Időállapot: közlönyállapot (2013.XI.21.)

2013. évi CXCII. törvény

egyes törvényeknek a katasztrófák elleni védekezés hatékonyságának növelésével összefüggő módosításáról * 

1. A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény módosítása

1. § A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Ttv.) „A törvény hatálya” alcíme a következő 3/A. §-sal egészül ki:

„3/A. § (1) Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat meghatározza az épületek, építmények létesítési és használati, valamint a tűzoltóságok beavatkozásával kapcsolatos tűzvédelmi követelményeket, az elérendő biztonsági szintet.

(2) A tűzvédelmi műszaki irányelvek kidolgozásáért felelős bizottság kidolgozza az Országos Tűzvédelmi Szabályzatban meghatározott biztonsági szintnek megfelelő egyes műszaki megoldásokat, számítási módszereket tartalmazó tűzvédelmi műszaki irányelveket.

(3) Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatban meghatározott biztonsági szint elérhető

a) tűzvédelmet érintő nemzeti szabvány betartásával,

b) a tűzvédelmi műszaki irányelvekben kidolgozott műszaki megoldások, számítási módszerek alkalmazásával, vagy

c) a tűzvédelmi műszaki irányelvektől vagy a nemzeti szabványtól részben vagy teljesen eltérő megoldással, ha az azonos biztonsági szintet a tervező igazolja.”

2. § (1) A Ttv. 4. § r) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E törvény alkalmazásában)

r) önkéntes tűzoltó egyesület: a tűzmegelőzési, valamint a tűzoltási és műszaki mentési feladatok ellátásában közreműködő vagy részt vevő olyan egyesület, amely alapszabályában ezt tevékenysége céljaként rögzítette;”

(2) A Ttv. 4. §-a a következő v) és w) ponttal egészül ki:

(E törvény alkalmazásában)

v) közreműködő önkéntes tűzoltó egyesület: a vállalt tevékenységi területen tűzoltási, műszaki mentési feladatokban közreműködő egyesület;

w) beavatkozó önkéntes tűzoltó egyesület: a vállalt tevékenységi területen a hivatásos katasztrófavédelmi szervvel kötött megállapodás alapján tűzoltási, műszaki mentési feladatokat végző egyesület.”

3. § A Ttv. 5. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) A tűzjelzés és az automatikus tűzátjelzés díjtalan és más hívásokkal szemben elsőbbséget élvez. Az automatikus tűzátjelzés fogadásának biztosítása, és az ezzel kapcsolatos költségek a jelzésfogadó fenntartóját, a tűzátjelzéshez szükséges berendezés és átviteli út kialakításával, valamint fenntartásával kapcsolatos költségek a felügyelt létesítmény tulajdonosát terhelik.”

4. § A Ttv. I. Fejezete a következő 10/A. §-sal és az azt megelőző alcímmel egészül ki:

Tűz elleni védekezéssel és műszaki mentéssel kapcsolatos adatkezelés

10/A. § (1) A tűzjelzés fogadásakor – a tűzoltási, műszaki mentési, hatósági feladat végrehajtása érdekében – a jelzésfogadó a tudomására jutott vagy a bejelentő által közölt alábbi adatokat rögzíti:

a) a bejelentő nevét,

b) a bejelentő telefonszámát, ennek hiányában lakcímét,

c) a bejelentéskor használt telefonszámhoz tartozó előfizető nevét, címét,

d) a bejelentő által használt telefonállomás azonosított adatait,

e) a hívások rögzített tartalmát, a tűzoltási, műszaki mentési feladatot indokoló esemény helyét és jellegét, a személyi sérülés, haláleset adatait,

f) a műveletirányítás által szükségesnek tartott további, személyes adatnak nem minősülő információt.

(2) A tűzoltóság – a tűzoltási, műszaki mentési, hatósági feladat végrehajtása érdekében – a kárhelyszínen tartózkodó, a káresemény tekintetében érdemi információval szolgálni tudó személyek alábbi adatait rögzítheti:

a) név,

b) lakcím,

c) egyéb elérhetőség.

(3) Az (1)–(2) bekezdésben meghatározott személyes adatokat és a bejelentést rögzítő hangfelvételeket a tűzoltóság 5 évig kezeli.

(4) Az (1) és (2) bekezdés alapján nyilvántartott adat – ha törvény eltérően nem rendelkezik – más szerv részére nem továbbítható.”

5. § (1) A Ttv. 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Aki

a) tűzoltó készülékek karbantartásával kapcsolatos,

b) a hivatásos katasztrófavédelmi szerv, önkormányzati tűzoltóság, létesítményi tűzoltóság vagy tűzoltósági szolgáltatást nyújtó vállalkozás által készenlétben tartott tűzoltó technika felülvizsgálatával, javításával összefüggő,

c) tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezési,

d) tűzvédelmi szakvizsgáztatási

tevékenységet kíván folytatni, köteles az erre irányuló szándékát a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvényben, valamint a bejelentésköteles tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységek megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól szóló jogszabályban meghatározott szabályok szerint a tűzvédelmi hatóságnak bejelenteni.”

(2) A Ttv. 12. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A tűzvédelmi hatóság az (1) bekezdés szerinti tevékenység végzésére jogosultakról nyilvántartást vezet, amely a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvényben meghatározott adatokon túl tartalmazza

a) a tevékenység gyakorlására jogosult vagy képviselője telefonszámát, elektronikus levélcímét,

b) a bejelentés előterjesztésének napját,

c) a szolgáltatás megkezdésének és befejezésének időpontját vagy a határozatlan időpontra vonatkozó utalást, valamint

d) az (1) bekezdés a) pontja szerinti tevékenység esetén a tűzoltó készülék karbantartó szervezet címét.”

6. § A Ttv. 13. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A 305/2011/EU rendelet hatálya alá nem tartozó építményszerkezet műszaki előírásban meghatározott tűzvédelmi követelményeknek való megfelelőségét, az alábbi módok valamelyike szerint kell igazolni:

a) Magyarországon vagy az Európai Unióban akkreditált vizsgáló laboratórium által elvégzett vizsgálati jelentés vagy a vizsgáló laboratórium ez alapján kiadott nyilatkozata,

b) a vonatkozó Eurocode szabványok alapján elvégzett tűzállósági vagy tűzvédelmi méretezés, a méretezésnek megfelelő kivitelezést igazoló felelős műszaki vezető építési napló bejegyzése,

c) szakértői intézet vagy akkreditált vizsgáló laboratórium igazolása alapján a felelős műszaki vezető építési napló bejegyzése,

d) a jogszabályi előírásoknak való megfelelőség igazolására a felelős műszaki vezető építési napló bejegyzése, amennyiben az adott összetételű építményszerkezet tűzvédelmi teljesítményét a jogszabály vagy tűzvédelmi műszaki irányelv meghatározza,

e) az e törvény 47. § (2) bekezdés 26. pontja alapján kiadott miniszteri rendeletben meghatározott esetben a tűzvédelmi szakértő vagy a tűzvédelmi tervező nyilatkozata.”

