Időállapot: közlönyállapot (2012.XII.18.)

2012. évi CCIV. törvény - Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről 8/8. oldal

= a társult és ellátott települési önkormányzatok lakosságszáma a j)-l) alpontok szerinti feladatok esetében együttesen legalább 5000 fő.

Egy települési önkormányzat ugyanazon feladat ellátása tekintetében a támogatás szempontjából kizárólag egy társulásban vehető figyelembe.

14. A III. 4. a) alpontban az időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó szociális intézményeket fenntartó települési önkormányzat által foglalkoztatott intézményvezető, és a segítő munkatárs bértámogatása az alábbi paraméterek figyelembevételével történik:

Megnevezés Finanszírozás szempontjából elismert létszám
Intézményvezető 1 fő
Segítő: ápoló, gondozó, szociális, mentálhigiénés munkatárs 4 ellátottra 1 fő

15. A III. 4. pont szerinti támogatás kizárólag az időskorú és/vagy hajléktalan személyek ellátásához vehető igénybe. Amennyiben a szociális szakosított ellátást biztosító intézmény e személyek ellátásán kívül egyéb ellátotti csoportokról - pl. fogyatékos személyek, pszichiátriai és szenvedélyekben, gyermekvédelmi szakellátásban részesülőkről - is gondoskodik, úgy az intézmény-üzemeltetési támogatáshoz az intézmény-üzemeltetési kiadást meg kell osztani, és az adatszolgáltatás során kizárólag az időskorúak átmeneti és tartós, illetve a hajléktalan személyek tartós bentlakásos ellátásának adatait lehet szerepeltetni.

3. melléklet a 2012. évi CCIV. törvényhez

A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok

1. Lakossági közműfejlesztés támogatása

Előirányzat: 1 350,0 millió forint

A támogatás a magánszemélyek közműfejlesztési támogatásáról szóló 262/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet szerint igényelhető.

2. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása

Előirányzat: 4 500,0 millió forint

Az előirányzat azon települési önkormányzat támogatására szolgál, amelynek az önkormányzati, az állami és egyéb szolgáltatók által végzett lakossági közműves ivóvízellátás és szennyvízszolgáltatás, valamint a más vízközmű társaságtól vásárolt, illetve átvett lakossági célú ivóvíz ráfordításai magasak. A támogatás a települési önkormányzatok között az igénybejelentést megelőző egyéves időszak lakossági fogyasztásának mennyisége, az ebben várható változások és a szolgáltatás tényleges, illetve várható ráfordításai figyelembevételével kerül elosztásra. A támogatás településenkénti összegének megállapítása során figyelembe kell venni az adott önkormányzat lakosaink szociális helyzetét is.

Az előirányzat szolgál részbeni fedezetül az egészséges ivóvízzel való ellátás ideiglenes módozatai ráfordításainak támogatására is azon települési önkormányzatok esetén, amelyek az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat határozata alapján kötelesek a településen élők részére az egészséges ivóvizet zacskós vagy palackos kiszerelésben, illetve tartálykocsis szállítással biztosítani.

A támogatási igényekről a - vízgazdálkodásért felelős miniszter által vezetett - tárcaközi bizottság javaslata alapján a vízgazdálkodásért felelős miniszter dönt.

3. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása

Előirányzat: 144,8 millió forint

A hozzájárulás az összegyűjtött és a hatóságilag kijelölt lerakóhelyeken igazoltan elhelyezett lakossági folyékony hulladék mennyisége (m3) után illeti meg azon települési önkormányzatokat, amelyek a környezet és a vízbázisok védelme érdekében a közműves csatornahálózattal el nem látott településrészein keletkezett lakossági folyékony hulladék gyűjtéséről ártalmatlanítás céljából - a hulladékgazdálkodásról szóló törvény alapján szervezett hulladékkezelési közszolgáltatás keretében - gondoskodnak. Az összeg a fajlagos lakossági ráfordítások (díjak) csökkentéséhez járul hozzá.

A hozzájárulást a települési önkormányzatok a lakossági folyékony hulladék becsült évi mennyisége (m3) alapján igénylik és annak tényleges mennyisége alapján számolnak el.

4. Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása

Előirányzat: 192,0 millió forint

Az előirányzat a meglévő közforgalmú, közútpótló folyami révek, kompok és az azokhoz szükséges parti létesítmények, kiszolgáló utak fenntartására szolgál, ha az említett eszközökön végzendő munkákat - kivételes esetben új eszköz beszerzését - a műszaki előírások vagy a műszaki állapot szükségessé teszik, és az eszközöknek a felújítás utáni tartós használata biztosítva van. Méltányolandó kistérségi foglalkoztatás-politikai szempontok esetén lehetőség van a működtetés támogatására is.

A kompközlekedés fenntartásához Mohács város önkormányzatát legalább 30 millió forint, Dunafalva község önkormányzatát legalább 12 millió forint illeti meg az előirányzatból.

Az előirányzat azon települési önkormányzatok közötti elosztásáról, amelyeknek az említett eszközök a tulajdonában és működtetésében vannak, vagy amelyeknek közigazgatási területén az említett eszközöket közforgalmú, közútpótló jelleggel, érvényes engedély birtokában működtetik, tárcaközi bizottság javaslata alapján a közlekedésért felelős miniszter dönt. A tárcaközi bizottságot a közlekedésért felelős miniszter vezeti.

5. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása

Előirányzat: 85,0 millió forint

Az előirányzat 70%-a a 2012. december 31-ei schengeni külső határszakaszokon (a magyar-ukrán, a magyar-román, a magyar-szerb és a magyar-horvát határszakaszokon), 30%-a a 2012. december 31-ei schengeni belső határszakaszokon (a magyar-osztrák, a magyar-szlovén és a magyar-szlovák határszakaszokon) közúti határátkelőhelyet fenntartó települési önkormányzatok támogatását szolgálja. A támogatás a közúti ki- és belépési (személyi- és járműforgalmi) adatok arányában kerül megállapításra, összege települési önkormányzatonként nem lehet kevesebb 20 ezer forintnál. A támogatás a határátkelőhely tisztántartása, megközelíthetősége érdekében felmerülő működési célú kiadásokra használható fel a személyi jellegű kiadások kivételével.

A külső határszakaszok határátkelőhelyeihez kapcsolódó támogatást a határrendészetért felelős miniszter a 2012. évi közúti ki- és belépési adatok arányában, a belső határszakaszok határátkelőhelyeihez kapcsolódó támogatást a 2007. évi közúti ki- és belépési adatok arányában 2013. március 25-éig folyósítja egy összegben.

6. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása

Előirányzat: 6 800,0 millió forint

A központi költségvetés hozzájárulást biztosít a települési önkormányzatnak és a társulásnak az általa fenntartott intézményben biztosított feladatellátás ésszerű megszervezése folytán felszabaduló létszám miatti, 2012. szeptember 30. napját követően hozott döntéseikhez kapcsolódó 2012. és 2013. években esedékes jogszabályi kötelezettségeik teljesítéséhez.

A támogatás feltétele, hogy a települési önkormányzati, illetve társulási szintű létszámcsökkentéssel kapcsolatban meghozott döntés egyidejűleg az álláshely megszüntetését is jelentse. További feltétel, hogy a megszüntetett álláshely legalább öt évig nem állítható vissza, kivéve, ha jogszabályból (ide nem értve a települési önkormányzat rendeletét, illetve a társulás határozatát) adódó többletfeladatok ezt indokolttá teszik.

A pályázat benyújtása három ütemben történik, az egyes ütemek határideje: I. ütem 2013. április 12., II. ütem 2013. július 12., III. ütem 2013. szeptember 27.

Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá

- a helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása jogcímen az előző években jóváhagyott, tárgyévre áthúzódó, valamint a tárgyévben jóváhagyott kötelezettségvállalások, valamint

- a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény szerinti munkáltatói kifizetések

forrására.

7. Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása

Előirányzat: 300,0 millió forint

Az előirányzatból támogatást igényelhet a települési önkormányzat azon magánszemély tulajdonosok támogatására, akiknek a martinsalakból épült - építési és használatbavételi (fennmaradási) engedéllyel rendelkező - lakott lakóépülete a 2002. január 15-éig benyújtott kérelme és a szakértői vélemény szerint helyreállításra, újjáépítésre szorul. Az igényelt támogatást az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság az épületek károsodásának mértékére (kategóriáira) tekintettel sorolja.

A támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, felhasználásának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes feltételeit az ózdi martinsalak felhasználásával készült lakóépületek tulajdonosainak kárenyhítéséről szóló 40/2003. (III. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: kárenyhítésről szóló kormányrendelet) határozza meg. A támogatási igényeket - az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság folyósításra vonatkozó kezdeményezésének sorrendjében - a tárgyévben rendelkezésre álló előirányzat mértékéig lehet teljesíteni.

Az előirányzat szolgál az ÉMI Kht. általi azon ózdi martinsalak felhasználásával épült lakóépületek az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szakmai felügyelete mellett történő felmérésére, amelyeket a 2002. január 15-éig benyújtott kérelem alapján szakértő megvizsgált és épületkategóriába sorolt, de a kárenyhítésről szóló kormányrendelet alapján kárenyhítésben még nem részesültek.

8. Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása

Előirányzat: 13 900,0 millió forint

Az előirányzat szolgál fedezetül a helyi önkormányzat, az önkormányzatok egyéb együttműködési formái (a továbbiakban: önkormányzat), illetve az önkormányzat társulása európai uniós fejlesztési célú pályázatai saját forrás kiegészítésére (a továbbiakban: EU Önerő Alap) a korábbi években megítélt és támogatási szerződésben rögzített központi költségvetési támogatásból, valamint a 2013. évben megkötött támogatási szerződésekből adódó fizetési kötelezettségek teljesítésére.

A 2013. évben - a megyei önkormányzatok kivételével - EU Önerő Alap támogatás a vízgazdálkodási, az egyes környezetvédelmi, a szociális városrehabilitációs célú, az egészségügyi alapellátást, járóbeteg-szakellátást, valamint a bölcsődei, óvodai és általános iskolai ellátást nyújtó intézményekhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztésekhez szükséges saját forrás kiegészítésére igényelhető, amelyek - a vízgazdálkodáson belül a vízrendezési és csapadékvíz-elvezetési célt kivéve - az önkormányzat, illetve társulása vagyongyarapodását eredményezik, és amelyek esetében - az egészségügyi alapellátással, a szennyvízelvezetéssel és -kezeléssel kapcsolatos, valamint a Környezet és Energia Operatív Program ivóvízminőség-javító programjával érintett beruházások kivételével - az uniós forrásról szóló támogatói döntés a 2012. évben vagy azt követően született meg.

A 2013. évben a megyei önkormányzatok azon fejlesztéseikhez szükséges saját forrás kiegészítésére igényelhetik az EU Önerő Alap támogatást, amelyek esetében az uniós forrásról szóló támogatói döntés a 2012. évben vagy azt megelőzően született meg.

2013. évben EU Önerő Alap támogatást kizárólag a következő önkormányzatok, illetve társulásaik igényelhetnek:

a) a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve a jelentős munkanélküliséggel sújtott települések besorolásáról szóló kormányrendeletben szereplő települések,

b) a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló kormányrendelet 2. vagy 4. mellékletében szereplő kistérségek területén lévő települések,

c) azon önkormányzatok, amelyek a 2011. évben az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatásában részesültek,

d) azon önkormányzatok és társulásaik, amelyek a Környezet és Energia Operatív Program ivóvízminőség-javító programban érintettek, ugyanezen program keretében megvalósuló ivóvízminőség-javító beruházásaikhoz,

e) jogi személyiségű - önkormányzatok közötti - társulások, amelyek támogatást kizárólag az uniós támogatási szerződésben kedvezményezettként feltüntetett, valamint az a), b) vagy c) pont szerinti feltételeknek megfelelő tagjaik által biztosítani szükséges saját forrás alapján igényelhetnek,

f) a megyei önkormányzatok.

A támogatásról a helyi önkormányzatokért felelős miniszter dönt. A döntés az EU Önerő Alap támogatásról a fejlesztés teljes időszakára - előre ütemezetten - történik.

Magyarország európai uniós derogációs kötelezettségének határidőben történő megvalósítása érdekében az egészséges ivóvíz-beruházásokra ígérvény adható.

9. Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása

Előirányzat: 2 400,0 millió forint

Az előirányzat a rászoruló gyermekek nyári étkeztetését biztosító települési önkormányzatok feladatellátásának támogatására szolgál. Az előirányzatból támogatást az a települési önkormányzat igényelhet, amely vállalja, hogy a nyári időszakban a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek számára étkeztetést biztosít.

10. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések

Előirányzat: 4 870,0 millió forint

a) Egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás

Előirányzat: 700,0 millió forint

aa) Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása

Az előirányzatból támogatást igényelhet a települési önkormányzat, továbbá az intézményi társulás székhely önkormányzata a kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézménye fejlesztésére, felújítására. Az igényelhető maximális támogatás mértéke 30,0 millió forint.

ab) Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás

Az előirányzatból támogatást igényelhet a települési önkormányzat a tulajdonában lévő, sportlétesítményként üzemelő létesítmény fejlesztésére, felújítására, illetve új sportlétesítmény létrehozására. Az igényelhető maximális támogatás mértéke 20,0 millió forint.

ac) Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása

Az előirányzatból támogatást igényelhet a települési önkormányzat a közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása érdekében. Az igényelhető maximális támogatás mértéke 10,0 millió forint.

Nem nyújtható az aa)-ac) pont szerinti támogatás olyan pályázathoz, amely a megjelölt műszaki tartalomra uniós vagy egyéb nemzeti támogatásban részesül. A támogatással létrehozott ingatlanvagyon a beruházás megvalósításától számított tíz évig nem idegeníthető el, kivéve, ha az elidegenítést műszaki vagy szakmai okok teszik szükségessé, és az abból származó ellenértéket a kedvezményezett a támogatási cél szerinti további feladatokra fordítja. Az elidegenítés egyedi kérelem alapján a helyi önkormányzatokért felelős miniszter engedélyével történhet.

b) A Széll Kálmán tér felújításának, a térség tömegközlekedési kapcsolatai, Káposztásmegyer vasúti és egyéb fővárosi közösségi közlekedés fejlesztésének támogatása

Előirányzat: 1 000,0 millió forint

Az előirányzat nyújt fedezetet a Széll Kálmán tér felújítása, a térség tömegközlekedési kapcsolatai fejlesztése, a budai fonódó villamoshálózat kiépítése, valamint a fogaskerekű felújítása és Széll Kálmán térre való behozatala támogatásának 2013. évi ütemére. Az előirányzat szolgál forrásul továbbá a Káposztásmegyer vasúti megállóhely és közúti kapcsolatai megvalósításának és egyéb fővárosi közösségi közlekedés fejlesztésének támogatása 2013. évi ütemére.

c) Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának támogatása

Előirányzat: 500,0 millió forint

Az előirányzat nyújt fedezetet az egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartása támogatásának 2013. évi ütemére.

d) Római parti árvízvédelmi védmű megvalósításának támogatása

Előirányzat: 500,0 millió forint

Az előirányzat a Római parti árvízvédelmi védmű megvalósítása támogatásának 2013. évi ütemét szolgálja.

e) Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása

Előirányzat: 1 500,0 millió forint

Az előirányzat a fővárosi kerületek burkolatlan útállományának kerületi hosszúsága arányában a Központi Statisztikai Hivatal 2008. december 31-ei állapotnak megfelelően elkészített Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program 1390/03 „A helyi közutak adatai adatgyűjtés” alapján illeti meg a kerületi önkormányzatot. A támogatás a burkolatlan utak szilárd burkolattal való ellátására, a csapadékvíz elvezetésére, valamint a burkolás közvetlen előfeltételéül szolgáló mellékgyűjtő és főgyűjtő csatornaszakaszok megépítésére használható fel. A támogatás elsődlegesen a csatornázott, de burkolatlan utak szilárd burkolattal való ellátására szolgál. Ha az útépítési engedély az út szilárd burkolattal való kiépítését jelzőlámpa építésével engedélyezi, a támogatásból annak költségei is elszámolhatók. Ha a csatornázott területek szilárd burkolattal történő ellátásánál a támogatás nem kerül teljes egészében felhasználásra, a támogatás a csapadékvíz-elvezető csatorna építésével egyidejűleg (azonos beruházásban) megvalósuló útburkolásra fordítható.

