Időállapot: közlönyállapot (2015.VII.13.)

2015. évi CXXXI. törvény - egyes, a felsőoktatás szabályozására vonatkozó törvények módosításáról 2/2. oldal

b) 2009. augusztus 31-ét követően megkezdett azon jogosult hallgatók tekintetében, akiknek hallgatói jogviszonya 2018. szeptember 1-jét követően is fennáll, 2018. szeptember 1-jétől

e törvény szerint kell megállapítani a hallgatói juttatásokat.”

79. § Az Nftv. a következő 116. §-sal egészül ki:

„116. § (1) E törvénynek - az egyes, a felsőoktatás szabályozására vonatkozó törvények módosításáról szóló 2015. évi CXXXI. törvénnyel megállapított - 9. § (3) bekezdésében foglalt feltételeket az 1. mellékletben meghatározott egyetemeknek 2017. szeptember 1-jéig kell teljesíteniük.

(2) E törvénynek - az egyes, a felsőoktatás szabályozására vonatkozó törvények módosításáról szóló 2015. évi CXXXI. törvénnyel megállapított - 9. § (3a) bekezdésére tekintettel az oktatási hivatal 2017. szeptember 1-jéig jelentést készít az oktatásért felelős miniszter számára, hogy az 1. melléklet szerinti főiskolák közül melyek felelnek meg az alkalmazott tudományok egyetemére előírt feltételeknek.

(3) A konzisztórium tagjainak megbízásáig e törvénynek - az egyes, a felsőoktatás szabályozására vonatkozó törvények módosításáról szóló 2015. évi CXXXI. törvénnyel megállapított - 13/A. § (2) bekezdés b) pontját és 13/B-13/D. §-át nem kell alkalmazni.

(4) E törvénynek - az egyes, a felsőoktatás szabályozására vonatkozó törvények módosításáról szóló 2015. évi CXXXI. törvénnyel megállapított - 15. § (4) bekezdését és 52. § (6) bekezdését olyan módon kell alkalmazni, hogy 2016. augusztus 31. után „Legum Magister” vagy „Master of Laws” (rövidítve: LL.M) címre jogosító mesterképzésre épülő mesterszakra hallgató nem vehető fel, a korábban mesterképzésre épülő mesterszakon kiadott oklevél által tanúsított végzettség és szakképzettség, valamint LL.M. cím az oklevél jogosultja által a továbbiakban is használható. A 2016. augusztus 31. előtt megkezdett LL.M. címre jogosító mesterképzésre épülő mesterképzések a 2015. augusztus 31-én hatályos rendelkezések szerint legfeljebb 2017. augusztus 31-ig fejezhetők be.

(5) E törvénynek - az egyes, a felsőoktatás szabályozására vonatkozó törvények módosításáról szóló 2015. évi CXXXI. törvénnyel megállapított - 15. § (4) bekezdése, 52. § (6) bekezdése alapján a mesterfokozatot eredményező jogászképzésre épülő szakirányú továbbképzésben oklevelet szerzettek - az oklevél kiállításának időpontjától függetlenül - a „Legum Magister” vagy „Master of Laws” (rövidítve: LL. M.) cím használatára jogosultak abban az esetben is, ha az oklevél kiállítására, illetve a képzés megkezdésére 2015. szeptember 1-jét megelőzően került sor.

(6) E törvénynek - az egyes, a felsőoktatás szabályozására vonatkozó törvények módosításáról szóló 2015. évi CXXXI. törvénnyel megállapított - 28. § (1) bekezdés b) pontját, valamint 31. § (2) és (3) bekezdését a 2015. augusztus 31-én adjunktusi munkakört betöltők tekintetében 2018. szeptember 1-jétől kell alkalmazni.

(7) E törvénynek - az egyes, a felsőoktatás szabályozására vonatkozó törvények módosításáról szóló 2015. évi CXXXI. törvénnyel megállapított - 31. § (5) bekezdés a) pontja alapján a felülvizsgálatot, ellenőrzést a munkáltató első alkalommal 2016-ban folytatja le.

(8) E törvénynek - az egyes, a felsőoktatás szabályozására vonatkozó törvények módosításáról szóló 2015. évi CXXXI. törvénnyel megállapított - 48. § (2) bekezdésében meghatározott feltételeket a 2016. augusztus 31. után történő átsorolás tekintetében kell alkalmazni.