7. § A Ttv. 24/A. §-a a következő i) és j) ponttal egészül ki:

(A hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve vezetője)

i) meghatározza a tűzoltóság tűzoltási és műszaki mentési tevékenységének részletes szabályait, a hivatásos tűzoltóságok működési területét, a hivatásos tűzoltóságok készenlétben tartandó legkisebb gépjármű és technikai eszközállományát és műszaki megfelelőségük ellenőrzésének rendjét, a hivatásos tűzoltóságok létszámát és azokat a feltételeket, amelyek teljesítése esetén a beavatkozó önkéntes tűzoltó egyesület részére az önállóan végezhető tűzoltási, műszaki mentési feladatok végzésére megállapodás köthető,

j) jóváhagyja a beavatkozó önkéntes tűzoltó egyesülettel az önálló tűzoltási és műszaki mentési tevékenység tárgyában kötött megállapodást.”

8. § A Ttv. 33–33/B. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„33. § (1) Az önkéntes tűzoltó egyesület tűzmegelőzési, tűzoltási és műszaki mentési tevékenységben való közreműködésére vagy részvételére (a továbbiakban: szaktevékenység) e törvényt kell alkalmazni.

(2) Az önkéntes tűzoltó egyesület szaktevékenysége során a tűzmegelőzés körében tájékoztathatja a lakosságot az időszerű tűzvédelmi feladatokról, a lakosság részére tűzvédelemmel kapcsolatos más információs tevékenységet végezhet.

33/A. § (1) A hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve és a hivatásos tűzoltóság ellenőrzi az önkéntes tűzoltó egyesület szakmai tevékenységét. Ha az ellenőrzés során hiányosságot tapasztal, az önkéntes tűzoltó egyesületet a hiányosságok pótlására hívja fel.

(2) A hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve és területi szervei az önkéntes tűzoltó egyesületek részére pályázati úton, valamint egyedi elbírálás alapján pénzbeli és nem pénzbeli juttatást biztosíthatnak.

33/B. § (1) Szaktevékenységet az önkéntes tűzoltó egyesületnek csak olyan nagykorú, cselekvőképes, a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, a tűzoltóságoknál, valamint az ez irányú szakágazatban foglalkoztatottak szakmai képesítési követelményeiről és szakmai képzéseiről szóló miniszteri rendeletben meghatározott szakmai képesítéssel rendelkező tagja végezhet, aki életkoránál, egészségi, fizikai állapotánál fogva alkalmas és erre önként vállalt kötelezettséget.

(2) A szaktevékenység végzésére vonatkozó kötelezettségvállalást teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni, és azt az önkéntes tűzoltó egyesület szaktevékenységet irányító tagjának át kell adni, aki azt visszavonásig őrzi. A kötelezettségvállalást tartalmazó nyilatkozat bármikor, határidő nélkül visszavonható.

(3) Az önkéntes tűzoltó egyesületnek a szaktevékenységet végző tagja mentesíthető részben vagy teljesen a helyi adó megfizetése alól.

(4) Az önkéntes tűzoltó egyesület szaktevékenységet irányító tagjaként azt lehet kijelölni, aki a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, a tűzoltóságoknál, valamint az ez irányú szakágazatban foglalkoztatottak szakmai képesítési követelményeiről és szakmai képzéseiről szóló miniszteri rendeletben előírt képesítéssel rendelkezik.

(5) A hivatásos katasztrófavédelmi szerv hivatásos állományú tagja önkéntes tűzoltó egyesületben vezető tisztséget nem tölthet be. A hivatásos állomány tagja az önkéntes tűzoltó egyesületben tagsági jogviszonyt létesíthet, amelyet köteles szolgálati elöljárójának írásban bejelenteni. Amennyiben az egyesületi tevékenysége során bármilyen jogcímen díjazásban részesül, úgy a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló törvénynek a más keresőfoglalkozás folytatására vonatkozó szabályai szerint köteles eljárni.”

9. § (1) a Ttv. a 33/C. §-t megelőzően a következő alcímmel egészül ki:

„A közreműködő önkéntes tűzoltó egyesület”

(2) A Ttv. 33/C–33/E. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„33/C. § (1) A közreműködő önkéntes tűzoltó egyesület szaktevékenysége során a tűzoltási és műszaki mentési tevékenység körében

a) az általa észlelt segélykérést továbbítja a hivatásos tűzoltósághoz vagy az önkormányzati tűzoltósághoz,

b) a hivatásos tűzoltóság vagy önkormányzati tűzoltóság helyszínre érkezéséig minden tőle elvárhatót megtesz a tűz továbbterjedésének megakadályozására, a tűz oltására, a sérült vagy egyébként veszélyben lévő személyek részére történő segítségnyújtásra, a balesetek megelőzésére,

c) az eseményt észlelőket a helyszínen maradásra, a helyszínen tartózkodókat az általános segítségnyújtási kötelezettség körében a segítségnyújtásban való közreműködésre kérheti fel,

d) a hivatásos tűzoltóság vagy önkormányzati tűzoltóság helyszínre érkezését követően a tűz oltásában, illetve a műszaki mentésben a tűzoltásvezető intézkedésének megfelelően működik közre.

(2) A közreműködő önkéntes tűzoltó egyesület tagja szaktevékenysége teljesítése során keletkezett kárának megtérítésére a Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.) az e törvényben foglalt eltérésekkel irányadó.

33/D. § (1) A közreműködő önkéntes tűzoltó egyesület a szaktevékenység végzésére írásban megállapodást köt a hivatásos tűzoltósággal.

(2) Az együttműködési megállapodás megkötésének feltétele, hogy

a) a közreműködő önkéntes tűzoltó egyesület szaktevékenységet irányító tagja a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, a tűzoltóságoknál, valamint az ez irányú szakágazatban foglalkoztatottak szakmai képesítési követelményeiről és szakmai képzéseiről szóló miniszteri rendeletben előírt képesítéssel rendelkezik, és

b) az közreműködő önkéntes tűzoltó egyesület működése egyébként megfelel az e törvényben meghatározott feltételeknek.

(3) Együttműködési megállapodás határozatlan időre köthető, és azt a közreműködő önkéntes tűzoltó egyesület az együttműködési megállapodásban meghatározott határidővel írásban indokolás nélkül felmondhatja.

(4) A hivatásos tűzoltóság az együttműködési megállapodást írásban, azonnali hatállyal csak akkor mondhatja fel, ha

a) az együttműködési megállapodás megkötésének bármely feltétele a továbbiakban már nem áll fenn,

b) a közreműködő önkéntes tűzoltó egyesület a jogszabályokban foglalt előírásokat ismételten vagy súlyosan megsérti.

(5) Az együttműködési megállapodást bármely fél megfelelő indokolással, írásban, azonnali hatállyal felmondhatja, ha a másik fél az együttműködési megállapodásból folyó kötelezettségeit ismételten vagy súlyosan megszegi.

(6) A hivatásos tűzoltóság és a közreműködő önkéntes tűzoltó egyesület közötti együttműködési megállapodás megkötését, annak megszüntetését a hivatásos tűzoltóság székhelye szerint illetékes hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervének kell jelenteni.

(7) Az együttműködési megállapodásra egyebekben a Ptk. az irányadó.