Az igénybevett támogatás elszámolása a tárgyévben jogszerűen felmerült kiadások figyelembevételével, a kerületi önkormányzathoz beérkezett, a kerületi önkormányzat által igazolt számlák alapján történik. A támogatás folyósítása az alábbiak szerint történik: január 25-éig 500 millió forint, április 25-éig 500 millió forint, július 25-éig 500 millió forint.

f) Ferihegyi út meghosszabbítása

Előirányzat: 670,0 millió forint

Az előirányzat a Ferihegyi út meghosszabbítása támogatásának 2013. évi ütemét szolgálja.

Felhatalmazást kap a fejlesztéspolitikáért felelős miniszter, hogy támogatási szerződést kössön a Fővárosi Önkormányzattal a b) és c) pont szerinti,valamint Budapest Főváros XVII. Rákosmente Önkormányzatával az f) pont szerinti támogatás felhasználásának részletes szabályairól.

Felhatalmazást kap a vízgazdálkodási szervezetek irányításáért felelős miniszter, hogy a Fővárosi Önkormányzattal támogatási szerződést kössön a d) pont szerinti támogatás felhasználásának részletes szabályairól.

11. „ART” mozihálózat digitális fejlesztésének (digitalizációjának) támogatása

Előirányzat: 100,0 millió forint

Az előirányzatból támogatást azon „art” mozit fenntartó, illetve nem önkormányzati tulajdonban lévő „art” mozit támogató települési önkormányzat igényelhet, amely vállalja, hogy a támogatással e mozik digitális vetítésre történő átállásának műszaki, technikai feltételeit biztosítja.

12. Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása

Előirányzat: 780,0 millió forint

Az előirányzatból támogatást igényelhet a települési önkormányzat az általa fenntartott nyilvános könyvtár állománygyarapításához, a közművelődési infrastruktúra technikai, műszaki fejlesztéséhez, valamint az általa fenntartott muzeális intézmények szakmai fejlesztéséhez.

13. A 2012. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása

Előirányzat: 1 250,0 millió forint

Az előirányzat szolgál a települési önkormányzati intézményrendszerben foglalkoztatottak 2012. december havi keresete után járó bérkompenzációjának támogatására.

A támogatás a települési önkormányzatokat a költségvetési szerveknél és az egyházak közcélú tevékenységet folytató intézményeinél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációjáról szóló 371/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak szerint illeti meg.

14. A pécsi Zsolnay Kulturális Negyed és a Kodály Központ működésének támogatása

Előirányzat: 500,0 millió forint

A támogatás Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatát illeti meg azzal, hogy - a Zsolnay Örökség Kezelő Nonprofit Kft.-n keresztül - a Zsolnay Kulturális Negyed és a Kodály Központ üzemeltetéséhez és programjainak megvalósításához használható fel.

Felhatalmazást kap a kultúráért felelős miniszter, hogy - a helyi önkormányzatokért felelős miniszterrel egyeztetve - a támogatás igénylésének, folyósításának, felhasználásának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatával támogatási szerződést kössön.

15. Üdülőhelyi feladatok támogatása

Előirányzat: 9 437,0 millió forint

A támogatás a települési önkormányzatot idegenforgalmi célú kiadásaihoz illeti meg. Mértéke az üdülővendégek tartózkodási ideje alapján beszedett idegenforgalmi adó minden forintjához 1,5 forint. Késedelmi pótlék, bírság alapján nem igényelhető a hozzájárulás.

A támogatás az önkormányzatok számára a nettó finanszírozás keretében havi ütemekben, az üdülővendégek tartózkodási ideje alapján beszedett idegenforgalmi adó 2011. évi tény adatai alapján kerül folyósításra. A támogatással az üdülővendégek tartózkodási ideje alapján beszedett idegenforgalmi adó 2013. évi tény adatai alapján a 2013. évi beszámoló keretében kell elszámolniuk az önkormányzatoknak.

16. Biztos Kezdet Gyermekházak támogatása

Előirányzat: 293,0 millió forint

Az előirányzat a TÁMOP, illetve a Norvég Alap támogatásával a Biztos Kezdet projekt keretében létrehozott Gyermekházak fenntartásának támogatására szolgál. Igényelhetik a Biztos Kezdet Gyermekházat működtető települési önkormányzatok, a projektek TÁMOP-ból, illetve Norvég Alapból történt finanszírozásának lezárását követően.

17. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

Előirányzat: 814,0 millió forint

A támogatás a lakott külterülettel rendelkező települési önkormányzatokat a KEKKH által 2012. január 1-jei állapotra számított, a települési önkormányzat adatszolgáltatása alapján kimutatott külterületi lakosok száma arányában illeti meg. A támogatás folyósítása négy egyenlő részletben, minden negyedév első hónapjának 25-éig történik.

18. A kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedési feladat támogatása

Előirányzat: 10 000,0 millió forint

Az előirányzat a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 4. § (4) bekezdés c) pontja szerinti, a Fővárosi Önkormányzat által kötelezően ellátandó feladatok támogatására szolgál. A támogatás a fővárosi helyi közösségi közlekedés 2013. évi működésének támogatására fordítható.

Felhatalmazást kap a közlekedésért felelős miniszter és a helyi önkormányzatokért felelős miniszter, hogy - az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével - a támogatás folyósításáról, felhasználásáról, elszámolásáról és ellenőrzéséről a Fővárosi Önkormányzattal támogatási szerződést kössön.

A támogatás nem haladhatja meg az Európai Közösségek Tanácsának 1370/2007/EK rendelete alapján megállapított, a fővárosi helyi közlekedési közszolgáltatás ellátása során felmerülő veszteséget.

4. melléklet a 2012. évi CCIV. törvényhez

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

1. Önkormányzati fejezeti tartalék

Előirányzat: 24 493,0 millió forint

I. Az önkormányzati fejezeti tartalék előirányzatot növeli

a) az intézményátadásból felszabaduló olyan összeg, amely nem illeti meg az átvevőt,

b) a költségvetési évet megelőző évi elszámolás alapján a helyi önkormányzatok és társulásaik által költségvetési évben visszafizetett hozzájárulások és támogatások összege,

c) a kincstári felülvizsgálat, illetve az Állami Számvevőszék ellenőrzése alapján a helyi önkormányzatok és társulásaik által jogtalanul igénybe vett hozzájárulások és támogatások költségvetési évben visszafizetett összege,

d) a helyi önkormányzatok és társulásaik által költségvetési évben megfizetett igénybevételi, kiegészítő és késedelmi kamat összege,

e) a települési önkormányzatok és társulásaik által feladatmutató alapján igényelt normatív hozzájárulásoknak és támogatásoknak az államháztartásról szóló jogszabályokban meghatározott időpontokban és esetekben - a nem helyi önkormányzat vagy társulás részére történő feladatátadással összefüggő előirányzat-csökkenés kivételével - lemondott előirányzat összege.

II. Az önkormányzati fejezeti tartalék előirányzatot csökkenti a települési önkormányzatok és társulásaik által feladatmutató alapján igényelt normatív hozzájárulásoknak és támogatásoknak az államháztartásról szóló jogszabályokban meghatározott időpontokban és esetekben - a nem helyi önkormányzattól vagy társulástól történő feladatátvétellel összefüggő előirányzat-növelés kivételével - pótigényelt előirányzat összege.

III. Az önkormányzati fejezeti tartalék terhére a következő kifizetések teljesíthetők

a) a hozzájárulások és támogatások költségvetési évet megelőző évi elszámolása alapján a helyi önkormányzatok és társulásaik részéről a költségvetési évben keletkező pótigény összege,

b) a kincstári felülvizsgálat, illetve az Állami Számvevőszék ellenőrzése alapján a helyi önkormányzatokat és társulásokat pótlólagosan megillető hozzájárulások és támogatások költségvetési évben kifizetett összege,

c) az államháztartásról szóló jogszabályok alapján költségvetési évben a helyi önkormányzatokat és társulásaikat megillető igénybevételi, késedelmi és kiegészítő kamat összege.

IV. A tartalék előirányzat szolgál a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás forrásául.

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatást - Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 118. § (5) bekezdésére figyelemmel - kivételes esetben, működőképességüket veszélyeztető helyzet esetén igényelhetnek.

Az önkormányzat a támogatási igényt a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által működtetett informatikai rendszerben lezárja, és a rendszerből generált adatlapokat a kincstár illetékes területi szervéhez nyújtja be papír alapon.

Az igénylést a költségvetési év során április 30-áig, szeptember 10-éig és november 5-éig lehet benyújtani.

