Időállapot: közlönyállapot (2010.I.14.)

e) A rakománytartály szűrőkkel ellátott szellőző rendszereit fel kell szerelni a zárt szellőztetéshez alkalmas nyomás/vákuum lefúvó szelepekkel és olyan gázelvezető berendezéssel amely ellenőrizhetetlen bomlás (lásd a következő m) pont alatt) esetén megakadályozza a tartályban a gyors nyomásnövekedést. Ezt a levegő ellátó és extrakciós rendszert úgy kell kialakítani, hogy víz ne juthasson be a rakománytartályba. A vészhelyzeti extrakciós berendezés tervezésénél figyelembe kell venni a rakománytartály számítási nyomását és méretét.

f) Beépített vízelosztó rendszert kell kialakítani a fedélzetre ömlött hidrogén-peroxid oldat hígítására és lemosására. A vízsugárral elérhető területnek magában kell foglalnia a parti csatlakozásokat és a hidrogén-peroxid oldatok szállítására szolgáló rakománytartályokat tartalmazó fedélzetet.

A következő minimális követelményeket kell teljesíteni:

.1 Az anyagot az eredeti koncentrációról 35%-osra kell hígítani a fedélzetre ömléstől számított öt percen belül.

.2 A kiömlés sebességét és becsült mértékét az engedélyezett legnagyobb ki-, illetve berakási sebesség, illetve a tartály túltöltése vagy a csővezeték/tömlő meghibásodása esetén kiömlés megszüntetéséhez szükséges idő, továbbá a rakodásvezérlő helyről vagy a kormányállásból a vízzel való hígítás megkezdéséhez szükséges idő alapján kell meghatározni.

g) A nyomáscsökkentő szelepek kimenetének az átjáróknál legalább 2 m-rel magasabban kell lenniük, amennyiben ezek az átjáróktól 4 m-nél közelebbre vannak.

h) Minden szivattyúnál hőmérséklet-érzékelőt kell elhelyezni, lehetővé téve a rakomány hőmérsékletének figyelését a kirakás alatt és a szivattyú hibás működése esetén a túlmelegedés észlelését.

Üzemeltetési előírások:

Szállító

i) A hidrogén-peroxid oldatok csak olyan rakománytartályokban szállíthatók, amelyek az előző rakományok maradékaitól, azok gőzeitől vagy a ballasztvíztől a következő j) pont szerint alaposan ki vannak tisztítva és passziválva vannak. A hajón rendelkezésre kell állnia olyan tanúsítványnak, amely igazolja, hogy a j) pontban leírt eljárást megfelelő módon végrehajtották.

A hidrogén-peroxid oldatok biztonságos szállításához a következő különös elővigyázatossági intézkedések szükségesek:

.1 Hidrogén-peroxid oldatok szállítása esetén egyidejűleg semmilyen más rakomány nem szállítható.

.2 A hidrogén-peroxidot tartalmazó tartályok csak az illetékes hatóság által ezzel a feladattal megbízott személyek vagy vállalkozások által végzett tisztítás után használhatók más árukhoz.

.3 A rakománytartályok tervezésénél biztosítani kell a tartályon belüli szerkezetek számának minimálisra csökkentését, a szabad folyadékelfolyást, az olyan helyek elkerülését, ahol a rakománymaradékok összegyűlhetnek, és a kellő vizuális ellenőrzés lehetőségét.

j) Eljárások a vizsgálatra, tisztításra, passziválásra és berakásra hidrogén-peroxid oldatok szállításához 8-60% koncentrációval olyan rakománytartályokban, amelyekben előzőleg más rakományt szállítottak.

Azokat a tartályokat, amelyekben előzőleg más árut szállítottak, mielőtt hidrogén-peroxid oldatok szállítására használnák, meg kell szemlélni, ki kell tisztítani és passziválni kell. A következő .1-.7 pontban leírt szemléket és tisztítási eljárásokat a rozsdamentes acélból gyártott rakománytartályokra kell alkalmazni. A rozsdamentes acél passziválási eljárását a .8 pont tartalmazza. Más utasítás hiányában minden intézkedést a rakománytartályokra és azok olyan szerkezeteire kell alkalmazni, amelyek más áruval érintkeztek.

.1 Az előző rakomány kirakása után a rakománytartályt gázmentesíteni kell és meg kell vizsgálni, nem maradtak-e vissza rakománymaradékok, ráégések vagy rozsda.

.2 A rakománytartályokat és szerelvényeit tiszta, szűrt vízzel át kell mosni. A felhasznált víznek legalább ivóvíz minőségűnek és alacsony klórtartalmúnak kell lennie.

.3 Az előző rakomány maradékait és gőzeit a rakománytartályok és szerelvényei kigőzölésével kell eltávolítani.

.4 A rakománytartályokat és szerelvényeit ezután az előző .2 alpontban meghatározott minőségű tiszta vízzel újból át kell mosni és szűrt, olajmentes levegővel ki kell szárítani.

.5 A rakománytartályokból levegőmintákat kell venni és meg kell határozni ezek szerves gáz és oxigén tartalmát.

.6 A rakománytartályt ismét meg kell szemlélni, hogy nem maradtak-e vissza rakománymaradékok, ráégések vagy rozsda, továbbá az előző rakomány szagnyomai.

.7 Ha a szemle és az egyéb intézkedések az előző rakomány vagy annak gázai visszamaradására utalnak, az előző .2-.4 alpontban leírt eljárásokat meg kell ismételni.

.8 A rozsdamentes acél rakománytartályokat és azok szerkezeteit, amelyek más árut tartalmaztak, mint a hidrogén-peroxid oldatok és amelyeket kijavítottak, függetlenül attól, hogy előzőleg passziválásra kerültek-e, a következő eljárás szerint ki kell tisztítani és passziválni kell:

.8.1 Az új hegesztési varratokat és más javított részeket rozsdamentes acél kefékkel, raskétával, csiszolópapírral és csiszólóanyagokkal meg kell tisztítani és kezelni. Az érdes felületeket le kell simítani és át kell polírozni.

.8.2 A zsír- és olajmaradványokat szerves oldószerekkel vagy vízzel hígított megfelelő tisztítószerrel el kell távolítani. Kerülni kell a klórozott termékek használatát, mivel ezek zavarhatják a passziválási eljárást.

.8.3 Az eltávolított maradványokat meg kell semmisíteni és a tartályokat ki kell mosni.

k) A hidrogén-peroxid oldatok átfejtése alatt az adott csővezeték-rendszert el kell különíteni minden más rendszertől. A hidrogén-peroxid átfejtéséhez használt tömlőket a következő jelöléssel kell ellátni:

„For Hydrogen Peroxide Solution Transfer only”

„Kizárólag hidrogén-peroxid oldat átfejtéséhez”

l) Ha a hőmérséklet a rakománytartályokban 35 °C fölé emelkedik, a kormányállásban hang- és fényjelzésnek kell működésbe lépni.

Hajó vezetője

m) Ha a hőmérséklet 2 óra alatt több, mint 4 °C-ot emelkedik, vagy ha a hőmérséklet a rakománytartályokban meghaladja a 40 °C-ot, a hajó vezetőjének közvetlen kapcsolatba kell lépnie a feladóval, hogy a szükséges esetleges intézkedéseket megtehesse.

Töltő

n) A hidrogén-peroxid oldatokat a bomlás elkerülésére stabilizálni kell. A gyártónak át kell adnia stabilizálási tanúsítványt, amelyet a hajón kell tartani. Ebben meg kell határozni:

.1 A stabilizátor elbomlásának dátumát és hatékonyságának időtartamát;

.2 A végrehajtandó tevékenységeket, ha a termék a szállítás során instabillá válik.

o) Csak olyan hidrogén-peroxid oldatok szállíthatók, amelyek bomlási sebessége 25 °C-on legfeljebb 1,0% évente. A szállítótól kapott tanúsítványt, amely igazolja, hogy a termék megfelel ennek a követelménynek, be kell mutatni a hajó vezetőjének és a fedélzeten kell tartani. A gyártó meghatalmazott képviselőjének a hajón kell tartózkodnia az átfejtési művelet felügyeletére és a szállítandó hidrogén-peroxid oldatok stabilitásának vizsgálatára. A képviselőnek tanúsítania kell a hajó vezetője számára, hogy az áru stabil körülmények között került berakásra.

34. N típusú tartályhajóban való szállítás esetén a töltő és ürítő csővezetékek peremeit és tömszelencéit a fröccsenő víz ellen védőszerkezettel kell ellátni.

35. Ennek az anyagnak a szállításánál közvetlen rakományhűtő rendszer beépítése nem megengedett.

36. Ennek az anyagnak a szállításánál csak közvetett rakományhűtő rendszer beépítése megengedett.

37. Ennek az anyagnak a szállításánál a rakománytartályok rendszerének magasabb környezeti hőmérsékletnél is alkalmasnak kell lennie a gőznyomás elviselésére, függetlenül attól, hogy a párolgás kezelésére milyen rendszert alkalmaznak.

38. Ha az ilyen keverékek kezdeti olvadáspontja az ASTM D86-01 szabvány szerint meghaladja a 60 ºС-t, a II. csomagolási csoportra vonatkozó követelményeket kell alkalmazni.

