Időállapot: közlönyállapot (2006.VII.17.)

2006. évi LX. törvény

a házipénztár adóról * 

A készpénzforgalom visszaszorítása érdekében az Országgyűlés a következő törvényt alkotja.

Általános rendelkezések

1. § (1) A 2. § rendelkezései szerint meghatározott személy (adóalany) e törvényben előírt adóalap után különadó fizetésére kötelezett, ha az adóévben az átlagos napi készpénz záróegyenlege az elismert pénzkészletet meghaladja.

(2) A különadóból származó bevétel a központi költségvetést illeti meg.

(3) Az az adóalany, amelynek az adóéve eltér a naptári évtől, az adókötelezettséget az adóév első napján hatályos szabályok szerint teljesíti.

(4) Az e törvényben nem szabályozott kérdésekben értelemszerűen alkalmazni kell az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény rendelkezéseit.

A házipénztárral összefüggő adókötelezettség

2. § (1) A társas vállalkozás 20 százalék mértékkel különadót állapít meg és fizet az adóévi könyvviteli nyilvántartása alapján a (2) bekezdésben meghatározottak szerint megállapított adóalap után.

(2) Az adó alapja az átlagos napi készpénz záróegyenleg elismert pénzkészlettel csökkentett pozitív összege.

(3) Az (1) bekezdés szerinti adót az adóév utolsó napját követő 150. napon kell megfizetni és a társasági adóbevallásban bevallani.

Fogalmak

3. § E törvény alkalmazásában

1. társas vállalkozás: a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény hatálya alá tartozó adózó, kivéve a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény hatálya alá tartozó hitelintézetet és pénzügyi vállalkozást, a Munkavállalói Résztulajdonosi Program szervezetét, a közhasznú társaságot, a közhasznú, kiemelkedően közhasznú jogállással rendelkező nonprofit gazdasági társaságot, a vízitársulatot, az alapítványt, a közalapítványt, a társadalmi szervezetet, a köztestületet, az egyházat (ideértve e szervezetek alapszabályában, illetve alapító okiratában jogi személyiséggel felruházott szervezeti egységeket is), a lakásszövetkezetet, az iskolai szövetkezetet, a szociális szövetkezetet, az önkéntes kölcsönös biztosítópénztárat és a felsőoktatási intézményt (ideértve az általa létrehozott intézményt is), továbbá a diákotthont;

2. átlagos napi készpénz záróegyenleg: a házipénztár napi záróegyenlegei együttes összegének és a napi záróegyenlegek számításánál figyelembe vett napok (kivéve azokat a napokat, amelyeken pénztári forgalom nem volt) számának a hányadosa, azzal, hogy az átlagos napi készpénz záróegyenleg meghatározásánál a napi záróegyenleg csökkenthető a szerencsejáték szervezési tevékenység céljából tartott pénzkészlettel;

3. elismert pénzkészlet: az adóalany adóévi elszámolt éves összes bevételének 0,8 százaléka, de legalább 300 000 forint;

4. elszámolt éves összes bevétel: az adóévre vonatkozó beszámolóban - ide nem értve az összevont (konszolidált) beszámolót - kimutatott (ennek hiányában az adóév utolsó napjára vonatkozó könyvviteli zárlat alapján megállapított) összes bevétel.

Hatályba léptető és átmeneti rendelkezések

4. § E törvény 2007. január 1-jén lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére