Időállapot: közlönyállapot (2013.VII.5.)

2013. évi CXXVIII. törvény

Budapest főváros közigazgatási területével összefüggő egyes törvények módosításáról * 

1. Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet módosítása

1. § (1) Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet (a továbbiakban: Atvr.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az anyakönyvet községben, városban, megyei jogú városban és fővárosi kerületben a települési önkormányzat polgármesteri hivatalának anyakönyvvezetője (a továbbiakban: anyakönyvvezető), valamint - az anyakönyvvezető számára e törvény által biztosított jogokat gyakorolva - az anyakönyvi ügyekért felelős miniszter által rendeletben kijelölt szerv vezeti. A fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a Budapest XIII. kerületi önkormányzat polgármesteri hivatalának anyakönyvvezetője jár el. Anyakönyvvezetői feladatokat a jogszabályokban meghatározott képesítési feltételekkel rendelkező polgármester, jegyző, illetőleg az illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalának köztisztviselője láthat el.”

(2) Az Atvr. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az anyakönyvbe születési helyként azt a községet, várost, fővárosi kerületet vagy a fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott területet kell bejegyezni, ahol a gyermek megszületett.”

2. A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény módosítása

2. § A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a kerületi önkormányzat által bevezethető adó bevezetésére a fővárosi önkormányzat jogosult.”

3. A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény módosítása

3. § A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 9. § (1) bekezdésében a „fővárosban a kerületi önkormányzati” szövegrész helyébe a „fővárosban a kerületi önkormányzati, illetve a Margitsziget tekintetében a Budapest XIII. kerületi önkormányzati” szöveg lép.

4. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény módosítása

4. § A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 6. § (1) bekezdésében a „települési (fővárosi kerületi) önkormányzat jegyzője,” szövegrész helyébe a „települési (fővárosi kerületi) önkormányzat jegyzője, illetve a fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi főjegyző (a továbbiakban együtt: jegyző),” szöveg lép.

5. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása

5. § (1) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 4/A. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:

„(2) A fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében az e törvényben a helyi önkormányzat képviselő-testülete számára meghatározott feladat- és hatásköröket a fővárosi önkormányzat közgyűlése, a települési önkormányzat polgármestere számára meghatározott feladat- és hatásköröket a főpolgármester, a jegyző számára meghatározott feladat- és hatásköröket a fővárosi főjegyző gyakorolja.”

(2) Az Szt. 55/C. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A fővárosi önkormányzat a fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében, a fővárosi kerületi önkormányzat, valamint az a települési önkormányzat, amelynek területén negyvenezernél több állandó lakos él, köteles adósságkezelési szolgáltatást nyújtani.”

(3) Az Szt. 86. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A fővárosi kerületi önkormányzat biztosítja az (1) és (2) bekezdés szerinti szociális szolgáltatásokat, a 88. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével. A fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében az (1) és (2) bekezdés szerinti szolgáltatásokat a fővárosi önkormányzat biztosítja.”

6. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény módosítása

6. § A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 86. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) E törvény alkalmazásában kerületi önkormányzaton a fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi önkormányzatot is érteni kell.”

7. Az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény módosítása

7. § Az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény 10. § (4) bekezdésében a „fővárosban a kerületi önkormányzat képviselő-testülete” szövegrész helyébe a „fővárosban a kerületi önkormányzat, illetve a fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi önkormányzat közgyűlése” szöveg lép.

8. A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény módosítása

8. § A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény

a) 8. § (1) bekezdésében a „képviselő-testületének” szövegrész helyébe a „képviselő-testületének, illetve a fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi önkormányzat közgyűlésének” szöveg,

b) 8. § (2) bekezdésében az „önkormányzatok képviselő-testületének” szövegrész helyébe az „önkormányzatok képviselő-testületének, illetve a fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi önkormányzat közgyűlésének” szöveg

lép.

9. Budapest főváros közigazgatási területéről és kerületi beosztásáról szóló 1994. évi XLIII. törvény módosítása

9. § A Budapest főváros közigazgatási területéről és kerületi beosztásáról szóló 1994. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Bptv.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Budapest főváros közigazgatási területe a fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott Margitszigetre és a következő kerületekre tagozódik: I. kerület, II. kerület, III. kerület, IV. kerület, V. kerület, VI. kerület, VII. kerület, VIII. kerület, IX. kerület, X. kerület, XI. kerület, XII. kerület, XIII. kerület, XIV. kerület, XV. kerület, XVI. kerület, XVII. kerület, XVIII. kerület, XIX. kerület, XX. kerület, XXI. kerület, XXII. kerület, XXIII. kerület.”

