Időállapot: közlönyállapot (2017.VI.21.)

2017. évi LXXVIII. törvény - az ügyvédi tevékenységről 3/4. oldal

b) az ügyvédi tevékenység folytatása az ügyfelek jogai, jogos érdekei vagy az ügyvédségbe vetett közbizalom olyan mértékű sérelmével vagy veszélyeztetésével járna, amely meghaladja az ügyvédi tevékenység gyakorlása felfüggesztéséből fakadó egyéni érdeksérelmet.

(2) Ha az elsőfokú fegyelmi tanács kizárást alkalmazott, és annak végrehajtását nem függesztette fel, a határozatban az ügyvédi tevékenységet a fegyelmi eljárás jogerős befejezéséig fel kell függeszteni. E rendelkezés ellen külön fellebbezésnek van helye, amelynek nincs halasztó hatálya.

(3) A felfüggesztés időtartama hat hónap, amely egy alkalommal, legfeljebb hat hónappal meghosszabbítható.

(4) Az elsőfokú fegyelmi tanácsnak a felfüggesztésről hozott határozata ellen a kézbesítésétől számított tizenöt napon belül az eljárás alá vont személy a másodfokú fegyelmi tanácshoz fellebbezhet. A fellebbezésnek nincs halasztó hatálya, a fellebbezésről a másodfokú fegyelmi tanács soron kívül határoz.

(5) A felfüggesztés tartama alatt az eljárás alá vont személlyel szemben folytatott eljárásbeli jogok és kötelezettségek kivételével az ügyvédi kamarai tagságból, illetve az ügyvédi kamarai nyilvántartásba vételből fakadó jogok és kötelezettségek szünetelnek.

(6) A felfüggesztésre egyebekben a szüneteltetés szabályait kell alkalmazni.

55. Az elsőfokú fegyelmi tanács határozata

131. § (1) A tanácskozás és a szavazás zárt ülésen történik.

(2) A fegyelmi tanács a határozatát szótöbbséggel hozza. Utolsóként a fegyelmi tanács elnöke szavaz.

(3) A fegyelmi tanács a határozatában

a) az eljárás alá vont személy felelősségét megállapítja, és büntetést alkalmaz, vagy

b) az eljárást megszünteti,

és dönt az eljárási költség viseléséről.

(4) A határozatot a fegyelmi tanács elnöke és tagjai írják alá.

(5) A határozatot és indokait szóban ki kell hirdetni, és harminc napon belül intézkedni kell az eljárás alá vont személy, a képviselője, valamint a fegyelmi biztos részére történő kézbesítés iránt.

(6) A fegyelmi tanács elnöke a határozat kiadmányának megküldésével értesíti a területi kamara elnökét.

(7) A fegyelmi tanács elnöke a fegyelmi eljárás eredményéről a jogerős határozat kivonatának megküldésével értesíti a bejelentőt. A határozat kivonata nem tartalmazhat ügyvédi titkot, illetve olyan adatot, amelynek megismerésére a bejelentő nem jogosult.

(8) A fegyelmi tanács az ügy érdemében hozott jogerős határozatának a Magyar Ügyvédi Kamara honlapján digitális formában történő közzététele iránt a határozat jogerőre emelkedésétől számított kilencven napon belül intézkedik, kivéve, ha a határozatot közigazgatási perben megtámadták. A közzétett határozatban szereplő személyek azonosítását lehetővé tevő adatokat olyan módon kell törölni, hogy az ne akadályozza a megállapított tényállás megismerését.

56. A határozatok módosítása, visszavonása, kijavítása és kiegészítése

132. § (1) Ha a fegyelmi biztos, az országos fegyelmi főbiztos vagy a fegyelmi tanács megállapítja, hogy

a) a bíróság,

b) a fegyelmi biztos határozata esetében az országos fegyelmi főbiztos, vagy

c) az elsőfokú fegyelmi határozata esetében a másodfokú fegyelmi tanács

által el nem bírált fegyelmi eljárás keretében hozott határozata jogszabályt vagy kamarai szabályzatot sért, – az előzetes vizsgálatot elrendelő vagy a fegyelmi eljárást kezdeményező határozat kivételével – a határozatát módosítja vagy visszavonja. A határozatot annak kell kézbesíteni, akinek a módosított vagy visszavont határozatot kézbesítették.

(2) Az (1) bekezdés szerinti eljárás lefolytatására, ha törvény eltérően nem rendelkezik, a fegyelmi biztos, az országos fegyelmi főbiztos vagy a fegyelmi tanács csak egy alkalommal, a határozat jogerőre emelkedésétől számított egy éven belül jogosult. Ha a határozat bírósági felülvizsgálata van folyamatban, a fegyelmi biztos, az országos fegyelmi főbiztos vagy a fegyelmi tanács a védirat előterjesztéséig módosíthatja vagy vonhatja vissza határozatát.

133. § (1) A fegyelmi biztos, az országos fegyelmi főbiztos vagy a fegyelmi tanács a fegyelmi eljárás keretében hozott határozatát név-, szám- vagy számítási hiba és más hasonló elírás esetén kijavítja.

(2) A fegyelmi biztos, az országos fegyelmi főbiztos vagy a fegyelmi tanács a fegyelmi eljárás keretében hozott határozatát kiegészítheti, ha az ügy érdeméhez tartozó kérdésben nem határozott. A kiegészítés a határozat egyéb részeit nem érintheti. A határozat kiegészítését legkésőbb a határozat kézbesítésétől számított tizenöt napon belül kérhetik azok, akiknek az kézbesítésre került.

(3) A fegyelmi biztos, az országos fegyelmi főbiztos vagy a fegyelmi tanács a kijavításról és a kiegészítésről hivatalból vagy kérelemre – a szükséghez képest az érintettek meghallgatása után – hoz határozatot. A határozatot annak kell kézbesíteni, akinek a kijavított vagy kiegészített határozatot kézbesítették.

134. § A kijavítás ellen jogorvoslatnak nincs helye. A határozat módosítása és kiegészítése ellen olyan jogorvoslatnak van helye, mint amilyennek az eredeti határozat ellen volt.

57. Fellebbezés

135. § (1) Az elsőfokú fegyelmi tanács határozata ellen az eljárás alá vont személy és a fegyelmi biztos a másodfokú fegyelmi tanácshoz fellebbezhet.

(2) A területi kamara elnöke a fegyelmi biztost a fellebbezés előterjesztésére utasíthatja.

(3) A fellebbezést az elsőfokú határozat kézbesítésétől számított tizenöt napon belül az elsőfokú fegyelmi tanácsnál kell benyújtani, és elő kell terjeszteni a fellebbezés indokait is.

(4) A fellebbezésben akkor lehet új tényre vagy bizonyítékra hivatkozni, ha a fellebbező az elsőfokú eljárásban arra önhibáján kívül nem hivatkozott.

(5) A fellebbezés a határozat végrehajtására halasztó hatályú.

(6) Az elsőfokú fegyelmi tanács a fellebbezési határidő lejárta után a fellebbezést és az ügy iratait nyolc napon belül megküldi az országos fegyelmi bizottság elnöke részére.

58. A másodfokú fegyelmi tanács kijelölése

136. § Az országos fegyelmi bizottság elnöke kijelöli a másodfokon eljáró fegyelmi tanácsot és annak elnökét, és a fellebbezést az ügy irataival együtt továbbítja a másodfokú fegyelmi tanács elnöke részére.

59. A másodfokú fegyelmi tanács eljárása

137. § (1) A másodfokú eljárásban az elsőfokú eljárás szabályait az ezen alcímben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) A tárgyalásra az országos fegyelmi főbiztost – a fellebbezés megküldésével egyidejűleg – meg kell idézni.

(3) A másodfokú fegyelmi tanács a fellebbezést elutasítja, ha az nem a jogosulttól származik, nem határidőben nyújtották be vagy nem tartalmaz indokolást.

(4) A másodfokú fegyelmi eljárásban akkor lehet új tényre vagy bizonyítékra hivatkozni, ha a fellebbező az elsőfokú eljárásban és a fellebbezésben arra önhibáján kívül nem hivatkozott.

(5) A (3) bekezdésben foglalt eseten kívül a másodfokú fegyelmi tanács a fellebbezést tárgyaláson bírálja el. A fellebbezési tárgyalást a másodfokú fegyelmi tanács elnöke tűzi ki.

(6) A tárgyaláson ismertetni kell az elsőfokú eljárás iratait és a fellebbezésben foglaltakat. A tárgyaláson az eljárás alá vont személy, a képviselője és az országos fegyelmi főbiztos felszólalhat.

(7) Ha a bizonyítás kiegészítése szükséges, azt a másodfokú fegyelmi tanács az elsőfokú fegyelmi tanács útján is foganatosíthatja.

60. A másodfokú fegyelmi tanács határozata

138. § (1) A másodfokú fegyelmi tanács – a fellebbezési kérelem keretei között – az elsőfokú fegyelmi tanács határozatát

a) hatályon kívül helyezi és az elsőfokú fegyelmi tanácsot új eljárásra utasítja, ha a határozat megalapozatlan vagy az ügy érdemére kiható eljárási szabálysértés mellett hozták meg, és a másodfokú eljárásban megalapozatlanság, illetve az eljárás szabálytalansága nem küszöbölhető ki;

b) megváltoztatja, ha az elsőfokú fegyelmi tanács határozata megalapozatlan vagy az ügy érdemére kiható eljárási szabálysértés mellett hozták meg, és a másodfokú eljárásban a megalapozatlanság, illetve az eljárás szabálytalansága kiküszöbölhető; vagy

c) helybenhagyja, ha nincs helye hatályon kívül helyezésnek vagy megváltoztatásnak.

(2) A másodfokú fegyelmi tanács a fegyelmi határozat azonnali végrehajtását rendeli el, ha a határozat végrehajtásának elmaradása az ügyfelek jogai, jogos érdekei vagy az ügyvédségbe vetett közbizalom olyan mértékű sérelmével vagy veszélyeztetésével járna, amely meghaladja a határozat végrehajtásából fakadó egyéni érdeksérelmet.

(3) A másodfokú fegyelmi tanács a határozatát és indokait szóban kihirdeti, és az eljárás alá vont személy, a képviselője, valamint az országos fegyelmi főbiztos részére harminc napon belül kézbesíti.

(4) A másodfokú fegyelmi tanács elnöke a határozat kiadmányának megküldésével értesíti a területi kamara elnökét, valamint a Magyar Ügyvédi Kamara elnökét.

