Időállapot: közlönyállapot (2011.VI.10.)

2011. évi LX. törvény

a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény, valamint a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról * 

1. § (1) A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (továbbiakban: Mtv.) IV. fejezet alcíme és 34. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet

34. § (1) A Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet (a továbbiakban: MaNDA) a miniszter irányítása alatt álló, közgyűjteményként működő önálló költségvetési szerv.

(2) A MaNDA alapfeladata, hogy a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 59. § (7) bekezdésében meghatározott feladatai mellett ellássa a magyar és egyetemes filmkultúra tárgyi, írásos és egyéb dokumentumainak gyűjtésével, feldolgozásával, megőrzésével kapcsolatos feladatokat, szakmai szolgáltatásokkal, kutatási tevékenységgel hozzájáruljon a magyar kultúra fejlődéséhez és segítse a mozgóképkultúrával összefüggő oktatást.

(3) A MaNDA gondozza a sajtótermékek kötelespéldányainak szolgáltatásáról és hasznosításáról szóló 60/1998. (III. 27.) Korm. rendelet alapján részére átadott filmalkotásokat és videodokumentumokat.

(4) A MaNDA főigazgatóját a miniszter nevezi ki és menti fel, szervezeti és működési szabályzatát a miniszter hagyja jóvá.”

(2) Az Mtv. 35. §

a) (1) bekezdésében a „Filmarchívumhoz” szövegrész helyébe a „MaNDA-hoz” szöveg

b) (2) bekezdésében, és (5) bekezdésében a „Filmarchívum” szövegrész helyébe a „MaNDA” szöveg

lép.

2. § (1) A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (továbbiakban: Kult. tv.) 59. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A miniszter kialakítja a nemzeti kulturális örökség részét képező kép- és hangrögzítés országos nyilvántartási rendszerét a Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet (továbbiakban: MaNDA), a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, valamint a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény, vagy a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény szerint médiaszolgáltatási jogosítványt szerzett szervezetek archívumaiban őrzött, továbbá az egyéb szervezetek által gyűjtött és őrzött dokumentumokról.”

(2) A Kult. tv. 59. §-a a következő (6) és (7) bekezdéssel egészül ki:

„(6) A MaNDA a miniszter irányítása alatt álló, közgyűjteményként működő önálló költségvetési szerv.

(7) A MaNDA alapfeladata, hogy mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 34-35. §-aiban meghatározott feladatai mellett, a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 4. § (2) bekezdésében foglaltak szerint a magyar kulturális örökség részét képező értékeket, különösen az irodalmi, képzőművészeti, zenei, audiovizuális alkotásokat számba vegye, digitálisan rögzítse, ily módon is az utókor számára megőrizze, és széleskörű hozzáférhetőségét megteremtse.”

3. § E törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére