Időállapot: közlönyállapot (2014.II.17.)

2014. évi XI. törvény

a rezsicsökkentéssel és a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos egyes törvények módosításáról * 

1. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény módosítása

1. § A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) 17/D. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az (1) bekezdésben meghatározott vállalkozás legalább egy fogyasztóvédelmi referenst köteles foglalkoztatni minden olyan megyében és a fővárosban, ahol

a) székhelyén, telephelyén vagy fióktelepén kiskereskedelmi tevékenységet folytat, továbbá

b) közszolgáltatási tevékenységet folytató, valamint törvény alapján ügyfélszolgálat működtetésére kötelezett vállalkozás esetén ügyfélszolgálattal rendelkezik.”

2. § Az Fgytv. 28. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani. Az írásos formának a 17/C. § szerinti módokon is eleget lehet tenni. A kérelemnek tartalmaznia kell)

c) – ha a fogyasztó az illetékességet a 20. § (3) bekezdésére kívánja alapítani – a 20. § (1) és (2) bekezdése szerint illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület megjelölését,”

3. § Az Fgytv.

a) 16/A. § (5) bekezdésében a „kiskorúak” szövegrész helyébe a „tizennyolcadik életévüket be nem töltött személyek” szöveg,

b) 17/D. § (10) bekezdés a) és b) pontjában a „rendelkezésre” szövegrész helyébe a „rendelkezésére” szöveg,

c) 17/D. § (11) bekezdésében az „anyagát” szövegrész helyébe az „anyagát,” szöveg,

d) 17/D. § (13) bekezdésében a „működését, és” szövegrész helyébe a „működését és” szöveg,

e) 17/D. § (14) bekezdésében a „képesítési, bizonyítványt” szövegrész helyébe a „képesítési bizonyítványt” szöveg,

f) 17/D. § (15) bekezdés a) pontjában a „jelentkezzen és” szövegrész helyébe a „jelentkezzen, és” szöveg,

g) 1. mellékletében a „terület specifikus” szövegrész helyébe a „területspecifikus” szöveg, a „17/D. §-ában” szövegrész helyébe a „17/D. §-ában meghatározott” szöveg,

h) 1. melléklet 1.1.2.1. pont b) alpontjában a „panaszkezelés és ügyfélszolgálat” szövegrész helyébe a „panaszkezelési és ügyfélszolgálati” szöveg,

i) 1. melléklet 1.1.2.4. pont d)–f) alpontjában a „biztonsága” szövegrész helyébe a „biztonságossága” szöveg,

j) 1. melléklet 2. pontjában 1–5. sorában az „amelyből” szövegrész helyébe az „amely” szöveg,

k) 1. melléklet 2. pontjában 3. sorában az „elméleti. 10%” szövegrész helyébe az „elméleti, 10%” szöveg,

l) 1. melléklet 3. pont a) alpontjában a „végzettséggel, vagy” szövegrész helyébe a „végzettséggel rendelkezik,” szöveg

lép.

2. A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény módosítása

4. § (1) A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény (a továbbiakban: Tt.) 27/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„27/A. § (1) A társasház működésének, a társasház szerveinek és e szervek működésének törvényességi felügyeletét a jegyző látja el. A törvényességi felügyelet nem terjed ki az olyan ügyre, amelyben bírósági, hatósági eljárásnak van helye.

(2) A törvényességi felügyeletet gyakorló jegyző hivatalból ellenőrzi, hogy a társasház

a) alapító okirata, szervezeti-működési szabályzata és azok módosítása megfelel-e a jogszabályoknak,

b) működése, közgyűlési határozata megfelel-e a jogszabályoknak, az alapító okiratnak és szervezeti-működési szabályzatnak, és

c) működése megfelel-e a közgyűlési határozatokban foglaltaknak.

(3) A közös képviselő, illetve az intézőbizottság elnöke köteles a jegyzővel együttműködni, a jegyzőt a törvényességi felügyelet lefolytatásához szükséges dokumentumok rendelkezésre bocsátásával, valamint a helyszíni ellenőrzés során a helyszínen is segíteni.

(4) Ha a jegyző a működés (2) bekezdésbe ütközését állapítja meg, a társasházat felhívja a működés törvényességének helyreállítására. Ha a társasház a jegyző felhívása alapján a felhívástól számított 60 napon belül a működés törvényességét nem állítja helyre, a jegyző a működés törvényességének helyreállítására vonatkozó bírósági kötelezés érdekében a határidő eredménytelen elteltétől számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat. A pert a társasház ellen kell megindítani és a polgári perrendtartásról szóló törvény általános szabályai szerint lefolytatni. A per a társasház címe szerinti járásbíróság hatáskörébe és illetékességébe tartozik.

(5) A bíróság a jegyző keresete alapján

a) megsemmisítheti a közgyűlés (2) bekezdés b) pontjába ütköző határozatát és szükség szerint új határozat meghozatalát rendelheti el,

b) a működés törvényességének helyreállítása érdekében összehívhatja a közgyűlést vagy arra a jegyzőt vagy a számvizsgáló bizottságot jogosíthatja fel, illetve

c) – ha a társasház működésének törvényessége a közös képviselő, illetve az intézőbizottság jogsértő magatartása miatt az a) vagy b) pont szerint nem biztosítható – százezertől ötmillió forintig terjedő, a jogsértés súlyával arányos bírság megfizetésére kötelezheti a közös képviselőt, illetve az intézőbizottság elnökét és tagjait.

(6) Ha a jegyző a keresetében az (5) bekezdés c) pontjának alkalmazását kéri, a pert a közös képviselővel, illetve az intézőbizottság elnökével és tagjaival szemben is meg kell indítani. Ha a társasház és a közös képviselő, illetve az intézőbizottság elnöke között érdekellentét áll fenn, a bíróság a társasház képviseletére hivatalból ügygondnokot rendel ki. A kiszabott bírság megfizetésében a társasházat helytállási kötelezettség nem terheli. A kiszabott bírság megfizetéséért az intézőbizottság elnökének és tagjainak felelőssége egyetemleges.”

(2) A Tt. 42. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Ha a közgyűlés határozata jogszabályba, az alapító okiratba vagy a szervezeti-működési szabályzatba ütközik vagy a kisebbség jogos érdekeinek lényeges sérelmével jár, bármely tulajdonostárs keresettel kérheti a bíróságtól a határozat érvénytelenségének megállapítását a határozat meghozatalától számított hatvan napon belül. Ha a határozat bírósági felülvizsgálatát a jegyző a 27/A. § (4) bekezdése szerinti keresetében kérte, a kereseteket bíróság a perek egyesítésével bírálja el.”

5. § A Tt. 1. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

3. A lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. törvény módosítása

6. § A lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. törvény 1. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

4. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosítása

7. § (1) A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: VET) 144. § (1)–(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A közcélú hálózathoz történő csatlakozással összefüggésben csatlakozási díjat kell fizetni. A csatlakozási díjak meghatározásának szempontjait, a csatlakozási díjak elemeit, valamint a csatlakozási díjak mértékét és alkalmazásának szabályait a Hivatal elnöke rendeletben állapítja meg. A rendelet kihirdetése és hatálybalépése között legalább 15 napnak el kell telnie.

(2) A csatlakozási díjat úgy kell megállapítani, hogy vegye figyelembe a csatlakozás érdekében hálózati beruházásra fordított összeg nagyságát, valamint az igények befolyásolásán keresztül segítse elő a legkisebb költség elvének érvényesülését, valamint figyelembe vegye a hálózatra később csatlakozott rendszerhasználók csatlakozásának hatásaiból származó előnyöket. A csatlakozási díj nem haladhatja meg a csatlakozások érdekében közvetlenül hálózati beruházásokra fordított összegek nagyságát.”

(2) A VET 144. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A Hivatal az (1) bekezdésben meghatározott rendelet előkészítése során kikéri az érintett engedélyesek és a felhasználók reprezentatív érdekképviseleti szerveinek véleményét. A Hivatal a rendelet tervezetét az engedélyesek és a felhasználók reprezentatív érdekképviseleti szerveivel történő egyeztetést megelőzően a honlapján közzéteszi.”

8. § A VET 170. § (5) bekezdés 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Felhatalmazást kap a Hivatal elnöke, hogy rendeletben állapítsa meg)

„2. a csatlakozási díjak meghatározásának szempontjait, a csatlakozási díjak elemeit, valamint a csatlakozási díjak mértékét és alkalmazásuk szabályait,”

9. § Hatályát veszti a VET 170. § (2) bekezdés 11. pontjában a „valamint csatlakozási díjak meghatározásának szempontjait és a díjak elemeit,” szövegrész.

5. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosítása

10. § (1) A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (a továbbiakban: GET) 108. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A földgázszállító vagy a földgázelosztó vezetékhez történő csatlakozásért vagy a korábban vásárolt kapacitást meghaladó többletkapacitásért csatlakozási díjat kell fizetni. A csatlakozási díjak meghatározásának szempontjait, a csatlakozási díjak elemeit, a csatlakozási díjakat és alkalmazásuk szabályait a Hivatal elnöke rendeletben állapítja meg. A csatlakozási díj általános forgalmiadó-fizetési kötelezettségére külön törvény rendelkezései irányadók.”

(2) A GET 108. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A Hivatal az (1) bekezdésben meghatározott elnöki rendelet előkészítése során kikéri az érintett engedélyesek és a felhasználók reprezentatív érdekképviseleti szerveinek véleményét. A Hivatal a rendelet tervezetét az engedélyesek és a felhasználók reprezentatív érdekképviseleti szerveivel történő egyeztetést megelőzően a honlapján közzéteszi.”

11. § A GET 133/A. § 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Felhatalmazást kap a Hivatal elnöke, hogy rendeletben állapítsa meg)

„2. a csatlakozási díjak meghatározásának szempontjait, a csatlakozási díjak elemeit, a csatlakozási díjakat és alkalmazásuk szabályait,”

12. § A GET 127. § gy) pontjában a „csatlakozási díjakat” szövegrész helyébe a „csatlakozási díjak meghatározásának szempontjait, a csatlakozási díjak elemeit, a csatlakozási díjakat és alkalmazásuk szabályait” szöveg lép.

13. § Hatályát veszti a GET

a) 104/A. § (2) bekezdés b) pontja,

b) 133. § (1) bekezdés 2. pontjában a „valamint a csatlakozási díjak meghatározásának szempontjait és a csatlakozási díjak elemeit,” szövegrész.

6. A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény módosítása

14. § (1) A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény (a továbbiakban: Pft.) „Szerződés formai és tartalmi követelményei” alcíme a következő 14/A. §-sal egészül ki:

„14/A. § A pénzforgalmi szolgáltatási keretszerződésben a pénzforgalmi szolgáltató nem köthet ki olyan szerződési feltételt, amely alapján a vele szerződő fogyasztó számára a Magyarországon elhelyezett automata bankjegykiadó gépből készpénz-helyettesítő fizetési eszköz útján történő készpénzfelvétel fizetési műveleti értékhatárának felső mértékét napi százötvenezer forintnál alacsonyabb összegben egyoldalúan meghatározza.”

(2) A Pft. VII. Fejezete a következő 36/B. §-sal egészül ki:

„36/B. § A Magyarországon elhelyezett automata bankjegykiadó gépből készpénz-helyettesítő fizetési eszköz útján fizetési számláról történő készpénzfelvétel fizetési műveleti értékhatárának felső mértéke műveletenként hetvenötezer forintnál alacsonyabb összeg nem lehet.”

(3) A Pft. 66/B. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A rezsicsökkentéssel és a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló 2014. évi XI. törvénnyel megállapított 14/A. §-t a rezsicsökkentéssel és a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló 2014. évi XI. törvény hatálybalépésekor fennálló szerződésekre is alkalmazni kell.”

