Időállapot: közlönyállapot (2015.VII.13.)

2015. évi CXXXIX. törvény

a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény módosításáról * 

1. § (1) A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Szjtv.) 1. §-a a következő (5a) és (5b) bekezdéssel egészül ki:

„(5a) A szerencsejáték-szervező az e törvény hatálya alá tartozó tevékenysége során a felelős játékszervezés elvének megfelelően köteles eljárni. A felelős játékszervezés elvének megfelelő szervezői tevékenységnek minősül különösen

a) a túlzásba vitt szerencsejáték ártalmairól és a szenvedélybetegség kialakulásának veszélyeiről szóló tájékoztatás,

b) a sérülékeny személyek szerencsejátékhoz való hozzáférésének korlátozása,

c) kitiltás esetén megfelelő panaszkezelési eljárás alkalmazása,

d) a figyelmeztető és önkorlátozó játékfunkciók széles körű biztosítása, illetve

e) a szerencsejáték káros mentális, pszichikai és szociális hatásainak megelőzésére és csökkentésére szolgáló intézkedések alkalmazása.

(5b) Szerencsejátékban - a 16. § szerinti nem folyamatosan szervezett sorsolásos játék kivételével - 18 éven aluli személyek nem vehetnek részt. A szerencsejáték-szervezőnek a játékosok részére a szerencsejátékban való részvétel biztosítása során az e törvényben és külön jogszabályban meghatározottak szerint figyelemfelkeltő módon tájékoztatást kell nyújtania a 18 éven aluli személyek játéktilalmáról, és a felelős játékszervezés elvének megfelelően el kell végeznie az e törvényben és külön jogszabályban előírt vagy az önkéntesen vállalt, a 18 éven aluli személyek játéktilalmának biztosítását szolgáló intézkedéseket.”

(2) Az Szjtv. 1. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Játékkaszinóban és kártyateremben szervezett szerencsejátékban, valamint online kaszinójátékban és távszerencsejátékban nem vehet részt az a személy, akit a bíróság a cselekvőképességét teljesen korlátozó gondnokság alá helyezett, vagy akinek cselekvőképességét a bíróság - játékfüggőség, játékszenvedély miatt - részlegesen, az ezzel kapcsolatos jognyilatkozatait érintő ügycsoportban korlátozta. E követelményt a szerencsejáték-szervező a felelős játékszervezés elvének megfelelően, külön jogszabályban meghatározott módon köteles biztosítani.”

(3) Az Szjtv. 1. §-a a következő (6a)-(6d) bekezdéssel egészül ki:

„(6a) Ha a bíróság a személyt cselekvőképességet teljesen korlátozó vagy játékfüggőség, játékszenvedély miatt az ezzel kapcsolatos jognyilatkozatait érintő ügycsoport tekintetében részlegesen korlátozó gondnokság alá helyezi, az elsőfokú határozatot hozó bíróság e tényről, valamint a határozat jogerőre emelkedésének időpontjáról a jogerő beálltától - másodfokú eljárás esetén az iratoknak az elsőfokú bírósághoz való érkezésétől - számított 8 napon belül értesíti az állami adóhatóságot.

(6b) Az állami adóhatóság az önkorlátozó, önkizáró intézkedéssel érintett játékosokról, valamint a (6) bekezdés szerinti személyekről a külön jogszabályban meghatározottak szerint nyilvántartást vezet (a továbbiakban: játékosvédelmi nyilvántartás). A nyilvántartás célja az e bekezdés szerinti személyek szerencsejátékban történő részvételének korlátozása.

(6c) A játékosvédelmi nyilvántartásba kizárólag az állami adóhatóság engedélyével rendelkező szerencsejáték-szervezők tekinthetnek be, ideértve az elektronikus úton történő adatlekérdezést is.

(6d) A játékosvédelmi nyilvántartás tartalmazza

a) elkülönítve az önkorlátozó, önkizáró intézkedéssel érintett játékosok, valamint a (6) bekezdés szerinti személyek személyes azonosító adatait (név, anyja neve, személyi igazolványának száma, lakcím),

b) az adatkezelés jellegét (önkéntes elhatározáson vagy bírósági határozaton alapuló korlátozás),

c) a megszűnés időpontját (az adatkezelés határozott vagy határozatlan időtartamú jellegét).”

