Időállapot: közlönyállapot (2015.IV.24.)

2015. évi XLII. törvény - a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról 6/6. oldal

1. melléklet a 2015. évi XLII. törvényhez

A SZEMÉLYÜGYI NYILVÁNTARTÁS ADATKÖRE

I. Személyhez köthető adatok

1. személyes adatok

a) név, születési név,

b) arcképmás,

c) saját kezű aláírásminta,

d) születési hely, idő,

e) anyja születési neve,

f) lakóhely, lakáscím, tartózkodási hely,

g) elérhetőséget biztosító telefonszám(ok), e-mail cím(ek),

h) családi állapot,

i) társadalombiztosítási azonosító jel,

j) adóazonosító jel,

k) fizetési számlaszám,

l) személyi igazolvány vagy útlevél azonosító adatai.

2. szolgálati viszonnyal összefüggő személyes adatok

a) állományviszony és viselt rendfokozat,

b) szolgálati igazolvány típusa, száma,

c) szolgálati jelvény száma,

d) személyre kiadott fegyver típusa, száma.

II. Házastárs, élettárs és eltartott gyermekek adatai

1. A házastárs, élettárs

a) neve, születési neve,

b) lakcíme,

c) társadalombiztosítási azonosító jele,

d) adóazonosító jele.

2. Az eltartott gyermekek

a) neve,

b) születési helye, ideje,

c) anyja születési neve,

d) eltartás kezdete,

e) lakcíme,

f) társadalombiztosítási azonosító jele,

g) adóazonosító jele.

III. Iskolai végzettségek, képzettségek, képesítések adatai

a) közép- és felsőfokú iskolai végzettségek (képzőintézmény és befejezés idejének megjelölésével),

b) szakképzettségek,

c) rendvédelmi vagy katonai szakmai képesítések és vizsgák,

d) tudományos fokozat,

e) rendészeti alap- és szakvizsga,

f) vezetővé képző és mestervezetővé képző tanfolyam,

g) iskolarendszeren kívüli oktatás keretében szerzett képesítések,

h) meghatározott szolgálati beosztás betöltésére jogosító okirat adatai,

i) idegennyelv-ismeret és annak szintje,

j) gépjárművezetői engedély megszerzésének ideje, kategóriája.

IV. Korábbi foglalkoztatási adatok
(valamennyi korábbi foglalkoztatási jogviszonyra vonatkozóan)

a) korábbi foglalkoztató szerv, vállalat neve, székhelye, telephelye,

b) a foglalkoztatási jogviszony jellege (munkaviszony, kormányzati szolgálati viszony stb.)

c) utolsó ellátott munkakör,

d) besorolás,

e) jogviszony kezdete és vége,

f) biztosítási jogviszony tartama,

g) megszűnésének módja.

V. Az ellátott munkakörre, szolgálati beosztásra vonatkozó adatok

a) a rendvédelmi szerv és szervezeti egysége megnevezése, címe, statisztikai számjele,

b) a munkakör megnevezése és a FEOR száma,

c) a munkakör állomány szerinti besorolása,

d) a szolgálati beosztás besorolási osztálya és kategóriája, valamint fizetési fokozata,

e) a szolgálati beosztáshoz rendszeresített rendfokozat,

f) az előírt iskolai végzettség, képzettségi követelmény,

g) a szolgálati beosztás ellátásához előírt egyéb feltétel (vagyonnyilatkozat, nemzetbiztonsági ellenőrzés),

h) a szolgálati beosztás betöltésének kezdete és vége,

i) munkaköri leírás.

VI. Az alkalmazási feltételek fontosabb adatai

a) a bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági bizonyítvány,

b) egészségi alkalmasságra vonatkozó adatok,

c) fizikai alkalmasságra vonatkozó adatok,

d) pszichikai alkalmasságra vonatkozó adatok,

e) baleset, betegség szolgálattal összefüggéséről szóló adatok.