7. A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről szóló 2011. évi LXXV. törvény módosítása

15. § A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről szóló 2011. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Dttv.) a következő 4/A. §-sal egészül ki:

„4/A. § (1) A pénzügyi intézmény – külön díj felszámítása nélkül – a gyűjtőszámlahitel tartozásról készített kimutatás keretében, a fizetési számlához vagy a devizakölcsön elszámolási számlához kapcsolódóan negyedévenként tájékoztatja a hiteladóst a mentesített követelésrész adott időszakra eső összegéről és a gyűjtőszámlahitelre vonatkozó hitelkeret-szerződés megkötésétől számított összegéről.

(2) A pénzügyi intézmény az (1) bekezdésben meghatározottakról a negyedévet követő hónap 30. napjáig – a rögzített árfolyam alkalmazási időszak záró időpontját követően a záró időpontot követő hónap 30. napjáig – postára adott levélben vagy más, a gyűjtőszámlahitelre vonatkozó hitelkeret-szerződésben meghatározott tartós adathordozón tájékoztatja a hiteladóst.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott tájékoztatást a 2. melléklet szerinti tartalommal, jól látható, egyértelműen elkülöníthető módon, bekeretezve, legalább a tájékoztató többi adatával megegyező méretben kell feltüntetni.

(4) A 2. mellékletben meghatározott szövegben az adott időszakot az időszak első és utolsó napjának feltüntetésével kell megjelölni.

(5) A pénzügyi intézmény – külön díj felszámítása nélkül – 2014. március 20-áig postára adott levélben vagy más, a devizakölcsön-szerződésben meghatározott tartós adathordozón tájékoztatást küld az árfolyamrögzítés lehetőségéről és lényeges jellemzőiről annak a hiteladósnak, aki jogosult gyűjtőszámlahitelre, de még nem kötött gyűjtőszámlahitelre vonatkozó hitelkeret-szerződést és nem kezdeményezte a gyűjtőszámlahitelre vonatkozó hitelkeret-szerződés megkötését.

(6) A pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank az e § tájékoztatásra vonatkozó rendelkezéseinek való megfelelést fogyasztóvédelmi eljárás keretében vizsgálja, azok megsértése esetén fogyasztóvédelmi eljárást folytat le.”

16. § A Dttv. a következő 15. §-sal egészül ki:

„15. § (1) E törvénynek a rezsicsökkentéssel és a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló 2014. évi XI. törvénnyel (a továbbiakban: Módtv3.) megállapított 4/A. §-át a Módtv3. hatálybalépésekor fennálló szerződésekre is alkalmazni kell.

(2) E törvénynek a Módtv3.-mal megállapított 4/A. § (1)–(4) bekezdése szerinti tájékoztatást a pénzügyi intézmény első alkalommal 2014. március 20-áig küldi meg a hiteladós részére.”

17. § A Dttv. az 1. melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki.

8. A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosítása

18. § A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény a következő 91/A. §-sal és 91/B. §-sal egészül ki:

„91/A. § (1) Ha a hulladékgazdálkodási közszolgáltató az általa nyújtott közszolgáltatást közbeiktatott személy vagy szerződéses kapcsolati lánc (a továbbiakban együtt: közvetített szolgáltatás) útján juttatja el a természetes személy ingatlanhasználó, illetve jogszabály alapján vele egy díjkategóriába tartozó személy (a továbbiakban együtt: rezsicsökkentésre jogosult) részére, legfeljebb a természetes személy ingatlanhasználóra a 91. §-ban meghatározott díjat alkalmazhatja.

(2) A közvetített szolgáltatásban részes közbenső szereplő az elszámolási időszakot megelőző hónap 10. napjáig a hulladékgazdálkodási közszolgáltató részére adatot szolgáltat, hogy az elszámolási időszakban milyen arányban oszlik meg a vele szerződéses kapcsolatban álló rezsicsökkentésre jogosult és más felhasználók között a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás díja. A hulladékgazdálkodási közszolgáltató ezen adatszolgáltatás alapján külön-külön számlát bocsát ki a közszolgáltatást közvetítő személy részére a rezsicsökkentésre jogosult és más felhasználók hulladékgazdálkodási közszolgáltatás díjáról. Ha az adatszolgáltatást a közvetített szolgáltatásban részes közbenső szereplő határidőben nem teljesíti, a hulladékgazdálkodási közszolgáltató csak egy, a díjcsökkentést nem tartalmazó számlát bocsát ki.

(3) A 91. §-ban meghatározott mértékű díjcsökkentés a (2) bekezdés szerint előírt adatszolgáltatás elmulasztása esetén is megilleti a rezsicsökkentésre jogosultat, melynek terhét a közszolgáltatást közvetített szolgáltatásként nyújtó személy viseli.

(4) A közszolgáltatást közvetített szolgáltatásként nyújtó személy az általa kibocsátott számlában legfeljebb a 91. §-ban meghatározott díjat alkalmazhatja.

(5) A közszolgáltatást közvetített szolgáltatásként nyújtó személy a (4) bekezdés szerint kibocsátott számlán szereplő fizetendő összeg vonatkozásában, annak kiküldésével egyidejűleg, egyértelműen, írásban köteles tájékoztatást nyújtani a rezsicsökkentésre jogosult részére az e § szerinti előírt díjcsökkentésről. A tájékoztatásban külön, összegszerűen fel kell tüntetni a rezsicsökkentés eredményeképpen jelentkező megtakarítás összegét az elszámolt időszak vonatkozásában, valamint összesítve az egyes törvényeknek a rezsicsökkentés végrehajtásával összefüggő módosításáról szóló 2013. évi CCXXXI. törvény hatályba lépését követő időszakban.

(6) A hulladékgazdálkodási közszolgáltató bármikor jogosult betekinteni a (2) bekezdés szerinti adatszolgáltatást megalapozó adatokba, számításokba, illetve az alkalmazott módszertanba.

(7) A (4) és az (5) bekezdésekben foglalt rendelkezések a fogyasztóvédelemről szóló törvény alkalmazásában fogyasztóvédelmi rendelkezés.