(5) A másodfokú fegyelmi tanács elnöke a fegyelmi eljárás eredményéről a határozat kivonatának megküldésével értesíti a bejelentőt. A határozat kivonata nem tartalmazhat ügyvédi titkot, illetve olyan adatot, amelynek megismerésére a bejelentő nem jogosult.

61. Közigazgatási per

139. § (1) A jogerős határozatot az eljárás alá vont személy és az országos fegyelmi főbiztos közigazgatási perben támadhatja meg. A keresetlevél benyújtásának a fegyelmi határozat hatályosulására halasztó hatálya van kivéve, ha a fegyelmi tanács a fegyelmi határozat azonnali végrehajtását rendelte el.

(2) A Magyar Ügyvédi Kamara elnöke az országos fegyelmi főbiztost a határozat bíróság előtti megtámadására utasíthatja.

(3) A pert az országos fegyelmi bizottság ellen kell megindítani.

(4) A bíróság határozatában a jogsértő, illetve az ügy érdemére kiható eljárási jogszabálysértéssel meghozott fegyelmi határozatot megsemmisíti és

a) az elsőfokú fegyelmi tanácsot új eljárásra utasítja,

b) az elsőfokú fegyelmi tanácsot az eljárás megszüntetésére utasítja, vagy

c) az elsőfokú fegyelmi határozatot hatályában fenntartja.

(5) A fegyelmi eljárás jogerős befejezéséről a bíróság a határozat kivonatának megküldésével értesíti a bejelentőt. A határozat kivonata nem tartalmazhat ügyvédi titkot, illetve olyan adatot, amelynek megismerésére a bejelentő nem jogosult.

62. Az eljárás felfüggesztése

140. § (1) Az eljárás alá vont személy elleni büntetőeljárás jogerős befejezéséig a fegyelmi eljárást fel lehet függeszteni.

(2) A büntetőeljárást folytató bíróság, ügyészség vagy nyomozó hatóság az ügyvédi tevékenységet gyakorló személy elleni büntetőeljárásról, a vádemelésről és a büntetőeljárás befejezéséről tájékoztatja a területi kamara elnökét.

(3) Ha a fegyelmi eljárás lefolytatása olyan előzetes kérdés elbírálásától függ, amelynek tárgyában az eljárás más hatóság hatáskörébe tartozik, a fegyelmi eljárást ennek az eljárásnak a jogerős befejezéséig fel lehet függeszteni.

(4) A kamarai jogtanácsos vagy jogi előadó ellen a munkáltató által indított, külön törvényben szabályozott fegyelmi eljárás jogerős befejezéséig a fegyelmi eljárást fel kell függeszteni.

(5) Ha a 113. § (4) bekezdése alapján fegyelmi eljárás alá vont kamarai jogtanácsos, illetve a jogi előadó jogviszonyának a 113. § (4) bekezdése szerint megszüntetése jogellenességének megállapítása miatt bírósághoz fordul, a fegyelmi eljárást a bírósági eljárás jogerős befejezéséig fel kell függeszteni.

63. Új eljárás kezdeményezése

141. § (1) A jogerős határozat meghozatala után a területi kamara elnöke vagy az ügyvédi tevékenységet gyakorló személy, az ügyvédi tevékenységet gyakorló személy halála esetén a Polgári Törvénykönyv szerinti hozzátartozója új eljárást kezdeményezhet, ha

a) olyan tényre vagy bizonyítékra, illetve olyan jogerős hatósági határozatra hivatkozik, amelyet a fegyelmi tanács nem bírált el, feltéve, hogy az elbírálás esetén a fegyelmi határozatra lényeges kihatással lett volna, vagy

b) az alapügyben a fegyelmi tanács tagja a kötelességét a Büntető Törvénykönyvbe ütköző módon megszegte.

(2) Új eljárás kezdeményezésének az ügyvédi tevékenységet gyakorló személy terhére csak az ügyvédi tevékenységet gyakorló személy életében, az elévülési időn belül van helye.

(3) Új eljárás elrendeléséről az elsőfokú fegyelmi tanács – szükség szerint a kérelmező és az ügyvédi tevékenységet gyakorló személy meghallgatását követően – tárgyaláson kívül határoz. Az elutasító határozat ellen a kézbesítésétől számított tizenöt napon belül az új eljárást kezdeményező fellebbezhet a másodfokú fegyelmi tanácshoz, amely – szükség szerint a kérelmező és az ügyvédi tevékenységet gyakorló személy meghallgatását követően – tárgyaláson kívül határoz.

64. Költség

142. § (1) A fegyelmi eljárás alá vont személy a saját költségét maga előlegezi, és az e §-ban meghatározott kivétellel maga viseli, a fegyelmi eljárás egyéb költségeit az ügyvédi tevékenységet gyakorló személyt a fegyelmi vétség elkövetésének időpontjában nyilvántartó kamara, ennek hiányában a Magyar Ügyvédi Kamara előlegezi.

(2) Ha a fegyelmi eljárás során az eljárás alá vont személy felelősségét megállapították, a fegyelmi tanács kötelezi az eljárás költségének egészen vagy részben való megtérítésére.

(3) A fegyelmi eljárás alá vont személyre terhelhető költség mértékét a Magyar Ügyvédi Kamara fegyelmi szabályzatban állapítja meg.

(4) Ha az előzetes eljárást vagy a fegyelmi eljárást megszüntették, az eljárás alá vont személy a fegyelmi eljárással kapcsolatban felmerült igazolt költségeinek eljárási költségként való megtérítésére a Magyar Ügyvédi Kamara szabályzatában foglaltak szerint tarthat igényt.

(5) A fegyelmi tanács az eljárás résztvevőjét az eljárás eredményétől függetlenül a jogellenes vagy rosszhiszemű eljárással okozott eljárási költség viselésére kötelezheti.

65. Mentesítés a joghátrányok alól

143. § (1) A fegyelmi tanács

a) a kizárás, a kamarai közügyektől való eltiltás és az ügyvédjelölt foglalkoztatásától való eltiltás fegyelmi büntetés hatálya legalább felének elteltét követően, vagy

b) a pénzbírság legalább felének megfizetését követően

a fegyelmi büntetés hatálya alatt álló, arra érdemes személyt méltányosságból mentesítheti a fegyelmi büntetés további joghatásai alól.

(2) A fegyelmi tanács a pénzbírság megfizetésére kamarai szabályzatban meghatározott feltételek szerint, az arra érdemes személy számára egy alkalommal részletfizetést vagy halasztást engedélyezhet.

(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti határozat ellen jogorvoslatnak nincs helye.

(4) A 110. § alapján alkalmazott fegyelmi büntetés esetén nincs helye mentesítésnek.

HETEDIK RÉSZ

AZ ÜGYVÉDI KAMARA

XXI. FEJEZET

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

144. § (1) A Magyar Ügyvédi Kamara és a területi kamara (a továbbiakban együtt: ügyvédi kamara) az ügyvédi tevékenységet gyakorlók önkormányzati elven alapuló, szakmai és érdekképviseleti feladatokat ellátó köztestülete.

(2) Az ügyvédi kamarát a törvényszék nem veszi nyilvántartásba, de ha jogszabály a jogi személy nyilvántartásba vételéhez jogkövetkezményt fűz, azt az ügyvédi kamarára is alkalmazni kell.

(3) Az ügyvédi kamara az ügyvédi tevékenység gyakorlására jogosultak szakmai irányításával, érdekképviseletével, az ügyvédi tevékenységgel összefüggő jogügyletek biztonságával kapcsolatos, valamint az alapszabályában meghatározott közfeladatokat látja el.

(4) Az ügyvédi kamara közhatalmi eljárásában az iratok kézbesítésére az általános közigazgatási rendtartásnak a kézbesítésre vonatkozó szabályait, valamint az Eüsztv. rendelkezéseit alkalmazni kell.

66. Az ügyvédi kamarai tagság területi hatálya

145. § (1) Az ügyvédi tevékenység gyakorlására jogosult Magyarországon egy területi kamara tagja lehet.

(2) Az ügyvéd bármely területi kamara területén tarthat fenn fiókirodát.

67. Felvétel a területi kamarába

146. § (1) Az ügyvédi kamarai tagfelvétel iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg a kérelmező

a) nyilatkozik arról, hogy vele szemben összeférhetetlenségi ok nem áll fenn,

b) igazolja az ügyvédi kamarai felvétel egyéb feltételeinek a fennállását, valamint

c) az ügyvédi kamarai nyilvántartásban nyilvántartandó adatait közli a területi kamarával.

(2) Ha a kamarai tagfelvétel iránti kérelem benyújtásával a kérelmező nem igazolja

a) a jogi végzettségét, azt a területi kamara a felsőoktatási információs rendszer oklevél-nyilvántartásából,

b) a magyar jogi szakvizsga letételét a területi kamara a miniszter által vezetett nyilvántartásból,

c) hatósági bizonyítvánnyal a 22. § (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti kizáró ok fennállásának a hiányát, vagy azt, hogy ellene közvádra üldözendő szándékos bűncselekmény elkövetése miatt nem indult eljárás, azt a területi kamara a bűnügyi nyilvántartó rendszerből,

d) az ügyvédi joggyakorlatot, illetve a 22. § (1) bekezdés e) pontja szerinti kizáró ok fennállásának a hiányát, azt a területi kamara a területi kamaráktól, illetve a törvényszék által vezetett nyilvántartásokból

való adatigénylés útján ellenőrzi.

(3) A (2) bekezdés c) és d) pontjában meghatározott adatigénylés kizárólag azon adatra irányulhat, hogy az ott meghatározott körülmény fennáll-e.

(4) A területi kamara abban az esetben, ha a kérelmező más területi kamara működési területén fiókirodát kíván fenntartani, abban a kérdésben, hogy a fiókiroda megfelel-e az e törvényben, valamint a kamarai szabályzatban meghatározott feltételeknek, az fiókiroda címe szerint illetékes területi kamarát szakhatóságként keresi meg.

(5) A kérelmező az 58. § (2) bekezdés a) és b) pontja és a 67. § (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti feltételek fennállását az általa ellátott ügyek számára és jellegére vonatkozó iratokkal, nyelvvizsgával, illetve a területi kamara előtti személyes meghallgatáson igazolja.