10. § A Bptv. a következő 5-7. §-sal egészül ki:

„5. § (1) Törvényben a fővárosi kerületi önkormányzat számára meghatározott feladat- és hatáskört a Margitsziget vonatkozásában - ha törvény eltérően nem rendelkezik - a fővárosi önkormányzat látja el.

(2) Jogszabályban a kerületi önkormányzat polgármesterének és jegyzőjének meghatározott államigazgatási feladat- és hatáskörök vonatkozásában a Margitsziget tekintetében a főpolgármester, illetve a fővárosi főjegyző járnak el.

(3) A Margitsziget vonatkozásában az államigazgatási feladatokat ellátó szervek közül - ide nem értve az államigazgatási feladatkörében eljáró jegyzőt - az a szerv jár el, amely a XIII. kerület tekintetében eljárni jogosult.

(4) A Margitszigettel, illetve az ott lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel, valamint székhellyel, telephellyel rendelkező természetes vagy jogi személyekkel és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekkel összefüggő, a Budapest főváros közigazgatási területével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2013. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Módtv.) hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben az (1)-(3) bekezdésben meghatározott szervek járnak el.

6. § A Margitszigeten fekvő ingatlan címe lakóhelyként nem jelenthető be.

7. § Az 5. § (1) bekezdésének - a Módtv. 10. §-ával megállapított - rendelkezései a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény tekintetében 2013. december 31-ig nem alkalmazhatóak.”

11. § A Bptv. 1. számú mellékletének a XIII. kerületre vonatkozó rendelkezése helyébe a következő rendelkezés lép:

A XIII. kerület határa: a Népsziget déli csúcsától a Duna fő, majd pesti ágának középvonalán halad a Margit hídig, innen a Jászai Mari téren át és a Szent István körúton a Nyugati térig, a Nyugati tér nyugati, majd délkeleti oldalán a Váci útig, a Váci úton a Ferdinánd hídig, innen a Lehel úton a Bulcsú utcáig, a Bulcsú utcán az aluljáró bejáratáig, majd a MÁV 28224 hrsz.-ú ingatlanának északnyugati határvonalát követve a Dózsa György útig, innen a Dózsa György utat keresztezve, a Vágány utcán a XIII. kerület régi határvonalát követve a Róbert Károly körútig, ezen, a Dévényi úton, a Szegedi úton, a Tatai úton át a Kámfor utcáig, ezen a MÁV vonalon át Újpest határáig, innen a főváros és Újpest régi közös határa mentén a Göncöl utcáig, a Göncöl utcán a MÁV vasútvonaláig, a vasúti töltés északkeleti oldalán vissza a régi újpest-budapesti közös határig, az újpesti összekötőhíd újpesti hídfőjéig, innen a régi közös határvonal mentén a Palotai-sziget déli csúcsáig, innen a Duna főágának középvonalán a Népsziget déli csúcsáig.”

10. A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosítása

12. § (1) A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Vht.) 119. § c) pontjában a „fővárosi kerületi önkormányzat épületében vagy a felsorolt önkormányzatok jegyzője” szövegrész helyébe a „fővárosi kerületi, illetve a fővárosi önkormányzat épületében vagy a felsorolt önkormányzatok jegyzője, főjegyzője” szöveg lép.

(2) A Vht. 122. § (1) bekezdés c) pontjában és 145. § (1) bekezdés b) pontjában a „fővárosi kerületi polgármesteri hivatal hirdetőtábláján” szövegrész helyébe a „fővárosi kerületi polgármesteri hivatal, a főpolgármesteri hivatal hirdetőtábláján” szöveg lép.

11. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosítása

13. § (1) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 5. § k) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E törvény alkalmazásában)

k) gyámhatóság: a fővárosi és megyei kormányhivatal szakigazgatási szerve, a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalának szakigazgatási szerve, a települési önkormányzat jegyzője, valamint a fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi főjegyző,”

(2) A Gyvt. 94. § (1) és (2a) bekezdésében a „fővárosi kerületi önkormányzat” szövegrész helyébe a „fővárosi kerületi önkormányzat, illetve a fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi önkormányzat” szöveg lép.

12. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosítása

14. § (1) Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 30/C. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) A fővárosi helyi építészeti értékvédelem alá vont építmény, illetve a fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott területen lévő építmény esetében az (1) bekezdésben meghatározott körben és módon a (2)-(4) bekezdésben meghatározottak szerint a fővárosi önkormányzat főpolgármestere adhat véleményt.”

(2) Az Étv.

a) 6/A. § (1) bekezdés a) pontjában és 62. § (6) bekezdésében a „(fővárosban a kerületi önkormányzat)” szövegrész helyébe a „(fővárosban a kerületi önkormányzat, illetve a fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi önkormányzat)” szöveg,

b) 30/C. § (1) bekezdésében a „körben - véleményt adhat” szövegrész helyébe a „körben, az (1a) bekezdésben foglaltak kivételével - véleményt adhat” szöveg,

c) 30/D. § (1) bekezdésében a „polgármestere” szövegrész helyébe a „polgármestere, illetve a fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a főpolgármester” szöveg,

d) 58. § (10) bekezdés b) pontjában a „lakcím,” szövegrész helyébe a „lakcím, értesítési cím,” szöveg

lép.

(3) Az Étv. 62. § (7) bekezdése a következő 2. ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap a fővárosi önkormányzat, hogy rendeletben állapítsa meg)

„2. fővárosi helyi építészeti értékvédelem alá vont építmények esetében a településképi véleményezési eljárás részletes szabályait,”

13. A fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény módosítása

15. § A fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 16. § (1) bekezdésében a „fővárosi kerületi” szövegrész helyébe a „fővárosi kerületi, fővárosi” szöveg lép.

14. Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény módosítása

16. § Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény

a) 42/A. § (8) bekezdés a) pontjában a „kerületi” szövegrész helyébe a „fővárosi kerületi és a fővárosi” szöveg,

b) 42/B. § (1)-(5) bekezdésében, 42/C. § (1), (3) és (7) bekezdésében, 48/A. § (1) bekezdésében a „kerületi önkormányzat” szövegrész helyébe a „kerületi önkormányzat, illetve a fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi önkormányzat” szöveg,

c) 49. § (5) és (6) bekezdésében a „képviselő-testülete” szövegrész helyébe a „képviselő-testülete, illetve a fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi önkormányzat közgyűlése” szöveg

lép.

15. A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény módosítása

17. § A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 20. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Ha temetésre kötelezett személy nincs, ismeretlen helyen tartózkodik vagy a kötelezettségét nem teljesíti, a temetésről az elhalálozás helye szerint illetékes települési önkormányzat (fővárosban a kerületi önkormányzat) polgármestere, illetve ha az elhalálozásra a fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott területen kerül sor, a főpolgármester - jogszabályban meghatározott határidőn belül - gondoskodik.”

16. A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény módosítása

18. § A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 21/A. § (2) és (3) bekezdésében, 21/B. § (1) és (2) bekezdésében a „kerületi önkormányzat” szövegrész helyébe a „kerületi önkormányzat, illetve a Margitsziget tekintetében a Budapest XIII. kerületi önkormányzat” szöveg lép.

17. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosítása

19. § Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény

a) 82. § (2) bekezdésében és 3. melléklet G) pont 2. és 3. alpontjában a „kerületi önkormányzati” szövegrész helyébe a „kerületi önkormányzati, illetve a Margitsziget tekintetében a Budapest XIII. kerületi önkormányzati” szöveg,

b) 156/B. § (4) bekezdés c) pontjában a „fővárosi kerületi jegyzőnek,” szövegrész helyébe a „fővárosi kerületi jegyzőnek, illetve a fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a főjegyzőnek,” szöveg,

c) 156/B. § (5) bekezdésében a „polgármesteri hivatalnak” szövegrész helyébe a „polgármesteri hivatalnak, illetve főpolgármesteri hivatalnak” szöveg

lép.

18. A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény módosítása

20. § A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény

a) 17. § (3) bekezdésében a „kerületi” szövegrész helyébe a „kerületi, illetve a fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi” szöveg,

b) 67. §-ában a „képviselő-testülete” szövegrész helyébe a „képviselő-testülete, illetve a fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi önkormányzat közgyűlése” szöveg

lép.

