Időállapot: közlönyállapot (2007.III.28.)

2007. évi XIII. törvény - a nemzetközi bűnügyi jogsegélyről szóló 1996. évi XXXVIII. törvény és az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről szóló 2003. évi CXXX. törvény módosításáról 2/2. oldal

□ fizetési eszközök hamisítása;

□ hormontartalmú anyagok és más növekedésserkentők tiltott kereskedelme;

□ nukleáris és radioaktív anyagok tiltott kereskedelme;

□ lopott járművek kereskedelme;

□ erőszakos közösülés;

□ gyújtogatás;

□ a Nemzetközi Büntetőbíróság joghatósága alá tartozó bűncselekmények;

□ légi vagy vízi jármű hatalomba kerítése;

□ szabotázs;

□ a közúti közlekedés szabályait sértő magatartás, beleértve a vezetési és pihenőidőre, valamint a veszélyes anyagokra vonatkozó rendelkezések megszegését is;

□ csempészet;

□ szellemi tulajdonjogok megsértése;

□ személy elleni erőszakkal fenyegetés és személy elleni erőszakos cselekmények, beleértve a sporteseményeken elkövetett erőszakos cselekményeket;

□ bűncselekménnyel okozott kár;

□ lopás;

□ az EK-Szerződés alapján vagy az EU-Szerződés VI. címe alapján elfogadott jogi aktusokból eredő kötelezettségek végrehajtása céljából a kibocsátó állam által megállapított bűncselekmények.

Amennyiben ezt a négyzetet megjelölte, kérjük, tüntesse fel az EK-Szerződés vagy az EU-Szerződés alapján elfogadott azon jogi aktus pontos rendelkezéseit, amellyel a bűncselekmény kapcsolatos:

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

4. Amennyiben a fenti 2. pontban meghatározott bűncselekmény(ek) nem szerepelnek a 3. pontban, kérjük, adjon pontos leírást az érintett bűncselekményről(-ekről):

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

h) A pénzbüntetést kiszabó határozat jogi státusza:

1. Erősítse meg (a megfelelő négyzetek megjelölésével) az alábbiakat:

a) a határozat jogerős határozat

b) a tanúsítványt kiállító hatóság tudomása szerint ugyanazon cselekmény miatt ugyanazon személlyel szemben a végrehajtó államban nem hoztak határozatot, és a kibocsátó vagy a végrehajtó államtól eltérő, bármely állam által kibocsátott ilyen határozat nem került végrehajtásra.

2. Kérjük, jelezze, hogy az ügy írásbeli eljárás tárgyát képezte-e:

a) Nem, nem képezte írásbeli eljárás tárgyát.

b) Igen. Megerősítést nyert, hogy az érintett személy, a kibocsátó állam jogának megfelelően, személyesen vagy a nemzeti jog szerint meghatalmazott képviselője útján tájékoztatást kapott az ügyben a jogorvoslathoz való jogáról és az ilyen jogorvoslati lehetőség határidejéről.

3. Kérjük, jelezze, hogy az érintett személy személyesen járt-e el az eljárás során:

a) Személyesen járt el.

b) Nem járt el személyesen. Megerősítést nyert:

□ hogy a személyt, a kibocsátó állam jogával összhangban, személyesen vagy a nemzeti jog szerint meghatalmazott képviselője útján értesítették az eljárásról,

vagy

□ hogy a személy jelezte, hogy nem vitatja az ügyet.

4. A pénzbüntetés részleges megfizetése

Amennyiben a pénzbüntetés egy részét a kibocsátó államban - illetve a tanúsítványt kibocsátó hatóság tudomása szerint bármely másik államban - már megfizették, kérjük a megfizetett összeget feltüntetni:

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

i) Alternatív szankciók, beleértve a szabadságelvonással járó szankciókat

1. Kérjük, jelezze, hogy a kibocsátó állam engedélyezi-e a végrehajtó állam számára alternatív szankciók alkalmazását abban az esetben, ha a büntetést kiszabó határozat teljes vagy részleges végrehajtására nincsen lehetőség:

□ Igen

□ Nem

2. Amennyiben igen, kérjük, jelölje meg, hogy melyik szankció alkalmazható (a szankció jellege és a büntetés felső tétele):

□ Szabadságelvonás. Maximális időtartama: ............................................................................

□ Közérdekű munka (vagy annak megfelelő büntetés). Maximális időtartama: ......................

□ Egyéb szankciók. Megnevezés: .............................................................................................

j) Az ügy egyéb lényeges körülményei (fakultatív információ): .................................................

...................................................................................................................................................

k) A pénzbüntetést megállapító határozat szövege a tanúsítvány mellékletét képezi.

A tanúsítványt kibocsátó hatóságnak és/vagy képviselőjének a tanúsítvány valóságnak

megfelelő tartalmát igazoló aláírása: ........................................................................................

Neve: .........................................................................................................................................

Betöltött tisztsége (beosztás/rang): ...........................................................................................

Dátum: .......................................................................................................................................

Hivatalos pecsét (amennyiben rendelkezésre áll)


  Vissza az oldal tetejére