Időállapot: közlönyállapot (2008.VI.25.)

96. § (1) Földgázellátási üzemzavarnak minősül minden olyan a 97. §-ban meghatározott földgázellátási válsághelyzetet el nem érő mértékű üzemzavar, amely következtében egyes felhasználók földgázzal történő ellátása nem, vagy csak egyes felhasználók földgázvételezésének csökkentésével vagy megszüntetésével biztosítható, vagy az elosztó- és szállító hálózat, valamint a földgáztároló üzembiztonságát, szabályozhatóságát vagy együttműködő képességét súlyosan veszélyezteti.

(2) A rendszerhasználók az általuk megkötött szerződésekben foglalt jogoktól és kötelezettségektől függetlenül az együttműködő földgázrendszer ellátási zavara esetén kötelesek a rendszerirányító, a földgázszállító, valamint a földgázelosztó utasításait végrehajtani, és az ebből fakadó terheket a külön jogszabályban meghatározott módon viselni.

(3) Az üzemzavar miatt szükségessé vált fogyasztáskorlátozást a rendszerirányító, és a rendszerüzemeltetők a Hivatal által meghatározott korlátozási sorrendben és mértékben, a szükséges legkisebb felhasználói körben kötelesek végrehajtani.

(4) Az elrendelő minden üzemzavarból fakadó korlátozásról haladéktalanul, annak okairól legkésőbb 8 napon belül köteles a Hivatalt írásban tájékoztatni. A Hivatal minden elrendelt üzemzavarból fakadó fogyasztáskorlátozás esetében kivizsgálja, hogy a korlátozás nem az engedélyesnek felróható ok miatt vált-e szükségessé. Ha megállapítja a felróható magatartást, bírságot szabhat ki. Ha a korlátozás az elrendelőnek felróható okból vált szükségessé, a felhasználók abból eredő kárát köteles megtéríteni.

(5) Üzemzavar esetén a rendszerüzemeltető köteles a hiba megszüntetése iránt haladéktalanul intézkedni, ennek érdekében jogosult a szükséges intézkedéseket és az üzemzavar elhárítását külön engedély nélkül megtenni.

(6) Az üzemzavarról a felhasználókat, valamint a felhasználó ellátásában részt vevő engedélyeseket - a helyileg szokásos módon - haladéktalanul értesíteni és tájékoztatni kell.

(7) Ha a csatlakozóvezetéken és a felhasználói berendezésen a földgázelosztó veszélyhelyzetet észlel, vagy az egyéb módon tudomására jut, azonnal köteles annak elhárításáról gondoskodni. Ennek keretében jogosult a gázellátást mindaddig szüneteltetni, amíg a veszélyhelyzet fennáll. A gáztalanítási és gáz alá helyezési munkákat csak a földgázelosztó vagy megbízottja végezheti el.

(8) Az elhárítást követően az engedélyes köteles a szállítást, az elosztást és a tárolást a lehető legrövidebb időn belül helyreállítani.

(9) A rendszerüzemeltető az üzemzavar haladéktalan elhárítására alkalmas készenléti szolgálatot köteles biztosítani.

97. § (1) Földgázellátási válsághelyzetnek (a továbbiakban: válsághelyzet) minősül a külön törvényben meghatározott szükséghelyzetet vagy veszélyhelyzetet el nem érő mértékű, a személyeket, vagyontárgyaikat, a természetet, a környezetet vagy a felhasználók jelentős részének ellátását közvetlenül veszélyeztető földgázellátási üzemzavar. Válsághelyzetet különösen a következő események válthatnak ki:

a) a földgázellátás és földgázfogyasztás egyensúlya tartósan oly mértékben felbomlik, hogy azt a szokásos egyensúlytartási eszközökkel már nem lehet helyreállítani,

b) a földgáz-felhasználási igények meghaladják a beszerzés lehetőségeit, illetve

c) ezek közvetlen veszélye fenyeget.

(2) A földgázellátási válsághelyzet fennállásáról a Hivatal kezdeményezésére a miniszter előterjesztése alapján a Kormány dönt.

(3) Földgázellátási válsághelyzet esetén - annak fennállásáig - a Kormány rendeletben szabályozhatja

a) a felhasználók ellátására kötött szerződések teljesítése felfüggesztésének rendjét,

b) a felhasználók földgáz ellátásának korlátozását,

c) az engedélyesek kötelezettségeit és jogait,

d) a földgáz ellátáshoz kapcsolódó, a hatósági és a nem hatósági árak körébe tartozó valamennyi termék és szolgáltatás legmagasabb árát.

(4) A válsághelyzeti intézkedésekből származó károkért az engedélyeseket - a tőlük elvárható magatartás tanúsítása esetén - kártalanítási kötelezettség nem terheli.

(5) Földgázellátási válsághelyzet esetén a biztonsági földgázkészletet az Fbkt. és külön jogszabály rendelkezései szerint lehet igénybe venni.

(6) A Kormány a válsághelyzet idején megtett biztonsági intézkedéseiről haladéktalanul tájékoztatja az Európai Bizottságot és a tagállamokat.

(7) Földgázellátási üzemzavar és válsághelyzet esetén külön jogszabály rendelkezései szerint kell eljárni.

98. § (1) A korlátozás végrehajthatósága érdekében, a felhasználókat korlátozható és nem korlátozható kategóriákba kell sorolni.

(2) Nem korlátozható kategóriába tartoznak a lakossági fogyasztók. Külön jogszabályban kell meghatározni a korlátozási besorolást, a lakossági fogyasztókon kívül nem korlátozható egyéb felhasználókat, valamint a korlátozható felhasználókra vonatkozó jogokat és kötelezettségeket.

(3) A korlátozás időtartamára a földgázkereskedők, valamint a felhasználók - az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatban meghatározott eljárás- és elszámolási rend szerint - kötelesek a rendelkezésükre álló földgázmennyiséget a rendszerirányító részére felajánlani.

(4) A korlátozásra vonatkozó részletes rendelkezéseket külön jogszabály tartalmazza.

VIII. Fejezet

MÉRÉS, ELSZÁMOLÁS

99. § (1) A rendszerüzemeltetők biztosítják a felhasználó földgáz fogyasztásának elszámolásához a mérésügyi jogszabályok szerinti minőségi és mennyiségi adatokat.

(2) A rendszerüzemeltetők egymás közötti, valamint a rendszerüzemeltető és a földgáztermelő közötti átadás-átvételi elszámolási mérési helyek és eszközök kiépítésében és üzemeltetésében az érintettek a külön jogszabályban és az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatban meghatározott módon együttműködnek.

(3) A szállítóvezetékeken a földgáz minőségének mérését és tanúsítását a földgázszállító biztosítja.

(4) A felhasználóknál az elszámolási méréseket a földgázszállító, a földgázelosztó és a telephelyi szolgáltató a saját működési területén a saját költségére elvégzi.

(5) A felhasználó köteles a földgázszállító és a földgázelosztó vagy megbízottja részére a mérő leolvasását, ellenőrzését, le- és felszerelését lehetővé tenni.

(6) A gázmérő állagmegóvása és védelme a fogyasztó kötelezettsége.

100. § (1) A fogyasztásmérő berendezések leolvasását a földgázszállító és a földgázelosztó az indokolt költségeik között elismert és az üzletszabályzatukban részletezett gyakorisággal végzik. A rendszerüzemeltető és a rendszerhasználó az üzletszabályzatban meghatározottaktól eltérő leolvasási gyakoriságban is megállapodhatnak, de a fogyasztásmérő berendezéseket legalább évente egyszer le kell olvasni.

(2) A földgázszállító és a földgázelosztó gondoskodnak a kereskedelmi számlakiállítás alapjául szolgáló fogyasztási adatok összegyűjtéséről, a szükséges átszámítások és korrekciók elvégzéséről, és az adatok földgázkereskedőnek történő továbbításáról.

(3) A felhasználó esedékes díjfizetési kötelezettségének elmulasztása miatt, a földgázkereskedő a földgázelosztónál kezdeményezheti előre fizető mérő felszerelését.

(4) A fogyasztásmérő berendezések felszerelése, üzemeltetése, karbantartása, időszakos hitelesítése, valamint a 100 m3/óra névleges mérőteljesítmény feletti mérők távadóval történő ellátása és a jeltovábbításhoz szükséges telemechanikai rendszer kiépítése és működtetése - egyéb megállapodás hiányában - a földgázszállító és a földgázelosztó kötelezettsége. Ezen kötelezettségek költségei az engedélyest terhelik. Ha a földgázkereskedő vagy a felhasználó kérésére az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatban meghatározott műszakilag indokoltnál költségesebb berendezés kerül felszerelésre, a rendszerüzemeltető jogosult az ezzel felmerülő igazolt többletköltségeit érvényesíteni.

101. § Mind a rendszerhasználó, mind a földgázelosztó jogosult a fogyasztásmérő berendezés mérésügyi felülvizsgálatát kezdeményezni. A felülvizsgálatra vonatkozó részletes szabályokat külön jogszabály határozza meg.

102. § A fogyasztásmérés és az elszámolás - beleértve az átalánydíjas fogyasztást is - részletes szabályait külön jogszabály, valamint az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat határozza meg.

IX. Fejezet

ÁRSZABÁLYOZÁS, ÁRFELÜGYELET

103. § (1) A felhasználó - a földgáz kereskedelmi szerződés feltételei szerint - a földgáz árát köteles megfizetni.

(2) E fejezet alkalmazásában legmagasabb hatósági ár a 105. § (1) bekezdése szerinti rendszerhasználati díj, a 108. § (1) bekezdése szerinti csatlakozási díj, a rendszerüzemeltető és az egyetemes szolgáltató által a felhasználók igénye alapján végzett kiegészítő szolgáltatások 106. § szerinti díja, valamint az egyetemes szolgáltatás 107. § (2) bekezdése szerint képzett ára.

(3) Az együttműködő földgázrendszer használatáért fizetendő legmagasabb díjak mértékét a miniszter tételesen, országosan egységesen rendeletben állapítja meg. A földgázkereskedő által a felhasználónak értékesített földgáz eladási árát a felek megállapodása vagy a földgázkereskedő üzletszabályzata tartalmazza. Az egyetemes szolgáltatás keretében értékesített földgáznak - a kiszámítására vonatkozó jogszabályi előírásoknak és az engedélyében foglaltaknak megfelelően képzett és a Hivatal által jóváhagyott - árát az egyetemes szolgáltató üzletszabályzata tartalmazza.

(4) A földgáz kereskedelmi szerződés oly módon is megköthető, hogy a földgázkereskedő az árban figyelembe veszi az együttműködő földgázrendszer használatáért fizetendő díjakat is. Az egyetemes szolgáltatás ára tartalmazza a rendszerhasználati díjakat.

104. § (1) A csatlakozási díjat a 108. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott elvekkel összhangban kell megállapítani.

(2) A hatósági ár megállapítása történhet tételesen vagy a hatósági ár kiszámítására vonatkozó előírásokkal.

(3) A hatósági árat alkalmazási feltételeivel együtt kell megállapítani.

(4) A hatósági ár megállapítása hivatalból történik.

(5) A hatósági árat, valamint annak alkalmazási feltételeit a miniszter rendeletben hirdeti ki, kivéve az egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árakat. A miniszter a rendeletben meghatározza, hogy a hatósági ár mikor lép érvénybe. E rendelkezésnek visszamenőleges hatálya nem lehet.

(6) A legmagasabb hatósági árnak a szerződés megkötését követően bekövetkező változása esetén a felek eltérő rendelkezése hiányában a megváltozott hatósági ár az érvényes szerződés részévé válik.

(7) A legmagasabb hatósági árnál magasabb árat a szerződésben érvényesen kikötni nem lehet. Ha a felek az árban nem állapodtak meg, és a termékre vagy szolgáltatásra hatósági ár van érvényben, az utóbbi az irányadó. A hatósági ár az irányadó akkor is, ha a felek a jogszabály megsértésével magasabb árban állapodtak meg.

105. § (1) Az együttműködő földgázrendszer használatért

a) földgázszállítási díjat,

b) rendszerirányítási díjat,

c) földgázelosztási díjat,

d) földgáztárolási díjat

(a továbbiakban együtt: rendszerhasználati díjak) kell fizetni. Az egyes rendszerhasználati díjak a díj alapjául szolgáló költségszerkezetnek megfelelő díjelemekből állhatnak.

(2) A rendszerhasználati díjaknak, a csatlakozási díjnak és a külön díj ellenében végezhető egyéb szolgáltatások díjainak meg kell felelniük az átláthatóság, az arányosság és a megkülönböztetés-mentesség elvének.

(3) A rendszerhasználati díjakat a hatékonyan működő engedélyes gazdálkodó szervezetek indokolt működési és tőkeköltsége, és összehasonlító elemzések alapján kell meghatározni, úgy hogy a szabályozás által érintett engedélyeseket gazdálkodásuk hatékonyságának, és az általuk nyújtott szolgáltatás minőségének folyamatos javítására ösztönözze. Az indokolt költségek meghatározásának részletes szabályait a Hivatal javaslata alapján a miniszter rendeletben állapítja meg. A Hivatal a javaslat kidolgozása során figyelembe veszi az érintett engedélyesek véleményét is. Az indokolt költségek mértékét a Hivatal honlapján teszi közzé.

(4) A földgázelosztási díjból származó árbevételt a földgázelosztók között az e törvény hatálybalépésekor meglévő elosztóvezetékeken végzett földgázelosztás indokolt költségei arányában kell megosztani. Ennek érdekében a földgázelosztók között szükség esetén - külön jogszabályban meghatározott módon, az együttműködő földgázrendszer használatáért fizetendő díjakkal együtt kihirdetett eljárási rend és számítási módszer szerint meghatározott - kiegyenlítő fizetéseket kell végrehajtani. A Hivatal által meghatározott összegű kiegyenlítő fizetéseket a Hivatal által megbízott pénzügyi szervezet teljesíti a földgázelosztóknak a földgázelosztói befizetések beszedésére és a kiegyenlítő fizetések teljesítésére elkülönítetten vezetett számláról.

(5) Az engedélyesek az (1)-(3) bekezdésekben foglaltaknak megfelelően kötelesek az általuk alkalmazandó rendszerhasználati díjakra a külön jogszabályban foglaltak szerint javaslatot tenni, és azt a Hivatalhoz benyújtani.

(6) A Hivatal az általa előkészített, a rendszerhasználati díjakra és az alkalmazásuk feltételeire vonatkozó előterjesztést honlapján nyilvánosságra hozza és kezdeményezi a miniszternél a rendelettel történő kihirdetésüket.

(7) A miniszter a Hivatal előterjesztését elfogadja vagy elutasítja. Az előterjesztés

a) elfogadása esetén a miniszter a Hivatal által meghatározott rendszerhasználati díjakat a Hivatal előterjesztését követő 30 napon belül rendelettel hirdeti ki,

b) elutasítása esetén a miniszter az elutasítás tényét és indokolását az elutasító döntés meghozatalát követő 15 napon belül nyilvánosságra hozza.

