelen Egyezmény nem vonatkozik ugyan, de kábítószerek jogellenes gyártására felhasználhatók.

(9) A Felek nem kötelesek a jelen Egyezmény rendelkezéseit alkalmazni az olyan kábítószerek esetében, amelyeket az iparban nem-gyógyászati vagy nem-tudományos célokra általánosan felhasználnak, amennyiben

a) a denaturálás megfelelő módszereinek alkalmazásával vagy más eszközök igénybevételével megakadályozzák az így felhasznált kábítószerekkel való visszaélést, illetőleg azt, hogy ezek a kábítószerek káros hatást fejthessenek ki [3. cikk (3) bekezdése], továbbá biztosítják, hogy az ártalmas anyagok a gyakorlatban ne legyenek visszanyerhetők; valamint

b) az általuk adott statisztikai kimutatásokban (20. cikk) feltüntetik minden egyes így felhasznált kábítószer mennyiségét.

3. cikk

Változások az ellenőrzés körében

(1) Ha valamelyik Fél vagy az Egészségügyi Világszervezet olyan adatok birtokába jut, amelyek megítélése szerint szükségessé tehetik valamelyik jegyzék módosítását, akkor erről értesíti a Főtitkárt, és ezzel egyidejűleg közli vele azokat az információkat, amelyek ezt a lépést alátámasztják.

(2) A Főtitkár ezt az értesítést és az általa fontosnak tartott adatokat a Felek, a Bizottság és - ha az értesítést valamelyik Fél küldte, akkor - az Egészségügyi Világszervezetnek is tudomására hozza.

(3) Amennyiben az értesítés az I. vagy II. Jegyzéken még nem szereplő anyagra vonatkozik, úgy

(i) a Felek a rendelkezésükre álló adatok ismeretében megvizsgálják, hogy az anyagra nézve átmenetileg az I. Jegyzéken szereplő kábítószerekre vonatkozó valamennyi ellenőrzési rendszabály alkalmazható-e;

(ii) a Bizottság a jelen bekezdés (iii) alpontjában előírt határozat meghozataláig dönthet úgy, hogy a Felek a nevezett anyagra nézve átmenetileg az I. Jegyzékbe felvett kábítószerekre vonatkozó valamennyi ellenőrzési rendszabályt alkalmazzák. Ezeket a rendszabályokat a Felek a kérdéses anyagra ideiglenes jelleggel alkalmazzák;

(iii) ha az Egészségügyi Világszervezet megállapítása szerint az anyag az I. vagy II. Jegyzékben szereplő kábítószerekhez hasonló visszaélésekre adhat alkalmat és azokéhoz hasonló káros hatása lehet, vagy kábítószerré átalakítható, akkor ezt a megállapítását közli a Bizottsággal, amely az Egészségügyi Világszervezet ajánlása alapján dönthet úgy, hogy az anyagot az I. vagy II. Jegyzékbe felveszi.

(4) Ha az Egészségügyi Világszervezet megállapítása szerint valamely készítmény az általa tartalmazott anyagok miatt semmiféle visszaélésre nem ad alkalmat és ártalmas hatást sem fejthet ki [(3) bekezdés], továbbá a kábítószer sem könnyen nyerhető vissza belőle, akkor a Bizottság az Egészségügyi Világszervezet ajánlásával összhangban a készítményt a III. Jegyzékbe felveheti.

(5) Ha az Egészségügyi Világszervezet megállapítása szerint valamely, az I. Jegyzékben szereplő kábítószer különösen alkalmas visszaélések elkövetésére és káros hatásai lehetnek [(3) bekezdés], továbbá ezeket a veszélyeket nem ellensúlyozzák olyan jelentős gyógyászati előnyök, amelyekkel a IV. Jegyzékben felsorolt nem-kábítószer jellegű anyagok nem rendelkeznek, akkor a Bizottság az Egészségügyi Világszervezet ajánlásával összhangban a készítményt a IV. Jegyzékbe felveheti.

(6) Amennyiben az értesítés valamely, az I. vagy a II. Jegyzékbe már felvett kábítószerre, illetőleg a III. Jegyzékbe már felvett készítményre vonatkozik, úgy a Bizottság - az (5) bekezdésben előírt intézkedéstől eltekintve - az Egészségügyi Világszervezet ajánlásával összhangban bármelyik jegyzéket módosíthatja:

a) valamely kábítószernek az I. Jegyzékből a II. Jegyzékbe, illetőleg a II. Jegyzékből az I. Jegyzékbe történő átsorolásával;

vagy

b) valamely kábítószernek vagy adott esetben készítménynek a jegyzékből való törlésével.

(7) A Főtitkár a Bizottság által a jelen cikk értelmében hozott valamennyi határozatot közli az Egyesült Nemzetek Szervezetének összes tagállamával, a jelen Egyezményben részes Felekkel, amelyek nem tagállamok, az Egészségügyi Világszervezettel és a Szervvel. Az ilyen határozat egy-egy Félre nézve kézhezvételével egyidejűleg lép hatályba, és ezt követően a Felek meghozzák a jelen Egyezményben előírt megfelelő intézkedéseiket.

(8) a) A Tanács akkor vizsgálja felül a Bizottság által a jegyzékek valamelyikének módosításáról szóló határozatát, ha azt valamelyik Fél a határozat közlésének kézhezvételétől számított kilencven napon belül kéri. A felülvizsgálat iránti kérelmet a Fél a kérelem alapjául szolgáló valamennyi lényeges adattal együtt nyújtja be a Főtitkárhoz.

b) A Főtitkár a felülvizsgálat iránti kérelmet és a vonatkozó lényeges adatokat tartalmazó iratok egy-egy példányát azzal a felhívással juttatja el a Bizottsághoz, az Egészségügyi Világszervezethez és valamennyi Félhez, hogy észrevételeiket kilencven napon belül tegyék meg. A Főtitkár az összes beérkező észrevételt megfontolásra a Tanács elé terjeszti.

c) A Tanács megerősítheti, megváltoztathatja vagy megsemmisítheti a Bizottság határozatát. A Tanács határozata végleges. A Tanács határozatáról az Egyesült Nemzetek valamennyi tagállama, a jelen Egyezményben részes valamennyi, tagsággal nem rendelkező Fél, a Bizottság, az Egészségügyi Világszervezet és a Szerv kap értesítést.

d) A felülvizsgálat befejezéséig a Bizottság eredeti határozata hatályban marad.

(9) A Bizottság által a jelen cikkben foglaltakkal összhangban hozott határozatok nem esnek a 7. cikkben előírt felülvizsgálati eljárás hatálya alá.

4. cikk

Általános kötelezettségek

A Felek meghozzák azokat a jogalkotási és államigazgatási intézkedéseket, amelyek szükségesek lehetnek ahhoz, hogy

a) az Egyezmény rendelkezéseit saját területükön hatályba léptessék és végrehajtsák;

b) az Egyezmény rendelkezéseinek végrehajtása érdekében a többi Állammal együttműködjenek; és

c) az Egyezmény rendelkezései alapján a kábítószerek előállítását, gyártását, kivitelét, behozatalát, forgalmazását, kereskedelmét, használatát és birtoklását kizárólag gyógyászati és tudományos célokra korlátozzák.

5. cikk

Nemzetközi ellenőrző szervek

A Felek elismerik az Egyesült Nemzetek Szervezetének illetékességét a kábítószerek nemzetközi ellenőrzésében, ezért megegyeznek abban, hogy a Gazdasági és Szociális Tanács Kábítószer Bizottságára és a Nemzetközi Kábítószer-ellenőrző Szervre bízzák mindazokat a feladatokat, amelyeket a jelen Egyezmény az említett szervekre ruház.

6. cikk

A nemzetközi ellenőrző szervek költségei

A Bizottság és a Szerv kiadásait az Egyesült Nemzetek Szervezete a Közgyűlés határozatának megfelelő módon viseli. Azok a Felek, amelyek az Egyesült Nemzetek Szervezetének nem tagjai, a Közgyűlés által megfelelőnek tartott és az érdekelt Felek kormányaival folytatott konzultációk nyomán időről időre megállapított összeggel vállalnak részt a nemzetközi ellenőrző szervek kiadásaiból.

7. cikk

A Bizottság határozatainak és ajánlásainak felülvizsgálata

A 3. cikk alapján hozott határozatok kivételével a Bizottságnak a jelen Egyezmény rendelkezései értelmében elfogadott határozatait vagy ajánlásait a Tanács vagy a Közgyűlés hagyja jóvá vagy módosítja, akárcsak a Bizottság többi határozatát vagy ajánlását.

8. cikk

A Bizottság feladatköre

A Bizottság az Egyezmény célkitűzéseivel kapcsolatos valamennyi kérdéssel foglalkozhat, ezen belül különösen:

a) a 3. cikkel összhangban módosíthatja a jegyzékeket;

b) a Szerv figyelmét felhívhatja minden olyan kérdésre, ami annak feladataival összefügghet;

c) ajánlásokat tehet az Egyezmény célkitűzéseinek és rendelkezéseinek megvalósítására, ezen belül tudományos kutatási programokra, valamint tudományos, illetve műszaki jellegű információcserére; továbbá

d) felhívhatja az Egyezményben nem részes államok figyelmét azokra a határozatokra és ajánlásokra, amelyeket a Bizottság az Egyezmény alapján hoz, hogy ezek az államok is vizsgálják meg, milyen intézkedéseket hozhatnak az Egyezményben foglaltakkal összhangban.

9. cikk

A Szerv összetétele és feladatköre

(1) A Szerv 13 tagból áll, akiket a Tanács a következőképpen választ meg:

a) három, orvosi, farmakológiai vagy gyógyszervegyészeti tapasztalattal rendelkező tagot az Egészségügyi Világszervezet által összeállított és legalább öt jelölt nevét tartalmazó névsor alapján;

b) tíz tagot pedig az Egyesült Nemzetek Szervezetének tagjai, valamint az Egyesült Nemzetek Szervezetében tagsággal nem rendelkező Felek által jelölt személyek listájáról.

(2) A Szerv tagjai olyan személyek, akik szakértelmüknél, elfogulatlanságuknál és pártatlanságuknál fogva általános bizalmat élveznek. Megbízatásuk időtartama alatt nem tölthetnek be olyan állást és nem folytathatnak olyan tevékenységet, amely befolyásolhatja feladataik elfogulatlan ellátását. A Tanács a Szervvel konzultálva minden szükséges intézkedést megtesz a Szerv feladatainak ellátásához szükséges teljes szakmai függetlenség biztosítása érdekében.

(3) A Tanács a méltányos földrajzi képviselet elvének szem előtt tartásával megvizsgálja, hogy a termelő, a gyártó és a fogyasztó országokban uralkodó kábítószerhelyzetet jól ismerő és ezekkel az országokkal kapcsolatot fenntartó személyek a megfelelő számarányban tagjai legyenek-e a Szervnek.

(4) A Szerv a kormányokkal együttműködve és az Egyezményben foglalt feltételeknek megfelelően törekszik arra, hogy a kábítószerek termesztését, előállítását, gyártását és használatát a gyógyászati és tudományos célok által feltétlenül megkívánt mennyiségre korlátozza úgy, hogy azok kizárólag az itt megjelölt célból legyenek hozzáférhetőek, ugyanakkor megakadályozza a kábítószerek jogellenes termesztését, előállítását, gyártását, valamint azok jogellenes kereskedelmét és használatát.

(5) Az Egyezmény alapján a Szerv által hozott minden intézkedés a legnagyobb mértékben egybeesik a kormányok és a Szerv közötti együttműködés előmozdításának és olyan mechanizmus kialakításának szándékával, amelyik lehetővé teszi, hogy folyamatos párbeszéd jöjjön létre a Szerv és a kormányok között, ily módon segítve és megkönnyítve a hatékony nemzeti fellépést az Egyezmény célkitűzéseinek megvalósítása érdekében.