VII. A szolgálati viszonyra vonatkozó adatok

a) a szolgálati viszony kezdete, a kinevezés ideje,

b) a szolgálati viszonyra és a szolgálati időre vonatkozó adatok,

c) a rendfokozati előmenetelre vonatkozó adatok,

d) a szolgálat során elért címek,

e) a betöltött szolgálati beosztások,

f) vezénylések, átrendelések (rendvédelmi szerven belül, más szervhez, külföldre),

g) helyettesítési megbízások,

h) kitüntetések, egyéb elismerések,

i) külföldi szolgálati helyek, idő,

j) szabadságolási adatok,

k) a szolgálatteljesítés alóli mentesítések,

l) illetmény nélküli szabadság,

m) a szolgálati viszony szünetelése,

n) a szolgálati viszony megszűnésének ideje, jogcíme,

o) végkielégítés,

p) tartalékállományba helyezés kezdete és vége, megszűnésének oka.

VIII. Teljesítményértékelésre és minősítésre vonatkozó adatok

a) legutóbbi év teljesítményértékelése,

b) legutóbbi három év minősítése.

IX. Összeférhetetlenségre vonatkozó adatok

a) közeli hozzátartozóval engedélyezett közvetlen irányítási, felügyeleti, ellenőrzési kapcsolat,

b) engedélyezett más keresőfoglalkozás vagy tevékenység,

c) a bejelentéshez kötött egyéb, szolgálati viszonyon kívüli tevékenységre vonatkozó adatok.

X. Illetmény, juttatások, költségtérítések, kedvezmények és támogatások adatai

a) a szolgálati viszony alatt megállapított illetmények adatai,

b) jubileumi jutalomra vonatkozó adatok,

c) lakhatási támogatásokra vonatkozó adatok,

d) az aktuális tanulmányi szerződésre, tanulmányi támogatásra vonatkozó adatok,

e) szociális vagy temetési segélyezésre, támogatásra vonatkozó adatok.

XI. Fegyelmi, kártérítési és személyiségi jogsértéssel összefüggő adatok

a) folyamatban levő fegyelmi eljárások adatai,

b) hatályos fenyítés neme, hatálya, mentesülés időpontja,

c) korábbi fenyítések neme, mentesülés időpontja,

d) folyamatban levő büntetőeljárás, valamint korábbi büntetőügyben hozott jogerős döntések adatai,

e) kártérítési kötelezettség mértéke, a teljesítésre vonatkozó adatok,

f) a személyiségi jogsértés miatt alkalmazott szankciók, a sérelemdíj mértéke, a teljesítésre vonatkozó adatok.

XII. A szolgálati nyugdíjasokra vonatkozó adatok

a) a nyugállományba helyezés, nyugállományba vonulás ideje,

b) a nyugdíjfolyósítási törzsszám,

c) nyugdíjas-igazolvány száma,

d) egyenruha viselésének a joga.

XIII. A szociális és kegyeleti gondoskodás adatai

a) elhalálozás ideje, oka,

b) a haláleset minősítése,

c) a temetés helye, ideje,

d) visszamaradt közeli hozzátartozók neve és címe,

e) segélyezés,

f) járadékfizetés.

2. melléklet a 2015. évi XLII. törvényhez

A hivatásos állomány tagjával közös háztartásban élő házastárs, élettárs, felnőttkorú hozzátartozó nyilatkozata

Alulírott .............................................................................. (név, születési hely és idő, anyja születési neve) tájékoztattak arról, hogy a velem közös háztartásban élő házastársam, élettársam, hozzátartozóm kifogástalan életvitel-ellenőrzése személyemet is érintheti, amelynek keretén belül az ellenőrzését végző szerv a bűnügyi nyilvántartásból rám vonatkozóan is adatot igényelhet, amelyek megismeréséhez hozzájárulok.

