Időállapot: közlönyállapot (2013.X.21.)

2013. évi CLXVII. törvény

egyes törvényeknek a rezsicsökkentés végrehajtásához szükséges módosításáról * 

1. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosítása

1. § A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: Vet.) 147. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az (1) bekezdésben meghatározott pénzeszközöket havonta az átviteli rendszerirányítónak fizeti meg

a) a rendszerhasználó részére villamos energiát értékesítő egyetemes szolgáltató, villamosenergia-kereskedő és termelői engedélyes a nem lakossági fogyasztó részére közvetlenül értékesített villamos energia mennyiség tekintetében azzal, hogy azokat továbbhárítja a nem lakossági fogyasztó rendszerhasználó felé, valamint

b) a közvetlenül a szervezett villamosenergia-piacról vagy külföldről villamos energiát vásárló, nem lakossági fogyasztó rendszerhasználó.”

2. § A Vet.

a) 142/A. § (1) bekezdésében az „éves” szövegrész helyébe az „az árszabályozási cikluson belül időszakonkénti” szöveg,

b) 147. § (4) és (5) bekezdésében a „rendszerhasználók” szövegrész helyébe a „nem lakossági fogyasztó rendszerhasználók” szöveg,

c) 148. § (2) bekezdésében a „0,08 Ft/kWh” szövegrész helyébe a „0,17 Ft/kWh” szöveg,

d) 148. § (3) bekezdésében a „0,07 Ft/kWh” szövegrész helyébe a „0,20 Ft/kWh” szöveg, és

e) 148. § (4) bekezdésében az „1,31 Ft/kWh” szövegrész helyébe az „1,71 Ft/kWh” szöveg

lép.

2. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosítása

3. § (1) A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (a továbbiakban: Get.) 89. § (6) és (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek, és a § a következő (7a) bekezdéssel egészül ki:

„(6) A csatlakozóvezeték és a felhasználói berendezés üzemképes és biztonságos állapotban tartására az ingatlan tulajdonosa köteles. Ennek megfelelően – a (7) bekezdésben meghatározott kivétellel – köteles gondoskodni azok rendszeres karbantartásáról, javításáról és szükség szerinti cseréjéről. A csatlakozóvezeték és a felhasználói berendezés műszaki-biztonsági felülvizsgálatának részletes szabályait – beleértve a felülvizsgálat gyakoriságát is – az iparügyekért felelős miniszter rendelete, a műszaki-biztonsági felülvizsgálattal kapcsolatos bejelentések ügyében eljáró hatóságot kormányrendelet tartalmazza.

(7) A fogyasztói főelzáró karbantartása és javítása, valamint egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók tekintetében – igénybejelentés esetében – a csatlakozóvezeték és a felhasználói berendezés műszaki-biztonsági felülvizsgálata a földgázelosztó kötelessége, saját költségén.

(7a) A (7) bekezdés szerinti műszaki-biztonsági felülvizsgálat nem minősül a földgázelosztó e törvény szerinti engedélyköteles tevékenységének.”

(2) A Get. 103. §-a a következő (4b) bekezdéssel egészül ki:

„(4b) A földgázelosztó a csatlakozóvezeték vagy a felhasználói berendezés műszaki-biztonsági felülvizsgálatának költségét nem háríthatja át a vele szerződésben állóra. Ebből következően a felülvizsgálat költsége a földgázelosztó által nyújtott termék vagy szolgáltatás árába közvetlenül vagy közvetve semmilyen formában nem számítható be, illetve külön nem számlázható ki, azt a földgázelosztó önállóan viseli.”

(3) A Get. a következő 132/B. §-sal egészül ki:

„132/B. § Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a csatlakozóvezetékek és a felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatával kapcsolatos bejelentések ügyében eljáró hatóságot rendeletben jelölje ki.”

(4) A Get. 133. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy a 141/G. § (1) bekezdése szerinti ajánlattétel napját rendeletben határozza meg.”

(5) A Get. a következő 141/G. §-sal egészül ki:

„141/G. § (1) Az a földgáztárolói engedélyes, amelynek az egyes törvényeknek a rezsicsökkentés végrehajtásához szükséges módosításáról szóló 2013. évi CLXVII. törvény hatálybalépésekor a tulajdonában van legalább 120 millió m3 mobilgázzá átminősített párnagáz, köteles ajánlatot tenni a 120 millió m3 mobilgázzá átminősített párnagáz könyv szerinti értéken történő értékesítésére az egyetemes szolgáltatók földgáz forrásainak biztosítása érdekében a 141. § (1) bekezdése szerinti, egyetemes szolgáltatási engedéllyel nem rendelkező volt közüzemi nagykereskedő részére, ha az ajánlattétel napját a miniszter rendeletben meghatározta. Az ajánlati kötöttség időtartama 5 munkanap.

(2) Ha az (1) bekezdés szerinti ajánlat nem kerül elfogadásra, a mobilgázzá átminősített párnagázt a földgáztárolói engedélyes az üzletszabályzatában meghatározott módon értékesítheti.”

3. A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosítása

4. § (1) A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: hulladéktörvény) 91. § (2b) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2b) A közszolgáltató részéről a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megszegésének minősül, ha a (2), (5) és (5a) bekezdésben meghatározott kötelezettségét nem teljesíti.”

