Időállapot: közlönyállapot (2013.IV.19.)

2013. évi XLIV. törvény

a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény módosításáról * 

1. § A közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Köt.) 1. § (2) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

(A törvény hatálya nem terjed ki)

d) a nemzeti köznevelésről szóló törvény szerinti közösségi szolgálatra.”

2. § (1) A Köt. 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A fogadó szervezet a társadalmi esélyegyenlőség előmozdításáért felelős miniszternek (a továbbiakban: miniszter) köteles - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével előzetesen - bejelenteni az önkéntesek foglalkoztatását, és a bejelentett adatokban bekövetkező változásokat. A bejelentést a miniszter által e célra rendszeresített és a miniszter által vezetett minisztérium honlapján, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 14. § (1) bekezdése szerinti honlapon (a továbbiakban: Civil Információs Portál), valamint a kormányzati portálon közzétett adatlapon vagy elektronikus űrlapon kell teljesíteni. Az adatlap és az elektronikus űrlap adattartalmát az 1. melléklet határozza meg.”

(2) A Köt. 11. § (3)-(4b) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(3) A bejelentéshez csatolni kell

a) helyi önkormányzatok társulása esetén a társulási megállapodás másolatát;

b) civil szervezet és közhasznú szervezet esetén

ba) a hatályos létesítő okirat másolatát, és

bb) a fogadó szervezet adatairól a nyilvántartást vezető bíróság által kiállított, harminc napnál nem régebbi kivonatot, a cégkivonat kivételével;

c) az egyházak nyilvántartásába fel nem vett belső egyházi jogi személy esetén az egyház egésze, illetve legfőbb szerve vagy az egyházak nyilvántartásába felvett felettes egyházi szerve - az egyházak nyilvántartásában feltüntetett - képviselőjének nyilatkozatát a fogadó szervezet nevéről, székhelyéről és képviselőjének személyéről, továbbá arról, hogy a fogadó szervezet belső egyházi jogi személy;

d) egyéni vállalkozó esetén az egyéni vállalkozók nyilvántartásába történő bejelentkezésről, illetve a változásbejelentésről kiadott, az egyéni vállalkozó hatályos adatait tartalmazó igazolás (igazolások) másolatát, vagy az egyéni vállalkozónak az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő hatályos adatait igazoló, harminc napnál nem régebbi hatósági bizonyítványt;

e) fogadó intézmény, illetve annak fenntartója esetén annak igazolását, hogy a fogadó intézmény jogszerűen működik.

(4) Ha a bejelentéshez

a) a civil szervezet, közhasznú szervezet nem csatolta a (3) bekezdés b) pont bb) alpontja szerinti iratot, a miniszter a civil szervezet, közhasznú szervezet bírósági nyilvántartásba vett adatait a bíróság nyilvántartásából szerzi be, illetve ellenőrzi,

b) az egyéni vállalkozó nem csatolta a (3) bekezdés d) pontja szerinti iratot, a miniszter az adatokat az egyéni vállalkozók nyilvántartásából szerzi be, illetve ellenőrzi.

(4a) A bejelentést benyújtó egyház vagy belső egyházi jogi személy adatait, a (3) bekezdés c) pontja szerinti esetben pedig az egyház és a nyilatkozatot kiállító felettes egyházi szerv adatait a miniszter az egyházak nyilvántartásából szerzi be, illetve ellenőrzi.

(4b) A cégjegyzékben nyilvántartott fogadó szervezet cégkivonatát a miniszter a cégnyilvántartásból elektronikus úton, közvetlen lekérdezéssel szerzi be.”

3. § A Köt. 12. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) A fogadó szervezetek nyilvántartása hatósági nyilvántartás, amely közhitelesen tanúsítja a bejelentkezési kötelezettség teljesítését, a bejelentés tartalmát az 1. melléklet 1., 4. és 5. pontja szerinti adatok tekintetében, valamint a 13. § (3) bekezdése szerinti adatokat.”

4. § A Köt. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

5. § A Köt.

a) 2. § (1) bekezdésének bevezető részében a „munka” szövegrész helyébe a „tevékenység” szöveg,

b) 2. § (1) bekezdés b) pontjában az „alapul,” szövegrész helyébe az „alapul, vagy” szöveg,

c) 3. § (1) bekezdés f) pont fc) alpontjában a „közoktatási” szövegrész helyébe a „köznevelési” szöveg,

d) 4. § (5) bekezdésében a „közoktatási intézménnyel” szövegrész helyébe a „nevelési-oktatási intézménnyel” szöveg, a „közoktatási intézmény” szövegrész helyébe a „köznevelési intézmény” szöveg,

e) 4. § (6) bekezdés b) pontjában a „biztosított,” szövegrész helyébe a „biztosított, valamint” szöveg,

f) 6. § (1) bekezdés c) pontjában a „pihenőidőt,” szövegrész helyébe a „pihenőidőt, valamint” szöveg,

g) 6. § (5) bekezdés g) pontjában a „kéri,” szövegrész helyébe a „kéri, vagy” szöveg,

h) 8. § (1) bekezdés c) pontjában a „megszerzését,” szövegrész helyébe a „megszerzését, valamint” szöveg,

i) 9. § (1) bekezdés a) pontjában a „végezni,” szövegrész helyébe a „végezni, és” szöveg,

j) 9. § (3) bekezdés a) pontjában a „veszélyeztetné,” szövegrész helyébe a „veszélyeztetné, vagy” szöveg,

k) 10. § (2) bekezdés a) pontjában a „kára,” szövegrész helyébe a „kára, vagy” szöveg,

l) 11. § (2) bekezdésében az „A melléklet 1. pontja” szövegrész helyébe az „Az 1. melléklet 1-3. pontja” szöveg,

m) 12. § (3) bekezdésében az „az általa vezetett minisztérium honlapján” szövegrész helyébe az „a Civil Információs Portálon” szöveg,

n) 14. § (1) bekezdés g) pontjában az „adatokat,” szövegrész helyébe az „adatokat, valamint” szöveg

lép.

6. § Hatályát veszti a Köt. 11. § (5) bekezdése.

7. § Ez a törvény 2013. július 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 2013. évi XLIV. törvényhez

1. melléklet a 2005. évi LXXXVIII. törvényhez

A fogadó szervezet és az adatmódosítás bejelentésére szolgáló adatlapok és elektronikus űrlapok adattartalma

1. A fogadó szervezet neve, székhelye, típusa és adószáma, cégjegyzékben nyilvántartott fogadó szervezet esetén cégjegyzékszáma, költségvetési szerv fogadó szervezet esetén törzskönyvi nyilvántartási száma.

2. A fogadó szervezet kapcsolattartójának neve, beosztása és elérhetősége.

3. A fogadó szervezet telephelye, telefonszáma, elektronikus levélcíme vagy más olyan, a kapcsolat felvételéhez szükséges adata, amelynek nyilvántartásba való felvételét kéri.

4. Az önkéntesek közreműködésével ellátni kívánt tevékenységi körök és tevékenységek, valamint a fogadó szervezet nyilatkozata arról, hogy ezek a tevékenységi körök és tevékenységek megfelelnek a 3. §-ban foglaltaknak.

5. A fogadó szervezet nyilatkozata arról, hogy a fogadó szervezet kíván-e

5.1. építésiengedély-köteles munkában való részvételre önkéntest foglalkoztatni, és ha igen, annak helyéről,

5.2. tizennyolcadik életévét be nem töltött önkéntest foglalkoztatni,

5.3. korlátozottan cselekvőképes nagykorú önkéntest foglalkoztatni,

5.4. külföldön végzendő közérdekű önkéntes tevékenységre önkéntest foglalkoztatni,

5.5. olyan önkéntest foglalkoztatni, aki a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozik, ide nem értve a menekültként vagy menedékesként elismert, bevándorolt vagy letelepedett személyt.”


  Vissza az oldal tetejére