(8) A kihirdetett rendszerhasználati díjakat legmagasabb áraknak kell tekinteni. A legmagasabb ártól lefelé megkülönböztetés-mentesen, előre nyilvánosságra hozott módon el lehet térni.

(9) A rendeleti kihirdetést követő 60 napon belül bármely érdekelt fél kezdeményezheti a Hivatalnál a rendszerhasználati díjak felülvizsgálatát. Ha a felülvizsgálat eredménye alapján indokolt, a Hivatal kezdeményezi a rendszerhasználati díjak módosítását.

(10) A rendszerhasználati díjakra vonatkozó előírások betartását a Hivatal ellenőrzi.

(11) A miniszter rendeletben állapítja meg az egyetemes szolgáltatás felmondása esetén a felhasználót megillető mobil tárolói készlet átadásának szabályait és az áralakítás elveit. A mobil tárolói készlet árkialakításának elveit a felmerült költségek, a befektetések, valamint ezek méltányos megtérülésének figyelembevételével kell megállapítani.

(12) A tárolói verseny elősegítése érdekében a külön jogszabályban meghatározott feltételekkel a Hivatal az e § szerint meghatározott földgáztárolási díj alkalmazása alól felmentést adhat. A felmentés alapján alkalmazandó tárgyalásos tárolói hozzáférési díjra a szerződő felek megállapodása az irányadó.

106. § A rendszerüzemeltető és az egyetemes szolgáltató által a felhasználók igénye alapján külön díj ellenében végezhető kiegészítő szolgáltatások körét, valamint annak díjait külön jogszabály állapítja meg.

107. § (1) Az egyetemes szolgáltatást méltányos, könnyen és tisztán összehasonlítható, átlátható árszabások alkalmazásával kell megvalósítani.

(2) A 32. § alkalmazásával kiadott engedélyek alapján nyújtott egyetemes szolgáltatás árának meghatározásánál figyelembe veendő összehasonlító ár kiszámítására vonatkozó előírásokat és az alkalmazható legnagyobb kereskedelmi árrést a Hivatal javaslata alapján a miniszter külön jogszabályban állapítja meg.

(3) Az egyetemes szolgáltatónak az egyetemes szolgáltatás árára vonatkozó árváltoztatási szándékát és a javasolt árakat tartalmazó üzletszabályzat módosítást 45 nappal előre jóváhagyásra be kell jelentenie a Hivatalhoz. A Hivatal a javasolt árakról 30 napon belül határoz.

(4) A jóváhagyott árakat az egyetemes szolgáltató alkalmazásuk kezdete előtt legalább 15 nappal a honlapján, valamint két országos napilapban közzéteszi. A közzétételnek a felhasználókat megillető felmondási jogra, valamint a felmondás határidejére vonatkozó tájékoztatást is tartalmaznia kell.

(5) Az egyetemes szolgáltató által kibocsátott számlán szereplő egységárak bármely változása esetén - a (4) bekezdés szerinti közzétételen túlmenően - az egyetemes szolgáltató legkésőbb az új árakat tartalmazó számla kibocsátásakor a felhasználókat külön is egyértelműen, személyre szólóan, írásban tájékoztatja. A tájékoztatásnak a felhasználókat megillető felmondási jogra és a felmondás határidejére is ki kell terjednie.

(6) Az egyetemes szolgáltatás árát naptári negyedévenként egyszer lehet módosítani.

(7) Az egyetemes szolgáltatás árára és árképzésére vonatkozó előírások teljesülését a Hivatal ellenőrzi.

108. § (1) A felhasználók a földgázszállítás és földgázelosztás bővítésére és fejlesztésére a földgázellátásba történő bekapcsolásért, vagy a korábban vásárolt kapacitást meghaladó többletkapacitásért a miniszter által rendeletben meghatározott mértékű csatlakozási díjat fizetnek a rendszerüzemeltetőnek. A csatlakozási díj általános forgalmiadó-fizetési kötelezettségére külön törvény rendelkezései irányadók. A csatlakozási díjat a rendszerhasználati díjak figyelembevételével úgy kell meghatározni, hogy a szállító- és elosztóvezeték tulajdonosának, illetve a hatékonyan működő rendszerüzemeltetőnek a felhasználó bekapcsolása miatt felmerült indokolt költségeire fedezetet nyújtson.

(2) A felhasználó bekapcsolása miatt felmerült indokolt költség nem lehet magasabb, mint az adott felhasználó kapacitásigényére jutó szükséges és igazolt beruházási költség. A felhasználó által befizetett csatlakozási díjból származó teljes bevételt az adott felhasználó csatlakozásához szükséges beruházásokra kell fordítani.

(3) A Hivatal a csatlakozási díjra és alkalmazásának feltételeire vonatkozó előterjesztést készít, és kezdeményezi a miniszternél a rendelettel történő kihirdetését.

(4) A miniszter a Hivatal előterjesztését elfogadja, vagy elutasítja. Az előterjesztés

a) elfogadása esetén a miniszter a Hivatal által meghatározott csatlakozási díjat a Hivatal előterjesztését követő 30 napon belül rendelettel hirdeti ki,

b) elutasítása esetén a miniszter az elutasítás tényét és indokolását az elutasító döntés meghozatalát követő 15 napon belül nyilvánosságra hozza.

(5) A csatlakozási díjból származó bevételből finanszírozott beruházást a rendszerhasználati díjak meghatározásával összefüggésben a tőkeköltség számításánál figyelmen kívül kell hagyni.

(6) A csatlakozási díjra vonatkozó rendelkezések betartását a Hivatal ellenőrzi.

109. § A 105-108. §-ban foglalt rendelkezések megsértése esetén a Hivatal határozattal

a) megtiltja a jogszabályt sértő díj, illetve ár további alkalmazását, és egyidejűleg kötelezi az engedélyest a jogszerű ellenérték alkalmazására, valamint

b) kötelezi az engedélyest a 105-108. §-ban foglalt rendelkezések megsértésével elért többletbevételnek a sérelmet szenvedett fél részére történő visszatérítésére, ha pedig ennek személye nem állapítható meg, az engedélyes által ellátott valamennyi felhasználó, felhasználó hiányában az engedélyessel jogviszonyban álló rendszerhasználók részére történő visszatérítésére, és

c) bírságot szabhat ki.

X. Fejezet

SZABÁLYZATOK

110. § (1) A rendszerirányító kidolgozza az együttműködő földgázrendszer működésére vonatkozó szabályokat, eljárásokat és módszereket, a kereskedelmi, elszámolási-mérési és adatforgalmi megállapodások minimális tartalmi elemeit, valamint a napi egyensúlyozás részletes szabályait tartalmazó Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatot. Az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat személyes adatok szolgáltatását, illetve kezelését nem írhatja elő.

(2) Az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatot az ellátásbiztonság, a minőségi követelmények, a versenysemlegesség és az együttműködő földgázrendszerhez való szabad hozzáférés figyelembevételével kell kidolgozni. Az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat kidolgozása során a rendszerirányító köteles kikérni a külön jogszabály szerint létrehozott és működő szabályzati bizottság véleményét.

(3) A (2) bekezdés szerint kidolgozott Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatot a rendszerirányító minden évben felülvizsgálja, a felülvizsgálathoz kikéri a szabályzati bizottság véleményét, és módosítás esetén - a beérkezett véleményekkel együtt - minden év október 31-ig benyújtja a Hivatalhoz, amit a Hivatal határozattal hagy jóvá. A Hivatal megtagadja az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat jóváhagyását, ha az jogszabálysértő vagy akadályozza a hatásos versenyt, a díjszabályozásban foglalt elvek és szabályok érvényesülését, vagy egyes felhasználókkal szemben indokolatlan megkülönböztetések alkalmazását teszi lehetővé és - határidő tűzésével, valamint az okok megjelölésével kötelezi a rendszerirányítót a tervezet átdolgozására és ismételt benyújtására. A jóváhagyott Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat vonatkozó előírásait az engedélyesek, a földgáztermelők, a rendszerhasználók és a felhasználók kötelesek betartani.

(4) Jogszabályváltozás esetén, és abban az esetben, ha az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat akadályozza a hatásos versenyt, a díjszabályozásban foglalt elvek és szabályok érvényesülését, vagy egyes felhasználókkal szemben indokolatlan megkülönböztetések alkalmazását teszi lehetővé, a Hivatal az engedélyesekkel és a rendszerhasználókkal történő egyeztetés mellett - határidő tűzésével, valamint az okok megjelölésével - határozatban kötelezi a rendszerirányítót a szabályzat módosítására. A módosítás elmulasztása esetén bírságot szabhat ki, és hivatalból határozattal módosíthatja a szabályzatot.

(5) Az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatot és annak módosításait a Hivatal jóváhagyó határozatával együtt az engedélyesek honlapjukon - a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveggel - közzéteszik.

(6) Az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat tartalmi követelményeit külön jogszabály határozza meg.

111. § (1) A földgázelosztási szabályzat az együttműködő földgázrendszerhez való csatlakozás, a rendszerhasználat és a hozzáférés, valamint a földgázelosztó és a rendszerhasználó közötti jogviszony részletes szabályait tartalmazza.

(2) A földgázelosztási szabályzatot külön jogszabály tartalmazza.

112. § (1) Az egyetemes szolgáltatási szabályzat az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók, valamint az egyetemes szolgáltató közötti jogviszony részletes szabályait, és az egyetemes szolgáltatási szerződés főbb tartalmi elemeit - beleértve a 36. § (1) bekezdésben foglaltakat is - és kötelezően alkalmazandó rendelkezéseit tartalmazza.

(2) Az egyetemes szolgáltatási szabályzatot külön jogszabály tartalmazza.

113. § (1) Az engedélyes - az egyablakos kapacitásértékesítő kivételével - köteles üzletszabályzatot készíteni, amely tartalmazza az általa nyújtott szolgáltatás általános biztonsági, minőségi, műszaki, kereskedelmi, elszámolási és fizetési előírásait, valamint az ellátás színvonalának és a felhasználói igény kielégítésének feltételeit.

(2) Az engedélyes által kidolgozott, a felhasználókkal reprezentatív érdekképviseleteik útján egyeztetett üzletszabályzatot - a fogyasztóvédelmi hatóság előzetes véleményének kikérését követően - a Hivatal hagyja jóvá. A Hivatal megtagadja az üzletszabályzatnak vagy az üzletszabályzat részének jóváhagyását, ha az jogszabályba, az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatba ütközik, vagy egyébként a felhasználók lényeges jogos érdekeit sérti.

(3) A Hivatal az engedélyessel és a rendszerhasználókkal történő egyeztetés mellett, annak eredménytelensége esetén - határidő tűzésével, valamint az okok megjelölésével - határozatban kötelezi az érintett engedélyest az üzletszabályzatának módosítására fogyasztóvédelmi érdekből, továbbá az e törvényben, valamint a külön jogszabályban foglaltak érvényre juttatása érdekében. A módosítás elmulasztása esetén bírságot szabhat ki, és hivatalból határozattal módosíthatja az üzletszabályzatot.

(4) Az engedélyes köteles a Hivatal által jóváhagyott üzletszabályzatot - a mindenkor hatályos, egységes szerkezetbe foglalt szöveggel - az ügyfélszolgálatán, illetve a honlapján hozzáférhetővé tenni.

(5) Az üzletszabályzat kötelező tartalmi elemeit, a felépítésére vonatkozó általános előírásokat, a társadalmi egyeztetésre vonatkozó előírásokat és az üzletszabályzat-tervezet jóváhagyásra történő benyújtásának formai követelményeit külön jogszabály határozza meg.

XI. Fejezet

ENGEDÉLYEZÉS

114. § (1) Az e törvény szerinti engedélyköteles tevékenységek a következők:

a) a rendszerirányítás,

b) a földgázszállítás,

c) a földgázelosztás,

d) a földgáztárolás,

e) a földgáz kereskedelem,

f) az egyetemes szolgáltatás,

g) a szervezett földgázpiac-működtetés,

h) a vezetékes PB-gáz szolgáltatás,

i) az egyablakos kapacitásértékesítés.

(2) Az (1) bekezdés b)-f) és h)-i) pontjai szerinti tevékenységek határozatlan időre szóló engedély alapján végezhetők, míg az (1) bekezdés a) és g) pontja szerinti tevékenységek 10 évre szóló, meghosszabbítható engedély alapján végezhetők.

(3) Az e törvény szerinti engedélyköteles tevékenység csak működési engedély alapján végezhető.

(4) A telephelyi szolgáltató jogosult telephelyi szolgáltatói engedélyt kérni. A telephelyi szolgáltatói engedély - a telephelyi felhasználók vonatkozásában - kiterjed a földgáz értékesítésre is, e jogosultság azonban nem kizárólagos jog.

(5) Az engedély kérelmezőjének rendelkeznie kell a külön jogszabályban meghatározott pénzügyi és gazdasági feltételekkel.

(6) A Hivatal köteles kiadni a működési engedélyt, ha a kérelmező e törvényben és a végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározott követelményeknek eleget tesz.

(7) A Hivatal a működési engedély kiadását megtagadja, ha

a) bármely jogszabályi feltétel hiányzik,

b) a kérelemben szereplő tevékenység folyamatos, hosszú távú ellátásához a kérelmező nem rendelkezik a jogszabályban meghatározott pénzügyi, gazdasági, műszaki, környezetvédelmi, informatikai, távközlési feltételekkel és eszközökkel, valamint szakszemélyzettel, és a földgázipari tevékenység megfelelő végzéséhez szükséges feltételekkel,

c) a kérelmező csőd- vagy felszámolási eljárás alatt áll,

d) a kérelmező működési engedélyét a Hivatal az engedély iránti kérelem benyújtását megelőző 10 éven belül a kérelmezőnek felróható okból visszavonta.

(8) Az e törvény által kiadott engedély nem érinti a más jogszabályokban előírt engedélyek megszerzésének, és az engedélyezési eljárások lefolyatásának kötelezettségét.

(9) A Hivatal az engedély iránti kérelem elutasításának okait tájékoztatásul megküldi az Európai Bizottságnak.

(10) Az (1) bekezdés a)-h) pontjában meghatározott engedélyköteles tevékenységet csak az a földgázipari vállalkozás végezhet, amely megfelel az e törvényben, és a végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározott feltételeknek.

(11) Az (1) bekezdés i) pontjában foglalt tevékenységet külföldi székhelyű vállalkozás is végezhet, ha a külföldi vállalkozás székhely szerinti állama és a Magyar Köztársaság közötti nemzetközi szerződés ezt biztosítja.

(12) Telephelyi szolgáltatói tevékenységet csak belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet folytathat.

