Időállapot: közlönyállapot (2013.VI.13.)

2013. évi LXXIX. törvény

a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosításáról * 

1. § (1) A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (a továbbiakban: GET.) 3. §-a a következő 71-73. ponttal egészül ki:

(E törvény alkalmazásában:)

71. Lakossági PB-gáz fogyasztó: aki saját háztartása - egy felhasználási helyet képező egy vagy több lakóépület, lakás, üdülő vagy hétvégi ház, továbbá lakossági célra használt garázs - fogyasztása céljára vásárol tartályban forgalmazott PB-gázt vagy vezetékes PB-gázt, és az így vásárolt PB-gázzal nem folytat jövedelemszerzés céljából gazdasági tevékenységet. Ha a lakóépületben a műszakilag megosztott, önálló lakások száma meghaladja az épületben lévő önálló nem lakás céljára szolgáló helyiségek számát, a felhasználót úgy kell tekinteni, hogy saját háztartás céljára vásárol, és a vásárolt, tartályban forgalmazott vagy vezetékes PB-gázzal nem folytat jövedelemszerzés céljából gazdasági tevékenységet.

72. PB-gáz forgalmazó: aki PB-gáz forgalmazási tevékenység végzésére a bányafelügyelet által kiadott, érvényes engedéllyel rendelkezik.

73. PB-gáz kiskereskedő: aki

a) a PB-gáz palackos PB-gáz értékesítőhelyen vagy üzemanyagtöltő állomáson történő értékesítéséhez szükséges, a kereskedelmi tevékenység folytatásának feltételeiről szóló jogszabály szerinti bejelentést megtette, illetve a PB-gáz palackból turista használatú palackba történő átfejtés végzésére engedéllyel rendelkezik, vagy

b) önálló kereskedelmi ügynöki tevékenység keretében, a PB-gáz forgalmazóval fennálló szerződéses kapcsolat alapján a PB-gáz forgalmazó tulajdonában lévő palackos PB-gázt értékesít, és a kereskedelmi tevékenység folytatásának feltételeiről szóló jogszabály szerint a tevékenységét bejelentette.”

(2) A GET. 103. § (2) bekezdése a következő g) és h) ponttal egészül ki:

(E fejezet alkalmazásában hatósági ár)

g) a vezetékes PB-gáz szolgáltatás és a PB-gáz tartályban történő értékesítésének lakossági PB-gáz fogyasztó által fizetendő ára, valamint

h) a 11,5 kg-os töltettömegű palackos PB-gáz

ha) gázkiskereskedő részére történő értékesítésének ára, és

hb) palackos PB-gáz fogyasztó részére történő értékesítésének ára.”

(3) A GET. 103. §-a a következő (2b) bekezdéssel egészül ki:

„(2b) A PB-gáz ellátással összefüggésben

a) a lakossági PB-gáz fogyasztó a (2) bekezdés g) pontjában,

b) a PB-gáz kiskereskedő a (2) bekezdés h) pont ha) alpontjában, és

c) a palackos PB-gáz fogyasztó a (2) bekezdés h) pont hb) alpontjában

foglalt árat köteles megfizetni.”

(4) A GET. a következő 108/A. §-sal egészül ki:

„108/A. § (1) A vezetékes PB-gáz szolgáltatás lakossági PB-gáz fogyasztó részére történő értékesítésének általános forgalmi adót is tartalmazó ára nem haladhatja meg a 2012. december 1-jén a vezetékes PB-gáz szolgáltató által alkalmazott, a vezetékes PB-gáz szolgáltatás lakossági PB-gáz fogyasztó részére történő értékesítésére vonatkozó, általános forgalmi adót is tartalmazó ár 90%-át.

(2) A tartályos PB-gáz lakossági PB-gáz fogyasztó részére történő értékesítésének általános forgalmi adót is tartalmazó ára nem haladhatja meg a 2012. december 1-jén a PB-gáz forgalmazó által alkalmazott, a tartályos PB-gáz értékesítésre vonatkozó, általános forgalmi adót is tartalmazó ár 90%-át.

(3) A PB-gáz forgalmazó által a PB-gáz kiskereskedő, illetve közvetlenül a palackos PB-gáz fogyasztó részére 11,5 kg-os töltettömegű palackban történő PB-gáz értékesítés általános forgalmi adót is tartalmazó ára nem haladhatja meg a 2012. december 1-jén a PB-gáz forgalmazó által alkalmazott, a 11,5 kg-os töltettömegű palackokra vonatkozó, általános forgalmi adót is tartalmazó értékesítési ár 90%-át.

