Időállapot: közlönyállapot (2008.XII.29.)

2008. évi CXI. törvény - a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról 3/3. oldal

124. § A Ket. 168. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„Törvény és kormányrendelet az ügyfélkapun keresztül történő elektronikus kapcsolattartásra a 160. §-ban foglaltaktól eltérő szabályokat állapíthat meg. Törvény és kormányrendelet elrendelheti az elektronikus tájékoztatás 164. §-ban meghatározottaktól eltérő módját.”

125. § A Ket. 169. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Jogszabályban arra feljogosított hatóság az ügyfél számára]

c) - a személyes és különleges adatok védelmére vonatkozó szabályokra figyelemmel - az ügyfél nevében hatósági bizonyítvány kiállítását kérheti,”

126. § A Ket. 171. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) E törvény rendelkezéseitől a 2005. július 1-je előtt jogszabályban kihirdetett nemzetközi szerződés eltérhet.”

127. § (1) A Ket. 172. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E törvény alkalmazásában:]

„b) elektronikus levél: a központi elektronikus szolgáltató rendszeren kívüli számítógépes hálózaton keresztül, egyedi levelezési címek között levelezőprogram segítségével küldhető és fogadható adategyüttes;”

(2) A Ket. 172. § e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E törvény alkalmazásában:]

e) hatásterület: az a Magyar Köztársaság területén fekvő, jogszabályban meghatározott módon megállapított földrajzi terület, amelyre a tervezett létesítmény vagy tevékenység számottevő mértékű hatást gyakorol;”

(3) A Ket. 172. § i) és j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E törvény alkalmazásában:]

i) irat: minden olyan tárgy, amely rögzített adatot hordoz;

j) központi elektronikus szolgáltató rendszer: az ügyfél és a hatóság, valamint a hatóságok egymás közötti elektronikus kapcsolattartás lehetőségét is biztosító, elektronikus szolgáltatásokat nyújtó és azok igénybevételét támogató rendszer;”

(4) A Ket. 172. § o) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg a § a következő p) ponttal egészül ki:

[E törvény alkalmazásában:]

o) ügyfélkapu: a központi rendszer olyan eleme, ami biztosítja, hogy az ügyfél egyedileg azonosított módon biztonságosan léphessen kapcsolatba a központi rendszer útján az elektronikus kapcsolattartás lehetőségét biztosító, illetve elektronikus szolgáltatást nyújtó szervekkel;

p) üzemzavar: az ügyfél és a hatóság, valamint a hatóságok egymás közötti elektronikus úton történő kapcsolattartása során felmerült, az elektronikus kapcsolattartás eszközéül használt informatikai rendszer átmeneti vagy tartós meghibásodása, valamint karbantartásának időtartama, ami miatt az informatikai rendszerek nem tudják biztosítani az elektronikus tájékoztatást, az elektronikus úton történő kapcsolattartást, valamint az elektronikus irat feltöltését, letöltését, továbbítását.”

128. § (1) A Ket. 174. § (1) bekezdés b)-e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg a bekezdés a következő f)-h) ponttal egészül ki:

[Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy rendeletben állapítsa meg:]

b) az elektronikus kapcsolattartás részletes eljárási szabályait,

c) a hatósági közvetítők tevékenységére, a hatósági közvetítővé válás feltételeire és a hatósági közvetítő kiválasztására vonatkozó szabályokat,

d) a költségmentesség megállapításának szabályait,

e) az elektronikus kapcsolattartást lehetővé tévő és elektronikus hatósági szolgáltatást nyújtó informatikai rendszerek biztonságát, együttműködési képességét (interoperabilitását), valamint egységes használatát biztosító részletes előírásokat,

f) a hatósági tevékenység felügyeletének rendjét,

g) a 15. § (5) bekezdés alapján ügyfélnek minősülő szervezeteknek az eljárásba való bekapcsolódásuk érdekében vezetett elektronikus adatbázis létrehozására, vezetésére és az adatbázis alapján történő értesítésre vonatkozó szabályokat,

h) az eljárás irataiban lévő személyes és védett adatok megismerhetetlenné tételéért, valamint az ilyen módon kivonatolt iratokról való másolat készítéséért fizetendő költségtérítés mértékét és a költségtérítés megfizetésének szabályait.”