147. § Az ügyvédi kamara az eljárást a büntetőeljárás jogerős befejezéséig felfüggeszti, ha a kérelmező ellen – közvádra üldözendő – szándékos bűncselekmény elkövetése miatt indult büntetőeljárás.

68. Az ügyvédi kamarai tagság megszűnése és megszüntetése

148. § (1) A területi kamarai tagság megszűnik, ha

a) a kamarai tag a kamarai tagságáról lemondott, a lemondás területi kamarával való közlésének a napján,

b) a kamarai tagot jogerősen kizárták, vagy az ügyvédi tevékenységtől jogerősen eltiltották, az erről szóló határozat jogerőre emelkedésének a napján,

c) a kamarai tag átjegyzés folytán másik területi kamara tagjává vált, vagy formaváltás folytán az ügyvédi kamarai nyilvántartásba felvételt nyert, az erről szóló határozat véglegessé válása napján, vagy

d) a kamarai tag meghalt, a kamarai tag halála napján.

(2) A területi kamara a kamarai tag tagságának megszűnését hivatalból állapítja meg, egyidejűleg rendelkezik a kamarai tagnak a nyilvántartásból való törléséről, valamint szükség szerint irodagondnok kijelöléséről.

149. § (1) A területi kamarai tagságot a kamara megszünteti, ha a kamarai tag

a) az ügyvédi kamarai tagság felvételi követelményeinek nem felel meg,

b) az ügyvédi kamarai tagdíjfizetési vagy végrehajtható fegyelmi határozatból fakadó fizetési kötelezettségét felszólítás ellenére nem teljesítette,

c) a vele szemben fennálló összeférhetetlenséget felszólítás ellenére nem szüntette meg,

d) cselekvőképességet érintő gondnokság vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt áll,

e) az ügyvédi esküt határidőben nem tette le,

f) a kamarai szabályzatban előírt továbbképzési kötelezettségének nem tesz eleget, vagy

g) adószámát véglegesen törölték.

(2) A területi kamarába az 58. § (2) vagy (3) bekezdése alapján felvett ügyvéd kamarai tagságát az ügyvédi kamara megszünteti, ha az ügyvéd a saját EGT-államában az ügyvédi tevékenység folytatására való jogosultsága megszűnt és az ügyvédi kamarai tagság 58. § szerinti feltételei nem állnak fenn.

(3) A területi kamara megszünteti annak az alkalmazott ügyvédnek a kamarai tagságát, aki a munkaviszonya megszűnésének napjától számított három hónapon belül más ügyvéddel, ügyvédi irodával nem létesített alkalmazott ügyvédi munkaviszonyt.

(4) A területi kamara megszünteti annak a kamarai jogtanácsosnak a kamarai tagságát, aki a munkaviszonya megszűnésének napjától számított három hónapon belül nem létesített ügyvédi tevékenység végzésére irányuló munkaviszonyt, és ügyvédi tevékenységét nem szünetelteti.

(5) A területi kamara megszünteti annak az ügyvédnek a kamarai tagságát, továbbá az ügyvédi kamarai nyilvántartásból törli azt az európai közösségi jogászt valamint egyéni ügyvédi irodát, amely a helyettesítésére kötött megállapodás megszűnésének napjától számított három hónapon belül nem gondoskodik újabb helyettesítési megállapodás megkötéséről.

(6) Akinek a területi kamara az ügyvédi kamarai tagságát az (1) bekezdés a) és b) pontjában szabályozott okból szünteti meg, a fizetési kötelezettségének teljesítését követően, de legkorábban a határozat véglegessé válásától számított egy év elteltével vehető fel tagként területi kamarába és vehető ügyvédi kamarai nyilvántartásba.

(7) Akinek a területi kamara az ügyvédi kamarai tagságát az (1) bekezdés f) pontjában szabályozott okból szünteti meg, a továbbképzési kötelezettség teljesítésének igazolásáig nem vehető fel tagként területi kamarába és nem vehető ügyvédi kamarai nyilvántartásba. A kamarai tagság hiányára vagy a kamarai nyilvántartásból való törlésre tekintettel nem tagadható meg az előírt kamarai továbbképzésen való részvétel.

150. § (1) Ha a területi kamara tagja a kamarai tagdíjfizetési vagy végrehajtható fegyelmi határozatból fakadó fizetési kötelezettségét határidőben nem teljesíti, illetve vele szemben összeférhetetlenségi ok merül fel, a területi kamara írásban felhívja az ügyvédet, hogy fizetési kötelezettségének tizenöt napon belül tegyen eleget, illetve az összeférhetetlenséget harminc napon belül szüntesse meg.

(2) Ha az adóhatóság a kamarai tag adószámának a felfüggesztéséről értesíti, a területi kamara a tagot írásban figyelmezteti a 149. § (1) bekezdés g) pontja szerinti jogkövetkezményre.

(3) Ha a kamarai tag adószámát véglegesen törölték, a kamarai tagság azt követően szüntethető meg, hogy az állami adó- és vámhatóság, az ügyvéd irodájának fekvése szerint illetékes önkormányzati adóhatóság, továbbá a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv nyilatkozott arról, hogy a kamarai tag adóbevallási és nyugdíjbiztosítási adatszolgáltatási kötelezettségeinek eleget tett, adótartozása, véglegessé vált határozatban megállapított adófizetési kötelezettsége és más, adók módjára behajtandó köztartozása nincs, az ügyvédnél adóhatósági, vámhatósági eljárás nincs folyamatban, és ellenőrzést, végrehajtást az állami adóhatóság, illetve a vámhatóság nem kezdeményez.

(4) A (3) bekezdés szerinti nyilatkozat megadásáról a területi kamara megkeresése alapján harminc napon belül kell dönteni, e határidő elmulasztása esetén a területi kamara a kamarai tag tagsági jogviszonyát megszünteti. A nyilatkozat beszerzéséig eltelt idő a döntés meghozatalára nyitva álló határidőbe nem számít bele.

151. § (1) Az ügyvédi kamarai tagság megszüntetését az ügyvédi kamarai nyilvántartásba a véglegessé válását követően haladéktalanul be kell jegyezni.

(2) A területi kamara a kamarai tag ügyvédi kamarai tagságának megszűnését nevének és irodája címének közlésével a megszűnést követő tizenöt napon belül a területi kamara honlapján közzéteszi, kivéve, ha a kamarai tagság elhalálozás folytán szűnt meg.

XXII. FEJEZET

A KAMARAI TISZTSÉGVISELŐK VÁLASZTÁSA ÉS MEGBÍZATÁSUK MEGSZŰNÉSE

152. § (1) A kamarai tisztségviselők választásán ügyvéd választhat és választható.

(2) A Magyar Ügyvédi Kamara választott testületeinek kamarai jogtanácsos és alkalmazott ügyvéd tagjait országos tagozatuk delegálja. A területi kamarák választott testületeinek kamarai jogtanácsos és alkalmazott ügyvéd tagjait területi tagozatuk delegálja.

(3) A területi kamara az ügyvédi kamarai nyilvántartásba felvett európai közösségi jogászok részére a közgyűlésen az elnökség választása során szavazati jogot biztosít.

153. § (1) A tisztségviselőket – a Magyar Ügyvédi Kamara elnökének, elnökségének, bizottságainak és tagjainak a kivételével, valamint a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – négyévente titkos szavazással, közvetlenül választják (a továbbiakban: általános választás).

(2) Az általános választást jelölés előzi meg, egy tisztségre több személy, egy személy több tisztségre is jelölhető. Akit több tisztségre választottak meg, egy ügyvédi kamarán belül kizárólag egy, általa kiválasztott tisztséget tölthet be.

(3) A Magyar Ügyvédi Kamara szabályzata az e törvényben meghatározottakon kívül más tisztségviselő e fejezet szerinti megválasztásáról is rendelkezhet.

(4) A Magyar Ügyvédi Kamara szabályzatában lehetővé teheti a jelölés során elektronikus hírközlő eszközök, a szavazatok összeszámlálása tekintetében elektronikus eszközök alkalmazását, ha a szabályzat az igénybe vehető elektronikus eszközöket, valamint azok alkalmazásának feltételeit és módját úgy határozza meg, hogy a jelölés során a jelölést leadó tagok azonosítása, a szavazatszámlálás során pedig az eredmény utólagos – akár elektronikus eszköz igénybevétele nélküli – ellenőrizhetősége biztosított legyen.

154. § (1) A tisztségviselő megbízatása megszűnik

a) az új tisztségviselők általános választásának a napján,

b) a halála napján,

c) lemondásának az ügyvédi kamara elnökségével való írásbeli közlésének a napján,

d) visszahívásának a napján,

e) kamarai tagságának megszűnése napján,

f) az ügyvédi tevékenység szüneteltetésének kezdőnapján,

g) kamarai közügyektől való eltiltásával.

(2) A tisztségviselő visszahívását az őt megválasztó szerv tagjainak egyharmada kezdeményezheti.

(3) Ha az ügyvédi kamara elnökének, főtitkárának, elnökségi tagjának, fegyelmi biztosának vagy országos fegyelmi főbiztosának megbízatása az (1) bekezdés b)–g) pontjai szerinti egyéb okból korábban szűnt meg, a választására jogosult szerv a megbízatás megszűnésétől számított három hónapon belül megválasztja az új tisztségviselőt, kivéve, ha az új tisztségviselők általános választásának a napjáig négy hónapnál kevesebb idő van hátra.

(4) A korábban megválasztott tisztségviselők

a) a megbízatásuk (1) bekezdés a) pontja szerinti megszűnésétől,

b) valamint abban az esetben, ha az újonnan megválasztott tisztségviselő megválasztása érvényességével kapcsolatos okból nem tud eleget tenni a megbízatásának, ezen ok bekövetkezésétől

az új tisztségviselők megbízatásának a kezdő napjáig, illetve a b) pont szerinti ok megszűnéséig ügyvezetőként gyakorolják hatáskörüket, ennek során átadás-átvételre a hatáskörükbe tartozó ügyeket előkészítik, hatáskörüket kizárólag az új tisztségviselők megbízatásának az elnyeréséhez szükséges, valamint a jogszabályból vagy kamarai szabályzatból fakadó halaszthatatlan feladataik végrehajtása érdekében gyakorolhatják.

XXIII. FEJEZET

A MAGYAR ÜGYVÉDI KAMARA

155. § (1) A Magyar Ügyvédi Kamara köztestület, az ügyvédi tevékenységet gyakorlók országos szervezete, amely önálló ügyintéző szervezettel és költségvetéssel rendelkezik.

