Időállapot: közlönyállapot (2015.VII.7.)

30/2015. (VII. 7.) OGY határozat

a kapcsolati erőszak elleni hatékony fellépést elősegítő nemzeti stratégiai célok meghatározásáról * 

Az Országgyűlés a kapcsolati erőszak elleni hatékony fellépés érdekében,

a) elismerve a mindenkit megillető emberi jogok védelmének fontosságát;

b) határozottan elutasítva a kapcsolati erőszak valamennyi formáját és elkötelezve magát a bántalmazás felszámolásának ügye mellett;

c) kijelentve, hogy a kapcsolati erőszak nem tekinthető magánügynek;

d) megerősítve, hogy a kapcsolati erőszak bűncselekmény, amely komoly fenyegetést jelent a házasság, a család és a gyermekek sérelmére;

e) elismerve, hogy a kapcsolati erőszak aránytalanul érinti a nőket és gyermekeket, és hogy a férfiak is válhatnak kapcsolati erőszak áldozataivá;

f) elismerve, hogy a gyermekek szemtanúként is a kapcsolati erőszak áldozatai;

g) elismerve azt, hogy a kapcsolati erőszak megnyilvánulási formái szélesebb körűek a puszta fizikai erőszaknál;

h) tapasztalva az egyes kormányzati szervek, valamint a kormányzat és a nem kormányzati szervezetek közötti kölcsönös és előremutató együttműködés folytatásának szükségességét;

i) elismerve, hogy a lelki egészségnek össztársadalmi szinten, a családokban is elsőrangú fontossággal kell bírnia;

j) elismerve, hogy a lelki egészség fejlesztése és a mentális zavarok megelőzése fontos társadalmi érdek;

k) figyelembe véve a nemzetközi egyezményeket és ajánlásokat, így különösen

ka) a nőkkel szembeni megkülönböztetés minden formájának felszámolásáról szóló ENSZ egyezményt (1979, New York), amelyet Magyarországon a nőkkel szembeni megkülönböztetés minden formájának felszámolásáról 1979. december 18-án New Yorkban elfogadott egyezmény kihirdetéséről szóló 1982. évi 10. törvényerejű rendelet hirdetett ki,

kb) a Gyermek jogairól szóló ENSZ egyezményt (1989, New York), amelyet Magyarországon a Gyermek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november 20-án kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1991. évi LXIV. törvény hirdetett ki,

kc) az Európa Tanácsnak a nőkkel szembeni erőszak és a kapcsolati erőszak elleni küzdelemről és azok megelőzéséről szóló egyezményét (2011, Strasbourg), (Isztambuli Egyezmény),

kd) Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének 1450 (2000) számú ajánlását: A nők elleni erőszak Európában,

ke) az Európa Tanács Miniszterek Bizottságának R (2002) 5. számú ajánlását a tagállamok felé a nőknek az erőszakkal szembeni védelméről,

kf) az ENSZ Nők Elleni Erőszak Felszámolásáról szóló Nyilatkozatát (1993, New York),

kg) a Nők IV. Világkonferenciájának Cselekvési Programját és Zárónyilatkozatát, (1995, Peking)

a következő határozatot hozza:

1. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy a következő nemzeti stratégiai célokat figyelembe véve tegyen intézkedéseket a kapcsolati erőszak elleni hatékony fellépés érdekében:

a) a kapcsolati erőszak elleni hatékony fellépéshez a pénzügyi és humán kapacitásokat a mindenkori költségvetési lehetőségek figyelembevételével szükséges biztosítani,

b) a kapcsolati erőszak elleni eredményes fellépés a kormányzati és nem kormányzati szereplők hatékony együttműködésével lehetséges,

c) kiemelt hangsúlyt kell helyezni a prevencióra, különösen fontos cél a fiatalok áldozattá és elkövetővé válásának megelőzése,

d) az áldozatok védelmét, támogatását, krízis- és erőszakkal fenyegetett helyzetből való eredményes és fenntartható kilépését az áldozatok speciális helyzete szerint szükséges biztosítani, kiemelt figyelemmel a közvetlen vagy közvetett módon áldozattá vált gyermekek érdekeire és jogaira,

e) cél a krízisközpontok és félutas kiléptető házak számának lehetőség szerint a szükségletekhez mérten, a megfelelő földrajzi elosztásra figyelemmel történő biztosítása,

f) törekedni kell olyan szolgáltatások biztosítására, amelyek révén megelőzhető, hogy a kapcsolati problémák erőszakhoz vezessenek,

g) törekedni kell a lelki ellenálló képesség, a megküzdési módok erősítése, fejlesztése, valamint az életvezetési készségek, képességek elsajátítását célzó szolgáltatások biztosítására,

h) törekedni kell az áldozatokkal, elkövetőkkel foglalkozó vagy potenciálisan kapcsolatba kerülő szakemberek képzésének folyamatos biztosítására, különös tekintettel a gyermekvédelmi jelzőrendszerbe tartozó szakemberek képzésére,

i) a bírósági és hatósági eljárások során a kapcsolati erőszak áldozatainak speciális igényeit vegyék figyelembe,

j) ösztönözni szükséges a kapcsolati erőszak elleni küzdelemben való részvételre a társadalom minden tagját, stratégiai cél a tudatosságnövelés,

k) indokolt a társadalom tagjainak ismereteit bővíteni a kapcsolati erőszak esetén igénybe vehető segítségnyújtási lehetőségekről,

l) törekedni kell arra, hogy a kapcsolati erőszak megszüntetése érdekében tett intézkedéseket kutatások, felmérések, adatgyűjtések alapozzák meg, az intézkedések szakmai ellenőrzése rendszeres legyen.

2. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy 2016. december 31-éig vizsgálja felül a kapcsolati erőszak elleni fellépést célzó vagy azzal kapcsolatban célt vagy feladatot meghatározó, jelenleg hatályos kormányzati szintű stratégiákat, és szükség esetén módosítsa azokat az 1. pontban foglalt célokkal összhangban.

3. Az Országgyűlés a családon belüli erőszak megelőzésére és hatékony kezelésére irányuló nemzeti stratégia kialakításáról szóló 45/2003. (IV. 16.) OGY határozatot visszavonja.