10. cikk

A Szerv tagjai megbízatásának időtartama és javadalmazásuk

(1) A Szerv tagjainak megbízatása 5 évre szól, és a tagok újraválaszthatók.

(2) A Szerv egy-egy tagjának megbízatása a Szerv első olyan ülését megelőző napon jár le, amelyen utóda jogosult részt venni.

(3) A Szerv valamely tagjának távolmaradása három egymást követő ülésről a megbízatásról történő lemondásnak tekintendő.

(4) A Tanács a Szerv ajánlása alapján visszahívhatja a Szervnek azt a tagját, aki nem tesz eleget a tagsággal szemben a 9. cikk (2) bekezdésében előírt feltételeknek. Ilyen ajánlás megtételéhez a Szerv kilenc tagjának igenlő szavazata szükséges.

(5) Ha a Szervben valamelyik tag helye megbízatásának időtartama alatt megüresedik, akkor erre a helyre a Tanács a 9. cikk vonatkozó rendelkezéseivel összhangban mielőbb új tagot választ a megbízatás hátralevő időtartamára.

(6) A Szerv tagjai megfelelő javadalmazásban részesülnek, amelynek összegét a Közgyűlés állapítja meg.

11. cikk

A Szerv ügyrendje

(1) A Szerv Elnököt választ, továbbá megválasztja a munkájához szükségesnek tartott tisztségviselőket és elfogadja ügyrendjét.

(2) A Szerv egy-egy naptári évben legalább két ülést tart, ezen felül annyit, amennyit megítélése szerint teendőinek megfelelő ellátása megkövetel.

(3) A Szerv üléseinek határozatképességéhez nyolc tag jelenléte szükséges.

12. cikk

A becslésen alapuló előrejelzések rendszerének működése

(1) A Szerv meghatározza a 19. cikkben előírt becslésen alapuló előrejelzések beküldésének határidejét, a kimutatások beküldésének módját, továbbá előírja, hogy ehhez milyen űrlapot kell igénybe venni.

(2) A Szerv felhívja azokat a kormányokat, amelyek az Egyezmény hatálya alá nem tartozó országok és területek élén állnak, hogy a jelen Egyezmény rendelkezéseinek megfelelően szolgáltassanak becslésen alapuló előrejelzéseket.

(3) Amennyiben az államok valamelyike nem küldi meg a megadott határidőre a valamely területére vonatkozó becslésen alapuló előrejelzéseket, a Szerv - ha módjában áll - maga állítja azokat össze. A Szerv az ilyen kimutatások összeállításakor a lehetőséghez mérten együttműködik az érintett kormánnyal.

(4) A Szerv a pótlólagosan beküldött előrejelzésekkel együtt megvizsgálja a becslésen alapuló előrejelzéseket és - a különleges rendeltetésű kábítószerigényektől eltekintve - általa szükségesnek vélt további olyan információkat kérhet az adott ország vagy terület vonatkozásában, amelyek kiegészítik a kimutatásokat, vagy a bennük foglalt valamely megállapítás magyarázatául szolgálnak.

(5) A kábítószerek használatának és forgalmazásának a gyógyászati és tudományos célból megkívánt mennyiségre történő korlátozása, ugyanakkor az ilyen célú felhasználás ellátási biztonságának megteremtése érdekében a Szerv a pótlólagosan benyújtott kimutatásokkal együtt a lehető leggyorsabban jóváhagyja a becslésen alapuló előrejelzéseket, vagy az érintett kormány hozzájárulásával akár módosíthatja is azokat. Ha a kormány és a Szerv véleménye eltérő, akkor ez utóbbinak jogában áll a pótlólagos kimutatásokkal együtt saját becsült előrejelzéseit összeállítani, közzétenni, kihirdetni.

(6) A 15. cikkben említett jelentések mellett a Szerv az általa meghatározott időpontokban, de évente legalább egyszer olyan tájékoztatót állít össze és ad ki a becslésen alapuló előrejelzésekről, amelyik megítélése szerint előmozdíthatja az Egyezmény céljainak megvalósulását.

13. cikk

A statisztikai adatszolgáltatás rendszerének működése

(1) A Szerv megállapítja, hogy a 20. cikkben előírt statisztikai adatszolgáltatást milyen módon és formában kell teljesíteni, továbbá e célra rendszeresített űrlapok használatát írja elő.

(2) A Szerv megvizsgálja a statisztikai kimutatásokat annak megállapítása céljából, hogy valamely Fél vagy más állam eleget tett-e az Egyezmény rendelkezéseinek.

(3) A Szerv további adatokat kérhet, ha azt megítélése szerint az ilyen statisztikai kimutatások kiegészítése, vagy a bennük foglalt adatok értelmezése megkívánja.

(4) Nem tartozik a Szerv hatáskörébe a különleges rendeltetésű kábítószerigény tekintetében kérdéseket feltenni, illetőleg az erre vonatkozó statisztikai tájékoztató anyagokat véleményezni.

14. cikk

A Szerv intézkedései az Egyezményben foglalt rendelkezések végrehajtásának biztosítására

(1) a) Ha az Egyezmény rendelkezései alapján a kormányok által a Szerv elé terjesztett adatok, illetőleg az Egyesült Nemzetek Szervezetének szervei vagy szakosított hivatalai, továbbá a Szerv ajánlása alapján a Bizottság által elfogadott feltételek mellett akár más kormányközi szervezetek, vagy olyan, e tárgykörben közvetlen hatáskörrel rendelkező, az Egyesült Nemzetek Alapokmányának 71. cikke értelmében a Gazdasági és Szociális Tanács mellett konzultatív jogkörrel felruházott, vagy a Tanáccsal kötött külön megállapodás alapján hasonló jogokat élvező nem-kormányzati nemzetközi szervezetek által közölt információk vizsgálata alapján a Szervnek alapos oka van feltételezni, hogy az Egyezmény célkitűzéseinek megvalósulását valamelyik Fél, ország vagy terület azzal sodorja veszélybe, hogy az Egyezmény rendelkezéseit nem hajtja végre, jogosult konzultációt kezdeményezni az érintett kormánnyal, vagy e magatartására magyarázatot kérni. Ha valamelyik Fél, ország vagy terület úgy vált a kábítószerek jogellenes termesztésének, előállításának, gyártásának, kereskedelmének vagy fogyasztásának jelentős központjává, vagy úgy áll fenn az ilyen központtá válásának nyilvánvalóan komoly kockázata, hogy az adott Fél, ország vagy terület semmiféle mulasztást nem követett el az Egyezmény rendelkezéseinek végrehajtásával kapcsolatban, akkor a Szerv jogosult konzultációt kezdeményezni az érintett kormánnyal. Annak a jogának fenntartásával, hogy felhívhatja a Felek, a Tanács és a Bizottság figyelmét az alábbi d) pontban említett ügyre, a Szerv bizalmasan kezeli a jelen pont alapján a kormányokhoz intézett információkéréseket és a tőlük kapott magyarázatokat, illetőleg a konzultációkra tett javaslatokat és a kormányokkal ténylegesen megtartott konzultációkat.

b) A fenti a) pont alapján történő fellépés nyomán a Szerv - amennyiben meggyőződött ennek szükségességéről - felhívhatja az érintett kormányt az adott körülmények között az Egyezményben foglalt rendelkezések végrehajtása érdekében szükségesnek látszó orvosló intézkedések meghozatalára.

c) Ha a Szerv a jelen bekezdés a) pontjában említett valamelyik kérdés tisztázásához szükségesnek tartja, akkor javasolhatja az érintett kormánynak, hogy a területén az általa megfelelőnek vélt eszközök igénybevételével vizsgálja meg a kérdést. Amennyiben az érintett kormány úgy dönt, hogy a vizsgálatot elvégzi, kérheti a Szervtől, hogy egy vagy több megfelelő szakképzettségű személy szakértelmével és munkájával segítse a kormánytisztviselőket a javasolt vizsgálat lefolytatásában. A Szerv részéről a kormány rendelkezésére bocsátani kívánt szakértő vagy szakértők személyét a kormánynak jogában áll elfogadni vagy elutasítani. A vizsgálat módját és azt az időkeretet, amelyen belül a vizsgálatnak le kell zárulnia, a kormány és a Szerv konzultáció útján határozza meg. A kormány közli a Szervvel a vizsgálat eredményeit és jelzi, hogy milyen orvosló intézkedéseket tart szükségesnek.

d) Ha a Szerv véleménye szerint az érintett kormány nem adott kielégítő magyarázatot a fenti a) pont alapján hozzá intézett felhívást követően, vagy nem hozta meg a fenti b) pont alapján megtenni javasolt orvosló intézkedéseket, vagy olyan súlyos helyzet állt elő, amelynek megszüntetése nemzetközi szinten összehangolt fellépést igényel, akkor felhívhatja a Felek, a Tanács és a Bizottság figyelmét erre az ügyre. A Szerv akkor jár el így, ha az Egyezmény célkitűzései komoly veszélybe kerülnek, és nincs más mód a kérdés megnyugtató rendezésére. A Szerv ugyancsak fellép, ha meglátása szerint olyan súlyos helyzet állt elő, amelynek felszámolása nemzetközi szinten összehangolt cselekvést igényel, és ha úgy véli, hogy a Felek, a Tanács és a Bizottság figyelmének a felhívása erre a helyzetre a legmegfelelőbb eszköz az ilyen összehangolt cselekvés előmozdítására. A Szervtől és - ha készített ilyet az ügyben - a Bizottságtól kapott jelentés vizsgálatát követően a Tanács felhívhatja a kérdésre a Közgyűlés figyelmét.

(2) Amikor a Szerv a fenti (1) bekezdés d) pontjában foglaltakkal összhangban felhívja a Felek, a Tanács és a Bizottság figyelmét valamely kérdésre, akkor - ha az ilyen eljárást szükségesnek látja - javasolhatja a Feleknek, hogy állítsák le a kábítószerek behozatalát az érintett országból vagy területről, illetőleg az érintett országba vagy területre irányuló kábítószer-kivitelt, vagy mindkettőt egy meghatározott időre, vagy addig, amíg a Szerv megítélése szerint a helyzet az országban vagy a területen nem normalizálódik. Az érintett állam a Tanács elé terjesztheti az ügyet.

(3) A Szervnek jogában áll az ebben a cikkben foglalt rendelkezéseknek megfelelően kezelt bármelyik kérdésről jelentést kiadni, és azt a Tanáccsal közölni, amely a jelentést valamennyi Félnek megküldi. Ha jelentésében a Szerv a jelen cikk alapján hozott határozatot vagy a határozathoz kapcsolódó adatokat szerepelteti, akkor az érintett kormány kérésére annak véleményét is közzéteszi.

(4) Amennyiben a Szervnek a jelen cikk alapján közzétett valamelyik határozatát a tagok nem egyhangúlag fogadták el, úgy a kisebbségi vélemény is kifejtésre kerül.

(5) A Szerv felhívja az államokat, hogy képviseltessék magukat a Szerv azon ülésein, ahol a jelen cikk értelmében őket közvetlenül érintő kérdéseket tárgyalnak.

(6) A jelen cikk alapján a Szerv a teljes tagság kétharmados szavazattöbbségével hozza határozatait.

14/a. cikk

Technikai és pénzügyi segítségnyújtás

Azokban az esetekben, amikor a Szerv indokoltnak látja, az érdekelt kormánnyal egyetértésben javasolhatja az Egyesült Nemzetek illetékes szerveinek és a szakosított hivataloknak, hogy akár a 14. cikk (1) és (2) bekezdésében meghatározott intézkedésekkel párhuzamosan, vagy azok helyett nyújtsanak az érintett kormánynak technikai vagy pénzügyi segítséget, vagy mindkettőt, az Egyezményből fakadó, de különösképpen a 2., 35., 38. és 38/a. cikkben ajánlott vagy említett kötelezettségeik teljesítésére irányuló erőfeszítéseik támogatására.