Támogatási igényt az önkormányzat a költségvetési évben legfeljebb két alkalommal nyújthat be, kivéve, ha olyan előre nem látható esemény következik be, amely az önkormányzat működőképességét veszélyezteti.

A kincstár a saját nyilvántartásából elérhető és az önkormányzattól - indokolt esetben helyszíni ellenőrzés során - rendelkezésre álló dokumentumokkal kiegészített igénylést megküldi a helyi önkormányzatokért felelős miniszternek és az államháztartásért felelős miniszternek.

A támogatásról a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter - a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által felkért bizottság javaslata alapján - a beérkező támogatási igények elbírálását követően folyamatosan, de legkésőbb 2013. december 20-áig együttesen dönt. Az önkormányzat működőképességét veszélyeztető esetben a döntés meghozatalára az igénylés beérkezését követően soron kívül kerülhet sor.

A támogatás önkormányzatonkénti összege a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján és az államháztartásért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzétételre kerül.

A támogatás átutalása a támogatási döntés meghozatalát követően haladéktalanul történik.

2. Szerkezetátalakítási tartalék

Előirányzat: 20 000,0 millió forint

Az előirányzat a közfeladatok átalakításával összefüggő, év közben jelentkező szerkezetátalakítási kiadások finanszírozására szolgál.

3. Megyei önkormányzati tartalék

Előirányzat: 1 500,0 millió forint

Az előirányzat szolgál a megyei önkormányzatok 2013. évi váratlan működési kiadásai támogatására működési bevételeik figyelembevételével.

4. A tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszterhes kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja

Előirányzat: 100,0 millió forint

a) Visszterhes kamattámogatást igényelhet az a helyi önkormányzat, amely a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló törvényben szabályozott eljárás keretében az egyezséget pénzügyi intézménytől felvett hitellel teremtette meg. Ha a kamattámogatás alapjául szolgáló hitel forinttól eltérő devizanemű, a kamattámogatást a Magyar Nemzeti Bank által a kamattámogatás esedékességét megelőző második munkanappal közzétett, az adott devizára vonatkozó középárfolyam figyelembevételével kell kiszámítani. A kamattámogatás feltételeit a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és a helyi önkormányzat megállapodásban rögzíti.

b) A helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásában közreműködő pénzügyi gondnokok díjához állami támogatás vehető igénybe. A pénzügyi gondnok díjának összege - az általános forgalmi adóval együtt - legalább 800 ezer forint, legfeljebb 3000 ezer forint.

A pénzügyi gondnok díjának folyósításáról - a bíróság díjmegállapító végzésének jogerőre emelkedését követően - a helyi önkormányzatokért felelős miniszter intézkedik.

5. melléklet a 2012. év CCIV. törvényhez

A központi alrendszer azon előirányzatai, melyek teljesülése módosítás nélkül eltérhet az előirányzattól

1. A teljesülés külön szabályozás nélkül is eltérhet az előirányzattól:

A B
1 X. KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM fejezetben
2 A büntetőeljárásról szóló törvény alapján megállapított kártalanítás (20. cím, 2. alcím, 17. jogcímcsoport)
3 Jogi segítségnyújtás (20. cím, 2. alcím, 18. jogcímcsoport)
4 Bűncselekmények áldozatainak kárenyhítése (20. cím, 2. alcím, 20. jogcímcsoport)
5 Céltartalékok (24. cím)
6 XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezetben
7 Állat- és növénykártalanítás (20. cím, 6. alcím)
8 Uniós programok árfolyam-különbözete (20. cím, 7. alcím, 1. jogcímcsoport)
9 XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM fejezetben
10 Kárrendezési célelőirányzat (25. cím, 2. alcím, 5. jogcímcsoport)
11 Szervezetátalakítási alap (25. cím, 30. alcím, 10. jogcímcsoport)
12 XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezetben
13 Peres ügyek (25. cím)
14 XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA fejezetben
15 Gyermekvédelmi Lakás Alap (20. cím, 17. alcím, 1. jogcímcsoport)
16 GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása (20. cím, 17. alcím, 7. jogcímcsoport)
17 Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék (20. cím, 55. alcím, 4. jogcímcsoport)
18 Családi támogatások (21. cím, 1. alcím)
19 Korhatár alatti ellátások (21. cím, 2. alcím)
20 Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások (21. cím, 3. alcím)
21 Közgyógyellátás (21. cím, 4. alcím, 1. jogcímcsoport)
22 XLI. ADÓSSÁGSZOLGÁLATTAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK fejezetben
23 Devizában fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai (1. cím)
24 A forintban fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai (2. cím)
25 Jutalékok és egyéb költségek (3. cím, 1. alcím)
26 Állampapírok értékesítését támogató kommunikációs kiadások (3. cím, 2. alcím)
27 XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI fejezetben
28 Lakástámogatások (29. cím)
29 Egyéb vállalati támogatások (30. cím, 2. alcím)
30 Normatív támogatások (30. cím, 3. alcím)
31 Szociálpolitikai menetdíj támogatás (31. cím)
32 Felszámolásokkal kapcsolatos kiadások (32. cím, 1. alcím, 4. jogcímcsoport)
33 Szanálással kapcsolatos kiadások (32. cím, 1. alcím, 5. jogcímcsoport)
34 Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése (32. cím, 1. alcím, 6. jogcímcsoport)
35 Egyéb vegyes kiadások (32. cím, 1. alcím, 11. jogcímcsoport)
36 1% SZJA közcélú felhasználása (32. cím, 1. alcím, 12. jogcímcsoport)
37 Mehib és Eximbank behajtási jutaléka (32. cím, 1. alcím, 19. jogcímcsoport)
38 Ügyfélnek visszajáró vámbiztosíték, egyéb vámvisszatérítések (32. cím, 1. alcím, 21. jogcímcsoport)
39 Gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj-visszaigénylés (32. cím, 1. alcím, 22. jogcímcsoport)
40 Állam által vállalt kezesség és viszontgarancia érvényesítése (33. cím)
41 Pénzbeli kárpótlás (34. cím, 2. alcím, 1. jogcímcsoport)
42 Az 1947-es párizsi békeszerződésből eredő kárpótlás (34. cím, 2. alcím, 2. jogcímcsoport)
43 Rokkantsági, rehabilitációs ellátások fedezetére átadott pénzeszköz (35. cím, 2. alcím, 5. jogcímcsoport)
44 Nemzetközi elszámolások kiadásai (36. cím)
45 Hozzájárulás az EU költségvetéséhez (37. cím)
46 Követeléskezelés költségei (41. cím)
47 Központi Nukleáris Pénzügyi Alap támogatása (42. cím, 3. alcím)
48 XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK fejezetben
49 Jótállással, szavatossággal kapcsolatos kifizetések (2. cím, 3. alcím, 1. jogcímcsoport)
50 Kezesi felelősségből eredő kifizetések (2. cím, 3. alcím, 2. jogcímcsoport)
51 Konszernfelelősség alapján történő kifizetések (2. cím, 3. alcím, 3. jogcímcsoport)
52 Egyéb bírósági döntésből eredő kiadások (2. cím, 3. alcím, 6. jogcímcsoport)
53 Egyéb szerződéses kötelezettségek (2. cím, 3. alcím, 7. jogcímcsoport)
54 Egyéb jogszabályból eredő kiadások (2. cím, 3. alcím, 8. jogcímcsoport)
55 Átcserélhető kötvény kamatfizetése (2. cím, 4. alcím, 4. jogcímcsoport)
56 ÁFA elszámolás (2. cím, 8. alcím)
57 XLIV. A NEMZETI FÖLDALAPPAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK fejezetben
58 Bírósági döntésből eredő kiadások (2. cím, 3. alcím, 5. jogcímcsoport)
59 LXIII. NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI ALAP fejezetben
60 Járulékkedvezmény megtérítés (1. cím, 7. alcím)
61 Álláskeresési ellátások (4. cím, 1. alcím)
62 Nyugdíjbiztosítási Alapnak átadás (4. cím, 4. alcím)
63 Bérgarancia kifizetések (5. cím)
64 TÁMOP 1.2 Foglalkoztatást ösztönző normatív támogatások (14. cím, 2. alcím)
65 LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP fejezetben
66 Öregségi nyugdíj (2. cím, 1. alcím, 1. jogcímcsoport)
67 Hozzátartozói nyugellátás (2. cím, 1. alcím, 3. jogcímcsoport)
68 Szolgálatfüggő nyugellátás (2. cím, 1. alcím, 6. jogcímcsoport)
69 Nyugdíjbiztosítás egyéb kiadásai (2. cím, 4. alcím)
70 Vagyongazdálkodás (3. cím)
71 LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP fejezetben
72 Terhességi-gyermekágyi segély (2. cím, 2. alcím, 1. jogcímcsoport)
73 Táppénz (2. cím, 2. alcím, 2. jogcímcsoport)
74 Külföldi gyógykezelés (2. cím, 2. alcím, 3. jogcímcsoport, 1. jogcím)
75 Kártérítési járadék (2. cím, 2. alcím, 4. jogcímcsoport)
76 Baleseti járadék (2. cím, 2. alcím, 5. jogcímcsoport)
77 Gyermekgondozási díj (2. cím, 2. alcím, 6. jogcímcsoport)
78 Rokkantsági, rehabilitációs ellátások (2. cím, 2. alcím, 7. jogcímcsoport)
79 Gyógyfürdő és egyéb gyógyászati ellátás támogatása (2. cím, 3. alcím, 2. jogcímcsoport)
80 Anyatej-ellátás (2. cím, 3. alcím, 3. jogcímcsoport)
81 Utazási költségtérítés (2. cím, 3. alcím, 6. jogcímcsoport)
82 Nemzetközi egyezményből eredő és külföldön történő ellátások kiadásai (2. cím, 3. alcím, 7. jogcímcsoport)
83 Kifizetőhelyeket megillető költségtérítés (2. cím, 4. alcím, 4. jogcímcsoport, 1. jogcím)
84 Postaköltség (2. cím, 4. alcím, 4. jogcímcsoport, 2. jogcím)
85 Egyéb kiadások (2. cím, 4. alcím, 4. jogcímcsoport, 3. jogcím)
86 Gyógyszergyártók ellentételezése, elszámolási különbözet rendezése (2. cím, 4. alcím, 4. jogcímcsoport, 5. jogcím)
87 Vagyongazdálkodás (3. cím)