19. A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény módosítása

21. § A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 6. § (4) bekezdésében és 12. § (5) bekezdésében a „képviselő-testülete” szövegrész helyébe a „képviselő-testülete, illetve a fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi önkormányzat közgyűlése” szöveg lép.

20. A műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól szóló 2007. évi LXXIV. törvény módosítása

22. § A műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól szóló 2007. évi LXXIV. törvény

a) 44/A. § (1) bekezdésében a „jegyzőivel,” szövegrész helyébe a „jegyzőivel, a fővárosi főjegyzővel,” szöveg,

b) 44/A. § (1) bekezdésében a „jegyzőinél,” szövegrész helyébe a „jegyzőinél, a fővárosi főjegyzőnél,” szöveg,

c) 44/A. § (3) és (6) bekezdésében a „jegyzőjétől,” szövegrész helyébe a „jegyzőjétől, a fővárosi főjegyzőtől,” szöveg

lép.

21. Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény módosítása

23. § Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 19. § (2) bekezdés a) és b) pontjában a „(fővárosban kerületi)” szövegrész helyébe a „(fővárosban a kerületi, illetve a fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi)” szöveg lép.

22. A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény módosítása

24. § A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 21. § (5) bekezdésében és 22. § (1) bekezdésében a „(fővárosban a kerületi)” szövegrész helyébe a „(fővárosban a kerületi, illetve a fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi)” szöveg lép.

23. A bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény módosítása

25. § A bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 1. melléklet 1/1. pontja az 1. melléklet szerint módosul.

24. A polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló 2011. évi CLXV. törvény módosítása

26. § A polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló 2011. évi CLXV. törvény 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A polgárőr egyesület működési területe annak a településnek, fővárosi kerületnek, valamint az azokkal közvetlenül határos település földrajzi területe, amelyet a polgárőr egyesület székhelyeként megjelölt. A polgárőr egyesület működési területe - indokolt esetben -

a) az alapfeladata ellátásával összefüggésben a fővárosi kerület, valamint az azzal közvetlenül határos kerület közigazgatási területén túl a főváros teljes közigazgatási területére, valamint

b) a kiegészítő feladata ellátásával összefüggésben a székhelye szerinti fővárosi kerület területén túl a fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott területre

is kiterjedhet.”

25. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosítása

27. § (1) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 22. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A főváros területe kerületekre, valamint a fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott Margitszigetre tagozódik. Minden fővárosi kerületben települési önkormányzat működik.”

(2) Az Mötv. 23. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A fővárosi önkormányzat látja el - a (4) és (5) bekezdésben szabályozott feladatmegosztás szerint - a főváros egészét, több kerületét, valamint a fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott Margitszigetet érintő helyi önkormányzati feladatokat.”

26. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosítása

28. § A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 89. § (2) bekezdés e) pontjában a „kerületi” szövegrész helyébe a „kerületi, illetve a fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi” szöveg lép.

27. A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény módosítása

29. § A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 12. § (1) bekezdésében és 26. § (8) bekezdésében a „kerületi” szövegrész helyébe a „kerületi, továbbá a fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi” szöveg lép.

28. Záró rendelkezések

30. § Felhatalmazást kap a Kormány, hogy az e törvény alapján az érintett önkormányzatok között szükségessé váló átadás-átvételi eljárások, valamint a jogutódlás rendjét rendeletben szabályozza.

31. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2) A 2. § 2014. január 1-jén lép hatályba.

32. § A 8. § az Alaptörvény 46. cikk (6) bekezdése, a 24. § az Alaptörvény 38. cikk (1) bekezdése, a 27. § az Alaptörvény 31. cikk (3) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

1. melléklet a 2013. évi CXXVIII. törvényhez

1/1. Pesti Központi Kerületi Bíróság

Budapest V. kerület Budapest VI. kerület Budapest VII. kerület
Budapest VIII. kerület Budapest IX. kerület Budapest X. kerület
Budapest XIII. kerület Budapest XIV. kerület Budapest XVI. kerület
Budapest XVII. kerület Margitsziget”

  Vissza az oldal tetejére