(2) A Ket. 174. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Felhatalmazást kap a közigazgatás-fejlesztésért felelős miniszter arra, hogy az államháztartásért felelős miniszterrel egyetértésben rendeletben állapítsa meg a közigazgatási hatósági eljárásban közreműködő hatósági közvetítők és tolmácsok, az államháztartásért felelős miniszterrel és a társadalmi esélyegyenlőségért felelős miniszterrel egyetértésben a jeltolmácsok díjazására vonatkozó szabályokat.”

(3) A Ket. 174. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Felhatalmazást kap]

a) a közigazgatási informatikáért felelős miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg az elektronikus kapcsolattartás során alkalmazható iratok technológiai követelményeire figyelemmel a részletes technikai szabályokat,”

(4) A Ket. 174. § (3) bekezdés a következő d)-f) ponttal egészül ki:

[Felhatalmazást kap]

d) a közigazgatás-fejlesztésért felelős miniszter, hogy az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével rendeletben állapítsa meg a tanú és a hatósági tanú által felszámítható költségekre vonatkozó részletes szabályokat,

e) a közigazgatás-fejlesztésért felelős miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg a közigazgatási hatósági eljárás során lefoglalt dolgok tárolásának és értékesítésének részletes szabályait,

f) a közigazgatás-fejlesztésért felelős miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg a hatósági letét részletes szabályait.”

129. § A Ket. 174/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„174/A. § (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben a közigazgatási hatósági eljárásokban

a) közreműködő szakhatóságokat kijelölje,

b) meghatározza a szakhatóságnak azt a hatáskörét, amelynek keretei között az állásfoglalását kialakítja, ezek között

ba) az egyedi szakhatósági előírás vagy feltétel tartalmi követelményeit,

bb) a szakhatóság által a szakhatósági állásfoglalás kialakítása során vizsgált szempontokat, továbbá

c) meghatározza a szakhatósági közreműködésre, az ügyben érdemi döntésre jogosult hatóság és a szakhatóság közötti együttműködésre vonatkozó részletes eljárási szabályokat.

(2) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben jelölje ki a végrehajtást foganatosító szervet és a külföldi határozat végrehajtására irányuló megkereséssel kapcsolatban intézkedésre jogosult szervet vagy szerveket.”

130. § (1) A Ket.

1. 3. § (2) bekezdés a) pontjában a „feltételek esetén” szövegrész helyébe a „feltételek fennállása esetén” szöveg,

2. 3. § (2) bekezdés c) pontjában a „határozatát” szövegrész helyébe a „végzését és határozatát (a továbbiakban együtt: döntését)” szöveg,

3. 5. § (1) bekezdésében a „más” szövegrész helyébe az „egyéb” szöveg,

4. 5. § (3) bekezdésében a „Különös eljárási jogszabály” szövegrész helyébe a „Jogszabály” szöveg,

5. 10. § (2) bekezdésében az „ügyfelek” szövegrész helyébe az „ügyfél” szöveg,

6. 11. § (1) bekezdésében a „hatóság” szövegrész helyébe a „hatóság döntésének” szöveg, a „határozatának vagy végzésének értelmezésében” szövegrész helyébe a „szövege között” szöveg,

7. 12. § (4) bekezdésében a „törvény felhatalmazása alapján kormányrendelet” szövegrész helyébe a „kormányrendelet” szöveg,

8. 14. § (2) bekezdés c) pontjában az „elektronikus ügyintézésre” szövegrész helyébe az „elektronikus kapcsolattartásra” szöveg,

9. 14. § (3) bekezdés felvezető szövegében a „törvény” szöveg helyébe a „törvény vagy annak felhatalmazása alapján kormányrendelet” szöveg,

10. 15. § (4) bekezdésében a „hatóságként (szakhatóságként)” szövegrész helyébe a „hatóságként vagy szakhatóságként”, valamint a „hatóságot” szövegrész helyébe a „szervet” szöveg,

11. 20. § (3) bekezdésében az „érdemi határozatot” szövegrész helyébe a „döntést” szöveg,