115. § (1) Az engedélyben foglaltakat - a körülmények jelentős megváltozása esetén - az engedélyes kérelmére módosítani lehet.

(2) Jogszabályváltozás esetén - a jogszabállyal való összhang megteremtése érdekében - a Hivatal az engedélyt hivatalból módosíthatja.

(3) Az engedély módosítása nem befolyásolhatja hátrányosan a felhasználók ellátásának biztonságát, minőségét és árát.

(4) A Hivatal az engedélyt az engedélyes kérelmére visszavonhatja.

(5) Az engedélyezési eljárásnak meg kell felelni az objektivitás és megkülönböztetés-mentesség elvének.

(6) Az engedély kiadásának, módosításának és visszavonásának részletes szabályait külön jogszabály tartalmazza.

116. § (1) A földgázelosztói engedély kötelezettséget jelent és - a (2)-(3) bekezdésben foglaltak kivételével - kizárólagos jogot biztosít a földgázelosztásra az engedélyben meghatározott településen, településrészen, területen.

(2) Nem utasítható el az elosztóvezeték létesítése és üzemeltetése iránti - a jogszabályi követelményeknek megfelelő - kérelem kizárólag arra való hivatkozással, hogy a kérelemben szereplő település, településrész, terület már szerepel más földgázelosztó engedélyében, ha a kérelmező az adott településen, településrészen, területen a földgázellátásba be nem kapcsolt terület ellátására, vagy a megnövekedett földgázigényt kielégítő kapacitás biztosítására kér földgázelosztási engedélyt, és közvetlenül a szállítóvezetékhez kíván csatlakozni.

(3) Ha a földgázelosztási engedélykérelem olyan település, településrész, vagy terület azon részeire vonatkozik, ahol még nem létesült elosztóvezeték, és a település, településrész, vagy terület más részein a kérelmezőtől különböző engedélyes végez földgázelosztási tevékenységet, a Hivatalnak a kérelem elbírálása során figyelembe kell vennie a kérelemben szereplő település, településrész, vagy terület leendő felhasználóinak érdekeit, valamint a kérelemben nem szereplő település, településrész, terület többi felhasználójának méltányos érdekét is.

117. § (1) A földgázszállító a rendszerirányítói engedélyen kívül e törvényben szabályozott más működési engedéllyel nem rendelkezhet.

(2) A földgázkereskedő az egyetemes szolgáltatási engedélyen kívül más működési engedéllyel nem rendelkezhet.

(3) A földgázelosztó a vezetékes PB-gáz szolgáltatói engedélyen kívül más működési engedéllyel nem rendelkezhet, kivéve a 100 000-nél kevesebb rácsatlakozott felhasználót ellátó elosztóvezetékén lévő felhasználói kör földgázellátását biztosító kereskedelmi engedélyt.

(4) A földgáztároló, a telephelyi szolgáltató, illetve a szervezett földgázpiaci engedélyes más e törvényben szabályozott működési engedéllyel nem rendelkezhet.

(5) Az egyablakos kapacitásértékesítési működési engedély megadásának nem feltétele, hogy az engedélyes az egyablakos nemzetközi szállítóvezeték Magyar Köztársaság államhatárán belüli szakaszának tulajdonosa, üzemeltetője vagy karbantartója legyen.

118. § (1) A rendszerüzemeltetők és a telephelyi szolgáltató működési engedélye tartalmazza az engedély alapján üzemeltetendő szállító- és elosztóvezeték, valamint a tároló alapvető eszközeinek, a hozzájuk tartozó berendezéseknek és a szükséges eszközöknek a felsorolását.

(2) Az engedély kérelmezőjének rendelkeznie kell a külön jogszabályban meghatározott pénzügyi és gazdasági feltételekkel.

(3) A földgáz biztonsági készletezést végző földgáztároló jogosult és köteles a Hivatal által kiadott működési engedélyében - az Fbkt.-val összhangban - meghatározott eltérő szabályok mellett üzemeltetni az engedélyével érintett tárolót és berendezéseit.

XII. Fejezet

JOGKÖVETKEZMÉNYEK

119. § (1) Aki a földgázipari tevékenységet a jogszabályban, az engedélyében, a Hivatal határozatában, az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatban vagy az üzletszabályzatban előírtaktól eltérő módon gyakorolja, a Hivatal az alábbi jogkövetkezményeket alkalmazhatja:

a) felhívja az engedélyes figyelmét az engedélyben, a szabályzatokban, és a jogszabályokban foglalt kötelezettségei teljesítésére és határidő tűzésével kötelezi a jogsértés megszüntetésére,

b) bírságot szabhat ki,

c) a határidő eredménytelen eltelte után az engedélyes tevékenységét felfüggesztheti,

d) azonnali hatállyal eltilthatja a tevékenység folytatásától.

(2) Ha a rendszerüzemeltetők vagy a telephelyi szolgáltató működési zavarai, vagy a működésükre vonatkozó információk alapján a felhasználók folyamatos földgázellátása várhatóan veszélyeztetetté válik, valamint a szállító- és az elosztóvezeték, valamint a tároló tulajdonosa nem tesz eleget kötelezettségeinek, a Hivatal megteszi a szükséges intézkedéseket, így különösen

a) felhívja a tulajdonos és az üzemeltető figyelmét a jogszabályban foglalt kötelezettségei teljesítésére, és határidő tűzésével kötelezi a megfelelő működés helyreállítására,

b) bírságot szabhat ki a tulajdonosra, vagy az üzemeltetőre,

c) a határidő eredménytelen eltelte után más engedélyest jelölhet ki a jogszabályban előírt feladatok teljesítésére, és az engedélyes tevékenység folytatására.

(3) A Hivatal az (1)-(2) bekezdésekben felsorolt intézkedéseket egyidejűleg is alkalmazhatja. A (2) bekezdés c) pontja szerinti kijelölés esetén a Hivatal dönt az engedélyes tevékenység felfüggesztéséről, vagy az engedély teljes vagy részleges visszavonásáról. A bírság ismételten kiszabható. A kiszabható bírság legmagasabb összegét külön jogszabály határozza meg.

(4) A Hivatal az engedélyt módosíthatja vagy visszavonhatja, ha az engedélyes az ellátás-, az élet-, az egészség-, az üzem- és a vagyonbiztonságot vagy a környezetet veszélyeztető módon üzemelteti a szállító- és az elosztóvezetéket, valamint a tárolót, továbbá ha a jogszabályban meghatározott kötelezettségeinek és az engedélyben foglaltaknak nem képes eleget tenni.

(5) A folyamatos és biztonságos földgázellátás érdekében, az (1)-(2) bekezdés szerinti jogellenes magatartás miatt indult eljárás alatt, továbbá a felszámolás vagy a végelszámolás befejezéséig, illetve a szállító-, és az elosztóvezeték, valamint a tároló üzemeltetési jogának megszűnése esetén a szállító-, és az elosztóvezeték, valamint a tároló működtetését, illetve az engedélyben meghatározott tevékenységek végzését folyamatosan fenn kell tartani.

(6) A Hivatal a földgázipari tevékenység folyamatos végzésére más engedélyest is kijelölhet, ha az együttműködő földgázrendszer folyamatos és biztonságos működése vagy a felhasználók ellátása azt megköveteli.

(7) A Hivatal más engedélyes kijelölése esetén az engedélyest, vagy ha a szállító-, és az elosztóvezeték, valamint a tároló tulajdonosa nem az engedélyes, akkor a földgázrendszer tulajdonosát kötelezheti arra, hogy a folyamatos és biztonságos földgázszállításhoz, földgázelosztáshoz, földgáztároláshoz és a telephelyi szolgáltatáshoz szükséges eszközeit a kijelölt engedélyesnek üzemeltetésre adja át, továbbá a rendszerüzemeltetői és kereskedelmi tevékenység gyakorlásához szükséges nyilvántartásokat, adatokat bocsássa rendelkezésére. A Hivatal határozatában meghatározza az eszközök használatának ellenértékét, továbbá az iratok és az adatok felhasználásának rendjét.

XIII. Fejezet

TEVÉKENYSÉGEK SZÉTVÁLASZTÁSA

Számviteli szétválasztás

120. § (1) Az integrált földgázipari vállalkozás köteles az Sztv.-ben meghatározott módon eszközeit és forrásait, bevételeit és ráfordításait belső számvitelében földgázipari tevékenységenként is, és a nem földgázipari tevékenységeitől is elkülöníteni, valamint azokat az éves beszámoló kiegészítő mellékletében, a tevékenységenként készített mérlegben és az eredmény kimutatásban olyan módon bemutatni, mintha az egyes tevékenységeket önálló gazdálkodó szervezetek végeznék.

(2) Az integrált földgázipari vállalkozás köteles olyan számviteli szétválasztási szabályokat kidolgozni, és az egyes tevékenységeire olyan elkülönült nyilvántartást vezetni, amely biztosítja az egyes tevékenységek átláthatóságát és a diszkrimináció-mentességet, kizárja a keresztfinanszírozást és a versenytorzítást.

(3) A földgázipari vállalkozásnak az éves beszámoló kiegészítő mellékletében részleteznie kell a más engedélyes földgázipari tevékenységet végző társaság tulajdonlásából eredő bevételeket, és a kapcsolt vállalkozásoktól származó bevételeket és ráfordításokat.

(4) A beszámolási és könyvvezetési kötelezettségre, a beszámoló összeállítására, a könyvek vezetésére, valamint a nyilvánosságra hozatalra és közzétételre vonatkozó szabályokat az Sztv. állapítja meg. Az engedélyköteles tevékenységet végzők kötelesek belső számvitelükben az eszközök és források, a bevételek és ráfordítások, valamint a tevékenységhez egyértelműen hozzá nem rendelhető eszközök tekintetében az értékcsökkenés megosztásának szabályait megállapítani. Az engedélyköteles tevékenységet végzők éves könyvvizsgálata során a könyvvizsgálónak ellenőriznie kell az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettségek teljesítését is.

(5) Az integrált, valamint a több engedéllyel rendelkező földgázipari vállalkozás könyvvizsgálója az éves beszámolóhoz, illetve az összevont (konszolidált) éves beszámolóhoz kiadott független könyvvizsgálói jelentésben köteles igazolni, hogy a vállalkozás által kidolgozott és alkalmazott számviteli szétválasztási szabályok, valamint az egyes tevékenységek közötti tranzakciók árazása biztosítják a vállalkozás üzletágai közötti keresztfinanszírozás-mentességet.

(6) Minden engedélyes földgázipari vállalkozás köteles az auditált számviteli éves beszámolóját a tárgyévre készített üzleti jelentéssel, és a könyvvizsgálói jelentéssel együtt a Hivatalnak az Sztv. szerinti letétbe helyezéssel egyidejűleg megküldeni.

(7) A több engedéllyel rendelkező földgázipari vállalkozás esetén a tevékenységi beszámolókat is tartalmazó számviteli éves beszámolót csak egy példányban kell a Hivatalnak benyújtani. A földgázipari vállalkozás ebben az esetben köteles nyilatkozni, hogy mely engedélyekre vonatkozóan nyújtotta be a számviteli éves beszámolót.

(8) A vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás összevont (konszolidált) számviteli beszámolóját a társaságcsoport konszolidációra kötelezett engedélyes tagja küldi meg a Hivatalnak.

(9) A számviteli szétválasztásra vonatkozó fő követelményeket és alapelveket a Kormány rendeletben szabályozza.

A vertikálisan integrált földgázipari vállalkozásokra vonatkozó szétválasztási szabályok

121. § (1) Ha a földgázszállítási, a földgázelosztási, és a földgáztárolási tevékenységet vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás végzi, az engedélyköteles tevékenységeket a hozzájuk közvetlenül nem kapcsolódó egyéb tevékenységektől elkülönült, jogilag szétválasztott, valamint szervezeti és döntéshozatali szempontból független szervezetben és döntéshozatali eljárás alkalmazásával kell ellátni, kivéve

a) a rendszerirányítói engedéllyel is rendelkező földgázszállítót,

b) a 100 000-nél kevesebb rácsatlakozott felhasználót ellátó elosztóvezetékén lévő felhasználói kör földgázellátását biztosító földgázkereskedőt,

c) a vezetékes PB-gáz szolgáltatót.

(2) A földgázszállítói, a rendszerirányítói és a földgázelosztói engedélyekkel rendelkező gazdasági társaságokra a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (a továbbiakban: Gt.) rendelkezései az e törvényben foglalt eltérésekkel alkalmazhatók.

(3) Az (1) bekezdésben foglalt rendelkezések teljesítése érdekében a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás különösen a következő követelményeknek köteles megfelelni:

a) a rendszerüzemeltető gazdasági társaság - a szervezett földgázpiacot kivéve - nem szerezhet részesedést földgáztermelőben vagy e törvény szerint engedélyköteles, nem földgázszállítói, illetve földgázelosztói engedélyes tevékenységet végző gazdasági társaságban, továbbá a földgáztermelő nem szerezhet és 2011. január 1-től nem tarthat fenn részesedést földgázszállítási vagy földgázelosztási tevékenységet ellátó gazdasági társaságban,

b) a földgázszállítási, földgáztárolási vagy földgázelosztási tevékenységet ellátó gazdasági társaságnak a Gt. 21. §-ában meghatározott vezető tisztségviselője, a Gt. 32. §-a szerinti cégvezetője a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) 188. §-ában meghatározott vezető állású munkavállalója, a Gt. 37. §-a szerinti ügydöntő felügyelőbizottságának tagja, valamint a gazdasági társaság engedélyesi tevékenységet ellátó szervezeti egységének vezetői munkafeltételeit, hatásköreit, beszámolási kötelezettségeit oly módon kell kialakítani és rögzíteni, hogy a független döntéshozatal biztosított legyen,

c) a b) pontban meghatározott személynek nem lehet társasági részesedése a földgázszállítói, vagy földgázelosztói tevékenységet ellátó gazdasági társaságon kívül e törvény szerint engedélyköteles földgázipari tevékenységet folytató gazdasági társaságban, annak kapcsolt vállalkozásában, nem lehet ilyen gazdasági társaság vezető tisztségviselője, továbbá nem létesíthet ilyen gazdasági társasággal munkaviszonyt vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt,

d) a b) pontban meghatározott vezető állású munkavállalót és szervezeti egység vezetőt az integrált földgázipari vállalkozáshoz tartozó más gazdasági társasághoz nem lehet kirendelni,

e) a földgázszállítási, földgáztárolási vagy földgázelosztási tevékenységet ellátó gazdasági társaság vezető állású munkavállalójának, valamint az engedélyesi tevékenységet ellátó szervezeti egység vezetőjének munkaszerződésében, vagy megbízási szerződésében foglalt jogokat és kötelezettségeket, a munkabérét és egyéb juttatásait, valamint a munkavégzésének feltételeit - független döntéshozatali eljárás keretében - úgy kell meghatározni, hogy a rendszerirányítási tevékenységet ellátó gazdasági társaság működését befolyásoló döntések meghozatala során a befolyásmentesség és az egyenlő bánásmód követelményének megfelelően járjon el,