UN szám vagy azo-
no-
sító szám
Megnevezés és leírás Osz-
tály
Osz-
tá-
lyo-
zási
kód
Cso-
ma-
go-
lási
cso-
port
Veszély Tar-
tály-
hajó-
típus
Ra-
ko-
mány-
tar-
tály
kons-
truk-
ciója
Rako-
mány-
tar-
tály-
típus
Rako-
mány
tar-
tály
fel-
szere-
lése
Gyorsmű-
kö-
désű
lefúvószelep nyitó-
nyo-
mása,
kPa
Leg-
na-gyobb töltési fok, %
Relatív sűrű-
ség
20 °C-on
Min-
ta-
vevő
esz-
köz
tí-
pusa
Fe-
délzet alatti szi-
vaty-
tyútér
meg-
enge-
dett-e
Hő-
mér-
sék-
leti
osz-
tály
Rob-
banási csoport
Rob-
banás-
vé-
delem
szük-
sé-
ges-e
Szükséges felszerelés Kék kú-
pok/
fé-
nyek
szá-
ma
Egyéb
követel-
mények/
megjegy-
zések
(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
1005 AMMONIA, VÍZMENTES 2 2TC 2.3+8+2.1 G 1 1 3 91 1 igen T1 II A igen PP, EP, EX, TOX, A 2 1; 31
1010 1,2-BUTADIÉN, STABILIZÁLT 2 2F 2.1+v.n.á. G 1 1 91 1 igen T2 II B4) igen PP, EX, A 1 2; 3; 31
1010 1,3-BUTADIÉN, STABILIZÁLT 2 2F 2.1+v.n.á.+ CMR G 1 1 91 1 igen T2 II B igen PP, EX, A 1 2; 3; 31
1010 BUTADIÉN, STABILIZÁLT vagy BUTADIÉN ÉS SZÉNHIDROGÉN KEVERÉKE, STABILIZÁLT, gőznyomás 70 °C-on legfeljebb 1,1 MPa (11 bar) és sűrűség 50 °C-on legalább 0,525 kg/l 2 2F 2.1+v.n.á. G 1 1 91 1 igen T2 II B igen PP, EX, A 1 2; 3; 31
1011 BUTÁN 2 2F 2.1+CMR G 1 1 91 1 igen T2 II A igen PP, EX, A 1 31; 99
1012 1-BUTÉN 2 2F 2.1 G 1 1 91 1 igen T2 II A igen PP, EX, A 1 31
1020 KLÓR-PENTAFLUOR-
ETÁN (R 115 HŰTŐGÁZ)
2 2A 2.2 G 1 1 91 1 igen nem PP 0 31
1030 1,1-DIFLUOR- ETÁN
(R 152a HŰTŐGÁZ)
2 2F 2.1 G 1 1 91 1 igen T1 II A igen PP, EX, A 1 31
1033 DIMETIL ÉTER 2 2F 2.1 G 1 1 91 1 igen T3 II B igen PP, EX, A 1 31
1038 ETILÉN, MÉLYHŰTÖTT, CSEPPFOLYÓSÍTOTT 2 3F 2.1 G 1 1 1 95 1 nem T1 II B igen PP, EX, A 1 31
1040 ETILÉN-OXID NITROGÉNNEL
50 °C-on legfeljebb 1 MPa
(10 bar) össznyomásig
2 2TF 2.3+2.1 G 1 1 91 1 igen T2 II B igen PP, EP, EX, TOX, A 2 2: 3; 11; 31
1055 IZOBUTÉN 2 2F 2.1 G 1 1 91 1 igen T2 1) II A igen PP, EX, A 1 31
1063 METIL-KLORID
(R 40 HŰTŐGÁZ)
2 2F 2.1 G 1 1 91 1 igen T1 II A igen PP, EX, A 1 31
1077 PROPILÉN 2 2F 2.1 G 1 1 91 1 igen T1 II A igen PP, EX, A 1 31
1083 TRIMETIL-AMIN, VÍZMENTES 2 2F 2.1 G 1 1 91 1 igen T4 II A igen PP, EX, A 1 31
1086 VINIL-KLORID, STABILIZÁLT 2 2F 2.1+v.n.á. G 1 1 91 1 igen T2 II A igen PP, EX, A 1 2; 3; 13; 31
1088 ACETÁL 3 F1 II 3 N 2 2 10 97 0,83 3 igen T3 II B4) igen PP, EX, A 1
1089 ACETALDEHID (etanál) 3 F1 I 3+N3 C 1 1 95 0,78 1 igen T4 II A igen PP, EX, A 1
1090 ACETON 3 F1 II 3 N 2 2 10 97 0,79 3 igen T1 II A igen PP, EX, A 1
1092 AKROLEIN, STABILIZÁLT 6.1 TF1 I 6.1+3+
v.n.á.+ N1
C 2 2 3 50 95 0,84 1 nem T3 2) II B igen PP, EP, EX, TOX, A 2 2; 3; 5; 23
1093 AKRIL-NITRIL, STABILIZÁLT 3 FT1 I 3+6.1+
v.n.á.+
N2+CMR
C 2 2 3 50 95 0,8 1 nem T1 II B igen PP, EP, EX, TOX, A 2 3; 5; 23
1098 ALLIL-ALKOHOL 6.1 TF1 I 6.1+3+N1 C 2 2 40 95 0,85 1 nem T2 II B igen PP, EP, EX, TOX, A 2
1100 ALLIL-KLORID 3 FT1 I 3+6.1+N1 C 2 2 3 50 95 0,94 1 nem T2 II A igen PP, EP, EX, TOX, A 2 23
1105 PENTANOLOK
(n-PENTANOL)
3 F1 III 3 N 3 2 97 0,81 3 igen T2 II A igen PP, EX, A 0
1106 AMIL-AMIN
(n-AMIL-AMIN)
3 FC II 3+8 C 2 2 40 95 0,76 2 igen T4 3) II A 7) igen PP, EP, EX, A 1
1107 AMIL-KLORIDOK
(1-KLÓR-PENTÁN)
3 F1 II 3 C 2 2 40 95 0,88 2 igen T3 II A igen PP, EX, A 1
1107 AMIL-KLORIDOK
(1-KLÓR-3-METIL-BUTÁN)
3 F1 II 3 C 2 2 45 95 0.89 2 igen T3 II A igen PP, EX, A 1
1107 AMIL-KLORIDOK
(2-KLÓR-2-METIL-BUTÁN)
3 F1 II 3 C 2 2 50 95 0,87 2 igen T2 II A igen PP, EX, A 1
1107 AMIL-KLORIDOK
(1-KLÓR-2,2-DIMETIL-
PROPÁN)
3 F1 II 3 C 2 2 50 95 0,87 2 igen T3 2) II A igen PP, EX, A 1
1107 AMIL-KLORIDOK 3 F1 II 3 C 1 1 95 0,9 1 igen T3 2) II A igen PP, EX, A 1 27
1108 1-PENTÉN (n-AMILÉN) 3 F1 I 3+N3 N 1 1 97 0,64 1 igen T3 II B4) igen PP, EX, A 1
1114 BENZOL 3 F1 II 3+N3+
CMR
C 2 2 3 50 95 0,88 2 igen T1 II A igen PP, EP, EX, TOX, A 1 6: +10ºC; 17; 23
1120 BUTANOLOK
(terc-BUTIL-ALKOHOL)
3 F1 II 3 N 2 2 2 10 97 0,79 3 igen T1 II A 7) igen PP, EX, A 1 7; 17
1120 BUTANOLOK
(szek-BUTIL-ALKOHOL)
3 F1 III 3 N 3 2 97 0,81 3 igen T2 II B 7) igen PP, EX, A 0
1120 BUTANOLOK
(n-BUTIL-ALKOHOL)
3 F1 III 3 N 3 2 97 0,81 3 igen T2 II B igen PP, EX, A 0
1123 BUTIL-ACETÁTOK
(szek-BUTIL-ACETÁT)
3 F1 II 3 N 2 2 10 97 0,86 3 igen T2 II A 7) igen PP, EX, A 1
1123 BUTIL-ACETÁTOK
(n-BUTIL-ACETÁT)
3 F1 III 3+N3 N 3 2 97 0,86 3 igen T2 II A igen PP, EX, A 0
1125 n-BUTIL-AMIN 3 FC II 3+8+N3 C 2 2 3 50 95 0,75 2 igen T2 II A igen PP, EP, EX, A 1 23
1127 KLÓR-BUTÁNOK
(1-KLÓR-BUTÁN)
3 F1 II 3 C 2 2 3 50 95 0,89 2 igen T3 II A igen PP, EX, A 1 23
1127 KLÓR-BUTÁNOK
(2-KLÓR-BUTÁN)
3 F1 II 3 C 2 2 3 50 95 0,87 2 igen T4 3) II A igen PP, EX, A 1 23
1127 KLÓR-BUTÁNOK (1-KLÓR-
2-METIL-PROPÁN)
3 F1 II 3 C 2 2 3 50 95 0,88 2 igen T4 3) II A igen PP, EX, A 1 23
1127 KLÓR-BUTÁNOK (2-KLÓR-
2-METIL-PROPÁN)
3 F1 II 3 C 2 2 3 50 95 0,84 2 igen T1 II A igen PP, EX, A 1 23
1127 KLÓR-BUTÁNOK 3 F1 II 3 C 1 1 95 0,89 1 igen T4 3) II A igen PP, EX, A 1 27
1129 BUTIRALDEHID
(n-BUTIRALDEHID)
3 F1 II 3+N3 C 2 2 3 50 95 0,8 2 igen T4 II A igen PP, EX, A 1 15; 23
1131 SZÉN-DISZULFID 3 FT1 I 3+6.1+N2 C 2 2 3 50 95 1,26 1 nem T6 II C igen PP, EP, EX, TOX, A 2 2; 9; 23
1134 KLÓR-BENZOL
(fenil-klorid)
3 F1 III 3+N2+S C 2 2 30 95 1,11 2 igen T1 II A 8) igen PP, EX, A 0
1135 ETILÉN- KLÓRHIDRIN
(2-KLÓR-ETANOL)
6.1 TF1 I 6.1+3 C 2 2 30 95 1,21 1 nem T2 II A 8) igen PP, EP, EX, TOX, A 2
1143 KROTONALDEHID, STABILIZÁLT 6.1 TF1 I 6.1+3+
v.n.á.+N1
C 2 2 40 95 0,85 1 nem T3 II B igen PP, EP, EX, TOX, A 2 3; 5; 15
1145 CIKLOHEXÁN 3 F1 II 3+N1 C 2 2 3 50 95 0,78 2 igen T3 II A igen PP, EX, A 1 6: +11 ºC; 17
1146 CIKLOPENTÁN 3 F1 II 3+N2 N 2 3 10 97 0,75 3 igen T2 II A igen PP, EX, A 1
1150 1,2-DIKLÓR-ETILÉN
(cisz-1,2-DIKLÓR-ETILÉN)
3 F1 II 3+N2 C 2 2 3 50 95 1,28 2 igen T2 1) II A igen PP, EX, A 1 23
1150 1,2-DIKLÓR-ETILÉN (transz- 1,2-DIKLÓR-
ETILÉN)
3 F1 II 3+N2 C 2 2 3 50 95 1,26 2 igen T2 II A igen PP, EX, A 1 23
1153 ETILÉN-GLIKOL-DIETIL-
ÉTER
3 F1 III 3 N 3 2 97 0,84 3 igen T4 3) II B4) igen PP, EX, A 0
1154 DIETIL-AMIN 3 FC II 3+8+N3 C 2 2 3 50 95 0,7 2 igen T2 II A igen PP, EP, EX, A 1 23
1155 DIETIL-ÉTER (ETIL-ÉTER) 3 F1 I 3 C 1 1 95 0,71 1 igen T4 II B igen PP, EX, A 1
1157 DIIZOBUTIL-KETON 3 F1 III 3+N3+F N 3 3 97 0,81 3 igen T4 3) II B4) igen PP, EX, A 0
1159 DIIZOPROPIL-ÉTER 3 F1 II 3+N2 C 2 2 3 50 95 0,72 2 igen T2 II A igen PP, EX, A 1
1160 DIMETIL-AMIN VIZES OLDAT 3 FC II 3+8 C 2 2 3 50 95 0,82 2 igen T2 II B4) igen PP, EP, EX, A 1 23
1163 ASZIMMETRIKUS DIMETIL-HIDRAZIN 6.1 TFC I 6.1+3+8+
N2+CMR
C 2 2 3 50 95 0,78 1 nem T3 II B4) igen PP, EP, EX, TOX, A 2 23
1165 DIOXÁN 3 F1 II 3 N 2 2 10 97 1,03 3 igen T2 II B igen PP, EX, A 1 6: +14ºC; 17
1167 DIVINIL-ÉTER, STABILIZÁLT 3 F1 I 3+v.n.á. C 1 1 95 0,77 1 igen T2 II B7) igen PP, EX, A 1 2; 3
1170 ETANOL (ETIL-ALKOHOL) vagy ETANOL OLDAT (ETIL-ALKOHOL OLDAT) vizes oldat 70 tf.%-nál több alkoholtartalommal 3 F1 II 3 N 2 2 10 97 0,79-0,87 3 igen T2 II B igen PP, EX, A 1
1170 ETANOL OLDAT
(ETIL-ALKOHOL OLDAT) vizes oldat 24 tf.%-nál több, de legfeljebb 70 tf.% alkohol-
tartalommal
3 F1 III 3 N 3 2 97 0,87-0,96 3 igen T2 II B igen PP, EX, A 0
1171 ETILÉN-GLIKOL-
MONOETIL-ÉTER
3 F1 III 3+CMR N 2 3 3 10 97 0,93 3 igen T3 II B igen PP, EX, A 0
1172 ETILÉN-GLIKOL-
MONOETIL-ÉTER-ACETÁT
3 F1 III 3+N3+
CMR
N 2 3 3 10 97 0,98 3 igen T2 II A igen PP, EX, A 0
1173 ETIL-ACETÁT 3 F1 II 3 N 2 2 10 97 0,9 3 igen T1 II A igen PP, EX, A 1
1175 ETIL-BENZOL 3 F1 II 3+N3 N 2 2 10 97 0,87 3 igen T2 II B igen PP, EX, A 1
1177 2-ETIL-BUTIL-ACETÁT 3 F1 III 3 N 3 2 97 0,88 3 igen T3 II A igen PP, EX, A 0
1179 ETIL-BUTIL-ÉTER
(ÉTER-ETIL-tercBUTIL)
3 F1 II 3+N3 N 2 2 10 97 0,74 3 igen T2 II B igen PP, EX, A 1
1184 ETILÉN-DIKLORID
(1,2-diklór-etán)
3 FT1 II 3+6.1+
CMR
C 2 2 50 95 1,25 2 nem T2 II A igen PP, EP, EX, TOX, A 2
1188 ETILÉN-GLIKOL-
MONOMETIL-ÉTER
3 F1 III 3+CMR N 2 3 3 10 97 0,97 3 igen T3 II B igen PP, EX, A 0
1191 OKTIL-ALDEHIDEK (2-
ETIL-KAPRONALDEHID)
3 F1 III 3+F C 2 2 30 95 0,82 2 igen T4 II A igen PP, EX, A 0
1191 OKTIL-ALDEHIDEK
(n-OKTALDEHID)
3 F1 III 3+N3+F N 3 3 97 0,82 3 igen T3 II B4) igen PP, EX, A 0
1193 ETIL-METIL-KETON (METIL-ETIL-KETON) 3 F1 II 3 N 2 2 10 97 0,8 3 igen T1 II A igen PP, EX, A 1