(Kelt, dátum)

...............................................
aláírás, lakcím

3. melléklet a 2015. évi XLII. törvényhez

ADATLAP
a hivatásos szolgálati viszonyt létesítő személy kifogástalan életvitele ellenőrzéséhez

I. A jelentkező személyi adatai
Családi neve:
Utóneve:
Előző neve (születési név):
Születési helye (helység, ország, ha nem Magyarország)
Születési ideje (év, hó, nap)
Anyja születési neve:
Állampolgársága:
Állandó lakhelye (irányítószámmal):
Tartózkodási helye (irányítószámmal):
Lakástelefon (körzetszámmal):
Munkahelyi telefon (körzetszámmal):
Mobiltelefon:
E-mail cím:
II. Családi állapotra vonatkozó adatok
Családi állapota: nőtlen - hajadon
házas - élettársi kapcsolat
elvált - özvegy
III. A jelentkezővel közös háztartásban élő hozzátartozók adatai
Neve:
Kapcsolat jellege (rokonsági foka):
Együttélés kezdete:
Neve:
Kapcsolat jellege (rokonsági foka):
Együttélés kezdete:
Neve:
Kapcsolat jellege (rokonsági foka):
Együttélés kezdete:
Neve:
Kapcsolat jellege (rokonsági foka):
Együttélés kezdete:
Neve:
Kapcsolat jellege (rokonsági foka):
Együttélés kezdete:
IV. A jelentkező korábbi munkahelyeire vonatkozó adatok (öt évre visszamenőleg)
Munkahely cégszerű elnevezése és címe:
Munkaköre (ha több volt, akkor az utolsó):
Munkaviszony tartama: Kezdete: Vége:
Munkahely cégszerű elnevezése és címe:
Munkaköre (ha több volt, akkor az utolsó):
Munkaviszony tartama: Kezdete: Vége:
Munkahely cégszerű elnevezése és címe:
Munkaköre (ha több volt, akkor az utolsó):
Munkaviszony tartama: Kezdete: Vége:
V. A jelentkező gazdasági érdekeltségére vonatkozó adatok
Gazdasági társaság (vállalkozás) neve:
Formája, cégszáma:
Címe:
Tulajdonos és tulajdoni hányad:
Társaságban való részvétel formája:
Gazdasági társaság (vállalkozás) neve:
Formája, cégszáma:
Címe:
Tulajdonos és tulajdoni hányad:
Társaságban való részvétel formája:
VI. A jelentkező jövedelmi és vagyoni viszonyaira vonatkozó adatok
A jelentkezőnek a jelentkezést megelőző egy évben szerzett jövedelmei: Munkajövedelem
Befektetésből származó jövedelem
Gazdasági társaságból származó jövedelem
Szociális vagy munkanélküli ellátás
Ösztöndíj
Egyéb forrás (pl. vagyonértékesítés, jogdíj)
Eltartott
A jelentkezést megelőző egy év havi nettó átlagos jövedelme:
A jelentkező tulajdonában lévő ingatlanok, ingatlanrészek:
Tulajdonában lévő jelentősebb (legalább 300 000 Ft) értékű ingóságok és vagyoni értékű jogok:
Jelentősebb (300 000 Ft-ot meghaladó) hitelállomány, kölcsöntartozások összege:
VII. A jelentkező büntetett és szabálysértési előéletére vonatkozó adatok
1. Indult-e ellene a jelentkezése keltétől számított tizenöt éven belül olyan büntetőeljárás, amely büntetéssel vagy intézkedéssel fejeződött be? igen - nem
amennyiben igen, bűncselekmény megnevezése:
az elkövetés ideje:
az eljáró bíróság megnevezése:
a büntetés mértéke:
az ítélet kelte:
a mentesülés időpontja:
amennyiben igen, bűncselekmény megnevezése:
az elkövetés ideje:
az eljáró bíróság megnevezése:
a büntetés mértéke:
az ítélet kelte:
a mentesülés időpontja:
2. Áll-e jelenleg büntetőeljárás alatt? igen - nem
Az eljárás alapjául szolgáló bűncselekmény megnevezése és az elkövetés ideje:
Eljáró bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, ügyszám:
Az eljárás jelentkezéskori szakasza: nyomozati - ügyészi - bírói szak
Az eljárás során hozott érdemi határozat, végzés, ítélet tartalma, kelte:
3. A jelentkezést megelőző két éven belül szabálysértés miatt marasztalták-e el? (büntetés vagy intézkedés) igen - nem
Az elkövetett szabálysértés:
Eljáró szerv:
A szabálysértés miatt alkalmazott büntetés vagy intézkedés teljesítése, végrehajtása: (helyszíni bírságot figyelmen kívül kell hagyni) (pl. a bírság befizetés megtörtént - nem történt meg - elzárásra átváltoztatták, a járművezetéstől eltiltás hatálya eltelt - nem telt el)
Az elkövetett szabálysértés:
Eljáró szerv:
A szabálysértés miatt alkalmazott büntetés vagy intézkedés teljesítése, végrehajtása: (helyszíni bírságot figyelmen kívül kell hagyni) (pl. a bírság befizetés megtörtént - nem történt meg - elzárásra átváltoztatták, a járművezetéstől eltiltás hatálya eltelt - nem telt el)
Az elkövetett szabálysértés:
Eljáró szerv:
A szabálysértés miatt alkalmazott büntetés vagy intézkedés teljesítése, végrehajtása: (helyszíni bírságot figyelmen kívül kell hagyni) (pl. a bírság befizetés megtörtént - nem történt meg - elzárásra átváltoztatták, a járművezetéstől eltiltás hatálya eltelt - nem telt el)
4. Áll-e jelenleg szabálysértési eljárás alatt? igen - nem
Az eljárás alapjául szolgáló szabálysértés megnevezése és az elkövetés ideje:
Eljáró hatóság, ügyszám:
VIII. A jelentkező szabadidős szokásaira vonatkozó adatok
Rendszeresen gyakorolt szabadidős tevékenység (sport, kulturális, egyéb hobbi):
Rendszeresen látogatott szórakozóhelyek a rendszeresség megjelölésével (havi, heti, napi gyakoriság):