f) a rendszerirányító vezető tisztségviselője, cégvezetője, ügydöntő felügyelőbizottságának tagja és vezető állású munkavállalója díjazását, munkabérét és egyéb juttatásait nem lehet a vertikálisan integrált vállalkozás nem föld-gázszállítási vagy földgázelosztási tevékenységének eredményességétől függően meghatározni,

g) a rendszerirányító vezető tisztségviselője, ügydöntő felügyelőbizottságának tagja és vezető állású munkavállalója a pozíciója, vagy munkaviszonya megszűnését követő egy éven belül csak a Hivatal jóváhagyásával lehet más engedélyes vezető tisztségviselője, ügydöntő felügyelőbizottságának tagja vagy vezető állású munkavállalója, ez nem érinti az Mt. 3. §-ának (6) bekezdése szerint a munkaviszony megszűnését követő kötelezettség fejében járó ellenértéket,

h) a jelen törvényben foglalt rendelkezések figyelembevételével a rendszerirányító befolyásmentesen és az egyenlő bánásmód követelményének megfelelően jogosult meghozni az engedélyköteles tevékenységének végzéséhez szükséges tárgyi, pénzügyi és személyi döntéseket, beleértve az éves üzleti terv keretein belül a napi üzemvitellel, valamint a szállító-, és elosztóvezetékek létesítésével, továbbá felújításával kapcsolatos egyedi döntéseket is. Ez nem akadályozza a rendszerirányító anyavállalata számára, hogy jóváhagyja az engedélyes éves üzleti tervét, és hogy általános korlátokat szabjon a leányvállalat eladósodásának mértékére vonatkozóan. Az anyavállalat az éves üzleti terv végrehajtása során a rendszerirányító részére egyedi utasítást nem adhat,

i) a rendszerirányító az üzleti éven belüli pénzforgalmának önállóan bonyolításáról vagy a vállalkozáscsoport által működtetett közös pénzforgalmi rendszerhez történő csatlakozásáról befolyásmentesen dönt,

j) a rendszerirányító befolyásmentesen és az egyenlő bánásmód követelményének megfelelően jogosult meghozni a rendszerirányításhoz szükséges informatikai és távközlési eszközök, valamint az azokhoz kapcsolódó egyéb eszközök üzemeltetésére, fenntartására és fejlesztésére vonatkozó döntéseket. A tulajdonos e döntéseket érintő egyedi utasítást nem adhat,

k) a nem a földgázszállító, földgáztároló vagy földgázelosztó által végzett támogató tevékenységek (a továbbiakban: támogató tevékenységek) tekintetében is biztosítani kell az önálló döntési jogosítványokat a földgázszállító, földgáztároló vagy a földgázelosztó vezetése számára,

l) a működési engedélyek alapján, a Hivatal jóváhagyásával kiszervezett tevékenységek tekintetében is biztosítani kell az önálló döntési jogosítványokat a földgázszállító, vagy földgázelosztó vezetése számára,

m) a támogató tevékenységek és kiszervezett tevékenységek esetén a rendszerüzemeltető úgy felel jogszabályban meghatározott kötelezettségei teljesítéséért, mintha az adott tevékenységet maga végezné.

(4) A (3) bekezdés h) pontjában foglalt rendelkezések teljesítése nem érinti a rendszerirányító és a földgázszállító, valamint földgázelosztó tulajdonosainak külön jogszabályokban meghatározott jogait.

(5) A rendszerirányítói engedéllyel is rendelkező földgázszállító tevékenységét nem szükséges döntéshozatali szempontból külön választani egymástól ugyanakkor köteles egyéb tevékenységeitől pénzügyileg, számvitelileg elkülöníteni.

(6) A rendszerüzemeltetők és a rendszerirányító az egyenlő bánásmód követelményének - a működés során történő - érvényre juttatása érdekében kötelesek megfelelési programot készíteni, és azt a Hivatalhoz előzetes jóváhagyásra benyújtani. A szabályzatban foglaltak teljesítésének ellenőrzéséről éves megfelelési jelentést kell készíteni. Az éves megfelelési jelentést nyilvánosságra kell hozni, valamint jóváhagyásra be kell nyújtani a Hivatalhoz.

(7) A megfelelési program, valamint az éves megfelelési jelentés meghatározza azokat a szabályokat és egyéb szükséges intézkedéseket, amelyek biztosítják az egyenlő bánásmód követelményének megfelelő működést. A megfelelési programra, valamint az éves megfelelési jelentésre vonatkozó részletes szabályokat külön jogszabály állapítja meg.

XIV. Fejezet

EGYES CÉGJOGI ESEMÉNYEKRE VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK

122. § (1) Az engedélyes földgázipari vállalkozásnak a Gt. rendelkezései szerinti átalakuláshoz, szétválásához (különválásához, kiválásához), más vállalkozással történő egyesüléséhez (beolvadáshoz, összeolvadáshoz), jogutód nélküli megszűnéséhez, alaptőkéjének vagy törzstőkéjének legalább egynegyed résszel történő leszállításához (a továbbiakban együtt: cégjogi esemény) a Hivatal jóváhagyó határozata szükséges. A cégjegyzékbe való bejegyzésre irányuló kérelmet a cégbírósághoz a Hivatal határozatával együtt lehet benyújtani. A Hivatal nem tagadhatja meg az alaptőke vagy törzstőke leszállításához való hozzájárulást, ha azt az engedélyes számára külön jogszabály kötelezővé teszi.

(2) Az (1) bekezdés szerinti egyesülés (beolvadás, összeolvadás) valamint szétválás (különválás, kiválás) esetén a Hivatal által kiadott engedélyek vonatkozásában a Gt. 70. §-ának (1) bekezdésében foglaltak nem alkalmazhatók.

(3) Az (1) bekezdés szerinti cégjogi esemény nem igényli a Hivatal előzetes jóváhagyó határozatát az egyablakos kiszolgálású nemzetközi szállítóvezeték engedélyese valamint a telephelyi szolgáltató esetében.

(4) A rendszerüzemeltetői, a rendszerirányítói, és a szervezett földgázpiaci engedélyesek esetében a Gt. 55. §-ának (1) bekezdésében meghatározott uralmi szerződések nem köthetők, az ilyen szerződések semmisek. E bekezdésben meghatározott engedélyesekre a Gt. 64. §-a nem alkalmazható.

123. § (1) Bármely engedélyes földgázipari vállalkozásban történő ötszázalékos mértéket elérő, majd ezt követően minden további ötszázalékos mértéket elérő közvetlen és közvetett befolyásszerzést a szerző fél köteles a Hivatalnak haladéktalanul bejelenteni. A befolyásszerzésre, annak mértékére, az összehangoltan eljáró személyekre és a bejelentés tartalmára vonatkozóan a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. A szavazatok 25%-át, 50%-át vagy 75%-át meghaladó befolyás szerzéséhez és az ehhez fűződő jogok gyakorlásához a Hivatal előzetes hozzájáruló határozata is szükséges. A cégjegyzékbe való bejegyzésre irányuló kérelmet a cégbírósághoz a Hivatal határozatával együtt lehet benyújtani.

(2) Az (1) bekezdés szerinti befolyásszerzés nem igényli a Hivatal előzetes jóváhagyó határozatát az egyablakos kiszolgálású nemzetközi szállítóvezeték engedélyese, a célvezeték üzemeltetője, valamint a telephelyi szolgáltató esetében.

(3) A Hivatal az (1) bekezdésben és a 122. § (1) bekezdésében meghatározott ügyletek jóváhagyását megtagadhatja vagy feltételhez kötheti, ha azok végrehajtása a földgázellátás biztonságát, a közbiztonságot, az energiapolitikai követelmények érvényesülését, az engedélyköteles tevékenység ellátását vagy a szállítási, tárolási, elosztási, rendszerirányítási, valamint egyetemes szolgáltatási tevékenység árának és a szolgáltatás minőségének meghatározására vonatkozó szabályozást veszélyezteti.

(4) A Hivatal (1) bekezdésben, illetve a 122. § (1) bekezdésében meghatározott jóváhagyó határozata vagy a részesedésszerzés (1) bekezdésben meghatározott bejelentésének elmulasztása után megszerzett részesedések tekintetében a részvényes vagy a tag a részvénykönyvbe nem jegyezhető be, tagjegyzékben nem tüntethető fel és a társasággal szemben - az osztalékra való jogosultságot kivéve - jogot nem gyakorolhat.

124. § (1) A Hivatal jóváhagyó határozata szükséges az engedélyes működési engedélyében felsorolt engedélyhez kötött tevékenységei egyes elemeinek más személy általi végzéséhez (a továbbiakban: kiszervezés), valamint a működési engedélyében meghatározott alapvető eszközök és vagyoni értékű jogok más személy részére történő átruházásához, átengedéséhez, lízingbe adásához, egyéb módon tartós használatba adásához, megterheléséhez vagy biztosítékul való lekötéséhez (a továbbiakban együtt: alapvető eszközökkel való rendelkezés).

(2) A kiszervezés engedélyezése során a Hivatal nem hagyhat jóvá olyan ügyletet, amely azt eredményezi, hogy a működési engedélyben meghatározott alaptevékenységek végzése, vagy a karbantartás és az üzemzavar elhárítás irányítása, továbbá a csatlakozó rendszerüzemeltetőkkel, és a saját szervezetén belül a rendszerhasználókkal kapcsolatot tartó, folyamatosan működő műszaki irányító szolgálat kikerül az engedélyes saját szervezetéből.

(3) A kiszervezett tevékenységek esetében a kiszervezést végző engedélyes úgy felel a jogszabályokban és a működési engedélyében meghatározott kötelezettségei teljesítéséért, mintha a kiszervezett tevékenységet maga végezné.

(4) Nem igényli a Hivatal (1) bekezdés szerinti előzetes jóváhagyó határozatát a kiszervezés és az alapvető eszközökkel és vagyon értékű jogokkal való rendelkezés, a földgázkereskedő - kivéve az egyetemes szolgáltatót - az egyablakos kiszolgálása nemzetközi szállítóvezeték engedélyese, valamint a telephelyi szolgáltató esetében.

XV. Fejezet

ADATSZOLGÁLTATÁS, TITOKVÉDELEM, INFORMÁCIÓKEZELÉS

125. § (1) Az engedélyesek (a továbbiakban: adatkezelő) az e törvényben meghatározott engedélyköteles tevékenység végzése, az ehhez szükséges műszaki berendezések létesítésére és üzemeltetésére vonatkozó szerződés megkötése, tartalmának meghatározása, módosítása, a teljesítésének figyelemmel kísérése, a szerződésben meghatározott díjak számlázása, továbbá a szerződésből eredő egyéb követelések érvényesítése, és az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatban foglalt együttműködési, adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése céljából kezelhetik a felhasználó, valamint a külön jogszabályban meghatározott fizető azonosításához szükséges és elégséges - e törvény vagy a végrehajtására kiadott külön jogszabály szerint a szerződés tartalmát képező - személyes adatokat. A felhasználó azonosításához a természetes személy felhasználó esetén neve, lakcíme, születésének helye és ideje, valamint anyja neve, nem természetes személy felhasználó esetén elnevezése, székhelye, adószáma, cégjegyzékszáma (egyéb nyilvántartási száma) szükséges.

(2) Az adatkezelő a kezelt személyes adatokat haladéktalanul köteles törölni, ha az adatkezelés nem az (1) bekezdésben meghatározott célból történt, vagy az adatkezelés célja megszűnt.

(3) Az adatkezelő rendszerhasználóval történő szerződéskötése nem tehető függővé a rendszerhasználónak valamely, az (1) bekezdésben nem szabályozott célból történő adatkezeléshez való hozzájárulásától.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott adatok közül az adatkezelés céljához szükséges adatok - az a)-c) és e) pontok esetében az érintett egyidejű értesítése mellett - átadhatók:

a) az adatkezelő megbízása alapján a szerződés megkötését, a leolvasást, a számlázást, a kézbesítést, a díjfizetések és követelések kezelését, a forgalmazás kezelését, a felhasználási helyek műszaki kivitelezését, felülvizsgálatát, ellenőrzését, kikapcsolását illetőleg az ügyfélszolgálati tevékenységet végző természetes személynek és gazdálkodó szervezetnek,

b) a számlázási és forgalmazási jogviták rendezésére jogszabály vagy a szerződő felek megállapodása alapján jogosult szervezetek részére,

c) a Hivatalnak,

d) a nemzetbiztonság, a honvédelem és a közbiztonság védelme, továbbá a közvádas bűncselekmények üldözése céljából az arra hatáskörrel rendelkező nemzetbiztonsági szerveknek, nyomozó hatóságoknak, az ügyésznek, valamint a bíróságnak,

e) a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény előírásai szerint a végrehajtónak.

(5) A (4) bekezdés a)-c) és e) pontjaiban meghatározott szervezeteket az átadott adatokkal kapcsolatban az adatkezelővel azonos titoktartási kötelezettség terheli.

(6) Az engedélyesek és a földgáztermelő kötelesek biztosítani, hogy a tevékenységgel kapcsolatos információk és adatok kezelése, továbbítása, más módon hozzáférhetővé tétele, valamint nyilvánosságra hozatala megfeleljen:

a) a jogszabályokban, valamint az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatban foglalt előírásoknak,

b) a külön jogszabályokban meghatározott, az engedélyes földgázipari vállalkozás tulajdonosainak jogaira vonatkozó rendelkezéseknek,

c) az azonos típusú működési engedéllyel rendelkező engedélyesekkel és felhasználókkal szemben az egyenlő bánásmód követelményének.

(7) A rendszerüzemeltetők és a telephelyi szolgáltatók nem élhetnek vissza azokkal az üzleti érdeket érintő információkkal, amelyekhez a rendszerhasználóktól az együttműködő földgázrendszerhez való hozzáférés megvalósítása vagy tárgyalása során jutottak, és kötelesek továbbá mindazon üzleti titoknak nem minősülő információkat az összes érdekelt rendelkezésére bocsátani, amelyeket bármelyik érdekelt részére eljuttattak.

(8) A rendszerhasználók kötelesek a rendszeregyensúly fenntartásához szükséges operatív jellegű, az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatban meghatározott adatokat folyamatosan szolgáltatni. Az adatforgalomban résztvevők kötelesek biztosítani az üzleti titoknak minősülő információk bizalmas kezelését.

(9) A földgázszállító köteles a rendszerüzemeltetőknek, a szállítóvezetékhez közvetlenül kapcsolódó felhasználóknak és a földgáztermelőnek a földgázszállítási alapszolgáltatás keretében a szállított földgáz minőségére vonatkozó napi elszámolási adatot szolgáltatni.