(2) A Magyar Ügyvédi Kamara országos illetékességgel

a) gondoskodik az ügyvédi tevékenység gyakorlására jogosultak jogainak védelméről, elősegíti a kötelezettségeik teljesítését,

b) az ügyvédi tevékenységre vonatkozó szakmai szabályokat alkot,

c) véleményt nyilvánít az ügyvédi tevékenységgel kapcsolatos kérdésekben,

d) vezeti az ügyvédi kamarai nyilvántartást, továbbá biztosítja az ehhez kapcsolódó műszaki-informatikai feltételeket,

e) gondoskodik a képzési helyek akkreditációjáról,

f) összeállítja a szakmai képzések ás továbbképzések tematikáját,

g) önállóan vagy más szakmai kamarával együtt országos levéltárat (a továbbiakban: ügyvédi levéltár) működtet és tart fenn, valamint

h) ellátja a jogszabályban és a szabályzataiban meghatározott feladatokat.

(3) A Magyar Ügyvédi Kamara tagjai a területi kamarák.

(4) A Magyar Ügyvédi Kamara tevékenységét a területi kamarák, azok tagjai és az ügyvédi kamarai nyilvántartásban szereplők javára, azok közös érdekeinek megfelelően folytatja. A Magyar Ügyvédi Kamara által, valamint a Magyar Ügyvédi Kamara koordinálása mellett valamely területi kamara vagy kizárólag ügyvédi kamara részvételével működő jogi személy által a területi kamarák tagjai és az ügyvédi kamarai nyilvántartásban szereplők javára nyújtott szolgáltatásokat úgy kell tekinteni, mintha azokat a területi kamarák a saját tagjaik számára nyújtanák.

(5) A Magyar Ügyvédi Kamara székhelye: Budapest.

156. § (1) A Magyar Ügyvédi Kamara szervei

a) a küldöttgyűlés,

b) az elnökség,

c) az összeférhetetlenségi bizottság,

d) a választási bizottság és

e) országos fegyelmi bizottság.

(2) A kamarai jogtanácsosi, illetve alkalmazott ügyvédi tagozatok delegálással létrehozzák az országos kamarai jogtanácsosi, illetve országos alkalmazott ügyvédi tagozatot. Az országos tagozatok tagjai a Magyar Ügyvédi Kamara tisztségviselői.

(3) A Magyar Ügyvédi Kamara szervei hatáskörébe tartozó szabályzat elfogadásához és nem egyedi döntés meghozatalához a (2) bekezdésben meghatározott országos tagozatok véleményét ki kell kérni a rájuk vonatkozó, és egyetértésük szükséges a kizárólag rájuk vonatkozó szabályok tekintetében.

(4) Az (1) és (2) bekezdésben felsorolt szerveken kívül a Magyar Ügyvédi Kamara Alapszabályában (a továbbiakban: Alapszabály) meghatározott más bizottság is választható.

(5) A Magyar Ügyvédi Kamara egyéb bizottságainak, szerveinek és tisztségviselőinek feladatait, hatáskörét, működését és eljárási rendjét az Alapszabály határozza meg.

(6) A Magyar Ügyvédi Kamara szerveinek ülésén – tagjain kívül – a kamarai szerv elnöke által meghívottak és azok vehetnek részt, akiket az Alapszabály felsorol.

(7) A Magyar Ügyvédi Kamarát feladatai teljesítésének fedezetére a kamarai tagdíj összegének szabályzatban meghatározott legalább negyede, legfeljebb fele illeti meg.

69. A küldöttgyűlés

157. § (1) A Magyar Ügyvédi Kamara legfőbb döntéshozó szerve a küldöttgyűlés, amely százötven tagból áll. Tagjai

a) a területi kamarák elnökei,

b) a területi kamarák által küldött egy-egy tag,

c) a területi kamarák taglétszámának az ügyvédek összlétszámához viszonyított arányában a területi kamarák közgyűlése által a Magyar Ügyvédi Kamara küldöttgyűlésébe választott küldöttek,

d) a Magyar Ügyvédi Kamara elnökségébe a 159. § (2) bekezdése alapján delegált kamarai jogtanácsos tagok.

(2) A küldöttgyűlés

a) megválasztja, beszámoltatja és visszahívhatja az elnököt, az elnökséget, a bizottságokat és tagjaikat,

b) elfogadja a költségvetést és a költségvetési beszámolót,

c) véleményt nyilvánít, és javaslatot tesz az ügyvédi tevékenység gyakorlóit érintő jogalkotási és jogalkalmazási kérdésekben,

d) elfogadja az Alapszabályt,

e) szabályzatot adhat ki,

f) ellátja az Alapszabályban hatáskörébe utalt feladatokat.

(3) A Magyar Ügyvédi Kamara elnöksége szükség szerint, de évenként legalább egyszer összehívja a küldöttgyűlést. A tagok legalább egyharmadának indítványára a küldöttgyűlést össze kell hívni. A küldöttgyűlés tagjait a meghívásban a (4) és (5) bekezdésben foglaltakra figyelmeztetni kell.

(4) A küldöttgyűlés határozatképes, ha azon a tagok több mint fele jelen van. A küldöttgyűlés határozatképtelensége esetén a legalább nyolc nappal későbbre, azonos napirenddel összehívott küldöttgyűlés az eredeti napirend tekintetében – a megjelentek számára tekintet nélkül – határozatképes.

(5) A küldöttgyűlés határozatának elfogadásához a jelen lévő tagok többségének a támogató szavazata, a szabályzatok elfogadásához, módosításához a jelen lévő tagok kétharmadának a támogató szavazata szükséges.

(6) A küldöttgyűlés határozatának a hatályon kívül helyezését a küldöttgyűlés tagja kérheti a bíróságtól, ha az jogszabálysértő, az Alapszabályba vagy a Magyar Ügyvédi Kamara szabályzatába ütközik.

158. § (1) A küldöttgyűlés szabályzatban rendelkezik

1. az ügyvédi hivatás és az ügyvédi tevékenység magatartási szabályairól (etikai szabályzat),

2. az ügyvédi tevékenység gyakorlója névhasználatáról,

3. az ügyvédi tevekénységhez kapcsolódó reklámra vonatkozó követelményekről,

4. a kamarai felvétel eljárási szabályairól,

5. az ügyvédi felelősségbiztosítás követelményeiről,

6. a kamarai tagdíj összegéről és a kamarai tagdíjnak a területi kamarák és a Magyar Ügyvédi Kamara közötti megosztásáról,

7. a kirendelhető ügyvédek jegyzékéről, valamint a kirendelt ügyvédek kijelöléséről,

8. a fegyelmi eljárás részletes szabályairól,

9. az ügyvédjelöltek és a jogi előadók fogadalmáról,

10. az ügyvédjelöltek és a jogi előadók bizottságának szabályairól,

11. a kamarai tisztségviselők választásáról, delegálásáról és visszahívásáról,

12. az irodagondnok jogköréről, feladatairól, valamint eljárásának és díjazásának részletszabályairól,

13. a meghalt ügyvéd iratainak rendezéséről,

14. a letét- és pénzkezelés, valamint a letétnyilvántartás részletes szabályairól,

15. az európai közösségi jogász és a külföldi jogi tanácsadó által kötött együttműködési szerződés főbb tartalmi elemeiről,

16. az ügyvédi tevékenység gyakorlására jogosult által szerkesztett okiratok és mellékleteik elektronikus ügyintézés céljából történő elektronikus okirati formába alakítása technikai feltételeiről, az eredeti okiratok és mellékleteik – az ügyvédi tevékenység folytatása, szüneteltetése során és megszüntetését követő – őrzésének részletes szabályairól, az ügyvédi levéltár működéséről és az okiratok ügyvédi levéltárban történő elhelyezésének, kezelésének, továbbá a cégbíróság felhívására történő bemutatásának szabályairól,

17. az ügyvédi tevékenység végzése érdekében beszerzett elektronikus aláírás használatával és a hozzá kapcsolódó ügyvédi kamarai feladatokkal kapcsolatos részletes szabályokról,

18. az ügyvédi tevékenység gyakorlásához szükséges elektronikus ügyintézési feltételekről,

19. az ügyvédi és ügyvédasszisztensi tevékenység kamarai hatósági ellenőrzésének részletes szabályairól,

20. a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvényben és az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló törvényben meghatározott kötelezettségek körébe tartozó feladatok teljesítéséről,

21. az ügyvédi tevékenységet folytatók továbbképzési kötelezettségéről, annak a nyilvántartásáról, a továbbképzés keretében elfogadható képzések, szakmai és tudományos tevékenységek követelményrendszeréről, valamint engedélyezésük, illetve elfogadásuk rendjéről,

22. az ügyvédjelöltek és jogi előadók képzésének szabályairól, az ügyvédi tevékenység gyakorlására jogosultak, az ügyvédjelöltek és jogi előadók ezzel kapcsolatos feladatairól, valamint az ügyvédi kamaráknak az ügyvédjelöltek és jogi előadók képzésének megszervezésével kapcsolatos feladatairól,

23. a külföldi ügyvédi joggyakorlat elfogadásának a feltételeiről,

24. az ügyvédi tevékenység folytatására alkalmas irodahelyiségre vonatkozó követelményekről, a fiókiroda nyilvántartásával és hatósági ellenőrzésével kapcsolatos feladatok ellátásáért kérhető felügyeleti díj legmagasabb összegéről, valamint az egy címre bejelentett irodával, fiókirodával vagy alirodával rendelkező ügyvédekre, illetve ügyvédi irodákra vonatkozó eltérő szabályokról,

25. az ügyvédjelöltek, jogi előadók és alkalmazott ügyvédek foglalkoztatásának feltételeiről,

26. a 22. § (1) bekezdés g) pontja szerinti tagdíj- és egyéb tartozás mértékéről,

27. az ügyvédi társulásra és az ügyvédi irodaközösségre vonatkozó részletes szabályokról,

28. a kamarai jogtanácsos által végzett okiratszerkesztés és ellenjegyzés szakmai követelményeiről, valamint a kamarai jogtanácsos munkáltatójának az okiratszerkesztés és ellenjegyzés tekintetében igénybe vett munkavállalójával szemben támasztott követelményekről,

29. a közvetítői eljárásról és a közvetítői eljárás költségeiről,

30. más EGT-tagállamok ügyvédi nyilvántartást vezető szerveivel való kamarai együttműködésről,

31. az ügyvédi letéti tevékenység kamarai hatósági ellenőrzése során a számlavezető megkeresése során alkalmazandó elektronikus űrlapról,

32. a fegyelmi büntetésként alkalmazható pénzbírság felhasználásáról, valamint

33. a regionális fegyelmi bizottságokra vonatkozó részletes szabályokról,

34. az ügyvédi tevékenységet gyakorlók, valamint az ügyvédasszisztensek nyilvántartásának vezetésével kapcsolatos szabályokról,

35. az ügyvédi kamarai nyilvántartás adatszerkezetének egységességére, a kamarai azonosító szám képzésére, az ügyvédi kamarai nyilvántartás informatikai rendszerének működtetésére és az ügyvédkereső működtetésére vonatkozó szabályokról,

36. minden olyan kérdésben, amelyre az Alapszabály feljogosítja.