1198 GYÚLÉKONY FORMALDEHID OLDAT 3 FC III 3+8+N3 N 3 2 97 1,09 3 igen T2 II B igen PP, EP, EX, A 0 34
1199 FURFURALDEHIDEK
(a-FURFURALDEHID) vagy FURALDEHIDEK
(a-FURFURIL-ALDEHID)
6.1 TF1 II 6.1+3 C 2 2 25 95 1,16 2 nem T3 2) II B igen PP, EP, EX, TOX, A 2 15
1202 GÁZOLAJ vagy DÍZELOLAJ vagy KÖNNYŰ FŰTŐOLAJ
(60 °C-nál magasabb lobbanásponttal
3 F1 III 3+(N1, N2, N3, CMR, F vagy S) * * * * * * < 0,85 * igen nem PP 0 *ld. a besorolási folyamat-
ábrát
1202 DIZELOLAJ az EN 590: 2004 szabvány szerint vagy KÖNNYŰ FŰTŐOLAJ az EN 590: 2004 szabvány szerinti lobbanásponttal 3 F1 III 3+N2+F N 4 3 97 0,82-0,85 3 igen nem PP 0
1202 GÁZOLAJ vagy DÍZELOLAJ vagy KÖNNYŰ FŰTŐOLAJ (60 °C-nál magasabb, de legfeljebb 100 °C lobbanásponttal) 3 F1 III 3+(N1, N2, N3, CMR, F vagy S) * * * * * * < 1,1 * igen nem PP 0 *ld. a besorolási folyamat-
ábrát
1203 MOTORBENZIN vagy BENZIN vagy GAZOLIN 3 F1 II 3+N2+
CMR+F
N 2 3 3 10 97 0,68-0,72 10) 3 igen T3 II A igen PP, EX, A 1
1203 MOTORBENZIN vagy BENZIN vagy GAZOLIN, 10%-nál több BENZOLLAL, forráspont ≤ 60 °C 3 F1 II 3+CMR+F C 1 1 95 1 igen T3 II A igen PP, EX, A 1 29
1203 MOTORBENZIN vagy BENZIN vagy GAZOLIN, 10%-nál több BENZOLLAL, 60 °C < forráspont ≤ 85 °C 3 F1 II 3+CMR+F C 2 2 3 50 95 2 igen T3 II A igen PP, EX, A 1 23; 29
1203 MOTORBENZIN vagy BENZIN vagy GAZOLIN, 10%-nál több BENZOLLAL, 85 °C < forráspont ≤ 115 °C 3 F1 II 3+CMR+F C 2 2 50 95 2 igen T3 II A igen PP, EX, A 1 29
1203 MOTORBENZIN vagy BENZIN vagy GAZOLIN, 10%-nál több BENZOLLAL, forráspont > 115 °C 3 F1 II 3+CMR+F C 2 2 35 95 2 igen T3 II A igen PP, EX, A 1 29
1206 HEPTÁNOK (n-heptán) 3 F1 II 3+N1 C 2 2 3 50 95 0,68 2 igen T3 II A igen PP, EX, A 1
1208 HEXÁNOK (n-hexán) 3 F1 II 3+N1 C 2 2 3 50 95 0,66 2 igen T3 II A igen PP, EX, A 1
1212 IZOBUTANOL vagy IZOBUTIL-ALKOHOL) 3 F1 III 3 N 3 2 97 0,8 3 igen T2 II A igen PP, EX, A 0
1213 IZOBUTIL-ACETÁT 3 F1 II 3+N3 N 2 2 10 97 0,87 3 igen T2 II A7) igen PP, EX, A 1
1214 IZOBUTIL-AMIN 3 FC II 3+8 C 2 2 3 50 95 0,73 2 igen T2 II A igen PP, EP, EX, A 1 23
1216 IZOOKTÉNEK 3 F1 II 3+N2 N 2 3 10 97 0,73 3 igen T3 II B4) igen PP, EX, A 1
1218 IZOPRÉN, STABILIZÁLT 3 F1 I 3+v.n.á.+
N2+ CMR
N 1 1 95 0,68 1 igen T3 II B igen PP, EX, A 1 2; 3; 5;16
1219 IZOPROPANOL vagy IZOPROPIL-ALKOHOL) 3 F1 II 3 N 2 2 10 97 0,78 3 igen T2 II A igen PP, EX, A 1
1220 IZOPROPIL-ACETÁT 3 F1 II 3 N 2 2 10 97 0,88 3 igen T2 II A igen PP, EX, A 1
1221 IZOPROPIL-AMIN 3 FC I 3+8+N3 C 1 1 95 0,69 1 igen T2 II A7) igen PP, EP, EX, A 1
1223 KEROZIN 3 F1 III 3+N2+F N 3 3 97 ≤ 0,83 3 igen T3 II A igen PP, EX, A 0 14
1224 FOLYÉKONY KETONOK, M.N.N. 3 F1 II 3+(N1, N2, N3, CMR, F vagy S) * * * * * * * igen T4 3) II B4) igen PP, EX, A 1 14; 27; 29
*ld. a besorolási folyamat-
ábrát
1224 FOLYÉKONY KETONOK, M.N.N. 3 F1 III 3+(N1, N2, N3, CMR, F vagy S) * * * * * * * igen T4 3) II B4) igen PP, EX, A 0 14; 27
*ld. a besorolási folyamat-
ábrát
1229 MEZITIL-OXID 3 F1 III 3 N 3 2 97 0,85 3 igen T2 II B4) igen PP, EX, A 0
1230 METANOL 3 FT1 II 3+6.1 N 2 2 3 50 95 0,79 2 nem T2 II A igen PP, EP, EX, TOX, A 1 23
1231 METIL-ACETÁT 3 F1 II 3 N 2 2 10 97 0,93 3 igen T1 II A igen PP, EX, A 1
1235 METIL-AMIN VIZES OLDAT 3 FC II 3+8 C 2 2 50 95 2 igen T2 II A igen PP, EP, EX, A 1
1243 METIL-FORMIÁT 3 F1 I 3 C 1 1 95 0,97 1 igen T2 II A igen PP, EX, A 1
1244 METIL-HIDRAZIN 6.1 TFC I 6.1+3+8 C 2 2 45 95 0,88 1 nem T4 II C5) igen PP, EP, EX, TOX, A 2
1245 METIL-IZOBUTIL-KETON 3 F1 II 3 N 2 2 10 97 0,8 3 igen T1 II A igen PP, EX, A 1
1247 METIL-METAKRILÁT MONOMER, STABILIZÁLT 3 F1 II 3+v.n.á. C 2 2 40 95 0,94 1 igen T2 II A igen PP, EX, A 1 3; 5; 16
1262 OKTÁNOK (n-oktán) 3 F1 II 3+N1 C 2 2 45 95 0,7 2 igen T3 II A igen PP, EX, A 1
1264 PARALDEHID 3 F1 III 3 N 3 2 97 0,99 3 igen T3 II A7) igen PP, EX, A 0 6: +16ºC; 17
1265 PENTÁNOK, folyékony
(2-METUL-BUTÁN
3 F1 I 3+N2 N 1 1 97 0,62 1 igen T2 II A igen PP, EX, A 1
1265 PENTÁNOK, folyékony
(n-PENTÁN)
3 F1 II 3+N2 N 2 3 50 97 0,63 3 igen T3 II A igen PP, EX, A 1
1265 PENTÁNOK, folyékony
(n-PENTÁN)
3 F1 II 3+N2 N 2 3 3 10 97 0,63 3 igen T3 II A igen PP, EX, A 1
1267 NYERSOLAJ, 10%-nál több BENZOLLAL, gőznyomás 50 °C-on > 175 kPa 3 F1 I 3+CMR+F C 1 1 95 1 igen T4 3) II B4) igen PP, EX, A 1 29
1267 NYERSOLAJ, 10%-nál több BENZOLLAL, 110 kPa < gőznyomás 50 °C-on ≤ 175 kPa 3 F1 II 3+CMR+F C 1 1 95 1 igen T4 3) II B4) igen PP, EX, A 1 29
1267 NYERSOLAJ, 10%-nál több BENZOLLAL, gőznyomás 50 °C-on ≤ 110 kPa, forráspont ≤ 60 °C 3 F1 I 3+CMR+F C 1 1 95 1 igen T4 3) II B4) igen PP, EX, A 1 29
1267 NYERSOLAJ, 10%-nál több BENZOLLAL, gőznyomás 50 °C-on ≤ 110 kPa, forráspont ≤ 60 °C 3 F1 I 3+CMR+F C 2 2 3 50 95 2 igen T4 3) II B4) igen PP, EX, A 1 23; 29
1267 NYERSOLAJ 10%-nál több BENZOLLAL, gőznyomás 50 °C-on ≤ 110 kPa, forráspont ≤ 60 °C 3 F1 II 3+CMR+F C 1 1 95 1 igen T4 3) II B4) igen PP, EX, A 1 29
1267 NYERSOLAJ 10%-nál több BENZOLLAL, gőznyomás 50 °C-on ≤ 110 kPa, forráspont ≤ 60 °C 3 F1 II 3+CMR+F C 2 2 3 50 95 2 igen T4 3) II B4) igen PP, EX, A 1 23; 29; 38
1267 NYERSOLAJ (PETRÓLEUM) 10%-nál több BENZOLLAL, gőznyomás 50 °C-on ≤ 110 kPa, 60 °C < forráspont ≤ 85 °C 3 F1 II 3+CMR+F C 2 2 3 50 95 2 igen T4 3) II B4) igen PP, EX, A 1 23; 29
1267 NYERSOLAJ, 10%-nál több BENZOLLAL, gőznyomás 50 °C-on ≤ 110 kPa, 85 °C < forráspont ≤ 115 °C 3 F1 II 3+CMR+F C 2 2 50 95 2 igen T4 3) II B4) igen PP, EX, A 1 29
1267 NYERSOLAJ, 10%-nál több BENZOLLAL, gőznyomás 50 °C-on ≤ 110 kPa, forráspont > 115 °C 3 F1 II 3+CMR+F C 2 2 35 95 2 igen T4 3) II B4) igen PP, EX, A 1 29
1267 NYERSOLAJ 3 F1 I 3+(N1,
N2, N3, CMR, F)
* * * * * * * igen T4 3) II B4) igen PP, EX, A 1 14; 29;
*ld. a besorolási folyamat-
ábrát
1267 NYERSOLAJ 3 F1 II 3+(N1,
N2, N3, CMR, F)
* * * * * * * igen T4 3) II B4) igen PP, EX, A 1 14; 29;
*ld. a besorolási folyamat-
ábrát
1267 NYERSOLAJ 3 F1 III 3+(N1,
N2, N3, CMR, F)
* * * * * * * igen T4 3) II B4) igen PP, EX, A 0 14;
*ld. a besorolási folyamat-
ábrát
1268 NYERSOLAJ PÁRLATOK, M.N.N. 10%-nál több benzollal vagy
NYERSOLAJ TERMÉKEK, M.N.N. 10%-nál több BENZOLLAL, gőznyomás 50 °C-on > 175 kPa
3 F1 I 3+CMR+F C 1 1 95 1 igen T4 3) II B4) igen PP, EX, A 1 27; 29
1268 NYERSOLAJ PÁRLATOK, M.N.N. vagy
NYERSOLAJ TERMÉKEK, M.N.N., 110 kPa < gőznyomás 50 °C-on ≤175 kPa
3 F1 II 3+CMR+F C 1 1 95 1 igen T4 3) II B4) igen PP, EX, A 1 27; 29
1268 NYERSOLAJ PÁRLATOK, M.N.N. 10%-nál több BENZOLLAL vagy
NYERSOLAJ TERMÉKEK, M.N.N. 10%-nál több benzollal, gőznyomás
50 °C-on ≤ 110 kPa, forráspont ≤ 60 °C
3 F1 I 3+CMR+F C 1 1 95 1 igen T4 3) II B4) igen PP, EX, A 1 27; 29
1268 NYERSOLAJ PÁRLATOK, M.N.N. 10%-nál több BENZOLLAL vagy
NYERSOLAJ TERMÉKEK, M.N.N. 10%-nál több benzollal, gőznyomás
50 °C-on ≤ 110 kPa, forráspont ≤ 60 °C
3 F1 I 3+CMR+F C 2 2 3 50 95 2 igen T4 3) II B4) igen PP, EX, A 1 23; 27; 29
1268 NYERSOLAJ PÁRLATOK, M.N.N. 10%-nál több BENZOLLAL vagy
NYERSOLAJ TERMÉKEK, M.N.N. 10%-nál több benzollal, gőznyomás
50 °C-on ≤ 110 kPa, forráspont ≤ 60 °C
3 F1 II 3+CMR+F C 1 1 95 1 igen T4 3) II B4) igen PP, EX, A 1 27; 29
1268 NYERSOLAJ PÁRLATOK, M.N.N. 10%-nál több BENZOLLAL vagy
NYERSOLAJ TERMÉKEK, M.N.N. 10%-nál több benzollal, gőznyomás
50 °C-on ≤ 110 kPa, forráspont ≤ 60 °C
3 F1 II 3+CMR+F C 2 2 3 50 95 2 igen T4 3) II B4) igen PP, EX, A 1 23; 27; 29; 38
1268 NYERSOLAJ PÁRLATOK, M.N.N. 10%-nál több BENZOLLAL vagy
NYERSOLAJ TERMÉKEK, M.N.N. 10%-nál több benzollal, gőznyomás
50 °C-on ≤ 110 kPa, forráspont ≤ 60 °C
3 F1 II 3+CMR+F C 2 2 3 50 95 0,765 2 igen T4 3) II B4) igen PP, EX, A 1 23; 27; 29
1268 NYERSOLAJ PÁRLATOK, M.N.N. 10%-nál több BENZOLLAL vagy
NYERSOLAJ TERMÉKEK, M.N.N. 10%-nál több BENZOLLAL, gőznyomás
50 °C-on ≤ 110 kPa, 60 °C < forráspont ≤ 85 °C
3 F1 II 3+CMR+F C 2 2 3 50 95 2 igen T 3 II A igen PP, EX, A 1 23; 27; 29
1268 NYERSOLAJ PÁRLATOK, M.N.N. 10%-nál több BENZOLLAL vagy
NYERSOLAJ TERMÉKEK, M.N.N. 10%-nál több BENZOLLAL, gőznyomás
50 °C-on ≤ 110 kPa, 85 °C < forráspont ≤ 115 °C
3 F1 II 3+CMR+F C 2 2 50 95 2 igen T4 3) II B4) igen PP, EX, A 1 27; 29
1268 NYERSOLAJ PÁRLATOK, M.N.N. 10%-nál több BENZOLLAL vagy
NYERSOLAJ TERMÉKEK, M.N.N. 10%-nál több BENZOLLAL, gőznyomás
50 °C-on ≤ 110 kPa, forráspont > 115 °C