(2) A hulladéktörvény 91. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A közszolgáltató a kibocsátott számlán szereplő fizetendő összeg vonatkozásában a számla kiküldésével köteles tájékoztatást nyújtani a természetes személy ingatlanhasználók, illetve társasházak és lakásszövetkezetek részére a (2), a (2d), a (3) és a (10) bekezdésben foglaltak teljesüléséről. A tájékoztatásnak összegszerűen tartalmaznia kell, hogy a rezsicsökkentés nélkül milyen fizetési kötelezettség terhelte volna a természetes személy ingatlanhasználókat, illetve társasházakat és lakásszövetkezeteket.”

(3) A hulladéktörvény 91. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:

„(10) Ha a (2) vagy a (2d) bekezdés szerint megállapított díj 2013. július 1-jét követően legalább 10%-kal nem alacsonyabb a 2013. június 30-án alkalmazott díjnál, akkor a közszolgáltató köteles azt legalább annyival csökkenteni, hogy a fizetendő díj a 2013. június 30-án alkalmazott díjnál legalább 10%-kal alacsonyabb legyen.”

4. A rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. törvény módosítása

5. § (1) A rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. törvény (a továbbiakban: rezsitörvény) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (a továbbiakban: Get.) 3. § 8. pontjában meghatározott egyetemes szolgáltatás keretében vételező, a Get. 3. § 47. pontjában meghatározott lakossági fogyasztók részére, az egyetemes szolgáltató által kibocsátott számlában a 2013. október 31-ét követő időszakban igénybe vett földgázszolgáltatás MJ-ban meghatározott mennyiségéért fizetendő összeg, valamint a szolgáltatás rendelkezésre állásáért fizetendő havi alapdíj együttes értéke nem haladhatja meg az azonos elosztói területen, az egyetemes szolgáltató által a 2013. október 31-én alkalmazott díjak (beleértve a biztonsági készletezési díjat) alapján azonos hőmennyiségre, azonos számú hónapra, azonos körülmények között (azonos kedvezménymérték esetén) számított összeg 88,9%-át.”

(2) A rezsitörvény 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: Vet.) 3. § 7. pontjában meghatározott egyetemes szolgáltatás keretében vételező, a Vet. 3. § 42. pontjában meghatározott lakossági fogyasztó részére, az egyetemes szolgáltató által kibocsátott számlában a 2013. október 31-ét követő időszakban igénybe vett villamos energiáért fizetendő összeg nem haladhatja meg a 2013. október 31-én alkalmazott díjak alapján azonos energia mennyiségre, azonos számú hónapra, azonos körülmények között (azonos árszabás mellett) számított összeg 88,9%-át.”

(3) A rezsitörvény 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tszt.) 3. § b) pontjában meghatározott díjfizető közül a lakossági díjfizető (a továbbiakban: lakossági díjfizető) és a Tszt. 3. § g) pont ga) alpontjában meghatározott lakossági felhasználó részére, a távhőszolgáltató által kibocsátott számlában a 2013. október 31-ét követő időszakra vonatkozóan meghatározott szolgáltatási egységre jutó, az igénybevett távhőszolgáltatásért fizetendő összeg nem haladhatja meg a 2013. október 31-én alkalmazott díjtételek alapján, ugyanazon feltételekkel (fogyasztás, légtérfogat stb.) számított összeg 88,9%-át.”

(4) A rezsitörvény 3. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Az (1) bekezdés szerinti szolgáltatási egységre vonatkozó díjalkalmazási feltételek módosítása sem közvetve, sem közvetlenül nem eredményezheti az (1) bekezdés szerinti szolgáltatási egységre jutó fizetendő összeg növekedését.”

(5) A rezsitörvény 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A víziközmű-szolgáltató a kibocsátott számlán szereplő fizetendő összeg vonatkozásában a számla kiküldésével köteles tájékoztatást nyújtani a lakossági felhasználók részére az (1) bekezdésben foglaltak teljesüléséről. A tájékoztatásnak összegszerűen tartalmaznia kell, hogy a rezsicsökkentés nélkül milyen fizetési kötelezettség terhelte volna a lakossági felhasználót.”

(6) A rezsitörvény 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A szolgáltató az (1) bekezdésben meghatározott, a fogyasztóvédelmi hatóság által megállapított szerződésszegése esetén – ha a fogyasztóvédelmi hatóság a szerződésszegést megállapító döntésében a jogsértés súlyosságára tekintettel erről rendelkezik – minden érintett számlára vonatkozóan legfeljebb 10 000 forint kötbért köteles fizetni a szerződésszegéssel érintett lakossági fogyasztónak.”

(7) A rezsitörvény

a) 1. § (3) bekezdésében, 2. § (3) bekezdésében és 3. § (3) bekezdésében az „a 2013. január 1-je óta” szövegrész helyébe az „a 2013. január 1-je és a 2013. november 1-je óta” szöveg,

b) 7. § (1) bekezdésében az „az e törvény 1–4. §-aiban, és 6. §-ában” szövegrész helyébe az „az 1–5. §-ban” szöveg

lép.

(8) Hatályát veszti a rezsitörvény 1. § (2) bekezdése, 2. § (2) bekezdése és 3. § (2) bekezdése.

5. Záró rendelkezések

6. § (1) Ez a törvény – a (2)–(4) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1–2. §, a 3. § (1)–(3) bekezdése és az 5. § (1)–(3) és (8) bekezdése 2013. november 1-jén lép hatályba.

(3) A 4. § (2) bekezdése és az 5. § (7) bekezdés a) pontja 2014. január 1-jén lép hatályba.

(4) Az 5. § (5) bekezdése 2014. március 1-jén lép hatályba.