(2) Az Alapszabály, valamint az (1) bekezdés 8., 11., 14. és 20. pontban felsorolt szabályzatok a Magyar Ügyvédi Kamara kiemelt szabályzatai.

(3) Az Alapszabály a Magyar Ügyvédi Kamara tagjaira, a Magyar Ügyvédi Kamara szabályzata a területi kamarákra, a területi kamara tagjaira, és a területi kamara által az ügyvédi kamarai nyilvántartásba vett személyekre kötelező.

(4) Az Alapszabályt és a Magyar Ügyvédi Kamara szabályzatait a Magyar Ügyvédi Kamara honlapján kell közzétenni.

(5) A nem egyedi ügyben hozott határozatok a tagok számára nyilvánosak.

(6) Az alkalmazott ügyvéd vagy a kamarai jogtanácsos által fizetendő kamarai tagdíj összege az ügyvéd által fizetendő kamarai tagdíj összegének nyolcvan százaléka.

(7) Az ügyvédi tevékenységet gyakorlók továbbképzéséről szóló szabályzatban legalább öt éves továbbképzési ciklust kell meghatározni. amely továbbképzési kötelezettség teljesítéséhez számonkérés nem írható elő.

70. Az elnökség

159. § (1) Az elnökség az elnökből, az elnökhelyettesekből, a főtitkárból, illetve titkárból, a területi ügyvédi kamarák elnökeiből, továbbá a küldöttgyűlés által választott elnökségi tagokból áll. A választott ügyvéd tagok száma – az Alapszabály eltérő rendelkezése hiányában – tíz fő.

(2) A Magyar Ügyvédi Kamara elnökségének az általános választás kiírásának napján fennálló létszámarányuknak megfelelő számú legalább egy legfeljebb három tagja kamarai jogtanácsos, valamint legalább egy legfeljebb három tagja alkalmazott ügyvéd. E tagok közül a kamarai jogtanácsosok országos tagozatának az elnöke a Magyar Ügyvédi Kamara egyik elnökhelyettese.

(3) Az elnökség ülésén a Magyar Ügyvédi Kamara fegyelmi bizottságának az elnöke, valamint az országos fegyelmi főbiztos tanácskozási joggal vesz részt.

(4) Az elnökség

a) összehívja a küldöttgyűlést, javaslatot tesz az ülés napirendjére, előkészíti a küldöttgyűlés működését, megszervezi a küldöttgyűlés határozatainak végrehajtását,

b) előterjeszti a Magyar Ügyvédi Kamara költségvetését és a költségvetési beszámolót, tevékenységéről beszámol a küldöttgyűlést,

c) eljár kamarai hatósági ügyekben,

d) kezdeményezheti az összeférhetetlenség megállapítását,

e) meghatározza a területi kamarák anyagi hozzájárulását,

f) dönt az ügyvédi tevékenységet folytatók továbbképzési kötelezettsége körében elfogadható képzésekről, szakmai és tudományos tevékenységekről,

g) dönt a tisztségviselők díjazásáról,

h) a területi kamara elnökségének nem hatósági ügyben hozott, jogszabályt, alapszabályt vagy szabályzatot sértő határozatát hatályon kívül helyezi,

i) elbírálja a Magyar Ügyvédi Kamara elnökének határozata elleni fellebbezést,

j) véleményt nyilvánít, és javaslatot tesz az ügyvédi tevékenység gyakorlására jogosultakat érintő jogalkotási és jogalkalmazási kérdésekben,

k) ügyvédi kitüntető címet és jelvényt adományoz,

l) meghatározza a kamarai választások időszakát,

m) a törvényességi felügyeleti jogkörében eljáró miniszter felhívására

ma) a területi kamara törvényes működésének helyreállítása, illetve a mulasztás pótlása érdekében összehívhatja a döntésre jogosult szervet és határidő tűzésével felszólíthatja a törvényes működéshez szükséges intézkedés megtételére,

mb) ha a területi kamara törvényes működése másképp nem állítható helyre, illetve nem biztosítható, az érintett területi kamara elnöke, elnöksége, vagy fegyelmi bizottsága hatáskörébe tartozó feladat ellátására más területi kamara, illetve területi kamarák megfelelő szervét, tisztségviselőjét, illetve más kamarai közfeladat ellátására vagy egyéb ügyben a területi kamara kamarai tisztségviselővé választható tagját jelöli ki, valamint

n) elvégzi a küldöttgyűlés és az Alapszabály által meghatározott egyéb feladatokat.

(5) Az elnökség nem hatósági határozatának a hatályon kívül helyezését a kamara tagja kérheti a bíróságtól, ha az jogszabályba, az Alapszabályba, vagy a Magyar Ügyvédi Kamara szabályzatába ütközik. Ez a jog nem érinti az egyes ügyekre e törvényben külön meghatározott jogorvoslati lehetőséget.

(6) Az elnökség nem egyedi ügyben hozott határozatai a tagok számára nyilvánosak.

71. A Magyar Ügyvédi Kamara elnöke

160. § (1) A Magyar Ügyvédi Kamara elnöke

a) képviseli a Magyar Ügyvédi Kamarát,

b) irányítja az elnökség és a bizottságok működését, tevékenységéről beszámol az elnökségnek,

c) ellátja a fegyelmi eljárásban az e törvényben meghatározott feladatokat,

d) kezdeményezheti az összeférhetetlenség megállapítását,

e) irányítja a Magyar Ügyvédi Kamara ügyintézői szervezetét, az alkalmazottak felett munkáltatói jogot gyakorol, valamint

f) ellátja azokat a feladatokat, amelyeket törvény és az Alapszabály a feladatkörébe utal.

(2) A Magyar Ügyvédi Kamara elnökének a határozata ellen a közlésétől számított tizenöt napon belül az elnökséghez fellebbezhet az a területi kamara, amelyet a határozat érint.

(3) A Magyar Ügyvédi Kamara elnöke nem egyedi ügyben hozott határozatai a tagok számára nyilvánosak.

XXIV. FEJEZET

A TERÜLETI KAMARA

161. § (1) A területi kamara köztestület, amely képviseleti, ügyintézői szervezettel, önálló költségvetéssel rendelkezik.

(2) A területi kamara működési területén

a) megszervezi, lebonyolítja, engedélyezi és ellenőrzi az ügyvédjelöltek és a jogi előadók képzését, továbbá az ügyvédi tevékenység gyakorlására jogosultak kötelező szakmai továbbképzését,

b) gondoskodik a kamarai tisztségviselők megválasztásának lebonyolításáról,

c) beszedi a kamarai tagdíjat,

d) ellátja a jogszabályban és az alapszabályában a hatáskörébe utalt feladatokat.

(3) A területi kamarák működési területe a törvényszékek illetékességi területével azonos. A területi kamara elnevezésében a működési területére vagy székhelyére utalni kell.

(4) A területi kamarák az ügyvédjelöltek és a jogi előadók képzése, valamint az ügyvédi tevékenység gyakorlására jogosultak továbbképzése kapcsán együttműködhetnek.

72. A területi kamara szervei

162. § (1) A területi kamara szervei

a) a közgyűlés, illetve a küldöttgyűlés,

b) a területi kamara elnöksége (a továbbiakban: területi elnökség),

c) az összeférhetetlenségi bizottság,

d) a felügyelőbizottság és

e) a regionális fegyelmi bizottság.

(2) Az ezer főnél nagyobb taglétszámú területi kamara esetében a Magyar Ügyvédi Kamara szabályzata küldöttgyűlés választásáról rendelkezhet. A küldöttgyűlés a területi kamara választott tisztségviselőiből, ezen belül a Magyar Ügyvédi Kamara szabályzatában meghatározott számú, a közgyűlés által közvetlenül megválasztott küldöttből áll.

(3) A területi kamarák kamarai jogtanácsos, illetve alkalmazott ügyvéd tagjai e törvény erejénél fogva kamarai jogtanácsosi, illetve alkalmazott ügyvédi tagozatot alkotnak. A tagozatok

a) véleményét ki kell kérni a rájuk vonatkozó,

b) egyetértése szükséges a kizárólag rájuk vonatkozó,

a területi kamara szerveinek hatáskörébe tartozó nem egyedi döntéseknél.

(4) Az európai közösségi jogászok létrehozhatják az európai közösségi jogászok bizottságát, az ügyvédjelöltek az ügyvédjelöltek bizottságát, a jogi előadók a jogi előadók bizottságát, amelyeknek a véleményét ki kell kérni a rájuk vonatkozó szabályzatoknál és nem egyedi döntéseknél.

(5) A területi kamara az alapszabályában meghatározott további bizottságokat is választhat.

163. § (1) A területi kamara szerveinek ülésén – tagjain kívül – a kamarai szerv elnöke által meghívottak és azok vehetnek részt, akiket az alapszabálya felsorol.

(2) A területi kamara szerveinek, egyéb bizottságainak és tisztségviselőinek feladatát, hatáskörét, működését és eljárási rendjét a területi kamara alapszabálya határozza meg.

73. A közgyűlés

164. § (1) A közgyűlés a területi kamara tagjaiból áll.

(2) A közgyűlés

a) elfogadja a területi kamara alapszabályát,

b) megválasztja, beszámoltatja és visszahívhatja a területi kamara elnökét, a területi elnökséget, a bizottságokat, a bizottság tisztségviselőit és tagjait,

c) megválasztja és visszahívhatja a Magyar Ügyvédi Kamarába küldött tagokat,

d) elfogadja a költségvetést és a költségvetési beszámolót,

e) javaslatot tesz az ügyvédi tevékenység gyakorlására jogosultakat érintő kérdésekben a Magyar Ügyvédi Kamarának, valamint

f) ellátja a területi kamara alapszabályában meghatározott egyéb feladatokat.