2. Az előirányzat a Kormány jóváhagyásával túlléphető:

A B
1 VIII. ÜGYÉSZSÉG fejezetben
2 Jogerősen megállapított kártérítések célelőirányzata (3. cím, 4. alcím)
3 XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezetben
4 Peres ügyek (20. cím, 13. alcím)
5 XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM fejezetben
6 NATO és EU felajánlás alapján kialakításra kerülő készenléti alegységek alkalmazásának kiadásai (NRF, Battle Group és DCM) (8. cím, 2. alcím, 1. jogcímcsoport)
7 XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezetben
8 Víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás (20. cím, 1. alcím, 50. jogcímcsoport)
9 XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM fejezetben
10 Kötött segélyhitelezés (25. cím, 47. alcím)
11 XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezetben
12 Beruházás ösztönzési célelőirányzat (20. cím, 33. alcím, 1. jogcímcsoport)
13 Autópálya rendelkezésre állási díj (20. cím, 36. alcím, 1. jogcímcsoport)
14 A helyközi személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése (21. cím, 1. alcím, 3. jogcímcsoport)
15 A vasúti pályahálózat működtetésének költségtérítése (21. cím, 1. alcím, 4. jogcímcsoport)
16 LXIII. NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI ALAP fejezetben
17 Start-munkaprogram (8. cím)

3. Ha az európai uniós tagsághoz kapcsolódó támogatások felhasználása érdekében illetve e támogatások folyósításának elmaradása esetén életbe lépő átcsoportosítási szabályokra vonatkozó rendelkezésekben foglalt lehetőségek kimerültek, az együttes eredeti támogatási előirányzat 30%-ával, e fölött a Kormány döntése alapján túlléphető:

A B
1 XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezetben
2 Uniós programok kiegészítő támogatása (20. cím, 4. alcím)
3 Vidékfejlesztési és halászati programok (20. cím, 11. alcím)
4 XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezetben
5 Szolidaritási programok (20. cím, 9. alcím)
6 XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezetben
7 TEN-T projektek (20. cím, 32. alcím, 5. jogcímcsoport)
8 XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK fejezetben
9 Nemzeti Stratégiai Referenciakeret (2. cím, 4. alcím)
10 Területi Együttműködés (2. cím, 5. alcím)
11 Egyéb uniós előirányzatok (2. cím, 6. alcím)
12 Állami költségvetési kedvezményezettek sajáterő támogatása (2. cím, 7. alcím, 8. jogcímcsoport)
13 Budapest 4-es metróvonal építésének támogatása (2. cím, 7. alcím, 11. jogcímcsoport)

4. A nyugdíjszerű ellátásban részesülő személyek évközi ellátás-emelése végrehajtásával összefüggésben tételes elszámolás alapján a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter engedélyével túlléphető:

A B
1 XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA fejezetben
2 Folyósított ellátások utáni térítés (21. cím, 4. alcím, 4. jogcímcsoport)

5. A pénzügyi tranzakciós illeték megfizetéséhez kapcsolódóan az államháztartásért felelős miniszter engedélyével túlléphető:

A B
1 XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM fejezetben
2 Magyar Államkincstár, Működési költségvetés, Dologi kiadások előirányzat (8. cím, 1. előirányzat csoport, 3. kiemelt előirányzat)

6. melléklet a 2012. évi CCIV. törvényhez

Kötelezettségvállalási keret-előirányzatok

millió forint
A Nemzeti Stratégiai Referenciakeret 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Összesen
keret-előirányzatai EU forrás
Gazdaságfejlesztés Operatív Program 0,0 99 918,5 119 740,5 133 922,0 146 717,4 144 913,9 150 997,7 796 210,2
Közlekedés Operatív Program 0,0 161 292,2 243 876,2 280 706,1 293 405,8 343 698,5 362 078,5 1 685 057,3
Társadalmi megújulás Operatív Program 0,0 154 743,4 158 081,2 153 739,4 158 801,5 166 322,3 173 879,3 965 567,2
Államreform Operatív Program 0,0 7 618,9 7 405,1 6 646,5 6 164,9 6 196,6 6 457,3 40 489,3
Elektronikus közigazgatás Operatív Program 0,0 17 463,4 17 386,2 16 239,5 15 927,6 15 726,3 16 432,3 99 175,2
Társadalmi infrastruktúra Operatív Program 0,0 78 304,9 71 258,0 74 531,7 90 192,5 87 817,3 92 189,9 494 294,1
Környezet és energia Operatív Program 0,0 104 543,7 171 170,1 207 955,0 218 336,9 227 898,5 239 295,0 1 169 199,3
Nyugat-dunántúli Operatív Program 0,0 18 632,9 19 972,2 20 787,6 23 183,2 22 565,1 23 703,0 128 844,0
Közép-dunántúli Operatív Program 0,0 20 407,5 21 874,3 22 767,4 25 391,1 24 714,1 25 960,5 141 114,9
Dél-dunántúli Operatív Program 0,0 28 331,4 30 367,7 31 607,6 35 250,1 34 310,2 36 040,5 195 907,5
Dél-alföldi Operatív Program 0,0 30 082,3 32 244,5 33 561,0 37 428,6 36 430,6 38 267,8 208 014,6
Észak-alföldi Operatív Program 0,0 39 176,9 41 992,8 43 707,3 48 744,2 47 444,5 49 837,1 270 902,8
Észak-magyarországi Operatív Program 0,0 36 310,3 38 920,1 40 509,2 45 177,5 43 973,0 46 190,5 251 080,6
Közép-magyarországi Operatív Program 0,0 118 567,6 101 557,0 70 073,4 36 208,4 36 471,6 36 740,2 399 618,1
Végrehajtás Operatív Program 0,0 7 761,1 13 259,2 16 077,7 16 491,6 17 027,8 17 565,9 88 183,3
Összesen 2008-2013. évekre felosztásra került 923 154,8 1 089 105,1 1 152 831,4 1 197 421,2 1 255 510,4 1 315 635,5 6 933 658,4
Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap keret-előirányzatai 143 450,7 135 053,3 147 897,4 145 677,9 155 190,9 159 640,5 165 678,4 1 052 589,1
A Halászati Operatív Program keret-előirányzatai 0,0 1 594,5 1 679,5 1 732,6 1 930,7 1 768,8 1 853,5 10 559,6