A jelentkező nyilatkozata:

Hozzájárulok, hogy az adatlapon szereplő adataim valóságát, az életvitelemet, jövedelmi és vagyoni viszonyaimat, életkörülményeimet, lakó- és családi környezetemet a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 42. és 43. §-a alapján elrendelt ellenőrzés során megvizsgálják.

......................................, 20..............................................................-n

.............................................
jelentkező

Az adatlapot kitöltve átvettem:

Dátum: ...................................................

.................................................
rendvédelmi szerv képviselője

4. melléklet a 2015. évi XLII. törvényhez

A tartalékállományba helyezett szolgálati viszonyban állók nyilvántartásának adatköre

A hivatásos állomány tagja

I.

1. családi és utóneve, valamint születési neve

2. technikai azonosítója

3. születési ideje

4. lakcímadatai (lakóhelye, tartózkodási helye), telefonszáma

II.

1. iskolai végzettsége (több végzettség esetén valamennyi)

2. képző intézmény megnevezése (kar, szak megjelölésével)

3. képzés időtartama, végzés időpontja

4. szakképzettségei

5. iskolarendszeren kívüli oktatás keretében szerzett szakképesítései

6. tudományos fokozata

7. idegennyelv-ismerete (szintje, típusa)

8. közigazgatási alapvizsga, közigazgatási szakvizsga és közigazgatási versenyvizsga megszerzésének időpontja, oklevélszáma

9. rendészeti alapvizsga és rendészeti szakvizsga megszerzésének időpontja, oklevélszáma

10. a 8-9. pontban szereplő vizsgákkal egyenértékűként elismert vizsga megszerzésének időpontja, oklevélszáma, vagy a 8-9. pontban szereplő vizsgák alóli mentesség oka

11. rendészeti vezetővé képző tanfolyam, rendészeti mestervezetővé képző tanfolyam és rendészeti vezetői továbbképző tanfolyam elvégzésének időpontja, oklevél száma

III.*

1. a jelenlegi munkáltató megnevezése, tevékenységi területe

2. a korábbi közigazgatási jellegű munkáltató vagy korábbi rendvédelmi szerv munkáltató megnevezése, tevékenységi területe, valamint az ott jogviszonyban töltött időtartamok

3. szakmai tapasztalat

4. szolgálati beosztás

5. besorolás

6. feladatkör/munkakör megnevezése, célja

7. feladatkörhöz/munkakörhöz tartozó főbb feladatok

8. a megszűnés módja

IV.

