Időállapot: közlönyállapot (1996.XI.15.)

1996. évi LXXXI. törvény - a társasági adóról és az osztalékadóról 2/2. oldal

Közepes élettartamú szerkezet Könnyűacél és egyéb fémszerkezet, gázszilikát szerkezet, bauxit-beton szerkezet, tufa- és salakblokk szerkezet, fűrészelt faszerkezet, vályogfal szigetelt alapokon Azbeszt, műanyag és egyéb függönyfal, Fagerendás (borított sűrűgerendás), mátrai födém, könnyű acélfödém, illetve egyesített acél tetőszerkezet könnyű kitöltő elemekkel
Rövid élettartamú szerkezet Szerfás és deszkaszerkezet, vályogvert falszerkezet, ideiglenes téglafalazat Deszkafal, lemezkeretbe sajtolt lapfal Szerfás tapasztott és egyéb egyszerű falfödém

Az épület jellegét a három ismérv közül a rövidebb élettartamot jelentő alapján kell meghatározni.

Az épületgépészet körébe tartozó gépek és berendezések értékcsökkenését az épülettől függetlenül, a gépeknél megadott leírási kulcsokkal is el lehet számolni.

Az épületbe beépített technológiai gépek és berendezések, az ezeket kiszolgáló vezetékek leírását az épülettől függetlenül, a gépeknél, illetve vezetékeknél megadott leírási kulcsok alapján kell megállapítani.

II. ÉPÍTMÉNYEK

Az építmény jellege Leírási kulcs %
Ipari építmény 2,0
Mezőgazdasági építmény 3,0
Melioráció 10,0
Mezőgazdasági tevékenységet végző adózónál a bekötő- és üzemi út
5,0
Közforgalmi vasút és kiegészítő építményei, ideértve az iparvágányokat is
4,0
Egyéb vasúti építmény (elővárosi vasút, közúti villamosvasút, metróvasúti pálya stb.)
7,0
Vízi építmény 2,0
Híd 4,0
Elektromos vezeték, ideértve a távközlési hálózat vezetékeit is 8,0
Kőolaj- és földgázvezeték, gázvezeték 6,0
Gőz-, forróvíz- és termálvízvezeték, földgáz távvezeték 4,0
Közúti villamosvasúti és trolibusz munkavezeték 25,0
Egyéb, minden más vezeték 3,0
Alagút és földalatti építmény (a bányászati építmény kivételével) 1,0
Idegen (bérelt) ingatlanon végzett beruházás 6,0
Hulladéktároló 20,0
Minden egyéb építmény 2,0
ebből: a szemétégető 15,0

Hulladéktároló az a földdel szilárd kapcsolatban álló építmény, amely a fogyasztás vagy a termelési, szolgáltatási és más tevékenységek során keletkező olyan elhasználódott termék tárolására alkalmas, amely termék sem a hulladék tulajdonosa, sem a hulladéktároló tulajdonosa által nem kerül vissza a keletkezéséhez vezető tevékenységbe és eredeti anyagként sem értékesítik.

A hulladéktároló létesítése miatt igénybe vett földterületre értékcsökkentést a hulladéktárolóval azonos leírási kulccsal kell számolni.

Melioráció: az agrárágazat támogatásának egyes kérdéseiről szóló jogszabály alapján melioráció jogcímen támogatásban részesíthető beruházás.

III. ÜLTETVÉNY

Ültetvénycsoportok Leírási kulcs %
1. csoport: alma, körte, birs, naspolya, cseresznye, meggy, szilva, szőlő, szőlőanyatelep, mandula, mogyoró
6,0
2. csoport: őszibarack, kajszibarack, pöszméte, ribiszke, komló, gyümölcsanyatelep
10,0
3. csoport: spárga, málna, szeder, torma 15,0
4. csoport: dió, gesztenye 4,0

Az ültetvények támrendszere nem önálló tárgyi eszköz, hanem tartozék, s ezért az ültetvénnyel azonos leírási kulccsal kell elszámolni, a földterület és a kerítés viszont önálló tárgyi eszköznek minősül.

IV. GÉPEK, BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁRMŰVEK

a) 33 százalékos kulcs alá tartozó tárgyi eszközök

1. Szerszámgépekből a programvezérlésű, számvezérlésű gépek, berendezések:

ITJ 34-ből a programvezérlésű, számvezérlésű gépek, berendezések

2. Irányítástechnikai és általános rendeltetésű számítástechnikai gépek, berendezések:

ITJ 48

3. Ipari robotok:

ITJ 35-81-1

4. Mérőműszerekből, irányítástechnikai készülékekből az átviteltechnikai, az ipari különleges vizsgálóműszerek és a komplex elven működő különleges mérő- és vizsgáló berendezések:

ITJ 47-58, 47-86 és 47-88

5. Ügyviteltechnikai eszközök:

ITJ 46-7

6. Napkollektor:

ITJ 25-94-ből

7. Fluidágyas szénportüzelésű berendezések, valamint mezőgazdasági és erdőgazdasági nedves melléktermékek elégetésével üzemelő hőfejlesztő berendezések:

ITJ 32-39-ből

8. Hulladékmegsemmisítő, feldolgozó, hatástalanító és hasznosító berendezések:

ITJ 33-81

9. Szennyvíz-, élővíztisztító és fertőtlenítő készülékek és berendezések:

ITJ 33-83

10. Szennyezőanyag leválasztását, szűrését szolgáló berendezések:

ITJ 36-11-ből és a 36-13-ból, ITJ 69-99-45

11. Elektrosztatikus leválasztók (elektrofilter), egyéb, gázszerű közegből szennyezőanyag leválasztást szolgáló szűrők, porleválasztók és abszorpciós gáztisztítók:

ITJ 36-14 és a 36-19-ből, 36-34-ből, 36-35-ből

12. Orvosi, gyógyászati, laboratóriumi eszközök:

ITJ 46-2

b) 20 százalékos kulcs alá tartozó tárgyi eszközök

Járművek

ITJ 41

c) 14,5 százalékos kulcs alá tartozó tárgyi eszközök

Minden egyéb - az a)-b) pontban fel nem sorolt - tárgyi eszköz.

3. számú melléklet az 1996. évi LXXXI. törvényhez

Jellemzően előforduló, nem a vállalkozás érdekében felmerülő költségek, ráfordítások

A 8. § (1) bekezdésének d) pontja alkalmazásában nem számít a vállalkozási, a bevételszerző tevékenység érdekében felmerült költségnek, ráfordításnak - kivéve, ha az a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint természetbeni juttatásnak minősül - különösen:

1. az adózó által 1996. december 31. napját követően

a) 6 millió forintot meghaladó beszerzési értéken használatba vett, üzembe helyezett személygépkocsi javítási, karbantartási költségéből, biztosítási díjából a kötelező gépjárműfelelősség-biztosítás kivételével, továbbá a terv szerinti értékcsökkenési leírásból a 6 millió forintot meghaladó értékkel arányos összeg,

b) személygépkocsihoz kiegészítésként (külön számlával) beszerzett tartozék, kiegészítő értéke és ezek beszerelési, javítási költsége, kivéve, ha a tartozék, a kiegészítő a személygépkocsi eredeti beszerzési árában szereplő felszerelés cseréjét szolgálja;

2. a számla általános forgalmi adó nélküli értékének a 20 százaléka, ha a külön jogszabályban meghatározott módon számított értéket meghaladó kiadást igazoló számla/számlák (egyszerűsített számla/számlák, számlát helyettesítő okmány/okmányok) szerint az ellenérték kifizetése készpénzben történt azzal, hogy ezt a rendelkezést az említett külön jogszabály hatálybalépése hónapjának utolsó napját követő hatodik hónap utolsó napjától teljesített kifizetésekre kell alkalmazni. Nem kell ezt a rendelkezést alkalmazni akkor, ha a számla/számlák kibocsátója - az egyéni vállalkozót kivéve - magánszemély;

3. tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése, apportálása esetén az ellenértéket meghaladó számított nyilvántartási érték, készlet értékesítése, apportálása esetén az ellenértéket meghaladó könyv szerinti érték, ha a bevételként elszámolt összeg kevesebb a könyv szerinti érték 50 százalékánál. Nem kell ezt a rendelkezést alkalmazni, ha az adózó az értékesítést a szokásos üzleti tevékenységeként végzi;

4. az értékpapírnak a beszerzéstől számított két éven belüli elidegenítése esetén - ideértve az apportot is - az elszámolt árfolyamveszteségnek, egyéb ráfordításnak az a része, amely abból keletkezett, hogy az értékpapír beszerzési és/vagy eladási ára a gazdasági esemény megtörténtekor a 18. § szerint meghatározott szokásos piaci ártól 10 százalékot meghaladó mértékben eltért;

5. a térítés nélkül átadott eszköz (immateriális javak, tárgyi eszköz, befektetett pénzügyi eszköznek minősülő részesedés, értékpapír és forgóeszköz) könyv szerinti értéke, immateriális javak és tárgyi eszközök esetében számított nyilvántartási értéke, a nyújtott szolgáltatás általános forgalmi adó alapot képező összege, továbbá a térítés nélküli átadás, szolgáltatásnyújtás miatt felmerült, ráfordításként elszámolt általános forgalmi adó azzal, hogy ezekkel az értékekkel nem kell az adózás előtti eredményt növelni, ha

a) az átadás jogszabály előírása alapján történt, továbbra is ideértve azt, ha a térítés nélküli átadás a közmű (út, víz- és csatorna, energiaszolgáltatási, távközlési létesítmény) üzemeltetésre történő átadásával együtt valósul meg és az ültetvény átadását, ha arra a szövetkezetnél vagy jogutódjánál az 1991. évi XXV. törvény rendelkezései alapján az árverésen termőfölddel együtt került sor,

b) az átadás a 8. § (1) bekezdésének na) pontjában említett célokra és feltételekkel történt olyan mértékig, amely nem haladja meg a hivatkozott rendelkezés alapján ráfordításként figyelembe vett összeggel együttvéve sem az ott meghatározott értéket,

c) az átadott eszköz az általános forgalmi adóról szóló törvény előírása szerint kis értékű ajándéknak minősül,

d) az átadott saját előállítású eszköz a szokásos üzleti kapcsolatban mintakollekciónak minősül;

6. a továbbképzés címen felmerült költség, kivéve a munkaviszonyban álló, a személyesen közreműködő tag és a választott tisztségviselő továbbképzésének költségét;

7. az általános forgalmi adó nélkül 200 ezer forintot meghaladó szolgáltatás ellenértéke, ha az alapjául szolgáló írásbeli szerződésből, megállapodásból a szolgáltatás jellege és tartalma, valamint - igazolás hiányában - a szerződés tényleges teljesülése nem állapítható meg. Az adóévben ugyanazon személytől ugyanazon jogcímen igénybe vett szolgáltatások ellenértékét együttesen kell figyelembe venni;

8. a 30 ezer forintot meghaladó beszerzési értékű tárgyi eszköz selejtezése esetén a számított nyilvántartási érték, ha a selejtezés ténye dokumentumokkal hitelt érdemlően nincs alátámasztva;

9. a hivatali, üzleti utazás esetén az utazás, a szállás díja, külföldi kiküldetés esetén az utazás, a szállás, a lakás bérleti díja címén felmerült összeg, továbbá az erről szóló kormányrendelet szerint a magánszemélynél naponta számított, igazolás nélkül elismert költség, ha az utazásra vonatkozó dokumentumok és körülmények (szervezés, reklám, hirdetés, útvonal, úti cél, tartózkodási idő, a tényleges szakmai és szabadidőprogram aránya stb.) valós tartalma alapján, akár közvetve is megállapítható, hogy az utazás csak látszólagosan hivatali, üzleti.

4. számú melléklet az 1996. évi LXXXI. törvényhez

Az alapítványnál, a közalapítványnál, a társadalmi szervezetnél, a köztestületnél, a lakásszövetkezetnél, a közhasznú társaságnál végzett kedvezményezett tevékenységről

A)

Alapítványnál, közalapítványnál, társadalmi szervezetnél és köztestületnél végzett kedvezményezett tevékenységek

Az 1. § (1) bekezdése szerinti jövedelem- és vagyonszerzésre irányuló vagy ezt eredményező gazdasági tevékenységből e törvény alkalmazásában nem minősül vállalkozási tevékenységnek

1. a szabad pénzeszközök betétbe, értékpapírba való elhelyezése után a pénzintézettől, az értékpapír kibocsátójától kapott kamat, illetve az állam által kibocsátott értékpapír hozama;

2. a kizárólag az alapítványi, a közalapítványi célú, illetve a társadalmi szervezet, köztestület célja szerinti tevékenységet szolgáló immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek értékesítése;

3. a következő tevékenységek végzése

SZJ 011131 Parkosítás, zöldterületek gondozása, a közterületeken végzett szolgáltatások
SZJ 011134 Védett természeti területek gondozása
SZJ 012200 Különleges rendeltetésű erdők és területek gondozása
SZJ 0813 Diákotthoni, kollégiumi ellátás
SZJ 13 Kutatás és kísérleti fejlesztés
SZJ 14215 Műemlékvédelem
SZJ 142312 Környezeti elemek, környezet- és egészségkárosító tényezők mérése, vizsgálata, elemzése
SZJ 1441-ből Munkaerő-közvetítés, -kölcsönzés és kapcsolódó tanácsadás, amennyiben a szolgáltatás igénybe vevője munkanélküli
SZJ 16 Oktatás
kivéve
SZJ 1633 Felsőfokú továbbképzés
SZJ 164126 Szakmai nyelvvizsgáztatás
SZJ 16423 Nem szakmai (egyéb) tanfolyami oktatás, vizsgáztatás
SZJ 165220 Pszichológiai tanácsadás
SZJ 165900 Oktatást kiegészítő egyéb szolgáltatás
SZJ 1711 Humán egészségügyi ellátásból az 1975. évi II. törvény 16/A. § (3) bekezdése szerint nyújtott szolgáltatások, az ott meghatározott feltételekkel
SZJ 1713 Szociális ellátás
SZJ 181 Szennyvíz- és hulladékkezelés, köztisztasági szolgáltatás
SZJ 19 Szórakoztató, kulturális és sportszolgáltatás
kivéve:
SZJ 191500 Hangfelvétel-készítés
SZJ 191623 Könnyűzenei hangverseny
SZJ 191629 Egyéb, máshová nem sorolt zenei, táncművészeti és vegyes előadás
SZJ 192000 Hírügynökségi szolgáltatás
SZJ 195 Egyéb pihenő-szórakoztató szolgáltatás;

4. az üdültetés (SZJ 08143), ha a szervezett - kedvezményes - üdültetési célt szolgáló létesítményt gyermek és ifjúsági, illetve a munkavállalók üdültetését biztosító alapítvány, közalapítvány üzemelteti, ideértve az egészségkárosodottak, fogyatékosok, munkanélküliek üdültetését is;

5. az alapítvány, a közalapítvány, a társadalmi szervezet és a köztestület cél szerinti tevékenysége, függetlenül attól, hogy a tevékenységet a 3. és 4. pont tartalmazza vagy nem.

B)

Lakásszövetkezet kedvezményezett tevékenysége

Az 1. § (1) bekezdése szerinti jövedelem- és vagyonszerzésre irányuló, vagy ezt eredményező gazdasági tevékenységből e törvény alkalmazásában nem minősül vállalkozási tevékenységnek

1. a szabad pénzeszközök betétbe, értékpapírba való elhelyezése után a pénzintézettől, az értékpapír kibocsátójától kapott kamat, illetve az állam által kibocsátott értékpapír hozama;

2. a belső szolgáltatás.

C)

Közhasznú társaság által végzett kedvezményezett tevékenységek

SZJ 01111-ből Növénytermesztési és kertészeti szolgáltatásból a nemzeti génvagyon részét képező növényfajták génmegőrzése, a génmegőrzés technológiájának fejlesztése: vonal- és fajtagyűjtemény, törzsállomány, illetve törzsültetvény (kivéve: nemesítői munkagyűjtemény)
SZJ 01112-ből Állattenyésztési szolgáltatásból őshonos állatfajták tartása, génmegőrzése
SZJ 011131 Parkosítás, zöldterületek gondozása, a közterületeken végzett szolgáltatások
SZJ 011134 Védett természeti területek gondozása
SZJ 012200 Különleges rendeltetésű erdők és területek gondozása
SZJ 0442 Nyersanyag visszanyerése hulladékból
SZJ 054200 Megújuló energiahordozók (nap, szél, vegyi stb. energiákat hasznosító) járulékos szolgáltatásai
SZJ 055110 Ivóvízszolgáltatás
SZJ 09121 Helyi, kötöttpályás személyszállítás
kivéve:
SZJ 091215 Libegővel, siklóval stb. történő személyszállítás
SZJ 09122 Menetrendszerű közúti, távolsági személyszállítás
SZJ 09124 Menetrendszerű közúti, helyi személyszállítás
SZJ 111-ből Saját vagy bérelt ingatlan hasznosításából saját vagy bérelt műemléki ingatlan hasznosítása
SZJ 13 Kutatás és kísérleti fejlesztés
SZJ 142120 Település és tájtervezés
SZJ 14215 Műemlékvédelem
SZJ 142160 Területfejlesztés és -rendezési tervezés
SZJ 142275 Környezetvédelmi szakmai tervezés, szakértés
SZJ 142312 Környezeti elemek (föld, levegő, víz, zaj, rezgés stb.) környezet- és egészségkárosító tényezők mérése, vizsgálata, elemzése
SZJ 1441-ből Munkaerő-közvetítés, -kölcsönzés és kapcsolódó tanácsadás, amennyiben a szolgáltatás igénybe vevője munkanélküli
SZJ 16 Oktatás
kivéve:
SZJ 1633 Felsőfokú továbbképzés
SZJ 164126 Szakmai nyelvvizsgáztatás
SZJ 16423 Nem szakmai (egyéb) tanfolyami oktatás, vizsgáztatás
SZJ 165220 Pszichológiai tanácsadás
SZJ 165900 Oktatást kiegészítő egyéb szolgáltatás
SZJ 1711 Humán egészségügyi ellátásból az 1975. évi II. törvény 16/A. § (3) bekezdése szerint nyújtott szolgáltatások az ott meghatározott feltételekkel
SZJ 1713 Szociális ellátás
SZJ 181 Szennyvíz- és hulladékkezelés, köztisztasági szolgáltatás
SZJ 19 Szórakoztató, kulturális és sportszolgáltatás
kivéve:
SZJ 191500 Hangfelvétel-készítés
SZJ 191623 Könnyűzenei hangverseny
SZJ 191629 Egyéb, máshová nem sorolt zenei, táncművészeti és vegyes előadás
SZJ 192000 Hírügynökségi szolgáltatás
SZJ 195 Egyéb pihenő-szórakoztató szolgáltatás

A közforgalom számára megnyitott út, híd, alagút fejlesztéséhez, fenntartásához és üzemeltetéséhez kapcsolódó kedvezményezett tevékenységek

SZJ 06200 Mélyépítési fenntartási szolgáltatás
SZJ 09412 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése
SZJ 1230 Adatfeldolgozás
SZJ 1240 Adatbanki szolgáltatás
SZJ 1421 Építészeti, építőmérnöki szolgáltatás és az ehhez kapcsolódó műszaki tanácsadás
SZJ 1422 Szakmai tervezés, tanácsadás
SZJ 1423 Műszaki tesztelés és elemzés
SZJ 144980 Műszaki-gazdasági dokumentálás
SZJ 1641 Szakmai oktatás
SZJ 192000 Hírügynökségi tevékenység

Az árvíz- és belvízvédelem ellátásához kapcsolódó kedvezményezett tevékenységek

SZJ 042120 Gépek és berendezések technológiai szerelése
SZJ 043200 Gépek és berendezések javítása
SZJ 061000 Építőmesteri munkák, épületfenntartás és -korszerűsítés
SZJ 062000 Mélyépítési fenntartási szolgáltatás
SZJ 063 Építési szakipari fenntartási szolgáltatás
SZJ 064100 Villanyszerelés
SZJ 064200 Vízvezetékszerelés
SZJ 064400 Fűtési, hűtési és más klimatikus rendszerek szerelése
SZJ 064900 Egyéb szerelőipari és épületgépészeti szolgáltatás
SZJ 069 Egyéb építőipari szolgáltatás
SZJ 091260 Közúti teherszállítás
SZJ 092220 Belvízi teherszállítás

5. számú melléklet az 1996. évi LXXXI. törvényhez

A társasági adóalanynak nem minősülő szervezetek

1. a Magyar Nemzeti Bank,

2. az Igazságügyi Minisztérium felügyelete alá tartozó büntetés-végrehajtási vállalat és a fogvatartottak foglalkoztatását végző jogutódja,

3. a kizárólag a fogvatartottak foglalkoztatása céljából létesített közhasznú társaság,

4. a Tartalék Gazdálkodási Közhasznú Társaság,

5. a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Tartalékgazdálkodási Közhasznú Társaság,

6. az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Részvénytársaság,

7. a jogszabályban meghatározott közszolgálati műsorszolgáltatók,

8. a felszámolás kezdő napjától a felszámolási eljárás alatt állók.


  Vissza az oldal tetejére