(10) A rendszerüzemeltetők kötelesek más rendszerüzemeltetők, rendszerhasználók, valamint a rendszerirányító és a Hivatal számára külön jogszabályban és az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatban meghatározott adatokat szolgáltatni.

(11) Az adatszolgáltatásra vonatkozó részletszabályokat külön jogszabály, és az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat tartalmazza.

(12) A rendszerirányító tevékenységének ellátásához az engedélyesek kötelesek a feladata ellátásához szükséges operatív jellegű adatokat folyamatosan szolgáltatni. Az adatszolgáltatási kötelezettséget az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat tartalmazza.

(13) A rendszerirányító biztosítja az üzleti titoknak minősülő információk bizalmas kezelését.

(14) A szállítási, a tárolási és az elosztói rendszerüzemeltető az információ közreadására vonatkozó jogi kötelezettség sérelme nélkül köteles megőrizni azoknak a gazdasági szempontból érzékeny információknak a titkosságát, amelyekhez üzleti tevékenysége során hozzájut, továbbá megakadályozni, hogy a saját tevékenységével kapcsolatos - üzleti szempontból előnyös - információ megkülönböztető módon kerüljön nyilvánosságra.

(15) Az engedélyesek külön jogszabályban meghatározott informatikai rendszert működtetnek az együttműködés biztosítása érdekében.

XVI. Fejezet

A MAGYAR ENERGIA HIVATAL JOGÁLLÁSA, FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE

Magyar Energia Hivatal feladata és hatásköre

126. § A Hivatal feladata különösen:

a) az e törvény és felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok által engedélykötelesnek minősített tevékenységet folytató földgázipari vállalkozások és a földgázpiac jogszabályoknak és hatósági előírásoknak megfelelő működésének biztosítása,

b) a hatékony és fenntartható földgázpiaci verseny előmozdítása,

c) a hatékonysági követelmények, a rendszerszinten értékelt műszaki-gazdasági optimum, és a legkisebb költség elvének érvényesítése,

d) az ellátás biztonságának megőrzése és növelése,

e) a fenntartható fejlődés követelményeinek érvényesítése,

f) a nyilvánosság tájékoztatása,

g) a felhasználók és az engedélyesek érdekeinek védelme,

h) a technológiai monopolhelyzettel való visszaélés és a versenykorlátozás megakadályozása, a piaci résztvevők tevékenységének és a rendszerhasználati díjak, valamint az egyetemes szolgáltatás és a végső menedékes szolgáltatás árképzési módjának szabályozásával kapcsolatos hatáskörök gyakorlása révén, az Európai Unió követelményeinek megfelelően.

127. § A Hivatal a földgázellátással, a földgázellátás biztonságának és a földgázpiac hatékony működésének felügyeletével, továbbá az egyenlő bánásmód követelményének érvényesítésével, és a hatásos verseny elősegítésével kapcsolatos feladatai körében

a) kiadja, - jogszabályban meghatározott esetekben - módosítja, vagy visszavonja az e törvény szerint engedélyköteles tevékenységek gyakorlásához szükséges engedélyeket, előzetesen hozzájárul a célvezetékek létesítéséhez;

b) jóváhagyja az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatot és annak módosításait, valamint a jóváhagyást feltételhez kötheti, illetve e törvényben meghatározott esetekben hivatalból módosítja azt;

c) jóváhagyja az engedélyesek által kidolgozott üzletszabályzatokat, és azok módosításait, valamint a jóváhagyást feltételhez kötheti, vagy megtagadhatja, továbbá a 113. § (3) bekezdésben foglalt esetben az üzletszabályzatot hivatalból módosíthatja;

d) jóváhagyja a földgázszállító, rendszerirányító, földgázelosztó, illetve földgáztároló által benyújtott megfelelési programokat, és azok módosításait, valamint jóváhagyja az éves megfelelési jelentést;

e) ellenőrzi az e törvényben, a végrehajtására kiadott külön jogszabályokban, a Hivatal által kiadott határozatokban, az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatban, üzletszabályzatokban, valamint a megfelelési programokban meghatározott kötelezettségek betartását;

f) piacfelügyeleti tevékenysége során figyelemmel kíséri a földgázpiaci verseny jellemzőit, piacelemzést és hatósági ellenőrzést végez;

g) ellátja a jelentős piaci erővel rendelkező engedélyes azonosításával, és az ilyen jellegű piac szabályozásával kapcsolatos, e törvény által hatáskörébe utalt teendőket;

h) javaslatot tesz a felhasználó igénye alapján az engedélyes által külön díj ellenében végezhető kiegészítő, illetve karbantartó szolgáltatások körére és díjaira, továbbá az egyetemes szolgáltatás felmondása, valamint a közüzemi szerződés megszűnése esetén a felhasználót megillető mobil tárolói készlet átadásának szabályaira és az áralakítás elveire;

i) ellenőrzi a rendszerhasználati díjakra és a csatlakozási díjakra, valamint az egyetemes szolgáltatás árképzésére és a tárgyalásos tárolói hozzáférés alkalmazására vonatkozó előírások betartását, dönt az egyetemes szolgáltatás árfeltételeiről;

í) a külön jogszabályban az együttműködő földgázrendszer használatáért fizetendő díjakkal együtt kihirdetett számítási módszer szerint meghatározza a földgázelosztóknak a 105. § (4) bekezdés alapján teljesítendő kiegyenlítő fizetések összegét;

j) a 85. § (1) bekezdésében meghatározott esetekben dönt az együttműködő földgázrendszerben alkalmazott díjmegállapítási szabályok, valamint a hozzáférési kötelezettségek teljesítése alól benyújtott mentesítési kérelmek tárgyában, továbbá dönt a tárgyalásos tárolói hozzáférés szabályainak alkalmazásához szükséges felmentésről;

k) rendszerfelügyeleti tevékenysége során

ka) felülvizsgálja és jóváhagyja a 82. § (2) bekezdése szerinti, a tervezéshez szükséges adatbázist,

kb) ellenőrzi - a rendszerirányító által beterjesztett - a földgázrendszer kapacitásának felülvizsgálatát és a hosszú távú infrastruktúrafejlesztési javaslatot,

kc) az engedélyesek által nem vállalt, de indokolt fejlesztések elvégzésére jogosult pályázatot meghirdetni és elbírálni;

l) az egyes engedélyesekre - a jogszabályban meghatározott keretek között - határozatban állapítja meg az engedélyköteles tevékenység folytatásának minimális minőségi követelményeit, valamint elvárt színvonalát, a felhasználókkal való kapcsolattartás módjára vonatkozó minimális követelményeket, a felhasználók tájékoztatásának részletes szabályait, továbbá a rendszerüzemeltetők vonatkozásában az együttműködő földgázrendszer biztonságos üzemeltetésére vonatkozó minimális követelményeket;

m) dönt a rendszerüzemeltetővel, illetve a telephelyi engedélyessel szemben felmerülő, csatlakozással vagy az együttműködő földgázrendszer megfelelő minőségben való rendelkezésre állásának kérdésével kapcsolatos felhasználói panaszok ügyében; ellenőrzi a felhasználói igények kielégítését és a felhasználók által a hálózathoz való csatlakozás érdekében befizetett csatlakozási díj felhasználását;

n) eljár a földgázkereskedővel szemben felmerülő panaszok ügyében, kivéve az elszámolásra, számlázásra, díjfizetésre vagy mérésre, valamint a földgázellátásból történő, fizetési késedelem miatt végrehajtott felfüggesztésre vagy kikapcsolásra, illetve a tartozás rendezését követően a felhasználó ellátásba történő ismételt bekapcsolására vonatkozó jogszabályi előírások megsértésével összefüggő lakossági fogyasztói panaszokat;

o) a folyamatos és biztonságos földgázellátás fenntartása érdekében folyamatosan ellenőrzi

oa) a földgázvezetékek és a földgáztárolók kapacitását, a földgázkereskedő rendelkezésre álló gázforrásait, a tárolt földgáz mennyiségeket, és a szállítóvezeték egyensúlyozáshoz rendelkezésre álló eszközeit, gázforrásait,

ob) az együttműködő földgázrendszer kapacitásában beálló változásokat,

oc) a földgázkereskedő gazdasági stabilitását, pénzügyi biztosítékainak meglétét, a gazdasági ellehetetlenülés időbeni ismerete céljából,

od) az engedélyesek szolgáltatási színvonalát, üzemszünet mutatóit;

p) e törvény szerint jóváhagyja az engedélyes földgázipari vállalkozás átalakulását, szétválását, más földgázipari vállalkozással való egyesülését jogutód nélküli megszűnését, a jegyzett tőke értékének csökkentését, az engedélyesekben történő befolyásszerzést, az engedélyes működési engedélyében felsorolt engedélyhez kötött tevékenységei egyes elemeinek más személy általi végzését, valamint a működési engedélyben meghatározott alapvető eszközeinek és vagyoni értékű jogainak más személy részére történő átruházását, átengedését, lízingbe adását, és egyéb módon tartós használatba adását, megterhelését vagy biztosítékul lekötését;

q) eleget tesz a személyes adatok gyűjtésére vonatkozó - törvényben előírt -, valamint a külön jogszabályban meghatározott egyéb adatgyűjtési, adatszolgáltatási és jelentéstételi kötelezettségének;

r) a rendszerirányító javaslatának figyelembevételével jóváhagyja a korlátozási besorolást, a rendszerirányító javaslatára dönt a napi földgáz és kapacitás kereskedelmi piacon folyó kereskedés felfüggesztéséről, valamint válságkezelési javaslatot tesz a miniszternek;

s) jogosult feladatának ellátása érdekében - külön jogszabályban meghatározott módon - az engedélyes társaság irataiba betekinteni, ideértve a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 81. §-ának (2) bekezdésében meghatározott üzleti titkot tartalmazó iratokat is, továbbá jogosult az engedélyben meghatározott tevékenységekre vonatkozó iratokról másolatot, kivonatot készíteni, feladatai ellátásához az engedélyestől eseti és rendszeres információkat kérni, amelyeket köteles a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 17. §-ában meghatározott szabályok szerint kezelni;

t) meghatározza azon - személyes adatokat nem tartalmazó - gazdálkodási adatok körét, amelyet az engedélyes köteles nyilvánosságra hozni;

u) érvényesíti a legkisebb költség elvét az e törvény hatálya alá tartozó hatósági áras termék és szolgáltatás vonatkozásában;

v) honlapján közzéteszi a határozatait;

w) az Fbkt.-ben meghatározott módon kezdeményezi az energiapolitikáért felelős miniszternél a földgáz biztonsági készlet felhasználását;

x) jelöli az ország földgázellátásnak biztonsága szempontjából stratégiai jelentőségű gazdasági társaság igazgatóságának, igazgatótanácsának, és felügyelő bizottságának egy-egy tagját;

y) az egyablakos kiszolgálású nemzetközi szállítóvezeték engedélyezésének előkészítésével kapcsolatosan egyeztet és együttműködik azon országok szabályozó hatóságaival, amelyeken a vezeték áthalad;

z) a határkeresztező vezetéken fellépő kapacitáshiány esetén együttműködik a másik tagállammal a kapacitáshiány-kezelési eljárásokra vonatkozóan;

zs) közzéteszi minden év július 31-ig az ellátásbiztonsági felügyelet során szerzett eredményeket és az azok alapján meghozott vagy tervezett intézkedéseket ismertető jelentést, melyet haladéktalanul továbbít a Bizottságnak.

128. § (1) A megfelelő szakmai képesítéssel, gyakorlattal rendelkező, Hivatal által jelölt személy jogosult részt venni az ország földgázellátásának biztonsága szempontjából stratégiai jelentőségű, külön törvényben meghatározott gazdasági társaság ügyvezetésében, illetve a gazdasági társaság működésének ellenőrzésében.

(2) A Hivatal által jelölt személyt a gazdasági társaság legfőbb szerve köteles a jelölést követő első ülésén az igazgatóság, a felügyelőbizottság, illetve az igazgatótanács tagjává választani, kivéve, ha a jelölttel szemben törvényben foglalt kizáró ok áll fenn. Ebben az esetben újabb jelölést kell kérni.

(3) A (2) bekezdés alapján megválasztott személy szavazati joggal nem rendelkezik, az igazgatóság, a felügyelőbizottság, illetve az igazgatótanács ülésén kizárólag tanácskozási joggal vesz részt. A határozatképesség, illetve külön törvényben meghatározott létszám számításánál e személyt figyelmen kívül kell hagyni.

(4) A (2) bekezdés alapján megválasztott személyt a napirend megküldésével az igazgatóság, az igazgatótanács, illetve a felügyelő bizottság üléseire meg kell hívni.

(5) A (2) bekezdés alapján megválasztott személy a társaságban képviseleti joggal nem rendelkezik. Köteles a társaság üzleti titkait megőrizni azzal, hogy tevékenységéről, és a testületi üléseken a közellátás biztonságát érintő kérdésekben képviselt álláspontjáról köteles a Hivatalt rendszeresen tájékoztatni, valamint tevékenységét a kijelölés visszavonásáig ellátni. Az igazgatóság, az igazgatótanács, illetve a felügyelőbizottság ülésein tett nyilatkozatai nem tekinthetők a Hivatal álláspontjának.

(6) A (2) bekezdés alapján megválasztott személy köteles az igazgatóság, az igazgatótanács, illetve a felügyelőbizottság felé írásban - indokai egyidejű kifejtése mellett - jelezni, amennyiben az igazgatóság, az igazgatótanács, illetve a felügyelő bizottság javaslata, illetve döntése álláspontja szerint földgázipari jogszabályba ütközhet, vagy egyébként sértheti az ország energiapolitikájának alapelveit. A (2) bekezdés alapján megválasztott személy a társasági szervek döntéseiért felelősséggel nem tartozik.

(7) A (2) bekezdés alapján megválasztott személyt a gazdasági társaság legfőbb szerve csak a Hivatal javaslatára hívhatja vissza, kivéve, ha a Hivatal törvényben meghatározott kizáró ok ellenére a társasági szerződésben meghatározott határidőn belül nem tesz eleget visszahívási, illetve az új tagra vonatkozó jelölési kötelezettségének.

129. § (1) A Hivatal jogállására és gazdálkodására az e törvényben meghatározottakon kívül a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: VET.) rendelkezései irányadók azzal, hogy az engedélyesek alatt az e törvény engedélyesei értendők.

(2) A Hivatal eljárására a VET. 168. §-ában foglaltakat megfelelően kell alkalmazni, azzal, hogy a 64. § (2) bekezdés, a 67. § (3) bekezdés, valamint a 127. § m) és n) pontjai szerinti panaszokkal kapcsolatos eljárásokban a Hivatal ügyintézési határideje 60 nap.