1. az alkalmazó rendvédelmi vagy közigazgatási szerv neve és címe

2. a tartalékállományba helyezés időpontja

3. a tartalékállományba helyezés időtartama

4. a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény szerinti kompetenciavizsgálat adatai

V.

1. hivatásos szolgálati viszonyának időtartama

2. besorolási osztálya, fokozata

3. fizetési fokozata

4. illetménye

5. adományozott címe

* A III. részben foglalt adatok kitöltése a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állománya tagjának esetében nem kötelező.

5. melléklet a 2015. évi XLII. törvényhez

Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások besorolása az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervnél, a büntetés-végrehajtási szervezetnél, valamint a hivatásos katasztrófavédelmi szervnél

A B C D E F
1. besorolási kategóriák
2. A B C D E

3.
fizetési fokozat a besorolási kategóriák fizetési fokozataihoz rendelt
rendfokozatok és a beosztási illetményt meghatározó
szorzószámok
4. 1. 4,7 X X X X
5. őrm. X X X X
6. 2. 4,9 5,4 X X X
7. őrm. őrm. X X X
8. 3. 5,1 5,6 6,1 X X
9. őrm. őrm. tőrm. X X
10. 4. 5,3 5,8 6,3 7,3 X
11. őrm. őrm. tőrm. ftőrm. X
12. 5. 5,5 6,0 6,5 7,5 7,9
13. őrm. tőrm. tőrm. ftőrm. tzls.
14. 6. 5,7 6,2 6,7 7,7 8,1
15. tőrm. tőrm. ftőrm. ftőrm. tzls.
16. 7. 5,9 6,4 6,9 7,9 8,3
17. tőrm. tőrm. ftőrm. zls. tzls.
18. 8. 6,1 6,6 7,1 8,1 8,5
19. tőrm. ftőrm. ftőrm. zls. ftzls.
20. 9. 6,3 6,8 7,3 8,3 8,7
21. tőrm. ftőrm. zls. tzls. ftzls.
22. 10. 6,5 7,0 7,5 8,5 8,9
23. tőrm. ftőrm. zls. tzls. ftzls.

A táblázatban alkalmazott rendfokozati rövidítések:

a) őrm. - őrmester

b) tőrm. - törzsőrmester

c) ftőrm. - főtörzsőrmester

d) zls. - zászlós

e) tzls. - törzszászlós

f) ftzls. - főtörzszászlós

6. melléklet a 2015. évi XLII. törvényhez

Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások besorolása az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervnél, a büntetés-végrehajtási szervezetnél, valamint a hivatásos katasztrófavédelmi szervnél

A B C D E F
1. besorolási kategóriák
2. A B C D E

3.
fizetési fokozat a besorolási kategóriák fizetési fokozataihoz
rendelt rendfokozatok és a beosztási illetményt
meghatározó szorzószámok
4. 1. 7,4 X X X X
5. hdgy. X X X X
6. 2. 7,7 9 X X X
7. hdgy. hdgy. X X X
8. 3. 8 9,3 10,1 X X
9. hdgy. hdgy. fhdgy. X X
10. 4. 8,3 9,6 10,4 10,8 X
11. hdgy. hdgy. fhdgy. szds. X
12. 5. 8,6 9,9 10,7 11,1 11,5
13. hdgy. fhdgy. fhdgy. szds. őrgy.
14. 6. 8,9 10,2 11 11,4 11,8
15. fhdgy. fhdgy. szds. szds. őrgy.
16. 7. 9,2 10,5 11,3 11,7 12,1
17. fhdgy. fhdgy. szds. őrgy. őrgy.
18. 8. 9,5 10,8 11,6 12 12,4
19. fhdgy. szds. szds. őrgy. alez.
20. 9. 9,8 11,1 11,9 12,3 12,7
21. fhdgy. szds. őrgy. alez. alez.
22. 10. 10,1 11,4 12,2 12,6 13
23. fhdgy. szds. őrgy. alez. alez.