3 F1 II 3+CMR+F C 2 2 35 95 2 igen T4 3) II B4) igen PP, EX, A 1 27; 29
1268 NYERSOLAJ PÁRLATOK, M.N.N. vagy
NYERSOLAJ TERMÉKEK, M.N.N., (NAFTA), 110 kPa < gőznyomás 50 °C-on ≤ 175 kPa
3 F1 II 3+N2+
CMR+F
N 2 3 3 10 97 0,735 3 igen T3 II A igen PP, EX, A 1 14; 27; 29
1268 NYERSOLAJ PÁRLATOK, M.N.N. vagy
NYERSOLAJ TERMÉKEK, M.N.N. (NAFTA), 110 kPa < gőznyomás 50 °C-on ≤ 150 kPa
3 F1 II 3+N2+
CMR+F
N 2 3 3 10 97 0,735 3 igen T3 II A igen PP, EX, A 1 14; 29
1268 NYERSOLAJ PÁRLATOK, M.N.N. vagy
NYERSOLAJ (PETRÓLEUM) TERMÉKEK, M.N.N. (NAFTA), gőznyomás
50 °C-on ≤ 110 kPa
3 F1 II 3+N2+
CMR+F
N 2 3 10 97 0,735 3 igen T3 II A igen PP, EX, A 1 14; 29
1268 NYERSOLAJ PÁRLATOK, M.N.N. vagy
NYERSOLAJ TERMÉKEK, M.N.N. (BENZOLOS FŐPÁRLAT), gőznyomás
50 °C-on ≤ 110 kPa
3 F1 II 3+N2+
CMR+F
N 2 3 10 97 0,765 3 igen T3 II A igen PP, EX, A 1 14; 29
1268 NYERSOLAJ PÁRLATOK, M.N.N. vagy
NYERSOLAJ TERMÉKEK
3 F1 I 3+(N1,
N2, N3, CMR, F)
* * * * * * * igen T4 3) II B4) igen PP, EX, A 1 14; 27; 29
*ld. a besorolási folyamat-
ábrát
1268 NYERSOLAJ PÁRLATOK, M.N.N. vagy
NYERSOLAJ TERMÉKEK
3 F1 II 3+(N1,
N2, N3, CMR, F)
* * * * * * * igen T4 3) II B4) igen PP, EX, A 1 14; 27; 29
*ld. a besorolási folyamat-
ábrát
1268 NYERSOLAJ PÁRLATOK, M.N.N. vagy
NYERSOLAJ TERMÉKEK
3 F1 III 3+(N1,
N2, N3, CMR, F)
* * * * * * * igen T4 3) II B4) igen PP, EX, A 0 14; 27
*ld. a besorolási folyamat-
ábrát
1274 n-PROPANOL vagy NORMÁL PROPIL-
ALKOHOL
3 F1 II 3 N 2 2 10 97 0,8 3 igen T2 II B igen PP, EX, A 1
1274 n-PROPANOL vagy NORMÁL PROPIL-
ALKOHOL
3 F1 III 3 N 3 2 97 0,8 3 igen T2 II B igen PP, EX, A 0
1275 PROPIONALDEHID
3 F1 II 3+N3 C 2 2 3 50 95 0,81 2 igen T4 II B igen PP, EX, A 1 15; 23
1276 n-PROPIL-ACETÁT 3 F1 II 3+N3 N 2 2 10 97 0,88 3 igen T1 II A igen PP, EX, A 1
1277 PROPIL-AMIN
(1-amino-propán)
3 FC II 3+8 C 2 2 3 50 95 0,72 2 igen T3 2) II A igen PP, EP, EX, A 1 23
1278 1-KLÓR-PROPÁN
(propil-klorid)
3 F1 II 3 C 2 2 3 50 95 0,89 2 igen T1 II A igen PP, EX, A 1 23
1279 1,2-DIKLÓR-PROPÁN vagy PROPILDIKLORID 3 F1 II 3+N2 C 2 2 45 95 1,16 2 igen T1 II A 8) igen PP, EX, A 1
1280 PROPILÉN-OXID 3 F1 I 3+v.n.á.+
N3+ CMR
C 1 1 95 0,83 1 igen T2 II B igen PP, EX, A 1 2; 12; 31
1282 PIRIDIN 3 F1 II 3+N3 N 2 2 10 97 0,98 3 igen T1 II A 8) igen PP, EX, A 1
1289 NÁTRIUM-METILÁT alkoholos OLDAT 3 FC III 3+8 N 3 2 97 0,969 3 igen T2 II A igen PP, EP, EX, A 0 34
1294 TOLUOL 3 F1 II 3+N3 N 2 2 10 97 0,87 3 igen T1 II A 8) igen PP, EX, A 1
1296 TRIETIL-AMIN 3 FC II 3+8+N3 C 2 2 50 95 0,73 2 igen T3 II A 8) igen PP, EP, EX, A 1
1300 TERPENTINPÓTLÓ
(white spirit)
3 F1 III 3+N2+F N 3 3 97 0,78 3 igen T3 II B4) igen PP, EX, A 0
1301 VINIL-ACETÁT, STABILIZÁLT 3 F1 II 3+v.n.á.+
N3
N 2 2 10 97 0,93 2 igen T2 II A igen PP, EX, A 1 3; 5; 16
1307 XILOLOK (o-XILOL) 3 F1 III 3+N2 N 3 3 97 0,88 3 igen T1 II A igen PP, EX, A 0
1307 XILOLOK (m-XILOL) 3 F1 III 3+N2 N 3 3 97 0,86 3 igen T1 II A igen PP, EX, A 0
1307 XILOLOK (p-XILOL) 3 F1 III 3+N2 N 3 3 2 97 0,86 3 igen T1 II A igen PP, EX, A 0 6: +17 °C; 17
1307 XILOLOK (t < 0 °C olvadáspontú keverék) 3 F1 II 3+N2 N 3 3 97 3 igen T1 II A igen PP, EX, A 1
1307 XILOLOK (t < 0 °C olvadáspontú keverék) 3 F1 III 3+N2 N 3 3 97 3 igen T1 II A igen PP, EX, A 0
1307 XILOLOK (0 °C < t <13 °C olvadáspontú keverék) 3 F1 III 3+N2 N 3 3 2 97 3 igen T1 II A igen PP, EX, A 0 6: +17 °C; 17
1541 ACETON-CIÁNHIDRIN, STABILIZÁLT 6.1 T1 I 6.1+v.n.á.+
N1
C 2 2 50 95 0,932 1 nem nem PP, EP, TOX, A 2 3
1545 ALLIL-IZOTIOCIANÁT, STABILIZÁLT 6.1 TF1 II 6.1+3+
v.n.á.
C 2 2 30 95 1,02 1 nem T4 3) II B4) igen PP, EP, EX, TOX, A 2 2; 3
1547 ANILIN 6.1 T1 II 6.1+N1 C 2 2 25 95 1,02 2 nem nem PP, EP, TOX, A 2
1578 SZILÁRD, OLVASZTOTT KLÓR-NITRO-BENZOLOK
(p-KLÓR-NITRO-BENZOL)
6.1 T2 II 6.1+N2+S C 2 1 2 25 95 1,37 2 nem T4 3) II B4) igen PP, EP, EX, TOX, A 2 7; 17; 26
1578 SZILÁRD, OLVASZTOTT KLÓR-NITRO-BENZOLOK
(p-KLÓR-NITRO-BENZOL)
6.1 T2 II 6.1+N2+S C 2 1 4 25 95 1,37 2 nem nem PP, EP, TOX, A 2 7; 17;
20: +112ºC; 26
1591 o-DIKLÓR-BENZOL 6.1 T1 III 6.1+N1+S C 2 2 25 95 1,32 2 nem nem PP, EP, TOX, A 0
1593 DIKLÓR-METÁN
(metil-klorid)
6.1 T1 III 6.1 C 2 2 3 50 95 1,33 2 nem nem PP, EP, TOX, A 0 23
1594 DIETIL-SZULFÁT 6.1 T1 II 6.1+N2+
CMR
C 2 2 25 95 1,18 2 nem nem PP, EP, TOX, A 2
1595 DIMETIL-SZULFÁT 6.1 TC1 I 6.1+8+N3+
CMR
C 2 2 25 95 1,33 2 nem nem PP, EP, TOX, A 2
1604 ETILÉN-DIAMIN 8 CF1 II 8+3+N3 N 3 2 97 0,9 3 igen T2 II A igen PP, EP, EX, A 1 6: +12ºC; 17; 34
1605 ETILÉN-DIBROMID 6.1 T1 I 6.1+N2+
CMR
C 2 2 30 95 2,18 1 nem nem PP, EP, TOX, A 2 6: +14ºC; 17
1648 ACETONITRIL
(metil-cianid)
3 F1 II 3 N 2 2 10 97 0,78 3 igen T1 II A igen PP, EX, A 1
1662 NITRO-BENZOL 6.1 T1 II 6.1+N2 C 2 2 2 25 95 1,21 2 nem T1 II B igen PP, EP, EX, TOX, A 2 6: +10ºC; 17
1663 NITRO-FENOLOK 6.1 T2 III 6.1+N3+S C 2 2 2 25 95 2 nem T1 II B4) igen PP, EP, EX, TOX, A 0 7; 17
1663 NITRO-FENOLOK 6.1 T2 III 6.1+N3+S C 2 2 4 25 95 2 nem nem PP, EP, TOX, A 0 7; 17;
20: +65ºC
1664 FOLYÉKONY NITRO-
TOLUOLOK (o-NITRO-
TOLUOL)
6.1 T1 II 6.1+N2+
CMR+S
C 2 2 25 95 1,16 2 nem nem PP, EP, TOX, A 2 17
1708 FOLYÉKONY TOLUIDINEK
(o-TOLUIDIN)
6.1 T1 II 6.1+N1 C 2 2 25 95 1 2 nem nem PP, EP, TOX, A 2
1708 FOLYÉKONY
TOLUIDINEK
(m-TOLUIDIN)
6.1 T1 II 6.1+N1+
CMR
C 2 2 25 95 1,03 2 nem nem PP, EP, TOX, A 2
1710 TRIKLÓR-ETILÉN 6.1 T1 III 6.1+N2+
CMR
C 2 2 50 95 1,46 2 nem nem PP, EP, TOX, A 0 15
1715 ECETSAVANHIDRID 8 CF1 II 8+3 N 2 3 10 97 1,08 3 igen T2 II A igen PP, EP, EX, A 1 34
1717 ACETIL-KLORID 3 FC II 3+8 C 2 2 3 50 95 1,1 2 igen T2 II A 8) igen PP, EP, EX, A 1 23
1718 FOSZFORSAV-
MONOBUTIL-ÉSZTER
8 C3 III 8+N3 N 4 3 97 0,98 3 igen nem PP, EP 0 34
1719 MARÓ, LÚGOS FOLYÉKONY ANYAG, M.N.N. 8 C5 II 8+(N1, N2, N3, CMR, F vagy S) * * * * * * * igen nem PP, EP 0 27; 30; 34
*ld. a besorolási folyamat-
ábrát
1719 MARÓ, LÚGOS FOLYÉKONY ANYAG, M.N.N. 8 C5 III 8+(N1, N2, N3, CMR, F vagy S) * * * * * * * igen nem PP, EP 0 27; 30; 34
*ld. a besorolási folyamat-
ábrát
1738 BENZIL-KLORID 6.1 TC1 II 6.1+8+
3+N3+
CMR+S
C 2 2 25 95 1,1 2 nem T1 II A 8) igen PP, EP, EX, TOX, A 2
1742 FOLYÉKONY BÓR-
TRIFLUORID-ECETSAV KOMPLEX
8 C3 II 8 N 4 2 97 1,35 3 igen nem PP, EP 0 34
1750 KLÓR-ECETSAV OLDAT 6.1 TC1 II 6.1+8+N1 C 2 2 2 25 95 1,58 2 nem T1 II A igen PP, EP, EX, TOX, A 2 7; 17
1750 KLÓR-ECETSAV OLDAT 6.1 TC1 II 6.1+8+N1 C 2 1 4 25 95 1,58 2 nem nem PP, EP, TOX, A 2 7; 17;
20: +111 ºC; 26
1760 MARÓ FOLYADÉK, M.N.N. 8 C9 I 8+(N1, N2, N3, CMR, F vagy S) * * * * * * * igen nem PP, EP 0 27; 34
*ld. a besorolási folyamat-
ábrát
1760 MARÓ FOLYADÉK, M.N.N. 8 C9 II 8+(N1, N2, N3, CMR, F vagy S) * * * * * * * igen nem PP, EP 0 27; 34
*ld. a besorolási folyamat-
ábrát
1760 MARÓ FOLYADÉK, M.N.N. 8 C9 III 8+(N1, N2, N3, CMR, F vagy S) * * * * * * * igen nem PP, EP 0 27; 34
*ld. a besorolási folyamat-
ábrát
1760 MARÓ FOLYADÉK, M.N.N. (MERKEPTO-
BENZOTIAZOL-NÁTRIUM, 50%-os vizes oldat)
8 C9 II 8+N1+F C 2 2 40 95 1,25 2 igen nem PP, EP 0
1760 MARÓ FOLYADÉK, M.N.N. (ZSÍRALKOHOL, C12-C14) 8 C9 III 8+F N 4 3 97 0,89 3 igen nem PP, EP 0 34
1760 MARÓ FOLYADÉK, M.N.N. (ETILÉN-DIAMIN-TETRA NÁTRIUM SÓ, 40%-os vizes oldat) 8 C9 III 8+N2 N 4 3 97 1,28 3 igen nem PP, EP 0 34
1764 DIKLÓR-ECETSAV 8 C3 II 8+N1 C 2 2 35 95 1,56 2 igen T1 II A igen PP, EP, EX, A 0 17
1778 FLUORO-KOVASAV 8 C1 II 8+N3 N 2 3 10 97 3 igen nem PP, EP 0 34
1779 HANGYASAV
85 tömeg%-nál több savtartalommal
8 CF1 II 8+3+N3 N 2 3 10 97 1,22 3 igen T1 II A igen PP, EP, EX, A 1 6: +12ºC; 17; 34
1780 FUMARIL-KLORID 8 C3 II 8+N3 N 2 3 10 97 1,41 3 igen nem PP, EP 0 8; 34
1783 HEXAMETILÉN-
DIAMIN OLDAT
8 C7 II 8+N3 N 3 2 2 97 3 igen T4 3) II B4) igen PP, EP, EX, A 0 7; 17; 34
1783 HEXAMETILÉN-
DIAMIN OLDAT
8 C7 III 8+N3 N 3 2 2 97 3 igen T3 II B4) igen PP, EP, EX, A 0 7; 17; 34
1789 KLÓR-HIDROGÉNSAV (SÓSAV) 8 C1 II 8 N 2 3 10 97 3 igen nem PP, EP 0 34
1789 KLÓR-HIDROGÉNSAV (SÓSAV) 8 C1 III 8 N 4 3 97 3 igen nem PP, EP 0 34
1805 FOSZFORSAV OLDAT 80 tf.%-nál több savtartalommal 8 C1 III 8 N 4 3 2 95 > 1,6 3 igen nem PP, EP 0 7; 17; 22; 34
1805 FOSZFORSAV OLDAT 80 tf.% vagy annál kevesebb savtartalommal 8 C1 III 8 N 4 3 97 1,00-1,6 3 igen nem PP, EP 0 22; 34
1814 KÁLIUM-HIDROXID OLDAT 8 C5 II 8+N3 N 4 2 97 3 igen nem PP, EP 0 30; 34