15. cikk

A Szerv jelentései

(1) A Szerv munkájáról éves jelentést és szükség szerint kiegészítő jelentéseket készít, amelyek a rendelkezésére álló becslésen alapuló előrejelzések és statisztikai adatok elemzését is tartalmazzák, és szükség esetén a Szerv által tenni kívánt megjegyzésekkel és ajánlásokkal együtt az egyes kormányok által adott vagy tőlük kért magyarázatokról is beszámolnak. A jelentéseket a Szerv a Bizottságon keresztül nyújtja be a Tanácshoz. Ha indokoltnak tartja, a Bizottság is fűzhet a jelentésekhez megjegyzést.

(2) A jelentéseket megkapják a Felek és ezt követően a Főtitkár közzéteszi azokat. A Felek engedélyezik a jelentések korlátozásoktól mentes terjesztését.

16. cikk

A titkárság

A Bizottság és a Szerv titkársági szolgálatát a Főtitkár látja el. A Szerv Titkárát is a Főtitkár nevezi ki a Szervvel való konzultáció alapján.

17. cikk

Elkülönült ügyintéző szervezet

A Felek az Egyezmény rendelkezéseinek alkalmazására külön ügyintéző szervezetet tartanak fenn.

18. cikk

A Felek részéről a Főtitkárnak nyújtandó tájékoztatás

(1) A Felek mindazt a tájékoztatást megadják a Főtitkárnak, amit a Bizottság - mint feladatainak ellátásához szükséges információt - kér, különösen:

a) éves jelentést arról, hogy az Egyezményben foglaltak hogyan valósulnak meg a területükön;

b) az Egyezményben foglaltak végrehajtása érdekében kihirdetett törvényeik és rendelkezéseik szövegét rendszeres időközönként;

c) a jogellenes kereskedelem eseteivel - ezen belül a jogellenes kereskedelem minden olyan feltárt esetével - kapcsolatos adatot, ami azért lehet fontos, mert így fény derül a jogellenes kereskedelemben szereplő kábítószerek beszerzési forrásaira, vagy azért, mert ismertté válnak az egyes esetekben forgalmazott mennyiségek, illetve a jogellenes kereskedelemmel foglalkozó személyek által alkalmazott módszerek; továbbá

d) a kiviteli és behozatali engedélyek kiadására jogosult államigazgatási szervek elnevezését és címét.

(2) A Felek az (1) bekezdésben említett tájékoztatást a Bizottság által meghatározott módon és határidőre, valamint az e célra rendszeresített űrlapokon küldik el.

19. cikk

A kábítószer-szükséglet becsült adatai

(1) A Felek minden évben megküldik a Szervnek - az általa előírt módon és formában, illetőleg az általa rendelkezésre bocsátott űrlapokon - az alábbi kérdések tekintetében a területükre vonatkozó becsült adataikat:

a) gyógyászati és tudományos célra előirányzott kábítószer-mennyiségek;

b) más kábítószerek, a III. Jegyzékben foglalt készítmények és az Egyezmény hatálya alá nem eső anyagok gyártására felhasználandó kábítószer-mennyiségek;

c) a becslésen alapuló előrejelzés tárgyévének december 31. napján várható kábítószer-készletek;

d) a különleges készletek kiegészítéséhez szükséges kábítószer-mennyiségek;

e) az ópiummák termesztésébe bevont földterületek nagysága (hektárban) és azok földrajzi elhelyezkedése;

f) az előállításra kerülő ópium hozzávetőleges mennyisége;

g) azoknak az ipari üzemeknek a száma, amelyek szintetikus kábítószereket fognak gyártani;

h) az előző pontban említett üzemekben előállítandó szintetikus kábítószerek üzemenként bontott mennyisége.

(2) a) Az egyes területekre és az egyes kábítószerekre vonatkozó becslések összesített eredményét - mely nem foglalja magában az ópium és a szintetikus kábítószerek adatait - a 21. cikk (3) bekezdésében említett levonásokkal a jelen cikk (1) bekezdésének a), b) és d) pontjaiban felsorolt mennyiségek összege adja, amihez hozzá kell még adni az előző év december 31-i tényleges készletmennyiségeknek az (1) bekezdés c) pontjában előirányzott szintre emeléséhez szükséges mennyiségét.

b) Az egyes területeken előállítandó ópiummennyiségre vonatkozó becslések összesített eredményét a behozatal tekintetében a 21. cikk (3) bekezdésében, valamint a 21/a. cikk (2) bekezdésében említett levonásokkal a jelen cikk (1) bekezdésének a), b) és d) pontjaiban felsorolt mennyiségek összege adja, amihez hozzá kell még adni az előző év december 31-i tényleges készletmennyiségeknek az (1) bekezdés c) pontjában előirányzott szintre emeléséhez szükséges mennyiséget, vagy a jelen cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott mennyiséget, ha ez utóbbi nagyobb.

c) Az egyes területekre és az egyes szintetikus kábítószerekre vonatkozó becslések összesített eredményét a 21. cikk (3) bekezdésében említett levonásokkal a jelen cikk (1) bekezdésének a), b) és d) pontjában felsorolt mennyiségek összege adja, amihez hozzá kell még adni az előző év december 31-i tényleges készletmennyiségeknek az (1) bekezdés c) pontjában előirányzott szintre emeléséhez szükséges mennyiséget, illetőleg a jelen cikk (1) bekezdésének h) pontjában meghatározott mennyiségek összegét, ha ez utóbbi nagyobb.

d) A jelen bekezdés előző pontjai alapján megküldendő becsült előrejelzéseket a lefoglalt, majd jogszerűen forgalomba hozott mennyiség, valamint a különleges készletekből a polgári lakosság szükségleteinek kielégítésére felszabadított kábítószer-mennyiség figyelembevételével kell módosítani.

(3) Az államok év közben is küldhetnek kiegészítő becsült előrejelzést, amelynek okát magyarázatban jelölik meg.

(4) A Felek tájékoztatják a Szervet arról, hogy a becsült előirányzatban feltüntetett mennyiségek meghatározásánál milyen módszert alkalmaztak, és közlik, hogy az említett módszerek hogyan változtak.

(5) A 21. cikk (3) bekezdésében említett levonásokkal és indokolt esetben a 21/a. cikk rendelkezéseinek figyelembevételével a becsült előrejelzésekben foglalt mennyiségeket nem szabad túllépni.

20. cikk

A Szervhez beküldendő statisztikai kimutatások

(1) A Felek a Szerv által előírt módon és formában, illetőleg az általa rendelkezésre bocsátott űrlapokon küldik meg a Szervnek az alábbi kérdések tekintetében a területükre vonatkozó statisztikai kimutatásaikat:

a) a termesztett vagy gyártott kábítószerek mennyisége;

b) más kábítószerek, a III. Jegyzékben foglalt készítmények és az Egyezmény hatálya alá nem tartozó egyéb anyagok gyártására felhasznált kábítószerek, valamint a kábítószerek gyártásához felhasznált mákszalma mennyisége;

c) a kábítószer-fogyasztás adatai;

d) az országba behozott és az onnan kivitt kábítószer és a mákszalma mennyisége;

e) a lefoglalt kábítószer mennyisége és az arról való rendelkezés;

f) a kimutatások tárgyévének december 31. napján meglevő kábítószer-készletek; valamint

g) az ópiummák megállapítható termőterületei.

(2) a) A d) pont kivételével az (1) bekezdésben említett kérdésekre vonatkozó statisztikai kimutatásokat a Felek évenként állítják össze és küldik meg a Szervnek, legkésőbb a tárgyévet követő év június 30. napjáig.

b) Az (1) bekezdés d) pontjában említett kérdésekre vonatkozó statisztikai kimutatásokat a Felek negyedévenként készítik el, és a kimutatás tárgyát képező negyedév végétől számított egy hónapon belül küldik meg a Szervnek.

(3) A különleges készletekről a Felek nem kötelesek statisztikai adatokat szolgáltatni, ugyanakkor külön kimutatást küldenek a különleges szükségletek céljaira az adott országba vagy területre behozott, illetőleg az ilyen célra ott beszerzett kábítószerekről, valamint a különleges készletekből a polgári lakosság szükségleteinek kielégítésére kivont kábítószer-mennyiségről.

21. cikk

A gyártás és a behozatal korlátozása

(1) Egy-egy ország vagy terület által gyártott és oda behozott, elkülönítve számított kábítószerek teljes mennyisége egyetlen évben sem haladhatja meg a következő mennyiségek összegét:

a) a vonatkozó becsült előrejelzés keretein belül gyógyászati és tudományos célokra felhasznált mennyiség;

b) a vonatkozó becsült előrejelzés keretein belül más kábítószerek, a III. Jegyzékben szereplő készítmények, és az Egyezmény hatálya alá nem tartozó anyagok gyártására felhasznált mennyiség;

c) az exportált mennyiség;

d) a raktárkészletnek a vonatkozó becslésben meghatározott szintre emeléséhez szükséges mennyiség; továbbá

e) a vonatkozó becsült előrejelzés keretein belül a különleges célokra beszerzett mennyiség.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott mennyiségek összegéből levonandó a lefoglalt és jogszerű felhasználásra engedélyezett mennyiség, valamint a különleges készletekből a polgári lakosság szükségleteinek kielégítésére kivont mennyiség.

(3) Amennyiben a Szerv azt állapítja meg, hogy a jelen cikk (2) bekezdésében előírt levonás után a gyártott és behozott mennyiség bármely adott évben meghaladja az (1) bekezdésben felsorolt mennyiségek összegét, úgy a megállapított és az év végén fennálló többletmennyiséget a következő évben le kell vonni a gyártandó vagy behozandó mennyiségből, valamint a 19. cikk (2) bekezdésében meghatározott becslésen alapuló előrejelzések összegéből.

(4) a) Ha a behozatali vagy kiviteli adatokat tartalmazó statisztikai kimutatásokból (20. cikk) kitűnik, hogy egy országba vagy területre exportált mennyiség a kivitt mennyiségként bejelentett tételek hozzáadása és a jelen cikk (3) bekezdésében megállapított többlet levonása után az adott ország vagy terület vonatkozásában meghaladja a 19. cikk (2) bekezdésében előírt becslésen alapuló előrejelzések összegét, akkor e tényről a Szerv értesítheti azokat az államokat, amelyeket véleménye szerint erről tájékoztatnia kell.

b) A Felek az értesítés kézhezvételét követően a kérdéses évben ebbe az országba vagy területre semmiféle további kivitelt nem engedélyeznek az érintett kábítószerből, kivéve:

(i) azt az esetet, ha az adott országról vagy területről mind a többletként behozott mennyiségeket, mind pedig a szükséges kiegészítő mennyiséget feltüntető kiegészítő becsült előrejelzéseket küldenek be, vagy

(ii) azokat a kivételes eseteket, amikor a kivitel az exportáló ország kormányának megítélése szerint nélkülözhetetlen a betegek gyógykezeléséhez.

21/a. cikk

Az ópium előállításának korlátozása

(1) Az ópium előállítását minden ország, illetve terület úgy szervezi meg és úgy ellenőrzi, hogy lehetőség szerint az ópium előállított mennyisége egyetlen évben se haladja meg a 19. cikk (1) bekezdésének f) pontja alapján meghatározott termelési előirányzatot.

(2) Ha a Szerv az Egyezmény rendelkezéseivel összhangban a rendelkezésére bocsátott adatok alapján azt állapítja meg, hogy a 19. cikk (1) bekezdésének f) pontja szerinti becslést benyújtó valamelyik Fél nem korlátozta a határain belül megtermelt ópium mennyiségét a vonatkozó becslésekkel összhangban álló törvényes célokra, továbbá azt is megállapítja, hogy ennek a Félnek a határain belül a jogszerűen, illetve jogellenesen megtermelt ópium jelentős mennyisége került jogellenesen kereskedelmi forgalomba, akkor a Szerv az érintett Fél által adott magyarázat - amelyet ez utóbbi a vonatkozó megállapításról kapott értesítést követő egy hónapon belül nyújt be - tanulmányozását követően úgy határozhat, hogy az ilyen mennyiség teljes egészét vagy bizonyos részét levonja az előállítandó, valamint a 19. cikk (2) bekezdésének b) pontjában a következő olyan évre meghatározott becsült előrejelzések összegéből, amikor ez a levonás az év időszakának, valamint az ópium kivitelére vállalt szerződéses kötelezettségeknek a figyelembevételével technikailag megvalósítható. Ez a határozat az érintett Fél értesítését követő 90. napon lép hatályba.