12. 22. § (2) bekezdésében a „napon belül” szövegrész helyébe a „munkanapon belül” szöveg,

13. 24. § (1) bekezdésében az „eljárást kezdeményező ügyfél” szövegrész helyébe az „ügyfél” szöveg, a „kérelmére dönt” szövegrész helyébe a „kérelmére soron kívül nemperes eljárásban dönt” szöveg,

14. 27. § (1) bekezdésében a „továbbá az (5) bekezdés szerinti együttműködési megállapodás alapján az eljáró hatóság” szövegrész helyébe az „a hatóság” szöveg,

15. 27. § (2) bekezdésében az „érintett minisztériummal” szövegrész helyébe az „ügyfajta tekintetében feladatkörrel rendelkező miniszterrel” szöveg,

16. 27. § (3) bekezdésében a „jogszabály vagy nemzetközi szerződés” szövegrész helyébe a „törvény vagy kormányrendelet” szöveg, az „a jogsegélykérelem” szövegrész helyébe az „az (1) bekezdés szerinti jogsegélykérelem” szöveg,

17. 31. § (1) bekezdés d) pontjában a „következtében okafogyottá” szövegrész helyébe a „következtében az eljárás okafogyottá” szöveg,

18. 32. § (2) bekezdésében a „felfüggesztheti” szövegrész helyébe a „felfüggeszti” szöveg,

19. 32. § (3) bekezdés felvezető szövegének első mondatában az „Az” szövegrész helyébe a „Ha az (1) bekezdés alkalmazásának nincs helye, az” szöveg,

20. 32. § (8) bekezdésében a „megszűnésekor” szövegrész helyébe a „megszüntetésekor” szöveg,

21. 34. § (2) bekezdésében a „távbeszélő útján” szövegrész helyébe a „telefonon” szöveg,

22. 38. § (1) bekezdésében az „, illetve a foglalkoztatójának székhelye, telephelye” szövegrész helyébe a „vagy munkahelye” szöveg,

23. 38. § (2) bekezdésében a „hatóságot” szövegrész helyébe a „hatóságot vagy szervet” szöveg,

24. 41. § (4) bekezdésében a „számára az” szövegrész helyébe a „számára eljárási feladatainak ellátásához szükséges mértékben az” szöveg,

25. 46. § (3) bekezdésében az „öt nappal” szövegrész helyébe az „öt munkanappal” szöveg,

26. 47. § (2) bekezdésében a „lakó- vagy tartózkodási helyén” szövegrész helyébe a „lakcímén” szöveg,

27. 50. § (2) bekezdésében a „Létesítménnyel kapcsolatos, illetve tevékenység engedélyezésére irányuló eljárásban törvény” szövegrész helyébe a „Törvény” szöveg,

28. 53. § (2) bekezdésében az „(5) bekezdésben” szövegrész helyébe a „(6) bekezdésben” szöveg,

29. 53. § (3) bekezdés b) pontjában az „adatnak, hivatásbeli titoknak minősülő” szövegrész helyébe az „adatnak minősülő” szöveg,

30. 53. § (6) bekezdésében az „A külön jogszabályban” szövegrész helyébe a „Törvényben” szöveg,

31. 60. § (1) bekezdésében az „az ellenérdekű” szövegrész helyébe az „a többi” szöveg,

32. 61. § (1) bekezdésében a „vétkes” szövegrész helyébe a „felróható módon történő” szöveg,

33. 62. § (3) bekezdésében az „ügyfél és képviselője” szövegrész helyébe az „ügyfél” szöveg,

34. 65. § (1) bekezdésében a „napokban megállapított határidőbe” szövegrész helyébe a „határidőbe” szöveg,

35. 65. § (4) bekezdésében a „beadvány előterjesztési ideje” szövegrész helyébe a „beadvány és megkeresés előterjesztési ideje” szöveg, a „beadvány megérkezik” szövegrész helyébe a „beadvány vagy a megkeresés megérkezik” szöveg,

36. 67. § (1) bekezdésében az „ügyfelet” szövegrész helyébe az „igazolási kérelmet benyújtó személyt” szöveg,

37. 70. § (1) bekezdésében az „öt napon belül” szövegrészek helyébe az „öt munkanapon belül” szöveg,

38. 70. § (3) bekezdésében az „ügyfél vagy az ellenérdekű ügyfél” szövegrész helyébe az „ügyfél” szöveg,

39. 72. § (6) bekezdésében a „napon” szövegrész helyébe a „munkanapon” szöveg,

40. 76. § (1) bekezdésében az „első fokon eljáró” szövegrész helyébe az „elsőfokú” szöveg,

41. 76. § (4) bekezdésében a „szakhatósági hozzájárulás megadása” szövegrész helyébe a „szakhatóság hozzájárulása” szöveg,

42. 79. § (3) bekezdésében a „nyolc napon” szövegrész helyébe az „öt munkanapon” szöveg,

43. 79. § (4) bekezdésében a „tizenöt napon” szövegrész helyébe a „tíz munkanapon” szöveg,

44. 83. § (1) bekezdésében az „A hatóság” szövegrész helyébe az „Az ügyfél kérelmére a hatóság” szöveg,

45. 83. § (3) bekezdésében a „nyolc napon” szövegrész helyébe az „öt munkanapon” szöveg,

46. 83. § (6) bekezdésében a „hatóság” szövegrész helyébe a „hatóság vagy más szerv” szöveg,

47. 88. § (1) bekezdésében a „hatósági határozatban” szövegrész helyébe a „döntésben” szöveg,

48. 92. § (4) bekezdésében a „napon” szövegrész helyébe a „munkanapon” szöveg,

49. 94. § (1) bekezdés felvezető szövegében a „hatósági határozatban” szövegrész helyébe a „döntésben” szöveg,

50. 94. § (2) bekezdésében a „harminc napon” szövegrész helyébe a „huszonkét munkanapon” szöveg,

51. 97. § (2) bekezdés felvezető szövegében az „Az ügyfél kérelme alapján lefolytatható” szövegrész helyébe a „Kérelemre induló” szöveg,

52. 97. § (3) bekezdés d) pontjában az „óvás” szövegrész helyébe az „intézkedés” szöveg,

53. 97. § (5) bekezdésében a „112-113. §” szövegrész helyébe a „112. §” szöveg,

54. 99. § (1) bekezdésében a „tizenöt napon” szövegrész helyébe a „tíz munkanapon” szöveg,

55. 101. § (1) bekezdésében a „határozatban” szövegrész helyébe a „döntésben” szöveg, a „határozat” szövegrész helyébe a „döntés” szöveg, a „határozatot” szövegrész helyébe a „döntést” szöveg,

56. 101. § (3) bekezdés felvezető szövegében a „határozat” szövegrész helyébe a „döntés” szöveg,

57. 102. § (1) bekezdésében az „okán” szövegrész helyébe a „címén” szöveg, az „az ügyfél” szövegrész helyébe az „a fellebbezésre jogosult” szöveg,

58. 112. § (1) bekezdésében a „tizenöt napon” szövegrész helyébe a „tíz munkanapon” szöveg,

59. 112. § (4) bekezdésében az „első fokon eljáró” szövegrész helyébe az „elsőfokú” szöveg,

60. 112. § (6) bekezdésében a „határozatát” szövegrész helyébe a „határozatot” szöveg,

61. 114. § (1) bekezdésében a „szerv” szövegrész helyébe a „hatóság, a felügyeleti szerv” szöveg, a „módosíthatja” szövegrész helyébe a „módosítja” szöveg, a „visszavonhatja” szövegrész helyébe a „visszavonja” szöveg,

62. 114. § (5) bekezdésében a „óvás” szövegrész helyébe az „intézkedés” szöveg,

63. 117. § (3) bekezdésében a „harminc napon” szövegrész helyébe a „huszonkét munkanapon” szöveg,

64. 125. § c) pontjában az „iránti” szövegrész helyébe az „iránti és” szöveg,

65. 141. § (2) bekezdésében az „újabb” szövegrész helyébe a „végrehajtási” szöveg,

66. 150. § (1) bekezdésében a „határozat” szövegrész helyébe a „döntés” szöveg,

67. 155. § (1) bekezdés b) pontjában az „eljárásban részt vevő más személyek” szövegrész helyébe az „eljárás egyéb résztvevői” szöveg,