Nemzetközi együttműködés és kapcsolat az Európai Unió szerveivel

130. § (1) A Hivatal a 2003/55/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv értelmében szabályozó hatóságnak minősülő külföldi energetikai szervezetekkel (a továbbiakban: külföldi energetikai szabályozó szervezetekkel), illetve szakmai szövetségekkel (különösen az Európai Unió tagállamai szabályozó hatóságainak szövetségével, a szabályozó hatóságok regionális szövetségével, az Európai Bizottság által létrehozott, villamosenergia- és gázpiac területén működő tanácsadói testülettel) - a hatályos jogszabályok előírásainak figyelembevételével - együttműködési megállapodást köthet, információkat cserélhet és tagként ilyen szervezetekbe beléphet.

(2) A nemzetközi együttműködés során a külföldi energetikai szabályozó szervezetektől kapott adatokat, információkat a Hivatal a VET. 164. § (2) bekezdésben meghatározott célokra használhatja fel, és adhatja át külföldi szabályozó testületeknek.

(3) A Hivatal Európai Bizottság vagy Energia Közösség Szabályozó Testülete részére történő adat- és információszolgáltatására a VET. 164. § (3) bekezdés rendelkezései az irányadók.

Az Energetikai Állandó Választottbíróság

131. § A VET. 169. §-a szerinti Energetikai Állandó Választottbíróság eljárásának van helye az e törvény szerinti engedélyköteles tevékenységet folytató engedélyesek közötti, e törvény hatálya alá tartozó tevékenységekre vonatkozó jogszabályban, vagy az az alapján kötött szerződésben foglalt jogokkal és kötelezettségekkel kapcsolatos jogvitában, ha a felek a választottbírósági eljárást választottbírósági szerződésben kikötötték és az eljárás tárgyáról szabadon rendelkezhetnek.

XVII. Fejezet

FELHATALMAZÓ RENDELKEZÉSEK

132. § Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg

1. a Magyar Energia Hivatal által kiszabható bírság felső határát,

2. a panaszok engedélyesek általi kezelésére és a felhasználók, illetve lakossági fogyasztók általi benyújtására vonatkozó eljárási szabályokat,

3. az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat tartalmi követelményeit,

4. a szabályzati bizottság létrehozására és működtetésére vonatkozó szabályokat,

5. az üzletszabályzat kötelező tartalmi elemeit, felépítésére vonatkozó általános előírásokat, a társadalmi egyeztetésre vonatkozó előírásokat és az üzletszabályzat benyújtásának formai követelményeit,

6. a rendszerüzemeltetők által készítendő megfelelési program és megfelelési jelentés részletes szabályait,

7. a számviteli szétválasztásra vonatkozó fő követelményeket és alapelveket,

8. az engedélyezés részletes szabályait, pénzügyi és gazdasági feltételeit, a kérelem formai és tartalmi követelményeit, továbbá az engedély tartalmi követelményeit, az engedély kiadásának, a működési engedély módosításának, meghosszabbításának és visszavonásának, hivatalból történő módosításának, az engedélyes tevékenység folytatásának feltételeit, a pénzügyi biztosítékok részletes szabályait, valamint az engedélyesek jogait és kötelezettségeit,

9. a földgáz minőségű biogáz és egyéb gázfajták, valamint a bányászati tevékenységgel felszínre hozott földgáz együttműködő földgázrendszerhez történő csatlakozásának feltételeit, a betáplált gázok minőségi követelményeit, az átvételére és a mérésére vonatkozó előírásokat,

10. a telephelyi szolgáltatás részletes szabályait,

11. a célvezeték létesítése engedélyezésének részletes feltételeit,

12. az egyetemes szolgáltató és az egyetemes szolgáltatás igénybevételére jogosult felhasználó közötti jogviszony részletes szabályait, az egyetemes szolgáltatási szabályzatot, az egyetemes szolgáltatási igény bejelentésének módját, az egyetemes szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződés létrejöttének módját, tartalmi és formai követelményeit, a felek szerződésszegésének eseteit és jogkövetkezményeit, valamint a szerződés megszűnésének eseteit,

13. az egyetemes szolgáltatás részletes szabályait, ezen belül a szolgáltatási terület és a legkisebb területi egység meghatározására, valamint az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók garantált ellátásához szükséges források és tárolóban elhelyezett földgázkészlet biztosítására vonatkozó rendelkezéseket,

14. a végső menedékes szolgáltatásra, és a végső menedékes szolgáltató kijelölésére vonatkozó szabályokat, a végső menedékes szolgáltatási szabályzatot, valamint a végső menedékes szolgáltatási szerződésre vonatkozó részletes rendelkezéseket,

15. a jelentős piaci erőfölény megállapítása szempontjából releváns piacok területi meghatározására, valamint a piaci verseny hatékonyságának elemzésére, a nem kellően hatékony piacokon a jelentős piaci erővel rendelkező engedélyesek azonosítására és e törvényben, valamint a VET.-ben meghatározott kötelezettségek tartalmára, alkalmazási feltételeire vonatkozó részletes előírásokat,

16. a napi földgáz és kapacitás kereskedelmi piac működési feltételeit, valamint az adás-vételi ügyletben résztvevők jogait és kötelezettségeit,

17. a szervezett földgázpiaci tevékenységre és a tevékenység engedélyezésére vonatkozó részletes szabályokat,

18. a földgázszállítási tevékenység végzésének és a földgázszállítói kapacitás értékesítésének részletes szabályait, az egyensúlytartással, az egyensúlyozó eszközökkel és felhasználásukkal kapcsolatos szabályokat, különösen a felhasználásukkal kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket, valamint a kiegyensúlyozási pótdíj nyilvántartásával kapcsolatos rendelkezéseket,

19. a földgázelosztási szolgáltatás végzésének, és a földgázelosztói kapacitás értékesítésének részletes szabályait, a földgázelosztási szabályzatot, valamint a földgázkereskedő, és az egyetemes szolgáltató által kezdeményezett földgázelosztási szüneteltetés eseteit, továbbá az elosztóvezetékhez kapcsolódó fogyasztási helyek és az ott vételező felhasználók adatainak nyilvántartására, a nyilvántartásból történő adatszolgáltatásra vonatkozó rendelkezéseket,

20. a földgáztárolási tevékenység végzésére, ezen belül a kapacitáslekötésre és értékesítés feltételeire, valamint a földgáztárolási szolgáltatásra vonatkozó részletes szabályokat,

21. az egyetemes szolgáltató által létesített ügyfélszolgálatok elhelyezésére és működtettetésére vonatkozó részletes szabályokat,

22. az egyensúlytartás feltételeit, valamint a rendszerhasználók és rendszerüzemeltetők együttműködésének részletes szabályait,

23. a vezetékes PB-gáz szolgáltatásra, ezen belül az elosztási és az értékesítési tevékenységre vonatkozó részletes szabályokat,

24. az egyablakos kiszolgálású nemzetközi szállítóvezeték és az együttműködő földgázrendszer kapcsolódása esetén az egyablakos kapacitásértékesítő és a csatlakozó rendszerüzemeltető együttműködésének részletes szabályait,

25. a felhasználó kereskedő-váltásának és ellátási forma-váltásának feltételeit, részletes szabályait,

26. a védendő fogyasztók, valamint az őket az e törvényben meghatározottakon túlmenően megillető kedvezmények körét, biztosításuk és igénybevételük részletes szabályait, továbbá a fogyatékkal élő fogyasztókat megillető különleges bánásmód részletes szabályait, a védendő fogyasztói körbe tartozás igazolására alkalmas okiratok körét, tartalmi és formai követelményeit,

27. a felhasználók és földgáztermelők földgázrendszerre történő csatlakozásának részletes szabályait, ezen belül a csatlakozás műszaki-gazdasági feltételeit, és azok közzétételét, a földgázelosztó és a földgázszállító csatlakozással kapcsolatos együttműködésének szabályait, a szerződéskötési kötelezettség részletes feltételeit, valamint jogsértés esetén a Hivatal által alkalmazható jogkövetkezményeket,

28. a kapacitáslekötés részletes szabályait, ezen belül az igény kielégítés rendjét, a továbbértékesítés szabályait, a szabad kapacitás közzétételének, és lekötésének szabályait,

29. a rendszerüzemeltető üzemeltetésében lévő rendszerhez való hozzáférés, a hozzáférés megtagadásának, felfüggesztésének, visszaállításának részletes szabályait,

30. a földgáz szagosítására vonatkozó rendelkezéseket és a nem többségi földgázelosztói vagy földgázszállítói tulajdonban lévő vezeték szakaszok esetében az üzemeltetési szerződés kötelező tartalmi elemeit, valamint a szállító-, és az elosztóvezeték tulajdonosainak jogait és kötelezettségeit,

31. a földgázrendszerek egymás közötti, valamint a földgázrendszerek és a földgáztermelő közötti átadás-átvételi elszámolási mérési helyek és eszközök kiépítésében és üzemeltetésében érintettek együttműködési kötelezettségét,

32. a földgázellátási válsághelyzet minősítését, kihirdetésének és megszüntetésének szabályait, valamint az intézkedésre jogosult szervezeteket, azok felelősségi és hatáskörét, válsághelyzet esetén a biztonsági földgázkészlet igénybevételének szabályait, valamint a földgázellátáshoz kapcsolódó, a hatósági és nem hatósági árak körébe tartozó valamennyi termék és szolgáltatás legmagasabb árát,

33. a korlátozásra vonatkozó részletes rendelkezéseket, ezen belül a korlátozási kategóriákat, a besorolás szabályait, valamint a korlátozható felhasználókra vonatkozó jogokat és kötelezettségeket,

34. a rendszerüzemeltető és a telephelyi szolgáltató által üzemeltetett rendszerek karbantartása, átalakítása, felújítása, fejlesztése esetén a szolgáltatás korlátozásának és szüneteltetésének alapvető szabályait,

35. a fogyasztásmérésre és elszámolásra - beleértve az átalánydíjas fogyasztást is -, valamint a fogyasztásmérő berendezés mérésügyi felülvizsgálatára vonatkozó részletes szabályokat,

36. az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználókat ellátó földgázkereskedők földgáz forrásainak biztosításával kapcsolatos rendelkezéseket,

37. a műszaki-biztonsági hatóság kijelölését,

38. az infrastruktúra fejlesztéséhez szükséges földgázellátás biztonsági szintjét, a felhasználók garantált ellátási szintjét,

39. a földgázelosztó és az elosztóvezeték tulajdonosa közötti üzemeltetési szerződés tartalmi elemeit és részletes szabályait,

40. a földgázkereskedő és a rendszerüzemeltetők együttműködésére vonatkozó részletes szabályokat és az adatforgalmi és informatikai rendszer létrehozásának részletes szabályait,

41. a felhasználó földgáz-vásárlására vonatkozó részletes szabályokat, beleértve a földgáz kereskedelmi szerződésekre és azok felmondására vonatkozó szabályokat,

42. az infrastruktúra fejlesztések tervezésére vonatkozó alapvető szabályokat,

43. a szabad kapacitások Magyar Köztársaság területén történő átszállításának részletes szabályait,

44. a rendszerirányító kijelölésére vonatkozó részletes szabályokat,

45. a gázszerelők nyilvántartását vezető hatóságot.

133. § (1) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg

1. a kiegyensúlyozás földgázszállító általi biztosításához közvetlenül kapcsolódó igazolt költségeket és pótdíjakat, valamint azok nyilvántartását, kezelését,

2. a csatlakozási díjakat, a rendszerhasználati díjakat, a földgázelosztási díjból származó árbevétel földgázelosztók közötti megosztására vonatkozó kiegyenlítő mechanizmus részletes szabályait, a díjalkalmazás feltételeit - különös tekintettel az ellátásbiztonságra és a földgáz műszaki vagy minőségi jellemzőire -, a díjszabályozás kereteit, a rendszerhasználati díjakra az engedélyesek által történő javaslattétel részletes szabályait az indokolt költségek meghatározásának módját, a szolgáltatások minősége javításának a rendszerhasználati díjakon keresztül történő ösztönzése szabályait, valamint a szolgáltatások minőségének romlása esetén a rendszerüzemeltetők által érvényesíthető alacsonyabb rendszerhasználati díjakat,

3. az egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árszabások képzését, annak időszakonkénti változását, az egyetemes szolgáltató által alkalmazandó árképletet és alkalmazási feltételeit, valamint az átalánydíjas fogyasztás elszámolásának részletes szabályait,

4. az együttműködő földgázrendszer kapacitásának rendszeres felülvizsgálatához és fejlesztéséhez a műszaki-gazdasági tervezési módszereket, az ehhez szükséges adatbázis tartalmi elemeit, és a szükséges adatszolgáltatást,

5. az engedélyesek rendszer üzemeltetéséhez szükséges egymás közötti és a Hivatal számára szükséges adatszolgáltatás módszertani szabályait, a szolgáltatási kötelezettség alá eső - személyes adatot nem tartalmazó - adatokat, az adatszolgáltatásra kötelezettek és az adatokhoz való hozzáférésre jogosultak körét, a Hivatal által a felhasználói érdekek képviseletét ellátó társadalmi szervezetek, illetőleg más szervezetek részére nyújtott adatszolgáltatás körét és rendjét, a Hivatal honlapján közzétételre kerülő adatok körét, továbbá az üzleti titoknak [Ptk. 81. §-ának (2) bekezdése] minősülő tények, információk, megoldások és adatok (a továbbiakban: üzleti titok) védelmére vonatkozó részletes, szabályokat,

6. a rendszerhasználati díj felülvizsgálatára irányuló eljárásban kötelezően benyújtandó adatok és dokumentumok körét,

7. az engedélyesek által a felhasználók igénye alapján külön díj ellenében végezhető, alapszolgáltatáson túli kiegészítő szolgáltatások körét és díját,

8. az egyetemes szolgáltatás felmondása, valamint a Get. szerinti közüzemi szerződés megszűnése esetén a felhasználót megillető mobil tárolói készlet átadásának szabályait és az áralakítás elveit,

9. a 74. § (2) bekezdése és a 105. § (12) bekezdése szerinti felmentésre, valamint a tárgyalásos tárolói hozzáférésre vonatkozó részletes szabályokat,

10. az adópolitikáért felelős miniszterrel, és a közigazgatási informatikáért felelős miniszterrel egyetértésben a Magyar Energia Hivatal részére, a kérelemre indult eljárásokért fizetendő igazgatási-szolgáltatási díjak mértékét, valamint a díjak fizetésére vonatkozó részletes szabályokat.

(2) Felhatalmazást kap az iparügyekért felelős miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg

1. a műszaki-biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez szükséges szakmai képesítést és gyakorlatot,

2. a gázszerelők és gázkészülék javítók nyilvántartásba vételének feltételeit és eljárásrendjét,

3. a csatlakozóvezeték és a felhasználói berendezés, valamint a telephelyi vezeték létesítésének, üzembe helyezésének és üzemeltetésének műszaki-biztonsági feltételeit és az ehhez kapcsolódó műszaki biztonsági hatósági feladatokat, a műszaki biztonsági felülvizsgálatot - beleértve annak gyakoriságát is,

4. a gázfogyasztó készülékek forgalomba hozatalára, üzembe helyezésére, üzemeltetésére, valamint megfelelőségük tanúsítására vonatkozó részletes szabályokat,

5. a cseppfolyós propán-bután gázok és ezek elegyei tartályban vagy palackban történő forgalmazásának szabályait és hatósági felügyeletét.