33/E. § (1) Az együttműködési megállapodásban rögzíteni kell

a) a közreműködő önkéntes tűzoltó egyesületnek a szaktevékenység ellátására vonatkozó kötelezettségvállalását, különösen az annak érdekében vállalt szolgálati rendjét, értesíthetőségének módját, szakmai igénybevehetőségének körét, és azt, hogy a közreműködő önkéntes tűzoltó egyesület a szaktevékenységet milyen földrajzi területen látja el (a továbbiakban: tevékenységi terület),

b) a hivatásos tűzoltóság részéről a közreműködő önkéntes tűzoltó egyesület szaktevékenysége ellátásának elősegítésére vonatkozó kötelezettségvállalást, így különösen a szakmai továbbképzés, gyakorlat szervezését a közreműködő önkéntes tűzoltó egyesület részére, az időszerű tűzvédelmi feladatokra vonatkozó, a közreműködő önkéntes tűzoltó egyesület tűzmegelőzési tevékenységéhez, a lakosság tájékoztatásához szükséges adatoknak a közreműködő önkéntes tűzoltó egyesület rendelkezésre bocsátásának rendjét,

c) a közreműködő önkéntes tűzoltó egyesületet tevékenységi területén keletkezett tűzesetről, műszaki mentésről, katasztrófáról való kölcsönös értesítés rendjét.

(2) A közreműködő önkéntes tűzoltó egyesület a megállapodásban vállalhatja, hogy kivételes esetben – a hivatásos tűzoltóság kérésére – tevékenységi területén kívül is végez szaktevékenységet.

(3) A közreműködő önkéntes tűzoltó egyesület a szaktevékenység ellátásáért díjazást nem köthet ki.

(4) A hivatásos tűzoltóság a vele megállapodást kötő közreműködő tűzoltó egyesületnek támogatást nyújthat.”

10. § (1) A Ttv. a 33/F. §-t megelőzően a következő alcímmel egészül ki:

„A beavatkozó önkéntes tűzoltó egyesület”

(2) A Ttv. 33/F–33/G. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„33/F. § (1) A beavatkozó önkéntes tűzoltó egyesületre a közreműködő önkéntes tűzoltó egyesületre vonatkozó szabályokat a (2) bekezdésben és a 33/G. §-ban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) A beavatkozó önkéntes tűzoltó egyesület a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve vezetője jóváhagyásával a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve vezetőjével kötött megállapodás alapján – az (1) bekezdés alapján gyakorolt tevékenységen túl – a vállalt tevékenységi területen önállóan végez tűzoltási, műszaki mentési feladatokat.

33/G. § (1) A beavatkozó önkéntes tűzoltó egyesülettel kötött együttműködési megállapodásban az önállóan ellátott szaktevékenység ellátásának módjáról külön kell rendelkezni.

(2) A rendvédelmi szervek kártérítési felelősségéről rendelkező jogszabályokat az önállóan beavatkozó tűzoltó egyesületekre is alkalmazni kell.”

11. § (1) A Ttv. 34. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az önkormányzati tűzoltóságok részére, az általuk végzett feladattal arányos költségfedezetet a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter az erre a célra rendelkezésre álló költségvetési keret mértékéig biztosítja.”

(2) A Ttv. 34. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve és területi szervei az önkormányzati tűzoltóság részére pályázati úton, valamint egyedi elbírálás alapján pénzbeli és nem pénzbeli juttatást biztosíthatnak.”

12. § A Ttv. 43. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A tűzvédelmi bírság helyszíni bírságként is kiszabható.”

13. § A Ttv. 46. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) A hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi és területi szervei a tűzmegelőzési célú tevékenységgel összefüggésben államháztartáson belüli és kívüli szervek, valamint háztartások részére reklám- és propagandacéllal kiadványokat, eszközöket biztosíthatnak, továbbá tűzmegelőzési célú, speciális készleteket és eszközöket adományozhatnak.”

14. § (1) A Ttv. 47. § (2) bekezdése a következő 15. ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter, hogy rendeletben határozza meg:)

„15. a tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvány beszerzésére vonatkozó szabályokat,”

(2) A Ttv. 47. § (2) bekezdés 16. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Felhatalmazást kap a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter, hogy rendeletben határozza meg:)

„16. az európai uniós jogi aktusok, nemzeti, harmonizált, vagy európai szabványok által nem vagy nem teljes körűen szabályozott tűzoltó-technikai termék, építési termékek vonatkozásában a tűzvédelmi, biztonságossági követelményeket,”

(3) A Ttv. 47. § (2) bekezdés 26. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Felhatalmazást kap a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter, hogy rendeletben határozza meg:)

„26. a műszaki előírás által meghatározott tűzállósági vagy tűzvédelmi követelménnyel érintett, de a 305/2011/EU rendelet hatálya alá nem tartozó építményszerkezetek esetében a műszaki előírásban meghatározott követelményeknek való megfelelés tűzvédelmi szakértői vagy tűzvédelmi tervezői nyilatkozattal történő igazolhatóságának eseteit és módját.”

(4) A Ttv. 47. § (2) bekezdése a következő 27. ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter, hogy rendeletben határozza meg:)

„27. a tűzvédelmi műszaki irányelvek kidolgozásáért felelős bizottság létrehozására, összetételére, feladatkörére és működésére vonatkozó részletes szabályokat.”

15. § (1) A Ttv.

a) 2. § (4) bekezdésében az „a létesítményi tűzoltóságok” szövegrész helyébe az „a létesítményi tűzoltóságok és az önkéntes tűzoltó egyesületek”,

b) 3. §-ában az „A hivatásos tűzoltóság, az önkormányzati, a létesítményi tűzoltóság (a továbbiakban együtt: tűzoltóság)” szövegrész helyébe az „A hivatásos tűzoltóság, az önkormányzati, a létesítményi tűzoltóság és a beavatkozó önkéntes tűzoltó egyesület (a továbbiakban együtt: tűzoltóság)”,

c) 4. § o) pontjában a „tűzoltóőrs (tűzőrség)” szövegrész helyébe a „katasztrófavédelmi őrs”,

d) 4. § p) pontjában az „önálló működési területtel nem” szövegrész helyébe az „elsődleges műveleti körzettel”,

e) 5. § (1) bekezdésében a „tűzoltóságnak” szövegrész helyébe a „hívásfogadó központnak, a katasztrófavédelmi igazgatóság műveletirányító ügyeletének vagy a tűzoltóságnak (a továbbiakban: jelzésfogadó)”,

f) 5. § (1) bekezdésében a „(körjegyzőségnek)” szövegrész helyébe a „(közös önkormányzati hivatalnak)”,

g) 5. § (3) bekezdésében az „az állandó készenléti szolgálatot ellátó tűzoltósághoz” szövegrész helyébe az „a jelzésfogadónak”,

h) 5. § (4) bekezdésében a „működési terület szerinti állandó készenléti jellegű szolgálatot ellátó hivatásos tűzoltóságot, illetve önkormányzati tűzoltóságot riasztó hírközpontba” szövegrész helyébe a „jelzésfogadó részére” szöveg, a „hírközpont” szövegrész helyébe a „jelzésfogadó”,