68. 155. § (2) bekezdésében a „szerv vagy személy” szövegrész helyébe a „hatóság, ügyfél vagy az eljárás egyéb résztvevője” szöveg,

69. 157. § (4) bekezdésében a „hatóság” szövegrész helyébe a „hatóság vagy más szerv” szöveg,

70. 159. § (2) bekezdésében az „eljárási illeték” szövegrész helyébe az „illeték” szöveg, az „az igazgatási szolgáltatási díj” szövegrész helyébe az „a díj” szöveg,

71. 166. § (1) bekezdés felvezető szövegében az „ügyintézés” szövegrész helyébe a „kapcsolattartás” szöveg, a „dokumentumok” szövegrész helyébe az „iratok” szöveg,

72. 166. § (1) bekezdés a) pontjában az „ügyirat” szövegrész helyébe az „irat” szöveg,

73. 166. § (1) bekezdés b) pontjában a „hatósági ügyintézéshez” szövegrész helyébe a „kapcsolattartáshoz” szöveg,

74. 166. § (2) bekezdésében az „ügyintézés” szövegrész helyébe a „kapcsolattartás” szöveg,

75. 167. § (1) bekezdésében az „ügyintézés” szövegrész helyébe a „kapcsolattartás” szöveg, a „szolgáltatás” szövegrész helyébe a „tájékoztatás” szöveg,

76. 169. § (1) bekezdés a) pontjában a „tájékoztató szolgáltatásához” szövegrész helyébe a „tájékoztatásához” szöveg, az „ügyintézési” szövegrész helyébe a „kapcsolattartási” szöveg,

77. 172. § c) pontjában az „a tanú, a szakértő” szövegrész helyébe az „a tanú, a hatósági tanú, a szakértő” szöveg,

78. 172. § f) pontjában a „hivatásbeli titok” szövegrész helyébe a „hivatás gyakorlásához kötött titok” szöveg

lép.

(2) A Ket. 33. § (1) bekezdésében a „huszonkét” szövegrész helyébe a „húsz” szöveg lép.

131. § Hatályát veszti a Ket.

1. 4. § (3) bekezdése,

2. 10. § (3) bekezdése,

3. 14. § (1) bekezdés c) pontjában a „pénzbeli” szövegrész,

4. 15. § (2) bekezdése,

5. 21. § (3) bekezdése,

6. 27. § (1) bekezdésében a „- ha ez nem ütközik magyar jogszabályba -” szövegrész,

7. 27. § (4) bekezdésében a „haladéktalanul, de legkésőbb az érkezéstől számított öt napon belül” szövegrész,

8. 27. § (5) és (6) bekezdése,

9. 28. § (2) bekezdésében a „haladéktalanul” szövegrész,

10. 28. § (3) bekezdése,

11. 29. § (5) bekezdés d) pontja,

12. 31. § (1) bekezdés felvezető szövegében és 31. § (2) bekezdésében a „végzéssel” szövegrész,

13. 31. § (1) bekezdés c) pontjában az „az érdemi határozat jogerőre emelkedése előtt” szövegrész,

14. 31. § (1) bekezdés e) pontjában az „az eljárást hivatalból indították vagy folytatták, és” szövegrész,

15. 31. § (4) bekezdése,

16. 32. § (1) bekezdésében a „továbbá ha a döntéshez külföldi hatóság vagy más szerv álláspontját is be kell szerezni,” szövegrész,

17. 38. § (1) bekezdésében az „öt napon belül” szövegrész,

18. 46. § (4) bekezdésében az „(ügyfélként, tanúként stb.)” szövegrész,

19. 46. § (6) bekezdése,

20. 48. § (3) bekezdés utolsó mondata,

21. 48. § (6) bekezdés második mondatában az „ebben az esetben” szövegrész,

22. 50. § (7)-(9) bekezdése,

23. 52. § (4) bekezdése,

24. 54. § (4) és (5) bekezdése,

25. 54. § (7) bekezdése,

26. 61. § (5) és (6) bekezdése,

27. 67. § (2)-(4) bekezdése,

28. 71. § (3) bekezdése,

29. 82. § (2) bekezdésében a „(módosítást, javítást, törlést)” szövegrész,

30. 82. § (3) bekezdésében a „(módosítás, javítás, törlés)” szövegrész,

31. 83. § (3) bekezdésében a „, milyen célból, mely szerv eljárásában történő felhasználásra” szövegrész,