XVIII. Fejezet

ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK

134. § Az egyetemes szolgáltatók 2009. július 1. és 2012. június 30. közötti gázéveire az e törvény 39. §-a szerinti kereskedelmi szerződésben lekötött földgázforrás legalacsonyabb mértéke gázévenként az engedélyes szolgáltatási területén lévő egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók 2005. évi gázfogyasztásának 80%-a, a földgáztárolóban elhelyezett földgázkészlet legalacsonyabb mértéke gázévenként az engedélyes szolgáltatási területén lévő egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók 2005. január havi gázfogyasztása.

135. § (1) A Hivatal az 55. § szerinti elemzést első alkalommal 2009. november 15-ig hajtja végre. Az 58. §-59. §-ok szerinti kötelezettségeket a Hivatal első alkalommal 2009. november 30-ig határozza meg.

(2) A Hivatal az e törvény 55. §-61. §-ai szerint elvégzett piacelemzési és piacszabályozási eljárásokban hozott határozatokat követő második évben, de legkésőbb 2011. december 31-ig elemzést készít a földgázpiac helyzetéről, különös tekintettel a lefolytatott piacszabályozási eljárásokra, az eljárások eredményére és a kiszabott kötelezettségekre, valamint azoknak a piaci versenyre gyakorolt hatására. A Hivatal a lefolytatott vizsgálat eredményeit jelentésében összefoglalva megküldi a Kormány számára, amely alapján a Kormány megvizsgálja a földgázpiacon a hatékony verseny megteremtéséhez szükséges további jogalkotási feladatokat.

136. § A rendszerüzemeltetők a 82. § (1) bekezdése szerinti első fejlesztési javaslatot legkésőbb 2009. december 31-ig kötelesek elkészíteni és a rendszerirányítóval együttműködve a Hivatalhoz benyújtani.

137. § A földgázszállítási díjra vonatkozó szabályokat nem kell alkalmazni a szállítóvezetéken végzett olyan nem hazai célú földgázszállítás esetén, amelynél a szállított földgáz a Magyar Köztársaság területén áthalad, és a szállítás kezdő- és végpontja az Európai Gazdasági Térség határain kívül helyezkedik el, és az erre vonatkozó szállítási szerződés 2004. május 1-je előtt jött létre.

138. § (1) Ha a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Get.) szerinti közüzemi nagykereskedői engedélyes - amennyiben egy jogi személyen belül - e törvény hatálybalépését megelőzően kereskedelmi engedéllyel is rendelkezett, 2008. november 30-ig köteles a kereskedelmi engedélye módosítása iránti kérelmet a Hivatalhoz benyújtani.

(2) Az (1) bekezdés szerinti társaságot - az e törvény szerint módosított kereskedelmi engedélye megszerzésének feltételével, annak napján - a módosított földgáz kereskedelmi engedély alapján folytatott földgázipari tevékenységet illető összes jogviszonya tekintetében a közüzemi nagykereskedelmi engedélyes törvényes jogutódjának kell tekinteni.

139. § (1) Az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók közüzemi szerződéseiben a közüzemi szolgáltató helyébe a 140. § (1) bekezdésnek megfelelően beadott kérelmek alapján - az e törvény 32. §-a szerinti egyetemes szolgáltatói engedély megszerzésének feltételével - a Get. szerinti közüzemi szolgáltatói engedélyes működési engedélyében meghatározott szolgáltatási területével azonos területen történő egyetemes szolgáltatás nyújtására köteles egyetemes szolgáltató lép. Az egyetemes szolgáltatási szerződéseket 2010. július 1-jéig kell megkötni.

(2) A Get. szerinti közüzemi szolgáltatásra jogosult, de az e törvény szerinti egyetemes szolgáltatásra nem jogosult és földgázkereskedővel még szerződést nem kötött felhasználók földgázellátását - a felhasználó igénye esetén - a Get. szerinti közüzemi szolgáltatói engedélyes által megjelölt - a szolgáltatóval egy társaságcsoportba tartozó - földgázkereskedő köteles biztosítani. Az egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználó és a földgázkereskedő között a szolgáltatás igénybevételével szerződés jön létre, a lényeges feltételekre vonatkozó megállapodás és az üzletszabályzatban meghatározott feltételek szerint. Az egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználó és a földgázkereskedő a szerződés létrejöttének napját követő gázév kezdő napjáig köteles a szerződést írásba foglalni.

(3) Ha e törvény hatálybalépését követően az új szerződések megkötéséig érvényben lévő - (4) bekezdés szerinti - közüzemi szerződések egyes rendelkezései e törvény rendelkezéseivel ellentétesek, úgy a közüzemi szerződés ezzel érintett rendelkezései helyett e törvény és kapcsolódó jogszabályai, a földgázellátási szabályzatok és az érintett engedélyesek üzletszabályzatainak rendelkezései megfelelően alkalmazandók. A közüzemi szerződést az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó a bejelentést követő második hónap első napjára mondhatja fel. A felmondási jog gyakorlásának feltétele a közüzemi szolgáltatóval vagy jogutódjával szemben fennálló lejárt tartozás rendezése.

(4) A közüzemi szerződés megszűnése esetén a felhasználót megillető mobil tárolói készlet átadásának szabályait és az áralakítás elveit - a 105. § (11) bekezdése szerint - a miniszter rendeletben állapítja meg.

(5) E § alkalmazásában közüzemi szerződés a Get. szerinti közüzemi szolgáltatásra jogosult, valamint a közüzemi szolgáltatói engedélyes közötti közüzemi szolgáltatásnak minősülő földgázellátásra vonatkozó szerződés.

140. § (1) A Get. szerinti rendszerirányítói és közüzemi szolgáltatói engedély alapján működő engedélyesek 2008. november 30-ig kötelesek az e törvény szerinti rendszerirányítói és egyetemes szolgáltatói engedély iránti kérelmüket a Hivatalhoz benyújtani.

(2) A közüzemi szolgáltatói engedéllyel rendelkező engedélyesek 2008. november 30-ig kötelesek olyan egyetemes szolgáltatásra vonatkozó engedélykérelmet benyújtani a Hivatalhoz, amely legalább a hatályos engedélyükben meghatározott szolgáltatási területre kiterjed.

(3) A Hivatal az (1) és (2) bekezdés szerinti engedélykérelmek alapján, 2009. január 31-ig határozatban dönt a működési engedélyekről.

(4) A külön törvényben meghatározott távhőtermelési engedéllyel rendelkező felhasználó 2010. június 30-ig jogosult az egyetemes szolgáltatás igénybevételére.

(5) A 20 m3/óra fogyasztást meghaladó, de a 100 m3/óra fogyasztást el nem érő felhasználók 2010. június 30-ig jogosultak az egyetemes szolgáltatás igénybevételére.

(6) A Get. szerinti, az (1) és (2) bekezdésben meghatározottakon kívüli engedélyesek esetében a Hivatal intézkedik az e törvény szerinti engedélyek kiadásáról, illetve megfelelő módosításáról.

141. § (1) Az egyetemes szolgáltatók 134. § szerinti földgáz forrásainak biztosítása céljából a Get. szerinti közüzemi nagykereskedő forrásaival rendelkező kereskedő köteles 2009. március 31-ig, a 2009. július 1. és 2012. június 30. közötti időszakra, 2010. március 31-ig a 2010. július 1. és 2013. június 30. közötti időszakra, 2011. március 31-ig a 2011. július 1. és 2014. június 30. közötti időszakra és 2012. március 31-ig a 2012. július 1. és 2015. június 30. közötti időszakra az egyetemes szolgáltatóknak földgázforrásait vételre felajánlani.

(2) Az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználókat ellátó földgázkereskedők földgáz forrásainak biztosítása céljából a Get. szerinti közüzemi nagykereskedő forrásaival rendelkező kereskedő köteles 2014-ig évente március 31-ig, az adott év július 1. és a következő év június 30. közötti időszakra a külön jogszabályban meghatározott módon a szerződéssel nem lekötött földgázforrásait vételre felajánlani.

(3) A Hivatal határozatban állapítja meg a vételre felajánlott földgázforrás költségalapú árát. A Hivatal határozatában úgy állapítja meg az árat, hogy figyelembe veszi az engedélyesi tevékenység végzésével felmerült költségeket, befektetéseket és biztosítja ezek méltányos - az üzleti kockázatot figyelembe vevő - megtérülését.

(4) A földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény 33. § (1) bekezdése és 34. § (2) bekezdése alapján a közüzemi nagykereskedő és a közüzemi szolgáltatók között létrejött megállapodások - amennyiben 2008. december 31-ig a szerződő felek nem állapodnak meg eltérően - megszűnnek.

142. § A földgázszállító és a rendszerhasználók 2010.. június 30-ig - a napi földgáz és kapacitás kereskedelmi piac működéséig - az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat szerinti egyensúlyozási eszközöket kötelesek használni.

143. § (1) A rendszerirányító erre a célra kijelölt szervezeti egysége 2010. július 1-jétől a 46. §-49. §-ok szerinti szervezett földgázpiac létrejöttéig napi földgáz és kapacitás kereskedelmi piacot hoz létre és működtet. A napi földgáz és kapacitáskereskedelmi piac az együttműködő földgázrendszer napi egyensúlyozását segítő speciális kereskedelmi eszköz.

(2) A napi földgáz és kapacitás kereskedelmi piacon az ügyletek pénzügyi elszámolását külön törvényben meghatározott, a rendszerirányító által kiírt pályázaton nyertes elszámolóház végzi.

(3) A napi földgáz és kapacitás kereskedelmi piac az együttműködő földgázrendszer napi egyensúlyának megteremtéséhez szükséges földgáz és kapacitás beszerzése érdekében létrehozott, az adásvételek lebonyolítását folyamatosan, elektronikus felületen biztosító kereskedési rendszer, amelyhez a földgázkereskedők, a saját jogon eljáró felhasználók, a földgáztermelők, és a rendszerüzemeltetők jogosultak hozzáférni.

(4) A rendszerirányítónak olyan adatforgalmi és informatikai rendszerrel kell rendelkeznie, amely - a szervezett földgázpiac létrehozásáig - biztosítja a napi földgáz és kapacitás kereskedelmi piac internet alapú működtetését. Az adatforgalmi és informatikai rendszert az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatban meghatározottak szerint úgy kell kialakítani, hogy adatcserére alkalmas legyen a rendszerüzemeltetők informatikai rendszereivel. A napi földgáz és kapacitás kereskedelmi piacot működtető rendszerirányító köteles az üzleti titoknak minősülő információk bizalmas kezelését biztosítani. A működés feltételeit, valamint az adás-vételi ügyletben résztvevők jogait és kötelezettségeit külön jogszabály, illetve az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat tartalmazza. A napi földgáz és kapacitás kereskedelmi piaci tevékenységnek a piaci szereplők számára átláthatónak és diszkriminációmentesnek kell lennie, és elő kell segítenie a hatékony piaci kereskedelmet.

(5) A földgázszállító a szervezett földgázpiac létrehozásáig a napi egyensúlyozási feladatait - a 9. § szerinti - a rendszerhasználók által a nominálás során rendelkezésére bocsátott források és a saját rendelkezésében lévő, külön jogszabályban meghatározott egyensúlyozó eszközök mellett, a napi földgáz és kapacitás kereskedelmi piacról a rendszerhasználók részére allokáltan átvett gázmennyiségek felhasználásával végzi.

(6) A földgázszállító és a rendszerhasználók a hidraulikai és a kereskedelmi egyensúly biztosításához a szervezett földgázpiac létrehozásáig - a 91. § (3) bekezdés szerinti saját rendelkezésű egyensúlyozó eszközök mellett - a napi földgáz és kapacitás kereskedelmi piacról beszerzett földgázmennyiségeket vehetnek igénybe.

(7) A napi földgáz és kapacitás kereskedelemi piachoz történő hozzáférésre és az ügyletek lebonyolítására az erre jogosult piaci szereplő a rendszerirányítóval, az ügyletek pénzügyi elszámolására az elszámolóházzal szerződést köt. A piaci szereplők közötti adás-vétel az elszámolóház közbeiktatásával, az eladó és a vevő közötti anonimitás elve alapján szabványosított ügyletek formájában történik. A napi földgáz és kapacitás kereskedelmi piac működtetésének díját a rendszerirányítási díj tartalmazza.

(8) A rendszerirányító köteles a napi földgáz és kapacitás kereskedelmi piac működési modelljét, és a piac működési szabályzatát 2008. október 30-ig kidolgozni és a Hivatalhoz jóváhagyásra beterjeszteni.

(9) A rendszerirányító a (2) bekezdés szerinti pályázatot 2009. január 31-ig köteles kiírni.

(10) Földgázellátási üzemzavar és válsághelyzet esetén a rendszerirányító javaslatot tesz a Hivatalnak a kereskedés felfüggesztésére.

144. § (1) A földgáztermelési és földgázszállítási tevékenységet is ellátó vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás 2011. január 1-jéig köteles a vállalkozáscsoportjába tartozó földgáztermelési tevékenységet és a földgázszállítási tevékenységet végző csoporttag vállalkozásokat jogilag és szervezetileg oly módon szétválasztani, hogy a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozáscsoporton belül a földgáztermelőnek ne legyen részesedése a földgázszállítási tevékenységet ellátó gazdasági társaságban. E rendelkezésben foglaltak végrehajtása során a földgáztermelési és földgázszállítási tevékenységet is ellátó vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás által a szétválasztással érintett tevékenységek valamelyikének folytatása céljából alapított, vagy az Sztv. szerinti kapcsolt vállalkozásai körébe tartozó vállalkozások közül valamely szétválasztással érintett tevékenység folytatására kijelölt egy vagy több vállalkozás részére rendelkezésre bocsátott vagyonnal összefüggésben illetékfizetési kötelezettség nem keletkezik, kivéve a cégbírósági eljárási illetéket. A szétválasztással érintett valamely tevékenységet folytató társaság (a továbbiakban: jogutód társaság) az átvett tevékenységekkel kapcsolatos jogviszonyai tekintetében e törvény erejénél fogva az átvett tevékenységet a szétválasztást megelőzően folytató társaság (a továbbiakban: jogelőd társaság) általános jogutódjának minősül, ideértve a szétválasztással érintett tevékenységekkel összefüggő jogokat, kötelezettségeket, eszközöket, követeléseket, valamint céltartalékokat is.