(3) Az érintett Félnek a levonás tekintetében a fenti (2) bekezdés alapján hozott határozatról történő értesítését követően a Szerv a helyzet kielégítő megoldása érdekében konzultációt folytat a Féllel.

(4) Amennyiben a helyzet kielégítő rendezése nem történik meg, úgy a Szerv indokolt esetben alkalmazhatja a 14. cikk rendelkezéseit.

(5) A fenti (2) bekezdés alapján történő levonásra vonatkozó határozat meghozatalánál a Szerv az összes lényeges körülményt mérlegeli, így többek között azokat, amelyek a fenti (2) bekezdésben említett jogellenes kereskedelem létrejöttének problémájában közrejátszanak, emellett az ellenőrzés érdekében a Fél által bevezetett új rendszabályokat is figyelembe veszi.

22. cikk

A termesztésre vonatkozó különleges rendelkezés

(1) Ha valamelyik Fél országában vagy területén olyan helyzet áll elő, amikor megítélése szerint az ópiummák, a kokacserje vagy a kannabisz növény termesztésének betiltása a legmegfelelőbb intézkedés a közegészség és a népjólét megóvására és kábítószerek jogellenes kereskedelme megakadályozására, akkor az érintett Fél betiltja ezek termesztését.

(2) Az ópiummák vagy a kannabisz növény termesztését betiltó Fél megfelelő intézkedéseket hoz a jogellenesen termesztett növények lefoglalására és - a tudományos kísérletekhez a Fél számára szükséges kisebb mennyiség kivételével - azok megsemmisítésére.

23. cikk

Nemzeti ópiumhivatalok

(1) Minden Fél, amelyik az ópium előállítására szolgáló ópiummák termesztését engedélyezi, egy vagy több állami szervet (a jelen cikk további részében: Hivatal) hoz létre - ha ezt még nem tette volna meg - és tart fenn az ebben a cikkben meghatározott feladatok végrehajtására.

(2) Az e körbe tartozó valamennyi Fél a következő rendelkezéseket lépteti életbe az ópium előállítására szolgáló ópiummák termesztése és az ópium előállítása tekintetében:

a) A Hivatal kijelöli azokat a körzeteket és földterületeket, ahol engedélyezi az ópium előállítására szolgáló ópiummák termesztését.

b) Csak a Hivatal által kiadott engedéllyel rendelkező termesztők jogosultak ilyen tevékenységgel foglalkozni.

c) Minden engedélyen fel kell tüntetni annak a földterületnek a nagyságát, amelyen az engedélyezett termesztés folyik.

d) Az ópiummák minden termesztője köteles ópiumtermésének teljes mennyiségét leadni a Hivatalnak. A Hivatal amint lehet, de legkésőbb a betakarítás végének időpontjától számított négy hónapon belül megvásárolja és fizikailag is birtokba veszi a termést.

e) Az ópium behozatala, kivitele, nagykereskedelme és a készletezése a Hivatal kizárólagos hatáskörébe tartozik. Ezen felül az ópiumalkaloidák, a gyógyászati célú ópium és az ópiumtartalmú készítmények gyártói tárolhatnak ilyen készleteket. A Felek nem kötelesek kiterjeszteni e rendelkezést a gyógyászati célú ópiumra és az ópiumtartalmú készítményekre.

(3) A (2) bekezdésben említett kormányzati feladatokat egyetlen állami szerv gyakorolja, amennyiben erre az érintett Fél alkotmánya lehetőséget ad.

24. cikk

Nemzetközi kereskedelemre szánt ópium előállításának korlátozása

(1) a) Ha valamelyik Fél ópiumot kíván előállítani, vagy fokozni kívánja addigi termelését, akkor figyelembe veszi a Szerv által közzétett becslésekben előre jelzett világpiaci keresletet, annak érdekében, hogy az adott Fél ópiumtermelése ne idézzen elő világviszonylatban túltermelést.

b) Egyik Fél sem engedélyezi ópium előállítását vagy az addigi termelés fokozását, ha megítélése szerint a területén folyó termelés vagy annak fokozása jogellenes ópiumkereskedelemhez vezethet.

(2) a) Amennyiben - az (1) bekezdésben foglaltakat fenntartva - az a Fél, amelyik 1961. január 1-jén kivitelre nem termelt ópiumot, évi 5 tonnát meg nem haladó mennyiségben kíván saját előállítású ópiumot exportálni, úgy e szándékáról értesíti a Szervet és ehhez csatolja az alábbiakat:

(i) az előállításra és kivitelre kerülő ópium tekintetében a jelen Egyezményben előírt ellenőrzések általa alkalmazott rendszere, továbbá

(ii) a kivitel feltételezhető célországának vagy célországainak neve,

és a Szerv jóváhagyja ezt az értesítést, vagy azt ajánlja a Félnek, hogy ne termeljen kivitelre ópiumot.

b) Ha a (3) bekezdésben említetteken kívül álló Fél kíván évente 5 tonnát meghaladó mennyiségben kivitelre szánt ópiumot termelni, akkor e szándékáról értesíti a Tanácsot, és az értesítéshez csatolja a megfelelő tájékoztatást, beleértve az alábbiakat:

(i) a kivitelre előállítandó ópium becsült mennyisége,

(ii) az előállításra kerülő ópium ellenőrzésének általa alkalmazott vagy javasolt rendszere,

(iii) a kivitel feltételezhető célországának vagy célországainak neve,

és a Tanács jóváhagyja ezt az értesítést, vagy azt ajánlja a Félnek, hogy ne termeljen kivitelre ópiumot.

(3) A (2) bekezdés a) és b) pontjaiban foglalt rendelkezések ellenére az a Fél, amelyik az 1961. január 1-jét közvetlenül megelőző 10 éven keresztül saját előállítású ópiumot exportált, folytathatja az általa előállított ópium kivitelét.

(4) a) A Felek csakis olyan ópiumot hozhatnak be, amelynek előállítása:

(i) a (3) bekezdésben említett valamelyik Fél területén történt,

(ii) olyan Fél területén történt, amelyik a (2) bekezdés a) pontjában előírt rendelkezés értelmében erről értesítette a Szervet, vagy

(iii) olyan Fél területén történt, amelyik a (2) bekezdés b) pontjában előírt rendelkezés értelmében erre jóváhagyást kapott a Tanácstól.

b) A jelen bekezdés a) pontjában foglalt rendelkezés ellenére a Felek bármelyik olyan ország által előállított ópiumot hozhatják be, amelyik az 1961. január 1-jét közvetlenül megelőző 10 éven keresztül ópiumot termelt és exportált, amennyiben ez az ország a 23. cikkben meghatározott célból nemzeti ellenőrző szervet vagy Hivatalt létesített és tart fenn, és hatékony eszközökkel rendelkezik annak biztosítására, hogy az általa termelt ópium ne kerüljön jogellenesen forgalomba.

(5) A jelen cikkben foglalt rendelkezések egyik Felet sem gátolják abban, hogy

a) a saját szükségleteinek megfelelő mennyiségű ópiumot előállítsa; vagy

b) jogellenes kereskedelem miatt lefoglalt ópiumot a jelen Egyezmény követelményeivel összhangban egy másik Fél országába exportálja.

25. cikk

A mákszalma ellenőrzése

(1) Az a Fél, amelyik az ópiummák termesztését nem ópium előállítása céljából, hanem valamilyen más célra engedélyezi, minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy

a) ebből az ópiummákból ne állítsanak elő ópiumot; és

b) a kábítószerek előállítása a mákszalmából megfelelő ellenőrzés alatt álljon.

(2) A Felek a 31. cikk (4)-(15) bekezdésében előírt behozatali és kiviteli engedélyek rendszerét alkalmazzák a mákszalma vonatkozásában.

(3) A Felek a 20. cikk (1) bekezdésének d), valamint (2) bekezdésének b) pontja alapján a kábítószerekre vonatkozóan előírt követelményeknek megfelelően a mákszalma behozataláról és kiviteléről statisztikai adatokat szolgáltatnak.

26. cikk

A kokacserje és a kokalevél

(1) Ha valamelyik Fél kokacserje termesztését engedélyezi, akkor mind a kokacserjére, mind pedig a kokalevélre vonatkozóan a 23. cikkben az ópiummák ellenőrzése tekintetében előírt ellenőrzési rendszert alkalmazza. Az említett cikk (2) bekezdésének d) pontját illetően azonban az ott említett Hivatallal szemben támasztott kötelezettség csupán a termés fizikai birtokba vételére terjed ki, aminek a betakarítás befejezése után a lehető legrövidebb időn belül meg kell történnie.

(2) Lehetőség szerint a Felek rászorítják a termelőket arra, hogy gyökerestől távolítsanak el minden vadon termő kokacserjét. Ugyanígy megsemmisítik a jogellenesen termesztett kokacserjét.

27. cikk

A kokalevélre vonatkozó kiegészítő rendelkezések

(1) A Felek engedélyezhetik a kokalevél felhasználását olyan aromatermékek előállítása céljából, amelyek semmiféle alkaloidát nem tartalmaznak, és az ilyen felhasználásához szükséges mértékben engedélyezhetik az említett levelek termesztését, behozatalát, kivitelét, kereskedelmét és tartását.

(2) A Felek külön-külön küldik meg az ilyen aromatermékek előállítására szánt kokalevélre vonatkozó becslésen alapuló előrejelzéseiket (19. cikk) és statisztikai kimutatásaikat (20. cikk), kivéve azt az esetet, ha ugyanazt a kokalevél-mennyiséget alkaloidák kivonására és egyúttal aromatermék előállítására is felhasználják, e kettős célú felhasználást a Fél a becslésen alapuló előrejelzésekben és a statisztikai kimutatásokban részletesen kifejti.

28. cikk

A kannabisz ellenőrzése

(1) Ha valamelyik Fél a kannabisz növény termesztését kannabisz vagy kannabisz-gyanta előállítása céljából engedélyezi, akkor a kannabisz növényre vonatkozóan a 23. cikkben az ópiummák ellenőrzése tekintetében előírt ellenőrzési rendszert alkalmazza.

(2) Az Egyezmény nem vonatkozik a kizárólag ipari (rostok és magvak) vagy dísznövény-kertészeti célra szolgáló kannabisz termesztésére.

(3) A Felek meghozzák a kannabisz növény leveleivel való visszaélések és a levelek jogellenes forgalmazásának megakadályozása szempontjából szükségesnek vélt intézkedéseket.

29. cikk

Gyártás

(1) A Felek engedélyhez kötik a kábítószerek gyártását, kivéve, ha azt egy vagy több állami vállalat végzi.

(2) A Felek

a) felügyeletet gyakorolnak a kábítószerek gyártásával foglalkozó, vagy abban részt vevő minden személy és vállalat felett;

b) engedélyhez kötik, hogy mely vállalatoknál és milyen helyiségekben gyárható kábítószer; és

c) olyan meghatározott időre szóló engedélyek beszerzésére kötelezik az engedéllyel rendelkező kábítószergyártókat, amelyek feltüntetik, hogy milyen kábítószert és milyen mennyiségben jogosultak gyártani. Ugyanakkor a készítmények előállításához a gyártóknak nem kell meghatározott időre szóló engedélyt beszerezniük.

