Időállapot: közlönyállapot (2013.V.24.)

2013. évi LXII. törvény

a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény módosításáról * 

1. § A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény (a továbbiakban: Fot.) 4. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E törvény alkalmazásában)

a) fogyatékos személy: az a személy, aki tartósan vagy véglegesen olyan érzékszervi, kommunikációs, fizikai, értelmi, pszichoszociális károsodással – illetve ezek bármilyen halmozódásával – él, amely a környezeti, társadalmi és egyéb jelentős akadályokkal kölcsönhatásban a hatékony és másokkal egyenlő társadalmi részvételt korlátozza vagy gátolja;”

2. § A Fot. 7/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A fogyatékos személy számára – figyelembe véve a különböző fogyatékossági csoportok eltérő speciális szükségleteit – biztosítani kell a közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférést.”

3. § A Fot. 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„16. § Ha a fogyatékos személy foglalkoztatása az integrált foglalkoztatás keretében nem megvalósítható, úgy számára a munkához való jogát lehetőség szerint biztosítani kell. A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató akkreditált munkáltatókat és a szociális foglalkoztatást végző foglalkoztatókat a központi költségvetés – jogszabályban meghatározottak szerint – támogatásban részesíti.”

4. § (1) A Fot. 23/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A fogyatékossági támogatás havi összege 2013. június 1-jétől

a) 19 500 forint – a b) pontban foglaltak kivételével – a 23. § (1) bekezdésének a)–e) és h) pontja szerinti esetben,

b) 24 000 forint

ba) a 23. § (1) bekezdés f) és g) pontja szerinti esetben, és

bb) a 23. § (1) bekezdés a), c)–e) és h) pontja szerinti esetben, ha a súlyosan fogyatékos személynek az önkiszolgálási képessége teljesen hiányzik.”

(2) A Fot. 23/A. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A fogyatékossági támogatás (1) és (2) bekezdés szerinti összegét 2014. január 1-jétől a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvénynek a nyugellátások évenkénti rendszeres emelésére vonatkozó szabályai szerint, azzal megegyező mértékben emelni kell, az újonnan megállapításra kerülő fogyatékossági támogatást pedig ugyanilyen emelt összegben kell megállapítani.”

5. § (1) A Fot. 26. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Országgyűlés által a fogyatékos személyek esélyegyenlőségének megteremtéséhez szükséges intézkedések megalapozása érdekében elfogadott Országos Fogyatékosságügyi Programban (a továbbiakban: Program) foglaltakat az egészségügyi, foglalkoztatási, szociálpolitikai, oktatási, közlekedési tervezésben, továbbá a településfejlesztésben, valamint az egyéb állami tervezés körébe tartozó döntés meghozatala során érvényre kell juttatni.”

(2) A Fot. 26. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) Az Országos Fogyatékosságügyi Tanács részt vesz a Program előkészítésében, és figyelemmel kíséri annak végrehajtását.”

(3) A Fot. 26. § (3) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, ezzel egyidejűleg a bekezdés a következő h) ponttal egészül ki:

(A Program az alábbiakat tartalmazza:)

g) a közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés megteremtéséhez szükséges, az állam által biztosítandó eszközöket és intézkedéseket;

h) a kitűzött célok megvalósításához szükséges eszközök és intézmények meghatározását.”

(4) A Fot. 26. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A Kormány a Programban megfogalmazott célok ütemezett végrehajtása érdekében Intézkedési Tervet készít. Az Intézkedési Terv tartalmazza a célok végrehajtásához az adott időszakban szükséges intézkedéseket, az intézkedésekért felelős személy megjelölését, az egyes intézkedések megvalósításához szükséges forrást, továbbá a megvalósítás határidejét.”

6. § A Fot. VIII. Fejezete a következő 27/A. §-sal egészül ki:

„27/A. § A fogyatékos személyek jogainak előmozdítása, életminőségük javítása, önálló életvitelük támogatása és az e törvényben megfogalmazott egyéb célok, feladatok megvalósítása érdekében nyújtott, európai uniós forrásból finanszírozott, illetve hazai költségvetési támogatás esetén a társadalmi esélyegyenlőség előmozdításáért felelős miniszter döntése alapján a képviseletében eljáró közreműködő szervezetként a szakmai felügyelete alatt álló, a fogyatékos személyek esélyegyenlőségének biztosítására létrehozott szervezet jár el.”

7. § A Fot. a következő 29/A. §-sal egészül ki:

„29/A. § (1) A kincstár a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény módosításáról szóló 2013. évi LXII. törvénnyel megállapított 23/A. § alapján emelésre kerülő, 2013. június hónapra járó fogyatékossági támogatást a jogosultak számára már emelt összegben folyósítja, illetve állapítja meg.

(2) A vakok személyi járadéka 2013. június 1-jétől havi 16 160 forint összegben jár. A kincstár a 2013. június hónapra járó vakok személyi járadékát a jogosultak számára már emelt összegben folyósítja. A vakok személyi járadékát 2014. január 1-jétől a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvénynek a nyugellátások évenkénti rendszeres emelésére vonatkozó szabályai szerint, azzal megegyező mértékben emelni kell.”

8. § A Fot. a következő 29/B. §-sal egészül ki:

„29/B. § Az e törvény alapján létrehozott, a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény módosításáról szóló 2013. évi LXII. törvény hatálybalépésének napján működő Országos Fogyatékosügyi Tanács tagjainak megbízatása 2013. szeptember 30-áig szól.”

9. § A Fot.

a) 4. § f) pont fb) alpontjában a „foglalkoztatási” szövegrész helyébe a „foglalkoztatási, közlekedési” szöveg,

b) 18. § (3) bekezdésében a „Wesselényi Miklós Sportközalapítvány” szövegrész helyébe a „Magyar Olimpiai Bizottság” szöveg,

c) VII. fejezetének címében a „Fogyatékosügyi” szövegrész helyébe a „Fogyatékosságügyi” szöveg,

d) VIII. fejezetének címében a „fogyatékosokat” szövegrész helyébe a „fogyatékos személyeket” szöveg

lép.

10. § (1) Hatályát veszti a Fot.

a) 7/B. § (1), (2) és (4) bekezdése,

b) 29. §-a,

c) 29/B. §-a,

d) 30. § (1) bekezdés c) pontja,

e) melléklete.

(2) Hatályát veszti

a) a Fot. VI. Fejezete,

b) a Fot. 30. § (1) bekezdés d) pontja,

c) az Országos Fogyatékosügyi Tanács szervezetének és működésének részletes szabályairól szóló 67/2001. (IV. 20.) Korm. rendelet és

d) az Országos Fogyatékosügyi Tanács szervezetének és működésének részletes szabályairól szóló 67/2001. (IV. 20.) Korm. rendelet módosításáról szóló 6/2011. (II. 11.) Korm. rendelet.

11. § (1) Ez a törvény – a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2013. június 1-jén lép hatályba.

(2) A 10. § (2) bekezdése 2013. szeptember 30-án lép hatályba.

(3) A 2. § és a 10. § (1) bekezdés a), c) és e) pontja 2014. január 1-jén lép hatályba.