1814 KÁLIUM-HIDROXID OLDAT 8 C5 III 8+N3 N 4 2 97 3 igen nem PP, EP 0 30; 34
1823 SZILÁRD NÁTRIUM-
HIDROXID, OLVASZTOTT
8 C6 II 8+N3 N 4 1 4 95 2,13 3 igen nem PP, EP 0 7; 17; 34
1824 NÁTRIUM-HIDROXID OLDAT 8 C5 II 8+N3 N 4 2 97 3 igen nem PP, EP 0 30; 34
1824 NÁTRIUM-HIDROXID OLDAT 8 C5 III 8+N3 N 4 2 97 3 igen nem PP, EP 0 30; 34
1830 KÉNSAV 51%-nál több savtartalommal 8 C1 II 8+N3 N 4 3 97 1,4-1,84 3 igen nem PP, EP 0 8; 22; 30; 34
1831 FÜSTÖLGŐ KÉNSAV (óleum) 8 CT1 I 8+6.1 C 2 2 50 95 1,94 1 nem nem PP, EP, TOX, A 2 8
1832 KIMERÜLT KÉNSAV 8 C1 II 8 N 4 3 97 3 igen nem PP, EP 0 8; 30; 34
1846 SZÉN-TETRAKLORID 6.1 T1 II 6.1+N2+S C 2 2 3 50 95 1,59 2 nem nem PP, EP, TOX, A 2 23
1848 PROPIONSAV legalább 10 és legfeljebb 90 tömeg% savtartalommal 8 C3 III 8+N3 N 3 3 97 0,99 3 igen T1 II A7) igen PP, EP, EX, A 0 34
1863 TÜZELŐANYAG REPÜLŐGÉP TURBINA-
MOTORHOZ, 10%-NÁL TÖBB BENZOLLAL gőznyomás 50 °C-on > 175 kPa
3 F1 I 3+CMR+F C 1 1 95 1 igen T4 3) II B4) igen PP, EX, A 1 29
1863 TÜZELŐANYAG REPÜLŐGÉP TURBINA-
MOTORHOZ,
10%-NÁL TÖBB BENZOLLAL 110 kPa < gőznyomás 50 °C-on ≤ 175 kPa
3 F1 II 3+CMR+F C 1 1 95 1 igen T4 3) II B4) igen PP, EX, A 1 29
1863 TÜZELŐANYAG REPÜLŐGÉPTURBINA-
MOTOR-HOZ 10%-nál több BENZOLLAL, gőznyomás 50 °C-on ≤ 110 kPa forráspont ≤ 60 °C
3 F1 II 3+CMR+F C 1 1 95 1 igen T4 3) II B4) igen PP, EX, A 1 29
1863 TÜZELŐANYAG REPÜLŐGÉP TURBINA-
MOTORHOZ 10%-nál több BENZOLLAL, gőznyomás 50 °C-on ≤ 110 kPa 60 °C < forráspont ≤ 85 °C
3 F1 II 3+CMR+F C 2 2 3 50 95 2 igen T4 3) II B4) igen PP, EX, A 1 23; 29
1863 TÜZELŐANYAG REPÜLŐGÉP TURBINA-
MOTORHOZ 10%-nál több BENZOLLAL, gőznyomás 50 °C-on ≤ 110 kPa 85 °C < forráspont ≤ 115 °C
3 F1 II 3+CMR+F C 2 2 50 95 2 igen T4 3) II B4) igen PP, EX, A 1 29
1863 TÜZELŐANYAG REPÜLŐGÉP TURBINA-
MOTORHOZ 10%-nál több BENZOLLAL, gőznyomás 50 °C-on ≤ 110 kPa forráspont > 115 °C
3 F1 II 3+CMR+F C 2 2 35 95 2 igen T4 3) II B4) igen PP, EX, A 1 29
1863 TÜZELŐANYAG REPÜLŐGÉP TURBINA-
MOTORHOZ
3 F1 I 3+(N1, N2,
N3, CMR, F)
* * * * * * * igen T4 3) II B4) igen PP, EX, A 1 14; 29
*ld. a besorolási folyamat-
ábrát
1863 TÜZELŐANYAG REPÜLŐGÉP TURBINA-
MOTORHOZ
3 F1 II 3+(N1, N2,
N3, CMR, F)
* * * * * * * igen T4 3) II B4) igen PP, EX, A 1 14; 29
*ld. a besorolási folyamat-
ábrát
1863 TÜZELŐANYAG REPÜLŐGÉP TURBINA-
MOTORHOZ
3 F1 III 3+(N1, N2,
N3, CMR, F)
* * * * * * * igen T4 3) II B4) igen PP, EX, A 0 14
*ld. a besorolási folyamat-
ábrát
1888 KLOROFORM 6.1 T1 III 6.1+N2+
CMR
C 2 2 3 50 95 1,48 2 nem nem PP, EP, TOX, A 0 23
1897 TETRAKLÓR-ETILÉN 6.1 T1 III 6.1+N2+S C 2 2 50 95 1,62 2 nem nem PP, EP, TOX, A 0
1912 METIL-KLORID ÉS DIKLÓR-METÁN KEVERÉK 2 2F 2.1 G 1 1 91 1 igen T1 II A8) igen PP, EX, A 1 31
1915 CIKLOHEXANON 3 F1 III 3 N 3 2 97 0,95 3 igen T2 II A igen PP, EX, A 0
1917 ETIL-AKRILÁT, STABILIZÁLT 3 F1 II 3+v.n.á.+
N3
C 2 2 40 95 0,92 1 igen T2 II B igen PP, EX, A 1 3; 5
1918 IZOPROPIL-BENZOL (kumol) 3 F1 III 3+N2 N 3 3 97 0,86 3 igen T2 II A8) igen PP, EX, A 0
1919 METIL-AKRILÁT, STABILIZÁLT 3 F1 II 3+v.n.á.+
N3
C 2 2 3 50 95 0,95 1 igen T2 II B igen PP, EX, A 1 3; 5; 23
1920 NONÁNOK 3 F1 III 3+N2+F N 3 3 97 0,70-0,75 3 igen T3 II A igen PP, EX, A 0
1922 PIRROLIDIN 3 FC II 3+8 C 2 2 50 95 0,86 2 igen T2 II A igen PP, EP, EX, A 1
1965 SZÉNHIDROGÉN-GÁZ KEVERÉK, CSEPPFOLYÓSÍTOTT, M.N.N. (A KEVERÉK) 2 2F 2.1 G 1 1 91 1 igen T4 3) II B4) igen PP, EX, A 1 31
1965 SZÉNHIDROGÉN-GÁZ KEVERÉK, CSEPPFOLYÓSÍTOTT, M.N.N. (A0 KEVERÉK) 2 2F 2.1 G 1 1 91 1 igen T4 3) II B4) igen PP, EX, A 1 31
1965 SZÉNHIDROGÉN-GÁZ KEVERÉK, CSEPPFOLYÓSÍTOTT, M.N.N. (A01 KEVERÉK) 2 2F 2.1 G 1 1 91 1 igen T4 3) II B4) igen PP, EX, A 1 31
1965 SZÉNHIDROGÉN-GÁZ KEVERÉK, CSEPPFOLYÓSÍTOTT, M.N.N. (A02 KEVERÉK) 2 2F 2.1 G 1 1 91 1 igen T4 3) II B4) igen PP, EX, A 1 31
1965 SZÉNHIDROGÉN-GÁZ KEVERÉK, CSEPPFOLYÓSÍTOTT, M.N.N. (A1 KEVERÉK) 2 2F 2.1 G 1 1 91 1 igen T4 3) II B4) igen PP, EX, A 1 31
1965 SZÉNHIDROGÉN-GÁZ KEVERÉK, CSEPPFOLYÓSÍTOTT, M.N.N. (B KEVERÉK) 2 2F 2.1 G 1 1 91 1 igen T4 3) II B4) igen PP, EX, A 1 31
1965 SZÉNHIDROGÉN-GÁZ KEVERÉK, CSEPPFOLYÓSÍTOTT, M.N.N. (B1 KEVERÉK) 2 2F 2.1 G 1 1 91 1 igen T4 3) II B4) igen PP, EX, A 1 31
1965 SZÉNHIDROGÉN-GÁZ KEVERÉK, CSEPPFOLYÓSÍTOTT, M.N.N. (B2 KEVERÉK) 2 2F 2.1 G 1 1 91 1 igen T4 3) II B4) igen PP, EX, A 1 31
1965 SZÉNHIDROGÉN-GÁZ KEVERÉK, CSEPPFOLYÓSÍTOTT, M.N.N. (C KEVERÉK) 2 2F 2.1 G 1 1 91 1 igen T4 3) II B4) igen PP, EX, A 1 31
1969 IZOBUTÁN 2 2F 2.1 G 1 1 91 1 igen T2 1) II A igen PP, EX, A 1 31; 99
1978 PROPÁN 2 2F 2.1 G 1 1 91 1 igen T1 II A igen PP, EX, A 1 31
1986 GYÚLÉKONY, MÉRGEZŐ ALKOHOLOK, M.N.N 3 FT1 I 3+6.1+
(N1, N2, N3, CMR, F vagy S)
C 2 2 * * 95 1 nem T4 3) II B4) igen PP, EP, EX, TOX, A 2 27; 29;
*ld. a besorolási folyamat-
ábrát
1986 GYÚLÉKONY, MÉRGEZŐ ALKOHOLOK, M.N.N 3 FT1 II 3+6.1+
(N1, N2, N3, CMR, F vagy S)
C 2 2 * * 95 2 nem T4 3) II B4) igen PP, EP, EX, TOX, A 2 27; 29;
*ld. a besorolási folyamat-
ábrát
1986 GYÚLÉKONY, MÉRGEZŐ ALKOHOLOK, M.N.N 3 FT1 III 3+6.1+
(N1, N2, N3, CMR, F vagy S)
C 2 2 * * 95 2 nem T4 3) II B4) igen PP, EP, EX, TOX, A 0 27; 29;
*ld. a besorolási folyamat-
ábrát
1987 ALKOHOLOK, M.N.N. (90 TÖMEG% TERC-BUTANOL ÉS 10 TÖMEG% METANOL KEVERÉKE) 3 F1 II 3 N 2 2 10 97 3 igen T1 II A igen PP, EX, A 1
1987 ALKOHOLOK, M.N.N. 3 F1 II 3+(N1, N2, N3, CMR, F vagy S) * * * * * * * igen T4 3) II B4) igen PP, EX, A 1 14; 27; 29
*ld. a besorolási folyamat-
ábrát
1987 ALKOHOLOK, M.N.N. 3 F1 III 3+(N1, N2, N3, CMR, F vagy S) * * * * * * * igen T4 3) II B4) igen PP, EX, A 0 14; 27
*ld. a besorolási folyamat-
ábrát
1987 ALKOHOLOK, M.N.N. (CIKLOHEXANOL) 3 F1 III 3+N3+F N 3 3 2 95 0,95 3 igen T3 II A igen PP, EX, A 0 7; 17
1987 ALKOHOLOK, M.N.N. (CIKLOHEXANOL) 3 F1 III 3+N3+F N 3 3 4 95 0,95 3 igen nem PP 0 7; 17;
20: +46ºC
1989 ALDEHIDEK, M.N.N. 3 F1 II 3+(N1, N2, N3, CMR, F vagy S) * * * * * * * igen T4 3) II B4) igen PP, EX, A 1 14; 27; 29
*ld. a besorolási folyamat-
ábrát
1989 ALDEHIDEK, M.N.N. 3 F1 III 3+(N1, N2, N3, CMR, F vagy S) * * * * * * * igen T4 3) II B4) igen PP, EX, A 0 14; 27
*ld. a besorolási folyamat-
ábrát
1991 KLOROPRÉN, STABILIZÁLT 3 FT1 I 3+6.1+
v.n.á.+
CMR
C 2 2 3 50 95 0,96 1 nem T2 II B4) igen PP, EP, EX, TOX, A 2 3; 5; 23
1992 GYÚLÉKONY, MÉRGEZŐ FOLYÉKONY ANYAG, M.N.N. 3 FT1 I 3+6.1+
(N1, N2, N3, CMR, F vagy S)
C 2 2 * * 95 1 nem T4 3) II B4) igen PP, EP, EX, TOX, A 2 27; 29
*ld. a besorolási folyamat-
ábrát
1992 GYÚLÉKONY, MÉRGEZŐ FOLYÉKONY ANYAG, M.N.N. 3 FT1 II 3+6.1+
(N1, N2, N3, CMR, F vagy S)
C 2 2 * * 95 2 nem T4 3) II B4) igen PP, EP, EX, TOX, A 2 27; 29
*ld. a besorolási folyamat-
ábrát
1992 GYÚLÉKONY, MÉRGEZŐ FOLYÉKONY ANYAG, M.N.N. 3 FT1 III 3+6.1+
(N1, N2, N3, CMR, F vagy S)
C 2 2 * * 95 2 nem T4 3) II B4) igen PP, EP, EX, TOX, A 0 27; 29
*ld. a besorolási folyamat-
ábrát
1993 GYÚLÉKONY FOLYÉKONY ANYAG, M.N.N., 10% -NÁL TÖBB BENZOLLAL ≤gőznyomás 50 °C-on > 175 kPa 3 F1 I 3+CMR C 1 1 95 1 igen T4 3) II B4) igen PP, EX, A 1 27; 29
1993 GYÚLÉKONY FOLYÉKONY ANYAG, M.N.N. 10%-nál több BENZOLLAL, 110 kPa < gőznyomás 50 °C-on ≤ 175 kPa 3 F1 I 3+CMR C 1 1 95 1 igen T4 3) II B4) igen PP, EX, A 1 27; 29
1993 GYÚLÉKONY FOLYÉKONY ANYAG, M.N.N.,10%-nál több BENZOLLAL, gőznyomás 50 °C-on ≤ 110 kPa, forráspont ≤ 60 °C 3 F1 II 3+CMR C 1 1 95 1 igen T4 3) II B4) igen PP, EX, A 1 27; 29
1993 GYÚLÉKONY FOLYÉKONY ANYAG, M.N.N., 10%-nál több BENZOLLAL, gőznyomás 50 °C-on ≤ 110 kPa, 60 °C < forráspont ≤ 85 °C 3 F1 II 3+CMR C 2 2 3 50 95 2 igen T4 3) II B4) igen PP, EX, A 1 23; 27; 29
1993 GYÚLÉKONY FOLYÉKONY ANYAG, M.N.N., 10%-nál több BENZOLLAL, gőznyomás 50 °C-on ≤ 110 kPa, 85 °C < forráspont ≤ 115 °C 3 F1 II 3+CMR C 2 2 50 95 2 igen T4 3) II B4) igen PP, EX, A 1 27; 29
1993 GYÚLÉKONY FOLYÉKONY ANYAG, M.N.N.,10%-nál több BENZOLLAL, gőznyomás 50 °C-on ≤ 110 kPa, forráspont > 115 °C 3 F1 II 3+CMR C 2 2 35 95 2 igen T4 3) II B4) igen PP, EX, A 1 27; 29
1993 GYÚLÉKONY FOLYÉKONY ANYAG, M.N.N. 3 F1 I 3+(N1, N2, N3, CMR, F vagy S) * * * * * * * igen T4 3) II B4) igen PP, EX, A 1 14; 27; 29
*ld. a besorolási folyamat-
ábrát
1993 GYÚLÉKONY FOLYÉKONY ANYAG, M.N.N. 3 F1 II 3+(N1, N2, N3, CMR, F vagy S) * * * * * * * igen T4 3) II B4) igen PP, EX, A 1 14; 27; 29