32. 84. §-a,

33. 88. § (1) bekezdésében a „jogerős vagy fellebbezésre való tekintet nélkül” szövegrész,

34. 89-91. §-a,

35. 92. § (1) és (2) bekezdése,

36. 92. § (3) bekezdés második mondata,

37. 93. §-a,

38. 97. § (2) bekezdés d) pontja,

39. 97. § (4) bekezdése,

40. 98. § (4) bekezdésében a „saját jogán” szövegrész,

41. 101. § (2) bekezdésében a „(szociális segély, nyugdíj, közgyógyellátás stb.)” szövegrész,

42. 105. § (6) bekezdése,

43. 108. §-a,

44. 109. § (1) bekezdésében az „illetékes” szövegrész,

45. 112. § (3) bekezdésében a „kivételesen” szövegrész,

46. 112. § (5) bekezdése,

47. 113. §-a és az azt megelőző alcím,

48. 1154. § (5) bekezdésében az „a 118. és” szövegrész,

49. 118-119. §-a,

50. 121. § (1) bekezdés f) pontjában az „és (3)” szövegrész,

51. 121. § (3), (6) és (7) bekezdése,

52. 122. §-a és az azt megelőző alcím,

53. 123. §-a,

54. 124. §-a,

55. 130. §-a és az azt megelőző alcím,

56. 131. § (4) és (5) bekezdése,

57. 133. és 134. §-a,

58. 137. §-a,

59. 138. § (2) és (5) bekezdése,

60. 140. § (2) bekezdése,

61. 141. § (3) bekezdése,

62. 143. § (2)-(6) bekezdése,

63. 151. § (2) bekezdése, valamint (7) bekezdése,

64. 153. § (1) és (3) bekezdése,

65. 153. § (2) bekezdés 3. pontjában az „(utazási költség, kiesett jövedelem megtérítése stb.)” szövegrész,

66. 153. § (2) bekezdés 4. pontjában az „(tolmács díja, határozat lefordításának díja stb.)” szövegrész,

67. 153. § (2) bekezdés 8. pontjában az „(megbízási díja, utazási költsége)” szövegrész,

68. 155. § (3) bekezdésében az „, ha pedig ez nem lehetséges, az érintett írásbeli nyilatkozata alapján” szövegrész,

69. 159. § (7) bekezdésében az „eljárási” szövegrész és az „igazgatási szolgáltatási” szövegrész,

70. 161. és 162. §-a,

71. 163. §-a és az azt megelőző alcím,

72. 168. §-át megelőző alcím,

73. 172. § a), h), valamint k)-m) pontja,

74. 173. § (3) és (4) bekezdése,

75. 174. § (1) bekezdés a) pontja.

Záró rendelkezések

132. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - 2009. október 1-jén lép hatályba.

(2) A

a) 17. § (2) bekezdése,

b) a 130. § (2) bekezdése,

c) a 133. § és

d) a 134. §

2011. január 1-jén lép hatályba.

(3) E törvény rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

Módosuló rendelkezések

133. § A Ket. 33. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az ügyintézési határidőbe nem számít be:]

b) a jogsegély időtartama,”

134. § A Ket. 36. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„36. § (1) A kérelemhez az ügyfélnek csatolnia kell a jogszabályban előírt mellékleteket.

(2) Mellékletként nem lehet az ügyféltől szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági hozzájárulás csatolását és olyan adat vagy tény igazolását, döntés vagy irat csatolását kérni, amely nyilvános, vagy amely valamely hatóságnál, bíróságnál vagy a Magyar Országos Közjegyzői Kamaránál van, vagy azoktól megszerezhető.

(3) Különleges adatok esetén az ügyfél kérheti, hogy az adattal rendelkező szerv az adatot az általa megjelölt hatóságnak továbbítsa. A kérelem alapján a hatóság a (2) bekezdés szerint jár el.”


  Vissza az oldal tetejére