(3) A területi kamara alapszabálya kiemelt szabályzat.

(4) A területi kamara alapszabályát – az abban meghatározott módon – a tagok és mindenki más számára, akinek jogait érinti, hozzáférhetővé kell tenni.

(5) Ahol a Magyar Ügyvédi Kamara szabályzata alapján küldöttgyűlés választására kerül sor, a közgyűlés hatásköre a tisztségviselők – ezen belül a küldöttek – megválasztására és visszahívására terjed ki, az e törvényben meghatározott más hatásköreit a küldöttgyűlés gyakorolja. E törvénynek a közgyűlésre vonatkozó rendelkezéseit a küldöttgyűlésre alkalmazni kell.

(6) A kamarai jogtanácsosok területi tagozata által a területi kamara elnökségébe delegált tagok a területi kamara küldöttgyűlésének tagjai.

165. § (1) A területi kamara alapszabályát tájékoztatásul meg kell küldeni a Magyar Ügyvédi Kamarának.

(2) A területi kamara alapszabálya a területi kamara tagjaira, a területi kamara által ügyvédi kamarai nyilvántartásba vett személyekre, valamint a területi kamara területén működő fiókirodákra kötelező.

(3) A közgyűlés határozatának a hatályon kívül helyezését a kamara tagja kérheti a bíróságtól, ha az jogszabálysértő, a területi kamara alapszabályába vagy kamarai szabályzatba ütközik, vagy a meghozatala során olyan lényeges szabályszegést követtek el, amely kihatott a határozat érdemére. Ez a jog nem érinti az egyes ügyekre e törvényben külön meghatározott jogorvoslati lehetőséget.

166. § (1) A területi elnökség szükség szerint, de évente legalább egyszer köteles a közgyűlést összehívni. A kamarai tagok legalább egyharmadának indítványára a közgyűlést össze kell hívni. A közgyűlés tagjait a meghívásban a (2) és (3) bekezdésben foglaltakra figyelmeztetni kell.

(2) A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a területi kamara tagjainak több mint fele jelen van.

(3) A közgyűlés határozatképtelensége esetén a legalább nyolc, legfeljebb tizenöt nappal későbbre, azonos napirenddel összehívott közgyűlés – a megjelentek számára tekintet nélkül – határozatképes.

(4) A közgyűlés határozatának elfogadásához a jelen lévő tagok többségének támogató szavazata, a területi kamara alapszabályának elfogadásához és módosításához a jelen lévő tagok kétharmadának a támogató szavazata szükséges.

(5) A közgyűlési határozatok a tagok számára nyilvánosak.

74. A területi elnökség

167. § (1) A területi elnökség a területi kamara elnökéből, egy vagy több elnökhelyetteséből, főtitkárából, illetve titkárából és a tagokból áll. Az ügyvéd tagok száma tizenöt, ha a területi kamara alapszabálya másképpen nem állapítja meg.

(2) Ha a területi kamara tagjainak legalább öt százaléka kamarai jogtanácsos, illetve alkalmazott ügyvéd, a területi elnökségben az általános választás kiírásának napján fennálló létszámarányuknak megfelelő számú legalább egy, legfeljebb három tagja kamarai jogtanácsos, illetve legalább egy, legfeljebb három tagja alkalmazott ügyvéd.

(3) Az ezer főnél nagyobb taglétszámú területi kamara esetén, vagy ha a területi kamara tagjainak legalább húsz százaléka kamarai jogtanácsos, a (2) bekezdés szerinti tagok közül a kamarai jogtanácsosok területi tagozatának az elnöke a területi kamara egyik elnökhelyettese.

(4) A területi elnökség ülésén a regionális fegyelmi bizottság elnöke tanácskozási joggal vesz részt.

(5) A területi elnökség

a) összehívja a területi kamara közgyűlését, javaslatot tesz napirendjére, előkészíti a közgyűlés működését, megszervezi a közgyűlés határozatainak végrehajtását,

b) előterjeszti a területi kamara költségvetését és a költségvetési beszámolót, tevékenységéről beszámol a közgyűlésnek,

c) eljár kamarai hatósági ügyekben,

d) kezdeményezheti az összeférhetetlenség megállapítását,

e) elbírálja a területi kamara elnökének a határozata elleni fellebbezést,

f) dönt a területi kamara tisztségviselőinek díjazásáról, valamint

g) elvégzi a közgyűlés és a területi kamara alapszabálya által meghatározott egyéb feladatokat.

(6) A területi elnökség nem hatósági határozata ellen a területi kamara tagja, valamint akinek az jogát vagy jogos érdekét közvetlenül érinti a határozat közlésétől számított tizenöt napon belül – jogszabály, a területi kamara alapszabálya vagy a Magyar Ügyvédi Kamara szabályzatának megsértésére hivatkozással – a Magyar Ügyvédi Kamara elnökségéhez fellebbezhet. Ez a jog nem érinti az egyes ügyekre e törvényben külön meghatározott jogorvoslati lehetőséget.

(7) A nem egyedi ügyben hozott elnökségi határozatok a tagok számára nyilvánosak.

75. A területi kamara elnöke

168. § (1) A területi kamara elnöke

a) képviseli a területi kamarát,

b) irányítja a területi elnökség és a bizottságok működését, gondoskodik a közgyűlési határozatok végrehajtásáról,

c) a tevékenységéről beszámol a területi kamara elnökségének és a közgyűlésnek,

d) ellátja a fegyelmi eljárásban az e törvényben meghatározott feladatokat,

e) irányítja a területi kamara ügyintézői szervezetének működését, az alkalmazottak felett munkáltatói jogot gyakorol,

f) irányítja a területi kamara gazdálkodását,

g) kezdeményezheti az összeférhetetlenség megállapítását, valamint

h) elvégzi a közgyűlés és a területi kamara alapszabálya által meghatározott egyéb feladatokat.

(2) A területi kamara elnökének nem hatósági határozata ellen a közlésétől számított tizenöt napon belül – jogszabály, a területi kamara alapszabálya vagy a Magyar Ügyvédi Kamara szabályzatának megsértésére hivatkozással – a területi elnökséghez fellebbezhet az, akinek az jogát vagy jogos érdekét közvetlenül érinti.

(3) A területi kamara elnöke nem egyedi ügyben hozott határozatai a tagok számára nyilvánosak.

76. A regionális fegyelmi bizottság

169. § (1) A területi kamarák a fegyelmi jogkör gyakorlására regionális fegyelmi bizottságot hoznak létre, amely elnökét tagjai közül maga választja meg. A regionális fegyelmi bizottság és az országos fegyelmi bizottság választásának rendjét a Magyar Ügyvédi Kamara szabályzatban állapítja meg.

(2) A regionális fegyelmi bizottságot a területi kamarák taglétszámával arányosan kell felállítani.

(3) A regionális fegyelmi bizottságban a választás kiírásának napján fennálló létszámarányuknak megfelelő számú,

a) legalább egy, legfeljebb három tag kamarai jogtanácsos,

b) legalább egy, legfeljebb három tag alkalmazott ügyvéd.

(4) A regionális fegyelmi bizottság működési területét a Magyar Ügyvédi Kamara szabályzatban állapítja meg azzal, hogy a működési területüket a területi ügyvédi kamarák illetékességéhez igazodóan kell meghatározni. A regionális fegyelmi bizottság működési területe akkor eshet egyetlen területi kamara illetékességi területére, ha a területi kamarának legalább ezer tagja van.

(5) A regionális fegyelmi bizottság fenntartása az illetékességi területén működő területi kamarákat közösen terheli.

(6) A regionális fegyelmi bizottság elnevezésében utalni kell a működési helyére.

XXV. FEJEZET

KAMARAI HATÓSÁGI ÜGYEK

170. § (1) Az ügyvédi kamara közigazgatási hatóságként jár el a következő kamarai hatósági ügyekben:

a) felvétel a területi kamarába,

b) a kamarai tagság megszüntetése,

c) a kamarai formaváltás,

d) a kamarai tagság megszűnésének megállapítása,

e) az ügyvédi kamarai nyilvántartás vezetése,

f) az ügyvédi irodák nyilvántartásának a vezetése,

g) az ügyvédi tevékenység gyakorlásának a fegyelmi eljáráson kívüli felfüggesztése, valamint annak a megszüntetése,

h) az ügyvédi tevékenység szüneteltetésének és szüneteltetése meghosszabbításának az engedélyezése,

i) az ügyvédjelölt foglalkoztatására, valamint az irodagondnoki tevékenység folytatására való jogosultság nyilvántartása,

j) az irodagondnok kijelölése és kijelölésének megszüntetése,

k) az átjegyzés,

l) hatósági bizonyítvány kiadása,

m) az arcképes igazolvány kiadása és visszavonása, valamint

n) az ügyvédi tevékenység, valamint az ügyvédasszisztensi tevékenység hatósági ellenőrzése.

(2) A Magyar Ügyvédi Kamara szabályzatában

a) kamarai hatósági ügynek nem minősülő kamarai eljárásokban is elrendelheti a közigazgatási hatósági eljárásokra vonatkozó egyes szabályok alkalmazását, valamint

b) bármely ügyben lehetővé teheti az Eüsztv. szerinti elektronikus kapcsolattartás szabályainak alkalmazását, valamint kötelezővé teheti az elektronikus kapcsolattartást.

77. Hatáskör és illetékesség

171. § (1) Kamarai hatósági ügyben első fokon – ha e törvény eltérően nem rendelkezik – a területi kamara elnöke jár el.

(2) A kamarai tagfelvételi, a tagság megszüntetése iránti, a változásbejegyzési eljárás kivételével a nyilvántartásba vételi, nyilvántartásból való törlési, kamarai formaváltási eljárásban első fokon a területi kamara elnöksége jár el. Az e bekezdés szerinti eljárásban az önállóan nem fellebbezhető végzéseket a területi kamara elnöke is meghozhatja.

(3) A 186. § (6) bekezdésben meghatározott hatósági ellenőrzést a területi kamara elnöksége által kijelölt vizsgálóbiztos folytatja le.

(4) A területi kamara hatósági határozata ellen fellebbezésnek van helye. Kamarai hatósági ügyben másodfokon a Magyar Ügyvédi Kamara elnöksége jár el.