*ld. a besorolási folyamat-
ábrát
1993 GYÚLÉKONY FOLYÉKONY ANYAG, M.N.N. 3 F1 III 3+(N1, N2, N3, CMR, F vagy S) * * * * * * * igen T4 3) II B4) igen PP, EX, A 0 14; 27
*ld. a besorolási folyamat-
ábrát
1993 GYÚLÉKONY FOLYÉKONY ANYAG, M.N.N., 10%-nál több BENZOLLAL, 60 °C < forráspont ≤ 85 °C 3 F1 III 3+CMR C 2 2 3 50 95 2 igen T4 3) II B4) igen PP, EX, A 0 23; 27; 29
1993 GYÚLÉKONY FOLYÉKONY ANYAG, M.N.N., 10%-nál több BENZOLLAL, 85 °C < forráspont ≤ 115 °C 3 F1 III 3+CMR C 2 2 50 95 2 igen T4 3) II B4) igen PP, EX, A 0 27; 29
1993 GYÚLÉKONY FOLYÉKONY ANYAG, M.N.N.,10%-nál több BENZOLLAL, forráspont > 115 °C 3 F1 III 3+CMR C 2 2 35 95 2 igen T4 3) II B4) igen PP, EX, A 0 27; 29
1993 GYÚLÉKONY FOLYÉKONY ANYAG, M.N.N. (CIKLOHEXANON/CIKLO-
HEXANOL KEVERÉK)
3 F1 III 3+F N 3 3 97 0,95 3 igen T3 II A igen PP, EX, A 0
1999 FOLYÉKONY KÁTRÁNYOK, beleértve az útépítési aszfaltot és olajat, bitument és a higított kőolajtermékeket 3 F1 III 3+S N 4 3 2 97 3 igen T3 II A7) igen PP, EX, A 0
2014 HIDROGÉN-PEROXID VIZES OLDAT legalább 20%, de legfeljebb 60% hidrogén-peroxid tartalommal (szükség szerint stabilizálva 5.1 OC1 II 5.1+8+
v.n.á.
C 2 2 35 95 1,2 2 igen nem PP, EP 0 3; 33
2021 FOLYÉKONY KLÓR-
FENOLOK
(2-KLÓR-FENOL)
6.1 T1 III 6.1+N2 C 2 2 25 95 1,23 2 nem T1 II A7) igen PP, EP, EX, TOX, A 0 6: +10ºC; 17
2022 KREZILSAV 6.1 TC1 II 6.1+8+3+S C 2 2 25 95 1,03 2 nem T1 II A igen PP, EP, EX, TOX, A 2 6: +16ºC; 17
2023 EPIKLÓRHIDRIN 6.1 TF1 II 6.1+3+N3 C 2 2 35 95 1,18 2 nem T2 II B igen PP, EP, EX, TOX, A 2 5
2031 SALÉTROMSAV, a vörösen füstölgő salétromsav kivételével, 70%-nál több salétromsav-tartalommal 8 CO1 I 8+5.1+N3 N 2 3 10 97 1,41-1,48 3 igen nem PP, EP 0 34
2031 SALÉTROMSAV, a vörösen füstölgő salétromsav kivételével, legalább 65%, de legfeljebb 70% salétromsav-
tartalommal
8 CO1 II 8+5.1+N3 N 2 3 10 97 1,39-1,41 3 igen nem PP, EP 0 34
2031 SALÉTROMSAV, a vörösen füstölgő salétromsav kivételével, legfeljebb 65% salétromsav-tartalommal 8 CO1 II 8+N3 N 2 3 10 97 1,02-1,39 3 igen nem PP, EP 0 34
2032 VÖRÖSEN FÜSTÖLGŐ SALÉTROMSAV 8 COT I 8+5.1+
6.1+N3
C 2 2 50 95 1,48-1,51 1 nem nem PP, EP, TOX, A 2
2045 IZOBUTIR-ALDEHID (IZOBUTIL-ALDEHID) 3 F1 II 3+N3 C 2 2 3 50 95 0,79 2 igen T4 II A7) igen PP, EX, A 1 15; 23
2046 CIMOLOK 3 F1 III 3+N2+F N 3 3 97 0,88 3 igen T2 II A igen PP, EX, A 0
2047 DIKLÓR-PROPÉNEK
(2,3-DIKLÓR-PROPÉN)
3 F1 II 3+N2+
CMR
C 2 2 45 95 1,2 2 igen T1 II A igen PP, EX, A 1
2047 DIKLÓR-PROPÉNEK
(2,3-DIKLÓR-1-PROPÉN ÉS 1,3-DIKLÓR-PROPÉN KEVERÉKE
3 F1 II 3+N2+CMR C 2 2 45 95 1,23 2 igen T21) II A igen PP, EX, A 1
2047 DIKLÓR-PROPÉNEK
(2,3-DIKLÓR-1-PROPÉN ÉS 1,3-DIKLÓR-PROPÉN KEVERÉKE
3 F1 III 3+N2+
CMR
C 2 2 45 95 1,23 2 igen T21) II A igen PP, EX, A 0
2047 DIKLÓR-PROPÉNEK
(1,3-DIKLÓR-PROPÉN)
3 F1 III 3+N2+
CMR
C 2 2 40 95 1,23 2 igen T21) II A7) igen PP, EX, A 0
2048 DICIKLO-PENTADIÉN 3 F1 III 3+N2+F N 3 3 2 95 0,94 3 igen T1 II B4) igen PP, EX, A 0 7; 17
2050 DIIZOBUTILÉN IZOMEREK KEVERÉKE 3 F1 II 3+N2+F N 2 3 10 97 0,72 3 igen T32) II A7) igen PP, EX, A 1
2051 2-DIMETIL-AMINO-
ETANOL
8 CF1 II 8+3+N3 N 3 2 97 0,89 3 igen T3 II A igen PP, EP, EX, A 1 34
2053 METIL-IZOBUTIL-
KARBINOL
3 F1 III 3 N 3 2 97 0,81 3 igen T2 II B4) igen PP, EX, A 0
2054 MORFOLIN 8 CF1 I 8+3+N3 N 3 2 97 1 3 igen T3 II A igen PP, EP, EX, A 1 34
2055 SZTIROL MONOMER, STABILIZÁLT 3 F1 III 3+v.n.á.+
N3
N 3 2 97 0,91 3 igen T1 II A igen PP, EX, A 0 3; 5; 16
2056 TETRAHIDRO-FURÁN 3 F1 II 3 N 2 2 10 97 0,89 3 igen T3 II B igen PP, EX, A 1
2057 TRIPROPILÉN 3 F1 II 3 N 2 2 10 97 0,744 3 igen T3 II B4) igen PP, EX, A 1
2057 TRIPROPILÉN 3 F1 III 3 N 3 2 97 0,73 3 igen T3 II B4) igen PP, EX, A 0
2078 TOLUILÉN-DIIZOCIANÁT és izomerek keverékei
(2,4-TOLUILÉN-
DIIZOCIANÁT)
6.1 T1 II 6.1+N2+S C 2 2 2 25 95 1,22 2 nem T1 II B4) igen PP, EP, EX, TOX, A 2 2; 7; 8; 17
2078 TOLUILÉN-DIIZOCIANÁT és izomerek keverékei
(2,4-TOLUILÉN-
DIIZOCIANÁT)
6.1 T1 II 6.1+N2+S C 2 1 4 25 95 1,22 2 nem nem PP, EP, TOX, A 2 2; 7; 8; 17;
20: +112ºC; 26
2079 DIETILÉN-TRIAMIN 8 C7 II 8+N3 N 4 2 97 0,96 3 igen nem PP, EP 0 34
2205 ADIPONITRIL 6.1 T1 III 6.1 C 2 2 25 95 0,96 2 nem T4 3) II B4) igen PP, EP, EX, TOX, A 0 17
2206 MÉRGEZŐ IZOCIANÁTOK, M.N.N. (4-KLÓR-FENIL-
IZOCIANÁT)
6.1 T1 II 6.1+S C 2 2 4 25 95 1,25 2 nem nem PP, EP, TOX, A 2 7; 17
2209 FORMALDEHID OLDAT legalább 25% formaldehid tartalommal 8 C9 III 8+N3 N 4 2 97 1,09 3 igen nem PP, EP 0 15; 34
2215 MALEINSAV-ANHIDRID, OLVASZTOTT 8 C3 III 8+N3 N 3 3 2 95 0,93 3 igen T2 II B4) igen PP, EP, EX, A 0 7; 17; 25; 34
2215 MALEINSAV-ANHIDRID, OLVASZTOTT 8 C3 III 8+N3 N 3 1 4 95 0,93 3 igen nem PP, EP 0 7; 17;
20: +88ºC; 25; 34
2218 AKRILSAV, STABILIZÁLT 8 CF1 II 8+3+
v.n.á.+N1
C 2 2 4 30 95 1,05 1 igen T2 II A7) igen PP, EP, EX, A 1 3; 4; 5; 17
2227 n-BUTIL-METAKRILÁT, STABILIZÁLT 3 F1 III 3+v.n.á. C 2 2 25 95 0,9 1 igen T3 II A igen PP, EX, A 0 3; 5
2238 KLÓR-TOLUOLOK
(m-KLÓR-TOLUOL)
3 F1 III 3+N2+S C 2 2 30 95 1,08 2 igen T1 II A7) igen PP, EX, A 0
2238 KLÓR-TOLUOLOK
(o-KLÓR-TOLUOL)
3 F1 III 3+S C 2 2 30 95 1,08 2 igen T1 II A7) igen PP, EX, A 0
2238 KLÓR-TOLUOLOK
(p-KLÓR-TOLUOL)
3 F1 III 3+S C 2 2 30 95 1,07 2 igen T1 II A7) igen PP, EX, A 0 6: +11ºC; 17
2241 CIKLOHEPTÁN 3 F1 II 3+N2 N 2 3 10 97 0,81 3 igen T4 3) II A igen PP, EX, A 1
2247 n-DEKÁN 3 F1 III 3+F C 2 2 30 95 0,73 2 igen T4 II A igen PP, EX, A 0
2248 DI-n-BUTIL-AMIN 8 CF1 II 8+3+N3 N 3 2 0,76 3 igen T3 II A7) igen PP, EP, EX, A 1 34
2259 TRIETILÉN-TETRAMIN 8 C7 II 8+N2 N 3 3 97 0,98 3 igen T2 II B4) igen PP, EP, EX, A 0 34
2263 DIMETIL-ICLOHEXÁNOK (cisz-1,4-DIMETIL-
CIKLOHEXÁN)
3 F1 II 3 C 2 2 35 95 0,78 2 igen T4 3) II A7) igen PP, EX, A 1
2263 DIMETIL-CIKLOHEXÁNOK (transz-1,4-DIMETIL-
CIKLOHEXÁN)
3 F1 II 3 C 2 2 35 95 0,76 2 igen T4 3) II A7) igen PP, EX, A 1
2264 N,N-DIMETIL-
CIKLOHEXIL-AMIN
8 CF1 II 8+3+N2 N 3 3 97 0,85 3 igen T3 II B4) igen PP, EP, EX, A 1 34
2265 N,N-DIMETIL-FORMAMID 3 F1 III 3+CMR N 2 3 3 10 97 0,95 3 igen T2 II A igen PP, EX, A 0
2266 DIMETIL-N-PROPIL-AMIN 3 FC II 3+8 C 2 2 3 50 95 0,72 2 igen T4 II A igen PP, EP, EX, A 1 23
2276 2-ETIL-HEXIL-AMIN 3 FC III 3+8+N3 N 3 2 97 0,79 3 igen T3 II A7) igen PP, EP, EX, A 0 34
2278 n-HEPTÉN 3 F1 II 3+N3 N 2 2 10 97 0,7 3 igen T3 II B4) igen PP, EX, A 1
2280 SZILÁRD HEXAMETILÉN-
DIAMIN, OLVASZTOTT
8 C8 III 8+N3 N 3 3 2 95 0,83 3 igen T3 II B4) igen PP, EP, EX, A 0 7; 17; 34
2280 SZILÁRD HEXAMETILÉN-
DIAMIN, OLVASZTOTT
8 C8 III 8+N3 N 3 3 4 95 0,83 3 igen nem PP, EP 0 7; 17;
20: +66ºC; 34
2282 HEXANOLOK 3 F1 III 3+N3 N 3 2 97 0,83 3 igen T3 II A igen PP, EX, A 0
2286 PENTAMETIL-HEPTÁN 3 F1 III 3+F N 3 3 97 0,75 3 igen T2 II A7) igen PP, EX, A 0
2288 IZOHEXÉNEK 3 F1 II 3+v.n.á. C 2 2 3 50 95 0,735 2 igen T2 II B4) igen PP, EX, A 1 3; 23
2289 IZOFORON-DIAMIN 8 C7 III 8+N2 N 3 3 97 0,92 3 igen T2 II A igen PP, EP, EX, A 0 17; 34
2302 5-METIL-2-HEXANON 3 F1 III 3 N 3 2 97 0,81 3 igen T1 II A igen PP, EX, A 0
2303 IZOPROPENIL-BENZOL 3 F1 III 3+N2+F N 3 3 97 0,91 3 igen T2 II B igen PP, EX, A 0
2309 OKTADIÉN
(1,7-OKTADIÉN)
3 F1 II 3+N2 N 2 3 10 97 0,75 3 igen T3 II B4) igen PP, EX, A 1
2311 FENETIDINEK 6.1 T1 III 6.1 C 2 2 25 95 1,07 2 nem nem PP, EP, TOX, A 0 6: +7ºC; 17
2312 OLVASZTOTT FENOL 6.1 T1 II 6.1+N3+S C 2 2 4 25 95 1,07 2 nem T1 II A8) igen PP, EP, EX, TOX, A 2 7; 17
2312 OLVASZTOTT FENOL 6.1 T1 II 6.1+N3+S C 2 2 4 25 95 1,07 2 nem nem PP, EP, TOX, A 2 7; 17;
20: +67ºC
2320 TETRAETILÉN-PENTAMIN 8 C7 III 8+N2 N 4 3 97 1 3 igen nem PP, EP 0 34
2321 FOLYÉKONY TRIKLÓR-
BENZOLOK
(1,2,4-TRIKLÓR-BENZOL)
6.1 T1 III 6.1+N1+S C 2 2 2 25 95 1,45 2 nem T1 II A igen PP, EP, EX, TOX, A 0 7; 17
2321 FOLYÉKONY TRIKLÓR-
BENZOLOK
(1,2,4-TRIKLÓR-BENZOL)
6.1 T1 III 6.1+N1+S C 2 1 4 25 95 1,45 2 nem nem PP, EP, TOX, A 0 7; 17;
20: +95ºC; 26
2323 TRIETIL-FOSZFIT 3 F1 III 3 N 3 2 97 0,8 3 igen T3 II B4) igen PP, EX, A 0
2324 TRIIZOBUTILÉN 3 F1 III 3+N1+F C 2 2 35 95 0,76 2 igen T2 II B4) igen PP, EX, A 0
2325 1,3,5-TRIMETIL-BENZOL 3 F1 III 3+N1 C 2 2 35 95 0,87 2 igen T1 II A igen PP, EX, A 0
2333 ALLIL-ACETÁT 3 FT1 II 3+6.1 C 2 2 40 95 0,93 2 nem T2 II A7) igen PP, EP, EX, TOX, A 2
2348 BUTIL-AKRILÁTOK, STABILIZÁLT
