Időállapot: közlönyállapot (2015.IV.27.)

2015. évi L. törvény

a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény módosításáról * 

1. § A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 42. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:

„(2) Az e törvény hatálybalépését követően első alkalommal jóváhagyott körzeti vadgazdálkodási terv 2016. február 29-ig szóló hosszú távú vadgazdálkodási előírás.”

2. § A Vtv. 50. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A vadászati hatóság, amennyiben a vad és élőhelyének szakszerű védelme ezt különösen indokolttá teszi, felsőfokú végzettségű hivatásos vadász igénybevételét is előírhatja.”

3. § A Vtv. 75/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„75/A. § (1) A jogosult a vadászható állat által okozott kárért való felelősség Polgári Törvénykönyvben foglalt szabályai alapján köteles a mezőgazdálkodáson és erdőgazdálkodáson kívül másnak okozott kárt megtéríteni azzal, hogy a vadászatra jogosult ellenőrzési körén kívül eső oknak a vadászati jog gyakorlásán és a vadgazdálkodási tevékenység folytatásán kívül eső okot kell tekinteni.

(2) A vadászható állat által okozott kárért való (1) bekezdés szerinti felelősség és a fokozott veszéllyel járó tevékenységért való felelősség találkozása esetén a Polgári Törvénykönyvnek a veszélyes üzemek találkozására vonatkozó szabályait kell alkalmazni.”

4. § Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.