(3) A Felek megakadályozzák, hogy a kábítószergyártók a szokásos üzletmenethez a piacon uralkodó viszonyokra tekintettel szükséges mennyiségen felül halmozzanak fel kábítószer- vagy mákszalmakészleteket.

30. cikk

Kereskedelem és forgalmazás

(1) a) A Felek engedélyhez kötik a kábítószerek kereskedelmét és forgalmazását, kivéve, ha azt egy vagy több, állami vállalat végzi.

b) A Felek

(i) felügyeletet gyakorolnak a kábítószer-kereskedelemmel és -forgalmazással foglalkozó, vagy abban részt vevő minden személy és vállalat felett;

(ii) engedélyhez kötik, hogy mely vállalatoknál és milyen helyiségekben végezhető ez a kereskedelmi és forgalmazási tevékenység. Az engedélykötelezettség a készítményekre nem vonatkozik.

c) Az a) és b) pont engedélyezésre vonatkozó rendelkezéseit nem kell alkalmazni a gyógyászati vagy tudományos tevékenység ellátására megfelelő engedéllyel rendelkező és az ilyen minőségükben eljáró személyek esetében.

(2) Ezenkívül a Felek:

a) megakadályozzák, hogy a fent említett kereskedők, forgalmazók, állami vállalatok és megfelelő engedéllyel rendelkező személyek a szokásos üzletmenethez a piacon uralkodó viszonyokra tekintettel szükséges mennyiségen felül halmozzanak fel kábítószer- vagy mákszalmakészleteket; továbbá

b) (i) kötelezővé teszik, hogy magánszemélyek részére kábítószert csupán orvosi vényre bocsássanak rendelkezésre és szolgáltassanak ki. Ez a kötelezettség nem vonatkozik azokra a kábítószerekre, amelyeket magánszemélyek jogszerűen szerezhetnek be, használhatnak fel, szolgáltathatnak ki vagy használhatnak megfelelően engedélyezett terápiás tevékenységük gyakorlása körében, és

(ii) amennyiben a Felek ezeket az intézkedéseket szükségesnek vagy kívánatosnak tartják, úgy kötelezővé teszik, hogy az I. Jegyzékben szereplő kábítószereket előíró vények kiállításához az illetékes közigazgatási hatóságok vagy az erre megfelelő engedéllyel rendelkező szakmai egyesületek által szelvénytömbben kiadott hivatalos űrlapokat használják.

(3) Kívánatos, hogy a Felek kötelezővé tegyék az Egészségügyi Világszervezet által közölt, védjegyoltalom alatt nem álló nemzetközi elnevezés feltüntetését a kábítószereket kínáló valamennyi írott vagy nyomtatott ajánlaton, minden ilyen hirdetésen, a kereskedelmi célokra használt kábítószer-ismertetőkben, a kábítószert tartalmazó szerek kiszerelési egységeinek belső csomagolásán, valamint az értékesítésre kínált kábítószerek címkéin.

(4) Ha valamelyik Fél az ilyen intézkedést szükségesnek vagy kívánatosnak tartja, akkor előírhatja, hogy minden kábítószert tartalmazó szer kiszerelési egységének belső csomagolásán jól látható kettős vörös sáv legyen feltüntetve. Ez a kettős vörös sáv a fenti kiszerelési egységet tartalmazó külső csomagoláson nincs rajta.

(5) A Felek előírják, hogy az értékesítésre kínált kábítószer címkéjén legyen feltüntetve annak súly szerinti vagy százalékos értékben kifejezett pontos hatóanyag-tartalma. Nem kell feltüntetni ezeket az adatokat az olyan kábítószerek címkéjén, amelyeket orvosi rendelvényre magánszemélynek adnak ki.

(6) A (2) és (3) bekezdés rendelkezéseit nem kell alkalmazni a II. Jegyzékbe felvett kábítószerek kiskereskedelmében vagy kiskereskedelmi forgalmazásában.

31. cikk

A nemzetközi kereskedelemre vonatkozó külön rendelkezések

(1) A Felek csak akkor engedélyezik kábítószerek kivitelét valamely országba vagy területre, ha az

a) nem ellentétes az adott ország vagy terület törvényeivel és rendeleteivel; és

b) az újrakivitelre szánt mennyiséggel együtt az adott országra vagy területre vonatkozóan a 19. cikk (2) bekezdésében meghatározott becslésen alapuló előrejelzésekben feltüntetett teljes mennyiséget nem haladja meg.

(2) A Felek a szabadkikötőkben és vámszabad területeken ugyanolyan, vagy szigorúbb felügyeletet és ellenőrzést gyakorolnak, mint területük más részein.

(3) A Felek:

a) engedélyhez kötik a kábítószerek behozatalát és kivitelét, kivéve, ha a behozatalt vagy kivitelt egy vagy több állami vállalat végzi;

b) felügyeletet gyakorolnak a behozatallal vagy kivitellel foglalkozó, vagy abban részt vevő minden személy és vállalat felett.

(4) a) A kábítószerek behozatalát vagy kivitelét engedélyező valamennyi Fél külön behozatali, illetve kiviteli engedély beszerzését írja elő minden egyes - akár egy, akár több kábítószerből álló - export- vagy importszállítmány esetében.

b) Az engedélyen fel kell tüntetni a kábítószer nevét, a védjegyoltalom alatt nem álló nemzetközi elnevezését - amennyiben rendelkezik ilyen elnevezéssel -, a behozatalra vagy kivitelre kerülő mennyiséget, valamint az importőr és az exportőr nevét és címét, továbbá meg kell jelölni azt az időtartamot, amelyen belül a behozatalnak vagy a kivitelnek meg kell valósulnia.

c) A kiviteli engedélyen ugyancsak fel kell tüntetni a behozatali engedély számát és keltét [(5) bekezdés], valamint az azt kiállító hatóságot.

d) A behozatali engedély lehetővé teheti a több szállítmányban való behozatalt is.

(5) A Felek előírják, hogy a kiviteli engedély kiadása előtt be kell mutatni az importáló ország vagy terület illetékes hatóságai által kiadott behozatali engedélyt, amely tanúsítja, hogy a rajtuk feltüntetett kábítószer vagy kábítószerek behozatala hivatalos jóváhagyással történt; ezt az engedélyt annak a személynek vagy vállalatnak kell bemutatnia, aki/amely a kiviteli engedélyt kéri. A Felek lehetőség szerint a Bizottság által jóváhagyott behozatali engedélymintát alkalmazzák.

(6) Minden szállítmányt elkísér a kiviteli engedély egy másolati példánya, és a kiviteli engedélyt kiállító kormány megküldi az irat egy másolatát az importáló ország vagy terület kormányának.

(7) a) Miután a behozatal megtörtént, vagy a behozatalra megállapított határidő lejárt, az importáló ország vagy terület kormánya ilyen értelmű megjegyzéssel visszaküldi a kiviteli engedélyt az exportáló ország vagy terület kormányának.

b) A megjegyzésben feltüntetik a ténylegesen behozott mennyiséget.

c) Ha a ténylegesen kivitt mennyiség kisebb, mint a kiviteli engedélyben jelzett mennyiség, akkor az illetékes hatóságok a ténylegesen kivitt mennyiséget a kiviteli engedélyen és annak minden hivatalos másolati példányán feltüntetik.

(8) Tilos a kivitelnek az a formája, amikor a küldeményt valamely postafiók címre juttatják el, vagy valamely bankhoz küldik, de egy olyan Fél számlájára, amelyik nem azonos a kiviteli engedélyen megnevezett Féllel.

(9) A küldemények vámszabad raktárba történő kivitele csak akkor nem tilos, ha az importáló ország kormánya a kiviteli engedélyt kérő személy vagy vállalat által bemutatott behozatali engedélyen tanúsítja, hogy hozzájárul a küldemény vámszabad raktári elhelyezés céljából történő behozatalához. Ilyen esetben a kiviteli engedélyen fel kell tüntetni, hogy a küldeményt ebből a célból exportálják. A vámszabad raktárból történő elszállításhoz a raktár feletti felügyeletet gyakorló hatóságok engedélye szükséges, és amennyiben külföldi rendeltetésű küldeményről van szó, úgy ez a jelen Egyezmény értelmében új kivitelnek tekintendő.

(10) A Felek területére kiviteli engedély nélkül be-, illetve onnan kilépő kábítószer-szállítmányokat az illetékes hatóságok visszatartják.

(11) A Felek csak akkor engedélyezik, hogy egy másik országba feladott bármely kábítószer-szállítmány a területükön áthaladjon - függetlenül attól, hogy a küldeményt kirakják-e a szállítóeszközökből vagy sem -, ha a küldeményhez mellékelt kiviteli engedély másolati példányát illetékes hatóságainak bemutatják.

(12) A kábítószer-szállítmány áthaladását engedélyező ország vagy terület illetékes hatóságai minden szükséges intézkedést megtesznek annak megakadályozására, hogy a küldeményt a mellékelt kiviteli engedély másolati példányán megnevezett rendeltetési helytől eltérő célállomásra irányítsák át, hacsak annak az országnak vagy területnek a kormánya, amelyen a szállítmány áthalad, nem ad engedélyt az ilyen átirányításra. A tranzitország vagy -terület kormánya úgy kezeli az átirányítási kérelmet, mintha az átirányítás a tranziországból vagy -területről kiinduló és új célországba vagy -területre irányuló kivitel lenne. Ha az átirányítást engedélyezték, akkor a (7) bekezdés a) és b) pontjában foglalt rendelkezések a tranzitország vagy -terület és a szállítmányt eredetileg exportáló ország vagy terület között is alkalmazandók.

(13) Szállítás vagy vámszabad raktárban történő tárolás során a kábítószer-szállítmányok nem vethetők alá olyan eljárásnak, amely a kérdéses kábítószerek jellegét megváltoztatja. Az illetékes hatóságok engedélye nélkül tilos a csomagolást megváltoztatni.

(14) A fenti (11)-(13) bekezdésben foglalt, a kábítószereknek valamely Fél területén történő átszállítására vonatkozó rendelkezéseket nem kell alkalmazni abban az esetben, ha a szóban forgó szállítmányt olyan repülőgépen szállítják, amelyik a tranzitországban vagy - területen nem száll le. Ha a repülőgép leszáll egy ilyen országban vagy területen, akkor ezeket a rendelkezéseket úgy kell alkalmazni, ahogy azt a körülmények megkívánják.

(15) A jelen cikk rendelkezései nem érintik azon nemzetközi megállapodások rendelkezéseit, amelyek bármely Fél által az átmenő kábítószerek tekintetében gyakorolható ellenőrzést korlátozzák.

(16) Az (1) bekezdés a) pontjának és a (2) bekezdésnek a kivételével a jelen cikk egyéb rendelkezéseit a III. Jegyzékben szereplő készítmények esetében nem kell alkalmazni.

32. cikk

A nemzetközi forgalomban közlekedő hajók, légi járművek elsősegély ládáiban szállított kábítószerekre vonatkozó külön rendelkezések

(1) A jelen Egyezmény értelmében nem tekintendő behozatalnak, kivitelnek, vagy átszállításnak olyan korlátozott mennyiségű kábítószernek nemzetközi forgalomban közlekedő hajón vagy repülőgépen történő szállítása, amelyre útközben elsősegélynyújtás céljából, vagy veszélyhelyzetben szükség lehet.

(2) A lajstromozó ország megfelelő óvintézkedéseket tesz annak megakadályozására, hogy az (1) bekezdésben említett kábítószereket nem megfelelő módon használják fel, vagy valamilyen jogellenes célra fordítsák. A Bizottság az illetékes nemzetközi szervezetek véleményének ismeretében tesz javaslatot az ilyen óvintézkedésekre.