(9) E törvénynek - az egyes, a felsőoktatás szabályozására vonatkozó törvények módosításáról szóló 2015. évi CXXXI. törvénnyel megállapított - 48/E. § (4) bekezdésében foglaltakat a 2015. augusztus 31-ét megelőzően tett hallgatói nyilatkozaton - továbbá a 111. § (8) bekezdése alapján azzal egyenértékű jognyilatkozaton - alapuló magyar állami (rész)ösztöndíjas jogosultság, illetve kötelezettség esetén 2017. augusztus 1-jétől kezdődően kell alkalmazni.

(10) E törvénynek - az egyes, a felsőoktatás szabályozására vonatkozó törvények módosításáról szóló 2015. évi CXXXI. törvénnyel megállapított - 60. § (2a) bekezdését és 62. § (2a) bekezdését a 2015. szeptember 1-jét követő választás, tisztségviselői megbízás tekintetében kell alkalmazni.”

80. § (1) Az Nftv. 1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(2) Az Nftv. 2. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(3) Az Nftv. 3. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

(4) Az Nftv. 5. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

(5) Az Nftv. a 6. melléklet szerinti 6. melléklettel egészül ki.

(6) Az Nftv. a 7. melléklet szerinti 7. melléklettel egészül ki.

81. § Az Nftv.

1. 13. § (5) bekezdésében a „főiskola esetén” szövegrész helyébe az „alkalmazott tudományok egyeteme és főiskola esetén”,

2. 13/A. § (2) bekezdés g) pontjában az „együttműködési kötelezettségének” szövegrész helyébe az „együttműködési, tájékoztatási kötelezettségének”,

3. 13/A. § (5) bekezdésében „az intézmény vezető beosztású” szövegrész helyébe „az intézmény magasabb vezető, vezető beosztású”, az „intézmény magasabb vezetője” szövegrész helyébe az „intézmény magasabb vezetője, vezetője”,

4. 18. § (2) bekezdésében a „3. melléklet” szövegrész helyébe a „3. és 6. melléklet”,

5. 25. § (1) bekezdésében a „mesterfokozat szükséges” szövegrész helyébe a „legalább mesterfokozat szükséges”,

6. 37. § (3) bekezdésében a „három évre” szövegrész helyébe a „legfeljebb három évre”,

7. 47. § (4) bekezdésében a „hallgató támogatási idejét” szövegrész helyébe a „hallgató (1) bekezdésben meghatározott támogatási idejét”,

8. 48/B. § (8) bekezdésében az „az oklevél szerzése” szövegrész helyébe az „a végbizonyítvány”,

9. 48/A. § c) pontjában az „a Magyar Állam által folyósított” szövegrész helyébe a „megállapított”,

10. 53/A. § (2) bekezdésében a „a Magyar Tudományos Művek Tárában” szövegrész helyébe az „az Adatbázisban”,

11. 67. § (1) bekezdés c) pontjában az „a Doktoranduszok Országos Szövetségét” szövegrész helyébe az „a Doktoranduszok Országos Szövetségét, az Országos Doktori Tanácsot, a 95/A. § szerinti fenntartói testületet”,

12. 67. § (2) bekezdésében a „felsőoktatási intézmények” szövegrész helyébe a „felsőoktatási intézmények, a közösségi felsőoktatási képzési központok”,

13. 67. § (3) bekezdés a) pontjában a „felsőoktatási intézmény” szövegrész helyébe a „felsőoktatási intézmény, a közösségi felsőoktatási képzési központ”,

14. 78. § (5) bekezdésében a „képzést nyilvántartásba veszi, amennyiben a magyar intézmény szenátusa határoz a (3) bekezdésben meghatározott feltételek fennállásáról. Ennek hiányában a szakindításra vonatkozó általános szabályokat kell szabályozni.” szövegrész helyébe a „képzést a szakindításra vonatkozó általános szabályok alapján veszi nyilvántartásba.”,

15. 84. § (4) bekezdésében a „pályázati úton” szövegrész helyébe a „felsőoktatási intézmény részére”,

16. 85/A. § (1) bekezdés b) pontjában a „támogatás normatívája” szövegrész helyébe a „támogatása”,

17. 101. § (1) bekezdésében a „művészeti képzési ág valamelyikében” szövegrész helyébe a „művészeti képzési területen”,