91/B. § (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltató legfeljebb a természetes személy ingatlanhasználóra a 91. §-ban meghatározott díjat alkalmazhatja

a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális intézmény és a támogatott lakhatás, valamint

b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerinti gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, gyermekotthon, lakásotthon, utógondozó otthon és javítóintézet

esetében, ha a szolgáltatás után a fenntartó a központi költségvetésről szóló törvény szerinti támogatásban részesül.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt rendelkezés a fogyasztóvédelemről szóló törvény alkalmazásában fogyasztóvédelmi rendelkezés.”

9. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény módosítása

19. § A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény 12. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Hivatal elnöke)

a) rendeletben megállapítja a villamos energia rendszerhasználati díjakat és alkalmazásuk szabályait, a villamos energiáról szóló törvény szerinti elosztók közötti kiegyenlítő fizetések mértékét, a villamos energia csatlakozási díjak meghatározásának szempontjait, a csatlakozási díjak elemeit, valamint a csatlakozási díjak mértékét és alkalmazásuk szabályait,

b) rendeletben megállapítja a földgáz rendszerhasználati díjakat, a földgázellátásról szóló törvény szerinti rendszerüzemeltető által nyújtott szolgáltatás minőségének a földgáz rendszerhasználati díjakon keresztül történő ösztönzésének szabályait, a nyújtott szolgáltatás minőségétől függően alkalmazható földgáz rendszerhasználati díjakat, valamint a földgáz rendszerhasználati díjak alkalmazásának feltételeit, a földgáz csatlakozási díjak meghatározásának szempontjait, a csatlakozási díjak elemeit, a csatlakozási díjakat és alkalmazásuk szabályait,”

10. A rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. törvény módosítása

20. § A rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. törvény (a továbbiakban: Rezsitörvény) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (a továbbiakban: Get.) 3. § 8. pontjában meghatározott egyetemes szolgáltatás keretében vételező, a Get. 3. § 47. pontjában meghatározott lakossági fogyasztók részére, az egyetemes szolgáltató által kibocsátott számlában a 2014. március 31-ét követő időszakban igénybe vett földgázszolgáltatás MJ-ban meghatározott mennyiségéért fizetendő összeg, valamint a szolgáltatás rendelkezésre állásáért fizetendő havi alapdíj együttes értéke nem haladhatja meg az azonos elosztói területen, az egyetemes szolgáltató által a 2013. november 1-jén alkalmazott díjak (beleértve a biztonsági készletezési díjat) alapján azonos hőmennyiségre, azonos számú hónapra, azonos körülmények között (azonos kedvezménymérték esetén) számított összeg 93,5%-át.”

21. § A Rezsitörvény 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: Vet.) 3. § 7. pontjában meghatározott egyetemes szolgáltatás keretében vételező, a Vet. 3. § 42. pontjában meghatározott lakossági fogyasztó részére, az egyetemes szolgáltató által kibocsátott számlában a 2014. augusztus 31-ét követő időszakban igénybe vett villamos energiáért fizetendő összeg nem haladhatja meg a 2013. november 1-jén alkalmazott díjak alapján azonos energia mennyiségre, azonos számú hónapra, azonos körülmények között (azonos árszabás mellett) számított összeg 94,3%-át.”

22. § A Rezsitörvény 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tszt.) 3. § b) pontjában meghatározott díjfizető közül a lakossági díjfizető (a továbbiakban: lakossági díjfizető) és a Tszt. 3. § g) pont ga) alpontjában meghatározott lakossági felhasználó részére, a távhőszolgáltató által kibocsátott számlában a 2014. szeptember 30-át követő időszakra vonatkozóan meghatározott szolgáltatási egységre jutó, az igénybevett távhőszolgáltatásért fizetendő összeg nem haladhatja meg a 2013. november 1-jén alkalmazott díjtételek alapján, ugyanazon feltételekkel (fogyasztás, légtérfogat stb.) számított összeg 96,7%-át.”

23. § A Rezsitörvény a következő 4/A. §-sal és 4/B. §-sal egészül ki:

„4/A. § (1) Ha a víziközmű-szolgáltató az általa nyújtott közszolgáltatást közbeiktatott személy vagy szerződéses kapcsolati lánc (a továbbiakban együtt: közvetített szolgáltatás) útján juttatja el a lakossági felhasználó, illetve jogszabály alapján vele egy díjkategóriába tartozó személy (a továbbiakban együtt: rezsicsökkentésre jogosult) részére, legfeljebb a 4. § (1) bekezdésben meghatározott díjat alkalmazhatja.

(2) A közvetített szolgáltatásban részes közbenső szereplő a fogyasztásmérő leolvasásával egyidejűleg a víziközműszolgáltató részére adatot szolgáltat, hogy az elszámolási időszak fogyasztása milyen arányban oszlik meg a vele szerződéses kapcsolatban álló rezsicsökkentésre jogosult és más felhasználók között. A víziközmű-szolgáltató ezen adatszolgáltatás alapján külön-külön számlát bocsát ki a víziközmű-szolgáltatást közvetítető személy részére a rezsicsökkentésre jogosult és más felhasználók víziközmű-szolgáltatási díjáról. Ha az adatszolgáltatást a közvetített szolgáltatásban részes közbenső szereplő határidőben nem teljesíti, a víziközmű-szolgáltató csak egy, a díjcsökkentést nem tartalmazó számlát bocsát ki.

(3) A 4. § (1) bekezdésben meghatározott mértékű díjcsökkentés a (2) bekezdés szerinti adatszolgáltatás elmulasztása esetén is megilleti a rezsicsökkentésre jogosultakat, melynek terhét a víziközmű-szolgáltatást közvetített szolgáltatásként nyújtó személy viseli.

(4) A közvetített szolgáltatásban részes közbenső szereplő az általa kibocsátott számlában legfeljebb a 4. § (1) bekezdésben meghatározott díjat alkalmazhatja.

(5) A közvetített szolgáltatásban részes közbenső szereplő a (4) bekezdés szerint kibocsátott számlán szereplő fizetendő összeg vonatkozásában, annak kiküldésével egyidejűleg, egyértelműen, írásban köteles tájékoztatást nyújtani a rezsicsökkentésre jogosult részére az e § szerinti díjcsökkentésről. A tájékoztatásban külön, összegszerűen fel kell tüntetni a rezsicsökkentés eredményeképpen jelentkező megtakarítás összegét az elszámolt időszak vonatkozásában, valamint összesítve az egyes törvényeknek a rezsicsökkentés végrehajtásával összefüggő módosításáról szóló 2013. évi CCXXXI. törvény hatályba lépését követő időszakban.