7. melléklet a 2012. évi CCIV. törvényhez

A közalkalmazotti fizetési osztályok első fizetési fokozata szerinti garantált illetmények havi összege forintban, valamint a fizetési fokozatokhoz tartozó legkisebb szorzószámok 2013. évben

Fizetési Fizetési osztályok
fokozatok A B C D E F G H I J
1. 69 000 77 000 78 000 79 000 89 000 122 000 127 000 129 500 142 000 154 500
2. 1,0175 1,0175 1,0200 1,0250 1,0275 1,0350 1,0350 1,0500 1,0450 1,0600
3. 1,0350 1,0350 1,0400 1,0500 1,0550 1,0725 1,0725 1,1000 1,1025 1,1350
4. 1,0525 1,0525 1,0650 1,0750 1,0900 1,1100 1,1100 1,1500 1,1675 1,2100
5. 1,0700 1,0700 1,0900 1,1000 1,1250 1,1475 1,1475 1,2000 1,2425 1,2850
6. 1,0875 1,0875 1,1125 1,1250 1,1600 1,1850 1,1850 1,2600 1,3175 1,3600
7. 1,1075 1,1075 1,1375 1,1525 1,1975 1,2225 1,2225 1,3350 1,3925 1,4200
8. 1,1275 1,1400 1,1625 1,1875 1,2350 1,2650 1,2725 1,4100 1,4675 1,4825
9. 1,1500 1,1725 1,1950 1,2250 1,2725 1,3075 1,3325 1,4850 1,5275 1,5450
10. 1,1725 1,2075 1,2300 1,2625 1,3100 1,3675 1,3950 1,5600 1,5875 1,6075
11. 1,1950 1,2425 1,2675 1,3000 1,3475 1,4275 1,4575 1,6250 1,6475 1,6700
12. 1,2175 1,2775 1,3050 1,3375 1,3775 1,4875 1,5200 1,6900 1,7075 1,7325
13. 1,2400 1,3125 1,3425 1,3750 1,4075 1,5475 1,5825 1,7550 1,7775 1,8025
14. 1,2625 1,3500 1,3800 1,4125 1,4425 1,6075 1,6450 1,8200 1,8475 1,8725

8. melléklet a 2012. évi CCIV. törvényhez

A személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekvédelmi közfeladatot ellátó intézmény nem állami fenntartóját megillető támogatások

A központi költségvetés - a hajléktalanok átmeneti intézményei kivételével - a nem állami szociális fenntartónak a következő támogatásokat biztosítja.

I. Szakmai dolgozók átlagbére alapján számított béralapú támogatása

SZAKMAI DOLGOZÓK ÁTLAGBÉRÉNEK ELISMERT ÖSSZEGE: 2 606 040 Ft/év/foglalkoztatott

A központi költségvetés a Kjt., valamint a Kjt. szociális ágazatban történő végrehajtását szabályozó kormányrendelet, továbbá egyéb, a kereseteket meghatározó jogszabályok alapján elismert átlagbér alapú feladathoz kötött támogatást biztosít - a II. pontban található ellátás kivételével - a bentlakást nyújtó szociális - kivéve hajléktalanok átmeneti intézményei - és gyermekvédelmi szakellátási intézmény nem állami fenntartói részére. Az átlagbér alapú támogatás a fenntartók által foglalkoztatott munkatársak béréhez valamint az ehhez kapcsolódó, 27% mértékkel számított szociális hozzájárulási adójához jár, és az intézmény működésével összefüggésben használható fel.

A támogatás éves összegének meghatározása

aa) Az intézményekben ellátottak számának meghatározása

A nem állami szociális fenntartó jogszabályban meghatározottak szerinti igénylés keretében adatot szolgáltat az általa fenntartott intézmények ellátotti létszámáról, amely nem lehet több éves szinten a működési engedélyben szereplő létszám 100%-nál. Az ellátottak számának meghatározása során a tervezéskor az intézményben ellátottak éves becsült gondozási napjainak számát 365-tel kell osztani, az elszámolásnál az ellátottak gondozási napokra vonatkozó nyilvántartása szerint összesített éves gondozási napok számát 365-tel kell osztani.

ab) A számított szakmai munkatárs létszám meghatározása

Gsz = L/4

ahol:

Gsz = 2013. évre számított szakmai munkatársak létszáma két tizedesre kerekítve,

L = adott évre aa) alpont szerinti összes ellátotti létszám.

ac) A szolgáltatásokhoz kapcsolódó támogatás éves összegének (T) meghatározása

T = Gsz*Ksz*2 606 040

ahol:

Ksz = az alábbi táblázat szerinti szolgáltatás biztosításához kapcsolódó korrekciós szorzószám, szolgáltatásonként.

A B C D
1 Főtípus Típus Altípus Szorzó szám Kiegészítő rendelkezések

2
idősek otthona (átlagos ellátás)
1,00
A támogatást azok a fenntartók vehetik igénybe, amelyek idősek otthonát a Szoctv.-ben szabályozott módon tartanak fenn.
3 idősek otthona (demens ellátás) 1,18 A támogatást igénybe vehetik azok a fenntartók, amelyek a Szoctv.-ben szabályozott módon a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal, vagy a Pszichiátriai/Neurológiai Szakkollégium által befogadott demencia centrum, vagy pszichiáter, neurológus, geriáter szakorvos demencia kórkép súlyos fokozatát igazoló szakvéleményével rendelkező demens betegek ellátását biztosítják. Az e pont szerinti támogatás vehető igénybe az idősek Szoctv. 57. § (2) bekezdése szerinti tartós bentlakásos intézményében és az emelt színvonalú férőhelyen ellátott, a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal, vagy a Pszichiátriai/Neurológiai Szakkollégium által befogadott demencia centrum, vagy pszichiáter, neurológus, geriáter szakorvos demencia kórkép súlyos fokozatát igazoló szakvéleményével rendelkező demens betegek után is.
4
ápolást, gondos-
kodást igénylő ellátás
idősek otthona (emelt szintű ellátás) 0,19 A támogatás az idősek otthonaiban a 2007. december 31-én hatályos Szoctv. 117/B. §-a alapján emelt színvonalú körülményeket és szolgáltatásokat biztosító, 2007. december 31-én a működési engedélyben meghatározott férőhelyen gondozott - a 3. altípus szerint súlyos demens betegnek nem minősülő - ellátottak után illeti meg a fenntartót.

5


pszichiátriai betegek otthona
1,22
A támogatást azok a fenntartók vehetik igénybe, amelyek a pszichiátriai betegek otthonát, intézményenként legalább 10 férőhellyel tartják fenn.

6

szenvedélybetegek otthona
1,22
A támogatást azok a fenntartók vehetik igénybe, amelyek a szenvedélybetegek otthonát, intézményenként legalább 10 férőhellyel tartják fenn.
7
fogyatékos személyek otthona 1,22 A támogatást azok a fenntartók vehetik igénybe, amelyek fogyatékos személyek (látás-, mozgás-, értelmi és halmozottan fogyatékos személyek) ápoló-gondozó otthonát intézményenként legalább 10 férőhellyel tartják fenn.

8

hajléktalanok otthona
1,00
A támogatást azok a fenntartók vehetik igénybe, amelyek a Szoctv.-ben szabályozott módon hajléktalanok otthonát tartanak fenn.

9

pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye
1,22
A támogatást azok a fenntartók vehetik igénybe, amelyek pszichiátriai betegek rehabilitációs intézményét, intézményenként legalább 10 férőhellyel tartják fenn.

10
Szociális [Szoc. tv. 57. §
szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye
1,22
A támogatást azok a fenntartók vehetik igénybe, amelyek szenvedélybetegek rehabilitációs intézményét, intézményenként legalább 10 férőhellyel tartják fenn.
11 (2) bekezdés, a hajléktalanok átmeneti
rehabilitációs intézmény
fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye 1,22 A támogatást azok a fenntartók vehetik igénybe, amelyek fogyatékos személyek rehabilitációs intézményét, intézményenként legalább 10 férőhellyel tartják fenn.
12 intézményei kivételével]
hajléktalan személyek rehabilitációs intézménye 1,00 A támogatást azok a fenntartók vehetik igénybe, amelyek a Szoctv.-ben szabályozott módon hajléktalan személyek rehabilitációs intézményét tartanak fenn.
13
fogyatékos személyek
rehabilitációs célú
lakóotthona
0,96 A támogatásra jogosultak azok a fenntartók, amelyek a Szoctv. 85/A. §-ának megfelelő fogyatékosok rehabilitációs célú lakóotthonát üzemeltetnek.
14

lakóotthonok
fogyatékos személyek
ápoló-gondozó célú
lakóotthona
1,27 A támogatásra jogosultak azok a fenntartók, amelyek a Szoctv. 85/A. §-nak megfelelő ápoló-gondozó célú lakóotthont üzemeltetnek.