18. 101. § (3) bekezdésében a „táncművészeti képzési ágban” szövegrész helyébe a „táncművészeti képzésben”,

19. a 104. § (1) bekezdés d) pontjában a „gazdasági főigazgató felelős” szövegrész helyébe a „gazdasági főigazgató felelős, konzisztórium létesítésére nem kerül sor”,

20. 108. § 1a. pontjában a „gyakorlatigényes alapképzési szakon, illetve e képzési területhez tartozó” szövegrész helyébe a „gyakorlatigényes alapképzési szakon, szociális munka alapképzési szakon, illetve a felsorolt képzési területhez tartozó”,

21. 111. § (1) bekezdésében a „felvételi vizsga” szövegrész helyébe „felvétel”, az „ír elő” szövegrész helyébe az „írhat elő”,

22. 112. § (2) bekezdésben a „2005. évi felsőoktatási törvény alapján megkezdett” szövegrész helyébe a „felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: 2005. évi felsőoktatási törvény) alapján megkezdett”,

23. 2. melléklet II. fejezet 3. c) pontjában a „tanulmányi és vizsgaszabályzat” szövegrész helyébe a „tanulmányi és vizsgaszabályzat, doktori szabályzat”,

24. 3. melléklet I/A. fejezet 4. pontjában a „nemzetbiztonsági szolgálatnak valamennyi” szövegrész helyébe a „nemzetbiztonsági szolgálatnak a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvényben (a továbbiakban: Nbtv.) meghatározott feladatok ellátásához szükséges valamennyi”,

25. 3. melléklet I/B. fejezet 1. pont h) alpontjában a „részére hallgatói” szövegrész helyébe a „tanulmányai támogatása érdekében, a hallgató”,

26. 3. melléklet II/B. fejezet 3. pontjában az „a nemzetbiztonsági szolgálatnak (valamennyi adat)” szövegrész helyébe az „a nemzetbiztonsági szolgálatnak (az Nbtv.-ben meghatározott feladatok ellátásához szükséges valamennyi adat)”,

27. 3. melléklet II/C. fejezet 1. a) pont aa) alpontjában az „értesítési címe,” szövegrész helyébe az „értesítési címe, telefonszáma, elektronikus levélcíme,”, g) pontjában a „részére hallgatói” szövegrész helyébe a „tanulmányai támogatása érdekében, a hallgató”,

28. 3. melléklet IV. fejezet 3. pontjában az „a nemzetbiztonsági szolgálatnak (valamennyi adat)” szövegrész helyébe az „a nemzetbiztonsági szolgálatnak (az Nbtv.-ben meghatározott feladatok ellátásához szükséges valamennyi adat)”,

29. az 5. melléklet 5. pont b) alpontjában a „szolgálat részére” szövegrész helyébe a „szolgálatnak az Nbtv.-ben meghatározott feladatok ellátásához szükséges”

szöveg lép.

82. § Hatályát veszti az Nftv.

1. 19. § (4) bekezdés b) pont bb) alpontja,

2. 19. § (5) bekezdésében az „és egy igazolványa” szövegrész,

3. 19. § (6) bekezdésében az „az oktatói, kutatói, alkalmazotti igazolvány és” szövegrész,

4. 28. § (4) bekezdése,

5. 31. § (1) bekezdése,

6. 31. § (4) bekezdésében az „egyetemi, főiskolai tanári, kutatóprofesszori, tudományos tanácsadói munkakörökben az” szövegrész,

7. 33. § (3) bekezdésében az „A nem munkaköri feladatként végzett kutatásra a kutatóval megbízási szerződést kell kötni.” szövegrész,

8. 35. § (4) bekezdése,

9. 46. § (2a) bekezdése,

10. 46. § (5) bekezdés a) pontja,

11. 46. § (6) bekezdés c) pontjában az „és” szövegrész,

12. 48/A. § c) pontjában az „átalányként” szövegrész,

13. 58. § (4) bekezdésében az „és a Kormány rendeletében” szövegrész,

14. 64. § (2) bekezdés a) pont aa) alpontjában az „a felsőoktatás információs rendszerét,” szövegrész,