(4) A PB-gáz kiskereskedő által a palackos PB-gáz fogyasztó részére 11,5 kg-os töltettömegű palackban történő PB-gáz értékesítés általános forgalmi adót is tartalmazó ára nem haladhatja meg a 2012. december 1-jén a PB-gáz kiskereskedő által alkalmazott, a 11,5 kg-os töltettömegű palackokra vonatkozó, általános forgalmi adót is tartalmazó értékesítési ár 90%-át.

(5) A vezetékes PB-gáz szolgáltató és a PB-gáz forgalmazó egyértelműen, írásban, a kibocsátott számlán szereplő fizetendő összeg vonatkozásában a számla közlésével egyidejűleg köteles tájékoztatást nyújtani a lakossági PB-gáz fogyasztó részére az (1)-(2) bekezdésben foglaltak teljesüléséről.

(6) A PB-gáz kiskereskedő a (4) bekezdésben, a palackos PB-gáz fogyasztó részére értékesítő PB-gáz forgalmazó a (3) bekezdésben foglaltak teljesüléséről egyértelműen, az értékesítés helyén jól látható helyre kifüggesztett hirdetményben köteles tájékoztatást nyújtani.

(7) A vezetékes PB-gáz szolgáltató, valamint a PB-gáz forgalmazó a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig köteles írásban igazolni a fogyasztóvédelmi hatóságnak az (1)-(3) bekezdésben foglalt előírások teljesülését.

(8) A hatósági árat és az áralkalmazási feltételeket a GET. szerinti engedélyesek esetén az engedélyesek üzletszabályzatának függeléke tartalmazza.

(9) Az (5) és a (6) bekezdés szerinti rendelkezés a fogyasztóvédelemről szóló törvény alkalmazásában fogyasztóvédelmi rendelkezés.”

(5) A GET. 125. §-a a következő (17) bekezdéssel egészül ki:

„(17) A vezetékes PB-gáz szolgáltató, a PB-gáz forgalmazó köteles a Hivatal, továbbá a miniszter számára jogszabályban meghatározott adatokat szolgáltatni.”

(6) A GET. 141/B. § (15) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(15) Kapcsolt termelésszerkezet átalakítási hozzájárulás, illetve kiegyenlítő hozzájárulás jogcímen fizetési kötelezettség állapítható meg

a) a hazai termelésű földgáz termelő, illetve

b) a távfűtésben részesülő fogyasztók ellátásbiztonsága érdekében a távhő- és kapcsoltan hőtermelő társaságoknak értékesítésre történő felajánlás céljából a földgáz biztonsági készlet mértékéről, értékesítéséről és visszapótlásáról szóló miniszteri rendeletben meghatározottak szerint a biztonsági földgázkészletből részesült földgázkereskedő

részére.”

(7) A GET. a következő 146/G. §-sal egészül ki:

„146/G. § (1) Vezetékes PB-gáz szolgáltatást 2012. december 1-jét követően megkezdő vezetékes PB-gáz szolgáltató esetében a vezetékes PB-gáz szolgáltatás lakossági PB-gáz fogyasztó részére történő értékesítésének általános forgalmi adót is tartalmazó ára nem haladhatja meg a vezetékes PB-gáz szolgáltatás lakossági PB-gáz fogyasztó részére történő értékesítésére vonatkozó, általános forgalmi adót is tartalmazó, vezetékes PB-gáz szolgáltatók által 2012. december 1-jén alkalmazott árak 2012. évben értékesített mennyiség szerint súlyozott átlagának 90%-át.

(2) Tartályos PB-gáz értékesítési tevékenységet 2012. december 1-jét követően megkezdő PB-gáz forgalmazó esetében a tartályos PB-gáz lakossági PB-gáz fogyasztó részére történő értékesítésének általános forgalmi adót is tartalmazó ára nem haladhatja meg a tartályos PB-gáz lakossági PB-gáz fogyasztó részére történő értékesítésére vonatkozó, általános forgalmi adót is tartalmazó, PB-gáz forgalmazók által 2012. december 1-jén alkalmazott árak 2012. évben értékesített mennyiség szerint súlyozott átlagának 90%-át.

(3) PB-gáz kiskereskedők részére a PB-gáz 11,5 kg-os töltettömegű palackban történő forgalmazását 2012. december 1-jét követően megkezdő PB-gáz forgalmazó esetében a 11,5 kg-os töltettömegű palackban történő PB-gáz értékesítés általános forgalmi adót is tartalmazó ára nem haladhatja meg a PB-gáz PB-gáz kiskereskedők részére, 11,5 kg-os töltettömegű palackban történő értékesítésére vonatkozó, általános forgalmi adót is tartalmazó, PB-gáz forgalmazók által 2012. december 1-jén alkalmazott árak átlagának 90%-át.