A táblázatban alkalmazott rendfokozati rövidítések:

a) hdgy. - hadnagy

b) fhdgy. - főhadnagy

c) szds. - százados

d) őrgy. - őrnagy

e) alez. - alezredes

7. melléklet a 2015. évi XLII. törvényhez

Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások besorolása a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szervnél, a terrorizmust elhárító szervnél, az Országgyűlési Őrségnél, valamint a polgári nemzetbiztonság szolgálatoknál

A B C D E
1. besorolási kategóriák
2. A B C D

3.
fizetési fokozat a besorolási kategóriák fizetési fokozataihoz
rendelt rendfokozatok és a beosztási illetményt
meghatározó szorzószámok
4. 1. 5,4 X X X
5. őrm. X X X
6. 2. 5,6 6,1 X X
7. őrm. tőrm. X X
8. 3. 5,8 6,2 7,3 X
9. őrm. tőrm. tőrm. X
10. 4. 6 6,3 7,4 7,9
11. őrm. tőrm. tőrm. tzls.
12. 5. 6,2 6,5 7,5 8
13. tőrm. tőrm. ftőrm. tzls.
14. 6. 6,3 6,7 7,7 8,1
15. tőrm. ftőrm. ftőrm. tzls.
16. 7. 6,5 6,9 7,9 8,3
17. tőrm. ftőrm. zls. tzls.
18. 8. 6,7 7,1 8,1 8,5
19. ftőrm. ftőrm. zls. ftzls.
20. 9. 6,8 7,3 8,3 8,7
21. ftőrm. zls. tzls. ftzls.
22. 10. 7 7,5 8,5 8,9
23. ftőrm. zls. tzls. ftzls.

A táblázatban alkalmazott rendfokozati rövidítések:

a) őrm. - őrmester

b) tőrm. - törzsőrmester

c) ftőrm. - főtörzsőrmester

d) zls. - zászlós

e) tzls. - törzszászlós

f) ftzls. - főtörzszászlós

8. melléklet a 2015. évi XLII. törvényhez

Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások besorolása a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szervnél, a terrorizmust elhárító szervnél, az Országgyűlési Őrségnél, valamint a polgári nemzetbiztonság szolgálatoknál

A B C D E
1. besorolási kategóriák
2. A B C D

3.
fizetési fokozat a besorolási kategóriák fizetési fokozataihoz
rendelt rendfokozatok és a beosztási illetményt
meghatározó szorzószámok
4. 1. 9 X X X
5. hdgy. X X X
6. 2. 9,2 10,1 X X
7. hdgy. hdgy. X X
8. 3. 9,4 10,3 10,8 X
9. hdgy. hdgy. fhdgy. X
10. 4. 9,6 10,5 11 11,5
11. hdgy. hdgy. fhdgy. szds.
12. 5. 9,9 10,7 11,2 11,7
13. fhdgy. fhdgy. fhdgy. szds.
14. 6. 10,2 11 11,4 11,9
15. fhdgy. szds. szds. szds.
16. 7. 10,5 11,3 11,7 12,1
17. fhdgy. szds. őrgy. őrgy.
18. 8. 10,8 11,6 12 12,4
19. szds. szds. őrgy. alez.
20. 9. 11,1 11,9 12,3 12,7
21. szds. őrgy. alez. alez.
22. 10. 11,4 12,2 12,6 13
23. szds. őrgy. alez. alez.