15


pszichiátriai betegek
rehabilitációs célú
lakóotthona

0,96
A támogatásra jogosultak azok a fenntartók, amelyek a Szoctv. 85/A. §-ának megfelelő pszichiátriai betegek rehabilitációs célú lakóotthonát üzemeltetnek.

16
szenvedélybetegek
rehabilitációs célú
lakóotthona

0,96
A támogatásra jogosultak azok a fenntartók, amelyek a Szoctv. 85/A. §-nak megfelelő szenvedélybetegek rehabilitációs célú lakóotthonát üzemeltetnek.
17 időskorúak gondozóháza 1,00 A támogatást azok a fenntartók vehetik igénybe, amelyek a Szoctv.-ben szabályozott módon időskorúak gondozóházát tartanak fenn.

18
átmeneti elhelyezést nyújtó fogyatékos személyek gondozóháza
1,11
A támogatást azok a fenntartók vehetik igénybe, amelyek a Szoctv.-ben szabályozott módon fogyatékos személyek gondozóházát tartanak fenn

19
intézmények pszichiátriai betegek átmeneti otthona
1,11
A támogatást azok a fenntartók vehetik igénybe, amelyek a Szoctv.-ben szabályozott módon pszichiátriai betegek átmeneti otthonát tartanak fenn.

20

szenvedélybetegek átmeneti otthona
1,11
A támogatást azok a fenntartók vehetik igénybe, amelyek a Szoctv.-ben szabályozott módon szenvedélybetegek átmeneti otthonát tartanak fenn.

21
támogatott
lakhatás

támogatott lakhatás

1,27
A támogatást azok a fenntartók vehetik igénybe, amelyek a Szoctv. 75. § (1) bekezdés alapján tartanak fenn támogatott lakhatást.
22 gyermekotthonban
biztosított otthont nyújtó ellátás
1,33 A támogatást a gyerekvédelmi szakellátást nyújtó fenntartó veheti igénybe, azokra - gyámhatósági határozattal átmeneti vagy tartós nevelésbe vett, illetve ideiglenes hatállyal elhelyezett - 3-17 éves
23 lakásotthonban biztosított otthont nyújtó ellátás 1,33 gyermekekre, akik az általa fenntartott gyermekotthonban, lakásotthonban kerültek elhelyezésre és nem minősítették őket különleges vagy speciális szükségletűnek.
24 különleges
gyermekotthonban,
gyermekotthonban
biztosított gyermekvédelmi
különleges ellátás
1,50 A támogatást a fenntartó a Gyvt. vagy a Szoctv. hatálya alá tartozó intézményében ellátott:
- ideiglenes hatállyal elhelyezett a Gyvt. 53. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 0-3 éves életkorú különleges szükségletű gyermekek,
25 különleges lakásotthonban,
lakásotthonban biztosított
gyermekvédelmi
különleges ellátás
1,50 - ideiglenes hatállyal elhelyezett nem magyar állampolgárságú a gyermekvédelmi szakértői bizottság szakvéleménye és a gyámhivatal határozata alapján különleges szükségletű gyermekek,
- átmeneti vagy tartós nevelésbe vett, a gyermekvédelmi szakértői bizottság szakvéleménye és a gyámhivatal
26
otthont nyújtó ellátás

szociális törvény hatálya
alá tartozó intézményben
biztosított gyermekvédelmi
különleges ellátás
1,50 határozata alapján a Gyvt. 53. § (2) bekezdés a) pontja szerinti különleges szükségletű gyermekek után veheti igénybe.
A támogatás igénybevételének megalapozásához a kora miatt különleges ellátást igénylő gyermek esetében a gyermekvédelmi szakértői bizottság szakvéleménye nem szükséges.
27
speciális
gyermekotthonban,
gyermekotthonban
biztosított gyermekvédelmi
speciális ellátás
1,55A támogatást a fenntartó a Gyvt. vagy a Szoctv. hatálya alá tartozó intézményében ellátott:
28
speciális lakásotthonban,
lakásotthonban biztosított
gyermekvédelmi speciális ellátás
1,55 - ideiglenes hatállyal elhelyezett nem magyar állampolgárságú a gyermekvédelmi szakértői bizottság szakvéleménye és a gyámhivatal határozata alapján speciális szükségletű gyermekek,
- átmeneti vagy tartós nevelésbe vett, a gyermekvédelmi szakértői bizottság szakvéleménye és a gyámhivatal
29
Gyermek-
védelem
(Gyvt. 15. § (3) bekezdés a) és b) pontja)
szociális törvény hatálya
alá tartózó intézményben
biztosított gyermekvédelmi
speciális ellátás
1,55 határozata alapján a Gyvt. 53. § (2) bekezdés b) pontja szerinti speciális szükségletű gyermekek után veheti igénybe.
30 Gyvt. 93. § (1) bekezdés b) vagy c) pontja alapján
utógondozó otthonban biztosított utógondozói ellátás
1,10
31
Gyvt. 93. § (1) bekezdés b) vagy c) pontja alapján
gyermekotthonban, lakásotthonban biztosított
utógondozói ellátás
1,10

Támogatás vehető igénybe a fenntartó által - gyámhivatal határozata alapján - a Gyvt. 93. § (1) bekezdés b) vagy c) pontjában meghatározott ok miatt, a Gyvt. 53/A. §-a szerinti utógondozói ellátásban részesített 18-25 éves korú fiatal felnőtt után.
32 utógondozói ellátás Gyvt. 93. § (1) bekezdés b) vagy c) pontja alapján különleges és speciális
gyermekotthonban,
különleges és speciális
lakásotthonban biztosított
utógondozói ellátás
1,10
33 Gyvt. 93. § (1) bekezdés b)
vagy c) pontja alapján
külső férőhelyen biztosított
utógondozói ellátás
1,15
34 Gyvt. 93. § (1) bekezdés a) pontja alapján biztosított
utógondozói ellátás
gyermekotthonban/lakásott honban, különleges
gyermekotthonban/
lakásotthonban, speciális
gyermekotthonban/
lakásotthonban,
utógondozó otthonban,
külsőférőhelyen
0,88 Támogatás vehető igénybe a fenntartó által - gyámhivatal határozata alapján - a Gyvt. 93. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott ok miatt, a Gyvt. 53/A. §-a szerinti utógondozói ellátásban részesülő 18-21 éves korú, fiatal felnőtt után.

II. Nevelőszülői elhelyezés támogatása

A központi költségvetés feladathoz kötött támogatást biztosít a Gyvt. szerinti nevelőszülői elhelyezést, nevelőszülői hálózatban biztosító fenntartónak, a következők szerint.

T = At * Ksz

ahol

T = a támogatás összege,

At= alaptámogatás, amely egyenlő a 2. melléklet III. pont 3. l) alpontjában meghatározott támogatás összegével

Ksz= korrekciós szorzó, amely ellátottanként:

a) nevelőszülőnél biztosított otthont nyújtó ellátás esetén: 1,18;

b) nevelőszülőnél biztosított különleges ellátás esetén: 1,34;

c) nevelőszülőnél biztosított speciális ellátás esetén: 1,39;

d) nevelőszülőnél a Gyvt. 93. § (1) bekezdés b) vagy c) pontjában meghatározott ok miatt, a Gyvt. 53/A. §-a szerint biztosított utógondozói ellátás esetén: 1,08;

e) nevelőszülőnél a Gyvt. 93. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott ok miatt, a Gyvt. 53/A. §-a szerint biztosított utógondozói ellátás esetén: 0,9.