(3) Az (1) bekezdésben foglalt rendelkezéseknek megfelelően hajón vagy repülőgépen szállított kábítószerek tekintetében a lajstromozó ország törvényei, rendelkezései, engedélyei és jogosítványai érvényesek anélkül, hogy ez érintené az illetékes helyi hatóságoknak azt a jogát, hogy a hajók vagy repülőgépek fedélzetét átvizsgálják, átkutassák vagy ott egyéb ellenőrzést végezzenek. Az ilyen kábítószerek vészhelyzetben való kiszolgáltatása nem sérti a 30. cikk (2) bekezdésének b) pontjában foglalt rendelkezéseket.

33. cikk

A kábítószerek tartása

A Felek csak jogszerű engedély alapján járulnak hozzá kábítószer tartásához.

34. cikk

Felügyeleti intézkedések és vizsgálat

A Felek előírják, hogy

a) minden olyan személy, aki a jelen Egyezmény rendelkezéseinek megfelelően erre engedélyt kap, vagy aki ugyancsak a jelen Egyezmény értelmében létesített állami vállalatnál ügyvezető vagy felügyeleti tisztséget tölt be, megfelelő szakértelemmel rendelkezzék az Egyezmény alapján hozott törvények és rendelkezések hatékony és lelkiismeretes végrehajtásához; és

b) a hatóságok, a gyártók, a kereskedők, a tudósok, a tudományos intézmények és a kórházak olyan nyilvántartást vezessenek, amelyben tételesen feltüntetik a kábítószerek minden legyártott, továbbá minden beszerzett és kiszolgáltatott mennyiségét. Ezeket a nyilvántartásokat legalább két évig meg kell őrizni. Ahol a hivatalos orvosi rendelvényekhez szelvényes vénytömböt használnak [30. cikk (2) bekezdés b) pont], ott ezeket a vénytömböket, a szelvényeket is beleértve, szintén legalább két évig meg kell őrizni.

35. cikk

A jogellenes kereskedelem elleni fellépés

A Felek alkotmányos, jogi és államigazgatási rendszerük megfelelő tiszteletben tartásával:

a) országos szintű intézkedésekkel biztosítják a jogellenes kereskedelem elleni megelőző és megtorló jellegű fellépés összehangolását; e koordináció megvalósításának felelőséül arra alkalmas hivatalt jelölhetnek ki;

b) széles körben, kölcsönösen támogatják egymást a kábítószerek jogellenes kereskedelme elleni küzdelemben;

c) szorosan együttműködnek egymással és azokkal az illetékes nemzetközi szervezetekkel, amelyeknek ők is tagjai, annak érdekében, hogy összehangolt küzdelmet folytathassanak a jogellenes kereskedelem ellen;

d) biztosítják, hogy a megfelelő hivatalok közötti nemzetközi együttműködés gyors cselekvést tegyen lehetővé;

e) biztosítják, hogy a büntetőeljárások lefolytatásához szükséges hivatalos iratok országok közötti továbbítása esetén a Felek által kijelölt testületek részére történő továbbítás gyorsan menjen végbe. Ez a rendelkezés nem csorbítja a Felek azon jogát, hogy a hivatalos iratok diplomáciai úton való továbbítását kérjék;

f) a 18. cikkben előírt tájékoztatás mellett - ha szükségesnek tartják - a Főtitkár útján a Szervnek és a Bizottságnak megküldik a határukon belül tapasztalt jogellenes tevékenységre, ezen belül a kábítószerek jogellenes termesztésére, előállítására, gyártására, használatára, valamint jogellenes kereskedelmére vonatkozó adataikat; és

g) az előző bekezdésben említett tájékoztatást lehetőség szerint a Szerv által meghatározott módon és határidőre biztosítják. A Szerv valamely Fél kérésére tanácsot adhat az adatszolgáltatásához és a határokon belül a Félnek a kábítószerekkel kapcsolatos jogellenes tevékenység visszaszorítására irányuló erőfeszítéseihez.

36. cikk

Büntető rendelkezések

(1) a) Alkotmányos rendelkezéseinek figyelembevételével minden Fél meghozza azokat a rendelkezéseket, amelyek szándékos elkövetés esetén büntetendő cselekménynek nyilvánítják a kábítószereknek az Egyezmény rendelkezéseivel ellentétes módon, bármilyen címen történő termesztését, előállítását, gyártását, kivonását, készítését, tartását, felajánlását, értékesítésre történő felkínálását, forgalmazását, megvásárlását, eladását, szállítását - bármilyen szállítási feltételekkel kerüljön is rá sor -, a vele végzett közvetítői tevékenységet, feladását, tranzitszállítását, fuvarozását, behozatalát és kivitelét és minden egyéb olyan tevékenységet, ami a Fél megítélése szerint ellentétben állhat az Egyezmény rendelkezéseivel, valamint azokat, amelyek e súlyos bűncselekményeknek megfelelő szankciókat, nevezetesen szabadságvesztést vagy más szabadságelvonással járó joghátrányt vonnak maguk után.

b) Az előző pontban foglalt rendelkezésektől függetlenül azokban az esetekben, amikor ezeket a bűncselekményeket kábítószer-élvezők követik el, a Felek úgy is rendelkezhetnek, hogy a 38. cikk (1) bekezdésével összhangban az elítélés vagy büntetés helyett, vagy amellett a bűncselekmény elkövetőjével szemben egyéb intézkedéseket foganatosítanak, például kezelést, nevelést, utógondozást, illetve rehabilitációt rendelnek el, vagy előmozdítják az illetőnek a társadalomba való újbóli beilleszkedését.

(2) A Felek alkotmányos rendelkezései, továbbá jogrendszerük és nemzeti joguk keretei között

a) (i) az (1) bekezdésben felsorolt bűncselekmények mindegyike külön cselekménynek tekintendő, ha azokat más-más országban követték el;

(ii) az említett bűncselekmények bármelyikének szándékos elkövetése, az annak elkövetésében való megállapodás, vagy az elkövetés kísérlete, valamint a jelen cikkben említett bűncselekményekkel összefüggő szándékosan megvalósított előkészületi cselekmények és pénzügyi műveletek az (1) bekezdésben előírt módon büntetendő cselekménynek minősülnek;

(iii) az ilyen bűncselekmények esetében külföldön kiszabott büntetéseket a visszaesés megállapításánál figyelembe kell venni; és

(iv) a fent említett súlyos bűncselekményeket - akár a Fél állampolgárai, akár külföldiek követték el - az a Fél üldözi, amelynek területén a bűncselekményt elkövették, vagy az, amelynek területén az elkövető fellelhető, amennyiben kiadatásnak a megkeresett Fél jogszabályai szerint nincs helye, és ha az elkövető ellen még nem indult eljárás és nem ítélték el.

b) (i) A jelen cikk (1) bekezdésében és (2) bekezdése a) pontjának (ii) alpontjában felsorolt valamennyi bűncselekmény minden, a Felek által megkötött, vagy megkötendő kiadatási egyezményben szerepeljen mint olyan bűncselekmény, amelynek elkövetője kiadható. A Felek vállalják, hogy ezeket a bűncselekményeket kiadatást lehetővé tevő bűncselekménynek tekintik minden olyan, közöttük létrejövő egyezményben, amelyek a kiadatásról szólnak;

(ii) ha az a Fél, amelyik a kiadatást nemzetközi szerződés meglététől teszi függővé, olyan Féltől kap kiadatási kérelmet, amellyel nem kötött ilyen szerződést, akkor ezt az Egyezményt belátása szerint a kiadatás jogi alapjának tekintheti a jelen cikk (1) bekezdésében és a (2) bekezdése a) pontjának (ii) alpontjában felsorolt bűncselekmények vonatkozásában. A kiadatás a megkeresett Fél jogszabályaiban foglalt feltételeknek is függvénye;

(iii) azok a Felek, amelyek a kiadatást nemzetközi szerződés meglététől nem teszik függővé, egymás közötti kapcsolataikban a kiadatást megalapozó bűncselekménynek ismerik el az (1) bekezdésben és a (2) bekezdése a) pontjának (ii) alpontjában felsorolt bűncselekményeket, a megkeresett Fél jogszabályaiban foglalt feltételekkel;

(iv) a kiadatást a megkeresett Fél jogának vonatkozó rendelkezéseivel összhangban engedélyezi, és az érintett Félnek - a jelen bekezdés b) pontjának (i), (ii) és (iii) alpontjaiban foglalt rendelkezések ellenére - joga van megtagadni a kiadatás engedélyezését, ha az illetékes hatóságok megítélése szerint a bűncselekmény súlya ezt nem indokolja.

(3) A jelen cikk rendelkezései nem érintik az érintett Fél joghatósággal összefüggő büntetőjogi rendelkezéseit.

(4) E cikk egyetlen rendelkezése sem érinti azt az elvet, hogy az Egyezményben említett bűncselekmények tényállását az egyes Felek nemzeti jogával összhangban kell leírni, és ezek a bűncselekmények e jog rendelkezéseivel összhangban üldözendők és büntetendők.

37. cikk

Lefoglalás és elkobzás

A 36. cikkben említett bűncselekmények bármelyikének elkövetésénél felhasznált vagy felhasználni kívánt kábítószerek, anyagok és eszközök lefoglalhatók és elkobozhatók.

38. cikk

A kábítószerrel való visszaélés elleni intézkedések

(1) A Felek különleges figyelemmel kísérik a kábítószerekkel elkövetett visszaéléseket, és minden lehetséges intézkedést megtesznek azok megelőzése, valamint az ilyen visszaélésekben részes személyek személyazonosságának gyors megállapítása, azok kezelése, nevelése, utógondozása, rehabilitációja, továbbá társadalmi reintegrációjuk előmozdítása érdekében, és ebből a célból összehangolják erőfeszítéseiket.

(2) A Felek lehetőség szerint segítik a kábítószer-élvező személyek kezelésére, utógondozására, rehabilitációjára és társadalmi reintegrációjának előmozdítására szolgáló szakszemélyzet kiképzését.

(3) A Felek minden lehetséges intézkedést megtesznek azok támogatására, akiknek erre hivatásuk gyakorlásához szükségük van a kábítószerekkel elkövetett visszaélések problémáinak jobb megismerésében és azok megelőzésében, továbbá elősegítik, hogy ezek az ismeretek a lakossághoz is eljussanak, ha fennáll annak veszélye, hogy az ilyen visszaélések széles körben elterjednek.

38/a. cikk

Területi központok létesítését célzó megállapodások

Ha valamelyik Fél a kábítószerek jogellenes kereskedelme elleni fellépés részeként és saját alkotmányos, jogi és közigazgatási rendszerének tiszteletben tartásával kívánatosnak tartja, akkor a Szervtől vagy a szakosított hivataloktól kért szakmai vélemény figyelembevételével és az adott régióban érdekelt többi Féllel konzultálva olyan megállapodások létrejöttét segíti elő, amelyek tudományos kutatási és nevelési területi központok létesítését irányozzák elő a kábítószerek használatából és jogellenes kereskedelméből származó problémák leküzdése érdekében.

39. cikk

Az Egyezményben megköveteltnél szigorúbb nemzeti ellenőrzési rendszabályok alkalmazása

A jelen Egyezményben foglaltaktól függetlenül a Felek nem gátolhatók meg abban, hogy az Egyezmény rendelkezéseinél szigorúbb ellenőrzési rendszabályokat léptessenek életbe, különösen abban nem, hogy megköveteljék a III. Jegyzékre felvett készítmények, illetőleg a II. Jegyzékre felvett kábítószerek tekintetében az I. Jegyzékre felvett kábítószerekre vonatkozó összes, vagy közülük néhány olyan ellenőrzési rendszabály alkalmazását, amelyek megítélésük szerint a közegészség és jólét megóvása érdekében szükségesek vagy kívánatosak.

40. cikk

Az Egyezmény nyelve, valamint az aláírással, a megerősítéssel és a csatlakozással kapcsolatos eljárás

(1) A jelen Egyezmény, amelynek angol, kínai, spanyol, francia és orosz nyelvű szövege egyaránt hiteles, 1961. augusztus 1-jéig nyitva áll aláírásra az Egyesült Nemzetek Szervezetének minden tagállama, valamint minden olyan nem-tagállam előtt, amelyik részese a Nemzetközi Bíróság Alapszabályzatának, vagy tagja az Egyesült Nemzetek valamelyik szakosított intézményének, továbbá minden olyan egyéb állam előtt, amelyet a Tanács felkér arra, hogy az Egyezmény részesévé váljék.