i) 5. § (6) bekezdésében az „Az állandó készenléti jellegű szolgálatot ellátó tűzoltóságnál az ügyeleti szolgálati helyen” szövegrész helyébe az „A jelzésfogadó helyén”,

j) 7. § (2) bekezdés e) pontjában a „Riasztási és Segítségnyújtási” szövegrész helyébe a „Műveletirányító”,

k) 13/A. § (1) bekezdésében az „A 13. § (1) és (2) bekezdésben” szöveg helyébe az „A 13. § (1)–(3) bekezdésében”,

l) 14. § (3) bekezdésében a „mely tűzoltóság területén” szövegrész helyébe a „mely, a tűzvizsgálati eljárás lefolytatására jogosult tűzvédelmi hatóság illetékességi területén”,

m) 21. § (5) bekezdésében az „A kivitelező köteles a tűzvédelmi dokumentációban” szövegrész helyébe az „A felelős műszaki vezető – annak hiányában a kivitelező – köteles a jogerős építési engedélyben, a tűzvédelmi dokumentációban és a műszaki előírásokban”,

n) 21. § (6) bekezdésében az „A kivitelezőnek a kivitelezési eljárás” szövegrész helyébe az „A felelős műszaki vezetőnek – annak hiányában a kivitelezőnek – az építőipari kivitelezési tevékenységek”,

o) 22. § (3) bekezdésében a „tűzvédelmi oktatásáról és éves továbbképzéséről” szövegrész helyébe az „évenkénti tűzvédelmi oktatásáról”,

p) 24/A. § e) pontjában az „a tűzoltóság tűzoltási és műszaki mentési tevékenységének részletes szabályait, a hivatásos tűzoltóságok működési területét, a hivatásos tűzoltóságok készenlétben tartandó legkisebb gépjármű és technikai eszközállományát és műszaki megfelelőségük ellenőrzésének rendjét, a hivatásos tűzoltóságok létszámát és szervezési kategóriába sorolását,” szövegrész helyébe az „a tűzvédelmi műszaki irányelveket”,

q) 41. § (5) bekezdésében az „által védett” szövegrész helyébe az „elsődleges műveleti körzete szerinti”

szöveg lép.

(2) Hatályát veszti a Ttv.

a) 21/A. § (1) bekezdésben a „2009. évi LXXVI.” szövegrész,

b) 41. § (5) bekezdésében az „a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szervén keresztül” szövegrész,

c) 46/C. § (1) bekezdése.

2. A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény módosítása

16. § (1) A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Kftv.) 1. §-a a következő (2b) bekezdéssel egészül ki:

„(2b) Közfoglalkoztatási jogviszonynak minősül, ha közfoglalkoztatási program keretében a közfoglalkoztatott a munkaerő-piaci alkalmazkodását, munkához jutását szolgáló képzésben vesz részt.”

(2) A Kftv. 2. §-a a következő (2c) bekezdéssel egészül ki:

„(2c) Az Mt. 45. § (1) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a közfoglalkoztatási szerződésnek tartalmaznia kell a közfoglalkoztatási bér (közfoglalkoztatási garantált bér) összegét és a közfoglalkoztatott munkakörének megnevezését, továbbá a (6) bekezdés szerinti munkavégzés lehetőségét.”

(3) A Kftv. 2. § (5) bekezdés a) pont ag) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A közfoglalkoztatási jogviszony esetén:

a) az Mt.]

ag) baleset, elemi csapás, súlyos kár, az egészséget vagy a környezetet fenyegető közvetlen és súlyos veszély megelőzése, elhárítása érdekében elrendelt rendkívüli munkaidő kivételével a rendkívüli munkaidőre,”

(vonatkozó szabályai nem alkalmazhatók.)

(4) A Kftv. 2. § (5) bekezdés o) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A közfoglalkoztatási jogviszony esetén:)

o) az Mt. bérpótlékokra vonatkozó rendelkezéseit azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a bérpótlék számítási alapja a közfoglalkoztatási bér (közfoglalkoztatási garantált bér),”

(5) A Kftv. 2. § (5) bekezdés r) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A közfoglalkoztatási jogviszony esetén:)

r) az Mt. munkabér védelmére vonatkozó 70. alcímének rendelkezései – a 157. § (1)–(2) bekezdése és a 158–164. § kivételével – nem alkalmazhatók,”

(6) A Kftv. 2. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Közfoglalkoztatási jogviszony esetén az Mt. 53. §-a csak baleset, elemi csapás, súlyos kár, az egészséget vagy a környezetet fenyegető közvetlen és súlyos veszély megelőzése, elhárítása érdekében alkalmazható.”

17. § A Kftv. a következő 61. §-sal egészül ki:

„61. § E törvénynek az egyes törvényeknek a katasztrófák elleni védekezés hatékonyságának növelésével összefüggő módosításáról szóló 2013. évi CXCII. törvénnyel megállapított 2. §-ának a rendelkezései a 2014. január 1-jét megelőzően megkötött közfoglalkoztatási jogviszonyt szabályozó szerződésekre nem alkalmazhatók.”

18. § (1) A Kftv. 1. §

a) (4a) bekezdés a) pont ab) alpontjában a „miatt” szövegrész helyébe az „elkövetéséért”,

b) (4c) bekezdésében az „adatot igényelhet” szövegrész helyébe az „adatot közvetlenül vehet át”

szöveg lép.

(2) Hatályát veszti a Kftv.

a) 1. § (4a) bekezdés a) pont nyitó szövegrészében „vele szemben”,

b) 1. § (4b) bekezdésében az „a (4a) bekezdés aa) pontjában meghatározott kizárási okról vagy annak hiányáról”,

c) 1. § (4b) bekezdésében az „az általános szabálysértési hatóság,”

szövegrész.

(3) Hatályát veszti a Kftv. 1. § (4a) bekezdés a) pont aa) alpontja.

(4) Hatályát veszti a Kftv. 2. § (5) bekezdés e) pontja.

3. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény módosítása

19. § (1) A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat.) 3. § 13. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E törvény alkalmazásában:)

„13. Külső védelmi terv: a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem, küszöbérték alatti üzem környezetében élő lakosság mentése, az anyagi javakban, a környezetben bekövetkező károk enyhítése érdekében a végrehajtandó rendszabályok bevezetésére, a végrehajtó szervezetre, a vezetésre, az adatszolgáltatásra vonatkozó terv, amely a települési veszélyelhárítási terv része.”

(2) A Kat. 3. § 14. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E törvény alkalmazásában:)

„14. Küszöbérték alatti üzem: egy adott üzemeltető irányítása alatt álló azon terület, ahol e törvény végrehajtására kiadott jogszabály szerinti alsó küszöbérték negyedét elérő vagy meghaladó, de az alsó küszöbértéket el nem érő mennyiségben veszélyes anyag van jelen, valamint a külön jogszabályban meghatározott, kiemelten kezelendő létesítmények.”