172. § (1) A területi kamara illetékességi területe azonos a működési területével.

(2) Kamarai hatósági ügyben a területi kamarák közül az jár el,

a) amelynek a kérelmező a tagjává kíván válni, illetve amelynél a nyilvántartásba vételét kéri, vagy

b) amelynek az ügyfél a tagja, illetve amely nyilvántartásba vette.

(3) Az ügyvédi és ügyvédasszisztensi tevékenységet az a területi kamara is jogosult ellenőrizni, amelynek a területén az ügyvédi, ügyvédasszisztensi tevékenység gyakorlója vagy munkáltatója fiókirodával rendelkezik. A hatósági ellenőrzés megindításáról értesíteni kell azt a területi kamarát, amelynek az ellenőrzött a tagja, illetve amely az ellenőrzöttet ügyvédi kamarai nyilvántartásba vette.

(4) A kamarai jogtanácsos ügyvédi tevékenységét az a területi kamara is jogosult ellenőrizni, amelynek a területén bármely munkáltatójának a székhelye, vagy az a telephelye, fióktelepe található, ahol a kamarai jogtanácsost foglalkoztatja. A hatósági ellenőrzés megindításáról értesíteni kell azt a területi kamarát, amelynek az ellenőrzött a tagja.

78. Az általános közigazgatási rendtartás szabályainak alkalmazása

173. § (1) Kamarai hatósági ügyben – a Magyar Ügyvédi Kamara szabályzatában meghatározott kivétellel – kötelező az elektronikus ügyintézés. Az ügyvédi kamara az elektronikus ügyintézéshez elektronikus űrlapot rendszeresíthet, amelynek alkalmazása kötelező.

(2) Kamarai hatósági ügyben keletkezett, ügyvédi titkot tartalmazó iratba a titoktartásra kötelezetten és a titok felett rendelkezésre jogosulton kívüli személy csak akkor tekinthet be, ha ahhoz a titok felett rendelkezésre jogosult hozzájárult.

(3) Kamarai hatósági ügyben

a) a kérelem a kormányablaknál nem terjeszthető elő,

b) a területi elnökség hatáskörébe tartozó ügyben nincs helye sommás eljárásnak,

c) a függő hatályú döntésben a hatóság nem rendelkezik arról, hogy a kérelmezett jog gyakorlása az ügyfelet megilleti, valamint

d) meghatározott cselekmény végrehajtása tekintetében a végrehajtást foganatosító szerv az elsőfokú határozatot hozó ügyvédi kamara.

(4) Az ügyvédi kamara a kamarai hatósági eljárást akkor is felfüggesztheti, ha az ügy érdemi eldöntése olyan kérdés előzetes elbírálásától függ, amely más szerv hatáskörébe tartozik, vagy az eljáró ügyvédi kamarának az adott üggyel szorosan összefüggő más hatósági döntése nélkül megalapozottan nem dönthető el.

(5) Nem kérhető a kérelmezőtől olyan adat, amely köztudomású, vagy amelyről az ügyvédi kamarának hivatalos tudomása van.

(6) Kamarai hatósági ügyben az ügyintézési határidő harminc nap.

(7) Ha kamara az ügyintézési határidőn belül nem hoz határozatot, a kérelmezőt nem illeti meg a kérelmezett tevékenység megkezdésének, illetve folytatásának joga.

174. § A kérelemre induló kamarai hatósági eljárásokért az eljáró ügyvédi kamara részére a miniszter által rendeletben megállapított igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.

79. Ügyvédi kamarai nyilvántartásba vétel

175. § (1) Az ügyvédi kamarai nyilvántartásba vétel iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg a kérelmező

a) nyilatkozik arról, hogy vele szemben összeférhetetlenségi ok nem áll fenn,

b) igazolja a nyilvántartásba vétel egyéb feltételeinek a fennállását, valamint

c) az ügyvédi kamarai nyilvántartásban nyilvántartandó adatait közli az eljáró ügyvédi kamarával.

(2) Ha az ügyvédi kamarai nyilvántartásba vétel iránti kérelem benyújtásával a kérelmező nem igazolja

a) a jogi végzettségét, azt az ügyvédi kamara a felsőoktatási információs rendszer oklevél-nyilvántartásából,

b) hatósági bizonyítvánnyal a 22. § (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti kizáró ok fennállásának a hiányát, vagy azt, hogy ellene közvádra üldözendő szándékos bűncselekmény elkövetése miatt nem indult eljárás, azt az ügyvédi kamara a bűnügyi nyilvántartó rendszerből,

c) a 22. § (1) bekezdés e) pontja szerinti kizáró ok fennállásának a hiányát, azt az eljáró kamara a területi kamarák, illetve a törvényszék által vezetett nyilvántartásokból

való adatigénylés útján ellenőrzi.

(3) A (2) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott adatigénylés kizárólag azon adatra irányulhat, hogy az ott meghatározott körülmény fennáll-e.

(4) Ha a kérelmező más területi kamara működési területén fiókirodát kíván fenntartani, az eljáró területi kamara, abban a kérdésben, hogy a fiókiroda megfelel-e az e törvényben, valamint a kamarai szabályzatban meghatározott feltételeknek, a fiókiroda címe szerint illetékes területi kamarát szakhatóságként keresi meg.

(5) A kamara az eljárást a büntetőeljárás jogerős befejezéséig felfüggeszti, ha a kérelmező ellen – közvádra üldözendő – szándékos bűncselekmény elkövetése miatt indult büntetőeljárás.

80. Az európai közösségi jogász és az alkalmazott európai közösségi jogász nyilvántartásba-vételi eljárásának sajátos szabályai

176. § (1) A Magyar Ügyvédi Kamara az ügyvédi tevékenységet Magyarországon eseti jelleggel folytató európai közösségi jogász bejelentésben szereplő adatait egyéves időtartamra hivatalból nyilvántartásba veszi.

(2) Az ügyvédi tevékenységet Magyarországon nyilvántartásba vétel mellett folytató európai közösségi jogász ügyvédi kamarai nyilvántartásba vétele iránti kérelmet

a) állandó jellegű ügyvédi tevékenység esetén az ügyvédi tevékenység folytatása céljából létrehozott irodájának helye,

b) eseti jellegű ügyvédi tevékenység esetén az együttműködési szerződést megkötő ügyvéd vagy ügyvédi irodája székhelye, ilyen szerződés hiányában a szolgáltatás nyújtás helye,

szerint illetékes területi kamaránál kell előterjeszteni.

(3) Az alkalmazott európai közösségi jogász ügyvédi kamarai nyilvántartásba vétele iránti kérelmet munkáltatója irodájának címe szerint illetékes területi kamaránál kell előterjeszteni.

(4) Az európai közösségi jogász és az alkalmazott európai közösségi jogász ügyvédi kamarai nyilvántartásba-vételi kérelméhez csatolni kell

a) a kérelmező saját EGT-államának ügyvédi nyilvántartást vezető szervezete által három hónapnál nem régebben kiállított azon okirat hiteles magyar fordítását, amely igazolja, hogy a kérelmező az adott EGT-államban ügyvédi tevékenység folytatására jogosult, valamint

b) az azt igazoló okiratot, hogy az ügyvédi tevékenységével okozott károk megtérítésének, illetve sérelemdíj megfizetésének a fedezetét biztosító felelősségbiztosítása Magyarországon érvényesíthető, vagy a kérelmező ennek ellenőrzéséhez szükséges hozzájárulását.

(5) Az európai közösségi jogász és az alkalmazott európai közösségi jogász ügyvédi kamarai nyilvántartásba-vételi kérelmében fel kell tüntetni a kérelmező saját EGT-államában működő ügyvédi társulás adatait, ha a kérelmező ilyen társulás tagja.

(6) Az európai közösségi jogász és az alkalmazott európai közösségi jogász ügyvédi kamarai nyilvántartásba vételéről a kamara értesíti a kérelmező saját EGT-államának ügyvédi nyilvántartást vezető szervezetet.

81. Törlés a kamarai nyilvántartásból

177. § (1) Törölni kell az ügyvédi kamarai nyilvántartásból azt,

a) aki ezt kéri,

b) akivel szemben kizárás fegyelmi büntetést szabtak ki,

c) akit átjegyzés folytán másik területi kamara ügyvédi kamarai nyilvántartásba felvett, vagy aki formaváltás folytán területi kamara tagjává vált,

d) aki meghalt,

e) aki az ügyvédi kamarai nyilvántartásba vétel követelményeinek nem felel meg,

f) aki az ügyvédi kamarai tagdíjfizetési vagy végrehajtható fegyelmi határozatból fakadó fizetési kötelezettségét felszólítás ellenére nem teljesítette,

g) aki a vele szemben fennálló összeférhetetlenséget felszólítás ellenére nem szüntette meg,

h) aki cselekvőképességet érintő gondnokság vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt áll, vagy azt az ügyvédasszisztenst, aki e tevékenysége ellátásához szükséges körben cselekvőképességét érintő gondnokság hatálya alatt áll,

i) aki az ügyvédi eskütételi kötelezettségének határidőben nem tett eleget,

j) aki a kamarai szabályzatban előírt továbbképzési kötelezettségének nem tett eleget.

(2) Az ügyvédi kamarai nyilvántartásból való törlésre az ezen alcímben nem szabályozott kérdésekben a kamarai tagság megszüntetésére vonatkozó rendelkezéseket alkalmazni kell.

178. § (1) Az európai közösségi jogászt és a külföldi jogi tanácsadót akkor is törölni kell az ügyvédi kamarai nyilvántartásból, ha

a) azt a látszatot kelti, hogy ügyvéd, vagy bármely olyan címet, nevet, kiegészítést, illetve leírást használ, amely alapján azt a látszatot kelti, hogy az ügyvédi cím használatára jogosult, vagy

b) az adószámát véglegesen törölték.

(2) Az alkalmazott európai közösségi jogászt akkor is törölni kell az ügyvédi kamarai nyilvántartásból, ha a munkaviszonya megszűnésének napját követő három hónapon belül nem létesített újabb, e törvénynek megfelelő alkalmazott európai közösségi jogászi munkaviszonyt.

(3) Az ügyvédjelöltet akkor is törölni kell az ügyvédi kamarai nyilvántartásból, ha a munkaviszonya megszűnésének napját követő három hónapon belül nem létesített újabb, e törvénynek megfelelő ügyvédjelölti munkaviszonyt.