A nevelőszülői elhelyezés támogatásának igénybevételére vonatkozó szabályok:

a) A nevelőszülőnél biztosított otthont nyújtó ellátás esetén alkalmazandó korrekciós szorzóval számított támogatást a nevelőszülői hálózatot fenntartó veheti igénybe, azok után a - gyámhatósági határozattal átmeneti vagy tartós nevelésbe vett, illetve ideiglenes hatállyal elhelyezett - 3-17 éves gyermekek után, akik nevelőszülőnél, vagy hivatásos nevelőszülőnél kerültek elhelyezésre és nem minősítették őket különleges vagy speciális szükségletűnek.

b) A nevelőszülőnél biztosított különleges ellátás esetén alkalmazandó korrekciós szorzóval számított támogatást a nevelőszülői hálózatot fenntartó veheti igénybe

ba) az ideiglenes hatállyal elhelyezett, a Gyvt. 53. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 0-3 éves életkorú különleges szükségletű gyermekek,

bb) ideiglenes hatállyal elhelyezett nem magyar állampolgárságú a gyermekvédelmi szakértői bizottság szakvéleménye és a gyámhivatal határozata alapján különleges szükségletű gyermekek,

bc) gyámhatósági határozattal átmeneti vagy tartós nevelésbe vett, a gyermekvédelmi szakértői bizottság szakvéleménye és a gyámhivatal határozata alapján a Gyvt. 53. § (2) bekezdés a) pontja szerinti különleges szükségletű gyermekek

után, ha a gyermekek nevelőszülőnél, vagy hivatásos nevelőszülőnél kerültek elhelyezésre.

A nevelőszülőnél biztosított különleges ellátás támogatására való jogosultság megalapozásához a kora miatt különleges ellátást igénylő gyermek esetében a gyermekvédelmi szakértői bizottság szakvéleménye nem szükséges.

c) A nevelőszülőnél biztosított speciális ellátás esetén alkalmazandó korrekciós szorzóval számított támogatást a nevelőszülői hálózatot fenntartó veheti igénybe

ca) az ideiglenes hatállyal elhelyezett nem magyar állampolgárságú, a gyermekvédelmi szakértői bizottság szakvéleménye és a gyámhivatal határozata alapján speciális szükségletű gyermekek,

cb) gyámhatósági határozattal átmeneti vagy tartós nevelésbe vett, a gyermekvédelmi szakértői bizottság szakvéleménye és a gyámhivatal határozata alapján a Gyvt. 53. § (2) bekezdés b) pontja szerinti speciális szükségletű gyermekek

után, ha a gyermekek nevelőszülőnél, vagy hivatásos nevelőszülőnél kerültek elhelyezésre.

d) A nevelőszülőnél biztosított utógondozói ellátás esetén alkalmazandó korrekciós szorzóval számított támogatást a nevelőszülői hálózatot fenntartó veheti igénybe - gyámhivatal határozata alapján - a Gyvt. 93. § (1) bekezdése b) vagy c) pontja szerinti ok miatt, a Gyvt. 53/A. §-a szerinti utógondozói ellátásban részesített, 18-25 éves korú fiatal felnőtt után, ha a fiatal felnőtt nevelőszülőnél, vagy hivatásos nevelőszülőnél került elhelyezésre.

e) A nevelőszülőnél biztosított utógondozói ellátás esetén alkalmazandó korrekciós szorzóval számított támogatást a nevelőszülői hálózatot fenntartó veheti igénybe - gyámhivatal határozata alapján - a Gyvt. 93. § (1) bekezdése a) pontja szerinti ok miatt, a Gyvt. 53/A. §-a szerinti utógondozói ellátásban részesített, 18-21 éves korú fiatal felnőtt után, ha a fiatal felnőtt nevelőszülőnél, vagy hivatásos nevelőszülőnél került elhelyezésre.

f) Az ellátottak számának meghatározása során a tervezéskor az intézményben ellátottak éves becsült gondozási napjainak számát 365-tel kell osztani, az elszámolásnál az ellátottak gondozási napokra vonatkozó nyilvántartása szerint összesített éves gondozási napok számát 365-tel kell osztani.

III. Kiegészítő szabályok

1. A nem állami szociális fenntartó a Kormány rendeletében meghatározott adatszolgáltatási rend szerint szolgáltat adatot a kincstár fenntartó székhelye szerint illetékes területi szerve részére.

2. Gondozási napként egy ellátott egy napi intézményi ellátását kell figyelembe venni, amely az intézménybe történő felvétel napjával kezdődik és annak végleges elhagyásával fejeződik be. A gondozási napok számításánál az ideiglenesen - egészségügyi vagy egyéb okból - távollévőket is figyelembe kell venni. Az intézményi jogviszony egy évi folyamatos távollét esetén megszűnik.

3. A támogatást az a nem állami szociális fenntartó veheti igénybe, amely

a) az adott szociális szolgáltatásra, illetve gyermekjóléti, gyerekvédelmi szolgáltató tevékenységre jogerős működési engedéllyel rendelkeznek, továbbá az intézményt jogszabályokban meghatározott szakmai szabályoknak megfelelően tartja fenn és

b) a Szoctv. 58/A. § (2), (2a) és (2e) bekezdése, illetve a Gyvt. 145. § (2)-(2c) bekezdése alapján új szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltatóra, intézményre, hálózatra, új ellátotti létszámra, illetve új férőhelyre - külön jogszabályban meghatározott kivételekkel - befogadást nyertek.

4. A támogatás igénybevételének feltétele az ellátottak adatainak - a Szoctv. 20/C. § (1)-(4) bekezdése, illetve a Gyvt. 139. § (2) és (3) bekezdése szerinti - nyilvántartásba vétele. A támogatás igénybevételére a nem állami szociális fenntartó attól az időponttól jogosult, amikor a nyilvántartásba vettek ellátását ténylegesen megkezdte.

5. A támogatás teljes összege abban az esetben jár, ha az intézmény a tárgyév egészében működési engedély alapján működik. Ha az intézmény nem egész évben működik, a támogatás a működés megkezdését követő hónap 1-jétől megszűnése hónapjának utolsó napjáig időarányosan jár. Ha a működési engedély a hónap első napjától érvényes, és a szolgáltatás, intézmény ezen időponttól jogszerűen működik, e hónapra a támogatás igénybe vehető.

6. Az intézményben a Szoctv. 92/K. § (5) bekezdés b) pontja alapján az ellátottak száma egyetlen napon sem haladhatja meg a működési engedélyben meghatározott férőhelyszám 105%-át, éves átlagban pedig a férőhelyszám 100%-át. A Gyvt. 100. § (5) bekezdése alapján az otthont nyújtó ellátás, utógondozói ellátás nevelőszülő, illetve gyermekotthon, utógondozó otthon által történő biztosítása esetén az ellátottak száma éves átlagban nem haladhatja meg a fenntartó által működtetett - a működési engedélyben meghatározott - nevelőszülői, illetve gyermekotthoni összférőhelyszám 100%-át.

7. Átmeneti elhelyezést nyújtó intézménynek minősül a heti jelleggel, meghatározott időszakhoz kötődően folyamatosan működő, valamint határozott időtartamra elhelyezést biztosító intézmény, így különösen az időskorúak, fogyatékosok, pszichiátriai és szenvedélybetegek gondozóháza, otthonháza.

8. A 16-35 év közötti drog- és szenvedélybeteg személyeket ellátó intézmények (szenvedélybetegek otthona, rehabilitációs intézménye, rehabilitációs lakóotthona) esetében a támogatás az OEP finanszírozással együtt is igénybe vehető.

9. A gyermekvédelmi szakellátáshoz kapcsolódó támogatás igénybevételére a következő sajátos szabályok vonatkoznak:

a) ha a gyermekvédelmi szakellátásban részesülő gyermek bölcsődei vagy családi napközi ellátásban vagy gyermek, fiatal felnőtt köznevelési szolgáltatásban részesül, akkor a bölcsődei vagy családi napközi ellátást vagy a köznevelési szolgáltatást biztosító intézmény fenntartója jogosult a feladathoz kapcsolódóan a 35. § szerinti támogatás igénybevételére,

b) az otthont nyújtó ellátásban, utógondozói ellátásban részesülők gondozási napok szerinti nyilvántartását - elhelyezés-típusonként, ellátási szükségletekre bontva - jogszabályban meghatározott szerv vezeti az ellátást nyújtó intézmények adatszolgáltatása alapján,

c) ha a bentlakásos intézmény köznevelési feladatot is ellát, a nem állami fenntartó az intézményen belül oktatott tanulók alapján a feladatokhoz kapcsolódóan igénybe veheti a 35. § szerinti köznevelési célú állami hozzájárulásokat és kiegészítő támogatásokat is.


  Vissza az oldal tetejére