(3) A Kat. 3. § 26. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E törvény alkalmazásában:)

„26. Veszélyes anyag: e törvény végrehajtását szolgáló kormányrendeletben meghatározott ismérveknek megfelelő anyag, keverék vagy készítmény, amely mint nyersanyag, termék, melléktermék, maradék, köztes termék vagy hulladék van jelen, beleértve azokat az anyagokat is, amelyekről feltételezhető, hogy egy baleset bekövetkezésekor létrejöhetnek.”

(4) A Kat. 3. § 31. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E törvény alkalmazásában:)

„31. Veszélyes tevékenység: olyan, veszélyes anyagok jelenlétében végzett tevékenység, amely ellenőrizhetetlenné válása esetén tömeges méretekben veszélyeztetheti, illetve károsíthatja az emberi egészséget, a környezetet, az élet- és vagyonbiztonságot.”

20. § (1) A Kat. 4. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A törvény IV. fejezetének hatálya nem terjed ki:)

b) a veszélyes anyagoknak a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemen és küszöbérték alatti üzemen kívüli közúti, vasúti, légi vagy vízi szállítására,”

(2) A Kat. 4. § (3) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A törvény IV. fejezetének hatálya nem terjed ki:)

e) a katonai létesítményekre, berendezésekre vagy tárolókra.”

21. § (1) A Kat. 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„18. § (1) Az önkéntesen segítséget nyújtó személyek, az önkéntesen közreműködő társadalmi és karitatív szervezetek részt vehetnek a katasztrófák elleni védekezéssel összefüggő feladatok ellátásában.

(2) Az önként jelentkező társadalmi és karitatív szervezetek a katasztrófák elleni védekezéssel összefüggő feladatok ellátásában a hivatásos katasztrófavédelmi szervekkel kötött megállapodás alapján vehetnek részt.

(3) Az önkéntesen segítséget nyújtó személyek a katasztrófák elleni védekezéssel összefüggő feladat végrehajtásáért felelős személy irányításával látják el a számukra meghatározott feladatot.

(4) A hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi és területi szervei a katasztrófák elleni védekezésben önkéntesen közreműködő társadalmi és karitatív szervezet és a 18/A. § szerint minősített önkéntes mentőszervezet (a továbbiakban: minősített önkéntes mentőszervezet) részére pályázati úton, valamint egyedi elbírálás alapján pénzbeli és nem pénzbeli juttatást biztosíthatnak.”

(2) A Kat. 13. alcíme a következő 18/A. §-sal egészül ki:

„18/A. § (1) A védekezési feladatokba csak a hivatásos katasztrófavédelmi szerv által szakmailag megfelelőnek minősített önkéntes mentőszervezet vonható be. A hivatásos katasztrófavédelmi szerv az önkéntes mentőszervezetet kérelmére minősíti. A minősítési kérelemhez csatolni kell az önkéntes mentőszervezet tagjának a (8) bekezdés szerinti adatait, valamint az adatok kezelésére vonatkozó hozzájáruló nyilatkozatát.

(2) Ha különleges szakképzettség és speciális szakfelszerelések igénybevétele szükséges, a minősített önkéntes mentőszervezetek védekezésbe történő bevonását a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve vezetője rendeli el.

(3) A minősített önkéntes mentőszervezetek a hivatásos katasztrófavédelmi szervek szakmai irányítása mellett vesznek részt a katasztrófák hatásai elleni védekezésben és a kárelhárításban.

(4) A minősített önkéntes mentőszervezet tagjai részére – a minősített önkéntes mentőszervezet tagjának azonosítása, a lezárt kárterületre történő belépési jogosultság ellenőrzése érdekében – a hivatásos katasztrófavédelmi szerv visszavonásig érvényes egységes mentési igazolványt ad ki, valamint adatváltozás esetén a mentési igazolvány cseréjéről gondoskodik.

(5) A minősített önkéntes mentőszervezet tagja a kárhelyszínen intézkedésre jogosult személy felszólítására köteles a mentési igazolványát felmutatni.

(6) A mentési igazolvány adattartalma:

a) a minősített önkéntes mentőszervezet megnevezése,

b) a minősített önkéntes mentőszervezet tagja arcfényképe,

c) a minősített önkéntes mentőszervezet tagja neve.

(7) A mentési igazolványt a hivatásos katasztrófavédelmi szerv a (8) bekezdés alapján vezetett nyilvántartás alapján állítja ki.

(8) A hivatásos katasztrófavédelmi szerv a minősített önkéntes mentőszervezetek védekezésbe történő bevonásának elrendelése, az önkéntes mentőszervezet tagja nyilvántartási számmal történő azonosítása, a lezárt kárterületre történő belépési jogosultság ellenőrzése érdekében a minősített önkéntes mentőszervezetekről és azok tagjairól vezetett nyilvántartásban (a továbbiakban: nyilvántartás) kezeli a tag

a) természetes személyazonosító adatait,

b) arcfényképét,

c) telefonszámát,

d) beosztását,

e) szakterületére, szakképzettségére vonatkozó adatait,

f) élet- és felelősségbiztosításának meglétére vonatkozó adatait, ha van, akkor biztosítási kötvényszámát,

g) oltásainak típusára, érvényességi idejére vonatkozó adatait,

h) nyelvtudására vonatkozó adatait,

i) útlevélszámát.

(9) Az (8) bekezdés szerinti adatokban bekövetkezett változás esetén az adatokat a minősített önkéntes mentőszervezet tagja – a mentőszervezet vezetője útján – az adatváltozás időpontjától számított 15 napon belül szolgáltatja.

(10) A mentési igazolványt a hivatásos katasztrófavédelmi szerv a minősített önkéntes mentőszervezet megszűnésekor, a minősített önkéntes mentőszervezeti tagság megszűnésekor, a minősített önkéntes mentőszervezet tagjának halála esetén, a minősített önkéntes mentőszervezet tagjának adataiban bekövetkezett változás esetén vagy a hivatásos katasztrófavédelmi szervvel kötött együttműködési megállapodás megszűnésekor visszavonja és érvényteleníti.

(11) A (8) bekezdés alapján nyilvántartott adat – ha törvény eltérően nem rendelkezik – más szerv részére nem továbbítható.

(12) A minősített önkéntes mentőszervezeti tagság megszűnése, valamint a minősített önkéntes mentőszervezet tagjának halála esetén a tag adatainak a nyilvántartásban történő kezelését meg kell szüntetni.”

22. § A Kat. 23. § (4) bekezdése a következő l) ponttal egészül ki:

(A hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve vezetője a katasztrófaelhárítás irányításával és koordinálásával kapcsolatos jogkörében:)

l) irányítja a veszélyes áruk szállításának ellenőrzésével kapcsolatos, a hivatásos katasztrófavédelmi szerv hatáskörébe tartozó hatósági feladatok ellátását.”

23. § A Kat. 26. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Ha az üzemeltető nem vagy nem megfelelő módon tesz eleget a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemre vonatkozó biztonsági jelentéssel, biztonsági elemzéssel kapcsolatos hiánypótlási felhívásnak vagy a biztonsági jelentésben vagy biztonsági elemzésben a biztonságos üzemeltetést bizonyítani nem tudja, annak teljesítéséig az iparbiztonsági hatóság a veszélyes tevékenység végzését korlátozhatja vagy felfüggesztheti.”