15. 75. § (2) bekezdés a) pontjában az „egységes elvek szerint” szövegrész,

16. 75. § (4) bekezdés a) pontja,

17. 78. § (3) bekezdés d) pontja,

18. 79. § (2) bekezdésében a „- pályázati úton elnyerhető -” szövegrész,

19. 83. § (2) bekezdésében az „és módosításának” szövegrész,

20. 92. § (6) bekezdés f) pontja,

21. 93. § (6) bekezdésében az „és (8)” szövegrész,

22. 94. § (8) bekezdése,

23. XXVIII. Fejezet címében az „, ILLETVE AGRÁRTUDOMÁNYI” szövegrész,

24. 97. § (2) bekezdése,

25. 97/A. § (4) bekezdése,

26. 103. § (1) bekezdésében a „legalább kettő szakon” szövegrész,

27. 103. § (8) bekezdésében az „a finanszírozás szempontjából” szövegrész,

28. 108. § 13. pontja,

29. 108. § 15. pontja,

30. 108. § 20. pontjában az „és képzési ágaknak” szövegrész,

31. 108. § 47. pontjában az „a szakdolgozathoz (diplomamunkához) rendelt kreditpontok kivételével” szövegrész,

32. 111. § (3) és (4) bekezdése,

33. 112. § (4) és (5) bekezdése,

34. 114/D. § (3) bekezdés a) és b) pontja,

35. 117. § (2) bekezdése,

36. 3. melléklet II/A. fejezet a) pont aa) alpontjában, b) pont ba) és bb) alpontjában, d) pont da) és db) alpontjában a „telefax,” szövegrész,

37. 3. melléklet II/C. fejezet 1. e) pontjában az „- a kötelezettséghez kapcsolódó részletfizetési kedvezmény, halasztás, mentesség -” szövegrész,

38. 3. melléklet III. fejezet 5. pontja.

5. Záró rendelkezések

83. § (1) Ez a törvény - a (2)-(4) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetést követő 8. napon lép hatályba.

(2) Az 1. §, a 3. §, a 4. § és 5. §, a 37-63. §, a 65-76. §, a 77. § (1), (2), (4) és (5) bekezdése, a 78-81. §, a 82. § 1-33. pontja és 35-38. pontja, az 1-7. melléklet 2015. szeptember 1-jén lép hatályba.

(3) A 11-36. § 2016. január 1-jén lép hatályba.

(4) A 82. § 34. pontja 2016. szeptember 1-jén lép hatályba.

(5) Ez a törvény 2016. szeptember 2-án hatályát veszti.

84. § A 11-36. § rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

85. § Ez a törvény a szakmai képesítések elismeréséről szóló 2005/36/EK irányelv és a belső piaci információs rendszer keretében történő igazgatási együttműködésről szóló 1024/2012/EU rendelet (az IMI-rendelet) módosításáról szóló, 2013. november 20-i 2013/55/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

1. melléklet a 2015. évi CXXXI. törvényhez

2. számú melléklet az 1992. évi XXXIII. törvényhez

A felsőoktatási intézményben oktatói munkakört, valamint a tudományos kutatói munkakört betöltő közalkalmazottak garantált illetményét meghatározó, az egyetemi tanári munkakör 1. fizetési fokozatának a költségvetési törvényben megállapított garantált illetményére vetülő arányszámok

A B C
1. Munkakör Fizetési fokozat Arányszám (%)
2. Egyetemi tanár 3. 106
3. Egyetemi tanár 2. 103
4. Egyetemi tanár 1. 100
5. Egyetemi docens (amennyiben habilitációval rendelkezik) 4. 85
6. Egyetemi docens 3. 76
7. Egyetemi docens 2. 73
8. Egyetemi docens 1. 70
9. Egyetemi adjunktus 3. 53
10. Egyetemi adjunktus 2. 50
11. Egyetemi adjunktus 1. 50
12. Egyetemi tanársegéd 2. 40
13. Egyetemi tanársegéd (gyakornok) 1. 37
14. Főiskolai tanár (amennyiben habilitációval rendelkezik) 4. 90
15. Főiskolai tanár 3. 81
16. Főiskolai tanár 2. 78
17. Főiskolai tanár 1. 75
18. Főiskolai docens 3. 61
19. Főiskolai docens 2. 58
20. Főiskolai docens 1. 55
21. Főiskolai adjunktus 2. 48
22. Főiskolai adjunktus 1. 45
23. Főiskolai adjunktus - 45
24. Főiskolai tanársegéd - 40
25. Kutatóprofesszor, tudományos tanácsadó 3. 106
26. Kutatóprofesszor, tudományos tanácsadó 2. 103
27. Kutatóprofesszor, tudományos tanácsadó 1. 100
28. Tudományos főmunkatárs 3. 76
29. Tudományos főmunkatárs 2. 73
30. Tudományos főmunkatárs 1. 70
31. Tudományos munkatárs - 50
32. Tudományos segédmunkatárs - 40
33. Mesteroktató 2. 54
34. Mesteroktató 1. 51