(n-BUTILAKRILÁT, STABILIZÁLT)
3 F1 III 3+v.n.á.+
N3
C 2 2 30 95 0,9 1 igen T3 II B igen PP, EX, A 0 3; 5
2350 BUTIL-METIL-ÉTER 3 F1 II 3 N 2 2 10 97 0,74 3 igen T4 3) II B4) igen PP, EX, A 1
2356 2-KLÓR-PROPÁN 3 F1 I 3 C 2 2 3 50 95 0,86 2 igen T1 II A igen PP, EX, A 1 23
2357 CIKLOHEXIL-AMIN 8 CF1 II 8+3+N3 N 3 2 97 0,86 3 igen T3 II A8) igen PP, EP, EX, A 1 34
2362 1,1-DIKLÓR-ETÁN 3 F1 II 3+N2 C 2 2 3 50 95 1,17 2 igen T2 II A igen PP, EX, A 1 23
2370 1-HEXÉN 3 F1 II 3+N3 N 2 2 10 97 0,67 3 igen T3 II B4) igen PP, EX, A 1
2381 DIMETIL-DISZULFID 3 F1 II 3 C 2 2 40 95 1,063 2 igen T2 IIB igen PP, EX, A 1
2382 DIMETIL-HIDRAZIN, SZIMMETRIKUS 6.1 TF1 I 6.1+3+
CMR
C 2 2 50 95 0,83 1 igen T4 3) II C igen PP, EP, EX, TOX, A 2
2383 DIPROPIL-AMIN 3 FC II 3+8 C 2 2 35 95 0,74 2 nem T3 II A igen PP, EP, EX, A 1
2397 3-METIL-2- BUTANON 3 F1 II 3 N 2 2 10 97 0,81 3 igen T1 II A igen PP, EX, A 1
2398 METIL-terc-BUTIL-ÉTER 3 F1 II 3 N 2 2 10 97 0,74 3 igen T1 II A igen PP, EX, A 1
2404 PROPIONITRIL 3 FT1 II 3+6.1 C 2 2 45 95 0,78 2 nem T19) II A igen PP, EP, EX, TOX, A 2
2414 TIOFÉN 3 F1 II 3+N3+S N 2 3 10 97 1,06 3 igen T2 II A igen PP, EX, A 1
2430 SZILÁRD ALKIL-
FENOLOK, M.N.N (NONILFENOL, IZOMEREK KEVERÉKE, OLVASZTOTT)
8 C4 II 8+N1+F C 2 1 2 25 95 0,95 2 igen T2 II A7) igen PP, EP, EX, A 0 7; 17
2430 SZILÁRD ALKIL-
FENOLOK, M.N.N (NONILFENOL, IZOMEREK KEVERÉKE, OLVASZTOTT)
8 C4 II 8+N1+F C 2 2 4 25 95 0,95 2 igen nem PP, EP 0 7; 17;
20: +125ºC
2432 N,N-DIETIL-ANILIN 6.1 T1 III 6.1+N2 C 2 2 25 95 0,93 2 nem nem PP, EP, TOX, A 0
2448 OLVASZTOTT KÉN 4.1 F3 III 4.1+S N 4 1 4 95 2,07 3 igen nem PP, EP, TOX*, A 0 * Toxi-
méter a H2S-nél;
7; 20: +150ºC; 28; 32
2458 HEXADIÉNEK 3 F1 II 3+N3 N 2 2 10 97 0,72 3 igen T4 3) II B4) igen PP, EX, A 1
2477 METIL-IZOTIOCIANÁT 6.1 TF1 I 6.1+3+N1 C 2 2 2 35 95 1,0711) 2 nem T4 3) II B4) igen PP, EP, EX, TOX, A 2 7; 17
2485 n-BUTIL-IZOCIANÁT 6.1 TF1 I 6.1+3 C 2 2 35 95 0,89 1 nem T2 II B4) igen PP, EP, EX, TOX, A 2
2486 IZOBUTIL-IZOCIANÁT 3 FT1 II 3+6.1 C 2 2 40 95 2 nem T4 3) II B4) igen PP, EP, EX, TOX, A 2
2487 FENIL-IZOCIANÁT 6.1 TF1 I 6.1+3 C 2 2 25 95 1,1 1 nem T1 II A igen PP, EP, EX, TOX, A 2
2490 DIKLÓR-IZOPROPIL-ÉTER 6.1 T1 II 6.1 C 2 2 25 95 1,11 2 nem nem PP, EP, TOX, A 2
2491 ETANOL-AMIN vagy ETANOL-AMIN OLDAT 8 C7 III 8+N3 N 3 2 97 1,02 3 igen T2 II B4) igen PP, EP, EX, A 0 17; 34
2493 HEXAMETILÉN-IMIN 3 FC II 3+8+N3 N 3 2 97 0,88 3 igen T3 2) II A igen PP, EP, EX, A 1 34
2496 PROPIONSAV-ANHIDRID 8 C3 III 8+N3 N 4 3 97 1,02 3 igen nem PP, EP 0 34
2518 1,5,9-CIKLO-
DODEKATRIÉN
6.1 T1 III 6.1+F C 2 2 25 95 0,9 2 nem nem PP, EP, TOX, A 0
2527 IZOBUTIL-AKRILÁT, STABILIZÁLT 3 F1 III 3+v.n.á. C 2 2 30 95 0,89 1 igen T2 II B9) igen PP, EX, A 0 3; 5
2528 IZOBUTIL-IZOBUTIRÁT 3 F1 III 3+N3 N 3 2 97 0,86 3 igen T2 II A igen PP, EX, A 0
2531 METAKRILSAV, STABILIZÁLT 8 C3 II 8+v.n.á.+
N3
C 2 2 4 25 95 1,02 1 igen T2 II B4) igen PP, EP, EX, A 0 3; 4; 5; 17
2564 TRIKLÓR-ECETSAV OLDAT 8 C3 II 8+N1 C 2 2 2 25 95 1,6211) 2 igen T1 II A7) igen PP, EP, EX, A 0 7; 17; 22
2564 TRIKLÓR-ECETSAV OLDAT 8 C3 III 8+N1 C 2 2 25 95 1,6211) 2 igen T1 II A7) igen PP, EP, EX, A 0 22
2574 TRIKREZIL-FOSZFÁT
3%-nál több ortoizomer-
tartalommal
6.1 T1 II 6.1+S C 2 2 25 95 1,18 2 nem nem PP, EP, TOX, A 2
2579 PIPERAZIN, OLVASZTOTT 8 C8 III 8+N2 N 3 3 2 95 0,9 3 igen nem PP, EP 0 7; 17; 34
2582 VAS(III)-KLORID OLDAT 8 C1 III 8 N 4 3 97 1,45 3 igen nem PP, EP 0 22; 30; 34
2586 FOLYÉKONY ALKIL-
SZULFONSAVAK vagy ARIL-SZULFONSAVAK legfeljebb 5% szabad
kénsav-tartalommal
8 C3 III 8 N 4 3 97 3 igen nem PP, EP 0 34
2608 NITRO-PROPÁNOK 3 F1 III 3 N 3 2 97 1 3 igen T2 II B7) igen PP, EX, A 0
2615 ETIL-PROPIL-ÉTER 3 F1 II 3 N 2 2 10 97 0,73 3 igen T4 3) II A7) igen PP, EX, A 1
2618 VINIL-TOLUOLOK, STABILIZÁLT 3 F1 III 3+v.n.á.+F C 2 2 25 95 0,92 1 igen T1 II B4) igen PP, EX, A 0 3; 5
2651 4,4’-DIAMINO-DIFENIL-
METÁN
6.1 T2 III 6.1+N2+
CMR+S
C 2 2 2 25 95 1 2 nem nem PP, EP, TOX, A 0 7; 17
2672 AMMÓNIA OLDAT, vizes, relatív sűrűség 15 °C-on 0,880 és 0,957 között, 10%-nál több, de legfeljebb 35% ammóniatartalommal 8 C5 III 8+N1 C 2 2 50 95 0,8810)-
0,9610)
2 igen nem PP, EP 0
2683 AMMÓNIUM-SZULFID OLDAT 8 CFT II 8+3+6.1 C 2 2 50 95 2 nem T4 3) II B4) igen PP, EP, EX, TOX, A 2 15; 16
2693 BISZULFITOK, VIZES OLDAT, M.N.N. 8 C1 III 8 N 4 3 97 3 igen nem PP, EP 0 27; 34
2709 BUTIL-BENZOLOK 3 F1 III 3+N1+F C 2 2 35 95 0.87 2 igen T2 II A igen PP, EX, A 0
2733 GYÚLÉKONY, MARÓ AMINOK, M.N.N. vagy GYÚLÉKONY, MARÓ POLIAMINOK, M.N.N.
(2-AMINO-BUTÁN)
3 FC II 3+8 C 2 2 3 50 95 0.72 2 igen T4 3) II A igen PP, EP, EX, A 1 23
2735 FOLYÉKONY, MARÓ AMINOK, M.N.N vagy FOLYÉKONY, MARÓ POLIAMINOK, M.N.N. 8 C7 I 8+(N1, N2, N3, CMR, F vagy S) * * * * * * * igen nem PP, EP 0 27; 34
*ld. a besorolási folyamat-
ábrát
2735 FOLYÉKONY, MARÓ AMINOK, M.N.N vagy FOLYÉKONY, MARÓ POLIAMINOK, M.N.N. 8 C7 II 8+(N1, N2, N3, CMR, F vagy S) * * * * * * * igen nem PP, EP 0 27; 34
*ld. a besorolási folyamat-
ábrát
2735 FOLYÉKONY, MARÓ AMINOK, M.N.N vagy FOLYÉKONY, MARÓ POLIAMINOK, M.N.N. 8 C7 III 8+(N1, N2, N3, CMR, F vagy S) * * * * * * * igen nem PP, EP 0 27; 34
*ld. a besorolási folyamat-
ábrát
2754 N-ETIL-TOLUIDINEK
(N-ETIL-o-TOLUIDIN)
6.1 T1 II 6.1+F C 2 2 25 95 0.94 2 nem nem PP, EP, TOX, A 2
2754 N-ETIL-TOLUIDINEK
(N-ETIL-m-TOLUIDIN)
6.1 T1 II 6.1+F C 2 2 25 95 0.94 2 nem nem PP, EP, TOX, A 2
2754 N-ETIL-TOLUIDINEK
(N-ETIL-o-TOLUIDIN ÉS
N-ETIL-m-TOLUIDIN KEVERÉKEK
6.1 T1 II 6.1+F C 2 2 25 95 0,94 2 nem nem PP, EP, TOX, A 2
2754 N-ETIL-TOLUIDINEK
(N-ETIL-p-TOLUIDIN)
6.1 T1 II 6.1+F C 2 2 2 25 95 0,94 2 nem nem PP, EP, TOX, A 2 7; 17
2785 4-TIA-PENTANAL
(3-METILMERKAPTO-
PROPIONALDEHID)
6.1 T1 III 6.1 C 2 2 25 95 1,04 2 nem nem PP, EP, TOX, A 0
2789 ECETSAV, JÉGECET vagy ECETSAV OLDAT 80 tömeg%-nál több ecetsav 8 CF1 II 8+3 N 2 3 2 10 95 1,05 100%
savtar-
talomnál
3 igen T1 II A igen PP, EP, EX, A 1 7; 17; 34
2790 ECETSAV OLDAT 50 tömeg%-nál több, de legfeljebb 80 tömeg%
ecetsav-tartalommal
8 C3 II 8 N 2 3 10 95 3 igen nem PP, EP 0 34
2790 ECETSAV OLDAT legalább 10 tömeg%, de legfeljebb 50 tömeg% ecetsav-tartalommal 8 C3 III 8 N 2 3 10 95 3 igen nem PP, EP 0 34
2796 SAVAS AKKUMULÁTOR FOLYADÉK 8 C1 II 8+N3 N 4 3 97 1,00-1,84 3 igen nem PP, EP 0 8; 22; 30; 34
2796 KÉNSAV legfeljebb 51% savtartalommal 8 C1 II 8+N3 N 4 3 97 1,00-1,41 3 igen nem PP, EP 0 8; 22; 30; 34
2797 LÚGOS AKKUMULÁTOR FOLYADÉK 8 C5 II 8+N3 N 4 3 97 1,00-2,13 3 igen nem PP, EP 0 22; 30; 34
2810 SZERVES, MÉRGEZŐ FOLYÉKONY ANYAG, M.N.N. 6.1 T1 I 6.1+(N1, N2, N3, CMR, F vagy S) C 2 2 * * 95 1 nem nem PP, EP, TOX, A 2 27; 29
*ld. a besorolási folyamat-
ábrát
2810 SZERVES, MÉRGEZŐ FOLYÉKONY ANYAG, M.N.N. 6.1 T1 II 6.1+(N1, N2, N3, CMR, F vagy S) C 2 2 * * 95 2 nem nem PP, EP, TOX, A 2 27; 29
*ld. a besorolási folyamat-
ábrát
2810 SZERVES, MÉRGEZŐ FOLYÉKONY ANYAG, M.N.N. 6.1 T1 III 6.1+(N1, N2, N3, CMR, F vagy S) C 2 2 * * 95 2 nem nem PP, EP, TOX, A 0 27; 29
*ld. a besorolási folyamat-
ábrát
2811 SZERVES, MÉRGEZŐ SZILÁRD ANYAG, M.N.N.
(1,2,3-TRIKLÓR-BENZOL, OLVASZTOTT)
6.1 T2 III 6.1+S C 2 2 2 25 95 2 nem T4 3) II B4) igen PP, EP, EX, TOX, A 0 7; 17; 22
2811 SZERVES, MÉRGEZŐ SZILÁRD ANYAG, M.N.N.
(1,2,3-TRIKLÓR-BENZOL, OLVASZTOTT)
6.1 T2 III 6.1+S C 2 1 4 25 95 2 nem nem PP, EP, TOX, A 0 7; 17;
20: +92ºC; 22; 26
2811 SZERVES, MÉRGEZŐ SZILÁRD ANYAG, M.N.N.
(1,3,5-TRIKLÓR-BENZOL, OLVASZTOTT)
6.1 T2 III 6.1+S C 2 2 2 25 95 2 nem T4 3) II B4) igen PP, EP, EX, TOX, A 0 7; 17; 22
2811 SZERVES, MÉRGEZŐ SZILÁRD ANYAG, M.N.N.
(1,3,5-TRIKLÓR-BENZOL, OLVASZTOTT)
6.1 T2 III 6.1+S C 2 1 4 25 95 2 nem nem PP, EP, TOX, A 0 7; 17;
20: +92ºC; 22; 26
2815 N-AMINO-ETIL-PIPERAZIN 8 C7 III 8+N2 N 4 3 97 0,98 3 igen nem PP, EP 0 34
2820 VAJSAV 8 C3 III 8+N3 N 2 3 10 97 0,96 3 igen nem PP, EP 0 34
2829 KAPRONSAV 8 C3 III 8+N3 N 4 3 97 0,92 3 igen nem PP, EP 0 34
2831 1,1,1-TRIKLÓR-ETÁN 6.1 T1 III 6.1+N2 C 2 2 3 50 95 1,34 2 nem nem PP, EP, TOX, A 0 23
2850 PROPILÉN-TETRAMER (tetrapropilén) 3 F1 III 3+N1+F C 2 2 35 95 0,76 2 igen nem PP 0
2874 FURFURIL-ALKOHOL 6.1 T1 III 6.1+N3 C 2 2 25 95 1,13 2 nem nem PP, EP, TOX, A 0
2904 FOLYÉKONY FENOLÁTOK 8 C9 III 8 N 4 2 97 1,13-1,18 3 igen nem PP, EP 0 34