24. § (1) A Kat. 27. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek megvalósítását, jelentős változtatását, megszüntetését, illetve azok veszélyességi övezeti határait fel kell tüntetni a településszerkezeti tervben. A veszélyességi övezeten belüli fejlesztésekkel kapcsolatos eljárási rendet, a polgármester feladatát és hatáskörét a biztonsági követelmények figyelembevételével külön jogszabály határozza meg.”

(2) A Kat. 27. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) A településszerkezeti terv módosításának költségeit az üzemeltető viseli. Az e törvény IV. fejezete alapján kiadott hatósági döntés nem tartalmazza a településszerkezeti tervmódosításának költségét, viselésének módját.”

(3) A Kat. 27. § (3)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(3) Az üzemeltető köteles az e törvény végrehajtását szolgáló kormányrendeletben meghatározott felülvizsgálati eljárást kezdeményezni az iparbiztonsági hatóságnál

a) a veszélyes tevékenység ismételt folytatása,

b) a működő veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem, a veszélyes anyagokkal foglalkozó létesítmény, küszöbérték alatti üzem, a tárolóberendezés vagy a technológiai eljárás, vagy a védekezés belső (létesítményi) rendszerének a biztonságra hátrányosan kiható jelentős változtatása,

c) az alkalmazott veszélyes anyagok mennyiségének jelentős növekedése, illetve a veszélyes anyag jellegének vagy fizikai tulajdonságának jelentős változása

esetén.

(4) Ha a (3) bekezdés szerinti felülvizsgálati eljárásban a biztonsági elemzés, biztonsági jelentés vagy a súlyos káresemény elhárítási terv módosítása szükséges, akkor annak az iparbiztonsági hatóság általi elfogadásáig a megváltoztatott veszélyes tevékenység nem kezdhető meg, vagy a veszélyes tevékenység nem folytatható.”

25. § A Kat. 35. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Ha az üzemeltető a biztonságos működéssel kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti és a biztonságos üzemeltetés feltételeiben súlyos hiányosság jelentkezik, akkor az iparbiztonsági hatóság a 25. § (1) bekezdésében meghatározott engedély visszavonásával a veszélyes tevékenység folytatását megtiltja. Ha az üzemeltető a veszélyes tevékenységet hatósági engedély nélkül kezdi el, akkor az iparbiztonsági hatóság a veszélyes tevékenység folytatását a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemben jelen lévő veszélyes anyagok mennyiségének alsó küszöbérték negyede alá csökkentésével korlátozza.”

26. § A Kat. 42. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„42. § Az üzemeltető köteles a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve ügyeleti szolgálata útján távbeszélőn az iparbiztonsági hatóságot haladéktalanul tájékoztatni

a) a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset, üzemzavar körülményeiről,

b) a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetben, üzemzavarban szereplő veszélyes anyagokról,

c) a lakosságra, az anyagi javakra és a környezetre gyakorolt hatások értékeléséhez szükséges adatokról,

d) a megtett intézkedésekről.”

27. § A Kat. 45. § (3)–(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(3) A Kormány rendeleteinek kihirdetésére – a (4)–(5) bekezdésben foglalt kivétellel – veszélyhelyzetben is a jogalkotásról szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

(4) Halasztást nem tűrő esetben a Kormány rendelete közszolgálati műsorszóró útján is kihirdethető (a továbbiakban: rendkívüli kihirdetés). Az így kihirdetett rendeletet a Magyar Közlöny legközelebbi számában meg kell jelentetni. A rendkívüli kihirdetésről a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter gondoskodik.

(5) A rendkívüli kihirdetés a rendelet szövegének szó szerinti beolvasásával szóban történik. A rendkívüli kihirdetés során a rendelet sorszámára nem kell utalni.”

28. § A Kat. 49. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

„(8) Veszélyhelyzetben a védekezési munkák helyszínén megtiltható a szeszes italok fogyasztása, árusítása, tárolása.”

29. § A Kat. 52. §-a a következő l) ponttal egészül ki:

(Polgári védelmi feladat:)

l) közszolgáltatás ellátásának kiesésekor az, emberi életben, egészségben és az anyagi javakban esett kár megelőzése céljából a közszolgáltatás ideiglenes ellátásáról történő gondoskodás.”

30. § A Kat. 54. §-a a következő (3)–(5) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A polgármester – kérelmére – a polgári védelmi kötelezettség alól legfeljebb egy év időtartamra mentesítheti azt a kötelezettet, aki

a) egyéni helyzete,

b) munkahelyi, családi vagy társadalmi kötelezettsége

miatt nem, vagy a polgári védelmi szolgálat teljesítésével elérhető előnyhöz képest aránytalanul nagy személyes áldozatok mellett tudná csak teljesíteni a polgári védelmi szolgálatot.

(4) Az (1)–(2) bekezdés hatálya alá tartozó, valamint a (3) bekezdés alapján mentesített személyek polgári védelmi szolgálat ellátására és megjelenésre nem kötelezhetőek, polgári védelmi szervezetbe nem oszthatóak be, beosztásukat meg kell szüntetni.

(5) A (2) bekezdés f) pontja szerinti személyek adatszolgáltatási kötelezettsége csak a (2) bekezdés f) pontja hatálya alá tartozás tekintetében áll fenn. A polgári védelmi szolgálat (2) bekezdés f) pontja alapján történő ellátása tekintetében a Magyar Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve, a rendvédelmi szerv, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal nyilatkozata irányadó.”

31. § A Kat. 72. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A (2) bekezdés szerint átadott adatok felhasználásával a polgári védelmi kötelezettség teljesítésével kapcsolatos feladatok végrehajtása céljából a hivatásos katasztrófavédelmi szerv nyilvántartást vezet. A nyilvántartásból kizárólag a polgári védelmi szervezetbe történő beosztáshoz, a polgári védelmi kötelezettség teljesítéséhez, az igazolványban szereplő adatok ellenőrzéséhez igényelhető adat.”

32. § (1) A Kat. 80. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben szabályozza:)

a) a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve és a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervei kijelölését, a helyi szervek jogállását és kijelölését, a hivatásos katasztrófavédelmi szerv hatósági ügyeiben eljáró szerv kijelölését,”

(2) A Kat. 80. §-a a következő q) ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben szabályozza:)

q) a veszélyes anyagok, veszélyes áruk telephelyi tárolásának katasztrófavédelmi szabályait,”

33. § A Kat. 81. § e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Felhatalmazást kap a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter, hogy rendeletben szabályozza:)

e) a polgári védelmi kötelezettségen alapuló polgári védelmi szervezetek létrehozásának, irányításának, anyagi-technikai ellátásának és alkalmazásának szabályait, valamint a polgári védelmi szolgálatra önként jelentkezésre, a jelentkezés visszavonására és az ezekkel kapcsolatos döntésekre vonatkozó speciális szabályokat,”

34. § (1) A Kat. 25. § (1) bekezdésében az „alkalmazásában: hatóság” szövegrész helyébe az „alkalmazásában: iparbiztonsági hatóság” szöveg lép.