2. melléklet a 2015. évi CXXXI. törvényhez

Az Nftv. 1. mellékletében foglalt táblázat C:51-C:52 mezője helyébe a következő mezők lépnek:

(A) (B) (C)
(II. Főiskolák)
(II/B. Nem állami főiskolák)
(51.) Budapesti Metropolitan Főiskola, Budapest
(52.) Edutus Főiskola, Tatabánya

3. melléklet a 2015. évi CXXXI. törvényhez

1. Az Nftv. 2. melléklet I. fejezet 1.1. pont e)-h) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az alapító okirat kötelezően tartalmazza,

a felsőoktatási intézmény)

e) kari, szervezeti tagolását (a rektor és a kancellár megbízási rendjét), fenntartott intézményeit,

f) alaptevékenységét,

g) vállalkozási tevékenységének felső határát,

h) köznevelési, nyilvános könyvtári, közművelődési, közgyűjteményi, egészségügyi, agrár- és vidékfejlesztési, egyéb feladatait,”

2. Az Nftv. 2. melléklet II. fejezet 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. Szervezeti és működési rend

A szervezeti és működési rend keretében kell meghatározni különösen: a felsőoktatási intézmény szervezeti felépítését, tagolását, vezetési szerkezetét, a vezetői és magasabb vezetői választások eljárási rendjét, a munkáltatói jogok gyakorlásának rendjét, valamint az egyes szervezeti egységek feladatait, működését, az intézményen belüli kapcsolattartás, a hallgatói rendezvények és a hallgatók számára nyújtott szolgáltatások szervezésének rendjét. A felsőoktatási intézmény hivatalos nevének felhasználásával szervezett rendezvény a rendezvény programjainak tartalmáért felelős személy (szervező) kérelmére a szervezeti és működési rendben meghatározott engedéllyel tartható. A rendezvény részvételi felhívásának a szervező nevét tartalmaznia kell. A szervezeti és működési rend részét képezi a felsőoktatási intézmény minőségirányítási szabályozása.”

4. melléklet a 2015. évi CXXXI. törvényhez

1. Az Nftv. 3. melléklet I/B. fejezet 1. pont a következő i) ponttal egészül ki:

(E törvény alapján nyilvántartott adatok)

i) a hallgatói kompetenciamérésre, annak eredményére vonatkozó adatok.”

2. Az Nftv. 3. melléklet I/B. fejezet 4. pont helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. Az adattovábbítás feltételei: az adatok továbbíthatók:

a) a fenntartónak valamennyi adat, a fenntartói irányítással összefüggő feladatok ellátásához;

b) a bíróságnak, a rendőrségnek, az ügyészségnek, a bírósági végrehajtónak, az államigazgatási szervnek a konkrét ügy eldöntéséhez szükséges adat;

c) a nemzetbiztonsági szolgálatnak az Nbtv.-ben meghatározott feladatok ellátásához szükséges valamennyi adat;

d) a felsőoktatási információs rendszer működéséért felelős szerv részére valamennyi adat;

e) a Diákhitel Központnak a hallgatói hitelt igényelt személyekhez kapcsolódóan

ea) az 1. b) pont ba), bb) alpontjai szerinti adatok - nem magyar állampolgár esetén a Magyarország területén való tartózkodás jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat, tartózkodási jogot igazoló okmány megnevezése, száma kivételével, továbbá a hallgató tanulmányainak értékelése, vizsgaadatok, igénybe vett támogatási idő kivételével -,

eb) az 1. f) pontból a hallgató által önköltség címén az intézmény felé ténylegesen fizetendő összeg, a hallgatói hitelre való jogosultság, illetve ennek megszűnése vizsgálata, valamint a törlesztési kötelezettség fennállásának, illetve szünetelésének megállapítása céljából,