2. § Az Szjtv. 2. §-a a következő új (7a) bekezdéssel egészül ki:

„(7a) Szerencsejátékot népszerűsítő reklám kizárólag a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 5. § (1) bekezdésének és 21. §-ának megfelelően tehető közzé Magyarországon. A külön törvényben meghatározott hatóság az e rendelkezések megsértésével közzétett szerencsejáték tárgyú reklám (a továbbiakban: tiltott reklám) esetén a reklámozót, a reklámszolgáltatót, a reklám közzétevőjét és a reklámban szereplő személyt egyetemlegesen a tiltott reklámmal elért vagyoni előny tízszeresének megfelelő, de legalább 1 millió forint összegű bírsággal sújtja. Ha nem állapítható meg a reklámozó, a reklámszolgáltató vagy a reklámban szereplő személy, a külön törvényben meghatározott hatóság a bírságot a reklám közzétevőjével szemben állapítja meg.”

3. § (1) Az Szjtv. 3. § (1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1a) A távszerencsejáték szervezését

a) a lóversenyfogadás kivételével kizárólag a 100%-ban a magyar állam tulajdonában álló Szerencsejáték Zrt.,

b) lóversenyfogadás esetén kizárólag a 100%-ban a magyar állam tulajdonában álló Magyar Lóversenyfogadást-szervező Kft.

végezheti.”

(2) Az Szjtv. 3. §-a a következő (1b) bekezdéssel egészül ki:

„(1b) Online kaszinójáték szervezésére kizárólag a Magyarország területén található játékkaszinó üzemeltetésére szóló koncesszió jogosultja jogosult, amely az online kaszinójáték szervezését a kaszinójáték szervezésére létrehozott koncessziós társaság útján végezheti.”

4. § Az Szjtv. 14. § d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A szerencsejátékok fajtái:)

d) kaszinójáték, online kaszinójáték,”

5. § Az Szjtv. 29/C. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„29/C. § Távszerencsejáték a sportfogadás, ha azt kizárólag hírközlő eszköz és rendszer útján szervezik. A fogadási esemény fogalmára a 28/A. § (1) bekezdésben foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni. Távszerencsejáték keretében szervezett sportfogadás a lóversenyfogadás, valamint a sportrendezvényre fogadás.”

6. § Az Szjtv. 29/I. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a § a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2) A szervező a játékos részére legalább az alábbi önkorlátozó intézkedések igénybevételét biztosítja:

a) a játékos kérésére a játékos által meghatározott időszakra az önkizárás lehetőségét,

b) a játékosi egyenlegre teljesített befizetés maximális összegének meghatározását,

c) a tétként megtehető összeg maximumának meghatározását,

d) a veszteség maximális összegének meghatározását,

e) a játékban való részvétel figyelmeztetés nélküli maximális időtartamának meghatározását,

f) a játékban töltött időről figyelmeztető jelzés ismétlődő vagy folyamatos megjelenítését.

(2a) A szervező a játékos részére a játéktervben és a részvételi szabályzatban meghatározott további önkorlátozó intézkedéseket biztosíthat.”

7. § Az Szjtv. KÜLÖNÖS RENDELKEZÉSEK I. fejezete a következő 6. címmel egészül ki:

6. cím

Online kaszinójáték

29/L. § (1) Az online kaszinójáték a kaszinójáték hírközlő eszköz és rendszer útján történő szervezése (a továbbiakban: online kaszinójáték). Online kaszinójátékot kizárólag a kaszinójáték szervezésére jogosult koncessziós társaság szervezhet.

(2) Az állami adóhatóság az (1) bekezdés szerinti koncessziós társaság részére az online kaszinójáték szervezését a 27. § (7) bekezdése szerinti koncessziós időszakban, a kaszinójáték szervezésére kiadott engedély időtartamára engedélyezheti.

(3) A kaszinójáték szervezéséért az Szjtv. 27. § (5) és (6) bekezdése szerinti koncessziós díj teljesítése esetén a 6. § (2) bekezdése szerinti koncessziós szerződés aláírója, illetve a koncessziós társaság az online kaszinójáték szervezéséért egyéb jogcímen koncessziós díjat nem fizet.

29/M. § Online kaszinójáték kizárólag magyarországi IP címről kapcsolódó játékos számára tehető hozzáférhetővé. A játékszervezőnek gondoskodnia kell az IP címek törvényi megfelelőségének folyamatos ellenőrzéséről.

29/N. § (1) Az online kaszinójáték szervezésére szolgáló szervert EGT-államban kell elhelyezni. A szervező a szerverhez a távoli hozzáférés lehetőségét az állami adóhatóság részére folyamatosan köteles biztosítani. A 29/G. § (3) és (4) bekezdését az online kaszinójáték esetében is alkalmazni kell.