(2) A Kat. 25. § (3)–(4) bekezdésében, 28. § (4) bekezdésében, 30. § (1) bekezdésében, 32. § (3)–(4) és (6)–(7) bekezdésében, 34. § (1)–(2) bekezdésében, 35. § (3) és (5) bekezdésének nyitó szövegrészében, 36. §-ában, valamint 40. § (2) és (5)–(6) bekezdésében az „A hatóság” szövegrész helyébe az „Az iparbiztonsági hatóság” szöveg lép.

(3) A Kat. 29. §-ában és 35. § (1) bekezdésében az „A hatóság” szövegrészek helyébe az „Az iparbiztonsági hatóság” szöveg lép.

(4) A Kat. 25. § (1)–(2) bekezdésében, 27. § (2) bekezdésében, 28. § (4) bekezdésében, 31. § (1)–(2) bekezdésében, 32. § (1) bekezdésében, 35. § (4) bekezdésében, 37. § c)–d) pontjában, 40. § (2) és (4) bekezdésében, a 41. § nyitó szövegrészében, valamint a 41. § a) és f) pontjában az „a hatóság” szövegrész helyébe „az iparbiztonsági hatóság” szöveg lép.

(5) A Kat. 26. § (1) bekezdésében és 40. § (3) bekezdésében az „a hatóság” szövegrészek helyébe „az iparbiztonsági hatóság” szöveg lép.

(6) A Kat. 26. § (1) bekezdésében, 28. § (1)–(2) bekezdésében, valamint 40. § (3) bekezdésében az „a hatósághoz” szövegrész helyébe az „az iparbiztonsági hatósághoz” szöveg lép.

(7) A Kat. 32. § (5) bekezdésében, valamint 42. §-ában az „a hatóságot” szövegrész helyébe az „az iparbiztonsági hatóságot” szöveg lép.

(8) A Kat. 32. § (8) bekezdésében, valamint 33. § (1) bekezdésében az „a hatósággal” szövegrész helyébe az „az iparbiztonsági hatósággal” szöveg lép.

(9) A Kat. 38. §-ában, valamint 40. § (1) bekezdésében az „a hatóságnak” szövegrész helyébe az „az iparbiztonsági hatóságnak” szöveg lép.

(10) A Kat. 37. § a) pontjában a „hatóságnak” szövegrész helyébe az „iparbiztonsági hatóságnak” szöveg lép.

(11) A Kat. 32. § (2) bekezdésében

a) az „a hatóság helyi szerve” szövegrész helyébe az „az iparbiztonsági hatóság helyi szerve”,

b) az „a hatóság központi szerve” szövegrész helyébe az „az iparbiztonsági hatóság központi szerve”

szöveg lép.

(12) A Kat. 52. § k) pontjában a „menekültek” szövegrész helyébe a „menedékjogról szóló törvény hatálya alá tartozó személy” szöveg lép.

35. § Hatályát veszti a Kat. 55. § (3) bekezdése.

4. A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek veszélyének kezeléséről, valamint a 96/82/EK tanácsi irányelv módosításáról és későbbi hatályon kívül helyezéséről szóló 2012. július 4-i 2012/18/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek átültetéséhez szükséges törvényi módosítások

36. § (1) A Kat. 3. § 23. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E törvény alkalmazásában:)

„23. Üzemeltető: bármely természetes vagy jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemet, létesítményt vagy küszöbérték alatti üzemet működtet, irányít, vagy alapszabály, alapító okirat, illetve szerződés alapján meghatározó gazdasági vagy döntéshozatali befolyással rendelkezik a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem, létesítmény, küszöbérték alatti üzem műszaki üzemeltetése felett.”

(2) A Kat. 3. § 26. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E törvény alkalmazásában:)

„26. Veszélyes anyag: e törvény végrehajtását szolgáló kormányrendeletben meghatározott ismérveknek megfelelő anyag, keverék vagy készítmény, akár nyersanyag, termék, melléktermék, maradék, köztes termék, vagy hulladék formájában.”

(3) A Kat. 3. § 27. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E törvény alkalmazásában:)

„27. Veszélyes anyagokkal foglalkozó létesítmény: olyan, a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem területén lévő – föld alatti vagy föld feletti – technológiai vagy termelésszervezési okokból elkülönülő műszaki egység, ahol egy vagy több berendezésben (technológiai rendszerben) veszélyes anyagok előállítása, felhasználása, szállítása vagy tárolása történik, magában foglal minden olyan felszerelést, szerkezetet, csővezetéket, gépi berendezést, eszközt, iparvágányt, kikötőt, a létesítményt szolgáló rakpartot, kikötőgátat, raktárt vagy hasonló – úszó vagy egyéb – felépítményt, amely a létesítmény működéséhez szükséges.”

(4) A Kat. 3. § 28. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E törvény alkalmazásában:)

„28. Veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem: egy adott üzemeltető irányítása alatt álló azon terület egésze, ahol egy vagy több veszélyes anyagokkal foglalkozó létesítményben – ideértve a közös vagy kapcsolódó infrastruktúrát is – veszélyes anyagok vannak jelen a törvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározott küszöbértéket elérő mennyiségben, és ennek alapján alsó vagy felső küszöbértékűnek minősül.”

(5) A Kat. 3. §-a a következő 31a. ponttal egészül ki:

(E törvény alkalmazásában:)

„31a. Veszélyes anyagok jelenléte: veszélyes anyagok tényleges vagy várható jelenléte a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemben, küszöbérték alatti üzemben, valamint azoknak az anyagoknak a jelenléte, amelyekről reálisan feltételezhető, hogy akkor keletkezhetnek, amikor a folyamatok beleértve a tároló tevékenységet is – az üzemen belül bármely létesítményből kikerülnek az ellenőrzés alól, amennyiben e veszélyes anyagok mennyisége eléri vagy meghaladja az e törvény végrehajtását szolgáló kormányrendeletben meghatározott alsó küszöbérték negyedét.”

37. § (1) A Kat. 4. § (3) bekezdés a)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A törvény IV. fejezetének hatálya – a (3a) bekezdésben meghatározott kivétellel – nem terjed ki:)

a) az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 1. § (1) bekezdésében az atomenergia alkalmazásával összefüggésben meghatározott tevékenységekre, jogosultságokra és kötelezettségekre,

b) a veszélyes anyagoknak a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemen és küszöbérték alatti üzemen kívüli közúti, vasúti, légi vagy vízi szállítására,

c) az ásványi anyagok bányákban és kőbányákban – többek között fúrólyukakon át – történő kinyerésére, azaz feltárására, kitermelésére és feldolgozására,

d) a hulladéklerakó telepre, ideértve a föld alatti hulladéktárolást is.”

(2) A Kat. 4. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) A Kat. IV. fejezetének hatálya kiterjed a szárazföldi föld alatti, természetes rétegekben, víztarló rétegekben, sóüregekben és használaton kívüli bányákban végzett gáztárolásra, a vegyi és termikus feldolgozási műveletekre és a veszélyes anyagokkal végzett ilyen műveletekkel kapcsolatos tárolásra, valamint a működő meddő ártalmatlanítására szolgáló létesítményekre, a veszélyes anyagokat tartalmazó derítő-, illetve ülepítőmedencét is beleértve.”