(2) A jogelőd társaság legalább 45 nappal a szétválasztás tervezett hatálybalépését megelőzően köteles a Cégközlönynél közlemény közzétételét kezdeményezni.

A közleménynek tartalmaznia kell:

a) a szétválasztás tényét, módját és tervezett hatálybalépésének időpontját,

b) a szétválasztással érintett jogelőd társaság cégnevét és székhelyét,

c) a szétválasztással érintett jogutód társaság cégnevét, székhelyét, főtevékenységét, jegyzett tőkéjének összegét, valamint vezető tisztségviselőinek nevét, lakcímét,

d) a hitelezőknek szóló, (3) bekezdés szerinti bejelentésre vonatkozó felhívást.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott szétválasztás a jogelőd társasággal szemben fennálló követeléseket nem teszi lejárttá. Azok a hitelezők, akiknek a jogelőd társasággal szemben fennálló, le nem járt követelései a szétválasztásról szóló, (2) bekezdésben meghatározott közlemény közzétételét megelőzően keletkeztek, követeléseik erejéig a jogelőd társaságtól a közlemény közzétételét követő harmincnapos jogvesztő határidőn belül - az (1) bekezdés szerinti jogutódlással összefüggésben - biztosítékot követelhetnek. Nem jogosult biztosítékra a hitelező, ha a jogutódláshoz kapcsolódó kockázattal arányos biztosítékkal - jogszabály rendelkezése vagy szerződés alapján - már rendelkezik, vagy ha a jogelőd vállalkozás pénzügyi, vagyoni helyzetére figyelemmel a biztosítékadás indokolatlan, így különösen ha a jogelőd vállalkozásnak a közlemény közzétételét megelőző 6 hónapnál nem régebben készült közbenső mérlege alapján a jogelőd vállalkozás működő tőkéje (a pénzeszközöket is magában foglaló forgóeszközök és aktív időbeli elhatárolások összege csökkentve a rövid lejáratú kötelezettségek és a passzív időbeli elhatárolások összegével) pozitív.

(4) Az (1) bekezdés szerint létrehozott, illetőleg kijelölt társaságok számára biztosított vagyontárgyak és vagyoni értékű jogok átadása tekintetében a létrehozott, illetőleg kijelölt társaságok általános forgalmi adó visszaigénylésénél az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 186. § (2) bekezdésében foglalt feltételeket teljesítettnek kell tekinteni.

(5) Az (1) bekezdésben meghatározott vertikálisan integrált földgázipari vállalkozást illető, a koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény 29. § (6) bekezdésében, valamint az államot megillető szavazatelsőbbségi részvény jogintézményének megszüntetéséről és egyes törvényeknek a megszüntetéssel összefüggő módosításáról szóló 2007. évi XXVI. törvény 9. § (3) bekezdésben biztosított jogok e §-ban meghatározott szétválasztás végrehajtását követően az érintett tevékenység tekintetében a jogutód társaságot megfelelően megilletik, ha a koncessziós tevékenység folytatásához szükséges tárgyi eszközök is átadásra kerültek.

(6) Ha az (1) bekezdésben meghatározott vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás az e §-ban meghatározott szétválasztás végrehajtásával egyidejűleg a földgáztermelésen és a földgázszállításon kívüli tevékenységei bármelyikét az (1) bekezdésben írt módon leválasztja, az ezzel kapcsolatban megvalósított vagyonátadásra, a bekövetkezett jogutódlásra - a Hivatal által e törvény alapján kiadott engedélyek jogutódlása kivételével -, a szétválasztással kapcsolatos közzétételi kötelezettségekre, valamint a hitelezők jogaira az (1)-(5) bekezdésekben foglaltakat megfelelően alkalmazni kell.

145. § (1) A Hivatal elnöke 2010. január 1-jéig engedélyezi a földgáztárolók szabad kapacitásának az Fbkt.-ben meghatározott földgázbiztonsági készletezésre történő igénybevételét.

(2) E törvény hatálybalépését követően a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség köteles a tagokról vezetett nyilvántartáson az e törvénnyel összefüggő változásokat haladéktalanul átvezetni és a szükséges elszámolásokat elvégezni.

146. § (1) A földgázelosztás díjából származó árbevételt a Get. szerinti elosztói engedélyesek között az e § hatálybalépésekor meglévő elosztóvezetékeken végzett földgázelosztás indokolt költségei arányában kell megosztani. Ennek érdekében a Get. szerinti elosztói engedélyesek között - külön jogszabályban meghatározott módon, a miniszter által a földgáz rendszerhasználati díjakkal együtt rendeletben kihirdetett számítási módszer szerint meghatározott - kiegyenlítő fizetéseket kell végrehajtani.

(2) A Get. szerinti elosztói engedélyeseknek teljesítendő kiegyenlítő fizetések összegét a Hivatal határozza meg a földgáz rendszerhasználati díjakkal együtt kihirdetett számítási módszer szerint. A Hivatal által meghatározott összegű kiegyenlítő fizetéseket a Hivatal által megbízott pénzügyi szervezet teljesíti a Get. szerinti elosztói engedélyeseknek az elosztói befizetések beszedésére és a kiegyenlítő fizetések teljesítésére elkülönítetten vezetett számláról.

(3) A kiegyenlítő mechanizmust működtető pénzügyi szervezetet a Hivatal választja ki közbeszerzési eljárás keretében. A Hivatal 2008. szeptember 1-ig kiírja a közbeszerzési eljárást a kiegyenlítő mechanizmus működtetésére.

(4) A kiegyenlítő fizetéseket első alkalommal a 2009. január 1-től 2009. június 30-ig tartó időszakra vonatkozóan kell végrehajtani.

XIX. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Hatályba léptető rendelkezések

147. § (1) E törvény - a (2)-(8) bekezdésben foglalt eltéréssel - a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) E törvény 152. §-ának (3), (9)-(11), (17) és (20) bekezdése 2008. szeptember 1-jén lép hatályba.

(3) E törvény 127. §-ának a) pontja, 132-133. §-a, 138. §-a, 140-141. §-a, valamint 143. §-ának (2) és (8)-(9) bekezdése 2008. szeptember 15-én lép hatályba.

(4) E törvény 152. §-ának (4) és (24) bekezdése 2009. január 1-jén lép hatályba.

(5) A Kbt. e törvény 156. § (1)-(2) bekezdéssel megállapított 243. §-ának f) pontja és 296. §-ának m) pontja 2009. április 1-jén lép hatályba és 2010. szeptember 30-án hatályát veszti.

(6) E törvény 1-15. §-a, 16. § (1) bekezdésének a)-e) pontjai, valamint (2)-(4) bekezdése, 17-126. §-a, 127. §-ának b)-zs) pontjai, 128-131. §-a, 134-137. §-a, 139. §-a, 142. §-a, 143. § (1), (3)-(7) és (10) bekezdése, 144-145. §-a, 148-150. §-a, 152. §-ának (7) bekezdése, 153. §-a, 155. §-a, valamint 158-159. §-a 2009. július 1-jén lép hatályba.

(7) E törvény 16. § (1) bekezdésének f) pontja 2010. július 1-jén lép hatályba.

(8) E törvény 151. §-ának, valamint a 152. § (12) és (22)-(23) bekezdésének rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

Módosuló jogszabályok

148. § (1) Az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény (a továbbiakban: Ártv.) 1. §-ának (2) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki:

[A törvény hatálya nem terjed ki:]

f) a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény hatálya alá tartozó termékek vagy szolgáltatások árára.”

(2) Az Ártv. 17. §-ának (4) bekezdése hatályát veszti.

(3) Az Ártv. Melléklete I. Legmagasabb ár pontjának A) Termékek fejezetében a hatósági áras termékek, illetve a hatósági ár megállapítására jogosultak felsorolásából a következő szövegrész hatályát veszti:

„1110200000 a közüzemi nagykereskedő és a közüzemi szolgáltató közötti kereskedelemben értékesített földgáz ára energiapolitikáért felelős miniszter

1110200000 a közüzemi fogyasztó részére értékesített földgáz ára energiapolitikáért felelős miniszter”

(4) Az Ártv. Melléklete I. Legmagasabb ár pontjának B) Szolgáltatások fejezetében a hatósági áras szolgáltatások, illetve a hatósági ár megállapítására jogosultak felsorolásából a következő szövegrész hatályát veszti:

„60.30.12. a földgázszállítás díja (a földgáztranzit kivételével) energiapolitikáért felelős miniszter

40.20.9. a földgázelosztás díja energiapolitikáért felelős miniszter

11.10.99 a közüzemi ellátás érdekében történő földgáztárolás díja energiapolitikáért felelős miniszter”

149. § (1) Az Fbkt. 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § E törvény hatálya kiterjed:

a) a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetségre (a továbbiakban: Szövetség),

b) a Magyar Energia Hivatalra (a továbbiakban: Hivatal),

c) a földgáz rendszerirányítói, a földgáztárolói, a földgáz egyetemes szolgáltatói, a földgázkereskedői engedélyesekre, valamint a földgáztermelőkre,

d) a földgáz felhasználókra a földgáz határon keresztül történő beszállítása, illetve a földgáz szervezett piacon történő vásárlása körében, valamint

e) a földgáz biztonsági készletezésben és az azzal összefüggő tevékenységekben közreműködő szervezetek eljárására.”

(2) Az Fbkt. 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § E törvény alkalmazásában

a) biztonsági földgáztároló: az a földalatti gáztároló, vagy gázkészlet szempontjából annak elkülönített része, amely kizárólag az e törvény szerinti biztonsági földgázkészlet tárolására szolgál;

b) lakossági fogyasztó: az a felhasználó, aki a vásárolt földgázt kizárólag saját háztartása - egy felhasználási helyet képező, lakás céljára használt lakóépület, lakás, üdülő vagy hétvégi ház, továbbá lakossági célra használt garázs - fogyasztása céljára használja és azzal nem folytat jövedelemszerző gazdasági tevékenységet;

c) felhasználó: aki földgázt saját felhasználás céljára vásárol;

d) földgáz biztonsági készletezés: földalatti gáztárolóban végzett nem kereskedelmi célú földgáztárolás;

e) Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat (a továbbiakban: ÜKSZ): az együttműködő földgázrendszer technikai működésére, valamint a kereskedelmi folyamatra vonatkozó főbb szabályokat tartalmazó, a Hivatal által jóváhagyott szabályzat;

f) lekötött kapacitás: a földgázszállító, a földgáztároló és a földgázelosztó rendszerek értékesíthető kapacitásának az a része, amelyet adott időszakra, az arra jogosultak a vásárolt kapacitásukból kapacitáslekötési szerződéssel lekötnek;

g) szabad kapacitás: a földgázszállítói, a földgáztárolói és a földgázelosztói engedélyes által üzemeltetett rendszerek rendelkezésre álló műszaki kapacitásának a rendszerhasználók által, kapacitáslekötési szerződéssel le nem kötött, a rendszerhasználók részére rendelkezésre álló része;

h) rendszerirányító: az az engedélyes, aki az együttműködő földgázrendszer irányítási és koordinációs feladatainak ellátására a Hivataltól engedélyt kapott;

i) földgáztermelő: az a gazdálkodó szervezet [Polgári Törvénykönyv 685. § c) pont], aki (amely) a Magyar Köztársaság területén földgáz bányászati tevékenységet végez;

j) földgáz egyetemes szolgáltató: az az engedélyes, aki az egyetemes szolgáltatási csomag kisfelhasználóknak történő értékesítésére a Hivataltól engedélyt kapott;

k) földgázkereskedő: az az engedélyes, aki a földgáz üzletszerű, ellenérték fejében, nem saját felhasználási célra történő vásárlására és értékesítésére a Hivataltól engedélyt kapott;

l) földgáztároló engedélyes: az az engedélyes, aki a földgáztárolására a Hivataltól engedélyt kapott.”

(3) Az Fbkt. 3. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az e törvény által előírt földgáz biztonsági készlet elsősorban a lakossági fogyasztók biztonságos földgázellátását szolgálja, valamint azon felhasználók ellátását, akik (amelyek) gázfogyasztásukat más energiaforrásból nem tudják pótolni.”

(4) Az Fbkt. 5. §-ának (1) bekezdésében a „rendeletével” szövegrész helyébe a „határozatával” szövegrész lép.

(5) Az Fbkt. 5. §-ának (2) bekezdésében a „rendeletében” szövegrész helyébe a „határozatában” szövegrész kerül.

(6) Az Fbkt. 5. §-ának (3) bekezdésének utolsó mondata hatályát veszti.

(7) Az Fbkt. 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. § (1) E törvény alapján kötelezően a Szövetség tagjává válik:

a) a Hivatal által kiadott működési engedéllyel rendelkező

aa) földgáz egyetemes szolgáltató,

ab) felhasználóknak földgázt értékesítő földgázkereskedő;

b) felhasználóknak földgázt értékesítő földgáztermelő;

c) az a felhasználó, aki földgázt határon keresztül történő beszállítással, illetve földgázt szervezett piacon vásárol.

(2) A szövetségi tagság

a) az engedéllyel rendelkezők és a földgáztermelők az e törvény hatálybalépésének időpontjában,

b) a később engedélyt szerzők az engedélyessé válásuk időpontjában,

c) a felhasználóknak földgázt értékesítő földgáztermelők értékesítő tevékenységük megkezdésekor,

d) a felhasználók a földgáz határon keresztül történő első beszállításának, illetve a földgáz szervezett piacon történő első vásárlásának időpontjában

jön létre.

(3) A szövetségi tagság megszűnik, ha

a) a tag engedélyét a Hivatal visszavonja,

b) a földgáztermelő felhasználók részére történő értékesítő tevékenységét megszünteti.

(4) A tagsági jogviszony megszűnik, ha a földgáztermelő felhasználók részére történő értékesítő tevékenységét, illetve más tag a földgázipari tevékenységét, illetve a felhasználó a földgáz határon keresztül történő beszállítói, illetve a földgáz szervezett piacon történő vásárlási tevékenységét legalább egy évig nem gyakorolja.”

(8) Az Fbkt. 8. §-ának (1)-(5) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„8. § (1) A tag a földgázipari, illetve földgáztermelői tevékenységével összefüggésben, illetve a felhasználó a földgáz határon keresztül történő beszállítási vagy a földgáz szervezett piacon történő vásárlási tevékenysége után a Szövetség részére tagi hozzájárulást fizet.

(2) Tagi hozzájárulást kell fizetni, ha

a) a földgáz egyetemes szolgáltató a felhasználóknak földgázt értékesít,

b) a földgázkereskedő a felhasználóknak földgázt értékesít,

c) a földgáztermelő a felhasználóknak földgázt értékesít,

d) a felhasználó földgázt hoz be harmadik országból,

e) a felhasználó földgázt hoz be az Európai Unió tagállamából,

f) a felhasználó a szervezett piacon földgázt vásárol.

  Vissza az oldal tetejére