(6) A víziközmű-szolgáltató bármikor jogosult betekinteni a (2) bekezdés szerinti adatszolgáltatást megalapozó adatokba, számításokba, illetve az alkalmazott módszertanba.

4/B. § A víziközmű-szolgáltató legfeljebb a 4. § (1) bekezdésében meghatározott díjat alkalmazhatja

a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális intézmény és a támogatott lakhatás, valamint

b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerinti gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, gyermekotthon, lakásotthon, utógondozó otthon és javítóintézet

esetében, ha a szolgáltatás után a fenntartó a központi költségvetésről szóló törvény szerinti támogatásban részesül.”

24. § Hatályát veszti a Rezsitörvény 4. § (4) bekezdése.

11. A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény módosítása

25. § A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 76. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) A kiszabható bírság alsó határa a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 14/A. §-ában, 36/A. § (1)–(3) bekezdésében és 36/B. §-ában a pénzforgalmi szolgáltató számára előírt kötelezettség megszegése, elkerülése, elmulasztása, késedelmes vagy hiányos teljesítése esetén ötszázmillió forint.”

12. Az egységes közszolgáltatói számlaképről szóló 2013. évi CLXXXVIII. törvény módosítása

26. § Az egységes közszolgáltatói számlaképről szóló 2013. évi CLXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Számlaképtv.) 8. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

„(8) Az 1–12. melléklet első oldalán a címzés feltüntetésének keretezése nem kötelező formai eleme a számlaképnek.”

27. § A Számlaképtv. a következő 10/A. §-sal egészül ki:

„10/A. § (1) A fogyatékos személy (e § alkalmazásában a továbbiakban: fogyasztó) írásbeli kérelmére az eredeti számla mellett a villamos energia és a földgáz egyetemes szolgáltató a fogyasztó választása alapján köteles

a) Braille-írással nyomtatott,

b) akadálymentes formátumú elektronikus vagy

c) könnyen érthető elektronikus

számlát (a továbbiakban: akadálymentes számla) – az eredeti számlával azonos adattartalommal – kiállítani és a fogyasztó számára az eredeti számlával egyidejűleg továbbítani.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kérelemben fel kell tüntetni, hogy a kérelem az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulásának minősül a fogyasztó – az akadálymentes számla elkészítéséhez szükséges – adatainak kezeléséhez.

(3) A számlaképre vonatkozóan e törvényben meghatározott formai előírások mellőzhetőek az akadálymentes számla kiállítása során.

(4) E § alkalmazásában fogyatékos személy az, aki a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 4. § a) pontja szerinti fogyatékos személy.”

28. § A Számlaképtv. 10/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A fogyatékos személy (e § alkalmazásában a továbbiakban: fogyasztó) írásbeli kérelmére az eredeti számla mellett a villamos energia és a földgáz egyetemes szolgáltató, valamint a villamos energia és a földgázelosztó az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó, a távhőszolgáltató, a víziközmű-szolgáltató és a hulladékgazdálkodási közszolgáltató a fogyasztó választása alapján köteles

a) Braille-írással nyomtatott,

b) akadálymentes formátumú elektronikus vagy

c) könnyen érthető elektronikus

számlát (a továbbiakban: akadálymentes számla) – az eredeti számlával azonos adattartalommal – kiállítani és a fogyasztó számára az eredeti számlával egyidejűleg továbbítani.”

29. § A Számlaképtv. a következő 14. §-sal egészül ki:

„14. § Felhatalmazást kap a Kormány, hogy az akadálymentes számla kibocsátásának részletes szabályait rendeletben állapítsa meg.”

30. § A Számlaképtv.

a) 2. melléklete a 4. melléklet szerint,

b) 3. melléklete az 5. melléklet szerint,

c) 4. melléklete a 6. melléklet szerint,

d) 5. melléklete a 7. melléklet szerint,

e) 6. melléklete a 8. melléklet szerint,

f) 7. melléklete a 9. melléklet szerint,

g) 8. melléklete a 10. melléklet szerint,

h) 9. melléklete a 11. melléklet szerint,

i) 10. melléklete a 12. melléklet szerint

módosul.

31. § A Számlaképtv.

a) 8. § (1) bekezdésében a „betűtípussal köteles” szövegrész helyébe a „betűtípussal, a címzést Arial betűtípussal köteles” szöveg,

b) 1. mellékletében az „** A rezsicsökkentés a lakossági fogyasztókat a bruttó számlaérték alapulvételével illeti meg” szövegrész helyébe az „** A rezsicsökkentés a fogyasztókat a 2012. december 1-jén hatályos árképzés szerinti bruttó számlaérték alapulvételével illeti meg, a tétel a már csökkentett összeget tartalmazza” szöveg, a „díjak alkalmazására” szövegrész helyébe a „díjak vagy díjelemek alkalmazására” szöveg, a „díjakat külön sorban kell feltüntetni” szövegrész helyébe a „díjakat, díjelemeket külön sorban kell feltüntetni a díjelemek megnevezésével” szöveg,

c) 2. melléklet 4. pont 4.10. alpontjában a „tarifák” szövegrész helyébe a „díjak vagy díjelemek” szöveg, a „díjakat” szövegrész helyébe a „díjakat, díjelemeket” szöveg, a „feltüntetni” szövegrész helyébe a „feltüntetni a díjelemek megnevezésével” szöveg,

d) 11. mellékletében az „*A rezsicsökkentés az arra jogosultakat a bruttó számlaérték alapulvételével illeti meg.”” szövegrész helyébe az „* A rezsicsökkentés a fogyasztókat a 2012. április 14. napján alkalmazott díj figyelembevételével meghatározott bruttó számlaérték alapulvételével illeti meg, a tétel a már csökkentett összeget tartalmazza” szöveg

lép.

13. Hatályba léptető rendelkezések

32. § (1) Ez a törvény – a (2)–(7) bekezdésben meghatározott kivételekkel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 25. § az e törvény kihirdetését követő harmincegyedik napon lép hatályba.

(3) A 20. § 2014. április 1-jén lép hatályba.

(4) A 27. § 2014. augusztus 1-jén lép hatályba.

(5) A 21. § 2014. szeptember 1-jén lép hatályba.

(6) A 7–13. §, 19. §, 22. § és 33. § 2014. október 1-jén lép hatályba.

(7) A 28. § 2015. augusztus 1-jén lép hatályba.

14. Az Alaptörvény sarkalatosságra vonatkozó követelményének való megfelelés

33. § A 19. § az Alaptörvény 23. cikke alapján sarkalatosnak minősül.

1. melléklet a 2014. évi XI. törvényhez

2. melléklet a 2011. évi LXXV. törvényhez

A pénzügyi intézmény tájékoztatása a mentesített követelésrész adott időszakra eső összegéről és a gyűjtőszámlahitelre vonatkozó hitelkeret-szerződés megkötésétől számított összegéről

A gyűjtőszámlahitelre vonatkozó hitelkeret-szerződés alapján a mentesített követelésrész (az állam és a pénzügyi intézmény által átvállalt tartozás) .... időszakra eső összege: Ft
A mentesített követelésrésznek a szerződés megkötésétől számított összege: Ft

2. melléklet a 2014. évi XI. törvényhez

1. melléklet a 2003. évi CXXXIII. törvényhez

A társasházak által a rezsicsökkentések végrehajtásához kapcsolódó tájékoztatásnál alkalmazandó hirdetmény

HIRDETMÉNY
a közös tulajdonban álló épületrészeket érintő közüzemi szolgáltatások díja, valamint a külön tulajdonban álló épületrészeken belül nem mérhető közüzemi szolgáltatások díja vonatkozásában a rezsicsökkentések eredményeként a társasház tekintetében jelentkező megtakarításról

CÍM*

ÉRINTETT KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÁS MEGNEVEZÉSE**
Elszámolt időszak: -tól -ig

Fizetett összeg:

Ft

A társasház megtakarítása az elszámolt időszakban:

Ft

A társasház megtakarítása 2013. január 1-je/2013. július 1-je*** óta összesen:

Ft
A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény 43/A. § (3) bekezdése szerinti tájékoztatás****
Hirdetmény kifüggesztésének időpontja:
Hirdetmény levételének legkorábbi időpontja:
* az érintett társasház címét kell feltüntetni
** az adatokat az érintett közszolgáltatásonként külön pontban, egymás alatt szükséges feltüntetni
*** a két dátum közül azt kell feltüntetni, amelyik az érintett közüzemi szolgáltatásnál a rezsicsökkentés kezdő időpontjának felel meg
**** a tájékoztatást csak akkor kell feltüntetni, ha azt a társasházi törvény előírja”

3. melléklet a 2014. évi XI. törvényhez

1. melléklet a 2004. évi CXV. törvényhez

A lakásszövetkezetek által a rezsicsökkentések végrehajtásához kapcsolódó tájékoztatásnál alkalmazandó hirdetmény

HIRDETMÉNY
a lakásszövetkezet tulajdonában álló épületrészeket érintő közüzemi szolgáltatások díja, valamint a tagok és nem tag tulajdonosok tulajdonában álló lakásokon és nem lakás céljára szolgáló helyiségeken belül nem mérhető közüzemi szolgáltatások díja vonatkozásában a rezsicsökkentések eredményeként a lakásszövetkezet tekintetében jelentkező megtakarításról

CÍM*

ÉRINTETT KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÁS MEGNEVEZÉSE**
Elszámolt időszak: -tól -ig

Fizetett összeg:

Ft

A lakásszövetkezet megtakarítása az elszámolt időszakban:

Ft

A lakásszövetkezet megtakarítása 2013. január 1-je/2013. július 1-je*** óta összesen:


Ft
A lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. törvény 24/B. § (3) bekezdése szerinti tájékoztatás****
Hirdetmény kifüggesztésének időpontja:
Hirdetmény levételének legkorábbi időpontja:
*az érintett lakásszövetkezet megnevezését és címét kell feltüntetni
** az adatokat az érintett közszolgáltatásonként külön pontban, egymás alatt szükséges feltüntetni
*** a két dátum közül azt kell feltüntetni, amelyik az érintett közüzemi szolgáltatásnál a rezsicsökkentés kezdő időpontjának felel meg
**** a tájékoztatást csak akkor kell feltüntetni, ha azt a lakásszövetkezeti törvény előírja”

4. melléklet a 2014. évi XI. törvényhez

A Számlaképtv. 2. melléklet 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. Az elszámoló számla harmadik oldala: oldalszám


Vevő (Fizető) azonosító:
Vevő (Fizető) neve:
Vevő (Fizető) címe:
Vevő (Fizető) adószáma:
Szerződéses folyószámla:
Számla sorszáma:
Fizetési mód:
Teljesítés időpontja:
Számla kelte:
A szolgáltatás megnevezése:
Villamos energia egyetemes szolgáltatás
és villamosenergia-elosztás
SZÁMLARÉSZLETEZŐ
Fogyasztás összesen: ... kWh
Árszabás: Elosztói engedélyes:
Mérési pont azonosító:
Mérő gyártási száma Elszámolási
időszak
Induló mérőállás Záró mérőállás LM Fogyasztás (kWh) Szorzó Mennyiség (kWh)
Tétel megnevezése Fogyasztási időszak Mennyiség Mérték-
egység
Nettó egységár és mérték-
egysége
Nettó érték
(Ft)
ÁFA
(%)
Bruttó érték
(Ft)
Egyetemes szolgáltatói árszabás
Energiadíj összesen
Részszámlákban elszámolt energiadíj
Fizetendő energiadíj
Rendszer-
használati díjak (az elosztói alapdíj kivételével)
Elosztói alapdíj*
Rendszer-
használati díjak összesen
Részszámlákban elszámolt rendszer-
használati díjak
Fizetendő rendszer-
használati díjak
Szénipari szerkezet-
átalakítási támogatás
AHK
Kedvezményes árú villamos-
energia-
ellátás támogatása
AHK
Kapcsolt termelés-
szerkezet-
átalákítás
AHK
Pénzeszközök összesen AHK
Részszámlákban elszámolt pénzeszközök
Fizetendő pénzeszközök
Nettó számlaérték összesen
Kerekítés
Bruttó számlaérték összesen**
Egyéb
Fizetendő összeg összesen
ÁFA összesítő (Ft)
A nyilvántartás szerinti folyószámla-egyenlege a számla kibocsátásakor: ... Ft.

Tájékoztató adatok:
*Az elosztói alapdíj fogyasztástól függetlenül fizetendő
** A rezsicsökkentés a fogyasztókat a 2012. december 1-jén hatályos árképzés szerinti bruttó számlaérték alapulvételével illeti meg, a tétel a már csökkentett összeget tartalmazza. Az adott elszámolási időszakban elért megtakarítás az elszámolási időszakban kibocsátott rész- és elszámoló számlák összességére figyelemmel került meghatározásra.
Következő leolvasás várható időpontja:
AHK: adó hatályán kívüli
A számla közvetített szolgáltatást tartalmaz.
Leolvasás módja (LM): Leol – leolvasás elosztói engedélyes által; Becs – becsült; Dikt – fogyasztó által diktált; Ell – elosztói ellenőrzés
Számla sorszáma:
Felhasználási hely:
A következő részszámla becsült mennyisége:
Energiafelhasználásának aránya (aktuális elszámolási időszak/azt megelőző elszámolási időszak):
Az Ön energiafelhasználása az előző évhez képest (csökkent/nőtt/nem változott):
Az Ön energiafelhasználása az átlagos lakossági felhasználáshoz képest:
Az energia auditot, energetikai szolgáltatást végző szervezetek elérhetősége és a lakossági ügyfelek átlagfogyasztása a következő internetes honlapon található:
Az elszámoló számlában elszámolt részszámlák sorszáma és a számla végösszege
Sorszám: Számla végösszeg (Ft)

5. melléklet a 2014. évi XI. törvényhez

A Számlaképtv. 3. melléklet 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. A részszámla harmadik oldala: oldalszám

Vevő (Fizető) azonosító:
Vevő (Fizető) neve:
Vevő (Fizető) címe:
Vevő (Fizető) adószáma:
Szerződéses folyószámla:
Számla sorszáma:
Fizetési mód:
Teljesítés időpontja:
Számla kelte:
A szolgáltatás megnevezése:
Földgáz egyetemes szolgáltatás
és földgázelosztás
SZÁMLARÉSZLETEZŐ
Elszámolt mennyiség: MJ ( m3)
Árszabás: Földgázelosztó::
Mérési pont azonosító:
Mérő gyártási száma Elszámolt időszak Induló mérőállás Záró mérőállás LM Fogyasz-
tás
(m3)
Korrek-
ciós tényező
Korrigált mennyiség (m3) Fűtőérték (MJ/m3) Hőmeny-
nyiség
(MJ)
Utolsó elszámolt mérőállás leolvasásának
dátuma
Utolsó elszámolt mérőállás (m3)

Tétel megnevezése Elszámolt
időszak
Mennyiség Mérték-
egység
Nettó egységár és mérték-
egysége
Nettó érték
(Ft)
ÁFA
(%)
Bruttó érték
(Ft)
Földgáz-
fogyasztás árkategóriák szerint
Energiadíj összesen
Alapdíj*
Nettó számlaérték összesen
Kerekítés
Bruttó számlaérték
összesen**
Egyéb
Fizetendő összeg összesen
ÁFA összesítő (Ft)
A nyilvántartás szerinti folyószámla-egyenlege a számla kibocsátásakor: ... Ft.

Tájékoztató adatok:
*Az alapdíj fogyasztástól függetlenül fizetendő
** A rezsicsökkentés a fogyasztókat a 2012. december 1-jén hatályos árképzés szerinti bruttó számlaérték alapulvételével illeti meg, a tétel a már csökkentett összeget tartalmazza
Következő leolvasás várható időpontja:
Leolvasás módja (LM): Leol – leolvasás elosztói engedélyes által; Becs – becsült; Dikt – fogyasztó által diktált; Ell – elosztói ellenőrzés
A fogyasztásmennyiség számításának módja:
elszámolt hőmennyiség (MJ) = mérőállás különbség (m3) * légnyomás korrekciós tényező * fűtőérték (MJ/m3)”

6. melléklet a 2014. évi XI. törvényhez

A Számlaképtv. 4. melléklet 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. Az elszámoló számla harmadik oldala: oldalszám

Vevő (Fizető) azonosító:
Vevő (Fizető) neve:
Vevő (Fizető) címe:
Vevő (Fizető) adószáma:
Szerződéses folyószámla: Teljesítés időpontja:
Számla sorszáma: Számla kelte:
Fizetési mód: A szolgáltatás megnevezése:
Földgáz egyetemes szolgáltatás és földgázelosztás
SZÁMLARÉSZLETEZŐ
Elszámolt mennyiség: ...... MJ (.......... m3)
Árszabás: Földgázelosztó:
Mérési pont azonosító:
Mérő gyártási száma El-
számolási időszak
Induló mérőállás Záró mérőállás LM Fogyasztás
(m3)
Korrekciós
tényező
Korrigált
mennyiség
(m3)
Fűtőérték
(MJ/m3)
Hő-
mennyiség
(MJ)
Tétel megnevezése Elszámolt időszak Mennyiség Mérték-
egység
Nettó egységár és mérték-
egysége
Nettó érték
(Ft)
ÁFA
(%)
Bruttó érték
(Ft)
Földgázfogyasztás árkategóriák szerint
Energiadíj összesen
Részszámlákban elszámolt energiadíj
Fizetendő energiadíj összesen
Alapdíj*
Alapdíj összesen
Részszámlákban elszámolt alapdíj
Fizetendő alapdíj
Nettó számlaérték összesen
Kerekítés
Bruttó számlaérték összesen**
Egyéb
Fizetendő összeg összesen
ÁFA összesítő (Ft)
A nyilvántartás szerinti folyószámla-egyenlege a számla kibocsátásakor: ... Ft.
Tájékoztató adatok:
*Az alapdíj fogyasztástól függetlenül fizetendő
** A rezsicsökkentés a fogyasztókat a 2012. december 1-jén hatályos árképzés szerinti bruttó számlaérték alapulvételével illeti meg, a tétel a már csökkentett összeget tartalmazza. Az adott elszámolási időszakban elért megtakarítás az elszámolási időszakban kibocsátott rész- és elszámoló számlák összességére figyelemmel került meghatározásra
Következő leolvasás várható időpontja:
Leolvasás módja (LM): Leol – leolvasás elosztói engedélyes által; Becs – becsült; Dikt – fogyasztó által diktált; Ell – elosztói ellenőrzés
A fogyasztásmennyiség számításának módja:
elszámolt hőmennyiség (MJ) = mérőállás különbség (m3) * légnyomás korrekciós tényező * fűtőérték (MJ/m3)
Számla sorszáma:
Felhasználási hely:
A következő részszámla becsült mennyisége:
Energiafelhasználásának aránya (aktuális elszámolási időszak/azt megelőző elszámolási időszak):
Az Ön energiafelhasználása az előző évhez képest (csökkent/nőtt/nem változott):
Az Ön energiafelhasználása az átlagos lakossági felhasználáshoz képest:
Az energia auditot, energetikai szolgáltatást végző szervezetek elérhetősége és a lakossági ügyfelek átlagfogyasztása a következő internetes honlapon található:
Az elszámoló számlában elszámolt részszámlák sorszáma és a számla végösszege
Sorszám: Számla végösszeg (Ft)

7. melléklet a 2014. évi XI. törvényhez

A Számlaképtv. 5. melléklet 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. A részszámla harmadik oldala: oldalszám

Vevő (Fizető) azonosító:
Vevő (Fizető) neve:
Vevő (Fizető) címe:
Vevő (Fizető) adószáma:
Szerződéses folyószámla: Teljesítés időpontja:
Számla sorszáma: Számla kelte:
Fizetési mód: A szolgáltatás megnevezése:
Távhőszolgáltatás
SZÁMLARÉSZLETEZŐ
Elszámolt mennyiség: ...... GJ
Fűtési célú költségek
Díjtétel alap
Tétel megnevezése Fogyasztási
időszak
Szorzó-
tényező
Mennyisége és mérték-
egysége
Nettó
egységára és
mérték-
egysége
Nettó díj
(Ft)
ÁFA
(%)
Bruttó díj
(Ft)
Fűtési díj (egytarifás)
Alapdíj
Hődíj
Fűtési célú költségek összesen
Vízfelmelegítési célú költségek
Díjtétel alap
Tétel megnevezése Fogyasztási időszak Szorzó-
tényező
Mennyisége és mérték-
egysége
Nettó egységára és mérték-
egysége
Nettó díj (Ft) ÁFA
(%)
Bruttódíj (Ft)
Vízfelmelegítési díj
Alapdíj
Hődíj
Vízfelmelegítési célú költségek összesen
Kerekítés (Ft)
Bruttó számlaérték összesen* (Ft)
Egyéb tétel (Ft)
ÁFA összesítő (Ft)
Fizetendő összeg összesen (Ft)
Hőközponti és épület felhasználási adatok
Mérőállás
Szolgáltatás helye és megnevezése Fogyasztási időszak Mérőazonosító Nyitó Záró Mennyiség és mértékegysége
Hőközpontban mért fogyasztás
Melegvíz mérőn mért fogyasztás
A nyilvántartás szerinti folyószámla-egyenlege a számla kibocsátásakor: ... Ft.
Tájékoztató adatok:
** A rezsicsökkentés a fogyasztókat a 2012. november 1-jén hatályos árképzés szerinti bruttó számlaérték alapulvételével illeti meg, a tétel a már csökkentett összeget tartalmazza.”

8. melléklet a 2014. évi XI. törvényhez

A Számlaképtv. 6. melléklet 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. A részszámla harmadik oldala: oldalszám

Vevő (Fizető) azonosító:
Vevő (Fizető) neve:
Vevő (Fizető) címe:
Vevő (Fizető) adószáma:
Szerződéses folyószámla: Teljesítés időpontja:
Számla sorszáma: Számla kelte:
Fizetési mód: A szolgáltatás megnevezése:
Távhőszolgáltatás és víziközmű-szolgáltatás
SZÁMLARÉSZLETEZŐ
Elszámolt mennyiség: ...... GJ
Fűtési célú költségek
Díjtétel alap
Tétel megnevezése Fogyasztási
időszak
Szorzó-
tényező
Mennyisége és mérték-
egysége
Nettó
egységára és
mérték-
egysége
Nettó díj
(Ft)
ÁFA
(%)
Bruttó díj
(Ft)
Fűtési díj (egytarifás)
Alapdíj
Hődíj
Fűtési célú költségek összesen
Vízfelmelegítési célú költségek
Díjtétel alap
Tétel megnevezése Fogyasztási időszak Szorzó-
tényező
Mennyisége és mérték-
egysége
Nettó egységára és mérték-
egysége
Nettó díj (Ft) ÁFA
(%)
Bruttódíj (Ft)
Vízfelmelegítési díj (egytarifás)
Alapdíj
Hődíj
Vízfelmelegítési célú költségek összesen
Víziközmű-szolgáltatási díjak
Díjtétel alap
Tétel megnevezése Fogyasztási időszak Szorzó-
tényező
Mennyisége és mérték-
egysége
Nettó egységára és mérték-
egysége
Nettó díj
(Ft)
ÁFA
(%)
Bruttó díj
(Ft)
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíj vagy átalánydíj
................. számú vízmérőn mért ivóvíz fogyasztással arányos díj
Szennyvíz-
elvezetés és tisztítás alapdíj vagy átalánydíj