38. § (1) A Kat. 27. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az üzemeltető az iparbiztonsági hatóság számára köteles haladéktalanul bejelenteni a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem, veszélyes anyagokkal foglalkozó létesítmény, küszöbérték alatti üzem ideiglenes leállítását, végleges bezárását.”

(2) A Kat. 27. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az üzemeltető köteles az e törvény végrehajtását szolgáló kormányrendeletben meghatározott felülvizsgálati eljárási kezdeményezni az iparbiztonsági hatóságnál)

c) a jelen lévő veszélyes anyagok mennyiségének jelentős növekedése vagy csökkenése; a veszélyes anyag jellegének vagy fizikai tulajdonságának, vagy felhasználási folyamatának jelentős változása,”

(esetén.)

(3) A Kat. 27. § (3) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

(Az üzemeltető köteles az e törvény végrehajtását szolgáló kormányrendeletben meghatározott felülvizsgálati eljárást kezdeményezni az iparbiztonsági hatóságnál)

d) az üzem besorolásának megváltozása”

(esetén.)

39. § A Kat. 29. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„29. § Az iparbiztonsági hatóság a hozzá benyújtott biztonsági jelentés vagy biztonsági elemzés vizsgálata, illetve a hatósági ellenőrzésen tapasztaltak alapján állapítja meg a dominóhatásban érintett veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek körét. Az iparbiztonsági hatóság a dominóhatásban érintett üzemek irányába intézkedik a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset-megelőzési célkitűzéseinek, biztonsági irányítási rendszerének, belső védelmi terveinek összehangolására a biztonsági jelentés vagy biztonsági elemzés soron kívüli felülvizsgálatának kezdeményezésével. Az iparbiztonsági hatóság az intézkedéseiről tájékoztatja a külső védelmi tervek és a lakossági tájékoztatók elkészítésében érintetteket.”

40. § A Kat. 36. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„36. § Az iparbiztonsági hatóság a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek és üzemzavarok megelőzése, kivizsgálása, valamint a jogszabályban, illetve hatósági határozatban foglalt kötelezettségek teljesülése érdekében az e törvény végrehajtását szolgáló kormányrendeletben meghatározott gyakorisággal hatósági ellenőrzést tart.”

41. § A Kat. 87. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„87. § E törvény 3. §-ának 1–4., 11., 13., 23–24., 26–33. pontja. 4. § (3)–(3a) bekezdése, és IV. fejezete a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek veszélyének kezeléséről, valamint a 96/82/EK tanácsi irányelv módosításáról és későbbi hatályon kívül helyezéséről szóló. 2012. július 4-i 2012/18/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.”

5. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény módosítása

42. § A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 157. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) Az állami foglalkoztatási szerv a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény 1. § (4a) bekezdés a) pontjában meghatározott kizáró ok fennállásának ellenőrzése céljából közvetlen hozzáféréssel jogosult átvenni

a) a személyazonosító adatok nyilvántartásából a 151. § (2) bekezdés a) pontjában szereplő adatok közül az aa)–ae) és ag)–ah) alpontban szereplő, az érintett személyre vonatkozó adatokat,

b) a szabálysértést elkövetettek és a helyszíni bírságoltak nyilvántartásából a 153. § (2) bekezdés h) pontjában szereplő, a szabálysértés megnevezésének, valamint az elkövetés helyének, idejének adatai közül az arra vonatkozó adatokat, hogy az érintett személyt a 247. § c) pontjában meghatározott szabálysértés miatt az adatátvételt megelőző három hónapon belül jogerősen elmarasztalták-e.”

6. Az egyes ingatlanok fővárosi önkormányzat részére történő átadásáról, valamint önkormányzatokat érintő egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CXC. törvény módosítása

43. § (1) Az egyes ingatlanok fővárosi önkormányzat részére történő átadásáról, valamint önkormányzatokat érintő egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Tv.) 1. alcíme a következő 1/A. §-sal egészül ki:

„1/A. § Budapest Főváros Önkormányzatának az állam tulajdonában álló, Budapest, 76500 helyrajzi számú ingatlan 116091/133627 tulajdoni hányadán (a továbbiakban: ingatlanrész) fennálló vagyonkezelői joga e törvény erejénél fogva, az egyes törvényeknek a katasztrófák elleni védekezés hatékonyságának növelésével összefüggő módosításáról szóló 2013. évi CXCII. törvény hatálybalépésével megszűnik.”

(2) A Tv. 1. alcíme a következő 1/B. §-sal egészül ki:

„1/B. § Az ingatlanrész e törvény erejénél fogva, az egyes törvényeknek a katasztrófák elleni védekezés hatékonyságának növelésével összefüggő módosításáról szóló 2013. évi CXCII. törvény hatálybalépésével, vagyonkezelési szerződés kötése nélkül, ingyenesen a honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium vagyonkezelésébe kerül.”

(3) A Tv. 9. § a) pontjában az „1. §-a és 1. melléklete az Alaptörvény 31. cikk (3) bekezdése, továbbá” szövegrész helyébe az „1. § (1) bekezdése és 1/B. §-a az Alaptörvény” szöveg lép.

(4) Hatályát veszti a Tv. 1. mellékletében foglalt táblázat 2. sora.

7. Az egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2013. évi CXXXIV. törvény módosítása

44. § Az egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2013. évi CXXXIV. törvény 1. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:

„(9) Ha a (6) bekezdés szerinti közérdek érvényesítését a (3) bekezdésben meghatározott feltételekkel rendelkező szolgáltatók száma korlátozza, közérdekű szolgáltatóként az ideiglenes szolgáltatáshoz szükséges feltételek megléte esetén kijelölhető az a szolgáltató is, amelyik

a) hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel nem, de hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik,

b) hulladékgazdálkodási engedély megszerzése érdekében kérelmet nyújtott be, vagy

c) korábban hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezett, de az engedélyének időbeli hatálya a kijelölés időpontját megelőző legfeljebb 60 napon belül szűnt meg.”

8. Záró rendelkezések

45. § (1) Ez a törvény – a (2)–(4) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

(2) A 16. § (2)–(6) bekezdése és a 17. § 2014. január 1-jén lép hatályba.

(3) A 32. § az e törvény kihirdetését követő kilencvenedik napon lép hatályba.

(4) A 4. alcím 2015. június 1-jén lép hatályba.

46. § (1) E törvény 27–28. §-a az Alaptörvény 53. és 54. cikke alapján sarkalatosnak minősül.

(2) E törvény 29. §-a, 30. §-a, 34. § (12) bekezdése és 35. §-a az Alaptörvény XXXI. cikk (5) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

(3) E törvény 31. §-a az Alaptörvény XXXI. cikk (5) és (6) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

(4) E törvény 43. § (2) bekezdése az Alaptörvény 38. cikk (1) és (2) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

47. § E törvény 4. alcíme a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek veszélyének kezeléséről, valamint a 96/82/EK tanácsi irányelv módosításáról és későbbi hatályon kívül helyezéséről szóló. 2012. július 4-i 2012/18/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.