2920 GYÚLÉKONY, MARÓ
FO-LYÉKONY ANYAG, M.N.N.
(2-PROPANOL ÉS DIDECIL-
DIMETIL-MMÓNIUM-
KLORID VIZES OLDATA)
8 CF1 II 8+3+F N 3 3 95 0,95 3 igen T3 II A igen PP, EP, EX, A 1 34;
2920 GYÚLÉKONY, MARÓ FOLYÉKONY ANYAG, M.N.N. [HEXADECIL-
TRIMETIL-
AMMÓNIUM-KLORID (50%) ÉS ETANOL (35%) VIZES OLDATA]
8 CF1 II 8+3+F N 2 3 10 95 0,9 3 igen T2 II B igen PP, EP, EX, A 1 6: +7ºC; 17; 34;
2922 MÉRGEZŐ, MARÓ FOLYÉKONY ANYAG, M.N.N. 8 CT1 I 8+6.1+
(N1, N2, N3, CMR, F vagy S)
C 2 2 * * 95 1 nem nem PP, EP, TOX, A 2 27; 29
*ld. a besorolási folyamat-
ábrát
2922 MÉRGEZŐ, MARÓ FOLYÉKONY ANYAG, M.N.N. 8 CT1 II 8+6.1+
(N1, N2, N3, CMR, F vagy S)
C 2 2 * * 95 2 nem nem PP, EP, TOX, A 2 27; 29
*ld. a besorolási folyamat-
ábrát
2922 MÉRGEZŐ, MARÓ FOLYÉKONY ANYAG, M.N.N. 8 CT1 III 8+6.1+
(N1, N2, N3, CMR, F vagy S)
C 2 2 * * 95 2 nem nem PP, EP, TOX, A 0 27; 29
*ld. a besorolási folyamat-
ábrát
2924 MARÓ, GYÚLÉKONY FOLYÉKONY ANYAG, M.N.N. 3 FC I 3+8+(N1, N2, N3, CMR, F vagy S) C 2 2 * * 95 1 igen T4 3) II B4) igen PP, EP, EX, A 1 27; 29
*ld. a besorolási folyamat-
ábrát
2924 MARÓ, GYÚLÉKONY FOLYÉKONY ANYAG, M.N.N. 3 FC II 3+8+(N1, N2, N3, CMR, F vagy S) C 2 2 * * 95 2 igen T4 3) II B4) igen PP, EP, EX, A 1 27; 29
*ld. a besorolási folyamat-
ábrát
2924 MARÓ, GYÚLÉKONY FOLYÉKONY ANYAG, M.N.N. 3 FC III 3+8+(N1, N2, N3,
CMR, F vagy S)
* * * * * * * igen T4 3) II B4) igen PP, EP, EX, A 0 27; 34
*ld. a besorolási folyamat-
ábrát
2924 MARÓ, GYÚLÉKONY FOLYÉKONY ANYAG, M.N.N. [DIALKIL (C8-C18)-
DIMETIL-AMMÓNIUM-
KLORID ÉS 2-PROPANOL VIZES OLDATA]
3 FC II 3+8+F C 2 2 50 95 0,88 2 igen T2 II A igen PP, EP, EX, A 1
2927 MARÓ, SZERVES, MÉRGEZŐ FOLYÉKONY ANYAG, M.N.N. 6.1 TC1 I 6.1+8+
(N1, N2, N3, CMR, F vagy S)
C 2 2 * * 95 1 nem nem PP, EP, TOX, A 2 27; 29
*ld. a besorolási folyamat-
ábrát
2927 MARÓ, SZERVES, MÉRGEZŐ FOLYÉKONY ANYAG, M.N.N. 6.1 TC1 II 6.1+8+
(N1, N2, N3, CMR, F vagy S)
C 2 2 * * 95 2 nem nem PP, EP, TOX, A 2 27; 29
*ld. a besorolási folyamat-
ábrát
2929 MÉRGEZŐ, FOLYÉKONY, GYÚLÉKONY SZERVES
ANYAG, M.N.N.
6.1 TF1 I 6.1+3+
(N1, N2, N3, CMR, F vagy S)
C 2 2 * * 95 1 nem T4 3) II B4) igen PP, EP, EX, TOX, A 2 27; 29
*ld. a besorolási folyamat-
ábrát
2929 MÉRGEZŐ, FOLYÉKONY, GYÚLÉKONY SZERVES
ANYAG, M.N.N.
6.1 TF1 II 6.1+3+
(N1, N2, N3, CMR, F vagy S)
C 2 2 * * 95 2 nem T4 3) II B4) igen PP, EP, EX, TOX, A 2 27; 29
*ld. a besorolási folyamat-
ábrát
2935 ETIL-2-KLÓR-PROPIONÁT 3 F1 III 3 C 2 2 30 95 1,08 2 igen T4 3) II A igen PP, EX, A 0
2947 IZOPROPIL-KLÓR-ACETÁT 3 F1 III 3 C 2 2 30 95 1,09 2 igen T4 3) II A igen PP, EX, A 0
2966 TROGLIKOL 6.1 T1 II 6.1 C 2 2 25 95 1,12 2 nem nem PP, EP, TOX, A 2
2983 ETILÉN-OXID ÉS PROPILÉN-OXID KEVERÉK legfeljebb 30% etilén-oxid tartalommal 3 FT1 I 3+6.1+
v.n.á.
C 1 1 3 95 0,85 1 nem T2 II B igen PP, EP, EX, TOX, A 2 2; 3; 12; 31
2984 HIDROGÉN-PEROXID VIZES OLDAT legalább 8%, de 20%-nál kevesebb hidrogén-peroxid tartalommal (szükség szerint stabilizálva 5.1 O1 III 5.1+v.n.á. C 2 2 35 95 1,06 2 igen nem PP 0 3; 33
3077 KÖRNYEZETRE VESZÉLYES SZILÁRD ANYAG, M.N.N., olvasztott, [ALKIL-AMIN
(C12-C18)]
9 M7 III 9+F N 4 3 2 95 0,79 3 igen nem PP 0 7; 17
3079 METAKRILNITRIL, STABILIZÁLT 3 FT1 I 3+6.1+
v.n.á.+ N3
C 2 2 45 95 0,8 1 nem T1 II B4) igen PP, EP, EX, TOX, A 2 3; 5
3082 KÖRNYEZETRE VESZÉLYES FOLYÉKONY ANYAG, M.N.N. 9 M6 III 9+(N1, N2, CMR, F vagy S) * * * * * * * igen nem PP 0 22; 27
* l. a besorolási folyamat-
ábrát
3082 KÖRNYEZETRE VESZÉLYES FOLYÉKONY ANYAG, M.N.N. (FENÉKVÍZ) 9 M6 III 9+N2+F N 4 3 97 3 igen nem PP 0
3092 1-METOXI-2-PROPANOL 3 F1 III 3 N 3 2 97 0,92 3 igen T3 II B igen PP, EX, A 0
3145 FOLYÉKONY ALKIL-
FENOLOK, M.N.N. (a C2-C12 homológokat beleértve)
8 C3 II 8+N3 N 4 3 97 0,95 3 igen nem PP, EP 0 34
3145 FOLYÉKONY ALKIL-
FENOLOK, M.N.N. (a C2-C12 homológokat beleértve)
8 C3 III 8+N3 N 4 3 97 0,95 3 igen nem PP, EP 0 34
3175 GYÚLÉKONY FOLYADÉK TARTALMÚ SZILÁRD ANYAGOK, M.N.N., OLVASZTOTT, amelyek lobbanáspontja legfeljebb 60 °C
[2-PROPANOL ÉS DIALKIL(C12-C18)-
DIMETIL-AMMÓNIUM-
KLORID]
4.1 F1 II 4.1 N 3 3 4 95 0,86 3 igen T2 II A igen PP, EX, A 1 7; 17
3256 MAGAS HŐMÉRSÉKLETŰ GYÚLÉKONY FOLYÉKONY ANYAG, M.N.N., 60 °C feletti lobbanásponttal, a lobbanásponton vagy magasabb hőmérsékleten szállítva 3 F2 III 3+(N1, N2, N3, CMR, F vagy S) * * * * * 95 * igen T4 3) II B4) igen PP, EX, A 0 7; 27
*ld. a besorolási folyamat-
ábrát
3256 MAGAS HŐMÉRSÉKLETŰ GYÚLÉKONY FOLYÉKONY ANYAG, M.N.N.,
60 °C feletti lobbanásponttal, a lobbanásponton vagy magasabb hőmérsékleten szállítva (KOROM REEDSTOCK) (PIROLÍZIS OLAJ)
3 F2 III 3+F N 3 3 2 95 3 igen T 1 II B igen PP, EX, A 0 7
3256 MAGAS HŐMÉRSÉKLETŰ GYÚLÉKONY FOLYÉKONY ANYAG, M.N.N.,
60 °C feletti lobbanásponttal, a lobbanásponton vagy magasabb hőmérsékleten szállítva (PIROLÍZIS A OLAJ)
3 F2 III 3+F N 3 3 2 95 3 igen T 1 II B igen PP, EX, A 0 7
3256 MAGAS HŐMÉRSÉKLETŰ GYÚLÉKONY FOLYÉKONY ANYAG, M.N.N.,
60 °C feletti lobbanásponttal, a lobbanásponton vagy magasabb hőmérsékleten szállítva (MARADÉKOLAJ)
3 F2 III 3+F N 3 3 2 95 3 igen T 1 II B igen PP, EX, A 0 7
3256 MAGAS HŐMÉRSÉKLETŰ GYÚLÉKONY FOLYÉKONY ANYAG, M.N.N., 60 °C feletti lobbanásponttal, a lobbanásponton vagy magasabb hőmérsékleten szállítva (NYERS NAFTALIN KEVERÉKEK 3 F2 III 3+F N 3 3 2 95 3 igen T 1 II B igen PP, EX, A 0 7
3256 MAGAS HŐMÉRSÉKLETŰ, GYÚLÉKONY FOLYÉKONY ANYAG, M.N.N., 60 °C feletti lobbanásponttal, a lobbanásponton vagy magasabb hőmérsékleten szállítva (KREOZOT OLAJ) 3 F2 III 3+N1+F C 2 2 2 10 95 2 igen T 2 II B igen PP, EX, A 0 7
3256 MAGAS HŐMÉRSÉKLETŰ, GYÚLÉKONY FOLYÉKONY ANYAG, M.N.N., 60 °C feletti lobbanásponttal, a lobbanásponton vagy magasabb hőmérsékleten szállítva (LOW QI PITCH) 3 F2 III 3+N2+
CMR+S
N 3 1 4 95 1,1-1,3 3 igen T2 II B igen PP, EX, A 0 7
3257 MAGAS HŐMÉRSÉKLETŰ FOLYÉKONY ANYAG, M.N.N., 100 °C-on vagy magasabb hőmérsékleten, de a lobbanáspont alatti hőmérsékleten szállítva (beleértve az olvasztott fémeket, olvasztott sókat stb.) 9 M9 III 9+(N1, N2, N3, CMR, F vagy S) * * * * * 95 * igen nem PP 0 7;
20:+115ºC; 22; 24; 25; 27
*ld. a besorolási folyamat-
ábrát
3257 MAGAS HŐMÉRSÉKLETŰ FOLYÉKONY ANYAG, M.N.N., 100 °C-on vagy magasabb hőmérsékleten, de a lobbanáspont alatti hőmérsékleten szállítva (beleértve az olvasztott fémeket, olvasztott sókat stb.) 9 M9 III 9+(N1, N2, N3, CMR, F vagy S) * * * * * 95 * igen nem PP 0 7;
20:+225 ºC; 22; 24; 27
*ld. a besorolási folyamat-
ábrát
3259 SZILÁRD, MARÓ AMINOK, M.N.N., OLVASZTOTT [MONOALKIL(C12-C18)-
AMIN-ACETÁT]
8 C8 III 8 N 4 3 2 95 0,87 3 igen nem PP, EP 0 7; 17; 34
3264 MARÓ, FOLYÉKONY, SAVAS SZERVETLEN ANYAG, M.N.N. 8 C1 I 8+(N1, N2, N3, CMR, F vagy S) * * * * * * * igen nem PP, EP 0 27; 34
*ld. a besorolási folyamat-
ábrát
3264 MARÓ, FOLYÉKONY, SAVAS SZERVETLEN ANYAG, M.N.N. 8 C1 II 8+(N1, N2, N3, CMR, F vagy S) * * * * * * * igen nem PP, EP 0 27; 34
*ld. a besorolási folyamat-
ábrát
3264 MARÓ, FOLYÉKONY, SAVAS SZERVETLEN ANYAG, M.N.N. 8 C1 III 8+(N1, N2, N3, CMR, F vagy S) * * * * * * * igen nem PP, EP 0 27; 34
*ld. a besorolási folyamat-
ábrát
3264 MARÓ, FOLYÉKONY, SAVAS SZERVETLEN ANYAG, M.N.N. (FOSZFORSAV ÉS SALÉTROMSAV VIZES OLDATA) 8 C1 I 8 N 2 3 10 97 3 igen nem PP, EP 0 34
3264 MARÓ, FOLYÉKONY, SAVAS SZERVETLEN ANYAG, M.N.N. (FOSZFORSAV ÉS SALÉTROMSAV VIZES OLDATA) 8 C1 II 8 N 4 3 97 3 igen nem PP, EP 0 34
3264 MARÓ, FOLYÉKONY, SAVAS SZERVETLEN ANYAG, M.N.N. (FOSZFORSAV ÉS SALÉTROMSAV VIZES OLDATA) 8 C1 III 8 N 4 3 97 3 igen nem PP, EP 0 34
3265 MARÓ, FOLYÉKONY, SAVAS SZERVES ANYAG, M.N.N. 8 C3 I 8+(N1, N2, N3, CMR, F vagy S) * * * * * * * igen nem PP, EP 0 27; 34
*ld. a besorolási folyamat-
ábrát
3265 MARÓ, FOLYÉKONY, SAVAS SZERVES ANYAG, M.N.N. 8 C3 II 8+(N1, N2, N3, CMR, F vagy S) * * * * * * * igen nem PP, EP 0 27; 34
*ld. a besorolási folyamat-
ábrát
3265 MARÓ, FOLYÉKONY, SAVAS SZERVES ANYAG, M.N.N. 8 C3 III 8+(N1, N2, N3, CMR, F vagy S) * * * * * * * igen nem PP, EP 0 27; 34
*ld. a besorolási folyamat-
ábrát
3266 MARÓ, FOLYÉKONY, LÚGOS SZERVETLEN ANYAG, M.N.N. 8 C5 I 8+(N1, N2, N3, CMR, F vagy S) * * * * * * * igen nem PP, EP 0 27; 34
*ld. a besorolási folyamat-
ábrát
  Vissza az oldal tetejére