(4) PB-gáz 11,5 kg-os töltettömegű palackban történő forgalmazását 2012. december 1-jét követően megkezdő PB-gáz kiskereskedő esetében a PB-gáz forgalmazó által e PB-gáz kiskereskedő részére meghatározott 11,5 kg-os töltettömegű palackban értékesített PB-gáz általános forgalmi adót is tartalmazó ára nem haladhatja meg a PB-gáz 11,5 kg-os töltettömegű palackban történő értékesítésére vonatkozó, általános forgalmi adót is tartalmazó, a PB-gáz forgalmazó által a PB-gáz kiskereskedők tekintetében 2012. december 1-jén alkalmazott árak átlagának 90%-át.

(5) Palackos PB-gáz fogyasztók részére a PB-gáz 11,5 kg-os töltettömegű palackban történő forgalmazását 2012. december 1-jét követően megkezdő PB-gáz forgalmazó, illetve PB-gáz kiskereskedő esetében a 11,5 kg-os töltettömegű palackban történő PB-gáz értékesítés általános forgalmi adót is tartalmazó ára nem haladhatja meg a PB-gáz palackos PB-gáz fogyasztók részére, 11,5 kg-os töltettömegű palackban történő értékesítésére vonatkozó, általános forgalmi adót is tartalmazó, PB-gáz forgalmazók által 2012. december 1-jén alkalmazott árak 2012. évben értékesített mennyiség szerint súlyozott átlagának 90%-át.

(6) A vezetékes PB-gáz szolgáltatók az (1) bekezdés szerinti, a PB-gáz forgalmazók a (2)-(4) bekezdés szerinti átlagárak meghatározásához szükséges árakra és mennyiségekre vonatkozó adatokat a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosításáról szóló 2013. évi LXXIX. törvény hatálybalépését követő 15 napon belül kötelesek a Hivatal részére megadni. Az adatszolgáltatás határidőn túl történő teljesítése, illetve elmulasztása esetén a Hivatal bírságot szabhat ki. A bírság kiszabására és mértékére e törvényben, valamint a földgázellátásról szóló törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló kormányrendeletben meghatározott, az engedélyesekre vonatkozó bírságolási szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

(7) Az (1)-(5) bekezdés alapján meghatározott átlagárakat a Hivatal - tájékoztató jelleggel - a honlapján 2013. augusztus 1-jéig közzéteszi.

(8) Az (1) bekezdés szerinti vezetékes PB-gáz szolgáltató, valamint a (2) bekezdés szerinti PB-gáz forgalmazó az (1) és a (2) bekezdésben foglaltakról köteles tájékoztatást nyújtani a 108/A. § (5) bekezdésben előírtak szerint.

(9) Az (5) bekezdés szerinti PB-gáz forgalmazó és PB-gáz kiskereskedő az (5) bekezdésben foglaltakról köteles tájékoztatást nyújtani a 108/A. § (6) bekezdésben előírtak szerint.

(10) A (8) és a (9) bekezdés szerinti rendelkezés a fogyasztóvédelemről szóló törvény alkalmazásában fogyasztóvédelmi rendelkezés.”

2. § A GET.

a) 109. §-ában a „103-108. §” szövegrészek helyébe a „103-108/A. §” szöveg, 109. § a) pontjában az „engedélyest” szövegrész helyébe az „engedélyest, a PB-gáz forgalmazót, illetve a PB-gáz kiskereskedőt” szöveg,

b) 124/A. § (6) bekezdésében a „semmilyen formában nem” szövegrész helyébe az „a Hivatal előzetes jóváhagyásával” szöveg, az „akár időlegesen sem” szövegrész helyébe az „akár időlegesen” szöveg,

c) 133. § (1) bekezdés 5. pontjában az „engedélyesek” szövegrész helyébe az „engedélyesek és a PB-gáz forgalmazók” szöveg,

d) 141/B. § (16) bekezdésében a „hozzájárulás mértéke” szövegrész helyébe a „hazai termelésű földgáz termelő esetében a hozzájárulás mértéke” szöveg,

e) 141/B. § (18) bekezdésében a „hazai termelésű földgáz termelő” szövegrész helyébe a „hazai termelésű földgáz termelő és a (15) bekezdés b) pontja szerinti földgázkereskedő” szöveg

lép.

3. § Hatályát veszti a GET. 139. § (1) bekezdésében az „Az egyetemes szolgáltatási szerződéseket 2016. július 1-jéig kell megkötni.” szövegrész.

4. § Ez a törvény 2013. július 1-jén lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére