Időállapot: közlönyállapot (2018.XII.15.)

2018. évi XCIX. törvény - az energetikai tárgyú törvények, valamint egyes klímapolitikai és adózási tárgyú törvények módosításáról 2/2. oldal

„3. a csatlakozóvezeték és a felhasználói berendezés, valamint a telephelyi vezeték létesítésének, üzembe helyezésének, üzemeltetésének és megszüntetésének műszaki biztonsági követelményeit, feltételeit, a műszaki biztonsági dokumentáció tartalmát,”

87. § A Get. 133/A. § 11. és 12. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Felhatalmazást kap a Hivatal elnöke, hogy rendeletben állapítsa meg)

„11. az e törvény szerint rendszeres adatszolgáltatásra kötelezettek által szolgáltatandó adatok körét, az adatszolgáltatás teljesítésének módjára és esedékességére vonatkozó követelményeket, az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése alól adható mentesség részletes szabályait, valamint a rendkívüli adatszolgáltatásra kötelezettek körét és a rendkívüli adatszolgáltatással kapcsolatos rendelkezéseket,

12. az elosztóhálózat-használati szerződés és az egyetemes szolgáltatási szerződés felek általi megszegése megállapításának ellenőrzési, szakértői vizsgálati és dokumentálási szabályait, valamint a jogkövetkezmények mértékére és alkalmazására vonatkozó rendelkezéseket.”

88. § A Get. 141/A. § (14)-(15) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(14) Az (1)-(3) bekezdés szerinti szerződés 2020. szeptember 30-ig meghosszabbodik.

(14a) E törvénynek az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény és a közigazgatási perrendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2017. évi L. törvénnyel (a továbbiakban: Ákr.-Kp. Módtv.) megállapított rendelkezéseit az Ákr.-Kp. Módtv. hatálybalépését követően indult és a megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

(15) A hatósági ár vonatkozásában a szerződésben a szerződéses árak felülvizsgálatára vagy módosítására irányadó rendelkezések nem alkalmazhatók.”

89. § A Get. a következő 141/C. §-sal egészül ki:

„141/C. § Az egyetemes szolgáltató köteles nyilvántartásaiban, rendszerhasználati szerződéseiben az egyetemes szolgáltatás keretében földgázt vételező felhasználók ellátásához szükséges földgázmennyiséget elkülönítetten nyilvántartani és kezelni.”

90. § (1) A Get. XVIII. fejezete a következő 146/O. §-sal egészül ki:

„146/O. § (1) A Hivatal az egyetemes szolgáltatás vonatkozásában a 104/A. § (2) bekezdés szerinti árszabályozási cikluson belül 2018. évben rendkívüli költség-felülvizsgálatot végezhet, amelynek eredményét 2019. január 1-jétől figyelembe kell venni a hatósági árak megállapítása során. A Hivatal a rendkívüli költség-felülvizsgálat eredményét a soron következő árszabályozási ciklust megelőző költség-felülvizsgálat során felhasználhatja.

(2) A Hivatal a honlapján az (1) bekezdés szerinti költség-felülvizsgálatra vonatkozó, az érintett engedélyesekkel egyeztetett módszertani útmutatót tesz közzé.

(3) E törvénynek az energetikai tárgyú törvények, valamint egyes klímapolitikai és adózási tárgyú törvények módosításáról szóló 2018. évi XCIX. törvénnyel (a továbbiakban: Mód. 8. törvény) megállapított 10. § (2) bekezdésében meghatározott tanúsítványt első alkalommal 2019. július 1-jéig kell a Hivatal számára benyújtani.”

(2) A Get. 146/O. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) E törvénynek a Mód. 8. törvénnyel megállapított 129. § (1) és (1b) bekezdését első alkalommal a 2019. évi felügyeleti díjbevallás során - a 2018. évi árbevételre vonatkozóan - kell alkalmazni.”

91. § (1) A Get. 159. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Ez a törvény a földgázellátás biztonságának megőrzését szolgáló intézkedésekről és a 994/2010/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. október 25-i 2017/1938/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.”

(2) A Get. 159. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Ez a törvény a tagállamok és harmadik országok által kötött kormányközi energiaügyi megállapodásokra és nem kötelező erejű jogi eszközökre vonatkozó információcsere-mechanizmus létrehozásáról és a 994/2012/EU határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. április 5-i 2017/684/EU európai parlamenti és tanácsi határozat végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.”

92. § A Get.

1. 16. § (3) bekezdés a) pontjában a „cseréjét,” szövegrész helyébe a „cseréjét vagy leszerelését,” szöveg,

2. 16. § (4) bekezdés a) pontjában a „cseréjének,” szövegrész helyébe a „cseréjének vagy leszerelésének,” szöveg,

3. 28/A. § (6) bekezdésében a „két év alatt” szövegrész helyébe a „három év alatt” szöveg,

4. 29. § (6) bekezdésében az „az azt követő munkanapon” szövegrész helyébe a „24 órán belül” szöveg,

5. 48. § (4) bekezdésében a „számviteli törvény szerinti” szövegrész helyébe az „Sztv. szerinti” szöveg,

6. 64. §-át megelőző alcím címében a „lakossági fogyasztókkal” szövegrész helyébe a „felhasználókkal” szöveg,

7. 64. § (3a) bekezdés b) pontjában az „alkalmazásának” szövegrész helyébe az „alkalmazásának és érvényesítésének” szöveg,

8. 91/A. § (9) bekezdésében a „gáznapon belüli” szövegrész helyébe a „, a gáznap előtt a gáznapra vonatkozó és a gáznapon belüli” szöveg,

9. 96. § (7) bekezdésében a „Hivatalt írásban tájékoztatni” szövegrész helyébe a „Hivatalt elektronikus úton tájékoztatni” szöveg,

10. 100/A. § (2) bekezdés b) pont ba) alpontjában a „10 m3/óra feletti” szövegrész helyébe a „10 m3/óra és az a feletti” szöveg,

11. 103. § (3) bekezdésében az „az egyetemes szolgáltatás keretében földgázt vételező felhasználók” szövegrész helyébe az „az egyetemes szolgáltatás keretében földgázt vételező felhasználók ellátásához szükséges mennyiség mértékéig a hazai termelésű földgáz árát” szöveg,

12. 104/A. § (3) bekezdésében a „külön díj esetében” szövegrész helyébe a „külön díj ellenében” szöveg,

13. 109/A. §-ban az „a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény” szövegrész helyébe az „a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao. tv.)” szöveg,

14. 120. § (1) bekezdésében a „mérlegben és az eredmény kimutatásban” szövegrész helyébe a „mérlegben és az eredménykimutatásban - a szétválasztott mérleg és az eredménykimutatás soraihoz fűzött magyarázattal együtt -” szöveg,

15. 120. § (8) bekezdésében a „számviteli beszámolóját” szövegrész helyébe az „éves beszámolóját” szöveg,

16. 123. § (6) bekezdésében az „a szolgáltatás minőségének meghatározására vonatkozó szabályozást veszélyeztetheti” szövegrész helyébe az „a szolgáltatás minőségének meghatározására vonatkozó szabályozást vagy a legkisebb költség elvének érvényesülését veszélyeztetheti” szöveg,

17. 127. § b) pontjában a „kapacitáslekötési platform szabályzatát” szövegrész helyébe a „kapacitáslekötési platform szabályzatát, a belső kiválasztási szabályzatot,” szöveg,

18. 127. § e) pontjában az „Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatban,” szövegrész helyébe az „Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatban, a kereskedési platform szabályzatban, a kapacitáslekötési platform szabályzatban, a szervezett földgázpiaci szabályzatban,” szöveg,

19. 130/A. § (1) bekezdésében a „harmadik országgal” szövegrész helyébe a „harmadik országgal vagy nemzetközi szervezettel” szöveg,

20. 132. § 33. pontjában az „a korlátozásra vonatkozó” szövegrész helyébe az „a földgázellátás biztonságának megőrzését szolgáló, valamint a korlátozásra vonatkozó” szöveg,

21. 141/I. § (9) és (11) bekezdésében és 141/J. § (10) bekezdésében a „2019.” szövegrész helyébe a „2020.” szöveg,

22. 141/E. §-ban a „Ha az egyetemes szolgáltató, illetve a 141/C. § (2) bekezdése szerinti földgázkereskedő a 141-141/C. §” szövegrész helyébe a „Ha az egyetemes szolgáltató a 141-141/B. §” szöveg

lép.

93. § Hatályát veszti a Get.

a) 36. § (2) bekezdés a) pontja,

b) 71. § (6) bekezdésében az „A szállítási rendszerüzemeltető megszakítható kapacitást csak abban az esetben ajánlhat fel, amennyiben az adott betáplálási-kiadási ponton a nem megszakítható kapacitás kapacitástermékenként a Hivatal elnökének rendeletében meghatározott mértékben lekötésre került.” szövegrész,

c) 120. § (7) és (8) bekezdése,

d) 124/B. § (1) bekezdése,

e) 129. § (3) bekezdése,

f) 132. § 52. pontjában az „és a 141/C. § alapján felajánlott földgázforrás felhasználása” szövegrész,

g) 141. § (7) bekezdésében az „, a 141/C. §” szövegrész,

h) 141/B. § (13) bekezdésében a „, valamint a 141/C. § (2) bekezdés szerinti földgázkereskedő által ellátott, egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók ellátása céljára” szövegrész,

i) 145/A. §-a,

j) 146/E. §-a.

8. A távhőszolgáltatás versenyképesebbé tételéről szóló 2008. évi LXVII. törvény módosítása

94. § (1) A távhőszolgáltatás versenyképesebbé tételéről szóló 2008. évi LXVII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 6. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Növelő tételek:)

b) a visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás, véglegesen átadott pénzeszköz, a térítés nélkül átadott eszköz könyv szerinti értéke, az ellenérték nélkül átvállalt kötelezettség az adóévi adózás előtti eredmény terhére elszámolt összege, az adóévben térítés nélkül nyújtott szolgáltatás bekerülési értéke, valamint e juttatásokkal kapcsolatban ráfordításként elszámolt általános forgalmi adó, ide nem értve az állam vagy a helyi önkormányzat részére történő, törvényben meghatározott kötelezettségen alapuló juttatást, valamint az egyetemes szolgáltatást igénybe vevő lakossági földgázfogyasztók részére biztosított téli rezsicsökkentésről szóló kormányrendelet alapján véglegesen átadott pénzeszköz összegét.”

(2) A Tvt. 6. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Növelő tételek:)

b) a visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás, véglegesen átadott pénzeszköz, a térítés nélkül átadott eszköz könyv szerinti értéke, az ellenérték nélkül átvállalt kötelezettség az adóévi adózás előtti eredmény terhére elszámolt összege, az adóévben térítés nélkül nyújtott szolgáltatás bekerülési értéke, valamint e juttatásokkal kapcsolatban ráfordításként elszámolt általános forgalmi adó, ide nem értve az állam vagy a helyi önkormányzat részére történő, törvényben meghatározott kötelezettségen alapuló juttatást, a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 142. § (6) bekezdése szerinti kiegyenlítő fizetést az erre kötelezett elosztónál, valamint az egyetemes szolgáltatást igénybe vevő lakossági földgázfogyasztók részére biztosított téli rezsicsökkentésről szóló kormányrendelet alapján véglegesen átadott pénzeszköz összegét.”

(3) A Tvt. 6. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Csökkentő tételek:)

b) az adózás előtti eredmény javára elszámolt visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás, véglegesen átvett pénzeszköz, a térítés nélkül átvett eszköz bekerülési értéke, az ellenérték nélkül átvállalt tartozásnak az adóévi adózás előtti eredmény javára elszámolt összege, az adóévben térítés nélkül kapott szolgáltatás bekerülési értéke, ide nem értve a helyi önkormányzat által adott, törvényben meghatározott kötelezettségen alapuló juttatást és a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 142. § (6) bekezdése szerinti kiegyenlítő fizetést az erre jogosult elosztónál,”

95. § A Tvt. 18. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:

„(10) E törvénynek az energetikai tárgyú törvények, valamint egyes klímapolitikai és adózási tárgyú törvények módosításáról szóló 2018. évi XCIX. törvénnyel megállapított 6. § (2) bekezdés b) pontját az egyetemes szolgáltatást igénybe vevő lakossági földgázfogyasztók részére biztosított téli rezsicsökkentésről szóló kormányrendelet alapján véglegesen átadott pénzeszközre vonatkozóan első alkalommal a 2018. évi adókötelezettség megállapításakor kell alkalmazni.”

9. Az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény módosítása

96. § Az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény (a továbbiakban: Ügkr. tv.) a következő 15/A. §-sal egészül ki:

„15/A. § (1) A létesítményeknek 2021-2025 között évente térítésmentesen kiosztható kibocsátásiegység-mennyiséget a II. Nemzeti Végrehajtási Intézkedés tartalmazza. Az üzemeltető a II. Nemzeti Végrehajtási Intézkedés alapjául szolgáló adatszolgáltatását akkreditált hitelesítő által hitelesítetten, a miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzétett módon, határidőben készíti el és nyújtja be a miniszter részére.

(2) A II. Nemzeti Végrehajtási Intézkedést és a 2021-2025 közötti időszakra vonatkozó nemzeti kiosztási táblát a miniszter az üzemeltető által benyújtott adatszolgáltatás ellenőrzését követően készíti el és nyújtja be 2019. szeptember 30-ig az Európai Bizottságnak jóváhagyásra. A II. Nemzeti Végrehajtási Intézkedés közzétételéről az Európai Bizottság jóváhagyását követően a miniszter gondoskodik. Az Európai Bizottság által jóváhagyott 2021-2025 közötti időszakra vonatkozó nemzeti kiosztási tábla alapján a miniszter ezen időszakra vonatkozóan minden év február 28-ig a jegyzékkezelő útján gondoskodik a kibocsátási egységeknek az üzemeltetők forgalmi jegyzékben vezetett számláin történő jóváírásáról.”

97. § Az Ügkr. tv. 12. alcíme a következő 31/A. §-sal egészül ki:

„31/A. § (1) A hatóság ellenőrzésre jogosult alkalmazottja (a továbbiakban: ellenőr) az ellenőrzés során a létesítményt üzemeltető képviselőjének jelenlétében az ellenőrzés alá vont létesítmény tekintetében

a) átvizsgálhatja az ellenőrzés alá vont létesítmény nyomonkövetési tervében, kibocsátási engedélyében, valamint a kibocsátási jelentésében található adatok és információk valóságtartalmát a tevékenység végzésének a helyszínén,

b) felhívhatja az e törvény hatálya alá tartozó üvegházhatású gázokkal kapcsolatos tevékenységben a résztvevőket személyazonosságuk igazolására,

c) a helyszínről, a szemletárgyról, folyamatokról fénykép vagy kép- és hangfelvétel készítésére jogosult.

(2) Az ellenőrzés során a hatóság közreműködő személyt vehet igénybe. A hatóság a közreműködő személlyel megbízási szerződést köt, amely alapján a közreműködő személy megbízási díjra jogosult. A közreműködő személyre az ügyintézőre vonatkozó kizárási szabályokat kell alkalmazni. A közreműködő személy részére a közreműködést igénybe vevő hatóság megbízólevelet állít ki.

(3) A megbízólevél az erre utaló megnevezés mellett a következőket tartalmazza:

a) a közreműködő személy nevét, személyazonosító igazolványának vagy más személyazonosításra alkalmas igazolványának számát,

b) az ellenőrzésre vonatkozó jogszabályi vagy egyéb felhatalmazásra történő hivatkozást,

c) a megbízólevél érvényességi idejét,

d) a kiállítás keltét,

e) a kiállításra jogosult aláírását, bélyegzőlenyomatát.

(4) A közreműködő személy a megbízólevél birtokában az ellenőrzési tevékenységben kizárólag az ellenőr jelenlétében vehet részt.”

98. § Az Ügkr. tv. 38. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Az ESD-egységek értékesítéséből származó bevételt az üvegházhatású gázok hazai kibocsátásának csökkentését célzó tevékenységek, intézkedések támogatására és az energiahatékonyságról, a 2009/125/EK és a 2010/30/EU irányelv módosításáról, valamint a 2004/8/EK és a 2006/32/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 2012/27/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvi célok hazai elérésére kell fordítani.

(5a) A miniszter az ESD-egységek értékesítéséből származó bevételek felhasználásáról a Zöld Beruházási Rendszer keretében gondoskodik.”

99. § Az Ügkr. tv. 39. § (1) bekezdése a következő u) és v) ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy)

u) az állam tulajdonában lévő ESD-egységek értékesítésére vonatkozó részletes szabályokat,

v) az állam tulajdonában lévő ESD-egységekkel és az abból származó bevételekkel való gazdálkodás részletes szabályait”

(rendeletben állapítsa meg.)

100. § Az Ügkr. tv.

a) 5. § (3a) bekezdésében az „A korábbi üzemeltető köteles” szövegrész helyébe az „A létesítmény üzemeltetője személyének változása esetén, a korábbi üzemeltető köteles” szöveg,

b) 7. § (1) bekezdésében a „jóváhagyja” szövegrész helyébe a „jóváhagyja és a kibocsátási engedélyt kiadja” szöveg,

c) 7. § (2) bekezdésében a „javaslatát” szövegrész helyébe a „javaslatát és kéri a kibocsátási engedélye módosítását” szöveg,

d) 8. § (2) bekezdésében a „módosítására” szövegrész helyébe a „módosítására és a kibocsátási engedély módosítására irányuló kérelem benyújtására” szöveg,

e) 32. § (1) bekezdésében a „kötelezettségének” szövegrész helyébe a „kötelezettségének, a hatóság döntésében foglaltaknak” szöveg

lép.

101. § Hatályát veszti az Ügkr. tv. 5. § (3) bekezdése.

10. A behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről szóló 2013. évi XXIII. törvény módosítása

102. § A behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről szóló 2013. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Kt.) 23. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„23. § A közgyűlés döntésének meghozatala során a Szövetség tagjai között összesen 100 szavazat kerül felosztásra, amelyből mindkét szekciót 50-50 szavazat illeti meg. A szavazatok egy szekción belül a tagok között olyan arányban kerülnek felosztásra, amilyen arányban az adott szekción belül a közgyűlés időpontját megelőző második naptári hónaptól visszaszámított 12 naptári hónapban esedékes nettó tagi hozzájárulást megfizették.”

103. § A Kt. 44. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„44. § (1) A NAV a rendelkezésére álló adatok alapján havonta elektronikus úton tájékoztatást ad a tagok által szabad forgalomba bocsátott, kitárolt, behozott, feladott, beszerzett, felhasznált, hajók és légi járművek üzemanyagtartályba betöltött, kivitt, szabad forgalomból visszavont - a törvény hatálya alá tartozó termékkör vonatkozásában - kőolajtermékek mennyiségéről.

(2) A Szövetség megkeresésére a NAV, a MEKH és a Központi Statisztikai Hivatal a rendelkezésre álló adatok alapján tájékoztatást ad

a) a biztonsági készlet mértékének meghatározásához,

b) a tagi hozzájárulás befizetésének, visszaigénylésének ellenőrzéséhez,

c) a Szövetség adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítéséhez

az e törvény, valamint az Fbkt. hatálya alá tartozó termékkör vonatkozásában, a tagi hozzájárulás köteles termékek és a kőolaj mennyiségéről.

(3) A Központi Statisztikai Hivatal adatszolgáltatása nem terjedhet ki a hivatalos statisztikáról szóló törvény szerinti egyedi adatokra.

(4) A Szövetség az ellenőrzési tevékenysége során szerzett adatokat a NAV és a MEKH megkeresésére rendelkezésükre bocsátja.”

104. § A Kt. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

105. § A Kt.

a) 17. § (1) bekezdésében a „jóváhagyott alapszabály” szövegrész helyébe a „közzétett alapszabály” szöveg,

b) 31. § b) pontjában a „költségvetésének, és annak végrehajtásáról szóló” szövegrész helyébe a „költségvetési tervét, valamint az éves” szöveg,

c) 31. § d) pontjában a „költségvetését és annak végrehajtásáról szóló” szövegrész helyébe a „költségvetését, valamint az éves” szöveg,

d) 33. § (6) bekezdésében a „mértékét a miniszter a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben közzéteszi.” szövegrész helyébe a „mértékéről a Szövetség a minisztert tájékoztatja.” szöveg,

e) 40. § (2) bekezdés c) pontjában a „jövedéki termék előállításához” szövegrész helyébe a „jövedéki termék előállításához és minőség-ellenőrzés céljára” szöveg,

f) 41. § (1) bekezdés b) pontjában a „gazdasági célú” szövegrész helyébe a „nem magáncélú” szöveg,

g) 2. melléklet 3. pont b) alpontjában a „Büat.” szövegrész helyébe a „megújuló energia közlekedési célú felhasználásának előmozdításáról és a közlekedésben felhasznált energia üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentéséről szóló 2010. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Büat.)” szöveg

lép.

106. § Hatályát veszti a Kt.

a) 17. § (3) bekezdésében az „a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben és” szövegrész,

b) 17. § (4) bekezdésében a „Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben való” szövegrész,

c) 24. § (1) bekezdés d) pontja,

d) 39. § (2) bekezdésében az „- a felszólítás megtörténtének igazolása mellett -” szövegrész.

11. Az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény módosítása

107. § Az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Ehat.) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) A jelentős korszerűsítéssel járó energiahatékonyság-javító intézkedést, továbbá a várható és elért energiamegtakarítást, beleértve az energiaellátás, -továbbítás és -elosztás, valamint az energia végfelhasználása terén elért azon megtakarítást is, amely hozzájárul a 2. § (1) bekezdésében meghatározott nemzeti energiahatékonysági célkitűzés teljesítéséhez, a Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Tervben kell ismertetni a 2012/27/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvvel, valamint a nemzeti energiahatékonysági cselekvési tervekre vonatkozó minta létrehozásáról szóló, 2013. május 22-i 2013/242/EU bizottsági határozattal összhangban.

(2) A Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Tervet az Európai Bizottság részére be kell nyújtani.”

108. § Az Ehat. 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A magán- és köztulajdonban lévő lakó- és kereskedelmi célú épületek felújítását szolgáló beruházások ösztönzésére hosszú távú stratégiaként Nemzeti Épületenergetikai Stratégiát kell kidolgozni. A Nemzeti Épületenergetikai Stratégia részét képezi a Nemzeti Épületenergetikai Cselekvési Terv.”

109. § (1) Az Ehat. 6. § d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Kormány)

d) a tárgyév január 1-ei állapot szerint összeállítja és közzéteszi minden év február 28-ig a 8. §-ban meghatározott épületek listáját, amelyek az energiahatékonyságra vonatkozó nemzeti minimumkövetelményeknek nem felelnek meg, biztosítja, hogy a listában meghatározott épületek alapterületének 3%-át az energiahatékonysági minimumkövetelményeknek megfelelően a tárgyévben felújítsák, továbbá kijelöli a központi kormányzat energiahatékonysági felújítási kötelezettség alá eső épületeinek nyilvántartását vezető minisztert;”

(2) Az Ehat. 6. § l) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő m) és n) ponttal egészül ki:

(A Kormány)

l) kidolgozza a fogyasztók energia- és környezettudatos szemléletének formálására és fejlesztésére irányuló cselekvési tervet; gondoskodik a fenntartható fejlődéssel és az energiatudatossággal kapcsolatos ismeretek oktatásáról, illetve a médián keresztüli terjesztéséről; továbbá létrehozza a lakosság széles körét elérő energetikai tanácsadó rendszert, ennek részeként működteti a Nemzeti Energetikusi Hálózatot;

m) nyilvántartja és közzéteszi a végfelhasználási energiamegtakarítás összesítéséhez szükséges, az egyes szakpolitikai intézkedések révén elért energiamegtakarítási adatokat;

n) olyan felülvizsgálati, verifikációs, mérési, irányítási és ellenőrzési rendszert vezet be, amely keretében a szakpolitikai intézkedésekkel megvalósított energiamegtakarítási adatok hitelességét reprezentatív statisztikai mintával igazolja.”

110. § Az Ehat. 11/A. § f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A közintézmények tulajdonában és használatában álló, közfeladat ellátását szolgáló épület üzemeltetéséért és fenntartásáért felelős szervezet vezetője:)

f) a Hivatal által üzemeltetett online felületre feltölti és folyamatosan frissíti az épületre vonatkozó energetikai adatokat.”

111. § Az Ehat. 14. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A végfelhasználási energiamegtakarítás eléréséhez igénybe vett egyes szakpolitikai intézkedések megvalósításáért és nyomon követéséért felelős közfeladatot ellátó szervezet (a továbbiakban: végrehajtó hatóság)]

b) a szakpolitikai intézkedések által elért energiamegtakarítás nyilvántartásáért és az adatok hitelesítésért felelős minisztérium megkeresésére minden, az egyes szakpolitikai intézkedések és egyéni fellépések révén elért energiamegtakarítás számbavételéhez szükséges és rendelkezésre álló adatot átad, az adatok hitelesítési feladatainak teljesítésénél együttműködik és tájékoztatást megad.”

112. § Az Ehat. 20. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Az energiahatékonysági tájékoztató honlapon aktuális és részletes tájékoztatást kell nyújtani a hőtermelő berendezések (kazánok) cseréjére, ideértve a hőtermelő berendezések hatékonyságának és a megfelelő méretének kiválasztására, valamint a fűtési rendszer korszerűsítésére vonatkozó információkról.”

113. § (1) Az Ehat. 21/B. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (3a) és (3b) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Energetikai szakreferens természetes személy vagy gazdálkodó szervezet lehet. Az energetikai szakreferens a Hivatal engedélye alapján láthat el energetikai szakreferensi tevékenységet. Az engedély határozatlan időre szól.

(3a) A kérelmezőt az energetikai szakreferensi tevékenység megkezdésének és folytatásának joga nem illeti meg, ha a Hivatal a kérelem elbírálására irányadó ügyintési határidőt túllépte.

(3b) Ha a Hivatal az engedély iránti kérelem alapján megállapítja, hogy a kérelmező eleget tesz az e törvényben, valamint a végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározott követelményeknek, a kérelmező számára engedélyezi az energetikai szakreferensi tevékenység folytatását, és a kérelmezőt az engedélyező határozat véglegessé válásával egyidejűleg névjegyzékbe veszi.”

(2) Az Ehat. 21/B. § (4) bekezdése a következő d) és e) ponttal egészül ki:

(Energetikai szakreferens az a természetes személy lehet, aki)

d) büntetlen előéletű; és

e) a regisztrációs díjat megfizette.”

(3) Az Ehat. 21/B. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (5a)-(5c) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A természetes személy energetikai szakreferensnek névjegyzékbe vételét követően évente a 39. § szerinti továbbképzésen kell részt vennie és ötévente szakmai megújító vizsgát kell tennie.

(5a) Ha az energetikai szakreferens az (5) bekezdésben meghatározott kötelezettségének nem tesz eleget, a Hivatal haladéktalanul törli a természetes személy energetikai szakreferensek névjegyzékéből.

(5b) Az (5) bekezdésben meghatározott továbbképzésben részt vevőkről és a szakmai megújító vizsgát teljesítőkről a közreműködő szervezet értesíti a Hivatalt.

(5c) Szakmai gyakorlati időként az e törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott szakirányú szakképzettség megszerzését igazoló oklevél kiállítását követően teljesített, energetikai területen végzett mérnöki szakmai gyakorlat fogadható el.”

(4) Az Ehat. 21/B. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (6a) és (6b) bekezdéssel egészül ki:

„(6) Energetikai szakreferensi tevékenységet az a gazdálkodó szervezet folytathat, amely

a) az energetikai szakreferensek névjegyzékében szereplő természetes személyt munkaviszony keretében foglalkoztat, vagy ilyen személlyel munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban vagy társasági jogi jogviszonyban áll, és

b) a regisztrációs díjat megfizette.

(6a) Az energetikai szakreferensek névjegyzékében szereplő természetes személy energetikai szakreferens kizárólag egy energetikai szakreferens gazdálkodó szervezettel állhat a (6) bekezdés a) pontja szerinti jogviszonyban.

(6b) Energetikai szakreferensi tevékenységre irányuló szolgáltatást kizárólag névjegyzékben szereplő természetes személy vagy gazdálkodó szervezet energetikai szakreferens, illetve az igénybevételére köteles gazdálkodó szervezet között közvetlenül létrejött szerződés alapján lehet nyújtani vagy igénybe venni.”

(5) Az Ehat. 21/B. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (8)-(22) bekezdéssel egészül ki:

„(7) A természetes személy energetikai szakreferensek névjegyzéke a természetes személy energetikai szakreferensre vonatkozó következő adatokat tartalmazza:

a) a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szolgtv.) 26. § (2) bekezdés a)-d) pontjában foglalt adatok,

b) anyja születési neve,

c) születési helye és ideje,

d) elérhetőségi adatok (postacím, telefonszám, elektronikus levélcím, az energetikai szakreferens által megadott egyéb elérhetőségi adat),

e) államilag elismert nyelvvizsga bizonyítvánnyal igazolt nyelvismeret (nyelv, nyelvtudás szintje),

f) szakirányú iskolai végzettség és szakmai képesítés megszerzését igazoló oklevél kiállításának időpontja,

g) igazolt szakmai gyakorlat jellege,

h) a tevékenység folytatása iránti kérelem benyújtásának időpontja,

i) a névjegyzékbe vétel és a névjegyzékből törlés időpontja,

j) névjegyzéki jelölés,

k) szakmai vizsga kelte és a teljesítéséről szóló igazolás kiállítója,

l) megújító szakmai vizsga kelte és a teljesítéséről szóló igazolás kiállítója,

m) továbbképzési kötelezettség teljesítés kelte és a teljesítéséről szóló igazolás kiállítója,

n) adatváltozás bejelentés időpontja,

o) a Hivatal által végleges döntéssel megállapított szankció típusa, és a szankcióról rendelkező határozat véglegessé válásának időpontja.

(8) A természetes személy energetikai szakreferensek névjegyzéke a (7) bekezdés a) pontjában meghatározott adatok közül az energetikai szakreferensi tevékenység megjelölésére vonatkozó adat, az engedély száma, a tevékenység megkezdése és folytatása területi és időbeli korlátjára vonatkozó adat, valamint a (7) bekezdés g)-o) pontjában meghatározott adatok tekintetében közhiteles hatósági nyilvántartás.

(9) A természetes személy energetikai szakreferensek névjegyzéke a (7) bekezdés a) pontjában meghatározott adatok közül a név és az energetikai szakreferensi tevékenység megjelölésére vonatkozó adat, az engedély száma, a tevékenység megkezdésének és folytatásának területi és időbeli korlátjára vonatkozó adat, valamint a (7) bekezdés d)-o) pontjában meghatározott adatai nyilvánosak, azokat a Hivatal az energiahatékonysági tájékoztató honlapon közzéteszi.

(10) Az energetikai szakreferens - a változás bekövetkezésétől számított 8 napon belül - bejelenti a Hivatal számára a természetes személy energetikai szakreferensek névjegyzékében nyilvántartott adatai tekintetében bekövetkezett változást. A bejelentés azon adatok tekintetében, amelyeket más nyilvántartás közhitelesen tartalmaz, úgy is teljesíthető, hogy az adatváltozásról a közhiteles nyilvántartást vezető szerv - ha ezt tőle az energetikai szakreferens kéri - 8 napon belül értesíti a Hivatalt. Az energetikai auditori és energetikai szakreferensi névjegyzékbe egyaránt felvett személynek elegendő az egyik névjegyzék vonatkozásában bejelentést tennie, a Hivatal az adatváltozást az általa vezetett további névjegyzéken is átvezeti.

(11) Ha az energetikai szakreferens a (10) bekezdésben meghatározott kötelezettségét nem teljesíti, a Hivatal az adatváltozás bejelentésére kötelezi és 100 000 forintig terjedő bírsággal sújthatja. A kötelezés nem vagy részbeni teljesítése esetén a bírság ismételten kiszabható.

(12) Az energetikai szakreferenst törölni kell a természetes személy energetikai szakreferensek névjegyzékéből

a) ha a tevékenysége megszüntetését bejelentette,

b) ha az energetikai szakreferens meghalt,

c) ha valamely energetikai szakreferensre vonatkozó jogszabályi feltétel hiányzik vagy

d) a Szolgtv. 26. § (3) bekezdésében foglalt esetben.

(13) Az energetikai szakreferens szervezetek névjegyzéke az energetikai szakreferens szervezet következő adatait tartalmazza:

a) a Szolgtv. 26. § (2) bekezdés a)-d) pontjában foglalt adatok,

b) cégjegyzékszám vagy cégjegyzékszám hiányában a nyilvántartást vezető hatóság neve és nyilvántartási szám,

c) a vezető tisztségviselő neve,

d) elérhetőségi adatok (postacím, telefonszám, elektronikus levélcím, az energetikai szakreferens szervezet által megadott egyéb elérhetőségi adat),

e) az energetikai szakreferens szervezettel munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban vagy társasági jogi jogviszonyban álló természetes személy energetikai szakreferens neve,

f) a tevékenység folytatása iránti kérelem benyújtásának időpontja,

g) a névjegyzékbe vétel és a névjegyzékből törlés időpontja,

h) névjegyzéki jelölés,

i) adatváltozás bejelentés időpontja,

j) a Hivatal által végleges döntéssel megállapított szankció típusa, a szankcióról rendelkező határozat véglegessé válásának időpontja.

(14) Az energetikai szakreferens szervezetek névjegyzéke a (13) bekezdés a) pontjában meghatározott adatok közül az energetikai szakreferensi tevékenység megjelölésére vonatkozó adat, az engedély száma, a tevékenység megkezdésének és folytatásának területi és időbeli korlátjára vonatkozó adat, valamint a (13) bekezdés f)-j) pontjában meghatározott adatok tekintetében közhiteles hatósági nyilvántartás.

(15) Az energetikai szakreferens szervezet (13) bekezdésben foglalt adatai nyilvánosak, azokat a Hivatal az energiahatékonysági tájékoztató honlapon közzéteszi.

(16) Az energetikai szakreferens szervezet - a változás bekövetkezésétől számított 8 napon belül - bejelenti a Hivatalnak az energetikai szakreferens szervezetek névjegyzékében nyilvántartott adataiban bekövetkezett változást. A bejelentés azon adatok tekintetében, amelyeket más nyilvántartás közhitelesen tartalmaz, úgy is teljesíthető, hogy az adatváltozásról a közhiteles nyilvántartást vezető szerv - ha ezt tőle az energetikai szakreferens szervezet kéri - 8 napon belül értesíti a Hivatalt. Az energetikai auditáló szervezetek és energetikai szakreferens szervezetek névjegyzékében egyaránt szereplő gazdálkodó szervezetnek elegendő az egyik névjegyzék vonatkozásában bejelentést tennie, a Hivatal az adatváltozást az általa vezetett további névjegyzéken is átvezeti.

(17) Ha az energetikai szakreferens szervezet a (16) bekezdésben meghatározott kötelezettségét nem teljesíti, a Hivatal az adatváltozás bejelentésére kötelezi és 100 000 forintig terjedő bírsággal sújthatja. A kötelezés nem vagy részbeni teljesítése esetén a bírság ismételten kiszabható.

(18) Az energetikai szakreferens szervezetet az energetikai szakreferens szervezetek névjegyzékéből törölni kell

a) ha a tevékenysége megszüntetését bejelentette,

b) ha az energetikai szakreferens szervezet megszűnt,

c) ha valamely energetikai szakreferensre vonatkozó jogszabályi feltétel hiányzik vagy

d) a Szolgtv. 26. § (3) bekezdésében meghatározott esetben.

(19) Névjegyzékbe vételt követően a természetes személy energetikai szakreferens és az energetikai szakreferens szervezet éves nyilvántartási díjat fizet a Hivatal számára. A regisztrációs díj, az éves nyilvántartási díj és az e törvény szerinti bírság adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül. A regisztrációs díjból és az éves nyilvántartási díjból befolyó bevétel a Hivatal bevételét képezi.

(20) Az éves nyilvántartási díj megfizetésének elmulasztása esetén a Hivatal 8 napos határidő tűzésével felhívja a nyilvántartási díj fizetésére kötelezettet a kötelezettség teljesítésére, a határidő eredménytelen elteltét követően a Hivatal a kötelezettet törli a névjegyzékből.

(21) Az energetikai auditorok, vagy energetikai auditáló szervezetek névjegyzékében szereplő energetikai auditor vagy energetikai auditáló szervezet e törvény erejénél fogva kerül bejegyzésre a természetes személy energetikai szakreferensek vagy az energetikai szakreferens szervezetek névjegyzékébe.

(22) Az energetikai auditorok vagy energetikai auditáló szervezetek névjegyzékében, valamint a természetes személy energetikai szakreferensek vagy az energetikai szakreferens szervezetek névjegyzékében egyidejűleg szereplő személy vagy szervezet kizárólag az energetikai auditorokra vagy energetikai auditáló szervezetekre vonatkozó nyilvántartási díjat köteles megfizetni. A névjegyzékből történő törlés esetén azonban a törlés feltételeinek fennállását külön-külön kell vizsgálni az energetikai auditorokra, az energetikai auditáló szervezetekre, a természetes személy energetikai szakreferensekre és az energetikai szakreferens szervezetekre vonatkozó szabályok figyelembevételével.”

114. § (1) Az Ehat. 21/C. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az energetikai szakreferens a 21/B. § (1) bekezdés a) pontja szerinti energetikai szakreferensi szolgáltatás létrejöttéről, valamint e szolgáltatást érintő változás bekövetkezésétől számított 30 napon belül a bekövetkezett változásról az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 14. §-a szerinti követelményeknek megfelelő hivatalos elérhetőségen keresztül (a továbbiakban: elektronikus úton) tájékoztatja a Hivatalt.

(2) Az energetikai szakreferens a 21/B. § (1) bekezdés a) pontja szerint nyújtott szolgáltatás vonatkozásában a következő adatokat szolgáltatja a Hivatal számára:

a) az energetikai szakreferens neve,

b) az energetikai szakreferens névjegyzéki jelölése,

c) a szolgáltatást megrendelő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, adószáma,

d) a jogviszony kezdő időpontja, jogviszony megszűnése esetén a megszűnés időpontja.”

(2) Az Ehat. 21/C. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:

„(6) A Hivatal az (1) bekezdés szerinti kötelezettség nem teljesítése vagy nem megfelelő teljesítése esetén

a) írásban kötelezi az energetikai szakreferenst az adatszolgáltatás teljesítésére vagy megfelelő teljesítésére és

b) 100 000 forintig terjedő bírságot szabhat ki, amely bírság ismételten kiszabható.

(6a) Az (1) bekezdés szerinti kötelezettség késedelmes teljesítése esetén a Hivatal 100 000 forintig terjedő bírságot szabhat ki.”

(3) Az Ehat. 21/C. §-a a következő (9)-(15) bekezdéssel egészül ki:

„(9) A Hivatal megkeresésére

a) a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: Vet.) 152. § (1) bekezdésében meghatározott kötelezett,

b) a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (a továbbiakban: Get.) 3. § 15. pontja szerinti engedélyes,

c) a Get. 125. § (17) bekezdése szerinti kötelezett,

d) a Get. 127. § s) pontjában meghatározott személy,

e) a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tszt.) 3. § c) pontja szerinti engedélyes

köteles a megkeresésben meghatározott tartalommal és formában, a Hivatal (4) bekezdés szerinti feladatának ellátásához szükséges adatot szolgáltatni.

(10) Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes valamely államban (a továbbiakban: EGT-tagállam) letelepedett és ott jogszerűen szolgáltatási tevékenységet folytató természetes személy és szervezet a Hivatal engedélye alapján láthat el Magyarországon - határon átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében - energetikai szakreferensi tevékenységet. Az engedély határozatlan időre szól.

(11) EGT-tagállamban letelepedett és ott jogszerűen szolgáltatási tevékenységet folytató természetes személy Magyarország területén letelepedés nélkül, szabad szolgáltatásnyújtás keretében történő energetikai szakreferensi tevékenységet akkor folytathat, ha megfelel a 21/B. § (4) bekezdésében meghatározott követelményeknek azzal, hogy mentesül a 21/B. § (4) bekezdés c) pontja szerinti szakmai vizsga, valamint a 21/B. § (5) bekezdése szerinti továbbképzés és megújító szakmai vizsga letétele alól.

(12) EGT-tagállamban letelepedett és ott jogszerűen szolgáltatási tevékenységet folytató szervezet Magyarország területén történő letelepedés nélkül, szabad szolgáltatásnyújtás keretében energetikai szakreferensi tevékenységet a természetes személy energetikai szakreferensek névjegyzékében szereplő természetes személy vagy a (11) bekezdés szerint jogosult természetes személy igénybe vételével folytathat, ha vele munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban vagy társasági jogi jogviszonyban áll.

(13) A határon átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében Magyarország területén energetikai szakreferensi tevékenységet végző természetes személy és szervezet a működése során köteles betartani az energetikai szakreferensi tevékenység folytatására e törvényben és a végrehajtására kiadott rendeletekben meghatározott szabályokat.

(14) A határon átnyúló szolgáltatás keretében energetikai szakreferensi tevékenység folytatására jogosult természetes személyekre és szervezetekre az e törvényben és e törvény végrehajtására kiadott rendeletekben a természetes személy energetikai szakreferensekre és energetikai szakreferens szervezetekre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

(15) A Hivatal a névjegyzéki jelöléssel rendelkező, határon átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében energetikai szakreferensi tevékenység végzésére jogosult természetes személyt és gazdálkodó szervezetet a 21/B. § (3b) bekezdése szerinti névjegyzékbe felveszi.”

115. § Az Ehat. 17/C. alcíme a következő 21/E. §-sal egészül ki:

„21/E. § (1) A Nemzeti Energetikusi Hálózat területileg illetékes irodája ellenőrzi a közintézményi tulajdonban és használatban álló, közfeladat ellátását szolgáló épületek üzemeltetéséért és fenntartásáért felelős szervezetek e törvényben meghatározott energiahatékonysági feladatainak ellátását és mulasztás esetén haladéktalanul felhívja a szervezetet a kötelezettség teljesítésére.

(2) A Hivatal

a) gondoskodik a Nemzeti Energetikusi Hálózatnál szakmai tanácsadást végző természetes személyek szakmai képzéséről;

b) a Nemzeti Energetikusi Hálózat e törvényben meghatározott feladatainak ellátásához szakmai jellegű útmutatót és iránymutatást dolgoz ki;

c) a Nemzeti Energetikusi Hálózat számára elérhető online felületet hoz létre a legjobb gyakorlatok, szakmai útmutatók, iránymutatások megosztása céljából;

d) a c) pont szerinti online felületen közzétett információval támogatja a Nemzeti Energetikus Hálózat ellenőrzési tevékenységét.”

116. § (1) Az Ehat. 22. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

„(4a) Ha a nagyvállalat a (4) bekezdés szerinti mentesség igénybevételekor nem rendelkezik 3 teljes évre vonatkozó energiafogyasztási adatokkal, akkor a törtidőszakra vonatkozó fogyasztási adatait kell éves szintre vetíteni és ez alapján az éves fogyasztási átlagot megállapítani.”

(2) Az Ehat. 22. §-a a következő (7) és (8) bekezdéssel egészül ki:

„(7) Energetikai auditálás lefolytatása esetén a kötelező energetikai auditálás akkor minősül teljesítettnek, amikor a 23. § (1) bekezdése szerinti adatszolgáltatás a jogszabályoknak megfelelő módon megtörtént.

(8) A (4) bekezdés szerinti mentesség igénybevételét a Hivatal számára be kell jelenteni.”

117. § Az Ehat. 22/B. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) Az (1) bekezdés szerinti kötelezettség késedelmes teljesítése esetén a Hivatal 100 000 forintig terjedő bírságot szabhat ki.”

118. § (1) Az Ehat. 22/C. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A nagyvállalat és - ha az energetikai szakreferens igénybevételére köteles gazdálkodó szervezet nem minősül nagyvállalatnak - az energetikai szakreferens igénybevételére köteles gazdálkodó szervezet a Hivatal részére adatszolgáltatást teljesít az adatszolgáltatás teljesítését közvetlenül megelőző naptári évre vonatkozó éves energiafelhasználás mértékéről, valamint a vizsgált évben megvalósult energiahatékonysági intézkedésekkel, fejlesztésekkel, a bevezetett üzemeltetési megoldásokkal kapcsolatos energiamegtakarítási adatokról.”

(2) Az Ehat. 22/C. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) Az (1) bekezdés szerinti kötelezettség késedelmes teljesítése esetén a Hivatal 100 000 forintig terjedő bírságot szabhat ki.”

119. § Az Ehat. 23. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Az (1) és (2) bekezdés szerinti kötelezettség késedelmes teljesítése esetén a Hivatal 100 000 forintig terjedő bírságot szabhat ki.”

120. § (1) Az Ehat. 24. §-a a következő (4a) és (4b) bekezdéssel egészül ki:

„(4a) A Hivatal megkeresésére 21/C. § (9) bekezdés a)-e) pontjában meghatározott személy köteles a megkeresésben meghatározott tartalommal és formában, az (1) bekezdés szerinti feladat ellátása céljából adatot szolgáltatni.

(4b) A Hivatal ellenőrzési tevékenységében nem vehet részt

a) az energetikai auditorok névjegyzékében szereplő személy, továbbá a vele munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személy,

b) az energetikai auditáló szervezetek névjegyzékében szereplő szervezet, továbbá az azzal társasági jogi kapcsolatban, munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személy.”

(2) Az Ehat. 24. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) A Hivatal az energetikai auditálási kötelezettség teljesítésének ellenőrzése során a nagyvállalattól bekérhet a kötelezettség teljesítésével kapcsolatos bármely iratot, kapcsolódó dokumentációt, ideértve valamely mentesülési lehetőség igénybevételét igazoló iratot.”

121. § Az Ehat. 28. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (1a)-(1c) bekezdéssel egészül ki:

„(1) Energetikai auditálást mint energetikai auditor természetes személy vagy mint energetikai auditáló szervezet gazdálkodó szervezet folytathat. Az energetikai auditor és az energetikai auditáló szervezet a Hivatal engedélye alapján láthat el energetikai auditálási tevékenységet. Az engedély határozatlan időre szól.

(1a) Ha a Hivatal az engedély iránti kérelem alapján megállapítja, hogy a kérelmező eleget tesz az e törvényben, valamint a végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározott követelményeknek, a kérelmező számára engedélyezi az energetikai auditálási tevékenység folytatását, valamint az engedélyező határozat véglegessé válásával egyidejűleg névjegyzékbe veszi.

(1b) Energetikai auditor az a természetes személy lehet, aki

a) büntetlen előéletű,

b) rendelkezik a jogszabályban meghatározott szakirányú végzettséggel,

c) rendelkezik az (5) bekezdés szerinti szakmai gyakorlattal,

d) valamely, a 24. alcím szerinti közreműködő szervezet által szervezett energetikai auditori szakmai vizsgát teljesítette,

e) a regisztrációs díjat megfizette és

f) nem áll a (2) bekezdés szerinti tilalom alatt.

(1c) A kérelmezőt az energetikai auditálási tevékenység megkezdésének és folytatásának joga nem illeti meg, ha a Hivatal a kérelem elbírálására irányadó ügyintési határidőt túllépte.”

122. § Az Ehat. 29. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Energetikai auditálási tevékenységet az a gazdálkodó szervezet folytathat)

a) amely az energetikai auditori névjegyzékben szereplő energetikai auditorral munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban vagy társasági jogi jogviszonyban áll,”

123. § Az Ehat. 30. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az energetikai auditálási tevékenység folytatására irányuló kérelem benyújtásával egyidejűleg a regisztrációs díj megfizetését is igazolni kell a Hivatal felé.”

124. § (1) Az Ehat. 32. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A névjegyzék az energetikai auditorra vonatkozó következő adatokat tartalmazza:)

a) a Szolgtv. 26. § (2) bekezdés a)-d) pontjában meghatározott adatok,”

(2) Az Ehat. 32. § (1) bekezdés e) és f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A névjegyzék az energetikai auditorra vonatkozó következő adatokat tartalmazza:)

e) államilag elismert nyelvvizsga bizonyítvánnyal igazolt nyelvismeret (nyelv, nyelvtudás szintje),

f) szakirányú iskolai végzettség, és szakmai képesítés megszerzését igazoló oklevél kiállításának időpontja,”

(3) Az Ehat. 32. § (1) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A névjegyzék az energetikai auditorra vonatkozó következő adatokat tartalmazza:)

h) a tevékenység folytatása iránti kérelem benyújtásának időpontja,”

(4) Az Ehat. 32. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) A névjegyzék az (1) bekezdés a) pontjában szereplő adatok közül az energetikai auditálási tevékenység megjelölésére vonatkozó adat, az engedély száma, a tevékenység megkezdésének és folytatásának területi és időbeli korlátjára vonatkozó adat, és az (1) bekezdés g)-o) pontjában foglalt adatok tekintetében közhiteles hatósági nyilvántartás.

(3) A névjegyzék az (1) bekezdés a) pontjában szereplő adatok közül a név és az energetikai auditálási tevékenység megjelölésére vonatkozó adat, az engedély száma, a tevékenység megkezdésének és folytatásának területi és időbeli korlátjára vonatkozó adat, valamint az (1) bekezdés d)-o) pontjában foglalt adat nyilvános. A nyilvános adatokat a Hivatal az energiahatékonysági tájékoztató honlapon közzéteszi.”

(5) Az Ehat. 32. § (6) és (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(6) Az energetikai auditort törölni kell a névjegyzékből

a) ha a Hivatal az energetikai auditálási tevékenység folytatását megtiltotta,

b) ha a tevékenysége megszüntetését bejelentette,

c) ha az energetikai auditor meghalt, vagy

d) a Szolgtv. 26. § (3) bekezdésében foglalt esetben.

(7) A Hivatal az energetikai auditor auditálási tevékenységét megtiltja, ha

a) megállapítja, hogy a tevékenység folytatásának valamely feltétele a tevékenység folytatására irányuló kérelem benyújtásának időpontjában sem állt fenn, vagy

b) az energetikai auditor e törvény szerinti valamely kötelezettségét bírságolás vagy ismételt bírságolás ellenére sem teljesítette.”

125. § (1) Az Ehat. 33. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A névjegyzék az energetikai auditáló szervezet következő adatait tartalmazza:)

a) a Szolgtv. 26. § (2) bekezdés a)-d) pontjában meghatározott adatok,”

(2) Az Ehat. 33. § (1) bekezdés e) és f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A névjegyzék az energetikai auditáló szervezet következő adatait tartalmazza:)

e) az energetikai auditáló szervezettel munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban vagy társasági jogi jogviszonyban álló energetikai auditor neve,

f) a tevékenység folytatása iránti kérelem benyújtásának időpontja,”

(3) Az Ehat. 33. § (6) és (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(6) Az energetikai auditáló szervezetet a névjegyzékből törölni kell

a) ha a Hivatal az energetikai auditálási tevékenység folytatását megtiltotta,

b) ha a tevékenysége megszüntetését bejelentette,

c) ha az energetikai auditáló szervezet megszűnt, vagy

d) a Szolgtv. 26. § (3) bekezdésében meghatározott esetben.

(7) A Hivatal az energetikai auditáló szervezet auditálási tevékenységét megtiltja, ha

a) megállapítja, hogy a tevékenység folytatásának valamely feltétele a tevékenység folytatása iránti kérelem benyújtásának időpontjában sem állt fenn, vagy

b) az energetikai auditáló szervezet e törvény szerinti valamely kötelezettségét bírságolás vagy ismételt bírságolás ellenére sem teljesítette.”

126. § Az Ehat. 35. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az EGT-tagállamban letelepedett és ott jogszerűen energetikai auditálási tevékenység végzésére jogosult energetikai auditor vagy energetikai auditáló szervezet a Hivatal engedélye alapján láthat el Magyarországon határon átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében energetikai auditálási tevékenységet. Az engedély határozatlan időre szól.”

127. § Az Ehat. 35. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A Hivatal a névjegyzéki jelöléssel rendelkező, határon átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében energetikai auditálási tevékenység végzésére jogosult természetes személyt és gazdálkodó szervezetet a 28. § (1a) bekezdése szerinti névjegyzékbe felveszi.”

128. § Az Ehat. 39. §-a a következő (12) és (13) bekezdéssel egészül ki:

„(12) A szakmai vizsga, a megújító szakmai vizsga és a továbbképzés díjának mértékét a Hivatal elnöke rendeletben határozza meg.

(13) Ha a közreműködő szervezet a (12) bekezdés szerinti díjtól eltérő díjat alkalmaz, a Hivatal a 37. § (4) bekezdés b) pontja szerint jár el.”

129. § Az Ehat. 44. § k) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy)

k) az energetikai auditálási és az energetikai szakreferensi tevékenység engedélyezésére irányuló kérelem, valamint a névjegyzékbe vétel részletes szabályait,”

(rendeletben állapítsa meg.)

130. § Az Ehat. 46. § f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Felhatalmazást kap a Hivatal elnöke, hogy)

f) a közreműködő szervezetek éves jelentésének tartalmi követelményeit, benyújtásának idejét és módját, a szakmai vizsga, a megújító szakmai vizsga és a továbbképzés díjának mértékét,”

(rendeletben állapítsa meg.)

131. § Az Ehat. 48. §-a a következő (13) és (14) bekezdéssel egészül ki:

„(13) A Hivatal 2019. december 31-ig nem kezdeményezi bírság kiszabását a 21/B. § (1) bekezdés b) pontja szerinti almérő felszerelésére vonatkozó kötelezettség elmulasztása esetén.

(14) Energetikai szakreferens tevékenységét névjegyzékbe vétel nélkül legkésőbb 2019. június 30-ig végezheti.”

132. § Az Ehat.

1. 7. § j) pontjában a „székhelyét a” szövegrész helyébe a „székhelyét, továbbá a regisztrált nagyvállalattal szemben hozott, kötelező energetikai auditálás elmulasztását megállapító határozat véglegessé válása dátumát a” szöveg,

2. 9/A. alcímének címében, 11/A. § nyitó szövegrészében, 44. § s) pontjában a „közintézmények tulajdonában és használatában” szövegrész helyébe a „közintézményi tulajdonban és használatban” szöveg,

3. 11/A. § c) pontjában a „Nemzeti Energetikusi Hálózat” szövegrész helyébe a „Hivatal” szöveg,

4. 21/B. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében az „energiafogyasztású” szövegrész helyébe a „végsőenergia-fogyasztású” szöveg,

5. 21/C. § (4) bekezdésében a „megyei, fővárosi kormányhivatal a Hivatal kezdeményezésére” szövegrész helyébe a „Hivatal” szöveg,

6. 21/C. § (8) bekezdésében és 43. § (1) bekezdésében az „elektronikus úton” szövegrész helyébe az „elektronikusan” szöveg,

7. 22/B. § (1) bekezdésében a „Hivatal honlapján erre a célra kialakított felületen” szövegrész helyébe a „Hivatalnál” szöveg,

8. 22/B. § (2) bekezdés a) pontjában, a 22/C. § (3) bekezdés a) pontjában és a 23. § (3) bekezdés a) pontjában a „teljesítésére” szövegrész helyébe a „teljesítésére vagy megfelelő teljesítésére” szöveg,

9. 22/B. § (4) bekezdésében a „nagyvállalat” szövegrész helyébe a „nagyvállalat a regisztrációval egyidejűleg” szöveg,

10. 23. § (1) bekezdésében a „tartalommal” szövegrész helyébe a „tartalommal, elektronikus úton” szöveg,

11. 23. § (2) bekezdésében az „évente a tárgyévet megelőző évi auditálási tevékenységéről a Hivatal elnökének rendeletében foglalt módon és tartalommal” szövegrész helyébe az „az éves auditálási tevékenységéről a Hivatal elnökének rendeletében meghatározott határidőben, módon és tartalommal, elektronikus úton” szöveg,

12. 24. § (1) bekezdésében a „törvény végrehajtására” szövegrész helyébe a „törvényben és végrehajtására” szöveg, és az „auditálás teljesítését és az energetikai audit” szövegrész helyébe az „auditálás teljesítését - ideértve a mentesülési lehetőségek jogszerű igénybevételét - és energetikai audit” szöveg,

13. 24. § (5) bekezdésében az „a tárgyévet” szövegrész helyébe az „az adott évet” szöveg, a „auditok statisztikailag jelentős hányadát, amely vonatkozásában ellenőrzést” szövegrész helyébe a „auditálások statisztikailag jelentős hányadát, amely vonatkozásában megfelelőségi ellenőrzést” szöveg,

14. 26. § (5) bekezdésében az „alkalmazásával egyidejűleg” szövegrész helyébe az „alkalmazása helyett vagy mellett” szöveg,

15. 26. § (7) bekezdésében a „bírsággal sújthatja” szövegrész helyébe a „bírsággal, vagy ismételt bírsággal sújthatja és a teljesítésre 30 napos határidőt szab” szöveg,

16. 28. § (5) bekezdésében a „megszerzését követően teljesített” szövegrész helyébe a „megszerzését igazoló oklevél kiállítását követően teljesített” szöveg,

17. 29. § (1a) bekezdésében a „szervezetnek lehet az (1) bekezdés a) pont szerinti tagja vagy alkalmazottja” szövegrész helyébe a „szervezettel állhat az (1) bekezdés a) pont szerinti jogviszonyban” szöveg,

18. 30. § (2) bekezdésében a „bejelentéshez” szövegrész helyébe a „kérelemhez” szöveg,

19. 32. § (4a) bekezdésében, valamint a 33. § (4a) bekezdésében a „regisztráló szervezetet” szövegrész helyébe a „Hivatalt” szöveg,

20. 35. § (2) bekezdésében a „28. § (3) bekezdése szerinti éves továbbképzést és 39. § szerinti megújító szakmai vizsgát” szövegrész helyébe a „28. § (1) bekezdés d) pontja szerinti szakmai vizsgát, valamint a 28. § (3) bekezdése szerinti továbbképzést és megújító szakmai vizsgát” szöveg,

21. 35. § (3) bekezdésében a „jogosult tagja vagy alkalmazottja útján” szövegrész helyébe a „jogosult, a vele munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban vagy társasági jogi jogviszonyban álló energetikai auditor útján” szöveg,

22. 37. § (4) bekezdés b) pontjában a „törvény szerinti” szövegrész helyébe a „törvény és a végrehajtására kiadott jogszabályok” szöveg,

23. 38. § (1) bekezdés e) pontjában az „auditorokkal kapcsolatos” szövegrész helyébe az „auditorokkal és energetikai szakreferensekkel kapcsolatos” szöveg,

24. 39. § (1) bekezdésében az „auditálási tevékenység” szövegrész helyébe az „auditálási és energetikai szakreferensi tevékenység” szöveg,

25. 39. § (2) bekezdésében az „auditorok által” szövegrész helyébe az „auditorok és energetikai szakreferensek által” szöveg,

26. 40. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a „bejelentéseinek intézése” szövegrész helyébe a „, valamint a természetes személy energetikai szakreferensek és az energetikai szakreferens szervezetek engedélyezése” szöveg,

27. 40. § (1) bekezdés a) pontjában a „bejelentéseikben” szövegrész helyébe a „tevékenység engedélyezésére irányuló kérelemben” szöveg,

28. 41. § (1) bekezdésében az „auditorok képzésével, továbbképzésével, valamint az energetikai auditori szakmai” szövegrész helyébe az „auditorok és energetikai szakreferensek képzésével, valamint szakmai” szöveg,

29. 44. § q) pontjában a „nagyvállalat” szövegrész helyébe a „gazdálkodó szervezet” szöveg,

30. 46. § c) pontjában a „szervezetek által” szövegrész helyébe a „szervezetek, valamint a természetes személy energetikai szakreferensek és energetikai szakreferens szervezetek által” szöveg

lép.

133. § Hatályát veszti az Ehat.

a) 7. § a) pontja,

b) 10. § (3) bekezdése,

c) 15. §-a,

d) 20. § (1) bekezdésében az „elektronikus úton,” szövegrész,

e) 21/C. § (3) bekezdése,

f) 21/C. § (4) bekezdésében az „az (1) bekezdésben és” szövegrész,

g) 22/B. § (2) bekezdés a) pontjában, a 22/C. § (3) bekezdés a) pontjában, a 23. § (3) bekezdés a) pontjában és 25. § (1) bekezdés a) pontjában az „és” szövegrész,

h) 26. § (4) bekezdésében az „, ismételten kiszabható” szövegrész,

i) 29. § (1) bekezdés b) pontjában az „az energetikai auditálási tevékenység folytatásának szándékát a Hivatalnak bejelentette,” szövegrész,

j) 29. § (1a) bekezdésében a „Ha a gazdálkodó szervezet e szabály megsértésével kéri névjegyzékbe vételét, a névjegyzékbe vételi kérelmet határozattal el kell utasítani.” szövegrész,

k) 35. § (6) bekezdése.

12. Záró rendelkezések

134. § (1) Ez a törvény - a (2)-(5) bekezdésben foglalt kivétellel - 2018. december 19-én lép hatályba.

(2) A 2. alcím, az 5. alcím, az 55-57. §, a 61. § (4) bekezdése, a 64. § 24. és 25. pontja, a 94. § (2) és (3) bekezdése, a 9. alcím és a 102. § 2019. január 1-jén lép hatályba.

(3) Az 1. alcím, a 18. §, a 22. §, a 25. §, a 48-50. §, az 52. §, az 60. §, a 62. § (2) bekezdése, a 70. §, a 78-79. §, a 82. § (1) bekezdése, a 90. § (2) bekezdése és a 11. alcím a kihirdetést követő 31. napon lép hatályba.

(4) A 92. § 10. pontja 2019. október 1-jén lép hatályba.

(5) A 65. § (1) bekezdés 2., 6., 7., 10., 11., 14. és 20. pontja 2020. január 1-jén lép hatályba.

135. § (1) E törvény

a) 63. §-a a termelőegységek hálózati csatlakozási követelményeire vonatkozó üzemi és kereskedelmi szabályzat létrehozásáról szóló, 2016. április 14-i 2016/631/EU bizottsági rendelet,

b) 63. §-a a felhasználók csatlakozására vonatkozó üzemi és kereskedelmi szabályzat létrehozásáról szóló, 2016. augusztus 17-i 2016/1388/EU bizottsági rendelet,

c) 63. §-a a nagyfeszültségű egyenáramú rendszerek és az egyenáram-csatlakozású erőműparkok hálózati csatlakozási követelményeire vonatkozó üzemi és kereskedelmi szabályzat létrehozásáról szóló, 2016. augusztus 26-i 2016/1447/EU bizottsági rendelet,

d) 63. §-a a villamosenergia-átviteli hálózat üzemeltetésére vonatkozó iránymutatás megalkotásáról szóló, 2017. augusztus 2-i (EU) 2017/1485 bizottsági rendelet,

e) 63. §-a a villamos energia kiegyenlítő szabályozására vonatkozó iránymutatás létrehozásáról szóló, 2017. november 23-i (EU) 2017/2195 bizottsági rendelet,

f) 63. §-a a villamosenergia-vészhelyzet kezelésére és a rendszer működésének helyreállítására irányuló üzemi és kereskedelmi szabályzat létrehozásáról szóló, 2017. november 24-i (EU) 2017/2196 bizottsági rendelet,

g) 74. § (2) bekezdése a földgázszállító rendszerekben alkalmazott kapacitásallokációs mechanizmusokat szabályozó üzemi és kereskedelmi szabályzat létrehozásáról és a 984/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. március 16-i 2017/459/EU bizottsági rendelet,

h) 83-84. §-a, 91. § (1) bekezdése és 92. § 19. pontja a tagállamok és harmadik országok által kötött kormányközi energiaügyi megállapodásokra és nem kötelező erejű jogi eszközökre vonatkozó információcsere-mechanizmus létrehozásáról és a 994/2012/EU határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. április 5-i (EU) 2017/684 európai parlamenti és tanácsi határozat,

i) 30. §-a és 92. § 20. pontja a földgázellátás biztonságának megőrzését szolgáló intézkedésekről és a 994/2010/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. október 25-i (EU) 2017/1938 európai parlamenti és tanácsi rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

(2) A 11. alcím a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

1. melléklet a 2018. évi XCIX. törvényhez

1. melléklet a 2013. évi XXIII. törvényhez

A kőolaj és kőolajtermékek behozott átlagos napi mennyiségének számítása

1. A behozott kőolaj és kőolajtermék mennyiségének meghatározása

Qbehozott_napi = ((Qfinomítói_alapanyag_nettó_import + Qfinomítói_készletváltozás - Qvegyipari_benzin_korrekció) + (Qkőolajtermék_nettó_import + Qkőolajtermék_készletváltozás) * 1,065) / T

2. ahol:

2.1. Qfinomítói_alapanyag_nettó_import: az energiastatisztikáról szóló 1099/2008/EK rendelet A. melléklete 3.4. pontjában meghatározott nyersolaj, földgáz-kondenzátumok, finomítói nyersanyagok, adalékok, oxigenátok és egyéb szénhidrogének referencia évi nettó behozatali mennyisége (toe);

2.2. Qfinomítói_készletváltozás: a finomítói alapanyag kereskedelmi és biztonsági készletek évi nyitó és záró mennyiségének különbözete (toe), amely során nem számítható be az a technológiai készlet, amely a finomító rendeltetésszerű működését biztosítja;

2.3. Qvegyipari_benzin_korrekció: a hazai átlagos vegyipari benzin kihozatalnak megfelelő korrekció, melynek értéke, ha a hazai átlagos vegyipari benzin kihozatal mértéke a felhasznált finomítói alapanyagokra vetítetten a 7%-ot

2.3.1. nem haladja meg: a Qfinomítói_alapanyag_nettó_import + Qfinomítói_készletváltozás 4%-a,

2.3.2. meghaladja: az Igazgatótanács - a 3. § (4) bekezdés figyelembevételével meghozott - döntése alapján a hazai vegyipari benzin fogyasztás tényleges mennyisége (toe) vagy a hazai vegyipari benzin kihozatal átlagos értéke (%);

2.4. Qkőolajtermék_nettó_import: az energiastatisztikáról szóló 1099/2008/EK rendelet A. melléklete 3.4. pontjában meghatározott nem cseppfolyósított finomítói gáz, etán, propán-bután gázok, motorbenzin, repülőbenzin, benzin típusú sugárhajtó-üzemanyag, kerozin típusú sugárhajtó-üzemanyag, egyéb kerozin, gázolaj/dízelolaj, fűtőolaj, lakkbenzin és speciálbenzin, kenőanyagok, bitumen, paraffinviaszok, petrolkoksz, egyéb termékek referencia évi nettó behozatali mennyisége (toe);

2.5. Qkőolajtermék_készletváltozás: a kőolajtermék kereskedelmi és biztonsági készletek referencia évi nyitó és záró mennyiségének különbözete (toe), amely során nem számítható be az a technológiai készlet, amely a finomító rendeltetésszerű működését biztosítja;

2.6. T: a referencia év napjainak száma;

2.7. nettó behozatali mennyiség: az Európai Unió más tagállamából belföldi felhasználásra, forgalmazásra, vagy raktározásra behozott, valamint a harmadik országból belföldi rendeltetéssel behozott és vámkezelt mennyiség és az Európai Unió más tagállamába kiszállított, valamint a NAV által igazoltan harmadik országba kiléptetett mennyiség különbözete; ide nem értve a közúti, vízi- vagy légi jármű, a kötöttpályás és vasúti szerelvény vontatására alkalmas erőgép üzemanyag tartályába töltött üzemanyag mennyiségeket.”


  Vissza az oldal tetejére