ec) az 1. b) pont ba) és bk) alpontjai szerinti adatok - a társadalombiztosítási azonosító jel kivételével -, az ügyfelekkel történő kapcsolattartáshoz és a velük kapcsolatos ügyintézéshez a hitelszerződésből eredő jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése céljából,

ed) az 1. b) pont ba) és bb) alpontjai szerinti adatok - a hallgató tanulmányainak értékelése, vizsgaadatok, igénybe vett támogatási idő kivételével -,

ee) az 1. b) pont bl) alpontjából az abszolutóriumra és a záróvizsgára (doktori védésre) vonatkozó adatok a hallgatói hiteltartozások várható visszafizetésével kapcsolatos kockázatelemzéshez és a kockázati mérték szerinti ügyfélkezeléshez;

f) a magyar állami ösztöndíj feltételei teljesítésének nyilvántartásáért felelős szervnek a képzésre és a hallgatói jogviszonyra vonatkozóan.”

3. Az Nftv. 3. melléklet II/A. fejezet a) pont ab) és ac) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E törvény alapján nyilvántartott adatok

a felsőoktatási intézmény)

ab) tisztségviselőinek - rektor, rektorhelyettes, kancellár, gazdasági vezető, belső ellenőrzés vezetője, dékán, gazdasági tanács elnöke és tagjai, a szenátus tagjai, a konzisztórium tagjai, kollégiumi vezető, szakkollégium képviselője - neve, értesítési címe, elérhetősége (telefon, e-mail),

ac) a felsőoktatási intézmény által - az alaptevékenysége körében - kötött hatályos együttműködési megállapodás,”

4. Az Nftv. 3. melléklet II/A. fejezet c) pontjának nyitó szövegrésze helyébe a következő rendelkezés lép:

(E törvény alapján nyilvántartott adatok:)

c) a MAB, a Felsőoktatási Tervezési Testület, a Magyar Rektori Konferencia, a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája és a Doktoranduszok Országos Szövetsége, Országos Doktori Tanács esetében”

5. Az Nftv. 3. melléklet II/A. fejezet a következő f) ponttal egészül ki:

(E törvény alapján nyilvántartott adatok:)

f) a 95/A. § (1) bekezdésben meghatározottak szerint fenntartott magán felsőoktatási intézmény esetén

fa) a fenntartó testület neve, székhelye, nyilvántartási száma, elnökének neve, elérhetősége (telefon, e-mail),

fb) a felsőoktatási intézmény rendszeres pénzügyi támogatását biztosító külföldi támogató neve, székhelye, képviselője, értesítési címe, elérhetősége (telefon, e-mail).”

6. Az Nftv. 3. melléklet II/C. fejezet 1. a) pont ai) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E törvény alapján nyilvántartott adatok:

a hallgatói (doktorjelölti) jogviszonnyal összefüggő adatok:]

ai) a hallgatói kompetenciamérésre, annak eredményére vonatkozó adatok,”

7. Az Nftv. 3. melléklet II/C. fejezet 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. Az adatok továbbíthatók:

a) a bíróságnak, a rendőrségnek, az ügyészségnek, a bírósági végrehajtónak, az államigazgatási szervnek a konkrét ügy eldöntéséhez szükséges adat;

b) a nemzetbiztonsági szolgálatnak az Nbtv.-ben meghatározott feladatok ellátásához szükséges valamennyi adat;

c) a Diákhitel Központnak a hallgatói hitelt igényelt személyekhez kapcsolódóan

ca) az 1. a) pont aa), ab), ac) és ad) alpontjai szerinti adatok - nem magyar állampolgár esetén a Magyarország területén való tartózkodás jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat tartózkodási jogot igazoló okmány megnevezése, száma kivételével -,

cb) az 1. e) pontból a hallgató által önköltség címén az intézmény felé ténylegesen fizetendő összeg a hallgatói hitelre való jogosultság, illetve ennek megszűnése vizsgálata, valamint a törlesztési kötelezettség fennállásának, illetve szünetelésének megállapítása céljából,

cc) az 1. a) pont al) alpontja szerinti adatok - a társadalombiztosítási azonosító jel, az adóazonosító jel, a felvételi azonosító, a 48/D. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozat azonosító száma kivételével - az ügyfelekkel történő kapcsolattartáshoz és a velük kapcsolatos ügyintézéshez a hitelszerződésből eredő jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése céljából,

cd) az 1. b) pont ba) és bb) alpontjai szerinti adatok - az oklevél, bizonyítvány aláíróinak neve kivételével -,

ce) az 1. a) pont am) alpontjából az abszolutóriumra és a záróvizsgára (doktori védésre) vonatkozó adatok,

cf) az 1. a) pont ap) alpontjában szereplő kétféle kreditszám összege a hallgatói hiteltartozások várható visszafizetésével kapcsolatos kockázatelemzéshez és a kockázati mérték szerinti ügyfélkezeléshez;

d) a magyar állami ösztöndíj feltételei teljesítésének nyilvántartásáért felelős szervnek a képzésre, a hallgatói jogviszonyra, az oklevélre, a hallgató értesítési adataira (telefonszám, elektronikus levélcím) vonatkozó adatok, valamint az 1. pont al) alpontban meghatározott adatok;

e) a társadalombiztosítási hatóságnak a társadalombiztosítási ellátásra való jogosultságot meghatározó adatok;

f) a felsőoktatási intézménynek a hozzá jelentkező és vele hallgatói (doktorjelölti) jogviszonyban álló személyre vonatkozó valamennyi adat;

g) a felsőoktatási intézménynek a hozzá felvételre, átvételre került személyekre vonatkozó valamennyi adat;

h) a köznevelési információs rendszer felé a tanulói jogviszonnyal rendelkező személyekre vonatkozó valamennyi adat;

i) a miniszter által vezetett minisztériumnak a statisztikai célú adatszolgáltatáshoz szükséges valamennyi adat.”

8. Az Nftv. 3. melléklet II/D. fejezet 1. a) pontja a következő af) alponttal egészül ki:

(E törvény alapján nyilvántartott adatok:

a felvétellel összefüggő adatok:)

af) a jelentkező ügyfélkapus kapcsolati kódja.”

9. Az Nftv. 3. melléklet II/D. fejezet 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. Az adatok továbbíthatók: a bíróságnak, rendőrségnek, ügyészségnek, a bírósági végrehajtónak, államigazgatási szervnek a konkrét ügy eldöntéséhez szükséges adat; a nemzetbiztonsági szolgálatnak az Nbtv.-ben meghatározott feladatok ellátásához szükséges valamennyi adat; a felsőoktatási intézménynek a hozzá jelentkező személyre vonatkozó valamennyi adat; a felsőoktatási intézménynek a hozzá felvett személyekre vonatkozó valamennyi adat; a köznevelés információs rendszere részére a szükséges érettségi adatok az érettségi végzettséget igazoló okirat hitelességének megállapítása céljából, a felvételi kérelmek elbírálásához; a magyar állami ösztöndíj feltételei teljesítésének nyilvántartásáért felelős szerv részére a jelentkező oktatási azonosítója, ügyfélkapus kapcsolati kódja.”

10. Az Nftv. 3. melléklet III. fejezet 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. A felsőoktatás információs rendszeréből - törvény eltérő rendelkezésének hiányában - személyes adat csak az érintett kérése, illetve írásbeli hozzájárulása esetén, az érintett egyidejű értesítése mellett adható ki. A felsőoktatási információs rendszer keretében folyó adatkezelés jogszerűségéért a miniszter felelős. A felsőoktatási információs rendszerbe az érintett - saját adatai tekintetében - jogosult betekinteni. Az érintett a felsőoktatási információs rendszerben tárolt adatainak helyesbítését - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével -, törlését az adatot szolgáltató felsőoktatási intézménytől jogosult kérni. Az információs rendszerbe történő betekintés, az adatok felsőoktatási intézmény általi helyesbítése, törlése minden esetben ingyenes.”

5. melléklet a 2015. évi CXXXI. törvényhez

Az Nftv. 5. melléklet 1/A. pont helyébe a következő rendelkezés lép:

„1/A. E törvény által a felsőoktatási felvételre jelentkezőkről nyilvántartott adatok

a) a jelentkező természetes személyazonosító adatai,

b) a jelentkező oktatási azonosítója,

c) a jelentkező ügyfélkapus kapcsolati kódja.”