(2) Az online kaszinójáték szervező az online kaszinójáték műszaki-informatikai rendszer e törvényben és külön jogszabályban meghatározott feltételeknek való megfelelését a külön jogszabályban meghatározott módon igazolja.

29/O. § (1) Az online kaszinójáték típusai:

a) a játékkaszinóban vagy az állami adóhatóság által - eseti vagy állandó jelleggel- engedélyezett más helyen folyó kaszinójátékban hírközlő eszköz vagy rendszer útján történő részvétel,

b) az online kaszinó szerverére hírközlő eszköz vagy rendszer útján történő kapcsolódás a játékos rendelkezése alatt álló informatikai eszközzel a szerveren található játékprogramokkal történő játék,

c) az online kaszinó által üzemeltetett szerver közvetítésével a játékos rendelkezése alatt álló informatikai eszközzel más játékosok elleni kártyajáték, vagy

d) az a)-c) pontban felsorolt játéktípusok kombinációja.

(2) A játékkaszinóban - az (1) bekezdés c) pontjában foglalt játéktípus kivételével - online kaszinó elérését biztosító informatikai eszköz is üzemeltethető.

29/P. § (1) Ha az online kaszinó üzemeltetője több online kaszinót üzemeltet, vagy erről más jogszerűen működő online kaszinó üzemeltetőjével megállapodik, akkor a 29/O. § (1) bekezdés a) és b) pontjában foglalt játékok egységes jackpot rendszerbe köthetőek.

(2) A magyarországi játékszervező külföldi szolgáltató által üzemeltetett jackpot rendszerhez csak akkor csatlakozhat, ha a külföldi szolgáltató a saját joga szerint jogszerűen működik.

(3) Ha az online kaszinó üzemeltetője több online kaszinót üzemeltet, vagy erről más jogszerűen működő online kaszinó üzemeltetőjével megállapodik, akkor a 29/O. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt játékos elleni kártyajátékok egységes rendszerbe köthetőek.

(4) A magyarországi játékszervező külföldi szolgáltató által üzemeltetett játékos elleni kártyajátékhoz csak akkor csatlakozhat, ha a külföldi szolgáltató a saját joga szerint jogszerűen működik.

29/Q. § A külföldi jackpot rendszerbe történő befizetés nem növeli a bevételt, azonban a külföldi jackpot rendszerből származó nyeremény személyi jövedelemadó-fizetési kötelezettség alá esik. Az online kaszinó üzemeltetője köteles az adóelőleget levonni és az állami adóhatóság részére megfizetni.

29/R. § (1) Az online kaszinó üzemeltetője ajánlatot tehet ajándék bónusz vagy speciális bónusz igénybevételére, azonban ez esetben annak részleteit a játéktervben világos és érthető módon szabályoznia kell.

(2) Az ajándék bónusz és a speciális bónusz nem növeli a bevételt.

29/S. § (1) Az online kaszinójáték szervezője a játékosi egyenlegeket egy minden egyéb pénzügyi eszköztől elkülönített magyarországi bankszámlán köteles tartani. Az elkülönített bankszámlán elhelyezett összegnek minden esetben fedeznie kell a játékosi egyenlegek összegét. Ha a játékosi egyenlegek összege meghaladja az elkülönített bankszámlán található összeget, akkor a játékszervező 30 napon belül köteles a különbözet pótlására.

(2) Az online kaszinóban elnyert nyereményt abban a pénznemben kell kifizetni, amelyben az keletkezett.

29/T. § Azonos koncessziós társaság által üzemeltetett játékkaszinók és online kaszinók esetében a koncessziós társaság egységes beléptető- és azonosító rendszer alkalmazására jogosult.

29/U. § Online kaszinó üzemeltetése esetén a 29/H-J. §-ban foglaltakat megfelelően alkalmazni kell.

29/V. § Kétszázmillió forintot vagy ennek megfelelő összegű devizaösszeget meghaladó nyeremény esetén az online kaszinó szervezője a nyereményt 30 napon belül köteles a játékosi egyenlegen jóváírni.”

8. § (1) Az Szjtv. 37. § 18. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„18. Kaszinójáték: a játékkaszinó játéktervében jóváhagyott bármely olyan szerencsejáték, amelyet kizárólag a játékkaszinóban, az ott jelenlévők részvételével, azonnali tét- és nyereményfizetés mellett szerveznek. Online kaszinó esetében a kaszinójáték a játéktervben jóváhagyott bármely olyan szerencsejáték - ideértve a távszerencsejátékot is - amelyet nyilvántartásba vett játékosok részvételével szerveznek.”