(2) A jelen Egyezményt meg kell erősíteni. A megerősítő okiratokat a Főtitkárnál kell letétbe helyezni.

(3) A jelen Egyezmény az (1) bekezdésben említett államok előtt 1961. augusztus 1-je után csatlakozásra nyitva áll. A csatlakozási okiratokat a Főtitkárnál kell letétbe helyezni.

41. cikk

Hatálybalépés

(1) A jelen Egyezmény a negyvenedik megerősítő vagy csatlakozási okiratnak a 40. cikk szerint történő letétbe helyezésétől számított harmincadik nap elteltével lép hatályba.

(2) A saját megerősítő vagy csatlakozási okiratát a fent említett negyvenedik okirat letétbe helyezése után letétbe helyező többi állam tekintetében a jelen Egyezmény azon naptól számított harminc nap elteltével lép hatályba, amelyen ez az állam a maga megerősítő vagy csatlakozási okiratát letétbe helyezte.

42. cikk

Területi alkalmazás

A jelen Egyezményt minden olyan nem anyaországi területre alkalmazni kell, amelynek nemzetközi kapcsolataiért valamely Fél felel, kivéve, ha ehhez a szóban forgó terület előzetes hozzájárulása akár a Fél vagy az érdekelt terület alkotmánya, akár a szokásjog alapján szükséges. Ebben az esetben a Fél arra törekszik, hogy a lehető legrövidebb időn belül megszerezze a terület részéről szükséges beleegyezést, és miután azt megkapta, értesíti a Főtitkárt. A jelen Egyezményt az értesítésben megjelölt területre vagy területekre az értesítésnek a Főtitkár által történő kézhezvételét követően kell alkalmazni. Olyan esetekben, amidőn a nem anyaországi terület előzetes hozzájárulására nincs szükség, az érdekelt Fél az aláíráskor, a megerősítéskor vagy a csatlakozáskor nyilatkozik arról, hogy a jelen Egyezmény milyen nem anyaországi területre vagy területekre nyer alkalmazást.

43. cikk

Területek a 19., 20., 21. és 31. cikkek alkalmazása szempontjából

(1) Bármelyik Fél bejelentheti a Főtitkárnak, hogy a 19., 20., 21. és 31. cikkek alkalmazása szempontjából valamelyik területét két vagy több területre bontja, illetve azt, hogy két vagy több területét egyesíti.

(2) Két vagy több Fél bejelentheti a Főtitkárnak, hogy a közöttük létrejött vámunió következtében a 19., 20., 21. és 31. cikkek alkalmazása szempontjából egy területet képeznek.

(3) Az (1), illetőleg a (2) bekezdés értelmében tett minden bejelentés az annak megtételét követő év január 1-jén lép hatályba.

44. cikk

Korábbi nemzetközi szerződések megszűnése

(1) A jelen Egyezmény hatálybalépésével annak rendelkezései a Felek között korábban létrejött alábbi szerződések rendelkezéseit helyezik hatályon kívül és váltják fel:

a) a Hágában 1912. január 23-án aláírt nemzetközi ópiumegyezmény;

b) a Genfben 1925. február 11-én aláírt, a kikészített ópium gyártására, belső kereskedelmi forgalmára és felhasználására vonatkozó megállapodás;

c) a Genfben 1925. február 19-én aláírt nemzetközi ópiumegyezmény;

d) a Genfben 1931. július 13-án aláírt, a kábítószerek gyártásának korlátozásáról és forgalomba hozataluk szabályozásáról szóló egyezmény;

e) a Bangkokban 1931. november 27-én aláírt, az ópiumszívásnak a Távol-Keleten való ellenőrzéséről szóló megállapodás;

f) a Lake Succesben 1946. december 11-én aláírt jegyzőkönyv a Hágában 1912. január 23-án, Genfben 1925. február 11-én, 1925. február 19-én és 1931. július 13-án, a Bangkokban 1931. november 27-én és a Genfben 1936. január 26-án kötött kábítószer megállapodások, egyezmények és jegyzőkönyvek módosításáról, a fentiekben legutolsóként említett egyezményre gyakorolt hatásától eltekintve;

g) az a)-e) pontokban megjelölt, az f) pontban említett 1946. évi jegyzőkönyvvel módosított egyezmények és megállapodások;

h) a Párizsban 1948. november 19-én aláírt jegyzőkönyv olyan kábítószerek nemzetközi ellenőrzése alá helyezéséről, amelyek nem esnek a kábítószerek gyártásának korlátozásáról és forgalomba hozataluk szabályozásáról szóló 1931. július 13-án kelt és a Lake Succesben 1946. december 11-én kelt jegyzőkönyvvel módosított egyezmény hatálya alá;

i) a New Yorkban, 1953. június 23-án aláírt, a mák termesztésének és az ópium előállításának, nemzetközi kereskedelmi forgalmának, nagykereskedelmi forgalmának és felhasználásának korlátozásáról és szabályozásáról szóló jegyzőkönyv, amennyiben hatályba lép.

(2) A jelen Egyezmény hatálybalépésével az ártalmas szerek jogellenes kereskedelmének felszámolására vonatkozó, Genfben, 1936. június 26-án aláírt egyezmény 9. cikke - az egyezményben részes azon Felek között, amelyek a jelen Egyezménynek is részesei - hatályát veszti és e cikket a jelen Egyezmény 36. cikke (2) bekezdésének b) pontja váltja fel. Mindamellett a Fél - miután e körülményről a Főtitkárt értesítette - érvényben hagyhatja az említett 9. cikket.

45. cikk

Átmeneti rendelkezések

(1) A jelen Egyezmény hatálybalépésének időpontjától kezdve [41. cikk (1) bekezdés] a Szervnek a 9. cikk értelmében megállapított feladatait, azok jellege szerint, átmenetileg a 44. cikk c) pontjában említett módosított egyezmény VI. fejezetében foglalt rendelkezések alapján létrehozott Állandó Központi Szerv, valamint a 44. cikk d) pontjában említett módosított egyezmény II. fejezetében foglalt rendelkezések alapján létrehozott Ellenőrző Szerv gyakorolja.

(2) A Tanács meghatározza azt az időpontot, amikor a 9. cikkben említett új Szerv megkezdi működését. Ettől az időponttól kezdve az említett Szerv gyakorolja az (1) bekezdésben említett Állandó Központi Szerv és az Ellenőrző Szerv feladatkörét olyan államok vonatkozásában, amelyek részesei a 44. cikkben felsorolt szerződéseknek és nem részesei a jelen Egyezménynek.

46. cikk

Az Egyezmény felmondása

(1) A jelen Egyezmény hatálybalépésétől [41. cikk (1) bekezdés] számított két év elteltével bármelyik Fél jogosult saját vagy az általa nemzetközi síkon képviselt valamelyik olyan terület nevében felmondani a jelen Egyezményt, amelyik a 42. cikk értelmében adott beleegyezését visszavonja. A felmondás az erre vonatkozó okirat Főtitkárnál történő letétbe helyezésével történik meg.

(2) Ha a Főtitkár a felmondást július 1-je előtt, vagy ezen a napon kapja meg, úgy a felmondás a következő év január 1-jével lép hatályba, ha a felmondást július 1-je után veszi kézhez, akkor annak hatálya olyan lesz, mintha azt a következő év július 1-jét megelőzően, vagy azon a napon adták volna át.

(3) A jelen Egyezmény akkor szűnik meg, ha az (1) bekezdésben foglalt rendelkezéseknek megfelelően benyújtott felmondások következtében az Egyezmény hatálybalépésére vonatkozóan a 41. cikk (1) bekezdésében foglalt feltételek nem állnak többé fenn.

47. cikk

Módosítások

(1) A Felek bármelyike javaslatot nyújthat be a jelen Egyezmény módosítására. A módosítási javaslat szövegét, valamint annak indokolását a Főtitkárhoz kell eljuttatni, aki azokat továbbítja a Felekhez és a Tanácshoz. A Tanács dönt arról, hogy

a) az Egyesült Nemzetek Alapokmányának 62. cikke 4. pontjának megfelelően konferenciát hív össze a módosítási javaslat megtárgyalására; vagy

b) megkérdezi a Feleket, hogy elfogadják-e a módosítási javaslatot és felkéri őket, hogy a javaslattal kapcsolatos észrevételeiket nyújtsák be a Tanácsnak.

(2) Ha a jelen cikk (1) bekezdésének b) pontja szerint eljuttatott módosítási javaslatot a közlést követő tizennyolc hónapon belül egyik Fél sem utasítja el, akkor az hatályba lép. Ha viszont a Felek valamelyike elutasítja azt, akkor a Tanács a Felek észrevételeinek figyelembevételével dönt arról, szükséges-e összehívni konferenciát az említett módosítási javaslat tanulmányozására.

48. cikk

Viták

(1) Ha két vagy több Fél között a jelen Egyezmény értelmezésével vagy alkalmazásával kapcsolatban vita támad, az említett Felek konzultálnak egymással, hogy nézeteltérésüket tárgyalások, vizsgálat, közvetítés, békéltetés, választottbíróság, regionális szervek igénybevétele, bírósági eljárás útján, vagy választásuk szerint egyéb békés eszköz igénybevételével rendezzék.

(2) A Felek minden olyan vitát a Nemzetközi Bíróság elé visznek, amelyet az (1) bekezdésben említett módon rendezni nem tudnak.

49. cikk

Átmeneti fenntartások

(1) Az aláírás, a megerősítés vagy a csatlakozás időpontjában bármelyik Fél fenntarthatja magának azt a jogot, hogy időleges hatállyal engedélyezze valamely területén:

a) az ópium használatát kvázi gyógyászati célra;

b) az ópiumszívást;

c) a kokalevélrágást;

d) a kannabisz, kannabisz-gyanta, kannabisz-kivonatok és -tinktúrák használatát nem-gyógyászati célra;

e) az a)-d) pontban megnevezett kábítószerek előállítását, gyártását és kereskedelmét, az e pontokban meghatározott célokra.

(2) Az (1) bekezdés szerinti fenntartásokra a következő korlátozások vonatkoznak:

a) az (1) bekezdésben említett tevékenységeket csupán abban a mértékben lehet engedélyezni, amilyen mértékben ezek hagyományosak voltak azokon a területeken, amelyek tekintetében fenntartással éltek, és amennyiben 1961. január 1-jén ott engedélyezettek voltak;

b) az (1) bekezdésben említett kábítószerekből a jelzett bekezdésben említett célokra semmiféle kivitel nem engedélyezhető olyan államba, amelyik nem részese az Egyezménynek, vagy olyan területre, amelyre a jelen Egyezmény a 42. cikk értelmében nem vonatkozik;

c) az ópiumszívás csupán olyan személyeknek engedélyezhető, akiket e célból az illetékes hatóságok 1964. január 1. előtt nyilvántartásba vettek;

d) az ópium kvázi gyógyászati célú használatát az Egyezménynek a 41. cikk (1) bekezdésében előírt hatálybalépésétől számított 15 éven belül meg kell szüntetni;

e) a kokalevél rágását az Egyezménynek a 41. cikk (1) bekezdésében előírt hatálybalépésétől számított huszonöt éven belül fel kell számolni;

f) a kannabisz nem gyógyászati és nem tudományos célokra történő felhasználását mielőbb, de a jelen Egyezménynek a 41. cikk (1) bekezdésében előírt hatálybalépésétől számított huszonöt éven belül mindenképpen meg kell szüntetni;

g) az (1) bekezdésben említett kábítószereknek az említett bekezdésben meghatározott célokra való előállítását, gyártását és kereskedelmi forgalomba hozatalát csökkenteni kell és végül a felhasználás megszüntetésével egyidőben meg kell szüntetni.