(4) A jogi előadót akkor is törölni kell az ügyvédi kamarai nyilvántartásból, ha a munkaviszonya megszűnését követő három hónapon belül nem létesített újabb, e törvénynek megfelelő jogi előadói munkaviszonyt.

(5) Az ügyvédjelöltet és a jogi előadót a jogi szakvizsga letételének napját követő három hónap eltelte után is törölni kell a nyilvántartásból.

(6) Törölni kell a nyilvántartásból azt a külföldi jogi tanácsadót is,

a) akinek az e törvény szerinti együttműködési megállapodása megszűnt, vagy

b) aki, vagy akinek a külföldi irodája Magyarországon kereskedelmi képviseletet létesített.

(7) A területi kamara a külföldi jogi tanácsadó nyilvántartásból való törléséről szóló végleges határozatot megküldi az illetékes külföldi ügyvédi kamarának.

82. Az ügyvédi iroda törlése az ügyvédi kamarai nyilvántartásból

179. § (1) Az ügyvédi irodát a területi ügyvédi kamara

a) az ügyvédi iroda kérelemre történő jogutód nélküli megszűnése esetén az ügyvédi iroda zárómérlege fordulónapjával,

b) az ügyvédi iroda jogutóddal történő megszűnése esetén, a jogutódlást bejegyző határozat véglegessé válása napjával, de legkorábban a taggyűlési határozatban vagy határozatokban megjelölt nappal,

c) a 96. § (2) bekezdés c) pontja szerinti esetben az ügyvédi iroda utolsó tagja, illetve vagyoni tagja e tagságának megszűnése a napjával,

d) a 96. § (2) bekezdés d) pontja szerinti esetben az ügyvédi iroda törlését elrendelő határozat véglegessé válásának napjával,

e) felszámolási eljárás esetén az iroda jogutód nélküli megszüntetését elrendelő végzés Cégközlönyben való közzététele napjával,

f) az ügyvédi iroda adószámának törlése esetén az erről szóló határozat véglegessé válásának a napjával,

g) a 96. § (2) bekezdés g) pontja szerinti esetben az irodagondnok kijelölését követő három év leteltének a napjával

törli a nyilvántartásból.

(2) Az ügyvédi iroda az (1) bekezdés a), c) és d) pontja esetén azt követően szüntethető meg, hogy az állami adó- és vámhatóság, az ügyvédi iroda fekvése szerint illetékes önkormányzati adóhatóság, továbbá a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv nyilatkozott arról, hogy az ügyvédi iroda adóbevallási és a nyugdíjbiztosítási adatszolgáltatási kötelezettségeinek eleget tett, adótartozása, végleges határozatban megállapított adófizetési kötelezettsége és más adók módjára behajtandó közteherfizetési kötelezettsége nincs, az irodánál adóhatósági, vámhatósági eljárás nincs folyamatban és ellenőrzést, végrehajtást az állami adóhatóság, illetve a vámhatóság nem kezdeményez.

(3) A (2) bekezdés szerinti nyilatkozat megadásáról az ügyvédi kamara megkeresése alapján harminc napon belül kell dönteni, e határidő elmulasztása esetén az ügyvédi kamara az ügyvédi irodát törli a nyilvántartásból. A nyilatkozat beszerzéséig eltelt idő az ügyintézési határidőbe nem számít bele.

83. Az ügyvédi tevékenység gyakorlásának a felfüggesztése

180. § (1) A területi kamara elnöke az ügyvédi tevékenység gyakorlását azonnali hatállyal felfüggeszti, ha az ügyvédi tevékenység gyakorlójával szemben olyan szándékos bűncselekmény miatt emelnek vádat, amelynek a büntetési tétele ötévi szabadságvesztésnél súlyosabb.

(2) Ha a büntetőügyben eljáró bíróság megállapítja, hogy az ügyvédi tevékenység gyakorlása (1) bekezdés szerinti felfüggesztéséből fakadó egyéni érdeksérelem jelentősen meghaladja az ügyfelek jogainak, jogos érdekeinek vagy az ügyvédségbe vetett közbizalomnak az ügyvédi tevékenység folytatása esetén várható sérelmét vagy veszélyeztetését, erről a területi kamara elnökét tájékoztatja. A területi kamara elnöke az értesítés alapján a felfüggesztő végzést visszavonja, és a határozat visszavonásáról az értesítést küldő bíróságot tájékoztatja.

(3) A területi kamara elnöksége a kamarai tagság megszüntetése, illetve az ügyvédi kamarai nyilvántartásból való törlés iránti eljárás megindításával egyidejűleg vagy az eljárás folyamán az ügyvédi tevékenység gyakorlását azonnali hatállyal, legfeljebb hat hónapra felfüggesztheti, ha az ügyvédi tevékenység folytatását kizáró ok merül fel, és az ügyvédi tevékenység folytatása az ügyfelek jogai, jogos érdekei vagy az ügyvédségbe vetett közbizalom olyan mértékű sérelmével vagy veszélyeztetésével járna, amely meghaladja az ügyvédi tevékenység gyakorlása felfüggesztéséből fakadó egyéni érdeksérelmet. Az ügyvédi tevékenység gyakorlása felfüggesztése a hatálya alatt egy alkalommal hat hónappal meghosszabbítható.

(4) Az ügyvédi tevékenység gyakorlása felfüggesztése elleni fellebbezésnek a határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya.

(5) Haladéktalanul meg kell szüntetni az ügyvédi tevékenység gyakorlásának a felfüggesztését, ha az elrendelésének oka megszűnt.

(6) A felfüggesztés tartama alatt az ügyvédi tevékenység gyakorlójával szemben folytatott eljárásbeli jogok és kötelezettségek kivételével az ügyvédi kamarai tagságból, illetve az ügyvédi kamarai nyilvántartásba vételből fakadó jogok és kötelezettségek szünetelnek.

84. Kamarai formaváltás

181. § Ha a területi kamara tagja vagy az ügyvédi kamarai nyilvántartásba vett ügyvédi tevékenységet gyakorló más személy az ügyvédi tevékenységet más formában kívánja folytatni, a kamarai formaváltás iránti kérelmet a területi kamarába történő felvétel, illetve a kamarai nyilvántartásba vétel szabályai szerint kell elbírálni. A kamarai formaváltási eljárás a kamara tagja számára díjmentes.

85. Változásbejelentés, változások átvezetése és átjegyzés

182. § (1) Az ügyvédi tevékenység gyakorlójának az ügyvédi kamarai nyilvántartásban szereplő adataiban bekövetkezett változást a változás bekövetkezésétől számított harminc napon belül be kell jelentenie annak az ügyvédi kamarának, amelyik nyilvántartásba vette, és kérnie kell azok átvezetését az ügyvédi kamarai nyilvántartásban.

(2) A változásbejegyzési kérelem előterjesztésével a változásbejegyzés feltételeinek a fennállását igazolni kell.

(3) Az ügyvédi tevékenység gyakorlója munkaviszonyának a megszűnését a munkáltató, az ügyvédasszisztens munkaviszonyának a megszűnését az ügyvédasszisztens, a helyettesítésre kötött megállapodás megszűnését a helyettesítő ügyvéd is bejelentheti, és kérheti a változás átvezetését a nyilvántartásban.

(4) Az ügyvédi irodának az alapító okirat módosításáról rendelkező taggyűlési határozatot, az iroda jogutódlással történő megszűnése esetén az új iroda vagy irodák alapító okiratát vagy alapító okiratait a taggyűlés döntését követő harminc napon belül, a változások bejelentésével együtt kell benyújtania az ügyvédi kamarához, és kérnie kell azok átvezetését az ügyvédi kamarai nyilvántartásban.

(5) Az ügyvédi kamara a változásbejegyzési kérelmet elutasítja, ha a kérelemben foglalt változás, annak bejegyzése vagy az alapjául szolgáló okirat jogszabályba vagy kamarai szabályzatba ütközik.

(6) Ha az ügyvédi tevékenység gyakorlója új fiókirodát kíván működtetni vagy meglévő fiókirodáját meg kívánja szüntetni, a kérelmet a fiókiroda címe szerint illetékes területi kamaránál kell előterjeszteni.

(7) Ha a területi kamara megállapítja, hogy a működési területén működő fiókiroda nem felel meg az e törvényben vagy kamarai szabályzatban meghatározott feltételeknek, a fiókirodát törli az ügyvédi kamarai nyilvántartásból.

183. § (1) Az ügyvédi, illetve ügyvédasszisztensi tevékenység másik területi kamara illetékességi területére való áthelyezéséhez az átjegyzés iránti kérelmet a kérelmező irodájának, ennek hiányában a munkáltatójának a kérelem benyújtása időpontjában nyilvántartott címe szerinti területi kamaránál kell előterjeszteni.

(2) Ügyvédi iroda átjegyzésének feltétele, hogy az ügyvédi iroda új irodája címe szerinti területi kamarában legyen bejegyzett vagy nyilvántartásba vett tagja, vagy valamely tagja kérje az átjegyzését az ügyvédi iroda új irodája címe szerinti területi kamarába.

(3) Az átjegyzés iránti kérelmet a korábbi iroda szerinti területi kamara az iratokkal együtt továbbítja a kérelem szerinti területi kamarához, amely a kérelem tárgyában meghozott döntését közli a korábbi iroda szerinti területi kamarával is.

(4) Az átjegyzési kérelemnek helyt adó határozat véglegessé válásával az elsőfokú határozatot hozó területi kamara gondoskodik az ügyvédi tevékenység gyakorlójának az ügyvédi kamarai nyilvántartásba vételéről.

86. Az arcképes igazolvány kiadása és visszavonása

184. § (1) A területi kamara az ügyvédi kamara tagja, az ügyvédi tevékenységet Magyarországon állandó jelleggel folytató európai közösségi jogász, alkalmazott európai közösségi jogász, az ügyvédjelölt, a jogi előadó, valamint a külföldi jogi tanácsadó részére a területi kamarába való felvételekor, vagy ügyvédi kamarai nyilvántartásba vételekor hivatalból arcképes igazolványt ad ki.

(2) A területi kamara az arcképes igazolványt visszavonja, ha

a) a kamarai tag tagsági jogviszonya megszűnt, valamint

b) az európai közösségi jogászt, az alkalmazott európai közösségi jogászt, a külföldi jogi tanácsadót, az ügyvédjelöltet, illetve a jogi előadót törli az ügyvédi kamarai nyilvántartásból.