A táblázatban alkalmazott rendfokozati rövidítések:

a) hdgy. - hadnagy

b) fhdgy. - főhadnagy

c) szds. - százados

d) őrgy. - őrnagy

e) alez. - alezredes

9. melléklet a 2015. évi XLII. törvényhez

Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások besorolása

I. Kiemelt vezetői szolgálati beosztások

A B C
1. besorolási kategória a beosztási illetményt
meghatározó szorzószám
rendfokozat
2. központi szerv vezetője 26-28 tábornok
3. központi szerv vezetőjének helyettese 24-26 tábornok
4. területi szerv vezetője 20-22 tábornok vagy ezredes

II. Középvezetői szolgálati beosztások

A B C D E

1.

fizetési fokozat
besorolási kategóriák,
valamint a besorolási kategóriák fizetési fokozataihoz rendelt rendfokozatok
és a beosztási illetményt meghatározó szorzószámok
2. főosztályvezető 2 főosztályvezető 1 szakirányító 2 szakirányító 1
3. 1. 15 16 18 19
4. alezredes alezredes ezredes ezredes
5. 2. 15,75 16,75 18,75 19,75
6. ezredes ezredes ezredes ezredes
7. 3. 16,5 17,5 19,5 20,5
8. ezredes ezredes ezredes tábornok

III. Beosztott vezetői szolgálati beosztások

A B C D E

1.

fizetési fokozat
besorolási kategóriák,
valamint a besorolási kategóriák fizetési fokozataihoz rendelt rendfokozatok
és a beosztási illetményt meghatározó szorzószámok
2. osztályvezető 2 osztályvezető 1 főosztályvezető-
helyettes 2
főosztályvezető-
helyettes 1
3. 1. 12 13 14 14,5
4. őrnagy őrnagy alezredes alezredes
5. 2. 12,5 13,5 14,5 15
6. alezredes alezredes alezredes alezredes
7. 3. 13 14 15 15,5
8. alezredes alezredes ezredes ezredes

10. melléklet a 2015. évi XLII. törvényhez

A szolgálati időpótlék mértéke

A B
szolgálati viszonyban töltött idő szolgálati időpótlék mértéke
(a rendvédelmi illetményalap százalékában)
1. 10-14 év 75%
2. 15-19 év 100%
3. 20-24 év 125%
4. 25-29 év 150%
5. 30-34 év 180%
6. 35-39 év 210%
7. 40-44 év 250%
8. 45 év vagy afelett 320%

11. melléklet a 2015. évi XLII. törvényhez

A tisztjelölt ösztöndíja

I. Az alapösztöndíj szorzószáma havonta

1. szakaszparancsnoki feladatok ellátására kijelöltek esetén: 0,60

2. raj parancsnoki feladatok ellátására kijelöltek esetén: 0,55

3. az 1. és a 2. pontokba nem tartozók esetén: 0,50

II. Az alapösztöndíj-kiegészítés szorzószáma havonta az egyes kiképzési vagy tanulmányi szemeszterek alapján

1. I. szemeszter (rendészeti alapfelkészítés): 0,25

2. II. szemeszter: 0,26

3. III. szemeszter: 0,27

4. IV. szemeszter: 0,28

5. V. szemeszter: 0,29

6. VI. szemeszter: 0,30

III. A rendészeti tisztjelölt az előző szemeszterben elért - nem a korrigált kreditindex szerint meghatározott - tanulmányi átlaga alapján számítandó tanulmányi pótlékának szorzószáma havonta:

1. 3,50 és alatta: nem jár

2. 3,51-4,00 között: 0,10

3. 4,01-4,50 között: 0,15

4. 4,51-5,00 között: 0,20

5. miniszteri rendeletben megfogalmazott legmagasabb követelményeknek megfelelők esetében: 0,40

IV. Egyéb pótlék a rendvédelmi illetményalap %-ában

1. katasztrófavédelmi feladatokra történő alkalmazás pótléka naponta: 5,80


  Vissza az oldal tetejére