(3) Minden olyan Fél, amelyik az (1) bekezdés értelmében fenntartással él, köteles:

a) a 18. cikk (1) bekezdésének a) pontja értelmében a Főtitkárhoz küldendő jelentésben beszámolni az (1) bekezdésben említett kábítószerek használatának, előállításának, gyártásának vagy kereskedelmi kereskedelmének felszámolása terén az előző év folyamán elért eredményekről; és

b) a Szerv által előírt módon és formában külön becslésen alapuló előrejelzéseket (19. cikk) és statisztikai kimutatásokat (20. cikk) bocsátani a Szerv rendelkezésére azon tevékenységekre vonatkozóan, amelyekkel kapcsolatban fenntartással éltek.

(4) a) Amennyiben az a Fél, amelyik az (1) bekezdésben foglaltak alapján fenntartással élt:

(i) nem nyújtja be a (3) bekezdés a) pontjában említett jelentést, annak az évnek a végétől számított hat hónapon belül, amelyikre az adatszolgáltatás vonatkozik;

(ii) nem nyújtja be a (3) bekezdés b) pontjában említett becslésen alapuló előrejelzéseket, a Szerv által a 12. cikk (1) bekezdésében foglaltakkal összhangban kitűzött határnaptól számított három hónapon belül;

(iii) nem nyújtja be a (3) bekezdés b) pontjában említett statisztikai kimutatásokat attól a határnaptól számított három hónapon belül, amikor a 20. cikk (2) bekezdése értelmében az adatokat be kell nyújtani, úgy a Szerv vagy a Főtitkár, az esettől függően, a szóban forgó Félhez jegyzéket intéz, amelyben felhívja figyelmét késedelmére és felkéri arra, hogy az információt a jegyzék kézhezvételétől számított három hónapon belül adja meg.

b) Ha valamelyik Fél a fent megjelölt határidőn belül nem tesz eleget a Szerv vagy a Főtitkár felkérésének, úgy az (1) bekezdés értelmében tett fenntartása hatályát veszti.

(5) Az az állam, amelyik fenntartással élt, fenntartását teljesen vagy részben írásbeli értesítésben bármikor visszavonhatja.

50. cikk

Egyéb fenntartások

(1) A 49. cikkel vagy az alábbi bekezdésekkel összhangban tehető fenntartásokon kívül semmiféle fenntartásnak nincs helye.

(2) Minden állam jogosult az Egyezmény aláírásakor, megerősítéskor vagy az ahhoz való csatlakozáskor fenntartással élni az Egyezmény következő rendelkezései tekintetében: a 12. cikk (2) és (3) bekezdése; a 13. cikk (2) bekezdése; a 14. cikk (1) és (2) bekezdése; a 31. cikk (1) bekezdésének b) pontja és a 48. cikk.

(3) Minden olyan állam, amelyik a jelen Egyezmény részesévé kíván lenni, de amelyik a jelen cikk (2) bekezdésétől vagy a 49. cikktől eltérő fenntartásokkal kíván élni, ezt a szándékát közölheti a Főtitkárral. Ha a szóban forgó fenntartással szemben a Főtitkár értesítésétől számított tizenkét hónap elteltével azon államok egyharmada, amelyek az említett időszak letelte előtt az Egyezményt megerősítették, vagy ahhoz csatlakoztak, nem emelt kifogást, úgy azt elfogadottnak kell tekinteni, azzal a feltétellel azonban, hogy a szóban forgó fenntartást kifogásoló államok a fenntartással élő állam tekintetében nem kötelesek a jelen Egyezményből következő olyan jogi kötelezettséget vállalni, amelyre nézve a fenntartás, vonatkozik.

(4) Az az állam, amelyik fenntartással élt, fenntartását teljesen vagy részben írásbeli értesítésben bármikor visszavonhatja.

51. cikk

Értesítések

A Főtitkár a 40. cikk (1) bekezdésében említett valamennyi államot értesíti

a) a 40. cikkben foglaltaknak megfelelő aláírásokról, megerősítésekről vagy csatlakozásokról;

b) arról az időpontról, amikor a jelen Egyezmény a 41. cikknek megfelelően hatályba lép;

c) a 46. cikkben foglaltaknak megfelelő felmondásokról;

d) a 42., 43., 47., 49. és 50. cikkben foglaltaknak megfelelő nyilatkozatokról és értesítésekről.”

2. § Az 1988. évi 17. törvényerejű rendelettel kihirdetett, az Egységes Kábítószer Egyezmény módosításáról és kiegészítéséről szóló, Genfben, 1972. március 25-én kelt Jegyzőkönyvvel módosított és kiegészített, a New Yorkban, 1961. március 30-án kelt Egységes Kábítószer Egyezményt kihirdető 1965. évi 4. törvényerejű rendelet a következő melléklettel egészül ki:

„Melléklet az Egységes Kábítószer Egyezményhez

Az Egyezmény I-IV. Jegyzékében foglalt kábítószerek vagy készítmények listája

Megjegyzés:

Az ellenőrzött szerek alábbi jegyzékeiben az anyag nemzetközi neve (International Non-Proprietary Name, röviden: INN) szerepel: az angol változat vastagon szedve, a magyar változat zárójelben; nemzetközi név hiányában az 1961-es Egységes Kábítószer Egyezménnyel összhangban az ún. Sárga listában (46. kiadás, 2004. dec.) megadott egyéb elnevezés (vastagítás nélkül), alatta dőlt betűvel a korábbi magyar jegyzéknév, ha eltér az előbbiektől.

Minden esetben, ahol nem szerepel külön dátum a táblázat Hivatalos elnevezés oszlopában, a kérdéses anyag Magyarországon 1968. május 12-től minősül kábítószernek.

Az Egyezmény I. Jegyzékébe sorolt kábítószerek

Hivatalos elnevezés Kémiai név vagy leírás
Acetorphine
(acetorfin)
3-O-acetyltetrahydro-7-α-(1-hydroxy-1-methylbutyl)-6,14-
endoetheno-oripavine
Acetyl-alpha-methylfentanyl
(acetil-alfa-metilfentanil)
(Magyarországon
1988. október 15-től
minősül kábítószernek)
N-[1-(-α-methylphenethyl)-4-piperidyl]acetanilide
Acetylmethadol
(acetilmetadol)
3-acetoxy-6-dimethylamino-4,4-diphenylheptane
Alfentanil
(alfentanil)
(Magyarországon 1984. november 16-tól minősül kábítószernek)
N-[1-[2-(4-ethyl-4,5-dihydro-5-oxo-1H-tetrazol-1-yl)ethyl]-4-(methoxy-
methyl)-4-piperidinyl]-N-phenylpropanamide
Allylprodine
(allilprodin)
3-allyl-1-methyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine
Alphacetylmethadol
(alfacetilmetadol)
α-3-acetoxy-6-dimethylamino-4,4-diphenylheptane
Alphameprodine
(alfameprodin)
α-3-ethyl-1-methyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine
Alphamethadol
(alfametadol)
α-6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanol
Alpha-methylfentanyl
(alfa-metilfentanil)
(Magyarországon 1988. október
15-től minősül kábítószernek)
N-[1(α-methylphenethyl)-4-piperidyl]propionanilide
Alpha-methylthiofentanyl
(alfa-metiltiofentanil)
(Magyarországon 1991. május 14-től minősül kábítószernek)
N-[1-[1-methyl-2-(2-thienyl)ethyl]-4-piperidyl]propionanilide
Alphaprodine
(alfaprodin)
α-1,3-dimethyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine
Anileridine
(anileridin)
1-p-aminophenethyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester
Benzethidine
(benzetidin)
1-(2-benzyloxyethyl)-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester
Benzylmorphine
(benzilmorfin)
3-benzylmorphine
Betacetylmethadol
(betacetilmetadol)
β-3-acetoxy-6-dimethylamino-4,4-diphenylheptane
Beta-hydroxyfentanyl
(béta-hidroxifentanil)
(Magyarországon 1991. május 14-től minősül kábítószernek)
N-[1-(β-hydroxyphenethyl)-4-piperidyl]propionanilide
Beta-hydroxy-3-methylfentanyl
(béta-hidroxi-3-metilfentanil)
(Magyarországon 1991. május 14-től minősül kábítószernek)
N-[1-(β-hydroxyphenethyl)-3-methyl-4-piperidyl]propionanilide
Betameprodine
(betameprodin)
β-3-ethyl-1-methyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine
Betamethadol
(betametadol)
β-6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanol
Betaprodine
(betaprodin)
β-1,3-dimethyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine
Bezitramide
(bezitramid)
(Magyarországon 1981. december
8-tól minősül kábítószernek)
1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-(2-oxo-3-propionyl-1-benz-imidazolinyl)-piperidine
Cannabis, cannabis resin and extracts and tinctures of cannabis
(Kannabisz, kannabisz-gyanta,
-extraktum és -tinktúra)
Szinonim név:
Indian hemp and resin of indian hemp (indiai kender és gyantája)
Clonitazene
(klonitazén)
2-(p-chlorobenzyl)-1-diethylaminoethyl-5-nitrobenzimidazole
Coca leaf *  (Koka levél)
Cocaine (kokain) methyl ester of benzoylecgonine
Codoxime
(kodoxim)
dihydrocodeinone-6-carboxymethyloxime
Concentrate of poppy straw (CPS)
(mákszalma koncentrátum)
A mákszalma alkaloid tartalmának dúsítására irányuló feldolgozás során nyert, kereskedelmi forgalmazásra szánt anyag.
Desomorphine
(dezomorfin)
dihydrodeoxymorphine
Dextromoramide
(dextromoramid)
(+)-4-[2-methyl-4-oxo-3,3-diphenyl-4-(1-pyrrolidinyl) butyl]-morpholine
Diampromide
(diampromid)
N-[2-(methylphenethylamino)propyl]propionanilide
Diethylthiambutene
(dietiltiambutén)
3-diethylamino-1,1-di-(2'-thienyl)-1-butene
Difenoxin
(difenoxin)
(Magyarországon 1981. december
8-tól minősül kábítószernek)
1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-phenylisonipecotic acid
Dihydroetorphine
(dihidroetorfin)
(Magyarországon 2004. május 1-től minősül kábítószernek)
7,8-dihydro-7α-[1-(R)-hydroxy-1-methylbutyl]-6,14-endo-ethanotetrahydrooripavine
Dihydromorphine
(dihidromorfin)
Dimenoxadol
(dimenoxadol)
2-dimethylaminoethyl-1-ethoxy-1,1-diphenylacetate
Dimepheptanol
(dimepheptanol)
6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanol
Dimethylthiambutene
(dimetiltiambutén)
3-dimethylamino-1,1-di(2'-thienyl)-1-butene
Dioxaphetyl butyrate
(dioxafetil-butirát)
ethyl-4-morpholino-2,2-diphenylbutyrate
Diphenoxylate
(difenoxilát)
1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester
Dipipanone
(dipipanon)
4,4-diphenyl-6-piperidine-3-heptanone
Drotebanol
(drotebanol)
(Magyarországon 1981. december 8-tól minősül kábítószernek)
3,4-dimethoxy-17-methylmorphinan-6β, 14-diol
Ecgonine
(ekgonin)
(észterei és derivátumai, amelyek ekgoninná és kokainná alakíthatóak)
Ethylmethylthiambutene
(etilmetiltiambutén)
3-ethylmethylamino-1,1-di(2'-thienyl)-1-butene
Etonitazene
(etonitazén)
1-diethylaminoethyl-2-p-ethoxybenzyl-5-nitrobenzimidazole
Etorphine
(etorfin)
tetrahydro-7α-(1-hydroxy-1-methylbutyl)-6,14-endo-ethenooripavine
Etoxeridine
(etoxeridin)
1-[2-(2-hydroxyethoxy)ethyl]-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester