Időállapot: közlönyállapot (2015.IV.24.)

2015. évi XLIII. törvény - a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény, valamint az azzal összefüggő egyes törvények módosításáról 2/2. oldal

47. 238. § (2) bekezdés 14. pontjában az „egészségkárosítás veszélyének” szövegrész helyébe az „egészségkárosító kockázatoknak”,

48. 238. § (2) bekezdés 20. pontjában az „és a megbízási díj” szövegrész helyébe az „ - ide nem értve a területi pótlékot -”,

49. 238. § (2) bekezdés 21. pontjában a „toborzópénz, a szerződés-hosszabbítási díj, a szerződéskötési díj” szövegrész helyébe a „szerződés-hosszabbítási díj és a visszailleszkedési támogatás”,

50. 238. § (2) bekezdés 24. pontjában az „elrendelésére” szövegrész helyébe az „elrendelésére, nyilvántartására”,

51. 2. mellékletében foglalt táblázat B oszlop 5.2. alpontjában a „Tábornok alacsonyabb vagy azonos szolgálati beosztásba áthelyezése” szövegrész helyébe a „Tábornoki rendfokozattal rendszeresített beosztásból alacsonyabb vagy azonos szolgálati beosztásba helyezés”, és

52. 2. mellékletében foglalt táblázat B oszlop 6.1. alpontjában a „, távolléti díj visszatartása” szövegrész helyébe a „visszatartása, megvonása”

szöveg lép.

49. § (1) A Hjt. 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) A Hjt. 5. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Hjt. a 3. melléklet szerinti 6. melléklettel egészül ki.

(4) A Hjt. a 4. melléklet szerinti 7. melléklettel egészül ki.

50. § Hatályát veszti a Hjt.

1. 2. § 15. pontja,

2. 66. § (3) bekezdése,

3. 68. § (3) bekezdése,

4. 72. §-a,

5. 86. § (3) bekezdésében a „rendfokozatonként legfeljebb 2 alkalommal,” szövegrész,

6. 90. § (2) bekezdésében az „, és annak időtartamára távolléti díjra jogosult” szövegrész,

7. 108. § (3) bekezdése,

8. 111. § (1) bekezdésében a „vagy távolléti díjra” szövegrész,

9. 111. §(3) bekezdése,

10. 114. §(4) bekezdése,

11. 140/A. és 140/B. §-a,

12. 208. § (5) bekezdése,

13. 215. § (5) bekezdése,

14. 219. § (2) bekezdés a) pontjában az „és díjra” szövegrész,

15. 225. § (2) bekezdésében és 233. § (2) bekezdésében az „a 114. § (4) bekezdése,” szövegrész,

16. 238. § (1) bekezdés b) pontja,

17. 238. § (2) bekezdés 33. pontja,

18. 247/A. §-a, és

19. 2. mellékletében foglalt táblázat A oszlop 6. alpontjában a „, távolléti díjra” szövegrész.

2. A honvédek jogállásával és a Magyar Honvédséggel összefüggő egyéb törvények módosítása

51. § Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 2. § (5) bekezdés a) pontjában

a) az „átmeneti bányászjáradékban” szövegrész helyébe az „átmeneti bányászjáradékban, rokkantsági ellátásban”,

b) a „részesül” szövegrész helyébe a „részesül, vagy amelytől a pénztártag a honvédek jogállásáról szóló törvény vagy a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti nyugdíj előtti rendelkezési állományba áthelyezésre kerül”

szöveg lép.

52. § A haditechnikai termékek gyártásának és a haditechnikai szolgáltatások nyújtásának engedélyezéséről szóló 2005. évi CIX. törvény 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Nem kell külön engedélyt beszerezniük a Magyar Honvédség, a nemzetbiztonsági szolgálatok, a rendvédelmi szervek - e törvény alkalmazásában ideértve a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt is - kutatással és fejlesztéssel, javítással és karbantartással foglalkozó, valamint hatástalanítást, megsemmisítést, múzeumi tevékenységet végző, továbbá a Magyar Honvédség közbeszerzési, beszerzési eljárásokban ajánlatkérőként eljáró szervezeti egységeinek. Nem kell külön engedélyt beszerezniük az állam nevében eladóként eljáró, honvédelmi szempontból feleslegesnek nyilvánított haditechnikai termékek elidegenítését végző szerveknek azonban az elidegenített haditechnikai termékek köréről, illetve a vásárlók személyéről kötelesek tájékoztatni a hadiipari gyártás- és szolgáltatásfelügyeletet.”

53. § (1) A legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló 2011. évi CLXIV. törvény (a továbbiakban: Üjt.) a következő 165/K. §-sal egészül ki:

„165/K. § A 2015. július 1-jén állományban lévő tisztviselők, írnokok, fizikai alkalmazotti beosztásban lévők esetében a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény, valamint az azzal összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2015. évi XLIII. törvénnyel módosított 151. § (1) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az őket megillető honvédelmi szolgálati díj összege nem lehet alacsonyabb az őket 2015. június 30-án megillető honvédelmi pótlék összegénél.”

(2) Az Üjt. 151. § (1) bekezdésében a „jogosultak a honvédelmi pótlékra” szövegrész helyébe az „a honvédelmi illetményalapnak megfelelő összegű honvédelmi szolgálati díjra jogosultak” szöveg lép.

(3) Az Üjt. 159. § (1) bekezdésében a „161-165/J. §-a” szövegrész helyébe a „161-165/K. §-a” szöveg lép.

3. Záró rendelkezések

54. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) Az 1-7. §, a 9. § (1) bekezdése, a 10-46. §, a 47. § (2) bekezdése, a 48. § 1-6., 8-26. és 29-52. pontja, a 49. § (2)-(4) bekezdése, valamint az 50-53. § 2015. július 1-jén lép hatályba.

55. § Az 53. § (1) és (2) bekezdése az Alaptörvény 29. cikk (7) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

1. melléklet a 2015. évi XLIII. törvényhez

1. A Hjt. 2. mellékletében foglalt táblázat B oszlopa az 1.4. alpont alatt a következő 1.5. alponttal egészül ki:

(A. A hatáskör területe B. A munkáltatói jogkör megnevezése
1. Szolgálati viszony megszüntetése, visszavétel)
1.5. Tábornok esetén a 60. § (3) bekezdése szerinti megegyezés és a 69. § (1) bekezdése szerinti megállapodás megkötése.

2. A Hjt. 2. mellékletében foglalt táblázat B oszlopának 5.6. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A. A hatáskör területe B. A munkáltatói jogkör megnevezése
5. Szolgálati beosztással kapcsolatos döntések)
5.6. Tábornok rendelkezési állományba helyezése, valamint a 43. § (2a) bekezdése szerinti rendelkezési állományba helyezés

2. melléklet a 2015. évi XLIII. törvényhez

5. melléklet a 2012. évi CCV. törvényhez

Az alapilletmény szorzószámai

A B C D E F G H I
1 Besorolási kategória Rendszeresített rendfokozat Besorolási osztály
2 I. II. III. IV. V. VI. VII.
3 1. közkatona 3,15 3,15 3,15 3,15 3,15 3,15 2,70
4 2. őrvezető 3,35 3,35 3,35 3,35 3,35 3,35 2,85
5 3. tizedes 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,05
6 4. szakaszvezető 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,20
7 5. őrmester 4,95 4,95 4,95 5,15 5,15 5,15 4,30
8 6. törzsőrmester 5,30 5,30 5,30 5,45 5,45 5,45 4,60
9 7. főtörzsőrmester 5,55 5,55 5,55 5,80 5,80 5,80 4,80
10 8. zászlós 5,85 6,00 6,15 6,10 6,25 6,40 5,05
11 9. törzszászlós 6,10 6,35 6,60 6,35 6,60 6,85 5,20
12 10. főtörzszászlós 6,35 6,60 6,85 6,60 6,85 7,10 5,35
13 11. hadnagy 6,05 6,25 6,55 6,25 6,45 6,95 4,80
14 12. főhadnagy 6,55 6,90 7,30 6,80 7,20 7,75 5,15
15 13. százados 7,30 7,85 8,40 7,85 8,30 9,00 5,75
16 14. őrnagy 8,00 8,85 9,50 8,80 9,45 10,10 6,30
17 15. alezredes 9,35 9,95 10,60 9,95 10,60 11,30 7,40
18 16. ezredes 10,30 12,15 12,70 12,15 12,70 12,90 9,95
19 17. dandártábornok 12,65 13,30 13,80 13,30 13,80 14,40 11,05
20 18. vezérőrnagy 13,80 14,40 15,30 14,40 15,30 16,00 12,05
21 19. altábornagy 14,75 15,80 16,55 15,80 16,55 17,30 13,45
22 20. vezérezredes 16,30 16,85 17,95 16,85 17,30 18,80 14,35

3. melléklet a 2015. évi XLIII. törvényhez

6. melléklet a 2012. évi CCV. törvényhez

Az állomány felsővezetői szolgálati beosztást betöltő tagjának alapilletménye megállapításához alkalmazandó szorzószámok:

1. Honvéd Vezérkar főnöke 26,00
2. KNBSZ főigazgató 25,15
3. Honvéd Vezérkar főnökének helyettese 24,40
4. KNBSZ főigazgató-helyettes 23,80
5. KNBSZ igazgató (főigazgató-helyettes) 22,40
6. Miniszteri rendeletben meghatározott, legalább vezérőrnagy rendszeresített rendfokozattal betölthető vezető beosztás 22,40
7. Középszintű vezető szerv parancsnoka 21,55”

4. melléklet a 2015. évi XLIII. törvényhez

7. melléklet a 2012. évi CCV. törvényhez

A honvédelmi szolgálati díj szorzószámai

A B C D E F G H I J K L M
1 Tényleges szolgálati idő (év) Honvédelmi szolgálati díj szorzószáma Honvédelmi szolgálati díj szorzószáma fokozati vizsga figyelembevételével
2 fokozati vizsga legénységi állomány altiszti állomány tiszti állomány
3 figyelembevétele I. II. III. I. II. III. IV. I. II. III. IV.
4 nélkül fokozat fokozat fokozat
5 0 - 1,00 - - - - - - - - - - -
6 2 - 1,06 1,16 1,21 1,26 1,16 1,21 1,26 1,31 1,21 1,26 1,31 1,36
7 4 - 1,12 1,22 1,27 1,32 1,22 1,27 1,32 1,37 1,27 1,32 1,37 1,42
8 6 - 1,18 1,28 1,33 1,38 1,28 1,33 1,38 1,43 1,33 1,38 1,43 1,48
9 8 - 1,24 1,34 1,39 1,44 1,34 1,39 1,44 1,49 1,39 1,44 1,49 1,54
10 10 - 1,30 1,40 1,45 1,50 1,40 1,45 1,50 1,55 1,45 1,50 1,55 1,60
11 12 - 1,36 1,46 1,51 1,56 1,46 1,51 1,56 1,61 1,51 1,56 1,61 1,66
12 14 - 1,42 1,52 1,57 1,62 1,52 1,57 1,62 1,67 1,57 1,62 1,67 1,72
13 16 - 1,48 1,58 1,63 1,68 1,58 1,63 1,68 1,73 1,63 1,68 1,73 1,78
14 18 - 1,54 1,64 1,69 1,74 1,64 1,69 1,74 1,79 1,69 1,74 1,79 1,84
15 20 - 1,60 1,70 1,75 1,80 1,70 1,75 1,80 1,85 1,75 1,80 1,85 1,90
16 22 - 1,66 1,76 1,81 1,86 1,76 1,81 1,86 1,91 1,81 1,86 1,91 1,96
17 24 - 1,72 1,82 1,87 1,92 1,82 1,87 1,92 1,97 1,87 1,92 1,97 2,02
18 26 - 1,78 1,88 1,93 1,98 1,88 1,93 1,98 2,03 1,93 1,98 2,03 2,08
19 28 - 1,84 1,94 1,99 2,04 1,94 1,99 2,04 2,09 1,99 2,04 2,09 2,14
20 30 - 1,90 2,00 2,05 2,10 2,00 2,05 2,10 2,15 2,05 2,10 2,15 2,20
21 32 - 1,96 2,06 2,11 2,16 2,06 2,11 2,16 2,21 2,11 2,16 2,21 2,26
22 34 - 2,02 2,12 2,17 2,22 2,12 2,17 2,22 2,27 2,17 2,22 2,27 2,32
23 36 - 2,08 2,18 2,23 2,28 2,18 2,23 2,28 2,33 2,23 2,28 2,33 2,38
24 38 - 2,14 2,24 2,29 2,34 2,24 2,29 2,34 2,39 2,29 2,34 2,39 2,44
25 40 - 2,20 2,30 2,35 2,40 2,30 2,35 2,40 2,45 2,35 2,40 2,45 2,50
26 42 - 2,26 2,36 2,41 2,46 2,36 2,41 2,46 2,51 2,41 2,46 2,51 2,56
27 44 - 2,32 2,42 2,47 2,52 2,42 2,47 2,52 2,57 2,47 2,52 2,57 2,62
28 46 - 2,38 2,48 2,53 2,58 2,48 2,53 2,58 2,63 2,53 2,58 2,63 2,68