(2) Az Szjtv. 37. § 29. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„29. Játékosi egyenleg: távszerencsejáték és online kaszinó esetén a játékos részére szerencsejátékkal kapcsolatos tétek, nyeremények és egyéb játékügyletek elszámolása és nyilvántartása céljából a távszerencsejáték és online kaszinójáték szervező által vezetett egyenleg.”

(3) Az Szjtv. 37. §-a a következő 32. ponttal egészül ki:

„32. sérülékeny személy: a 18 év alatti személy, az 1. § (6) bekezdés szerinti személy, valamint az egy vagy több szerencsejáték-játékfajtára, vagy több szervezőre kiterjedően önkorlátozó vagy önkizáró intézkedéssel érintett játékos.”

9. § Az Szjtv. 38. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a felelős játékszervezés elvének megfelelő szervezői tevékenységgel kapcsolatban

a) a túlzásba vitt szerencsejáték ártalmairól és a szenvedélybetegség kialakulásának veszélyeiről szóló tájékoztatás,

b) a sérülékeny személyek szerencsejátékhoz való hozzáférésének korlátozása,

c) a kitiltás és a kitiltáshoz kapcsolódó panaszkezelési eljárás,

d) a figyelmeztető és önkorlátozó játékfunkciók,

e) a szerencsejáték káros mentális, pszichikai és szociális hatásainak megelőzésére és csökkentésére szolgáló intézkedések,

f) a játékosvédelmi nyilvántartás, és

g) további önkorlátozó intézkedések bevezetésének, valamint a 29/I. § (2) bekezdésében szabályozott önkorlátozó intézkedések igénybevételének

részletes szabályait rendeletben állapítsa meg.”

10. § Az Szjtv.

a) 1. § (3) bekezdés c) pontjában az „(a továbbiakban: játékkaszinó)” szövegrész helyébe az „(a továbbiakban: játékkaszinó és online kaszinó)” szöveg,

b) 3. § (1) bekezdés nyitó szövegében az „A távszerencsejáték-szervezés kivételével” szövegrész helyébe az „A távszerencsejáték-szervezés és online kaszinójáték szervezés kivételével” szöveg,

c) 7/A. § (2) bekezdésében a „jogorvoslatra tekintet nélkül végrehajthatóvá” szövegrész helyébe a „jogorvoslatra, valamint a végrehajtás felfüggesztése iránti kérelemre tekintet nélkül végrehajthatóvá” szöveg,

d) 12. § (3) bekezdés b) pontjában az „1. § (6) bekezdésébe” szövegrész helyébe az „1. § (5a)-(6d) bekezdésébe” szöveg,

e) 29/F. § (4) bekezdésében a „sportfogadás játéktípusra szóló” szövegrész helyébe a „3. § (1a) bekezdés a) pontja szerinti szerencsejátékra szóló” szöveg,

f) 35. § (1) bekezdésében az „A játékkaszinó” szövegrész helyébe az „A játékkaszinó és online kaszinó” szöveg,

g) 36/G. § (2) bekezdésében a „90 napra” szövegrész helyébe a „365 napra” szöveg,

h) a 38. § (2) bekezdés i) pontjában az „a távszerencsejáték szervezésének” szövegrész helyébe az „a távszerencsejáték és az online kaszinójáték szervezésének”, valamint az „a távszerencsejátékban való” szövegrész helyébe a „távszerencsejátékban és az online kaszinójátékban való” szöveg

lép.

11. § Hatályát veszti az Szjtv.

a) 29/D. §-ában az „a) pontja szerinti” és az „, a 3. § (1a) bekezdés b) pontja szerinti esetben a koncessziós társaságnak” szövegrész,

b) 29/E. § (1) és (2) bekezdése,

c) 29/F. § (1) bekezdésében a „kérelemben több játéktípust is megjelölhet. A” szövegrész,

d) 29/G. § (2) bekezdésében a „3. § (1a) bekezdés a) pontja szerinti esetben a” szövegrész,

e) 29/I. § (1) bekezdés i) pontjában az „az engedélyezett játéktípus vagy játéktípusok megjelölése,” szövegrész,

f) 29/J. § (1) bekezdésében az „az engedélyezett játéktípusok,” szövegrész,

g) 37. § 30. pontjában az „a távszerencsejáték szervezés kivételével” szövegrész,

h) 37. § 31. pontja.

12. § Ez a törvény 2015. október 1-jén lép hatályba.