6. melléklet a 2015. évi CXXXI. törvényhez

6. melléklet a 2011. évi CCIV. törvényhez

A felsőoktatási intézmény hivatalos nevének felhasználásával szervezett rendezvények szervezőiről nyilvántartott és kezelt személyes és különleges adatok

1. E törvény által nyilvántartott adatok a 2. melléklet II. pont 1. alpontja szerinti rendezvények szervezőjének

a) természetes személyazonosító adatai,

b) adóazonosító jele,

c) lakóhelye,

d) elérhetősége.

2. Az 1. pontban megjelölt adatok kezelésére jogosult: a felsőoktatási intézmény.

3. Az adatkezelés célja: a 18. § (1) bekezdés szerint.

4. Az adatkezelés időtartama: a rendezvény kezdetétől számított 5 év.

5. Az 1. pontban felsorolt adatok továbbíthatók: a bíróságnak, rendőrségnek, ügyészségnek, a bírósági végrehajtónak, államigazgatási szervnek (a konkrét ügy eldöntéséhez szükséges adatok); a munkavégzésre vonatkozó rendelkezések ellenőrzésére jogosultaknak (a foglalkoztatással összefüggő adatok); a nemzetbiztonsági szolgálatnak (az Nbtv.-ben meghatározott feladatok ellátásához szükséges valamennyi adat); az Avtv2. 28. §-a alapján a fenntartóhoz intézett adatmegismerési kérelem teljesítése céljából a kérelmezőnek az Avtv2. 26. § (3) bekezdése szerinti közérdekből nyilvános adatnak minősülő adatok.”

7. melléklet a 2015. évi CXXXI. örvényhez

7. melléklet a 2011. évi CCIV. törvényhez

A nyelvvizsgák nyelvvizsga-anyakönyveinek nyilvántartásában nyilvántartott és kezelt személyes és különleges adatok

1. A nyelvvizsgák nyelvvizsga-anyakönyveinek nyilvántartásában nyilvántartott adatok:

a) a vizsgázó személy természetes személyazonosító adatai;

b) a nyelvvizsgára vonatkozó következő adatok:

ba) a vizsgaközpont megnevezése,

bb) a vizsgahely megnevezése,

bc) a vizsgaidőszak megjelölése,

bd) a vizsga neve, szintje, típusa (szóbeli vagy írásbeli),

be) a vizsga helye, ideje,

bf) a vizsgáztató és a feladatjavító neve,

bg) a vizsga eredménye (sikeres vagy sikertelen),

bh) a vizsgarészenként elért pontok és

bi) a vizsgán elért pontszám az elérhető összpontszám százalékában kifejezve; valamint

c) a bizonyítványra vonatkozó adatok:

ca) a bizonyítvány száma,

cb) a bizonyítvány státusza: beterjesztés, jóváhagyás, a nyomdába és a nyomdából érkezés időpontja,

cc) a bizonyítvány hitelessége.

2. Az adatkezelés célja:

A nyelvvizsga-bizonyítványok nyomtatása, hitelesítése, az elveszett nyelvvizsga-bizonyítványok után hatósági igazolvány kiállítása.

3. Az adatkezelés időtartama:

A nyelvvizsgák nyelvvizsga-anyakönyveinek nyilvántartásában adatot a nyelvvizsga letételétől számított nyolcvan évig lehet kezelni.

4. Továbbítható:

a) a bíróságnak, a rendőrségnek, az ügyészségnek, a bírósági végrehajtónak, valamint az államigazgatási szervnek a konkrét ügy eldöntéséhez szükséges adat;

b) a nemzetbiztonsági szolgálatnak az Nbtv.-ben meghatározott feladatok ellátásához szükséges valamennyi adat.

5. Az oktatási hivatal, mint a nyelvvizsgák nyelvvizsga-anyakönyvei nyilvántartásának adatkezelője a nyelvvizsga-anyakönyvek nyilvántartásából az 1. pont c) alpontja szerinti adatokat - az érintetteken kívül - a nyelvvizsga letételét igazoló okirat hitelességének megállapítása céljából a felsőoktatási felvételi eljárás lefolytatásával összefüggésben a felsőoktatási információs rendszer működéséért felelős szerv részére, a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésével, módosításával kapcsolatban az érintett egyetértésével a munkáltató részére továbbíthatja.”


  Vissza az oldal tetejére